ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING"

Transkript

1 Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMS=MQJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet Christer Ljungberg, Trivector AB Ulf Rämme, AB Handelns utredningsinstitut ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Stockholmsförsöket mars Under Stockholmsförsöket presenteras varje månad s k månadsindikatorer, dvs. mätningar av bl a biltrafikvolymer, bilrestider, kollektivtrafikresande, detaljhandel och gång- och cykelflöden. Undertecknade har av Stockholms stad ombetts att löpande analysera och sammanfatta dessa mätningar. Syftet är att ge en översiktlig bild av vilka effekter Stockholmsförsöket haft på biltrafik, framkomlighet, kollektivtrafikresande osv. Denna bild blir med nödvändighet preliminär, eftersom tiden inte medger några mer omfattande analyser av datamaterialet. Avsikten är snarare att ge en första överblick över effekterna, i väntan på att den betydligt djupare och mer omfattande utvärderingen som pågår hela våren blir klar. Sammanfattning av observationer i mars Trafikvolymerna är fortfarande mycket mindre än normalt, men minskningen har reducerats något. I mars var trafiken över avgiftssnittet under avgiftstid ca 23% lägre än motsvarande månad 25. Motsvarande jämförelse för februari var 24% och för januari 28%. De stora trängselminskningarna som syntes i januari-februari har därmed också reducerats något olika mycket på olika tider och platser. Det är särskilt innerstadsgatorna under morgonrusningen som åter har relativt höga trängselnivåer även om framkomligheten fortfarande är klart bättre än i höstas, trots vinterväglaget. Framkomligheten på in- och utfarter är fortfarande mycket bättre än normalt, liksom i innerstaden under eftermiddagsrusningen. Trafiken på Essingeleden har ökat något jämfört med motsvarande period 25, men ökningen är liten och väsentligen inom normalvariationen (1-4% beroende på var på Essingeleden man mäter). jáäà ~îöáñíëâ~åëäáéí= e~åíîéêâ~êö~í~å=o_i=nmr=pr=píçåâüçäã= qñåw=mujrmu=ov=mmm= =

2 ëáç=2 (19) Mindre förändring av jämförelsevärden Tidigare analyser av månadsindikatorerna har jämfört trafiken med trafiken en genomsnittlig höstvardag 25. Det har förekommit en del frågor om varför inte jämförelsen i stället varit med motsvarande period förra året: det logiska vore väl att jämföra januari 26 med januari 25, februari 26 med februari 25 och så vidare. Skälet till att våra jämförelser varit med höstvardagen är att det inte finns trafikmätningar för samtliga mätpunkter för hela våren 25, utan endast för ett urval 1. Eftersom trafikvolymerna varierar så pass lite under perioden september-april så har vi menat att jämförelser med höstvardagen givit en god bild av trafikförändringarna. Men eftersom detta föranlett en hel del frågor, och ibland en del förvirring, har vi i analysgruppen nu bestämt oss för att gå över till att, i görligaste mån, trots allt jämföra månad-mot-månad. Detta förändrar i praktiken ingenting av de slutsatser som presenterats hittills, eftersom trafikvolymerna över avgiftssnittet som sagt endast varierar ett par procent upp och ner under hela perioden september-april. Avsikten är enbart att skingra eventuell förvirring kring huruvida höstvardagen verkligen är en relevant jämförelse. En relativt utförlig beskrivning av säsongsvariation, variation mellan olika år och hur vi kompenserat för detta finns i bilaga. För den som inte är specialintresserad räcker det att känna till att vi för avgiftssnittet jämför trafiken för varje månad 26 med beräknad trafik 25 för samma månad 2 ( beräknad eftersom inte samtliga mätpunkter på avgiftssnittet är mätta varje månad 25), medan E4/Essingeleden/Södra länken jämförs med (faktiskt uppmätt) trafik motsvarande månad 25. Slutligen är det en berättigad fråga om man ens kan jämföra olika år med varandra trafiken måste väl påverkas av förändringar av t ex bensinpris, konjunktur och befolkning? Svaret är att dessa faktorer spelar roll, men att trafiken över innerstadssnittet varierar ytterst lite från år till år. Den genomsnittliga variationen de senaste 15 åren har varit under 1% - den största förändringen mellan två olika år var 2,6% (från 1997 till 1998) 3. (I länet som helhet påverkas trafiken kraftigare av faktorer som konjunktur och befolkning.) 1 Det är inget medvetet urval som styrt vilka mätpunkter som mätts, utan det har berott på vilka mätpunkter som var utrustade med automatiska mätare redan under våren 25, och därmed varit igång kontinuerligt hela våren. Samtliga mätpunkter är dock mätta bl a i april 25; en något utförligare beskrivning av vilka mätdata som finns och hur de används finns i en bilaga till denna PM. 2 3 Ytterligare en (visserligen betydelselös) komplikation är att en månad inte exakt motsvarar en månad. Jullov och sportlov utgår, och månaden börjar den 26:e månaden innan och slutar den 25:e. Månaderna 25 är indelade på ett liknande sätt men är inte exakt samma datum, eftersom fördelningen av veckodagar då inte skulle vara samma (skillnaden mellan olika veckodagar är betydligt större än mellan olika månader under perioden oktober-april). Detaljer finns i bilaga. Mer detaljer om variationen från år till år finns i bilaga.

3 ëáç=3 (19) Biltrafik och bilrestider Innerstaden och avgiftssnittet Trafikeffekterna som beskrivs nedan avser perioden 6 mars till 24 mars. Varken februari- eller marsperioden omfattar alltså sportlovet. Biltrafiken är fortfarande mycket lägre än normalt - Antalet fordonspassager över avgiftssnittet under avgiftstid ( ) under marsperioden (6 mar-24 mar) var ca 23% lägre än antalet (beräknade 4 ) passager samma period Passager över avgiftssnittet kl (beräknat) 26 höstvardag 25 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Figur 1. Antal fordonspassager över avgiftssnittet vardagar kl 6-19 (data från Vägverkets och Trafikkontorets mätutrustningar). - Antalet fordonspassager över avgiftssnittet i februari (26 jan-24 feb) under avgiftstid var ca 24% lägre än i februari 25. I januari (9 jan 25 jan) var minskningen jämfört med januari 25 ca 28%. - Jämfört med motsvarande period förra året motsvarar minskningen ca 1 färre bilpassager. Det finns ännu ingen säker översättning till minskning av antalet tur-och-retur-bilresor. 4 5 Samtliga trafiksiffror för våren 25 (utom för april 25) är beräknade genom att höst- och aprilmätningarna har korrigerats med årsvariationen (som uppmätts genom ett urval mätpunkter - se vidare detaljer i bilaga). För den som vill jämföra med det gamla referensvärdet höstvardag 25 är förändringen 23,6%; jämför man med beräknade passager mars 25 är förändringen noga räknat 22,8%. Skillnaden är alltså betydelselös (mätutrustningens felmarginal är i själva verket större än denna skillnad); övergången till jämförelsevärden av typen månad X 25 är enbart pedagogiskt motiverad.

4 ëáç=4 (19) Minskningen har reducerats över tiden, men långsamt. - Antalet passager över avgiftssnittet ökar långsamt vecka för vecka. Ökningen är visserligen liten (ca 1% per vecka), men trenden är tydlig höstvardag Figur 2. Genomsnittligt antal fordonspassager per dag över avgiftssnittet vardagar kl 6-19 under vecka (data från betalstationerna 9 jan 31 mars). - Av figur 1 framgår att trafiken brukar öka något under våren, men att detta inte förklarar hela trafikökningen. Under perioden vecka 4-13 har trafiken över avgiftssnittet ökat sammanlagt 7%, medan ökningen motsvarande period 25 bara var ett par procent.

5 ëáç=5 (19) Lidingötrafiken har minskat minst; infarter med stor andel genomfartstrafik har minskat mest. Avgiftsperiod (kl ) Morgonrusning (kl 7-9) Eftermiddagsrusning (kl ) Avsnittssnittet (hela) -23% -17% -25% Avgiftssnitt sydost -27% -21% -28% Avgiftssnitt norr -24% -18% -29% Avgiftssnitt väster -21% -19% -23% Avgiftssnitt söder -25% -2% -25% Avgiftssnitt Lidingö 6-14% -7% -13% Tabell 1. Procentuell minskning av fordonspassager, mars 26 jämfört med mars Minskningen är störst från sydöst (Danvikstull), följt av de södra och norra infarterna och därefter de västra infarterna. Den mest sannolika förklaringen till skillnaderna mellan sydöst, norr/söder och väster är att de återspeglar andelen genomfartstrafik: trafiken västerifrån ska i lägre grad genom innerstaden än trafiken från söder, norr och (i synnerhet) sydöst. Från sydöst gör Södra Länken att det är relativt lätt att köra runt innerstaden. - Trafiken till och från Lidingö har minskat mycket mindre än övriga infarter. Skälet torde vara att en stor andel av trafiken till och från Lidingö är avgiftsbefriad. - I tabellen nedan visas motsvarande siffror för samtliga försöksmånader. Som synes är mönstret stabilt, även om minskningen avtagit något med tiden. Förändringarna mellan februari och mars är dock relativt små. 6 Den redovisade minskningen från Lidingö var felaktig i analysgruppsrapporten för februari. Det berodde på ett felaktigt referensvärde för morgonrusningen in mot staden..

6 ëáç=6 (19) Avgiftsperiod (kl ) Morgonrusning (kl 7-9) Eftermiddagsrusning (kl ) Avgiftssnittet: jan feb mar jan feb mar jan feb mar Hela -28% -24% -23% -22% -18% -17% -34% -28% -25% Sydost -3% -29% -27% -24% -22% -21% -34% -32% -28% Norr -31% -27% -24% -25% -21% -18% -38% -33% -29% Väster -26% -22% -21% -24% -21% -19% -29% -24% -23% Söder -31% -28% -25% -25% -21% -2% -38% -33% -25% Lidingö -18% -14% -14% -1% -7% -7% -18% -14% -13% Tabell 2. Procentuell minskning av fordonspassager i jan-mars jämfört med janmars 25. Trafikminskningen är störst på eftermiddagen. Även kvällstrafiken har minskat. - Minskningen är procentuellt sett något mindre i morgonrusningen, något större under eftermiddagsrusningen. En trolig (del)förklaring till detta är att eftermiddagstrafiken i högre grad utgörs av fritidsresor (besök, nöjen, inköp), där det är lättare att byta målpunkt. En annan delförklaring kan vara att fler är mer bundna av tidsrestriktioner under morgonen än under kväll och eftermiddag. - Trafiken har minskat väsentligt även på kvällen efter avgiftsperioden. Anledningen till detta kan vara att färre reser in/ut med bil under avgiftstid, och att antalet returresor på kvällen därför minskar.

7 ëáç=7 (19) höstvardag 25 jan 6 feb 6 mar : 1:15 2:3 3:45 5: 6:15 7:3 8:45 1: 11:15 12:3 13:45 15: 16:15 17:3 18:45 2: 21:15 22:3 23:45 Figur 3. Antal fordonspassager (fordon per timme) över avgiftssnittet (bägge riktningar). (Data från Trafikkontorets och Vägverkets mätutrustningar.) Trängseln under morgonrusningen har blivit något högre i mars jämfört med januari-februari men trängseln under eftermiddagsrusningen är i stort sett lika låg som föregående månader - Framkomlighetsförbättringarna på infarterna in mot staden under morgonrusningen är fortfarande stora, men har minskat något i takt med trafiken ökat. Under eftermiddagsrusningen är framkomlighetsförbättringarna i stort sett lika stora som föregående månader. - Framkomligheten i innerstaden har försämrats i mars jämfört med januari-februari. Under morgonrusningen närmar sig trängseln i innerstaden höstens nivåer, medan framkomlighetsförbättringarna fortfarande är stora under eftermiddagsrusningen.

8 ëáç=8 (19) Förändring av trängsel, morgonrusning 2% 175% inre infart, in 15% 125% 1% innerstadsgator 75% 5% inre infart, ut 25% % hösten 25 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 5 vecka 6 vecka 7 vecka 8 vecka 9 vecka 1 vecka 11 vecka 12 vecka 13 vecka 14 Figur 4. Trängsel (genomsnittlig restidsförlängning i procent gentemot friflödesrestid) för olika typer av vägar (7.3-9.) - Trängseln på tvärlederna utanför innerstaden är fortfarande oförändrad jämfört med hösten eventuella farhågor om att trängseln skulle öka där har inte besannats. - Framkomlighetsförbättringarna på de yttre infarterna kvarstår under såväl morgon- som eftermiddagsrusning. - En mer detaljerad redovisning av restider finns i bilaga. - Nedan visas fyra exempel på olika sträckor restider. Av bilden framgår hur restiderna under morgonen har ökat jämfört med tidigare veckor på Liljeholmsbron och Valhallavägen (sträckan Roslagstull- Odengatan), men att restiderna fortfarande är klart kortare än under hösten.

9 ëáç=9 (19) Figur 5. Några exempel på restider sett över dygnet. Rött = höst 25, prickat = 9/1-percentiler höst 25, blått = vecka 2-5, grönt = vecka 6-8 och svart = vecka Biltrafik och bilrestider E4, Essingeleden, Södra länken Trafikeffekterna som beskrivs nedan avser perioden 6 mars till 24 mars. Varken februari- eller marsperioden omfattar alltså sportlovet. Biltrafiken på Essingeleden är i stort sett oförändrad jämfört med mars 25 - Biltrafiken på Essingeleden var något högre i mars 26 jämfört med mars 25 (se tabellen nedan). Ökningen är inom normalvariationen - trafiken på Essingeleden varierar några procent upp och ner från vecka till vecka. Det kan dock vara så att trafiken långsiktigt är några procent högre än förra året 1-4% högre beroende på vilken punkt man väljer att jämföra.

10 ëáç=1 (19) jan feb mar Frösundabacke -3% 3% 2% Gröndalsbron 1% 4% 4% Tomtebodakurvan 1% 2% 1% Södra Länken 2% 2% 19% Södertäljevägen vid Midsommarkransen -4% -1% -2% Figur 6. Procentuell förändring av antal fordonspassager per dygn på E4 och Södra länken, 26 jämfört med Tomtebodakurvan 25 Tomtebodakurvan Gröndalsbron 25 Gröndalsbron 26 jan feb mar apr maj jun jul jan feb mar apr maj jun jul Figur 7. Antal fordonspassager per dygn på Essingeleden, månad för månad 25 och Trafiken på E4 norr om innerstaden (i tabellen redovisas Frösundabacke) har ökat 2-3%, medan trafiken söder om innerstaden (i tabellen redovisas Södertäljevägen vid Midsommarkransen) har minskat med 1-2% - allt jämfört med motsvarande månad förra året Södertäljevägen vid M idsommarkransen 25 Södertäljevägen vid M idsommarkransen 26 2 Frösundabacke 25 Frösundabacke 26 jan feb mar apr maj jun jul jan feb mar apr maj jun jul Figur 8. Antal fordonspassager per dygn på E4 söder resp. norr om innerstaden, månad för månad 25 och 26. Restiderna på Essingeleden är i stort sett oförändrade jämfört med 25 - Den höga trängseln på Essingeleden gör att restiderna alltid varierar mycket från vecka till vecka, även när trafikvolymen är i stort sett oförändrad. Variationen gör att det är svårt att dra slutsatser om hur

11 ëáç=11 (19) restiderna förändrats jämfört med föregående år. Generellt sjunker restiderna något när snön försvinner, för att under våren öka, i synnerhet under maj-juni. - På morgonen brukar det framför allt vara trängsel på Essingeleden norrut och Södra länken västerut, och på eftermiddagen framför allt i andra riktningen. Restiderna på Essingeleden i dessa värsta riktningar är i stort sett oförändrade jämfört med 25 något kortare i februari 26 jämfört med februari 25, och något längre mars 26 jämfört med mars 25, men det är sannolikt rent slumpmässiga variationer eftersom trafikvolymerna varit i stort sett oförändrade.

12 ëáç=12 (19) 14% 12% 1% 8% Essingeleden norrut fm 26 6% 4% Essingeleden norrut fm 25 2% % vecka 3 vecka 4 vecka 5 vecka 6 vecka 7 vecka 8 vecka 9 vecka 1 vecka 11 vecka 12 Figur 9. Procentuell restidsförlängning på Essingeleden (7.3-9.), genomsnitt per vecka (glidande medelvärden). 12% 1% 8% 6% 4% 2% Essingeleden söderut em 26 Essingeleden söderut em 25 % vecka 3 vecka 4 vecka 5 vecka 6 vecka 7 vecka 8 vecka 9 vecka 1 vecka 11 vecka 12 Figur 1. Procentuell restidsförlängning på Essingeleden ( ), genomsnitt per vecka (glidande medelvärden). Trafiken i Södra Länken har ökat jämfört med 25 men det går inte att avgöra hur mycket som beror på miljöavgifterna - Trafiken i Södra Länken har ökat stadigt ända sedan leden öppnades oktober 24. Ökningen januari 25-september 25 var t ex 17 % (genomsnitt över alla mätpunkter). - Det går inte att avgöra i vilken grad Södra länken-ökningen jämfört med förra året beror på miljöavgifterna, eftersom man inte kan veta hur mycket trafiken skulle ha ökat även utan miljöavgifter. Man skulle ha kunnat göra en hygglig uppskattning (med hjälp av tidsserier) om det inte varit för avstängningarna till följd av Lodbrok-olyckan, som

13 ëáç=13 (19) störde trafiken på hela Södra länken-essingeleden-e4 under perioden okt-dec Södra Länken 25 Södra Länken 26 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov Figur 11. Antal fordonspassager per dygn på Södra länken, månad för månad 25 och 26. Obs. att Lodbrok-olyckan påverkade trafiken okt-dec 25. Trafikökningen på Södra länken har gjort att restiderna ökat på denna sträcka på eftermiddagen men inte på morgonen - Morgonens restider på Södra länken västerut är ungefär desamma som 25, trots att trafiken alltså ökat kraftigt det senaste året. Restiderna varierar dock från vecka till vecka eftersom trängseln är hög blir också variationen betydande (se diagrammet nedan). 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Södra länken västerut fm 25 Södra länken österut em 26 vecka 3 vecka 4 vecka 5 vecka 6 vecka 7 vecka 8 vecka 9 vecka 1 vecka 11 vecka 12 Figur 12. Procentuell restidsförlängning på Södra länken (7.3-9.), genomsnitt per vecka (glidande medelvärden). - Eftermiddagens restider på Södra länken österut är längre än 25, vilket torde bero på att trafiken ökat kraftigt det senaste året. Det är

14 ëáç=14 (19) som sagt också nära nog omöjligt att avgöra hur mycket av trafikökningen som beror på miljöavgifterna och hur mycket som beror på allmän trafikökning. 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % vecka 3 vecka 4 vecka 5 vecka 6 vecka 7 vecka 8 vecka 9 vecka 1 vecka 11 vecka 12 Södra länken österut em 26 Södra länken österut em 25 Figur 13. Procentuell restidsförlängning på Södra länken ( ), genomsnitt per vecka (glidande medelvärden). - En detaljerad redovisning av restider finns i bilaga. Kollektivtrafik Antalet kollektivtrafikpassager till/från innerstaden ökade med knappt 5 jämfört med samma månad förra året. - Enligt SL:s mätningar var det 46 fler passager per dag till/från innerstaden, vilket är en ökning med 6 % eller ca 22 fler resenärer. Endast en del av denna ökning går dock att hänföra till trängselskattens effekter. - Antalet påstigande per dag i hela SL-trafiken ökade med en ökning med 7 % - Andelen stående var något högre andel på tunnelbanans röda och blå linje än i mars 25, men väsentligt lägre än under hösten Dessa ökningar är inte korrigerade för att 4 dagar av sportlovet samt påsklovet inföll i mars 25, medan endast 3 dagar sportlov inföll i mars SL har under perioden januari-mars sålt ca 3 fler månadskort per månad än under samma period 25. Månadskortsförsäljningen ökade dock redan under 25, och brukar varje år vara något högre i mars än i december och januari. Dessa faktorer måste man ta hänsyn till, om man skall kunna dra slutsatser om hur stor del av ökningen som kan

15 ëáç=15 (19) bero på införandet av trängselskatten. När man tar hänsyn till den förväntade, trendmässiga, ökningen, tycks SL varje månad under trängselskatteförsökets första kvartal ha sålt ca 1 fler månadskort än vad man skulle ha förväntat sig jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Parkering 16 Infartsparkering - Stockholms län Lediga p-platser Utnyttjade p-platser 2 sep- 4 okt- 4 sep- 5 okt- 5 nov- 5 dec- 5 jan- 6 feb- 6 mar- 6 Figur 9. Infartsparkeringar i Stockholms län. Lediga och utnyttjade platser. - Inom ramen för Stockholmsförsökets har antalet infartsparkeringsplatser ökats. Mellan hösten 24 och hösten 25 tillkom ca 2 nya platser. Detta tycks också ha lett till ökat infartsparkerande: i länet infartsparkerade varje dag ca 1 fler bilar hösten 25 jämfört med hösten I länet som helhet verkar det inte skett någon ytterligare ökning av antalet infartsparkerare efter årsskiftet, trots trängselskatten och trots att antalet p-platser då ökade med ytterligare ca 1 platser. Antalet parkerade bilar på infartsparkeringarna är nästan exakt lika om man jämför okt-dec 25 med jan-mars 26 (ca 94 parkerade bilar). - Studerar man infartsparkeringar i Stockholms stad är däremot bilden annorlunda: under perioden januari-mars 26 har antalet infartsparkerade bilar ökat med ca 2% (4-5 bilar) jämfört med perioden sep-

16 ëáç=16 (19) tember-oktober 25. Samtidigt som miljöavgifterna infördes så ökade antalet tillgängliga infartsparkeringsplatser med 8 platser (en utbudsökning på ca 25%), så det går inte att separera ökningen i miljöavgifts- och utbudseffekt. Man kan inte heller utesluta att vissa av dessa bilar tidigare parkerade på infartsparkeringar på andra platser i länet sep- 4 okt- 4 sep- 5 Infartsparkering - Stockholms stad okt- 5 nov- 5 dec- 5 jan- 6 feb- 6 mar- 6 Lediga p-platser Utnyttjade p-platser Figur 9. Infartsparkeringar i Stockholms stad. Lediga och utnyttjade platser. - Även i Nacka kommun har antalet infartsparkerade bilar ökat. Ökningen mellan sept-dec 25 och jan-mar 26 är ca 7 bilar eller drygt 1% (det handlar alltså inte om några stora volymer). En delförklaring torde vara en utbudsökning på 14 p-platser (2%) Infartsparkering - Nacka kommun Lediga p-platser Utnyttjade p-platser sep- 4 okt-4 sep- 5 okt-5 nov- 5 dec- 5 jan- 6 feb- 6 mar- 6 Figur 9. Infartsparkeringar i Nacka kommun. Lediga och utnyttjade platser. Åsikter och attityder Andelen länsinvånare som anser att det finns problem med trängsel i biltrafiken till, från eller i innerstaden under avgiftstid har minskat signifikant jämfört med före trängselskattens införande.

17 ëáç=17 (19) - Andelen länsinvånare som anser att det finns stora problem har minskat kraftigt, medan andelen som anser att det inte finns problem med trängsel ökat kraftigt. - Andelen som svarat vet inte på frågan om hur stora trängselproblemen är har ökat från 1% till 3%. Det är föga förvånande eftersom trafiksituationen förändrats påtagligt sedan försökets början, och det rimligen finns en stor andel länsinvånare som inte hunnit få erfarenhet av den nya situationen. - Andelen som anser att det finns stora problem med vägträngsel till, från eller i innerstaden har minskat med ungefär två tredjedelar, om man jämför hösten med februari och mars 7. - Andelen som anser att det inte finns problem med vägträngsel till, från eller i innerstaden har ungefär tredubblats, om man jämför hösten med februari och mars 8. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % September 5 Oktober 5 November 5 Januari 6 Februari 6 Mars 6 Vet inte Upplever stora problem Upplever vissa problem Upplever inga problem Figur 12. Andel av länsinvånarna som tycker att det finns problem med trängsel i biltrafiken till\från eller i Stockholms innerstad under vardagar mellan klockan 6.3 och Bland dem som gjort en bilresa över avgiftssnittet de senaste två vardagarna är mönstret detsamma och förändringarna statistiskt signifikanta. Antalet svarande är dock så litet (ca 1 personer per månad) att man inte kan dra säkra slutsatser om förändringens storlek. Med detta förbehåll kan man dock ändå notera att andelen i denna grupp som anser att trängseln är ett stort problem har ungefär halverats (från 7 8 Den exakta minskningen beror på hur man hanterar vet inte -svar: Exkluderar man vet inte -svar har andelen som anser att det finns stora trängselproblem minskat från ca 5 % under hösten till 25 % i januari, 17% i februari och 14% i mars. Inkluderar man vet inte -svar har andelen minskat från ca 45% under hösten till 19% i januari, 12% i februari och 11% i mars. Den exakta minskningen beror även här på hur man hanterar vet inte -svar: Exkluderar man vet inte - svar har andelen som anser att det inte finns trängselproblem ökat från ca 1 % under hösten till 31 % i januari, 39% i februari och 41% i mars. Inkluderar man vet inte -svar har andelen ökat från ca 9% under hösten till 23% i januari, 27% i februari och 28% i mars.

18 ëáç=18 (19) 3-4% i höstas till 1-2% januari-mars), medan andelen som anser att trängseln inte är ett problem ungefär har fördubblats (från 1-15% i höstas till 3-4% januari-mars). Fler än tidigare tycker att det var ett bra beslut att genomföra försöket med trängselskatter. - Andelen svarande bland samtliga länsinvånare som anser att det var ett ganska/mycket dåligt beslut att genomföra försöket med trängselskatt har sedan trängselskatt infördes i januari sjunkit kontinuerligt jämfört med hösten, då andelen låg stadigt omkring 55%. I mars svarade för första gången fler att det var ett ganska/mycket bra beslut än som ansåg att det var ett dåligt beslut (49% bra beslut mot 42% dåligt beslut bland samtliga svarande länsinvånare). Förändringen är statistiskt signifikant. - De som anser att det var ett dåligt beslut är så att säga mer övertygade i sin åsikt det är fler som säger mycket dåligt än som säger mycket bra. - Bland dem som gjort en bilresa till/från innerstaden under avgiftstid senaste två vardagar svarar en majoritet att det var ett dåligt beslut, men andelen negativa har minskat (signifikant) i mars från drygt 6% i jan-feb till 53% i mars. Andelen i denna grupp som svarar bra beslut har ökat från ca 35% i jan-feb till ca 42% i mars. Urvalet är visserligen litet, men förändringen är alltså statistiskt signifikant. - Bland boende i innerstaden 9 anser en majoritet att det var ett bra beslut (6% bra beslut mot 35% dåligt beslut ). Mönstret har varit ungefär detsamma hela försöksperioden, medan det i höstas var en majoritet som ansåg att det var ett dåligt beslut (drygt 5% dåligt beslut mot ca 4% bra beslut ). - Bland boende utanför innerstaden väger det för första gången ungefär jämnt mellan dåligt beslut (44%) och bra beslut (46%), efter att tidigare ha varit övervikt för dåligt beslut (52% dåligt beslut mot 39% bra beslut i jan-feb). - Observera att frågan var formulerad att handla om huruvida det är bra eller dåligt att genomföra försöket inte om huruvida Stockholm bör ha trängselskatter i framtiden. Handel - Det är fortfarande för tidigt att säga något om hur trängselskatten påverkat innerstadens detaljhandel eftersom detta kräver längre tidsserier och tillgång till mer statistiska uppgifter. Trängselskatten kan ha haft såväl negativa som positiva effekter för enskilda handlare, men 9 Ungefär 1/3 av Stockholms stads befolkning bor i innerstaden. Resterande bor utanför, dvs. i västerort och söder om Söder.

19 ëáç=19 (19) det är för tidigt att säga något om de totala effekterna på detaljhandeln i innerstaden. - Handelsindex city visar att försäljningen i de tillfrågade cityvaruhusen och kedjeföretagen har ökat något under februari 26 jämfört med februari Indikatorerna för beklädnadshandeln för februari 26 visar både för city och länet en ökning jämfört med februari 25 som är högre än rikssnittets 5%. - Handelns Utredningsinstitut AB (HUI) samlar i samband med en pågående utredning av miljöavgifternas påverkan på detaljhandeln i Stockholmsregionen in ett eget material, som omfattar köpcentrum och varuhus inom hela avgiftszonen. HUI:s mer omfattande undersökning pekar i samma riktning som de handelsindex som redovisas som månadsindikatorer, men det är för tidigt att säga något om det slutliga utfallet för februari månad. HUI återkommer med detta i juni I januari och februari syns tendens i HUI:s undersökning att köpcentrum och gallerior på malmarna växte snabbare än handeln i Stockholms city, vilket borde medföra att Handelsindex city underskattar innerstadshandeln som helhet något. - Den starka uppgången mellan 25 och 26 torde framför allt bero på att jämförelsemånaden februari 25 var mycket dålig ur handelssynpunkt. - Andra delförklaringar till den starka uppgångens i handeln sedan årsskiftet är att hushållens disponibla inkomster har ökat kraftigt på grund av skattesänkningar, ökade barnbidrag, fortsatta löneökningar i kombination med låg inflation samt fortsatt låga räntor. Detta börjar slå igenom i detaljhandelskonsumtionen. - Flera av de aktörer som ingår i Handelsindex city genomför just nu ombyggnader/upprustningar och/eller har vakanta lokaler. Handelsindex baseras på uppgifter från ett urval företag, och hur hårt omstruktureringarna slår igenom i handelsindex beror på hur tungt de berörda företagens omsättning väger i det urvalet. - Ett förhållande som talar för att trängselskattens effekter på detaljhandeln i Stockholms innerstad är relativt begränsade är det faktum att innerstadskonsumenten endast i begränsad omfattning är bilburen. Såväl den resvaneundersökning som genomfördes i Stockholms län under 24 som HUI:s konsumentundersökningar från 24 och 26 styrker detta påstående och framhåller istället att inköpsresor in till innerstaden under avgiftstid till stora delar görs med hjälp av kollektivtrafik.

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMSJNO== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMRJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= == Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet Christer

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMS=MPJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Trafikens års- och säsongsvariation en översikt

Trafikens års- och säsongsvariation en översikt Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMS=MPJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007 Siamak Baradaran Trafikkontoret/Stockholm stad 2007-11-23 siamak.baradaran@tk.stockholm.se +46-8 508 279 09 +46-761 22 79 09 Leif Carlsson Vägverket region Stockholm Leif.carlsson@vv.se +46-8 757 66 78

Läs mer

Analys av trafiken i Stockholm

Analys av trafiken i Stockholm Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005 2008 SAMMANFATTNING TRAFIKKONTORET www.stockholm.se/trangselskatt 2009-09-21 Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag

Läs mer

UTVÄRDERING AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS EFFEKTER PÅ BILTRAFIKEN

UTVÄRDERING AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS EFFEKTER PÅ BILTRAFIKEN EFFEKTER PÅ BILTRAFIKEN RAPPORT JUNI 2006 2 Rapport Kort sammanfattning I denna rapport presenteras analysresultaten av mätningar 1 av biltrafik som Stockholms stads Trafikkontor har genomfört för utvärdering

Läs mer

Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010

Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010 Tobias Johansson Trafikplanering 08-508 266 56 tobias.p.johansson@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-03-17 Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010 Förslag

Läs mer

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm. 2016-01-20 Förändringar av systemet för trängselskatt I mars 2014 beslutade riksdagen om

Läs mer

Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner

Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner Basalternativet: 1. Trafikanalyser för att kvantifiera effekten på bil- och kollektivtrafiken och framkomligheten. Genom trafikstudier under oktober 2007 respektive

Läs mer

Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015

Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015 Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015 stockholm.se Stockholmstrafiken 2014 Maj 2015 Dnr:T2015-00962 Utgivningsdatum: 2015-05-21 Utgivare: Stockholms Trafikkontor Kontaktperson: Tobias Johansson Omslagsfoto:

Läs mer

Fakta och resultat från Stockholmsförsöket

Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Fakta om utvärderingen av Stockholmsförsöket Vad är det som utvärderats? Ett utvärderingsprogram utarbetades i samråd med Vägverket, Landstingets Regionplane- och trafi kkontor, Storstockholms Lokaltrafi

Läs mer

RESTIDER OCH TRÄNGSEL FÖR 50 BILPENDLARE UNDER STOCKHOLMSFÖRSÖKET

RESTIDER OCH TRÄNGSEL FÖR 50 BILPENDLARE UNDER STOCKHOLMSFÖRSÖKET HJ RESTIDER OCH TRÄNGSEL FÖR 50 BILPENDLARE UNDER STOCKHOLMSFÖRSÖKET RESULTAT AV GPS-BASERADE MÄTNINGAR SLUTRAPPORT Stockholm 2006-06-15 Stefan Myhrberg SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

FÖRSTA HALVLEK EN PRELIMINÄR ANALYS AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS DELRAPPORT II EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

FÖRSTA HALVLEK EN PRELIMINÄR ANALYS AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS DELRAPPORT II EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRSTA HALVLEK EN PRELIMINÄR ANALYS AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN DELRAPPORT II AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) KORT SAMMANFATTNING AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) har sedan

Läs mer

Stockholms trängselavgifter

Stockholms trängselavgifter Stockholms trängselavgifter Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, Centrum för Transportstudier, KTH WSP Analys & Strategi (fd. Transek) Ordförande i Analysgruppen för utvärdering av Stockholmsförsöket

Läs mer

Vägverket publikation 2003:95

Vägverket publikation 2003:95 VEM VINNER OCH VEM FÖRLORAR PÅ TRÄNGSELAVGIFTER? FÖRDELNINGSEFFEKTER AV TRÄNGSELAVGIFTER I STOCKHOLM Vägverket publikation 2003:95 FÖRDELNINGSEFFEKT AV AVGIFTER Med fördelningseffekter avses hur olika

Läs mer

Så svarar stockholmarna. Indikator 1. Indikator 2

Så svarar stockholmarna. Indikator 1. Indikator 2 Så svarar stockholmarna Indikator 1 Antal bilresor* som korsar avgiftssnittet mellan klockan 06.30 och 18.30 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Antal svar (vet ej exkl) Antal "vet ej"-svar Boende Boende

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Rapport 2005:35 10 maj 2005 Dokumentinformation Titel Gång- och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Läs mer

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt i Stockholm Trängselskatt i Stockholm 1 Vatten delar Stockholm Vatten delar Stockholm All trafik genom staden leds över ett fåtal hårt belastade broar och leder Enbart Essingeleden trafikeras av cirka 150 000 fordon/dygn

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Förslag till nya och förändrade indikatorer 2014

Förslag till nya och förändrade indikatorer 2014 Trafikkontoret Bilaga 10 Sida 1(6) Trafikplanering Förslag till nya och förändrade indikatorer 2014 Förslag till nya och förändrade indikatorer för verksamhetsmålen 1.5 Framkomligheten i regionen är hög

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Maj 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Maj 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Maj 2017 Framtidsindikatorn Maj 103,3 månadsindex Positivare tongångar i handeln +3,5% månadsutveckling 107,3

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Juni 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Juni 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2017 Framtidsindikatorn juni 100,2-3,1% månadsindex månadsutveckling 101,6 Försäljning 99,5 Antal anställda

Läs mer

Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3). Svar på remiss

Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3). Svar på remiss Daniel Firth Trafikplanering 08-508 261 24 daniel.firth@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-04-18 Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3).

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Analys av utvecklingen i Stockholmstrafiken 2013

Analys av utvecklingen i Stockholmstrafiken 2013 Dnr Sida 1 (17) 2014-04-24 Handläggare Tobias Johansson 08-508 266 56 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-05-21 Analys av utvecklingen i Stockholmstrafiken Förslag till beslut 1. Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

Cykelräkningar Krister Isaksson Trafikplanering Per Karlsson Teknik och Trafiktjänst (13)

Cykelräkningar Krister Isaksson Trafikplanering Per Karlsson Teknik och Trafiktjänst (13) PM Dnr: T2010-313-02009 Krister Isaksson Trafikplanering 08-508 262 25 Per Karlsson Teknik och Trafiktjänst 08-508 278 66 Cykelräkningar 2009 Trafikkontoret har årligen räknat cyklarna i Innerstadsnittet

Läs mer

Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik?

Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik? Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik? Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys Föreståndare Centrum för Transportstudier,

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Augusti 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Augusti 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Augusti 2017 Framtidsindikatorn Augusti 96,0-0,2% månadsindex månadsutveckling 97,2 Försäljning 95,7 Antal

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. December 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. December 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag December 2017 Framtidsindikatorn December 96,4 månadsindex Framtidsindikatorn minskade i december -1,1 månadsutveckling

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. November 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. November 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag November 2017 Framtidsindikatorn November 97,5-4,4 månadsindex månadsutveckling Svaga förväntningar i november

Läs mer

Förändrade resvanor i Stockholms län

Förändrade resvanor i Stockholms län RAPPORT 2006:67 VERSION 0.5 Förändrade resvanor i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Förändrade resvanor i Stockholms län - Effekter av Stockholmsförsöket Serie nr:

Läs mer

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt 2006:26 Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt Hur ser företagare på trängselskatt och dess eventuella effekter på verksamheten? KORT SAMMANFATTNING Denna undersökning visar hur

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. April 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. April 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2017 Framtidsindikatorn April 99,8 månadsindex Framtidsindikatorn minskade i april -1,0% månadsutveckling

Läs mer

Stockholms trafikutveckling motorfordon

Stockholms trafikutveckling motorfordon trafikutveckling 2015 motorfordon Rapport april 2016 Motorfordonsmätningar 2015 april 2016 Dnr:T2016-00800 Utgivningsdatum: 2016-04-14 Utgivare: Stockholms Trafikkontor Kontaktperson: Tobias Johansson

Läs mer

Stockholmsförsöket 22 augusti 2005 31 juli 2006 Trängselskatt tas ut 3 januari 31 juli 2006 www.stockholmsforsoket.se Kundtjänst, tel 0771-29 29 29

Stockholmsförsöket 22 augusti 2005 31 juli 2006 Trängselskatt tas ut 3 januari 31 juli 2006 www.stockholmsforsoket.se Kundtjänst, tel 0771-29 29 29 BLOMQUIST ANNONSBYRÅ FOTO: STOCKHOLMSFOTO (SID 1, 5, 13) Miljöavgiftskansliet Miljöavgiftskansliet är Stockholms stads genomförandekansli för Stockholmsförsöket. Kansliets uppgift är att i samverkan med

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET. Trafikregistreringar på Hornsgatan, Sveavägen och S:t Eriksgatan

MILJÖFÖRVALTNINGEN GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET. Trafikregistreringar på Hornsgatan, Sveavägen och S:t Eriksgatan MILJÖFÖRVALTNINGEN GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Trafikregistreringar på Hornsgatan, Sveavägen och S:t Eriksgatan 199-96. Stockholms luft- och bulleranalys Stockholm januari 1997 Trafikregistreringar på

Läs mer

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket?

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? 2006:25 Arbetsresor från Mälardalen Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? KORT SAMMANFATTNING Under mars månad 2006 passerade i genomsnitt ungefär

Läs mer

Vilken trafikminskning ger egentligen Trängselskatten? / Mikael Bigert

Vilken trafikminskning ger egentligen Trängselskatten? / Mikael Bigert Vilken trafikminskning ger egentligen Trängselskatten? / Mikael Bigert På Trafikverkets hemsida informeras allmänheten om vilka effekter som förväntades av Trängelskatten/2/: Biltrafiken över betalstationssnittet

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter? FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Detaljhandeln i Västerås år 2014 [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna Welin, 021-39 13 52 StatistikInfo

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Avstämning mot uppmätta trafikflöden Stockholms län 2006/2007 Innehållsförteckning

Avstämning mot uppmätta trafikflöden Stockholms län 2006/2007 Innehållsförteckning Uppdragsnr: 10118310 2009-09-07 Kerstin Pettersson, PM C:\Documents and Settings\seks11044\Desktop\Jmf-Sthlm06-090907-2.docver 1.0 Avstämning mot uppmätta trafikflöden Stockholms län 2006/2007 Innehållsförteckning

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Rapport ANALYS AV BILTRAFIKEN INFÖR STOCKHOLMSFÖRSÖKET APRIL 2005 RAPPORT

Rapport ANALYS AV BILTRAFIKEN INFÖR STOCKHOLMSFÖRSÖKET APRIL 2005 RAPPORT RAPPORT FÖRORD Stockholmsförsöket startade den 22 augusti 25 med att kollektivtrafiken utökades. Den 3 januari 26 startar försöket med miljöavgifter. Miljöavgiftskansliet har i uppdrag att utvärdera Stockholmsförsöket

Läs mer

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN SID 1 (5) 2010-01-20 KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE

Läs mer

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens förväntningar om arbetsmarknaden 6 april kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens förväntningar om arbetsmarknaden 6 april kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomirapport från SKOP om - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Minskad pessimism om sysselsättningen i Sverige - Uppåtriktad trend för SKOP:s sysselsättningsindex - Men fortfarande fler som befarar

Läs mer

Utvärdering av Stockholmsförsöket

Utvärdering av Stockholmsförsöket RAPPORT 2006-06-08 Utvärdering av Stockholmsförsöket buller Kort sammanfattning Beräkningar har gjorts av hur alstringen av vägtrafikbuller har förändrats under Stockholmsförsöket, d v s förändringar i

Läs mer

SLB 2:2005 BULLERMÄTNINGAR PÅ SVEAVÄGEN OCH I OBSERVATORIELUNDEN ÅR

SLB 2:2005 BULLERMÄTNINGAR PÅ SVEAVÄGEN OCH I OBSERVATORIELUNDEN ÅR SLB 2:2005 BULLERMÄTNINGAR PÅ SVEAVÄGEN OCH I OBSERVATORIELUNDEN ÅR 2003-2004 PM februari 2005 Ekvivalenta ljudnivåer 2005 dba 80 75 Sveavägen, dygnsekvivalenta ljudnivåer Observatorielunden, dygnsekvivalenta

Läs mer

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden Stadsledningskontoret Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr SLK 001-1000/2013 Dnr TK T2013-000-03728:1 Dnr MF 2013-9203 Sida 1 (5) 2013-07-03 Handläggare Stadsledningskontoret Anton Västberg Telefon: 08-508 293

Läs mer

Titel Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006

Titel Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006 Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006 Dokumentinformation Titel Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006 Kontakt: Miljöavgiftskansliet,

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Konjunkturbarometern Hushåll frågor

Konjunkturbarometern Hushåll frågor Konjunkturbarometern Hushåll frågor 1. Hur är Ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den? 2. Hur tror Du att Ditt hushålls ekonomiska situation är om 12

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 7

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 7 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 7 TIDSSERIEDIAGRAM OCH UTJÄMNING 1. En omdebatterad utveckling under 90-talet gäller den snabba ökningen i VDlöner. Tabellen nedan visar genomsnittlig kompensation för direktörer

Läs mer

RAPPORT 2006:49 VERSION 1.0. Trafiksäkerheten i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket, slutrapport

RAPPORT 2006:49 VERSION 1.0. Trafiksäkerheten i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket, slutrapport RAPPORT 2006:49 VERSION 1.0 Trafiksäkerheten i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket, slutrapport Dokumentinformation Titel: Trafiksäkerheten i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket, slutrapport

Läs mer

Miljöavgifter i Stockholm

Miljöavgifter i Stockholm December 2003 Miljöavgifter i Stockholm Analys av effekter av olika förslag till utformning Huvudrapport Transek AB är ett oberoende och forskningsinriktat företag som bedriver forskning och konsultverksamhet

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Parkeringsövervakning med MC

Parkeringsövervakning med MC Utvärdering Parkeringsövervakning med MC www.stockholm.se/trafikkontoret 1 November 2012 Rapporten är framtagen på uppdrag av Stockholms stad, Trafikkontoret Erik Hollander 08-508 262 15 erik.hollander@stockholm.se

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Stockholms Trafikutveckling motorfordon 2016

Stockholms Trafikutveckling motorfordon 2016 Trafikutveckling motorfordon 2016 2017-04-06 Motorfordonsmätningar 2016 Dnr:T2017-00637 Utgivningsdatum: 2017-04-06 Utgivare: Stockholms Trafikkontor Kontaktperson: Tobias Johansson Omslagsfoto: Lennart

Läs mer

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen Bilpool erfarenheter Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13 Pirjo Partanen 1 Fakta om Stockholms län 2 procent av Sveriges yta 2 miljoner invånare 20 procent av Sveriges befolkning 20 000-30 000 nya invånare/år

Läs mer

Nyckeltal för trafiknämnden

Nyckeltal för trafiknämnden Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för trafiknämnden Nyckeltal 109: Drift- och underhållskostnader totalt samt i förhållande till drift- och underhållsplan mnkr, Total kostnad drift och underhåll

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2001:3

INFLATIONSRAPPORT 2001:3 ENKÄTSTUDIE ÖVER SVENSKA FÖRETAGS PRISSÄTTNINGSBETEENDE Företags prissättningsbeteende är en central fråga för att förstå vilka effekter penningpolitiken har på inflationen och hur prisnivån påverkas av

Läs mer

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Helen Barda Länsstyrelsen i Stockholm 2013-10-02 1 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Åtgärdprogram (ÅGP)

Läs mer

Projekt Trängselskatt. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006

Projekt Trängselskatt. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Projekt Trängselskatt 1 Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Projekt Trängselskatt 2 Stockholmsförsökets tre delar Fler infartsparkeringar byggs Kollektivtrafiken byggs ut Miljöavgift/trängselskatt

Läs mer

Frågor och svar avseende upphandling av administration av Telepriskollen

Frågor och svar avseende upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-24 Dnr: 11-1283 1(8) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se Frågor och svar avseende upphandling av administration av Telepriskollen

Läs mer

Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan. Utvärdering

Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan. Utvärdering Johanna Salén Trafikplanering 08-508 260 32 johanna.salen@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-09-29 Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan. Utvärdering Förslag till beslut 1. Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

Trängselskatterna i Stockholm - förr, nu, i framtiden

Trängselskatterna i Stockholm - förr, nu, i framtiden Trängselskatterna i Stockholm - förr, nu, i framtiden Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, KTH Föreståndare för Centrum för Transportstudier WSP Analys & Strategi Fram till valet 2002 Många

Läs mer

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket Resultat från intervjuer med boende i Stockholms län juni 2005 Utrednings- och statistikkontoret Hans-Åke Gustavsson

Läs mer

Påverkade Stockholmsförsöket detaljhandeln i Stockholmsregionen?

Påverkade Stockholmsförsöket detaljhandeln i Stockholmsregionen? Påverkade Stockholmsförsöket detaljhandeln i Stockholmsregionen? ULF RÄMME är fil lic och arbetar på Handelns Utredningsinstitut som detaljhandelsanalytiker med huvudsaklig inriktning mot lokala och regionala

Läs mer

Trafiken i Stockholms län 2007

Trafiken i Stockholms län 2007 Trafiken i Stockholms län 27 Rapporten är publicerad i samarbete mellan Regionplane- och trafikkontoret och AB Storstockholms lokaltrafik. RTK INFO 3:28 SL PLAN rapport 28:9 Omslagsfoto: Anna Blomquist,

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

DRIVMEDELSUPPFÖLJNING FLERBILSÅKERI

DRIVMEDELSUPPFÖLJNING FLERBILSÅKERI Mallen skapad av Peter Hildingsson: -- Utgåva DRIVMEDELSUPPFÖLJNING FLERBILSÅKERI Bakgrund Detta material ska fungera som ett hjälpmedel för att enklare kunna följa upp och kontrollera företagets drivmedelsförbrukning.

Läs mer

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8)

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8) juni 211 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 1 (8) Sammanfattning Den konjunkturförändring som kunde skönjas under slutet av 21 kan sägas ha fortsätt under 211. Arbetslösheten fortsätter och sjunka

Läs mer

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-11-02 Handläggare: Krister Isaksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 262 25 krister.isaksson@gfk.stockholm.se Dnr 02-322-3505:3 2004-10-11

Läs mer

Q1 Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den...

Q1 Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den... Hushåll FRÅGOR Q1 Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den... Q2 Hur tror du att ditt hushålls ekonomiska situation är om 12 månader? Är den...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

SL-trafiken före försöket med trängselskatt

SL-trafiken före försöket med trängselskatt AB Storstockholms Lokaltrafik PM 1 (11) Strategisk Planering Monica Casemyr, tel 08-686 1924 2005-04-21 SL-trafiken före försöket med trängselskatt SL-trafiken hösten 2004 SL svarar för den landburna kollektivtrafiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:1 15.2.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2016 Hotellgästnätterna fortsätter öka även i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

2006:36. Samhällsekonomiska fördelningseffekter av Stockholmsförsöket

2006:36. Samhällsekonomiska fördelningseffekter av Stockholmsförsöket 26:36 Samhällsekonomiska fördelningseffekter av Stockholms KORT SAMMANFATTNING liggande studie är ett komplement till rapporten Samhällsekonomisk analys av Stockholms (Transek 26:31). Studiens huvudfråga

Läs mer

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik, tredje kvartalet 2014 Redovisning 30 oktober 2014

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik, tredje kvartalet 2014 Redovisning 30 oktober 2014 Västsvenska paketet Uppföljning av bil och kollektivtrafik, tredje kvartalet 2014 Redovisning 30 oktober 2014 delresor med expressbussar och stombussar fortsätter att öka under de tre första kvartalen

Läs mer

Dubbdäcksförbud. Stockholm. Göteborg. Uppsala. Hornsgatan, januari Odinsgatan Friggagatan, oktober Kungsgatan, Vaksalagatan, oktober 2010

Dubbdäcksförbud. Stockholm. Göteborg. Uppsala. Hornsgatan, januari Odinsgatan Friggagatan, oktober Kungsgatan, Vaksalagatan, oktober 2010 Dubbdäcksförbud Stockholm Hornsgatan, januari 2010 Göteborg Uppsala Odinsgatan Friggagatan, oktober 2010 Kungsgatan, Vaksalagatan, oktober 2010 Dubbdäcksförbud Hornsgatan från Jan 2010 Measuring station

Läs mer