Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år en översiktlig presentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation"

Transkript

1 Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation

2 Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare fordon för såväl person- som godstransporter Bilen Bränslet Förnybara drivmedel Beteendet Snålare körning, bildelning, mer kollektivtrafik, stadsplanering virtuella möten

3 Utvecklingen följs genom nyckeltal och index Index: visar graden av måluppfyllelse i procent Nyckeltal: en årlig statistisk uppgift som gör det möjligt att analysera hur arbetet för en fossilfri fordonsflotta fortgår Nyckeltal och index fokuserar på faktiska förändringar i transportsektorn, inte på åtgärder som förhoppningsvis leder till förändringar

4 Struktur hos nyckeltal och index Ger utvecklingen i ett nötskal Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Ger möjlighet att analysera vad som driver utvecklingen Detaljerade nyckeltal som beskriver ett enskilt ben (10-15 st. per ben) Bilen Bränslet Beteendet

5 Ett sätt att illustrera strukturen hos nyckeltal och index Index = Huvud Huvudet anger riktning och bestämmer mål Övergripande nyckeltal = Kropp Detaljerade nyckeltal = Benen Bilen Bränslet Beteendet De tre benen måste gå åt samma håll för att kroppen ska komma i rörelse och vi ska nå målen som huvudet bestämt sig för

6 Val av nyckeltal till fyra olika index H1 H4 Vägtransporterna som helhet H1: Fossil energianvändning i vägtrafiken Personbilstransporter Lastbilstransporter Kollektivtrafik H2: Fossil energianvändning i nya personbilar H3: Fossil energianvändning i nya tunga lastbilar H4: Resesträckor i kollektivtrafiken Sammanvägning H2A: Energieffektivitet hos nya personbilar H2B: Förnybar andel drivmedel i vägtrafiken H2C: Körsträcka i personbil H3A: Energieffektivitet hos nya tunga lastbilar H3B = H2B: Förnybar andel drivmedel i vägtrafiken H3C: Körsträcka i tung lastbil Bilen Bränslet Beteendet

7 Val av mål för index H1 vägtransporterna som helhet Vi utgår från följande mål, som uttrycks i den statliga utredningen Fossilfrihet på väg: Användningen av fossil energi i vägtrafiken ska minska med 80 % från år 2010 till år Som delmål ska denna fossila energi minska med 35 % till år 2020, och med 60 % till år (Det talas också om att klimatpåverkan ska minska med 80 %, vilket är ett tuffare mål. Vi håller oss till fossil energiandel.) Det enda avsteget från ovanstående är att vi definierar fossil energianvändning per capita, för att kunna separera strukturförändringar i transportsektorn från förändringar i folkmängd.

8 MWh/capita Definition av index H Måluppfyllelse H1 (%) H1= 100 0,8 1 H1A H1A 2010 (%) H1A = Fossil energianvändning för vägtransporter per capita H1A 2010 = Värdet på H1Aår 2010 H1 = 100 % då användningen per capita av fossil energi för vägtransporter minskat med 80 % sedan år Delmål * Delmål * Mål *

9 Val av mål för index H2 personbilstransporter Vi utgår från samma statliga mål som för index H1, men formulerar om det så att det endast gäller personbilstransporter i nya personbilar Användningen av fossil energi per år hos nya personbilar ska minska med 80 % från år 2010 till år Som delmål ska denna fossila energi minska med 35 % till år 2020, och med 60 % till år Detta blir ett spjutspetsmål uppnår vi det har vi gott hopp om att uppnå det riktiga målet i index H1 inom ett antal år. Liksom för index H1 definierar fossil energianvändning per capita, för att kunna separera strukturförändringar i transportsektorn från förändringar i folkmängd.

10 Val av metod att uppskatta index H2 personbilstransporter Vi följer Bilen Procentuell förändring av nya bilars energiförbrukning per körd sträcka Bränslet Procentuell andel förnybara drivmedel Beteendet Procentuell förändring av antalet körda kilometrar Kvarvarande energiåtgång per körd sträcka X Kvarvarande andel fossila drivmedel X Kvarvarande körda kilometrar kvarvarande fossil energianvändning i nya bilar

11 Referensutveckling då alla ben bidrar lika mycket till målet för index H2 H2A H2B H2C H2 Energi Körsträcka X Fossil energi Energi X Körsträcka Person = Fossil energi Person - 42 % - 42 % - 42 % - 80 % 0,58 X 0,58 X 0,58 (För nya personbilar) = 0,2 (För nya personbilar)

12 Referensutveckling då alla ben bidrar lika mycket till målet för index H2 Bränslet Beteendet Bilen Energiförbrukningen hos en genomsnittlig ny personbil minskar med minst 42 % från år 2010 till år Denna energiförbrukning minskar med minst 18 % till år 2020, och med minst 32 % till år Andelen förnybar energi i vägtrafiken ska vara minst 42 % år Den förnybara andelen är minst 18 % år 2020, och minst 32 % år Den genomsnittliga sträckan som körs med personbil per person och år minskar med minst 42 % från år 2010 till år Denna körsträcka minskar med minst 18 % till år 2020, och med minst 32 % till år 2025.

13 Definition av det sammanvägda index H2 H2= 100 0,8 1 H2A H2A H2B H2C H2C 2010 (%) Bilen Bränslet Beteendet H2A = Genomsnittlig energiförbrukning per körd sträcka hos ny personbil H2A 2010 = Värdet på H2A år 2010 H2B = Andel förnybar energi för vägtransporter H2C = Genomsnittlig körsträcka i personbil per år (sammanlagt trafikarbete per år som Sveriges personbilar utför/ folkmängd) H2C 2010 = Värdet på H2C år 2010

14 kwh/100 km Måluppfyllelse H2 (%) Index H2: personbilstransporter Andel förnybar energi mil/capita * Mål H2 = 100 % ungefärligen då användningen av fossil energi per capita och år i nya personbilar minskat med 80 % sedan år * Delmål * Delmål Grön kurva för H2A, H2B och H2C = Varje ben bidrar lika mycket till mål och delmål H2A: bilen H2B: bränslet H2C: beteendet ,8 0,6 0,4 0,

15 Sammanvägningen ger endast en uppskattning av index H2 eftersom vi inte vet säkert att andelen förnybar energi som används i nya bilar är densamma som i vägtrafiken som helhet, och att körsträckorna i nya bilar är desamma som för alla bilar i trafik. Vi definierar ändå index H2 på detta sätt eftersom det ger oss möjlighet att spalta upp bidragen till måluppfyllelse i tre nyckeltal H2A, H2B och H2C som är intressanta i sig själva!

16 Det sammanvägda index H3 - lastbilstransporter Vi definierar index H3 på samma sätt som index H2, förutom det att vi följer energieffektivitet (H3A) och körsträckor (H3C) för tunga lastbilar istället för personbilar Denna sammanvägning blir också en uppskattning av index H3, av samma skäl som för index H2. Uppskattningen blir troligen sämre eftersom andelen förnybar energi i lastbilar är, och förmodligen kommer att förbli, lägre än i alla vägfordon sammantagna. Det finns ännu ingen officiell statistik över tunga lastbilars bränsleförbrukning. Därför kan vi ännu inte beräkna nyckeltal H3A. Vi antar tills vidare att den Genomsnittliga förbrukningen är konstant över tid.

17 Definition av det sammanvägda index H3 H3 = 100 0,8 1 H3A H3A H3B H3C H3C 2010 (%) Bilen Bränslet Beteendet H3A = Genomsnittlig energiförbrukning per körd sträcka hos ny tung lastbil H3A 2010 = Värdet på H3A år 2010 H3B = Andel förnybar energi för vägtransporter H3C = Genomsnittlig körsträcka i tung lastbil per år (sammanlagt trafikarbete per år som Sveriges tunga lastbilar utför/ folkmängd) H3C 2010 = Värdet på H3C år 2010

18 Måluppfyllelse H3 (%) Index H3: lastbilstransporter Andel förnybar energi mil/capita * Mål H3 = 100 % ungefärligen då användningen av fossil energi per capita och år i nya tunga lastbilar minskat med 80 % sedan år * Delmål * Delmål Grön kurva för H3B och H3C = Varje ben bidrar lika mycket till mål och delmål H3A: bilen H3B: bränslet H3C: beteendet Data saknas än så länge. Vi antar att tunga lastbilars energiförbrukning är konstant över tid. 1 0,8 0,6 0,4 0,

19 Kan verkligen de tre benen bidra lika mycket till index H2 och H3? Utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) uppskattar följande maximala potentialer för minskat fossilt energibehov från 2010 till 2030 (Tabell 13.1) Bilen: cirka 50 % (Energieffektivare fordon) Bränslet: cirka 80 % (Förnybar andel) Beteendet: cirka 30 % (Övriga förändringar) Om detta stämmer kommer det vara ganska lätt att uppfylla vårt mål för bränslet (42 % förnybara drivmedel), medan det kommer vara svårt att uppnå vårt mål för beteendet (att minska körsträckorna 42 %). För de sammanvägda index H2 och H3 spelar det ingen roll om ett ben bidrar mer än ett annat

20 Index H4 - kollektivtrafik Vi utgår från det så kallade fördubblingsmålet, som bland annat tagits fram av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. I en variant innebär detta att antalet personkilometrar med kollektivtrafik ska fördubblas mellan åren 2010 och Den genomsnittliga sträcka som en svensk medborgare reser med landbaserad kollektivtrafik per år ska fördubblas från år 2010 till år Som delmål ska denna sträcka öka med 44 % till år 2020, och med 75 % till år Delmålen definieras i proportion till de statliga delmålen som anges i utredningen Fossilfrihet på väg. Liksom för index H1 H3 definierar vi mål och delmål per capita, dvs räknar antalet personkilometrar per person.

21 mil/capita Definition av index H4 - kollektivtrafik Måluppfyllelse H4 (%) H4 = 100 H4A H4A (%) H4A = Den genomsnittliga sträcka varje svensk reser med landbaserad kollektivtrafik (på väg och spår) under ett år. H4A 2010 = Värdet på H4A år 2010 H4 = 100 % då sträckan varje svensk reser med sådan kollektivtrafik per år fördubblats sedan år Delmål * Delmål * Mål *

22 Övergripande nyckeltal K1: Energianvändning i transportsektorn K2: Energianvändning i olika fordonstyper K3: Växthusgasutsläpp från transportsektorn K4: Växthusgasutsläpp från olika fordonstyper Transportsektorn = vägtrafik, spårtrafik, inrikes sjöfart, inrikes luftfart Fordonstyper = personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar, bussar, MC/moped

23 Detaljerade nyckeltal Bilen Med Bilen menar vi alla fordon på vägarna: personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar, bussar, cyklar B1A: Antal fordon i trafik B1B: Antal nyregistrerade och skrotade fordon B1C: Andel fordon i trafik som kan drivas förnybart B1D: Andel nyregistrerade fordon som kan drivas förnybart B1E: Andel fordon i trafik som kan drivas förnybart uppdelade per typ B1F: Andel nyregistrerade fordon som kan drivas förnybart uppdelade per typ B1G: Antal fordon som konverterats till förnybar drift B1H: Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos nyregistrerade fordon B1I: Andel fordon i trafik som kan köras med nollutsläpp B1J: Andel nyregistrerade fordon som kan köras med nollutsläpp B1K: Genomsnittlig energieffektivitet hos nyregistrerade fordon B1L: Antal sålda cyklar och elcyklar

24 Detaljerade nyckeltal Bränslet Med Bränslet menar vi alla slags drivmedel: bensin, diesel, naturgas, biogas, etanol, förnybar diesel, el, vätgas B2A: Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken B2B: Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken B2C: Använd mängd alternativa drivmedel för uppdelat per typ B2D: Klimatpåverkan hos olika förnybara drivmedel B2E: Förnybar andel i några vanliga drivmedel B2F: Andel biodrivmedel tillverkade av avfall eller rester B2G: Andel biodrivmedel tillverkade av svensk råvara B2H: Antal påfyllnadsplatser för alternativa drivmedel B2I: Andel rätt tankning

25 Detaljerade nyckeltal Beteendet B3A: Resesträckor i olika transportslag B3B: Andel persontransporter med gång, cykel eller moped B3C: Andel persontransporter med kollektivtrafik B3D: Fördelning mellan väg- och spårburen kollektivtrafik B3E: Genomsnittligt antal personer i varje fordon B3F: Genomsnittligt transportarbete per fordon B3G: Samåkning B3H: Bilpooler B3I: Andel invånare med körkort B3J: Tillgång till gång- och cykelvägar B3K: Tillgång till kollektivtrafik B3L: Pendling och arbetsresor B3M: Mängd godstransporter i olika transportslag B3N: Andel godstransporter på väg och järnväg B3O: Genomsnittlig mängd gods i varje lastbil B3P: Genomsnittligt godstransportarbete per lastbil B3Q: Genomsnittlig transportsträcka för gods i lastbil B3R: E-handelsvolym Med Beteendet menar vi allt som inte kan hänföras till Bilen eller Bränslet

Diagram för exempelkommun Växjö

Diagram för exempelkommun Växjö Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (som geografiskt område) Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i nya personbilar (H2_KH) % Måluppfyllelse (H2_KH)

Läs mer

Gröna kommuner på väg 2015

Gröna kommuner på väg 2015 Gröna kommuner på väg 2015 Arbetet i Sveriges kommuner för fossilfria transporter: en trendspaning Juli 2015 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Box 7070 Org.nr. 802400-0674 103 87 Stockholm

Läs mer

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-02-19 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Utsläppen från vägtrafiken

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska Uppföljning av Kalmar läns mål för Fossilbränslefri region (nooil) Inledning 1 Samlade klimatutsläpp 2 Vägtrafik 3 Biogas 6 Energieffektivisering 8 El från förnybara källor 14 Uppvärmning av fastigheter

Läs mer

Nulägesbeskrivning och analys

Nulägesbeskrivning och analys Bilaga 1 (Energiplanen 2011-13) Nulägesbeskrivning och analys Energi- och växthusgasstatistik för Alingsås 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 4 2 INLEDNING... 5 AVGRÄNSNING OCH METOD... 5 BESKRIVNING AV STATISTIK

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Juli 2014. Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030?

Juli 2014. Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030? Juli 2014 Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030? Sammanfattning Idag uppgår den svenska användningen av biobränslen, avfall och torv för energiändamål

Läs mer

Energiindikatorer 2013

Energiindikatorer 2013 Energiindikatorer 2013 Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål ER 2013:05 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012

Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012 2012-06-04 Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012 Bakgrund Den tekniska utvecklingen för fordon, fartyg

Läs mer

Ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030

Ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030 Ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030 Ett visionsprojekt för Svensk Energi och rapport 10:55 Håkan Sköldberg, Ebba Löfblad, David Holmström och Bo Rydén juni 2010 Ett fossilbränsleoberoende

Läs mer

Transporter Göteborg 2050

Transporter Göteborg 2050 Transporter Göteborg 2050 Ett hållbart transportsystem med: Närhet till det vardagliga Korta färder till fots och på två hjul Hög tillgänglighet till det regionala och det globala Flexibla och effektiva

Läs mer

Index för hållbar bilism

Index för hållbar bilism Index för hållbar bilism 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bilen är för många en frihetssymbol och mobilitet är ett viktigt fundament i dagens samhälle.

Läs mer

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige RAPPORT Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige Uppdatering och utvidgning av studien Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 av Grahn och Hansson, 2010 Julia Hansson, IVL Maria Grahn,

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2014:5

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2014:5 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2014:5 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2014:5 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Beslutsdelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Beslutsdelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Beslutsdelen Köpings kommun Rapporten skriven av: Arbetsgruppen för "klimatplanen", 2013-02-08 Antagen av: Kommunfullmäktige 2013-04-28 Rapporten finns även att

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Beskattning av elbilar och laddhybrider

Beskattning av elbilar och laddhybrider Beskattning av elbilar och laddhybrider Per Kågeson Nature Associates 2009-06-17 På uppdrag av Bil Sweden 1. Bakgrund Det förefaller troligt att eldrivna vägfordon, främst personbilar, kommer att bli ett

Läs mer

Index för hållbar bilism. Årlig sammanställning, maj 2014

Index för hållbar bilism. Årlig sammanställning, maj 2014 Index för hållbar bilism Årlig sammanställning, maj 2014 25% 30% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Bilen är för många en frihetssymbol och mobilitet är ett viktigt fundament i dagens samhälle. Men samtidigt

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 6 gröna bilar av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Juni 2011 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr.

Läs mer

Klimatomställning Göteborg 2.0 Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar

Klimatomställning Göteborg 2.0 Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar Mistra Urban Futures Reports 2014:02 Klimatomställning Göteborg 2.0 Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar Jörgen Larsson, Chalmers Lisa Bolin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Mistra Urban

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer