Välkommen! Vet Du att det i Sverige finns 290 kommuner? Du bor i en!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen! Vet Du att det i Sverige finns 290 kommuner? Du bor i en!"

Transkript

1 Välkommen! Vet Du att det i Sverige finns 290 kommuner? Du bor i en! 1

2 Grundstenen Bara goda och uthålliga finanser garanterar uthållig verksamhet av god kvalitet i en kommun. Det gäller din välfärd! 2

3 Tro, vetande och valfrihet. Du kan tro och hoppas på att Du bor i rätt kommun. Vill du veta och flytta till en bra kommun så krävs analys. Gratis analyser finner Du här under Analyser. 3

4 Hur Du analyserar Otålig? Gå till sista sidan och läs slutsatserna. Intresserad? Fortsätt med nästa bild så får Du veta hur kommuner analyseras. 4 Får vi presentera familjen Svensson i Nacka kommun

5 Familjen Svensson bor i Nacka kommun i egen villa. De är företagare och äger också en företagsfastighet. Vi äger ett företag och kan bosätta oss i en bra kommun med rätt livsstil för oss och våra anställda! Fru Svensson är lärare och vill jobba i en kommunen, som har finansiell styrka att betala intjänade avtalspensioner när hon blir pensionär! Paret är födda i Skellefteå och har där en sommarstuga. 5 Man funderar på att sälja den fasta egendomen i Nacka - flytta hem - och köpa villa och företagsfastighet i Skellefteå.

6 Är det klokt att sälja i Nacka och förvärva nytt i Skellefteå?? Nacka eller Skellefteå Hjärtat säger ja, men huvudet menar att allt beslutsfattande är fråga om kalkylerat risktagande! 6

7 En viktig del av familjen Svenssons livsstil är att fatta mycket genomtänkta beslut! Svenssons förmögenhetsportfölj Humankapital Kontanter Sommargård i Skellefteå Värdepapper Villa i Nacka Företagsfastighet i Nacka Man vill vara rationell och konsulterar därvid denna hemsidas analysdel. 7 Där finner Svenssons en karta över Sveriges alla kommuner och hur man analyserar kommuner.

8 Det är främst två aspekter som är viktiga på denna analysnivå för familjen Svensson! Har kommunen bra ekonomi nu? Har kommunen höga tickande Har nu levande generation en bra kommunal service? skulder? Kommer framtida generationer att också få bra kommunal service eller kommer de att få betala av på lån? 1 Hur är kommunens finansiella styrka? 8 2 Är kommunskulden besvärande hög?

9 Kommun- Finansiell Finansiella Finansiella skulden hälsa risker möjligheter Sammanvägda betyg är lägsta delbetyg, dvs C Senaste ändringsdatum för nyckeltalsbetygen är Hur får Svenssons underlag för att bedöma Nackas och Skellefteås finansiella hälsa och kommunskuld? Nacka kommun: Tre historiska profiler och den senast aktuella för år Av kommunkoncernens verksamhet var 3,0 % av omsättningen organiserad i företagsform under år 2004 (SCB). Nyckeltalsbetygen nedan avser de kommunala förvaltningarna. Ratad b år 2004 med Period Period Period Kvalitetsgranskad KommunAnalys, som Mätperiod finns i Analysarkiv 2004 En analys i fem frågor: Nyckeltalen arrangeras därför NYCKELTAL Bra OK Svag Dålig i fem grupper Bra OK Svag Dålig Bra OK Svag Dålig Bra OK Svag Dålig Framtida åtaganden? Framtida åtaganden? 1. Två nyckeltal indikerar vilka förutsättningar kommunen har att klara sina Förpliktelsebelopp Nytt nyckeltal fr o m år Bra framtida åtaganden så som skulder, borgen och avtalspensioner, vilka Skuldbetalningsförmåga B - O O - Svag summerade är "Kommunskulden". Finansiell hälsa? Finansiell hälsa? 2. Fyra nyckeltal visar om nu levande generation Sparnivå / Kassaflöde O O O - Svag överkonsumerar, dvs underlåter att finansiera sin Skuldflödesgrad B B B Bra generations andel av investeringar genom sparande Skuldbalansgrad B B B Bra (Lagens hushållnings- och balanskrav). Rörelsekapital O O O - Svag Krisutlösande risker? Krisutlösande risker? 3. Sex nyckeltal indikerar om Investeringsnivå B B B Bra kommunen har finansiella krisutlösande Skattekraft B B B - OK risker och vilka de i så fall är. Risker Befolkning B B B Bra kan i viss mån hanteras och behöver Sysselsättning B B B Bra inte överlämnas till framtida Bostadsöverskott B B B Bra generationer. Borgen och förmedlade lån B B B - OK Finansiella möjligheter? Finansiella möjligheter? 4. Tre nyckeltal anger Skattehöjning D D D Dålig relativ effektivitet Avgiftshöjningar B B B Bra mellan tre viktiga Kostnadspress B B B Bra åtgärder. Ledningsförmåga? Ledningsförmåga? 5. Tre nyckeltal antyder styrkan i beslutsförmåga och handlingskraft. Dessa Majoriteter O O O OK nyckeltal är mycket indikativa och därför sätts här inga delbetyg på denna Handlingskraft O O O OK fråga. Dock är brister i ledningsförmåga i mer än 9 fall av 10 orsak till att Avgiftspolitik B B B - OK FörtroendeProfilen för år 2004 publiceras enligt prenumeration av Nacka kommun kommuner utvecklar svaga finanser Publicerade profiler för år 2004 uppdateras efterhand som ny statistik föranleder förändringar Nacka Finansiell elitlicens Gul nivå eller det finansiella betyget A motsvarar kriterier för finanserna, som när de uppfylls av en kommun, inte bara anger ett starkt finansiellt läge utan också att detta trendmässigt inte försvagas. Kommuner på denna betygsnivå erhåller varje år vid rating med KommunDiagnos Svensk KommunRatings finansiella elitlicens. Hushållnings- och balanskrav. Med Svensk KommunRatings finansiella elitlicens presenterar sig en kommun inför sina invånare och övri intressenter som en kommun som har ambitionen att: dels ha uthålliga finanser och därmed goda förutsättningar för uthållig verksamhet, dels med god marginal klarar hushållningskravet och en ekonomi i balans (balanskravet). Speciellt ägare av fast egendom och investerare bör känna trygghet i en kommun med en finansiell elitlice för sådana fastighetsvärden som påverkas av styrkan av kommunens finanser. Invånare bör känna trygghet då goda finansiella förutsättningar finns för långsiktigt uthållig verksamhet. Analys med hjälp av nyckeltal och expertsystem Vid analys används ett begränsat antal noga utvalda finansiella nyckeltal med mätstandarder i fem analyssteg. Nyckeltalen ovan och delbetygen i betygsmatrisen är ett resultat från en databearbetning med Svensk KommunRatings expertsystem som omfattar alla 290 kommuner. Analyserna kvalitetssäkras stegvis beroende på vilken tjänst en kund efterfrågar. FörtroendeProfilen är vår första tjänst i kvalitetsstegen och kan därför bara ge en fingervisning om betyget vid rating av högre kvalitet. Därför an delbetygen inom parentes i betygsmatrisen. Vid rating på högre kvalitetsnivåer kan delbetyg således justeras bå upp eller ner. Vår kvalitetsmässigt bästa tjänst, KommunDiagnos, har t o m en åttagradig betygsskala. Lägsta kryss i betygsmatrisen bestämmer det finansiella slutbetyget. Denna metod påvisar tydligt kommunens finansiella styrkor och svagheter, dvs vad kommunen bör fokusera på och vad som kan vänta till senare. Då nyckeltal presenteras för de sista fyra åren och det framgår hur de relateras till de fem analysfrågorna går det att utläsa vilka tendenserna är, dvs om ett delbetyg står inför utsikterna att justeras upp eller ner. Är din kommun ratad med tjänsten KommunDiagnos, kan du hämta ner en dokumentation (40 sid) från analysarkiven på vår webplats. Även FP-Rating och KommunAnalyser presenteras där. På hemsidan finner du handledningar i analys. En god hjälp är att hitta en ratad kommun med en FörtroendeProfil som liknar din kommuns och ta del av dess analys som är endera en FP-Rating, KommunAnalys eller KommunDiagnos. Det anges här uppe till vänster om din kommun är ratad. Indikativ betygsmatris A ( X ) ( X ) ( X ) A B B C ( X ) C D D = Nivån för finansiell elitlicens Har en kommun valt att inte publicera sig saknas innehåll i FörtroendeProfiler och Betygsmatris. För den som vill ha en indikation på läget finns dock alltid en fyra år gammal profil. Vad är Syftet? Alla kommuner kan här presentera sitt finansiella läge på nätet genom en FörtroendeProfil för sina invånare, företagare, investerare och and intressenter. Med hjälp av en FörtroendeProfil med nyckeltal och analysfrågor sker det på ett snabbt och smidigt sätt. Det standardiserade sättet gör att vem som helst kan utvärdera den ekonomiska styrkan i sin kommun och också jämföra med valfri anna kommun. Att lägga upp sin profil på nätet är ett sätt att öka intresset fö uthålliga finanser och därigenom fortsatt kommunalt självstyre. Vad innebär Kvalitetsgranskad? FörtroendeProfilens nyckeltalsbetyg och betygsmatrisens delbetyg erhålls som ett resultat av en databearbetning. För en kvalitetsgranskad kommun har det även gjorts en kompletterande bedömning av en analytiker. Ibland justeras därvid betyget för något nyckeltal. Publicerade FörtroendeProfiler år 2004 kommer att bli Kvalitetsgranskade så snart som möjligt. Eljest är man Under granskning. Publicerade kommuner tidigare år har Kvalitetsgranskade FörtroendeProfiler för dessa år. Svensk KommunRating AB Smedsgränd 2A, Uppsala, Tel , Fax Hjälp Det finns handledningar i blå listen till höger under Analyser på Du får kontakt med oss på dagtid. Svenssons klickar på de två kommunerna på kartan och får fram en finansiell profil för varje kommun. 9 Det är vad som behövs!

10 Mer än var tredje kommun publicerar sina FörtroendeProfiler på vår hemsida (mer än 100 av 290). Nackas finns Här finns de sista fyra årens finansiella nyckeltal, strukturerade i fem analysfrågor och en indikativ rating. Du ser snabbt läget. Skellefteå saknas Här finns en fyra år gammal profil som bara låter dig ana hur det kan se ut i kommunen. Du får forska vidare själv. Kommunskulden för Skellefteå finner Du i nästa bild. 10

11 Hur är kommunskulden eller förpliktelsebeloppet, som är summan av alla skulder, pensionsåtaganden och borgen? Kronor per invånare Förpliktelsebelopp Skellefteå Nacka Antal kommuner 11 Nacka kommun har en av landets lägsta förpliktelsebelopp och Skellefteå det högsta! Familjen ökar sin kommunskuld ca fyra gånger genom att flytta till Skellefteå!

12 Kommer denna skillnad i kommunskuld att i framtiden påverka kommunernas förmåga att ge service? Ju bättre hälsa, ju tyngre ryggsäck förmår Du bära! Ju bättre finansiell hälsa, ju tyngre ryggsäck med lån förmår en kommun bära! 12 Vid denna bedömning kommer kommunernas finansiella hälsa kommer in i bilden. Ju starkare den finansiella hälsan är, ju bättre kan man bära en tung skuldbörda.

13 Finansiell hälsa indikeras av fem nyckeltal i den finansiella profilens! Det ser relativt grönt ut i båda kommunerna! Kommunskuld Nackas finansiella hälsa i fem nyckltal Finansiella risker Finansiella möjligheter Nacka kommun: Tre historiska profiler och den senast aktuella för år Av kommunkoncernens verksamhet var 3,0 % av omsättningen organiserad i företagsform under år 2004 (SCB). Nyckeltalsbetygen nedan avser de kommunala förvaltningarna. Ratad b år 2004 med Period Period Period Kvalitetsgranskad KommunAnalys, som Mätperiod finns i Analysarkiv 2004 En analys i fem frågor: Nyckeltalen arrangeras NYCKELTAL Bra OK Svag Dålig därför i fem grupper Bra OK Svag Dålig Bra OK Svag Dålig Bra OK Svag Dålig Framtida åtaganden? Framtida åtaganden? 1. Två nyckeltal indikerar vilka förutsättningar kommunen har att klara sina Förpliktelsebelopp Nytt nyckeltal fr o m år Bra framtida åtaganden så som skulder, borgen och avtalspensioner, vilka Skuldbetalningsförmåga B - O O - Svag summerade är "Kommunskulden". Finansiell hälsa? Finansiell hälsa? 2. Fyra nyckeltal visar om nu levande generation Sparnivå / Kassaflöde O O O - Svag överkonsumerar, dvs underlåter att finansiera sin Skuldflödesgrad B B B Bra generations andel av investeringar genom sparande Skuldbalansgrad B B B Bra (Lagens hushållnings- och balanskrav). Rörelsekapital O O O - Svag Krisutlösande risker? Krisutlösande risker? 3. Sex nyckeltal indikerar om Investeringsnivå B B B Bra kommunen har finansiella Skattekraft B B B - OK krisutlösande risker och vilka de i så Befolkning B B B Bra fall är. Risker kan i viss mån hanteras Sysselsättning B B B Bra och behöver inte överlämnas till Bostadsöverskott B B B Bra framtida generationer. Borgen och förmedlade lån B B B - OK Finansiella möjligheter? Finansiella möjligheter? 4. Tre nyckeltal anger Skattehöjning D D D Dålig relativ effektivitet Avgiftshöjningar B B B Bra mellan tre viktiga Kostnadspress B B B Bra åtgärder. Ledningsförmåga? Ledningsförmåga? 5. Tre nyckeltal antyder styrkan i beslutsförmåga och handlingskraft. Dessa Majoriteter O O O OK nyckeltal är mycket indikativa och därför sätts här inga delbetyg på denna Handlingskraft O O O OK fråga. Dock är brister i ledningsförmåga i mer än 9 fall av 10 orsak till att Avgiftspolitik B B B - OK kommuner utvecklar svaga finanser. FörtroendeProfilen för år 2004 publiceras enligt prenumeration av Nacka kommun. Publicerade profiler för år 2004 uppdateras efterhand som ny statistik föranleder förändringar. Ledningsförmåga Finansiell elitlicens Gul nivå eller det finansiella betyget A motsvarar kriterier för finanserna, som när de uppfylls av en kommun, inte bara anger ett starkt finansiellt läge utan också att detta trendmässigt inte försvagas. Kommuner på denna betygsnivå erhåller varje år vid rating med KommunDiagnos Svensk KommunRatings finansiella elitlicens. Hushållnings- och balanskrav. Med Svensk KommunRatings finansiella elitlicens presenterar sig en kommun inför sina invånare och övriga intressenter som en kommun som har ambitionen att: dels ha uthålliga finanser och därmed goda förutsättningar för uthållig verksamhet, dels med god marginal klarar hushållningskravet och en ekonomi i balans (balanskravet). Speciellt ägare av fast egendom och investerare bör känna trygghet i en kommun med en finansiell litli fö åd f ti h t ä d å k t k k fi I å bö A B C D Indikativ betygsmatris Kommun- Finansiell Finansiella Finansiella skulden hälsa risker möjligheter ( X ) ( X ) ( X ) ( X ) Sammanvägda betyg är lägsta delbetyg, dvs C = Nivån för finansiell elitlicens A B C D 13 Det ser bra ut i Nacka men tendensen är negativ. Det ser även bra ut i Skellefteå. Men Skellefteå har valt att inte publicera sin senast aktuella profil så om det aktuella läget råder osäkerhet.

14 Det är dags för familjen Svensson att gå till beslut! Är livstilen i Skellefteå så attraktiv för oss att vi flyttar dit och fyrdubblar vår kommunskuld? Båda kommunerna verkar ha den finansiella hälsan, mm under kontroll! Det finns tre aspekt till! Krisutlösande finansiella risker, finansiella möjligheter och ledningsförmåga. Även det kan analyseras och vägas in. 14

15 Om ändå tveksamhet finns? Ytterligare information kan finnas utan kostnad under Analyser. Två arkiv finns under hemsidan Analyser, Finansiella betyg, och Analysarkivet. Där framgår om kommunen är ratad och har ett finansiellt betyg! l l Tierps kommun Som alla kommunalt anställda vill fru Svensson få sina intjänade avtalspensioner förvaltade av en kommun med uthålliga finanser. Hon vet att den tryggheten finns i kommuner som har logon för en Finansiell Elitlicens i sina platsannonser och annorstädes. De är bäst!

16 För att sammanfatta så gäller följande: 1 För familjer utan fast egendom torde riksdagsvalet vara viktigare än kommunalvalet, ty de kan snabbt flytta från en kriskommun utan större personliga förluster. 2 För familjer, som har en förmögenhetsportfölj med stor andel fast egendom, är först livsvalet av kommun viktigt. Därefter torde valet av duktiga kommunalpolitiker i varje val vara viktigare än valet av riksdagspolitiker. 3 För alla, som äger företagsfastigheter, jordbruk, skog, mm i en kommun torde kommunalpolitiken och hur finanserna utvecklas lokalt vara viktigt, ty det blir i sin tur avgörande för alla fasta tillgångars värdeutveckling. 16 Svensk KommunRating har specialiserat sig på finansiella analyser av kommuner. Med stöd av vårt expertprogram för alla kommuner kan vi ge dig omedelbara fakta. Välkommen att ta kontakt med oss!

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se) KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och

Läs mer

KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004

KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004 KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se)

Läs mer

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1996-2008 Bedömning Betygsmatris för KommunDiagnos

Läs mer

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år!

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 12/211 Kommunexperten fyller snart 4 år! I januari 28 startades

Läs mer

Kommunexperten. Är du i rätt kommun?

Kommunexperten. Är du i rätt kommun? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 2 4 kr. Moms tillkommer Nr 7, 29 TEMANUMMER FÖR INVESTERARE Är du i rätt kommun? Oavsett

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 6, 28 Analyserade kommuner i KE 6/28 Dorotea har ett ovanligt högt sparande

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Bra

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Bra KommunDiagnos för Strömstads kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk och framtida statistik för åren 1991-2004 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar

Läs mer

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet!

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 8/212 Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Hur ska lokalpolitikerna

Läs mer

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 11, 21 Utjämningens incitament tömmer landsbygden Vet mamman

Läs mer

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer?

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 4/212 Finns utrymme för reformer? De flesta framtidsbedömningar

Läs mer

Är Lerums skuldhantering långsiktigt uthållig?

Är Lerums skuldhantering långsiktigt uthållig? Är Lerums skuldhantering långsiktigt uthållig? Moraliskt är svaret på den frågan ett klart, nej! Haninge kommun fallerade finansiellt 1992. Utslaget per invånare var kommunskulden nästan 120 000 kronor.

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Kommunexperten. Vad gör vi med de gamla? Analysartikel

Kommunexperten. Vad gör vi med de gamla? Analysartikel Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Analysartikel Vad gör vi med de gamla? Hur prioriterar kommunalpolitikerna? De sju åren mellan 2006 och

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut!

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut! 1 Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Du ska i detta steg göra en första affärsplan och

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

Finansiell profil. Salems kommun 2008 2010

Finansiell profil. Salems kommun 2008 2010 Finansiell profil Salems kommun 008 00 Innehåll Inledning syftet med denna rapport... Finansiell analys av Södertörnskommunerna 008 00... Så tolkar du den finansiella profilen!... 0 Förklaringar av de

Läs mer

Signaler på ekonomisk obalans

Signaler på ekonomisk obalans KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Signaler på ekonomisk obalans EKONOMISK UPPFÖLJNING AV UTFÖRAREN KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Signaler på ekonomisk obalans EKONOMISK UPPFÖLJNING AV UTFÖRARE Upplysningar om innehållet:

Läs mer