Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket"

Transkript

1 Foto: Carl Swensson 2006:27 Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket

2 KORT SAMMANFATTNING Syftet med denna studie är att följa upp vilka effekter som Stockholmsförsöket har fått för taxi-, bud- och färdtjänsttransporter i Stockholms län. Effekterna har följts upp genom analys av insamlade data och intervjuer av förare och företagsledning. Taxi och färdtjänst har varit befriade från trängselskatten. Budtransporterna har däremot inte varit avgiftsbefriade. Detta innebär att budföretagen har haft kostnader av två slag, dels i form av direkta utgifter för trängselskatten, dels i form av kostnader för att administrera skatten. En fråga som har uppmärksammats särskilt är att även taxiföretagen utför budtransporter men utan att belastas med trängselskatt. Resultaten visar att framkomligheten, d.v.s. hur snabbt det går att ta sig fram, har ökat i innerstaden under Stockholmsförsöket och att det möjliggjort effektivare transporter hos de samarbetande företagen. Budföretagen upplever administrationen av trängselskatten som betungande. Analysen visar att det inte går att utesluta att taxi har fått fler budkörningar på bekostnad av budföretagen. Trängselskatten kan alltså ha påverkat konkurrensen mellan taxi och budföretag. Att det är ett försök under en kortare period har haft betydelse både för hur de studerade företagen/myndighet har anpassat sin verksamhet samt för hur kunderna har anpassat sitt beteende :27 Transek AB

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT SAMMANFATTNING...1 KORT SAMMANFATTNING...2 FÖRORD...5 SAMMANFATTNING INLEDNING RESULTAT SLUTSATSER METOD OCH MÄTDATA...33 REFERENSER...35 BILAGA 1: MÄTDATA TAXIRESOR...36 TABELLFÖRTECKNING Tabell 1: Antal personer som intervjuats...12 Tabell 2: Box Deliverys fordonsflotta i medeltal i Stockholm mätperioden 2005 jämfört med mätperioden Tabell 3: Lillebilgruppens fordonsflotta i medeltal istockholm mätperioden 2005 jämfört med mätperioden Tabell 4: Utvalda reserelationer för färdtjänstresor med taxi :27 Transek AB 3

4 FIGURFÖRTECKNING Figur 1: Antal buduppdrag med olika transportslag (Box Delivery) under mätperioden 2005 respektive Figur 2: Antal buduppdrag med olika transportslag (Lillebilgruppen) under mätperioden 2005 respektive Figur 3: Antal uppdrag (Box Delivery) per dag för olika transportslag under mätperioden 2005 respektive Figur 4: Antal uppdrag (Lillebilgruppen) per dag för olika transportslag under mätperioden 2005 respektive Figur 5: Antalet färdtjänstresor med taxi i 17 reserelationer under vecka år 2005 samt vecka Figur 6: Medelhastighet i km/h med färdtjänsttaxi för 17 reserelationer...28 Figur 7: Restider i genomsnitt med taxi för resor med start i innerstaden under mätperioden 2005 resp Figur 8: Restider i genomsnitt med taxi för resor med start i Söderort under mätperioden 2005 resp Figur 9: Körsträcka i genomsnitt med taxi för resor med start i innerstaden under mätperioden 2005 resp Figur 10: Körsträcka i genomsnitt med taxi för resor med start i Söderort under mätperioden 2005 resp Figur 11: Framkörningstid i genomsnitt för taxi i innerstaden under mätperioden 2005 resp Figur 12: Framkörningstid i genomsnitt för taxi i Söderort under mätperioden 2005 resp Figur 13: Medelhastighet i innerstaden respektive Söderort med taxi som medelvärde för mätperioden 2005 respektive Figur 14: Antal kvitton, representerande antal körningar, i Taxi Stockholms verksamhet under mätperioderna 2005 och :27 Transek AB

5 FÖRORD Kommunfullmäktige i Stockholm beslutade den 2 juni 2003, att föreslå ett försök med trängselskatt Stockholmsförsöket. Den 16 juni 2004 beslutade riksdagen att anta lagen om trängselskatt (SFS 2004:629). Lagen möjliggör uttag av trängselskatt i Stockholm t.o.m. den 31 juli Den 28 april 2005 beslutade regeringen att försöksperioden med trängselskatt i Stockholm skulle påbörjas den 3 januari Huvudaktörerna i Stockholmsförsöket är Stockholms stad, Vägverket och Storstockholms Lokaltrafik (SL). Försöket finansieras av staten. Stockholmsförsöket består av tre delar: utökad kollektivtrafik, trängselskatt samt fler infartsparkeringar i staden och länet. Målen för försöket är: Antalet fordon över innerstadssnittet under morgonens och eftermiddagens maxtimmar ska minska med procent. Framkomligheten ska öka på de hårdast belastade vägarna i stockholmstrafiken. Utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar i innerstadsluften ska minska. De som vistas i innerstaden ska uppleva en miljöförbättring i gaturummet. Miljöavgiftskansliet är Stockholms stads projektkansli. Dess uppgift är att, på regeringens uppdrag, planera, samordna, informera om och utvärdera försöket. För att ge svar på frågan i vilken utsträckning målen nås och för att kunna studera effekterna av Stockholmsförsöket har Miljöavgiftskansliet tillsammans med Vägverket, Landstingets Regionplane- och trafikkontor, SL, olika forskningsinstitutioner (bl.a. LTH och KTH), oberoende konsultföretag (Transek, Trivector m.fl.) samt vissa av stadens förvaltningar (Trafikkontoret, USK och Miljöförvaltningen), utarbetat ett omfattande utvärderingsprogram. Mätningarna, analyserna och rapporterna har utförts av myndigheter och förvaltningar samt konsultföretag specialiserade inom de olika delområden som ingår i utvärderingsprogrammet. Samtliga utvärderingsrapporter publiceras successivt på försökets hemsida, Projektledare för utvärderingsprogrammet var från början civ.ing. Joanna Dickinson. Hon efterträddes av tekn. dr. Muriel Beser Hugosson och tekn. lic. Ann Sjöberg. Utöver projektledarna har även Camilla Byström (tekn. dr.), Annika Lindgren, Oscar Alarik, Litti le Clercq, David Drazdil, Malin Säker och Ann Ponton Klevstedt arbetat med utvärderingarna. Denna rapport har undersökt hur budtransporter, taxi samt färdtjänst har påverkats av Stockholmsförsöket. Projektledare hos Transek AB har varit Stehn Svalgård. Övriga medarbetare har varit Janne Henningsson, Sara Björlin Lidén, Michael Stjärnekull och Joanna Dickinson. 2006:27 Transek AB 5

6 Ett stort tack riktas till Box Delivery Sverige AB, Lillebilgruppen, Färdtjänsten Stockholms läns landsting, Svenska Taxiförbundet, Taxi Stockholm AB, Taxi 020, JetPak, BEST Transport AB, Carrier Transport AB samt Åkeriföreningen ABC-åkarna för deras samarbete. Solna i maj 2006 Marika Jenstav :27 Transek AB

7 SAMMANFATTNING Inledning Som en del i arbetet med att utvärdera effekterna av Stockholmsförsöket, har Transek AB fått i uppdrag av Miljöavgiftskansliet i Stockholm stad att kartlägga hur trängselskatten har påverkat taxi-, bud- och färdtjänsttransporterna i Stockholms län. Taxi och färdtjänst har varit befriade från trängselskatten medan budtransportföretagen har varit skyldiga att betala skatten. Syftet med denna studie är att följa upp vilka effekter som Stockholmsförsöket har fått för taxi-, bud- och färdtjänsttransporterna i Stockholms län. Effekterna har följts upp genom analys av insamlade data och intervjuer av förare och företagsledning. Analysen har utgått från följande antaganden: Ökad framkomlighet i innerstaden och på infarterna medför ökad produktivitet och vinst för taxi. Ökad framkomlighet i innerstaden medför ökad produktivitet och kan medföra ökad vinst för budtransporter. Ökad framkomlighet i innerstaden medför snabbare färdtjänsttransporter. Ökad eller minskad framkomlighet för olika typer av fordon kan medföra en omfördelning av budtransporter mellan t ex bil och cykel. Skillnaderna i skyldigheten att betala trängselskatten mellan taxi och budföretag påverkar konkurrensen och kan leda till en ökning av efterfrågan på budleveranser med taxi. Med ökad framkomlighet menas här hur snabbt det går att ta sig fram med taxi, budbil eller färdtjänstfordon. 2006:27 Transek AB 7

8 Resultat Resultaten visar att: Framkomligheten har ökat i innerstaden och på infarterna under större delen av Stockholmsförsöket. Enligt data från Taxi Stockholm har medelhastigheten ökat med 3 procent för resor med start i innerstaden. Samtliga studerade transporttjänster upplever en förbättring av arbetsmiljön på grund av minskad trängsel (stress). Taxi har kunnat köra effektivare, vilket ger ökad produktivitet. Mätt som andel betalda kilometrar har produktiviteten ökat från 54 procent till 60 procent. Mätt som andel betald tid har produktiviteten ökat från 39 procent till 41 procent. Budföretagen har kunnat köra effektivare, vilket ger ökad produktivitet. Mätt i omsättning per fordon och dag har produktiviteten ökat för de två studerade budföretagen. Den har ökat med 10 procent för det ena företaget och 2 procent för det andra. Ökad framkomlighet i innerstaden har medfört snabbare färdtjänsttransporter. Transporttiderna har minskat med i genomsnitt 2 minuter per resa under försöket. Medelhastigheten för färdtjänsttransporter har ökat med 4 procent. Antalet budkörningar hos de samarbetande taxiföretagen har ökat mellan 13 procent och 16 procent. Det har inte skett några omfördelningar av budtransporter mellan fordonstyper på grund av Stockholmsförsöket. Budföretagen upplever administrationen av trängselskatten som betungande. Kostnaden för trängselskatten är olika stor för olika åkare beroende på företagsform. Framkomligheten har upplevts öka mycket i början på försöket (t.o.m. mars). Därefter upplevdes en återgång mot ökad trängsel. Generellt har antalet taxiresor ökat jämfört med situationen före försöket, främst som en effekt av en allmän uppgång i konjunkturen men till viss del också som effekt av Stockholmsförsöket. Antalet budtransporter har också ökat, vilket dock i stort sett förklaras av konjunkturuppgången. Slutsatser Stockholmsförsöket har lett till en ökad framkomlighet i innerstaden och på infarterna, framför allt under de första månaderna. Därefter har det skett en viss tillbakagång som beror dels på naturliga årstidsvariationer i trafiken dels på att ökad trafik på Essingeleden trängt tillbaka trafik till innerstaden. En övergripande slutsats är att den ökade framkomligheten har bidragit till ökad produktivitet i företagen och en bättre arbetsmiljö för förarna. Trängselskatten kan ha påverkat konkurrensen mellan taxi och budföretag. Analysen visar att det inte går att utesluta att taxi fått fler budkörningar på bekostnad av budföretagen :27 Transek AB

9 Att Stockholmsförsöket pågår under en kortare period har haft betydelse både för hur de studerade företagen har anpassat sin verksamhet och för hur kunderna har anpassat sitt beteende. Taxi Stockholm bedömer exempelvis att det tar tid för deras kunder att ändra beteende (de har en hög andel affärskunder). Metod och mätdata Effekterna för taxi-, bud- och färdtjänsttransporter har följts upp genom att data inhämtats för några nyckelindikatorer och genom intervjuer. Data har samlats in så att utvecklingen under försökstiden kan jämföras med motsvarande situation under året närmast före försöket. Under våren har intervjuer genomförts med utvalda förare samt ledningen inom de utvalda organisationerna. Intervjuerna har genomförts för att komplettera insamlade data och för att fånga in företagens upplevelser av Stockholmsförsöket och dess effekter. För taxi har Taxi Stockholm AB medverkat med uppgifter. För de båda mätperioderna har data samlats in från ca taxibilar i Stockholms län. Uppgifterna avser: Antal taxibilar i trafik. Antal körningar. Körtider (uppdelat på förbeställda och direkt beställda resor). Körsträckor. Andel av intäkterna som kommer från bud- respektive färdtjänstuppdrag. För budtransporter har företagen Box Delivery AB samt Lillebilsgruppen bistått med uppgifter om Antal uppdrag. Fördelning av uppdrag per transportslag. Omsättning. Färdtjänst har levererat uppgifter om restider och hastigheter för sina transporter. Datainsamlingen har kompletterats med djupintervjuer med förare och företagsledning. Utöver de företag som samarbetat med datainsamlingen har Taxi 020, JetPak, BEST Transport AB och Carrier Transport AB deltagit i intervjuerna. Mätperioden har varit vecka 12 t.o.m. vecka 16 år 2005 respektive vecka 12 t.o.m. vecka Perioden valdes så att antalet helgfria vardagar blir desamma under båda mätperioderna. 1 Under perioden 8 maj t.o.m. 17 maj. 2006:27 Transek AB 9

10 1 INLEDNING Som en del i arbetet med att utvärdera effekter av Stockholmsförsöket, har Transek AB fått i uppdrag av Miljöavgiftskansliet i Stockholm stad att kartlägga hur trängselskatten påverkat taxi-, bud- och färdtjänsttransporterna i Stockholms län. Taxi och färdtjänst är befriade från trängselskatten medan budtransporterna däremot är skyldiga att betala skatten. Detta innebär att budföretagen har haft kostnader av två slag, dels de direkta utgifterna i form av trängselskatten dels kostnader för att administrera skatten. Taxi har däremot inte belastats med dessa kostnader för sin budverksamhet. Syftet med denna studie är att följa upp vilka effekter som Stockholmsförsöket har fått för taxi-, bud- och färdtjänsttransporterna i Stockholms län. Effekterna har följts upp genom analys av insamlade data och genom intervjuer av förare och företagsledning. 1.1 Taxi Eftersom taxifordon är befriade från trängselskatten har denna utvärdering utgått ifrån att taxibranschen i första hand påverkas genom bättre framkomlighet, d.v.s. hur snabbt det går att ta sig fram i trafiken. Om framkomligheten förbättras bör detta öka produktiviteten, mätt t.ex. som intäkt eller passagerarkilometer per dag. Efterfrågan på taxitransporter kan möjligen tänkas öka något genom överflyttning från privatbilar och förbättrad konkurrenskraft gentemot budfirmor vad gäller buduppdrag. Ökar efterfrågan och produktiviteten bör taxis totalomsättning och vinst öka. Dock bedömdes dessa effekter bli så små och långsiktiga att de är svåra att urskilja på aggregerad nivå. Det har därför bedömts lämpligt att utnyttja data om enskilda fordon. Det företag som medverkat i datainsamlingen har varit Taxi Stockholm AB. För de båda mätperioderna har data samlats in från ca taxibilar i Stockholms län. Uppgifter har samlats in om: Antal taxibilar i trafik Antal körningar Körtider (uppdelat på för- och direkt beställda resor) Körsträckor Andel av intäkterna som kommer från bud- respektive färdtjänstuppdrag Uppgifter för körsträckor och körtider har samlats in så att det går att analysera data med avseende på betald respektive obetald körtid och körsträcka. En uppföljning har också gjorts av hur andelen miljöfordon i taxibilsparken hos det samarbetande företaget har förändrats och vilka kopplingar detta har till Stockholmsförsöket :27 Transek AB

11 1.2 Bud Eftersom budbilar är skyliga att betala trängselskatt har utvärderingen utgått ifrån att kostnaden för budtransporter påverkas om trängselskatt erläggs vid passage av avgiftszonen under de avgiftsbelagda tidsperioderna. Trängselskatten antogs kunna föras vidare till slutkunden. Den ökade framkomligheten i innerstaden och på infarterna kan förväntas öka budbilarnas produktivitet. Detta kan mätas t.ex. som antal levererade bud per dag. I hur stor utsträckning produktivitetsvinsterna kan omvandlas till ökade vinster och/eller lägre taxor beror bl.a. på hur efterfrågan kan anpassas till den nya kostnadsbilden. Sådana effekter är dock av mer långsiktig karaktär och det har därför i denna studie befunnits lämpligt att samla in data på så detaljerad nivå som möjligt. En annan effekt av trängselskatten skulle kunna vara en omfördelning av budtransporter mellan t ex bil och cykel som en följd av ökad eller minskad framkomlighet för olika typer av fordon. I denna uppföljning har därför fördelningen av uppdrag på fordonstyp undersökts samt om andelen miljöfordon ökat i de medverkande företagens budbilspark som en effekt av försöket. De uppföljningsmått som ingått är produktivitet, total efterfrågan samt fördelning på transportslag. Produktiviteten har mätts som antal uppdrag per fordon respektive intäkt per fordon, uppdelat på transportslagen bil, lastbil, cykel och motorcykel. Företagen Box Delivery AB samt Lillebilgruppen har bistått med uppgifter om: Antal uppdrag. Fördelning av uppdrag per transportslag. Omsättning. Det har varit av särskilt intresse att följa hur en eventuell ökning av efterfrågan på budleveranser med taxi, som varit befriade från trängselskatten, påverkats av Stockholmsförsöket. En följdfråga har också varit om detta i sin tur påverkat konkurrensförhållandena för budföretagen, vars transporter omfattas av trängselskatt. 1.3 Färdtjänst Eftersom färdtjänstfordon är befriade från trängselskatten antogs den huvudsakliga effekten av avgifterna bli ökad framkomlighet, vilket i sin tur förväntades medföra snabbare färdtjänstresor. De viktigaste uppgifterna har gällt transporttider och hastigheter för färdtjänstens transporter. Det detaljerade datamaterialet om färdtjänstresor gör att indikatorerna kan redovisas per tidpunkt och per geografisk relation. Dock är antalet resor i många av dessa reserelationer inte tillräckligt stort för 2006:27 Transek AB 11

12 att resultaten avseende medelhastigheter och restider ska vara statistiskt säkerställt. De får snarare ses som indikatorer 1.4 Djupintervjuer Datainsamlingen har kompletterats med djupintervjuer med förare och företagsledning i de olika organisationerna i syfte att komplettera datauppgifterna och att fånga in faktorer och upplevelser som data inte täcker in. Tabell 1: Antal personer som intervjuats Företag Antal yrkesförare Antal företagsrepresentanter (VD, områdeschef etc) Färdtjänst 0 1 Budfirmor 12 7 Taxi 3 2 Summa :27 Transek AB

13 2 RESULTAT 2.1 Resultat för taxi Analys av insamlade data Insamlade data avser taxiresor med start i innerstaden och som avslutas någonstans i Stockholmsregionen samt resor med start i södra delen av Stockholm, här kallat Söderort 2, och som avslutas någonstans i Stockholmsregionen. Det framgår inte av insamlade data var någonstans i Stockholmsregionen som resorna haft sin målpunkt. Huvuddelen av taxiresorna med start i innerstaden har dock bedömts gå till mål i innerstaden, d.v.s. ha både start och mål i innerstaden. Uppgifterna avser endast Taxi Stockholm och således inte samtliga taxibilar som uppehåller sig i Stockholmstrafiken. Taxi Stockholms bilpark omfattade i medeltal taxibilar i trafik under mätperioden 2005, varav tre stycken (0,2 procent) var miljöbilar. Under den uppföljande mätperioden 2006 ingick i medeltal bilar i den totala fordonsparken varav 65 stycken, eller 4,3 procent, var miljöbilar. Medelrestid per resa Medelrestiden för en taxiresa påbörjad i innerstaden uppgick till 15,6 minuter under mätperioden Genomsnittsrestiden varierade mellan 15,2 och 15,8 minuter under respektive vecka. Motsvarande medelrestid för mätperioden 2006 hade minskat till 15,4 minuter. Genomsnittsrestiden varierade 2006 mellan 15,0 och 15,7 minuter under respektive vecka. Medelrestiden för dessa taxiresor har minskat med ca 2 procent. Medelrestiden för en taxiresa påbörjad i Söderort uppgick till 17,2 minuter Genomsnittsrestiden varierade mellan 16,7 och 17,8 minuter under respektive vecka i mätperioden. Motsvarande medelrestid 2006 hade ökat till 17,6 minuter. Genomsnittsrestiden varierade 2006 mellan 17,1 och 18,2 minuter under respektive vecka i mätperioden. Medelrestiden för dessa taxiresor har ökat med ca 2 procent. 2 Definierat som en sektor söderut längs Nynäsvägen från Gullmarsplan till Nynäshamn. 2006:27 Transek AB 13

14 Genomsnittlig körsträcka Den genomsnittliga körsträckan för resor med taxi med start i innerstaden uppgick till 7,2 km i genomsnitt för mätperioden Den varierade mellan 7,0 och 7,3 km i genomsnitt under respektive vecka. Under mätperioden 2006 ökade den genomsnittliga körsträckan till knappt 7,4 km, med en variation mellan 7,2 och 7,4 km. Reslängden för dessa resor ökade med ca 3 procent. Den genomsnittliga körsträckan för resor med taxi med start i Söderort uppgick till 11,3 km i genomsnitt för mätperioden Den varierade mellan 11,0 och 11,6 km i genomsnitt under respektive vecka i mätperioden. Under mätperioden 2006 ökade den genomsnittliga körsträckan till 11,5 km med en variation mellan 11,2 och 11,9 km i genomsnitt under respektive vecka. Reslängden för dessa resor ökade med ca 1,8 procent. Genomsnittlig framkörningstid Framkörningstid är den tid det tar för taxibilen att köra fram till kunden. Framkörningstiden beror på tillgängligheten på lediga bilar. Framkörningstider i innerstaden uppgick 2005 till ca 3,6 minuter i genomsnitt, sett under hela mätperioden. Per vecka i mätperioden varierade den genomsnittliga framkörningstiden mellan 3,6-3,7 minuter. Framkörningstider i innerstaden minskade marginellt, men var i genomsnitt ca 3,6 minuter under hela mätperioden Per vecka i mätperioden varierade den genomsnittliga framkörningstiden mellan 3,5 och 3,6 minuter. Framkörningstider i Söderort uppgick 2005 till ca 4,9 minuter i genomsnitt sett under hela mätperioden. Per vecka varierade den mellan 4,8 och 5,1 minuter. Framkörningstider i Söderort ökade något till ca 5,1 minuter i genomsnitt sett under hela mätperioden 2006, motsvarande en ökning med ca 3 procent. Per vecka i mätperioden varierade den med mellan 4,9 och 5,3 minuter :27 Transek AB

15 Medelhastighet Uppgifterna om medelhastigheter har beräknats utifrån uppgifter om antalet körda kilometrar och körtider. Medelhastigheten för resor med start i innerstaden var 27,8 km/h under mätperioden 2005 och 28,6 km/h under motsvarande period Det motsvarar en ökning med ca 3 procent. Mätningen före Stockholmsförsöket 3 visade att medelhastigheten för betalda taxiresor i innerstaden ökade med ca 1,4 procent från år 2003 till år Medelhastigheten för resor med start i Söderort var 39,7 km/h under mätperioden 2005 och sjönk under motsvarande period 2006 till 39,3 km/h. Det motsvarar en minskning med ca 1 procent. Utnyttjandegrad per fordon Denna statistik omfattar samtliga resor i Taxi Stockholms trafik under mätperioden, inte bara de med start i innerstaden eller i Söderort. Utnyttjandegraden per fordon, som är ett mått på efterfrågan på taxitransporter, redovisas som andel betald tid och andel betald körsträcka. Andelen av den totala körsträckan som är betald har ökat från 54 procent år 2005 till 60 procent år 2006 medan andelen betald tid av den totalt körda tiden ökat från 36 procent till 41 procent under samma period. Antal körningar Ett mått på antalet körningar är antal kvitton. För den aktuella mätperioden 2006 ökade antalet kvitton i genomsnitt med drygt 13 procent jämfört med samma period året innan. Det totala antalet kvitton under mätperioden 2005 var stycken och för mätperioden 2006 var antalet kvitton stycken. Andel intäkter från färdtjänst Intäkterna från färdtjänst utgjorde år 2005 närmare 4 procent av det totalt inkörda beloppet. År 2006 hade denna andel minskat till strax under 3 procent, för motsvarande femveckorsperiod. Det kan finnas flera orsaker till att färdtjänstintäkterna har minskat. Färdtjänstens totala resande har t.ex. minskat under senare år. Andel körningar som är bud Antalet budkörningar ökade från 381 stycken under mätperioden 2005 till 431 stycken under motsvarande period 2006, en ökning med 13 procent. År 2005 utgjorde budkörningar 0,26 procent och år ,25 procent av det totala antalet körningar i Taxi Stockholms verksamhet. 3 Källa: Utvärdering av miljöavgifternas effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst - Redovisning av datainsamling före försöket. Transek rapport 2005: :27 Transek AB 15

16 Djupintervjuer Totalt fem personer, tre förare och två företagsrepresentanter, har intervjuats. De taxiföretag som deltagit i intervjuerna är Taxi Stockholm och Taxi 020. Taxi Stockholm har ca 1500 bilar i Stockholm och ungefär 230 personer anställda för att sköta administration och bokningar. Taxi 020 har ca 900 bilar i Stockholm och ungefär 90 personer för administration och bokningar. Taxiförarna är nästan uteslutande egna företagare som själva eller tillsammans med en annan förare äger en egen bil. Branschen kännetecknas av en överetablering och ungefär halva tiden under ett arbetspass är så kallad dötid då förarna inte har någon körning. Sammantaget visar intervjuerna hos taxiföretagen att: Försökets första tre månader upplevdes enorma förbättringar i trafiken vad gäller framkomlighet och möjligheten att hitta parkeringsplatser i såväl innerstad som närförort. Det går mycket bra för taxibranschen men endast ett av företagen härleder ökningen till Stockholmsförsöket. Budverksamheten har ökat för båda företagen. Ökningen härleds av taxiföretagen till att budtransporterna alltid ökar vid högkonjunkturer. Det ena taxiföretaget har nyligen utvecklat och marknadsfört budverksamheten som koncept, framförallt internt. En av firmorna bytte ut samtliga 6 firmabilar till miljöbilar inför försöket som följd av ökade krav från företagskunder, men i övrigt har inte något av företagen gjort några specifika förändringar inför försöket. Antalet körningar av passagerare har ökat betydligt för de båda företagen. Åsikterna går isär bland de intervjuade om en del av ökningen kan bero på Stockholmsförsöket. Bland de som anser att ökningen kan bero på försöket uppges som orsak att flera kunder väljer att ta taxi istället för tjänstebil, eller att kunderna tar taxi för att man vet att man kommer fram snabbt. Innan kunde man lika gärna åka kommunalt. Företagsrepresentanterna uppvisar skillnader i sina sätt att beskriva försöket. Det ena företaget beskriver våren som sjukt bra och härleder ökningen till trängselskatten och högkonjunkturen. Deras bilar kör i genomsnitt körningar på en dag och har under försökstiden hunnit med ungefär 4 extra körningar per bil. Bemanningen i växeln och hela personalstyrkan har ökat med ungefär 20 procent. Det andra företaget uppger att försöket inte har skapat några problem men inte heller gett några fantastiska möjligheter. Företaget har en stor andel företags- och avtalskunder och menar att det tar längre tid för dem innan omvärldsförändringar omsätts i siffror. Samtidigt reser fler kunder till flygplatser idag jämfört med förra året vid samma tid, som ett resultat av högkonjunkturen. Företaget härleder ökningarna i budkörningar till högkonjunkturen, men säger att försöket i viss mån kan ha haft påverkan på att företaget som helhet har mer att göra idag. De intervjuade förarna hos detta företag nämner att den stora minskningen av trafiken de tre första månaderna har avtagit, och situationen från april är nästan lika illa som innan försöket både på infarterna och i innerstaden :27 Transek AB

17 2.2 Resultat för Bud I detta kapitel redovisas ett antal nyckeltal för budbilstrafiken i Stockholm. Resultaten bygger på uppgifter från Box Delivery AB respektive Lillebilgruppen och omfattar således inte samtliga budbilar som kör i Stockholm. Dessutom redogörs för resultat av djupintervjuer. Budtransporter har inte varit befriade från att betala trängselskatt under Stockholmsförsöket. Analys av insamlade data Data har samlats in för budtransporter från två företag, Box Delivery AB i Stockholm samt Lillebilsgruppen. Branschdata för Box Delivery Box Delivery AB genomför budtransporter och även distributionstransporter. De anställda i Stockholm är enbart kontors- och terminalpersonal, ca 50 st. Fordonen i Stockholm drivs och ägs av privata åkeriföretag som arbetar som underleverantörer till Box Delivery. Box Deliverys fordonspark omfattar i dagsläget närmare 200 enheter i Stockholmsregionen varav 10- talet cyklar, 7-8 motorcyklar, 5 kombibilar, drygt 10 tunga lastbilar som det krävs C-körkort för att köra samt ett drygt 100-tal skåpbilar i olika storlekar för vilka det krävs B-körkort. Tabell 2: Box Deliverys fordonsflotta i medeltal i Stockholm mätperioden 2005 jämfört med mätperioden 2006 Fordonstyp Antal 2005 Antal 2006 Cykel Motorcykel 10 7 Personbil 9 5 Skåpbil Lastbil Summa Budbilar av typen personbilar (kombibilar) har överlag minskat med några enheter år för år eftersom kundefterfrågan går mot större skåpbilar 4. Antalet miljöfordon uppgår idag till tre stycken. Det är två skåpbilar som drivs med biogas samt en personbil som används som reserv. Branschdata för Lillebilgruppen AB Lillebilgruppen omfattar två företag: Lillebil AB och Lillebud AB. Lillebil AB ägnar sig enbart åt lastbilsverksamhet medan Lillebud AB har lättare skåp- och budbilsverksamhet. Lillebilgruppen har 4 För skåpbilar (lätta lastbilar) i olika storlekar krävs B-körkort i motsats till de tunga lastbilarna som det krävs C-körkort för att köra. 2006:27 Transek AB 17

18 11 anställda som utgörs av administrativ personal. Samtliga förare är egna företagare eller anställda hos sådan. Företaget äger själva inga fordon och har inga egna chaufförer. Tabell 3: Lillebilgruppens fordonsflotta i medeltal istockholm mätperioden 2005 jämfört med mätperioden Fordonstyp Antal 2005 Antal 2006 Personbil och skåpbil 23,5 23,5 Lastbil 40,5 41 Summa 64 64,5 Antalet bud- (person-) och skåpbilar i företagets fordonspark var 23,5 under mätperioden 2005 och lika många under motsvarande mätperiod Antalet lastbilar i företagets fordonspark var 40,5 under mätperioden 2005 och ökade något till 41 under motsvarande mätperiod Ett miljöfordon finns i Lillebilgruppen. Övriga fordon är inte "miljöbilsklassade" men i företagets miljöpolicy enligt ISO anges att 90 procent av fordonen ska vara max 6 år gamla. Man eftersträvar på det viset en bra miljöprofil på fordonsparken totalt sett. Totalt antal buduppdrag Det totala antalet uppdrag är ett mått på efterfrågan på budtjänster. Antalet uppdrag kan förväntas påverkas av trängselskatten av främst två skäl. Det kan dels bero på att budtransporter i och kring avgiftszonen bör gå snabbare vid ökad framkomlighet i trafiken, dels ifall den trängselskatt som budföretagen betalar öppet redovisas som tillägg till det pris som kunden betalar och därmed minskar efterfrågan. Antal buduppdrag för Box Delivery Totalvolymen transporter ökade med 25 procent mellan de båda mätperioderna. Totala uppdragsvolymer fördelade på olika transportmedel redovisas i figuren nedan. Drygt 19 procent av samtliga transporter skedde under mätperioden 2005 med cykel, 11 procent med motorcykel, 65 procent med budbil/skåpbil, och ca 5 procent med lastbil. Under mätperioden 2006 var fördelningen uppdrag med cykel 15 procent; ca 6 procent med motorcykel, ca 72 procent budbil/skåpbil, och ca 7 procent med lastbil :27 Transek AB

19 35000 Antal bud Cykel Motorcykel Budbil/skåpbil Lastbil Figur 1: Antal buduppdrag med olika transportslag (Box Delivery) under mätperioden 2005 respektive 2006 Den procentuella ökningen på 25 procent av Box Deliverys transporter förklaras till stor del av att företaget under tiden mellan de båda mätperioderna fått in ett mycket stort kunduppdrag för lastbil och stora skåpbilar. Box Delivery har nyligen (i slutet av 2005) slutit avtal med två stora möbelföretag om att utföra möbelleveranser. Detta är två mycket stora kunder som innebär en stabil mängd körningar under lång tid framåt, vilket Box Delivery också kan dimensionera sin verksamhet efter. Omfördelningen mellan färdsätt förklaras av att antalet motorcyklar reducerats (vilket gynnar bilarna och cyklar). Bakgrunden till att antalet motorcyklar i Box Deliverys fordonspark, och därmed också andelen transporter med motorcykel, minskat 2006 jämfört med 2005 är att ett stort åkeri som tidigare utgjorde en stor andel av Box Deliverys motorcykelpool, fick stora ekonomiska problem. Box Delivery sade därför upp samarbetet med underleverantören ifråga i månadsskiftet oktober/november Dessa två händelser utgör viktiga omvärldsfaktorer i och med att resten av Box Deliverys fordonspark på grund av detta har fått mer att göra. Med färre motorcyklar i trafik täcker Box Delivery inte in Stockholm lika bra och effektivt som tidigare och därav har de tappat en del uppdrag. De uppdrag som inte motorcykelbuden hinner med faller över på budkörning med bilar och cyklar. Likaså har det på grund av de två nya stora uppdragen blivit mer beläggning för övriga enheter i Box Deliverys tillgängliga fordonspark, som i stort sett är densamma som förra året i antalet. Som ett resultat av detta är verksamheten mer uppdelad idag jämfört med 2005, vilket innebär att stora skåpbilar går fullt och att de inte har några stillastående perioder under arbetspassen idag. Tidigare 2006:27 Transek AB 19

20 (dvs motsvarande mätperiod förra året) kunde 1-2 timmar stillastående vara normalt per fordon under en arbetsdag, men detta är nästan borta idag. Detta anges vara en stor skillnad 2006 jämfört med motsvarande mätperiod Box Delivery har fått leja en del extern hjälp under de mest belastade perioderna. Företaget genomförde vid årsskiftet 2005/2006 en prishöjning för alla bud med start i Stockholmsregionen på 5 procent där 2 procent utgörs av ett generellt påslag för trängselskatt och resterande 3 procent beror på ökade bränslekostnader. Antal buduppdrag för Lillebilgruppen Totalvolymen budtransporter minskade med 5 procent mellan de båda mätperioderna för Lillebilgruppen. Totala uppdragsvolymer fördelade på olika transportmedel redovisas i figuren nedan. Antal bud Budbil/skåpbil Lastbil Figur 2: Antal buduppdrag med olika transportslag (Lillebilgruppen) under mätperioden 2005 respektive procent av samtliga budtransporter skedde under mätperioden 2006 med budbil/skåpbil och 47 procent med lastbil. Under mätperioden 2006 var andelen 54 procent med budbil/skåpbil och 46 procent med lastbil. Uppdragen för budbilar (av personbilstyp) samt skåpbilar minskade med 3,5 procent mätperioden 2006 jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Omsättningen för bud- och skåpbilar ökade däremot med 9 procent totalt och per fordonsenhet i genomsnitt. Uppdragen för tunga lastbilar minskade med 7,3 procent mätperioden 2006 jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Omsättningen ökade med 0,7 procent totalt men minskade med 0,5 procent per fordonsenhet i genomsnitt :27 Transek AB

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik

Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik 2005:9 Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik Datainsamling före försökets genomförande 2005-05-12 FÖRORD På uppdrag av Miljöavgiftskansliet i Stockholms Stad har

Läs mer

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt 2006:26 Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt Hur ser företagare på trängselskatt och dess eventuella effekter på verksamheten? KORT SAMMANFATTNING Denna undersökning visar hur

Läs mer

Förändrade resvanor i Stockholms län

Förändrade resvanor i Stockholms län RAPPORT 2006:67 VERSION 0.5 Förändrade resvanor i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Förändrade resvanor i Stockholms län - Effekter av Stockholmsförsöket Serie nr:

Läs mer

EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR

EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR HJ EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR SLUTRAPPORT Stockholm 2006-05-28 Ida Blomberg Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60

Läs mer

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter? FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket

Läs mer

Bakgrund. Gällande reglering. Utredning avseende trängselskatter skatteplikt och betalning

Bakgrund. Gällande reglering. Utredning avseende trängselskatter skatteplikt och betalning FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-13 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-008 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0. Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport

RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0. Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0 Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport Dokumentinformation Titel: Stockholmsförsökets effekter på

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007 Siamak Baradaran Trafikkontoret/Stockholm stad 2007-11-23 siamak.baradaran@tk.stockholm.se +46-8 508 279 09 +46-761 22 79 09 Leif Carlsson Vägverket region Stockholm Leif.carlsson@vv.se +46-8 757 66 78

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

Fakta och resultat från Stockholmsförsöket

Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Fakta om utvärderingen av Stockholmsförsöket Vad är det som utvärderats? Ett utvärderingsprogram utarbetades i samråd med Vägverket, Landstingets Regionplane- och trafi kkontor, Storstockholms Lokaltrafi

Läs mer

Utvärdering av Stockholmsförsökets effekter på vägtrafikens avgasemissioner

Utvärdering av Stockholmsförsökets effekter på vägtrafikens avgasemissioner VTI publikation www.vti.se 2006-06-19 Utvärdering av Stockholmsförsökets effekter på vägtrafikens avgasemissioner Arne Carlsson Ulf Hammarström Mohammed-Reza Yahya Per Jonsson 2 VTI rapport Kort sammanfattning

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Regionalekonomisk utvärdering av Stockholmsförsöket

Regionalekonomisk utvärdering av Stockholmsförsöket Regionalekonomisk utvärdering av Stockholmsförsöket Christer Anderstig, Hélène Bratt, Lennart Fridén Frida Saarinen och Lina Sjölin Inregia AB, Maj, 2006 på uppdrag av Miljöavgiftskansliet Inregia AB,

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1 Fortsättning från pdf nr 1 Dagbefolkning 5 1 Kilometer 3-15 151-35 351-6 61-1 11-165 1651-27 271-43 431-7 71-125 1251-232 Figur 8. Fördelning av befolkning i Storstockholm år 2 (5 meters upplösning). Nattbefolkning

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMRJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

2006:31. Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket

2006:31. Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket 2006:31 Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket KORT SAMMANFATTNING En samhällsekonomisk analys är ett sätt att systematiskt försöka sammanfatta en åtgärds samtliga effekter och kostnader. Analysen

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Beställarrådet för färdtjänsten i östra Skåne har vid sammanträde 2009-06-12 beslutat rekommendera de samverkande kommunerna i östra Skåne

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 212 Maj 213 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Projektledare:

Läs mer

skyltar, transpondrar och tullkepor

skyltar, transpondrar och tullkepor skyltar, transpondrar och tullkepor Stockholmsförsöket i Stadsmuseets samlingar 7 2 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u Skyltar som numera finns i Stadsmuseets samlingar. Foto: Ramón Maldonado, 2008,

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Stockholms trängselavgifter

Stockholms trängselavgifter Stockholms trängselavgifter Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, Centrum för Transportstudier, KTH WSP Analys & Strategi (fd. Transek) Ordförande i Analysgruppen för utvärdering av Stockholmsförsöket

Läs mer

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats KKV1004, v1.4, 2013-12-18 BESLUT 2014-05-23 Dnr 455/2013 1 (5) Svenska Taxiförbundet m.fl. Att: Den nya välfärden Chefjuristen Pär Cronhult Box 5625 114 86 STOCKHOLM Påstått konkurrensproblem avgifter

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Gemensamt regelverk för färdtjänst i Skåne.

Gemensamt regelverk för färdtjänst i Skåne. Datum 2005-01-17 Beteckning Kenneth Gravin Tfn 046-71 99 45 Gemensamt regelverk för färdtjänst i Skåne. Inledning och syfte Skånetrafiken har ett samlat ansvar för handikappanpassning av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 49 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

Rapport projekt GRUS

Rapport projekt GRUS 1 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Rapport projekt GRUS Karlskoga/Degerfors Samordningsförbund 2008-10-27 Projekt Grus har en payoff-tid för samhället på 27 månader. Den långsiktiga lönsamheten

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Rapport 2005:31 Version 1.0 T RAFFIC AB Dokumentinformation Titel Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Serie nr Trivector rapport

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Lars Hellström Affärsområdeschef Serviceresor Katrin Nilsson Platschef Färdtjänst Hässleholm Per Tranström Affärsutvecklare Serviceresor Uppstartsmöte med kommunerna

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

SLB 8:2009. Trängselskattens inverkan på utsläpp och luftkvalitet

SLB 8:2009. Trängselskattens inverkan på utsläpp och luftkvalitet SLB 8:2009 Trängselskattens inverkan på utsläpp och luftkvalitet UTVÄRDERING TILL OCH MED ÅR 2008 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. SLB-analys är operatör

Läs mer

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik?

Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik? Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik? Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys Föreståndare Centrum för Transportstudier,

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) REGELVERK OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) REGELVERK OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) Ersätter KFS 2013:26 2014:08 REGELVERK OCH TILLÄMPNINGS FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS DEFINITIONER Särskild kollektivtrafik är transporter som avser färdtjänst, omsorgsresor,

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30 Bellona 5, Solna Luftkvalité uteluft- detaljplanskede Bellona 5, Solna Befintlig byggnad Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Utredningens genomförande och omfattning... 4 Fastigheten

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17 9/11 kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former:

Läs mer

Företagsamheten 2014 Gotlands län

Företagsamheten 2014 Gotlands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Detektering av cykeltrafik

Detektering av cykeltrafik Vägverket Konsult Affärsområde Väg och Trafik Box 4107 17104 Solna Solna Strandväg 4 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Carlsson, Erik Fransson KVTn henrik-c.carlsson@vv.se, erik.fransson@vv.se Direkt: 08-445

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport FÖRETAGSINFORMATION Webadress Verksamhetsområde Beräkningsperiod 20071130-20081130 Kontaktperson Margareta Ivarsson www.margaretaivarsson.se Konsult - Skräddarsydd

Läs mer

Miljöavgifter i Stockholm

Miljöavgifter i Stockholm December 2003 Miljöavgifter i Stockholm Analys av effekter av olika förslag till utformning Huvudrapport Transek AB är ett oberoende och forskningsinriktat företag som bedriver forskning och konsultverksamhet

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Resultat, sammanfattning

Resultat, sammanfattning Resultat, sammanfattning Drygt hälften av bilisterna, 58 procent, som överskred den gällande hastighetsbegränsningen på 30 km/tim. Cirka 3 procent av fordonen körde 51 km/tim eller fortare. Medianhastigheten

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente och taxa 2008 nr 4 Reglemente och taxa för gods- och fordonsfärjetrafik mellan Koön och Marstrandsön Antagen av kommunfullmäktige den 6 december 2007 294 Gäller

Läs mer

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.4 Antagen av kommunfullmäktige 22/94 Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst ges till personer som till följd

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö

Diagram för exempelkommun Växjö Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (som geografiskt område) Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i nya personbilar (H2_KH) % Måluppfyllelse (H2_KH)

Läs mer

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs 2006-01-12 Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs De första skattebesluten för försöket med trängselskatt förföll till betalning den 9 januari 2006. Vägverket kommer dock att avvakta

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Miljöförvaltningen,

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2009-01-01 Senast ändrad: 2013-12-05 Sida 2 av 15 Innehåll Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2011-2015... 4 Inledning till riktlinjerna...

Läs mer

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Undersköterska i 11 år Magister examen inom miljömanagement Eget företag, 2002 (miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledningssystem)

Läs mer

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST 2006-11-20 Upprättad av: Lisa Granå Granskad av: Tommy Zetterling RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer