Kommunexperten. Framtidens ekonomi redan idag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunexperten. Framtidens ekonomi redan idag"

Transkript

1 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 9, 29 Framtidens ekonomi redan idag Sverige är en välfärdsstat och sådana undermineras av kortsiktighet och egennytta. Det sker för att kortsiktiga behov upplevs som mycket starkare än långsiktiga hänsyn att balansera ekonomin. Kommunal verksamhet finansieras med lån och välfärden krackelerar. Effektiv målstyrning av kommunala verksamheter kräver ett och endast ett mål för varje verksamhet. Finansiell Elitlicens är ett sådant unikt, entydigt och tydligt mål. Sidan 2 Analyserade kommuner i det här numret Askersund framträder under analysen som en försiktigt styrd kommun, kommunskulden är låg och det finns ett sparande även om det är otillräckligt sett över åren. I ett historiskt perspektiv är Askersund en C-kommun som nu efter ett antal år av god ekonomi är en... Sidan 5 Sparandet i Bollnäs sviktar i den finansiella krisen och kommunen har en trendmässigt dramatiskt fallande sparnivå de senaste åren. Styrkan i analysen gäller analysfrågan kommunskuld där Bollnäs har ett nettoförpliktelsebelopp på låga... Sidan 14 Emmaboda är 28 den enda kommun som inte klarar att redovisa sina äldreomsorgskostnader separerade från handikappverksamheten. Även i övrigt ger styrningen och ledningen i Emmaboda ett lite lättvindigt intryck... Sidan 22 Sparandet i Lysekil får betyget. För nyckeltalet sysselsättning uppvisar Lysekil en långsiktig trend som är bättre än motsvarande trend för riket. Med en fastare ekonomistyrning kan Lysekil vara en A-kommun om cirka.. Sidan 29 Idag är Mora en A-kommun även om sparnivån 29 enligt bokslutsprognosen antyder att det är dags för lite fastare grepp om ekonomistyrningen igen. Sparandet sviktar nu i den finansiella krisen. För låga sparnivåer har tidigare varit Sidan 37 Även om Munkfors sorteras in på den nedre halvan bland kommunerna i ratinglistans D-tabell så kan politikerna i Munkfors räta upp kommunens ekonomi själva. Sparandet i Munkfors får betyget. Munkfors kan vara en Sidan 44 Vellinge är en stor förlorare i systemet för utjämning av skatteintäkter och verksamhetskostnader. Vellinge är extremt effektiv ur ekonomisk synpunkt i ett flertal aspekter och meriterar sig utan svårighet för det finansiella... Sidan 51 Umeå är numera en ekonomiskt mycket välskött kommun. På nyckeltalet befolkning får Umeå betyget. Man växer både årligen och långsiktigt. Det ekonomiska handlingsutrymme som finns Sidan 57 Begreppet spara har idag två betydelser Fråga en ung människa idag vad som händer när man sparar i en kommun. Mestadels ges svaret att man pressar ner kostnader genom att effektivisera eller skära ner. Men sparandet är faktiskt ett överskottsbegrepp som har genomgått en politisk omstöpning och blivit en synonym för nedskärning av kostnader och försämrad verksamhet istället.... Sidan 35 Senaste ratinglistan! I det här numret presenteras den nya ratinglistan. Ny på listan över Sveriges mest välskötta kommuner med A-rating är Vellinge, Umeå, Mora och Bollnäs.... Sidan 11

2 Innehåll Innehåll Kommentaren...3 Kommunalekonomisk analys så här går det till...4 Askersund...5 Kommunexpertens ratinglista...11 Bollnäs...14 Finansiell Elitlicens: Sturup och Kristinehamn har Finansiell Elitlicens...2 Emmaboda...22 För investerare: Vet du var du ska investera?...28 Lysekil...29 På tvärs: Begreppet spara har idag två betydelser...35 Mora...37 Munkfors...44 Vellinge...51 Umeå...57 Analystidningen Kommunexperten Kommunexperten är en analystidning som normalt kommer ut med tolv nummer per år. Syftet är att med ekonomiska fundamenta som faktabas löpande analysera Sveriges samtliga 29 kommuner. Det är tidningen för dig som vill veta hur det egentligen står till med ekonomin och finanserna i Sveriges kommuner inte hur det borde vara. Kommunexperten är följaktligen en tidning som inte är bunden av politisk korrekthet utan enbart sysslar med fakta. Och analysmodellen är så enkel att du på bara fyra fem minuter ser vad som är bra och dåligt i en kommun! Många läser Kommunexperten. Du hittar bland annat kommunalråd, kommunchefer, ekonomichefer, informationschefer, näringslivschefer, journalister, fackligt aktiva, riksdagsledamöter, bankanställda, investerare, fastighetsförvaltare och marknadsförare. Bakom Kommunexperten står Svensk Kommunrating, ett oberoende analyshus som varit verksamt sedan Den långa erfarenheten borgar för gedigen kunskap och oberoendet garanterar att analyserna håller hög kvalitet och att inga särintressen stör framställningen. Dessutom är analyserna helt öppna alla kan se vilka uppgifter som ligger bakom. Hemlighetsmakeri leder bara fel. Öppen värdering vinner alla på. Kommunexperten landets enda ana lystidning för oberoende kommunal ekonomisk analys. Kommunexperten ges ut av Förlaget Kommunexperten. Utkommer med 12 nummer per år. Analyserar cirka 1 kommuner per år. Ansvarig utgivare: Hans Jensevik Redaktionsråd: Vivianne Eriksson, Anders Frankson och Hans Jensevik Redaktion: Hans Jensevik och Anders Frankson Original: Byrå4 Adress: Kommunexperten, Smedsgränd 2A, Uppsala. E-post: Tryck: InPrint Kommunexperten trycks på 9 g Multi design original white Prenumeration: Prenumerationspris 12 nummer: 6 kronor exkl moms. PDF-format: 1 kronor exkl moms Lösnummer: 6 kronor exkl moms. PDF-format: 3 kronor exkl moms Grupprenumerationer: Beställning av fler exemplar: Webbplatser: och ISSN Tänk på att materialet i Kommunexperten är upphovsrättsligt skyddat. Undantag görs givetvis för journalisters citaträtt. Välkommen att kontakta oss om du vill använda innehållet i exempelvis PR- eller marknadsföringssyfte. Kommunexperten finns också på internet. Där hittar du material som inte publiceras i tidningen. Det finns också debattsidor för alla som vill göra sin röst hörd. Tanken är att Kommun experten.se ska vara ett forum för seriös och faktabaserad kommunalekonomisk debatt. Tipsa oss gärna om det är något du vill att vi ska behandla! Synpunkter är också välkomna! Du når oss på 2 Kommunexperten nummer 9, 29 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

3 Kommentaren En cirkel är sluten Efter snart tjugo års utvecklingsarbete och positionering på marknaden går Svensk KommunRating in i något som skulle kunna karaktäriseras som vardaglig förvaltning. Entreprenörsfasen tillhör i varje fall historien. Vårt kärnvärde Hjärtat i Svensk Kommunrating är en databas med expertsystem. Databasen innehåller det mesta av vad andra har, exempelvis SCB och SKL genom WebOr, men dessutom unika sifferserier exempelvis för analys av operativa kassaflöden. Alla räkenskapsuppgifter är kvalitetssäkrade. Det är fråga om bästa kvalitet. Analys är kärnuppgiften. Expertsystemet är inte bara en databashanterare. Det innehåller, till skillnad från andra aktörer, en operativ analysmodell där en kommun analyseras i finansiella och ekonomiska termer som ett litet land. Det framgår helt öppet och begripligt varför en kommun har ett visst ratingbetyg. Vårt löfte Ge mig 4 minuter och jag pratar om valfri kommun i 4 timmar. Det är löftet en analytiker ger kunden. Med en kraftfull dator och OH-kanon möts kunder av alla kategorier. Läs om analysnivåer och dokumentationer på vår hemsida. Nivå är en fråga om hur mycket du vill veta. Vår trovärdighet Nya bättre tjänster, jämfört med andra på marknaden, möter trovärdighetsproblem. Är det sannolikt att Svensk Kommunrating har en så stark analytisk verktygslåda att man kan en kommun lika bra eller bättre än kommunens egna ekonomer, revisorer eller anlitade huskonsulter? Helt nya tjänster måste kunder våga pröva och förnuftigt värdera. Därför er bjuds en tjänstetrappa med fasta priser enligt IKEA-modell. Kliv på lågt och billigt och kliv av när du är nöjd. En kund fastnar inte i en dyr utredningsprocess hos oss. Vår story Under 198-talet uppvaktade de tre storstäderna statsministern för att få mer statsbidrag. Storstadsutredningen fick uppdraget att utreda frågan och undertecknad blev ensamutredare av SOU 199:35 Storstädernas ekonomi Storstäderna visade sig inte behöva några extra statsbidrag utan kunde hushålla bättre själva. Som underlag hade en kalkylmodell utvecklats tillsammans med Harald Berg med historiska och framtidsdata. Det var embryot till Svensk KommunRatings nuvarande expertsystem. Parallellt med Storstadsutredningen utreddes en modernisering av kommunallagen. Undertecknad fick tilläggsdirektiv att ta fram förslag på en ny operativ reglering. En målstyrd finansiell modell föreslogs som även den kan ses som ett embryo till det expertsystem som Svensk KommunRating idag förfogar över. Men kommunerna blev i den nya lagen fullständigt avreglerade i finansiella och ekonomiska avseenden. Den då rådande starka finansiella avregleringsivern kom även att omfatta kommunerna. Med ens uppstod ett behov på de finansiella marknaderna av en användbar ratingmodell för alla svenska kommuner. Det var en utmaning som Berg och Jensevik svarade upp till genom att bilda Svensk KommunRating Vår ratingfilosofi Det fanns ingen statistik för fallissemang för kommuner 1991 (och inte nu heller). Det gjorde att den stora mängden av modeller som byggde på sådana inte var tillämpbara. Ur den mindre kategorin av teoretiska normativa modeller, som inte sällan resulterar i öppen rating och vad ambitiösa kreditvärderare helst önskar ha tillgång till, hämtades lösningen. Ambitionen blev att se på en kommun som man värderar ett land. Vår värdegrund Svensk Kommunrating, som nu också äger Kommunexperten, är fristående, oberoende och privatägt. Så har vi presenterat oss inför våra kunder sedan Inga misstankar skulle få finnas att en finansiell diagnos inte beskriver ett läge korrekt. Kommunexperten övertygar När aktörer inom branschen började med en marknadsföring som gick ut på att de konkurrerade med tjänster av jämbördig kvalitet krävdes en ökad tydlighet och inom ett nybildat aktiebolag startades Kommunexperten i januari 28. Det gällde att visa på marknaden att det finns tjänster som ingen annan kan leverera. Du håller i handen en tidning med åtta kvalificerade kommunanalyser. Den produceras 12 gånger per år av ett antal personer som kan räknas på ena handens fingrar, som har spetskompetens tillsammans med en kvalitetssäkrad databas och ett expertsystem som det tagit 17 år att utveckla. Cirkeln är sluten på en högre nivå. Är du med där? Hans Jensevik KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 9, 29 3

4 Kommunalekonomisk analys Kommunalekonomisk analys så här går det till Vi analyserar en kommun på samma sätt som nationalekonomer analyserar ett land. I varje nummer av Kommunexperten analyseras åtta kommuner. Analysschemat innehåller fem centrala frågor. Hur är: kommunskulden? den finansiella hälsan? de finansiella riskerna? de finansiella möjligheterna? ledningsförmågan? På var och en av de första fyra frågorna sätts delbetyg enligt skala A, B, C och D i en betygsmatris. Finansiella nyckeltal används för att svara på frågorna och bestämma delbetyg. Nyckeltalen är nitton till antalet och betygsatta enligt en fyragradig skala,,, och. Kommunskuldens två nyckeltal är förpliktelsebelopp och amorteringsförmåga. Sammantaget visar de vilka förutsättningar kommunen har att klara framtida åtaganden (som pensioner, borgen och skulder). Den finansiella hälsan visar om dagens generation konsumerar för mycket, det vill säga låter bli att genom eget sparande finansiera sin egen generations andel av investeringarna. Här finns de fem nyckeltalen skuldflödesgrad, sparnivå, skuldbalansgrad, rörelsekapital och kapitalbildning. Finansiella risker består av följande sex nyckeltal: investeringsnivå, skattekraft, folkmängd, sysselsättning, bostadsöverskott och borgen. De visar om kommunen har finansiella risker som kan vara krisutlösande. De finansiella möjligheterna anger med tre nyckeltal om kommunen har möjlighet att via skattehöjning, avgiftshöjning och kostnadspress stärka sina finanser. Ledningsförmågan visar med resterande tre nyckeltal styrkan i beslutsförmåga och handlingskraft, det vill säga om kommunen har vad som krävs för att såväl fatta som verkställa även impopulära beslut. Uppgifterna i analyserna baseras på officiell statistik från scb och Sveriges kommuner. Betygsmatris Kommunskuld Finansiell hälsa Finansiella risker Finansiella möjligheter A* B C D Sammanvägt betyg är lägsta delbetyg, dvs A här ovan. Fem analys- I. Kommunskuld II. Finansiell III. Finansiella IV. Finansiella V. Ledningsfrågor hälsa risker möjligheter förmåga** Nitton finansiella nyckeltal Förpliktelsebelopp Amorteringsförmåga Sparnivå Skuldflödesgrad Skuldbalansgrad Rörelsekapital Kapitalbildning Investeringsnivå Skattekraft Befolkning Sysselsättning Bostadsöverskott Borgen och förmedlade lån * Nivån för Finansiell Elitlicens, information om den tjänsten finns på ** Kommenteras men betygsätts ej Skattehöjning Avgiftshöjning Kostnadsnivåer Majoriteter Handlingskraft Avgiftspolitik 4 Kommunexperten nummer 9, 29 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

5 Askersund Askersund där lagom ekonomi räcker? Askersund har delbetyget B på tre analysfrågor och ett A på den första analysfrågan kommunskuld. Inget av dessa tre delbetyg B behöver ifrågasättas. I ett historiskt perspektiv är Askersund en C-kommun som nu efter ett antal år av god ekonomi är B-kommun. Askersund framträder under analysen som en försiktigt styrd kommun, kommunskulden är låg och det finns ett sparande även om det är otillräckligt sett över åren. På nyckeltalet befolkning får Askersund betyget. Man tappar befolkning både årligen och långsiktigt. För närvarande råder det näst intill balans på den lokala bostadsmarknaden. Mediabild och bakgrund Namnet Askersund härstammar från ordet aeske eller aska som var beteckningen på askdunge. Samhället låg vid ett sund som omgavs av askar så namnet blev askdungen vid sundet och så småningom Askersund. I mitten av 13-talet fick bergsmännen tillstånd av dåvarande kung Magnus Eriksson att bryta järn. Trakten kring Askersund hade stor betydelse för den medeltida svenska järnproduktionen. Askersunds hamn har varit en viktig handelsplats. Läget vid norra Vättern skapade bra förutsättningar för att skeppa ut gods och varor fick Askersund sina stadsrättigheter av drottning Kristinas förmyndarregering. I stadsvapnet avbildades en smed med en lyft slägga. Askersund deltar i Projektet Bergskraft Bergslagen som är ett projekt som ska bidra till att skapa tillväxt i Bergslagen. Projektet pågår mellan den 1 oktober 27 till och med 3 september 21. En unik kraftsamling för att gjuta nytt liv i regionens bergsnäring. Näringslivets intresse för Bergslagen är åter på topp. Ett mycket påtagligt bevis är mängden sökta och godkända undersökningstillstånd i Bergslagen. Media skriver att kommunen har beslutat att arrendera ut gästhamnen och citycampingen i syfte att spara pengar. Askersunds industrifastigheter bygger nya industrilokaler för Husqvarna Construction Sweden AB i Åsbro. Byggnaden ligger vid riksväg 5 alldeles söder om ITS Logistikpartners lokaler. Husqvarna planerar att flytta in under 21. En summering av sommarsäsongen av turister i Askersund berättar att de turismansvariga är nöjda med årets resultat. Det har skett en ökning av besökare från öststater som Estland, Lettland, Polen och Ryssland. Men tyskar och holländare är fortfarande de största turistgrupperna. Viktiga förutsättningar för analysen Analyserna bygger på officiell finansiell statistik från SCB och omfattar alla kommuner Innan uppgifterna används i analysprogrammet jämförs viktiga sifferserier för de senaste fem åren med kommunernas årsredovisningar. Sparnivån 29 är från en delårsrapport per augusti 29. Askersund har en traditionell organisation med politiska nämnder som styr verksamhetsdrivande förvaltningar. Kommunskuld Den första analysfrågan, Kommunskuld, består av nyckeltalen förpliktelsebelopp och amorteringsförmåga. Förpliktelsebeloppet anger kommunens framtida åtaganden i form av skulder, borgen och pensionsförpliktelser. Det visar om det finns skulder som finansierat tidigare generationers konsumtion Faktaruta Askersund Betyg: B (indikativt 29) Befolkning: Kommuntyp: Övriga kommuner, mindre än 12 5 invånare Kommunalskatt: 21,72 (29) Medelskattenivå: 2,72 (29) En procents skattehöjning: Cirka 19 miljoner 28 Förvaltningarnas totala intäkter: 6 miljoner 28 Egna ägda företags andel av koncernomsättningen: Cirka 16 procent Finansiell Elitlicens: Ingen Medlem i KommunInvest: Ja Indiktiv betygsmatris Kommunskuld Finansiell hälsa Finansiella risker Sammanvägt betyg är lägsta delbetyg, dvs B Finansiella möjligheter A B C D = Nivån för finansiell elitlicens KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 9, 29 5

6 Askersund och bedömer nuvarande generations förmåga att förbereda kommunen för kända framtida åtaganden. Bruttoförpliktelsebeloppet är på cirka 55 3 kronor per invånare. Det är under medeltalet och långt från kommunen med den största skulden (148 kronor per invånare). Askersund ligger på plats 69 av Sveriges 29 kommuner. I många kommuner går det att värdera vissa av kommunens tillgångar utanför kärnverksamheten och få ett mer rättvisande nettoförpliktelsebelopp. I Askersunds fall ger en försiktig värdering ett värde på 22 2 kronor per invånare. Nettoförpliktelsebeloppet blir cirka 33 1 kronor vilket understiger de 36 9 kronor som är gränsen för indikation om förekomst av konsumtionslån. Det finns inga tecken på konsumtionslån och därför ges nyckeltalet förpliktelsebelopp betyget. Askersunds amorteringsförmåga är också. Den teoretiska återbetalningstiden är i genomsnitt tre år för de senaste fem bokslutsåren och därmed under den första kritiska nivån 5 år. Nyckeltalet anger hur många år det KOMMUNSKULD tkr/inv Förpliktelsebelopp Askersund kommun 28, kr/inv Bruttoförpliktelsebelopp Vissa tillgångar värderade Nettoförpliktelsebelopp 33 1 skulle ta att lösa alla långa lån om sparandet, kassaflödet från verksamheten, används enbart för att amortera lån. Med betyget på förpliktelsebeloppet får Askersund delbetyget A på analysfrågan Kommunskuld. Finansiell hälsa Den andra analysfrågan visar om dagens generation konsumerar för mycket och utvärderas av nyckeltalen sparnivå, skuldflödesgrad, skuldbalansgrad, rörelsekapital och kapitalbildning. Sparandet i Askersund får betyget. År 28 är sparnivån 5,5 procent av de totala intäkterna och över nivån för god hushållning eller 5,25 procent enligt kommunallagens hushållningskrav. Den genomsnittliga nivån för mätperiodens fem sista år är 4,4 procent. Skuldflödesgraden visar om de långa skulderna växer snabbare än kommunens totala intäkter och anger skuldernas andel av intäkterna. Askersund förmedlar lån till sina kommunägda företag. Förmedlade lån innebär normalt att förvaltningarna lånar långt och förmedlar en del av lånen till de kommunägda bolagen. Skillnaden anges i denna ANALYSFRÅGA I 4 Kommuner listade efter storlek 2 på förpliktelsebeloppet, sämst kommun (29) längst till vänster Kritisk nivå 3, 61 9 kr/inv Kritisk nivå 2, 46 9 kr/inv Kritisk nivå 1, 36 9 kr/inv Nettoförpliktelsebelopp Kommun 69 efter storlek på bruttoförplikelserna Kommunskuld Förpliktelsebelopp Amorteringsförmåga analys som långa lån netto i förvaltningarna. Askersund hade 28 långa skulder på 75,4 miljoner kronor medan de förmedlade lånen till de egna ägda bolagen uppgick till,3 miljoner. Delen långa lån netto i Askersund ligger i genomsnitt på 12 procent av intäkterna. Den första kritiska nivån ligger på 25 procent av de totala intäkterna och betyget för skuldflödesgraden blir. För nästa nyckeltal, skuldbalansgraden, får Askersund betyget. Måttet anger om summan av korta och långa skulder växer snabbare än kommunens förmögenhet i form av olika tillgångar. Volymen långa lån netto tillsammans med korta skulder ger en skuldbalansgrad runt 45 procent av tillgångarna. Första kritiska nivån ligger här på 6 procent. Belastningen som flyttar ner betyget ett steg gäller hela kommunkoncernen. Koncernens skulder är över 1 procent av totala koncerntillgångarna och den kritiska nivån här är 95 procent. För nyckeltalet rörelsekapital är betyget. Korta skulder har legat på samma nivå under mätperiodens senaste fem bokslutsår samtidigt som omsättningstillgångarna ökat något men än så länge är korta skulder större än omsättningstillgångarna. Sparandet fyller på kassan snabbare än vad utgifterna för investeringarna tömmer den. Förklaringen finns alltså i nästa nyckeltal kapitalbildning. Kapitalbildningen får i Askersund betyget. Måttet anger om kommunen sparar till investeringarna eller om de finansieras på andra sätt (exempelvis via upplåning). I genomsnitt var sparnivån i Askersund under den senaste nioårsperioden 4,1 procent av de totala intäkterna. Det ska jämföras med investeringsgenomsnittet för samma period som var 3,7 procent. Det ger ett årligt lånebehov på -,4 procent av intäkterna. Det visar att det finns ett utrymme att amortera långa lån. Med betyget på sparnivå får Askersund delbetyget B på analysfrågan Finansiell hälsa. Finansiella risker Den tredje analysfrågan indikerar krisutlösande finansiella risker genom sex 6 Kommunexperten nummer 9, 29 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

7 Askersund nyckeltal. En allvarlig risk indikeras när två av nyckeltalen har betyget och det finns ett kritiskt samband. Även kombinationen och på två nyckeltal kan räcka för indikation av en klar risk som behöver hanteras. Nyckeltalet investeringsnivå är. För de senaste fem åren är investeringarna i genomsnitt 5,2 procent av totala intäkter. I en befolkningsmässigt stabil kommun som Askersund bör investeringsnivån ligga på 5,5 procent av totala intäkter. Då investeringarna ligger på en normal nivå finns det ingen risk FINANSIELL HÄLSA % Sparnivå i procent av totala intäkter att man drar på sig stora framtida driftoch underhållskostnader eller investerar ihjäl sig. Nyckeltalet skattekraft anger hur den kommunala beskattningsbara inkomsten utvecklas i förhållande till riket. Den är under rikssnittet. Med en stigande trend från 91 till 93 procent av rikssnittet de senaste sex åren får skattekraften betyget. På nyckeltalet befolkning får Askersund betyget. Man tappar befolkning både årligen och långsiktigt. Åldersstrukturen innehåller ett antal snedheter jämfört med befolkningspyramiden för riket. Befolkningen föråldras. Det är samhällsbyggargenerationen år som flyttar från kommunen i snabb takt. Det sker även en stor utflyttning i utbildningsgenerationen år. Med nuvarande tendens indikeras också en potentiell äldrepuckel i åldersgruppen år samt en tyngre strukturell underförsörjningsskevhet mellan åldersgrupperna 44 och 45-w år. När det gäller nyckeltalet sysselsättning uppvisar Askersund en långsiktig trend som är bättre än motsvarande ANALYSFRÅGA II Staplar över kritiska nivåer innebär Rött fält = pengar finns till framtida avtalspensioner Gult fält = pengar finns även till reinvesteringar Grönt fält = pengar finns även till nyinvesteringar En procent av totala intäkter är 6, miljoner kronor Finansiell hälsa Sparnivå Skuldflödesgrad Skuldbalansgrad Rörelsekapital Kapitalbindning KRISUTLÖSANDE FINANSIELLA RISKER ANALYSFRÅGA III % Befolkningsökning 1 år Askersund kommun Länet Riket % Bostadsöverskott Bedömningsgrunder Två nyckeltal måste visa ett kritiskt mönster för att indikera allvarlig risk. Finansiella risker Investeringsnivå Skattekraft Befolkning Sysselsättning Bostadsöverskott Borgen mm KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 9, 29 7

8 Askersund trend för riket och nyckeltalet sysselsättning får betyget. De sista två nyckeltalen under denna analysfråga gäller koncernrisker. De är bostadsöverskott och borgen och förmedlade lån. Askersund får på bostadsöverskott betyget eftersom det finns tomma lägenheter som drar pengar. Med 3,1 procent tomma lägenheter i allmännyttan (1 september 28) så passeras en kritisk nivå. Betyget för borgen och förmedlade lån är. Man har borgen och förmedlade lån på kronor per invånare vilket är över den första kritiska nivån på 17 kronor per invånare. Med ett negativt rörelsekapital är även hanteringsförmågan för eventuell utfallande borgen något svag. De sex nyckeltalen ger sammantaget delbetyget B på analysfrågan Finansiella risker. Det bör uppmärksammas att en minskande befolkningen tenderar att ställa ett växande antal lägenheter tomma i det allmännyttiga bostadsföretaget. MÖJLIGHETER Mkr Kostnadspress Jfr riket Jfr kommuntyp Jfr Länet Potential 49 Mkr Finansiella möjligheter Den fjärde analysfrågan är finansiella möjligheter. De utvärderas av nyckeltalen skattehöjning, avgiftshöjning och kostnadspress. Betygen för dessa tre nyckeltal utvärderas mot ett totalt behov av åtgärder på 11 miljoner kronor fördelade på analysfrågorna Kommunskuld ( Mkr), Hälsa (11 Mkr) och Risk ( Mkr). Nyckeltalet skattehöjning är uppbyggt så att Askersund skattesats jämförs med skattesatsen i den grannkommun som har lägst skatt (Kumla) år 28. Eftersom Askersund har högre skattesats 28 med 1,3 procent finns ingen potential och betyget blir därför på skattehöjning. Askersund höjde skatten senast år 25 med,3 procent. När det gäller avgiftshöjningar finns kalkylmässigt en viss potential och man kan höja avgifterna med cirka 9 miljoner inom 2 4 år. Det gäller då avgifterna inom förskola och barnomsorg, äldre- och handikappomsorg och fritidsverksamhet. Cirka 7 miljoner kronor av potentialen indikeras inom äldre- och handikappomsorg. Det behov som indikeras och behöver hanteras ges ett åtgärdsbelopp på 11 miljoner kronor per år. Avgiftshöjningar kan alltså stå för 8 procent av det totala behovet (8,8 miljoner av 11 miljoner). Nyckeltalet har de tre kritiska procentnivåerna 1, 66 och 33. Eftersom 8 procent når över två kritiska nivåer, 33 och 66 procent, blir det en belastning. Betyget blir därför på Avgiftshöjningar. Det indikeras även avgiftspotentialer inom de kommunala affärsverksamheterna. Kostnadspressen kalkyleras till 49 miljoner kronor och Askersund får betyget på kostnadspress. Man kan pressa kostnaderna med cirka 1 miljoner kronor inom grundskola, cirka 7 miljoner vardera inom förskola 1-5 år och äldreomsorg, 3 miljoner kronor vardera inom social omsorg, förskola 6 år, gymnasieskola, politik och kultur. Eftersom en procent i förändrad Bedömningsgrunder Finansiella möjligheter Skattehöjning Avgiftshöjning Kostnadspress ANALYSFRÅGA IV Nyckeltalen mäter de tre åtgärdernas relativa effektivitet. Alla tre nyckeltalen jämför egenskaper med motsvarande egenskaper i bästa kommuner. skatt motsvarar cirka 19 miljoner utgör kalkylmässigt de finansiella möjligheterna i enbart kommunens verksamheter på 49 miljoner en sänkt skatt på cirka 2,6 procent. Motsvarigheten för den genomsnittliga kommunen i landet är cirka 3 procent på skattenivån. Överkostnaderna, som alltså kan anses något lägre än normalt, är till en del personal eftersom det finns 91 anställda per tusen invånare. Med hänsyn till företagsandel, bidragen enligt LSS-systemet för handikappade och andelen verksamheter i egen regi borde 78 per tusen invånare vara en relevant lokal norm. Då finns en övertalighet 137 personer. Askersund får delbetyg B på hela analysfrågan Finansiella möjligheter. Detta beror på att restpotentialen blir 18 miljoner kronor efter avräkning av hanteringskostnader och den är så liten att den motsvarar en skattesänkning på enbart,19 procent varje år under 5 år. En kortsiktig potential beräknas som hälften av summan av de tre nyckeltalens potentialer och det blir 29 miljoner kronor. Frånräknas 11 miljoner kronor i totalt behov så fås 18 miljoner i en för låg kortsiktig restpotential. Ledningsförmåga Analysfråga fem är indikation av ledningsrisk eller mer positivt uttryckt ledningsförmåga genom de tre nyckeltalen majoriteter, handlingskraft och avgiftspolitik. Det är mycket indikativa nyckeltal som enbart ger en fingervisning om varför det ser ut som det gör i de tidigare fyra analysfrågorna. För den politiska beslutsförmågan gäller nyckeltalet majoriteter och här är betyget för Askersund (här finns bara betygen och ). Under de senaste fyra mandatperioderna har blocken minskat i betydelse och nu markeras ett vågmästarläge. Kan kommunens organisation vara hämmande för genomförandet av fattade beslut? För nyckeltalet handlingskraft är betyget. Det finns belastning för antalet partier i fullmäktige vilket kan bidra till fördröjningar i ärende- och beslutshanteringen. Antalet anställda per tusen invånare kan tyda på stora arbetslag för arbetsledare. Om avgiftsandelen av de totala in 8 Kommunexperten nummer 9, 29 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

9 Askersund täkterna trendmässigt minskar kan det bero på alltför opinionskänsliga politiker eller bristande effektivitet i administrationen av avgifterna. Det finns en sådan indikation och nyckeltalet avgiftspolitik får betyget. Askersund det speciella Askersund ligger vid Vätterns norra ände. Kommunen har fyra kommungrannar som alla tidigare är analyserade i Kommunexperten. Karlsborg (nr 4/29) gränsar till Askersund i söder på Vätterns västra sida och Motala (nr 1/28) på dess östra sida. I väster finns Laxå (nr 1/29) och i norr Hallsberg (nr 4/28). Askersund har det finansiella indikativa betyget B. Det är det lägsta delbetyget som bestämmer slutbetyget. Nu har Askersund delbetyget B på tre analysfrågor och ett A på den första analysfrågan kommunskuld. Det räcker att ha ett delbetyg B på en av de fyra första analysfrågorna (av analysens fem) för att ha ett slutbetyg av samma valör. Inget av dessa tre delbetyg B behöver ifrågasättas, de gränsar för närvarande varken till A eller C. Askersund är en duglig B-kommun. Askersund framträder under analysen som en försiktigt styrd kommun, kommunskulden är låg, det finns ett LEDNINGSFRÅGA sparande även om det är otillräckligt sett över åren och man har gnetat ner kostnadsnivåerna inom olika verksamheter till överkostnader under det normala. Man har en godtagbar ekonomi och skulle inom några år kunna ha verkligt bra finanser på A-nivå. Med ett bruttoförpliktelsebelopp på kronor per invånare och egna ägda företag som omsätter 16 procent av kommunkoncernens utbud så borde det finnas värden i dessa som kan kvitta fram ett nettobelopp under 36 9 kronor per invånare som också är gränsen för indikation av konsumtionslån. Det är inte svårt med två helägda företag som redovisar vinster även om de skulle kunna vara något högre. Men de bär sina skulder och om även blygsamma 22 miljoner kronor i pensionsförvaltning räknas med vid kvittningen så blir nettobeloppet låga 33 1 kronor per invånare. Delbetyget för kommunskuld ska vara A. Lite speciellt här är att Askersundbostäder AB äger ett vindkraftverk vid Almudden sedan 25 som under 28 producerat 1 35 kwh miljövänlig el som används i bolagets värmepumpsanläggningar. Under 28 har oljeförbrukningen minskat med 26 procent. När det gäller analysfrågan finansiell hälsa eller hur man sköter den vardagliga ekonomin så mäts det genom det ekonomiska överskottet och här sparnivån, som presenteras i diagrammet sparnivå. Högsta kritiska nivå återfinns på 5,25 procent av totala intäkter och bara de tre åren 26, 27 och 28 ligger sparandet över den nivån. Den rödmarkerade medelpunkten på den femåriga mättrenden ligger under högsta kritiska nivå då det finns två år med sparnivåer som är otillräckligt höga 24 och 25. Med en belastning i och med detta så kan inte nyckeltalsbetyget bli bättre än och delbetyget blir B på analysfrågan finansiell hälsa. Backas det med denna mättrend ett antal år tillbaka så är sparnivåerna efter sekelskiftet genomsnittligt så låga att de även ligger under den andra kritiska nivån reinvesteringar och nyckeltalsbetyget är med ett delbetyg C. I ett historiskt perspektiv är Askersund alltså en C-kommun som nu efter ett antal år av god ekonomi är B-kommun. Tendensen enligt kommunens bokslutsprognos för 29 är att det återigen går ner mot C-nivå. Speciellt är att storleken på de kritiska nivåerna för nyckeltalet sparnivå indikerar en kommun med mycket personal och väl liten produktiv kapitalutrustning. Den lägsta kritiska nivån för avtalspensioner är större än de normala ANALYSFRÅGA V % Majoriteter Moderaterna Folkpartiet Övriga vågmästarpartier Miljöpartiet (vågmästare) Vänsterpartiet Kristdemokraterna Centerpartiet (vågmästare) Sverigedemokraterna Socialdemokraterna Bedömningsgrunder Mycket indikativa nyckeltal som kan ge fingervisningar om varför det ser ut som det gör i tidigare fyra analysdelar Ledningsförmåga Majoriteter* Handlingskraft Avgiftspolitik * Nyckeltalet Majoriteter har bara två betyg: och. KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 9, 29 9

Kommunexperten. Är du i rätt kommun?

Kommunexperten. Är du i rätt kommun? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 2 4 kr. Moms tillkommer Nr 7, 29 TEMANUMMER FÖR INVESTERARE Är du i rätt kommun? Oavsett

Läs mer

Kommunexperten. Uppgång i ekonomin kan ge kommunerna extrapengar

Kommunexperten. Uppgång i ekonomin kan ge kommunerna extrapengar Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 1, 21 Uppgång i ekonomin kan ge kommunerna extrapengar Det

Läs mer

Kommunexperten. Undvik svenska greklandskommuner

Kommunexperten. Undvik svenska greklandskommuner Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 4, 21 Undvik svenska greklandskommuner Du är en företagare

Läs mer

Så ska offentliga företag styras!

Så ska offentliga företag styras! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr/2 4 kr exkl moms Nr 4, 29 Så ska offentliga företag styras! Det krävs samsyn om formerna

Läs mer

Kommunexperten. Varför händer inget i politiken? Analyserade kommuner i det här numret. Att ge sig på budbäraren

Kommunexperten. Varför händer inget i politiken? Analyserade kommuner i det här numret. Att ge sig på budbäraren Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 7, 21 Varför händer inget i politiken? Rapporten som kommissionen

Läs mer

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 11, 21 Utjämningens incitament tömmer landsbygden Vet mamman

Läs mer

Kommunexperten. Analyserade kommuner i KE 10/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner

Kommunexperten. Analyserade kommuner i KE 10/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 1, 28 Analyserade kommuner i KE 1/28 Danderyd är en av Sveriges mest välskötta

Läs mer

Hur fungerar egentligen utjämningssystemet?

Hur fungerar egentligen utjämningssystemet? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 11, 28 Faran med statistisk rättvisa: Hur fungerar egentligen utjämningssystemet?

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 6, 28 Analyserade kommuner i KE 6/28 Dorotea har ett ovanligt högt sparande

Läs mer

Kommunexperten. Råd till en finansminister

Kommunexperten. Råd till en finansminister Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 2, 21 Råd till en finansminister Konjunkturrådets rapport

Läs mer

Kommunexperten. Vikten av djup och tillförlitlig kunskap. Analyserade kommuner i det här numret

Kommunexperten. Vikten av djup och tillförlitlig kunskap. Analyserade kommuner i det här numret Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 2/212 Vikten av djup och tillförlitlig kunskap Många nöjer sig med

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska den framtida äldreomsorgen se ut? Analyserade kommuner i det här numret

Kommunexperten. Hur ska den framtida äldreomsorgen se ut? Analyserade kommuner i det här numret Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 8/211 Hur ska den framtida äldreomsorgen se ut? Det finns ett stort

Läs mer

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år!

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 12/211 Kommunexperten fyller snart 4 år! I januari 28 startades

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska ekonomiska regler styra?

Kommunexperten. Hur ska ekonomiska regler styra? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 9/211 Hur ska ekonomiska regler styra? Det behövs ekonomiska regler

Läs mer

Kommunexperten. Vem betalar de kommunala avtalspensionerna? Analyserade kommuner i KE 2/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner

Kommunexperten. Vem betalar de kommunala avtalspensionerna? Analyserade kommuner i KE 2/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 2, 28 Analyserade kommuner i KE 2/28 TIERP är en av landets bästa kommuner.

Läs mer

Kommunexperten. Så fattar du lönsamma investeringsbeslut. Är kommunerna bra försäkringsbolag? Analyserade kommuner i KE 4/2008

Kommunexperten. Så fattar du lönsamma investeringsbeslut. Är kommunerna bra försäkringsbolag? Analyserade kommuner i KE 4/2008 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 4, 28 Analyserade kommuner i KE 4/28 Övertorneå är en mycket bra och välskött

Läs mer

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet!

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 8/212 Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Hur ska lokalpolitikerna

Läs mer

Kommunexperten. Hur vet man när ett lands finanser är solventa?

Kommunexperten. Hur vet man när ett lands finanser är solventa? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 1/212 Hur vet man när ett lands finanser är solventa? Ett land kan

Läs mer

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer?

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 4/212 Finns utrymme för reformer? De flesta framtidsbedömningar

Läs mer

KOMMUNANALYS 2014-04-07. NORDANSTIG KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2014-04-07. NORDANSTIG KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 14-4-7 NORDANSTIG KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Nordanstig kommun Presentation: I Nordanstig

Läs mer

KOMMUNANALYS 2015-08-12. RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2015-08-12. RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 15-8-1 RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Allt för Ragunda Presentation: I Ragunda kommun

Läs mer

KOMMUNANALYS 2015-04-14. LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2015-04-14. LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 15-4-14 LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Företagare i samverkan Presentation: I Lerum kommun

Läs mer

KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004

KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004 KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se)

Läs mer

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se) KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och

Läs mer

KommunDiagnos för Västerviks kommun Förslag 10 mars 2003 till finansiellt betyg = D1 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 19 maj 2003

KommunDiagnos för Västerviks kommun Förslag 10 mars 2003 till finansiellt betyg = D1 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 19 maj 2003 KommunDiagnos för Västerviks kommun Förslag 10 mars 2003 till finansiellt betyg = D1 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 19 maj 2003 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida

Läs mer

KommunDiagnos för Gävle kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt den 16 juni 2003

KommunDiagnos för Gävle kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt den 16 juni 2003 KommunDiagnos för Gävle kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt den 16 juni 2003 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1993-2006 Bedömning Betygsmatris för

Läs mer

KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008

KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008 KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1998-2010 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

ANALYSHANDBOK. SVENSK KOMMUNRATING 2011-10-10 Smedsgränd 2a, 753 20 Uppsala, Tel: 018-14 60 30, Fax:018-14 60 34, www.kommunrating.

ANALYSHANDBOK. SVENSK KOMMUNRATING 2011-10-10 Smedsgränd 2a, 753 20 Uppsala, Tel: 018-14 60 30, Fax:018-14 60 34, www.kommunrating. ANALYSHANDBOK För analysartiklar i Kommunexperten Uppsala 2011-11-11 Kommuner analyseras som små länder Handledning för de fem analysfrågorna: Kommunskuld Finansiell hälsa Finansiella risker Finansiella

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig'

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' KommunDiagnos för Kungälvs kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk och framtida statistik för åren 1993-2005 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar

Läs mer

KOMMUNANALYS 2005-05-16

KOMMUNANALYS 2005-05-16 KOMMUNANALYS 25-5-16 HÖÖR KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser SVENSK KOMMUNRATING Smedsgränd 2a, 753 2 Uppsala, Tel: 18-14 6 3, Fax:18-14 6 34, Sidan 1 KommunAnalys för Höör kommum Finansiell

Läs mer