ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING"

Transkript

1 Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMS=MPJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet Christer Ljungberg, Trivector AB Ulf Rämme, Handelns utredningsinstitut ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Stockholmsförsöket februari Under Stockholmsförsöket presenteras varje månad s k månadsindikatorer, dvs. mätningar av bl a biltrafikvolymer, bilrestider, kollektivtrafikresande, detaljhandel och gång- och cykelflöden. Undertecknade har av Stockholms stad ombetts att löpande analysera och sammanfatta dessa mätningar. Syftet är att ge en översiktlig bild av vilka effekter Stockholmsförsöket haft på biltrafik, framkomlighet, kollektivtrafikresande osv. Denna bild blir med nödvändighet preliminär dels för att försöket inte pågått särskilt länge, dels för att tiden inte medger några mer omfattande analyser av datamaterialet. Avsikten är snarare att ge en första överblick över effekterna, i väntan på att den betydligt djupare och mer omfattande utvärderingen som pågår hela våren blir klar. Ibland görs jämförelser mot en normal höstvardag. Definitionen av en normal höstvardag är här medelvärdet av vardagstrafikflödet 1 sept-16 dec, utom för Essingeleden och E4 som jämförs med motsvarande månad förra åter. För vissa mätpunkter vid avgiftssnittet är referensperioden begränsad till 1 dec - 16 dec, eftersom mätutrustningen inte fanns på plats förrän då. Trafikvariationen över avgiftssnittet sept-dec är dock några få procent, så det spelar ingen större roll för utvärderingen. Sammanfattningsvis så kvarstår de effekter som syntes i januari. jáäà ~îöáñíëâ~åëäáéí= e~åíîéêâ~êö~í~å=o_i=nmr=pr=píçåâüçäã= qñåw=mujrmu=ov=mmm= =

2 ëáç=2 (13) Biltrafik och bilrestider Trafikeffekterna som beskrivs nedan avser perioden 26 jan till 24 feb. Perioden omfattar alltså inte sportlovet. Den kraftiga minskningen av biltrafiken kvarstår - Antalet fordonspassager över avgiftssnittet i februari (26 jan-24 feb) var ca 25% lägre än en genomsnittlig höstvardag Motsvarande minskning i januari (9 jan 25 jan) var ca 30%. 1 - Det finns en svagt ökande trafiktrend, men det är ännu inte möjligt att avgöra om detta beror på att insvängningsprocessen fortfarande pågår, eller det framför allt handlar om den allmänna trafikökning som normalt pågår hela våren. 0% -5% -10% 09-jan 16-jan 23-jan 30-jan 06-feb 13-feb 20-feb 27-feb -15% -20% -25% -30% -35% -40% Figur 1. Antal fordonspassager över avgiftssnittet (vardagar kl 6-19), minskning jämfört med höstvardag 2005 (data från Vägverkets betalsystem 9 jan 2 mars). - Jämfört med en höstvardag motsvarar minskningen ca färre bilpassager. Det finns ännu ingen säker översättning till minskning av antalet tur-och-retur-bilresor. 1 Tidigare redovisade siffror på trafikminskningen i januari har varit något lägre (mellan 25 och 30%). Det beror på att jämförelsevärdet för hösten 2005 var något för lågt pga. att en felaktig mätutrustning på Johanneshovsbron rapporterade för lite passerande trafik. Lyckligtvis fanns en annan mätning (med oberoende mätutrustning) på Johanneshovsbron. Den felaktiga mätningen är nu korrigerad, vilket har gjort att jämförelsevärdet för hösten har justerats upp något (från till ).

3 ëáç=3 (13) Lidingötrafiken nästan opåverkad; infarter med stor andel genomfartstrafik påverkas mest. - Minskningen är störst från sydöst (Danvikstull), följt av de södra och norra infarterna och därefter de västra infarterna. Den mest sannolika förklaringen till skillnaderna mellan sydöst, norr/söder och väster är att de återspeglar andelen genomfartstrafik: trafiken västerifrån ska i lägre grad genom innerstaden än trafiken från söder, norr och (i synnerhet) sydöst. - Trafiken till och från Lidingö har endast minskat försumbart jämfört med hösten. Avsnittssnittet hela Avgiftssnitt sydost Avgiftsperiod (kl ) -25% -31% Morgonrusning (kl 7-9) -18% -24% Eftermiddagsrusning (kl ) -29% -34% Avgiftssnitt norr -27% -21% -33% Avgiftssnitt väster -22% -21% -24% Avgiftssnitt söder -28% -21% -33% Avgiftssnitt Lidingö -4% +15% -6% Tabell 1. Procentuell minskning av fordonspassager i februari jämfört med höstvardag Trafikminskningen är störst på eftermiddagen. Även kvällstrafiken har minskat. - Minskningen är procentuellt sett något mindre i morgonrusningen, något större under eftermiddagsrusningen. En trolig (del)förklaring till detta är att eftermiddagstrafiken i högre grad utgörs av fritidsresor (besök, nöjen, inköp), där det är lättare att byta målpunkt. En annan delförklaring kan vara att fler är mer bundna av tidsrestriktioner under morgonen än under kväll och eftermiddag. - Trafiken har minskat väsentligt även på kvällen efter avgiftsperioden. Anledningen till detta kan vara att färre reser in/ut med bil under avgiftstid, och att antalet returresor på kvällen därför minskar.

4 ëáç=4 (13) höstvardag 2005 jan 06 feb :00 01:15 02:30 03:45 05:00 06:15 07:30 08:45 10:00 11:15 12:30 13:45 15:00 16:15 17:30 18:45 20:00 21:15 22:30 23:45 Figur 2. Antal fordonspassager över avgiftssnittet (bägge riktningar). (Data från Trafikkontorets/Vägverkets mätutrustningar.)

5 ëáç=5 (13) Biltrafiken på Essingeleden är oförändrad jämfört med Biltrafiken på Essingeleden är praktiskt taget exakt likadan som 2005 (se diagrammen nedan) jan-05 jan-06 feb-05 feb Frösundabacke Gröndalsbron Hornsberg Linvävartorpet NorraLänken Figur 3. Antal fordonspassager per dygn på E4, vardagsgenomsnitt jan-feb 2005 och jan-05 jan-06 feb-05 feb :00 01:15 02:30 03:45 05:00 06:15 07:30 08:45 10:00 11:15 12:30 13:45 15:00 16:15 17:30 18:45 20:00 21:15 22:30 23:45 Figur 4. Antal fordonspassager per timme på E4, vardagsgenomsnitt jan-feb 2005 och 2006.

6 ëáç=6 (13) Trafiken i Södra Länken har ökat jämfört med 2005 men det går inte att avgöra om det beror på miljöavgifterna - Trafiken i Södra Länken ökat stadigt ända sedan leden öppnades oktober Ökningen januari 2005-september 2005 var t ex 17 % (genomsnitt över mätpunkter). - Trafiken i Södra Länken har ökat jämfört med hösten. Nedan jämförs trafiken i jan-feb 2006 med perioden 1 sept 13 okt 2005 efter denna period gjorde Lodbrok-olyckan att jämförelser blir meningslösa. Avgiftsperiod (kl ) Morgonrusning (kl 7-9) Eftermiddagsrusning (kl ) Södra Länken (jan) 3% 6% 3% Södra Länken (feb) 4% 7% 4% Tabell 2. Procentuell förändring av antal fordonspassager i Södra länken jan-feb 2006 jämfört med perioden 1 sept-13 okt Trafiken i Södra länken är väsentligen oförändrad mellan januari och februari (skillnaderna är inom normalvariationen). - Det går inte att avgöra i vilken grad Södra länken-ökningen jämfört med hösten beror på miljöavgifterna, eftersom man inte kan veta hur mycket trafiken (eventuellt) skulle ha ökat även utan miljöavgifter.

7 ëáç=7 (13) Restiderna har reducerats över ett stort område, i många fall långt utanför innerstaden. - De stora framkomlighetsförbättringarna på infarterna och innerstaden kvarstår. Jämfört med hösten har kötiderna drygt halverats i genomsnitt. - Eftersom restiderna påverkas kraftigt av väglaget är det vanskligt att jämföra januari med februari på detaljerad nivå. På övergripande nivå verkar dock restidsminskningen vara ungefär densamma i januari som i februari (se diagrammet nedan). 140% höst05 vecka 2-5 vecka % 100% 80% 60% 40% 20% 0% inre infarter yttre infarter tvärleder innerstaden Essingeleden + Södra länken Figur 5. Trängsel (genomsnittlig restidsförlängning i procent gentemot friflödesrestid) för olika typer av vägar (genomsnitt för morgon- och eftermiddagsrusning ( , )). - Framkomlighetsförbättringarna är störst i och kring innerstaden. - Att trafiken in mot innerstaden minskat så tydligt har fått konsekvenser även relativt långt därifrån: köerna har reducerats tydligt (på yttre infarter som Drottningholmsvägen, Huddingevägen osv.). Fig 6. Karta över restidssträckor. Brun = Yttre infarter Blå= Inre infarter Ljusblå= Innerstadsgator Gul= Essingeleden Grön= Södra länken Ljusgrön= Tvärleder Förteckning över sträckorna finns som bilaga

8 ëáç=8 (13) Sekunder Klockslag Figur 7. Några exempel på restider sett över dygnet. Rött = höst 2005 (de prickade linjerna visar variationen mellan enskilda dagar under hösten), blått = vecka , grönt = vecka Eventuella farhågor om att tvärlederna (vägar i en tänkt ring längre ut runt innerstaden) skulle få ökad trängsel har inte besannats; restiderna på dessa leder är oförändrade.

9 ëáç=9 (13) Att avgiften varierar över dagen har en tydlig styrande effekt - Bilisterna anpassar uppenbarligen sitt resande efter hur avgifterna varierar över dagen. I diagrammen nedan syns tydliga hack i kurvan där avgiftsnivån förändras. - Vi har fortfarande inte något data som mer i detalj visar hur restidpunkterna förändrats, men det förefaller sannolikt att det faktum att avgifterna varierar över dagen bidrar till att rusningstrafiken dämpats så pass mycket (i synnerhet på eftermiddagen). Minskar effekterna av miljöavgifterna med tiden? - Trafiken har varit ungefär oförändrad sedan i slutet av januari. Men det är fortfarande för tidigt att dra några säkra slutsatser om avgifternas långsiktiga påverkan på trafiken. - Det är rimligt att förvänta sig att det tar en viss tid innan trafiksystemet uppnår jämvikt. Hur lång tid det tar att uppnå jämvikt är svårt att avgöra. Två exempel på ett snabbt och ett långsamt förlopp: När man införde trängselavgifter i London gick insvängningen mot jämvikt snabbt redan efter någon vecka var effekterna stabila. När Södra Länken öppnade startade en trafikökning som i viss mån fortfarande pågår. - Trafiken brukar långsamt öka under våren för att nå maximum under maj och början av juni. Det betyder att även om den procentuella reduktionen jämfört med motsvarande månad förra året väsentligen består, så kommer trafiken att långsamt öka och därmed en del köer sannolikt att komma tillbaka. När man gör jämförelser bör man hålla detta i minnet och inte jämföra t ex februari-mars-maj 2006 och på det viset tro sig se en avtagande effekt av miljöavgifter/trängselskatt när det i själva verket kan vara en ren säsongstrend.

10 ëáç=10 (13) Vi drar ännu bara slutsatser om vardagarnas trafik - Som framgår av diagrammen nedan kan man med hygglig sannolikhet avfärda hypotesen att helgtrafiken skulle ha ökat i någon väsentlig omfattning. - Det är dock fortfarande för tidigt att säkert avgöra om helgtrafiken förändrats. Det är nämligen svårare att avgöra om helgtrafiken förändrats än om vardagstrafiken gjort det eftersom helgtrafiken varierar mycket mer än vardagstrafiken både mellan månader och mellan enstaka helger. Det betyder att man behöver tämligen långa mätperioder för att kunna identifiera om någon förändring verkligen skett. Medelvärdet i grafen för Innerstadsgator gäller för antal fordonspassager sammantaget på Mariebergsbron, Munkbroleden, Skeppsbron, Sveavägen och Västerbron. Kollektivtrafik - För februari avstår vi från att analysera eller kommentera kollektivtrafiksiffrorna närmare; SL själva är bäst skickade att göra detta. Analysgruppen hoppas kunna återkomma om detta, om inte annat så i samband med nästa analysomgång i april. - SL uppskattar antalet passager som sker med kollektivtrafik över avgiftssnittet med hjälp av en kombination av räkningar och modellberäkningar. - SL uppskattar för februari att antalet passager över innerstadssnittet ökat med per dag jmf med februari Detta är en förvånande liten skillnad, bland annat i jämförelse med motsvarande uppskattning för skillnaden januari 2005 januari Avvikelsen mellan uppskattningarna för januari och februari beror troligen delvis på de metoder som används. Av tidsskäl har inte analysgruppen haft möjlighet att analysera varför utvecklingen feb 06 feb 05 skiljer sig så från utvecklingen jan 06 jan 05.

11 ëáç=11 (13) Parkering - Inom ramen för Stockholmsförsökets ökades antalet infartsparkeringsplatser under hösten, och ca 2500 nya platser tillkom. Detta tycks också ha lett till ökat infartsparkerande: i länet infartsparkerade varje dag ca 1000 fler bilar i december 2005 jämfört med september samma år. - Däremot har det inte skett någon ytterligare ökning av antalet infartsparkerare efter det att trängselskatten infördes i januari åtminstone inte så mycket att det går att skilja från normal variation. Åsikter och attityder - Sedan miljöavgifter/trängselskatt infördes har andelen länsinvånare som anser att det finns problem med trängsel i biltrafiken minskat signifikant, från ca 90 % under hösten till ca 70 % i januari och till ca 60% i februari. - Andelen som ansåg att det finns stora problem med trängsel har minskat ännu mer, från ca 50 % under hösten till 25 % i januari och 17% i februari. - Andelen som anser att det inte finns några problem med trängsel har ökat från ca 10% under hösten till 31% i januari och 39% i februari. 100% 80% 60% 40% 20% 0% September 05 Oktober 05 November 05 December 05 Januari 06 Februari 06 Upplever inga problem Upplever vissa problem Upplever stora problem - Det är fler av de tillfrågade länsinvånare nu jmf med under hösten som tycker att det var ett bra beslut att genomföra försöket. Ungefär varannan länsinvånare anser nu det ungefär lika många bland dem som reser över avgiftssnittet som bland dem som inte gör det. - Andelen som vet när man behöver betala trängselskatten dagtid under vardagar - har ökat. Men fortfarande är det under 60%, även bland dem som korsar avgiftssnittet, som kan svara korrekt på frågan.

12 ëáç=12 (13) Handel - De handelsindex som ingår bland månadsindikatorerna ger en preliminär bild av hur detaljhandeln har utvecklats i cityområdet, jämfört med januari Det är ännu för tidigt för att säga något säkert om huruvida miljöavgifterna påverkat innerstadshandeln. - Handelsindex city visar att försäljningen i de tillfrågade cityvaruhusen och kedjeföretagen har minskat något under januari 2006 jämfört med januari Den viktigaste förklaringen till att Handelsindex city minskar torde vara att flera av de aktörer som ingår i detta index just nu genomför ombyggnader/upprustningar och/eller har vakanta lokaler. Handelsindex baseras på uppgifter från ett urval företag, och hur hårt omstruktureringarna slår igenom i handelsindex beror på hur tungt de berörda företagens omsättning väger i det urvalet. - De tillfrågade företagen är för få för att dra några säkra slutsatser om utvecklingen men sannolikt är det så att omsättningen delvis sökt sig till andra aktörer i innerstaden, som inte ingår i vårt handelsindex. - Handelns Utredningsinstitut AB (HUI) samlar i samband med en pågående utredning av miljöavgifternas påverkan på detaljhandeln i Stockholmsregionen in ett eget material. Detta omfattar köpcentrum och varuhus inom hela avgiftszonen. HUI:s material pekar på att innerstadens detaljhandel har ökat med drygt 5% i januari 2006 jämfört med januari förra året.

13 ëáç=13 (13) Grupp Sträcka Grupp Sträcka Bilaga Innerstadsgata Flemmingatan V Yttre infart Bergslagsvägen: mellan Islandstorget-Brommaplan Flemmingatan Ö Hornsgatan: mellan Hornstull-Ringvägen Hornsgatan: mellan Ringvägen-Hornstull Odengatan: mellan Odengatan -St Eriksplan Odengatan: mellan Valhallavägen-Sveavägen Ringvägen V Ringvägen Ö St Eriksgatan: mellan Flemminggatan-St Eriksplan St Eriksgatan: mellan St Eriksplan-Norrtull St Eriksgatan: mellan St Eriksplan-Odengatan Sveavägen: mellan Odengatan-Sergelstorg Sveavägen: mellan Odengatan-Sveaplan Sveavägen: mellan Sergelstorg-Odengatan Sveavägen: mellan Sveaplan-Odengatan Valhallavägen: mellan Lidingövägen-Odengatan Valhallavägen: mellan Odengatan-Lidingövägen Valhallavägen: mellan Odengatan-Roslagstull Valhallavägen: mellan Roslagstull-Odengatan Västerbron S St Eriksgatan/Flemminggatan Stadsgården V Sveaplan-Norrtull Bergslagsvägen: mellan Lövstavägen-Islandstorget Bredäng- Nyboda Drottningholmsvägen: mellan Brommaplan-Stora Mossen Drottningsholmsvägen: mellan Dr.holmsbron-Brommaplan E18, mellan Järva krog och Ulvsundaleden E18/Hjulstavägen S Huddingevägen: mellan Magelungsvägen-Örbyleden Huddingevägen: mellan Ågestavägen-Magelungsvägen Huddingevägen: mellan Örbyleden-Gullmarsplan Kista - Järva krog Bergslagsvägen: mellan Brommaplan-Islandstorget Bergslagsvägen: mellan Islandstorget-Lövstavägen Drottningholmsvägen: mellan Stora Mossen-Brommaplan Drottningsholmsvägen: mellan Brommaplan-Dr.holmsbron E18, mellan Järva krog och Stocksund E18, mellan Ulvsundaleden och Järva krog E18/Enköpingsvägen N E18/Hjulstavägen N Huddingevägen: mellan Örbyleden-Magelungsvägen Järva krog - Kista Nyboda - Bredäng Sveaplan-Roslagstull Norrtull-Sveaplan Stadsgården Ö Essingeleden/ Södra länken Gröndal - Norrtull Norrtull - Järva krog Inre infart Liljeholmsbron N Nyboda - Gröndal Stora Mossen - Essingeleden - Fridhemsplan vid St Eriksgatan/Fleminggatan Stora Mossen - Essingeleden - Lindhagensplan - Norr Mälarstrand - Kungsholms Torg Värmdövägen V Fridhemsplan vid St Eriksgatan/Fleminggatan - Essingeleden - Stora Mossen Kungsholms Torg - Norr Mälarstrand - Lindhagensplan - Essingeleden - Stora Mossen Lidingövägen N Liljeholmsbron S Gröndal - Nyboda Järva krog - Norrtull Norrtull-Gröndal Södra Länken V västerut Södra Länken V österut Södra Länken Ö västerut Södra Länken Ö österut Tvärled Kymlingelänken N Magelungsvägen V Magelungsvägen Ö Älvsjövägen V Älvsjövägen Ö Örbyleden Ö

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= == Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet Christer

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMS=MQJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMSJNO== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMRJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Trafikens års- och säsongsvariation en översikt

Trafikens års- och säsongsvariation en översikt Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMS=MPJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007 Siamak Baradaran Trafikkontoret/Stockholm stad 2007-11-23 siamak.baradaran@tk.stockholm.se +46-8 508 279 09 +46-761 22 79 09 Leif Carlsson Vägverket region Stockholm Leif.carlsson@vv.se +46-8 757 66 78

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

UTVÄRDERING AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS EFFEKTER PÅ BILTRAFIKEN

UTVÄRDERING AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS EFFEKTER PÅ BILTRAFIKEN EFFEKTER PÅ BILTRAFIKEN RAPPORT JUNI 2006 2 Rapport Kort sammanfattning I denna rapport presenteras analysresultaten av mätningar 1 av biltrafik som Stockholms stads Trafikkontor har genomfört för utvärdering

Läs mer

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm. 2016-01-20 Förändringar av systemet för trängselskatt I mars 2014 beslutade riksdagen om

Läs mer

Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015

Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015 Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015 stockholm.se Stockholmstrafiken 2014 Maj 2015 Dnr:T2015-00962 Utgivningsdatum: 2015-05-21 Utgivare: Stockholms Trafikkontor Kontaktperson: Tobias Johansson Omslagsfoto:

Läs mer

RESTIDER OCH TRÄNGSEL FÖR 50 BILPENDLARE UNDER STOCKHOLMSFÖRSÖKET

RESTIDER OCH TRÄNGSEL FÖR 50 BILPENDLARE UNDER STOCKHOLMSFÖRSÖKET HJ RESTIDER OCH TRÄNGSEL FÖR 50 BILPENDLARE UNDER STOCKHOLMSFÖRSÖKET RESULTAT AV GPS-BASERADE MÄTNINGAR SLUTRAPPORT Stockholm 2006-06-15 Stefan Myhrberg SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm

Läs mer

Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010

Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010 Tobias Johansson Trafikplanering 08-508 266 56 tobias.p.johansson@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-03-17 Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010 Förslag

Läs mer

Analys av trafiken i Stockholm

Analys av trafiken i Stockholm Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005 2008 SAMMANFATTNING TRAFIKKONTORET www.stockholm.se/trangselskatt 2009-09-21 Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag

Läs mer

Fakta och resultat från Stockholmsförsöket

Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Fakta om utvärderingen av Stockholmsförsöket Vad är det som utvärderats? Ett utvärderingsprogram utarbetades i samråd med Vägverket, Landstingets Regionplane- och trafi kkontor, Storstockholms Lokaltrafi

Läs mer

Förslag till nya och förändrade indikatorer 2014

Förslag till nya och förändrade indikatorer 2014 Trafikkontoret Bilaga 10 Sida 1(6) Trafikplanering Förslag till nya och förändrade indikatorer 2014 Förslag till nya och förändrade indikatorer för verksamhetsmålen 1.5 Framkomligheten i regionen är hög

Läs mer

Analys av utvecklingen i Stockholmstrafiken 2013

Analys av utvecklingen i Stockholmstrafiken 2013 Dnr Sida 1 (17) 2014-04-24 Handläggare Tobias Johansson 08-508 266 56 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-05-21 Analys av utvecklingen i Stockholmstrafiken Förslag till beslut 1. Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

Rapport ANALYS AV BILTRAFIKEN INFÖR STOCKHOLMSFÖRSÖKET APRIL 2005 RAPPORT

Rapport ANALYS AV BILTRAFIKEN INFÖR STOCKHOLMSFÖRSÖKET APRIL 2005 RAPPORT RAPPORT FÖRORD Stockholmsförsöket startade den 22 augusti 25 med att kollektivtrafiken utökades. Den 3 januari 26 startar försöket med miljöavgifter. Miljöavgiftskansliet har i uppdrag att utvärdera Stockholmsförsöket

Läs mer

Stockholms Trafikutveckling motorfordon 2016

Stockholms Trafikutveckling motorfordon 2016 Trafikutveckling motorfordon 2016 2017-04-06 Motorfordonsmätningar 2016 Dnr:T2017-00637 Utgivningsdatum: 2017-04-06 Utgivare: Stockholms Trafikkontor Kontaktperson: Tobias Johansson Omslagsfoto: Lennart

Läs mer

Vägverket publikation 2003:95

Vägverket publikation 2003:95 VEM VINNER OCH VEM FÖRLORAR PÅ TRÄNGSELAVGIFTER? FÖRDELNINGSEFFEKTER AV TRÄNGSELAVGIFTER I STOCKHOLM Vägverket publikation 2003:95 FÖRDELNINGSEFFEKT AV AVGIFTER Med fördelningseffekter avses hur olika

Läs mer

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Rapport 2005:35 10 maj 2005 Dokumentinformation Titel Gång- och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

Stockholms trafikutveckling motorfordon

Stockholms trafikutveckling motorfordon trafikutveckling 2015 motorfordon Rapport april 2016 Motorfordonsmätningar 2015 april 2016 Dnr:T2016-00800 Utgivningsdatum: 2016-04-14 Utgivare: Stockholms Trafikkontor Kontaktperson: Tobias Johansson

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Stockholms trängselavgifter

Stockholms trängselavgifter Stockholms trängselavgifter Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, Centrum för Transportstudier, KTH WSP Analys & Strategi (fd. Transek) Ordförande i Analysgruppen för utvärdering av Stockholmsförsöket

Läs mer

Avstämning mot uppmätta trafikflöden Stockholms län 2006/2007 Innehållsförteckning

Avstämning mot uppmätta trafikflöden Stockholms län 2006/2007 Innehållsförteckning Uppdragsnr: 10118310 2009-09-07 Kerstin Pettersson, PM C:\Documents and Settings\seks11044\Desktop\Jmf-Sthlm06-090907-2.docver 1.0 Avstämning mot uppmätta trafikflöden Stockholms län 2006/2007 Innehållsförteckning

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner

Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner Basalternativet: 1. Trafikanalyser för att kvantifiera effekten på bil- och kollektivtrafiken och framkomligheten. Genom trafikstudier under oktober 2007 respektive

Läs mer

Så svarar stockholmarna. Indikator 1. Indikator 2

Så svarar stockholmarna. Indikator 1. Indikator 2 Så svarar stockholmarna Indikator 1 Antal bilresor* som korsar avgiftssnittet mellan klockan 06.30 och 18.30 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Antal svar (vet ej exkl) Antal "vet ej"-svar Boende Boende

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET. Trafikregistreringar på Hornsgatan, Sveavägen och S:t Eriksgatan

MILJÖFÖRVALTNINGEN GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET. Trafikregistreringar på Hornsgatan, Sveavägen och S:t Eriksgatan MILJÖFÖRVALTNINGEN GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Trafikregistreringar på Hornsgatan, Sveavägen och S:t Eriksgatan 199-96. Stockholms luft- och bulleranalys Stockholm januari 1997 Trafikregistreringar på

Läs mer

FÖRSTA HALVLEK EN PRELIMINÄR ANALYS AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS DELRAPPORT II EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

FÖRSTA HALVLEK EN PRELIMINÄR ANALYS AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS DELRAPPORT II EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRSTA HALVLEK EN PRELIMINÄR ANALYS AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN DELRAPPORT II AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) KORT SAMMANFATTNING AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) har sedan

Läs mer

Förändrade resvanor i Stockholms län

Förändrade resvanor i Stockholms län RAPPORT 2006:67 VERSION 0.5 Förändrade resvanor i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Förändrade resvanor i Stockholms län - Effekter av Stockholmsförsöket Serie nr:

Läs mer

Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik?

Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik? Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik? Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys Föreståndare Centrum för Transportstudier,

Läs mer

Betalstation 1.Danvikstull

Betalstation 1.Danvikstull 1.Danvikstull Saltsjön VIKIG-terminalen Masthamnen Danvikstull 1 In 222 Folkungagatan Danviksbron 1 Ut en, som avser båda trafikriktningarna, är belägen där Folkungagatan ansluter till Danviksbron. --------------------------------------

Läs mer

2004:10. Åtgärder i vägnätet inför miljöavgiftsförsöket. Inventering av framkomlighetsförbättrande åtgärder

2004:10. Åtgärder i vägnätet inför miljöavgiftsförsöket. Inventering av framkomlighetsförbättrande åtgärder 2004:10 Åtgärder i vägnätet inför miljöavgiftsförsöket Inventering av framkomlighetsförbättrande åtgärder FÖRORD Inför försöket med miljöavgifter i Stockholm finns behov av att förbättra framkomligheten

Läs mer

Titel Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006

Titel Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006 Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006 Dokumentinformation Titel Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006 Kontakt: Miljöavgiftskansliet,

Läs mer

Cykelräkningar Krister Isaksson Trafikplanering Per Karlsson Teknik och Trafiktjänst (13)

Cykelräkningar Krister Isaksson Trafikplanering Per Karlsson Teknik och Trafiktjänst (13) PM Dnr: T2010-313-02009 Krister Isaksson Trafikplanering 08-508 262 25 Per Karlsson Teknik och Trafiktjänst 08-508 278 66 Cykelräkningar 2009 Trafikkontoret har årligen räknat cyklarna i Innerstadsnittet

Läs mer

Miljöavgifter i Stockholm

Miljöavgifter i Stockholm December 2003 Miljöavgifter i Stockholm Analys av effekter av olika förslag till utformning Sammanfattning Transek AB är ett oberoende och forskningsinriktat företag som bedriver forskning och konsultverksamhet

Läs mer

RAPPORT 2006:49 VERSION 1.0. Trafiksäkerheten i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket, slutrapport

RAPPORT 2006:49 VERSION 1.0. Trafiksäkerheten i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket, slutrapport RAPPORT 2006:49 VERSION 1.0 Trafiksäkerheten i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket, slutrapport Dokumentinformation Titel: Trafiksäkerheten i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket, slutrapport

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Detaljhandeln i Västerås år 2014 [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna Welin, 021-39 13 52 StatistikInfo

Läs mer

Stockholms trafikutveckling cykel och gång

Stockholms trafikutveckling cykel och gång Rapport april 2016 Rapport april 2016 Dnr: T2016-00800 Utgivningsdatum: 2015-04-14 Utgivare: Stockholms Trafikkontor Kontaktperson: Tobias Johansson, Per Karlsson, Stefan Eriksson Omslagsfoto: Tobias Johansson

Läs mer

Stockholmsförsöket 22 augusti 2005 31 juli 2006 Trängselskatt tas ut 3 januari 31 juli 2006 www.stockholmsforsoket.se Kundtjänst, tel 0771-29 29 29

Stockholmsförsöket 22 augusti 2005 31 juli 2006 Trängselskatt tas ut 3 januari 31 juli 2006 www.stockholmsforsoket.se Kundtjänst, tel 0771-29 29 29 BLOMQUIST ANNONSBYRÅ FOTO: STOCKHOLMSFOTO (SID 1, 5, 13) Miljöavgiftskansliet Miljöavgiftskansliet är Stockholms stads genomförandekansli för Stockholmsförsöket. Kansliets uppgift är att i samverkan med

Läs mer

Vilken trafikminskning ger egentligen Trängselskatten? / Mikael Bigert

Vilken trafikminskning ger egentligen Trängselskatten? / Mikael Bigert Vilken trafikminskning ger egentligen Trängselskatten? / Mikael Bigert På Trafikverkets hemsida informeras allmänheten om vilka effekter som förväntades av Trängelskatten/2/: Biltrafiken över betalstationssnittet

Läs mer

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden Stadsledningskontoret Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr SLK 001-1000/2013 Dnr TK T2013-000-03728:1 Dnr MF 2013-9203 Sida 1 (5) 2013-07-03 Handläggare Stadsledningskontoret Anton Västberg Telefon: 08-508 293

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Rapport 2005:31 Version 1.0 T RAFFIC AB Dokumentinformation Titel Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Serie nr Trivector rapport

Läs mer

Linje 4 Pilotprojekt NVF

Linje 4 Pilotprojekt NVF Linje 4 Pilotprojekt NVF 2017 03 20 Framkomlighetsstrategin Mer plats till bussar och cyklister Trafiken ska bli mer pålitlig Gångtrafikanterna får bättre förutsättningar Minska de negativa effekterna

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik

Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik 2005:9 Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik Datainsamling före försökets genomförande 2005-05-12 FÖRORD På uppdrag av Miljöavgiftskansliet i Stockholms Stad har

Läs mer

Valideringsrapport. Hur väl kan trafikmodellen SILVESTER återskapa Stockholmsförsökets effekter?

Valideringsrapport. Hur väl kan trafikmodellen SILVESTER återskapa Stockholmsförsökets effekter? Valideringsrapport Hur väl kan trafikmodellen SILVESTER återskapa Stockholmsförsökets effekter? 2009-06-05 Ida Kristoffersson och Leonid Engelson Centrum för trafiksimulering Kungliga Tekniska Högskolan

Läs mer

Februari 2004. Miljöavgifter i Stockholm

Februari 2004. Miljöavgifter i Stockholm Februari 2004 Miljöavgifter i Stockholm Effekter av Kommunstyrelsens förslag till utformning december 2003 Transek AB är ett oberoende och forskningsinriktat företag som bedriver forskning och konsultverksamhet

Läs mer

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt i Stockholm Trängselskatt i Stockholm 1 Vatten delar Stockholm Vatten delar Stockholm All trafik genom staden leds över ett fåtal hårt belastade broar och leder Enbart Essingeleden trafikeras av cirka 150 000 fordon/dygn

Läs mer

ANALYS AV TRAFIKEN I STOCKHOLM

ANALYS AV TRAFIKEN I STOCKHOLM 2008-01-30 ANALYS AV TRAFIKEN I STOCKHOLM OKTOBER 2007 ANALYS AV TRAFIKEN I STOCKHOLM OKTOBER 2007 Siamak Baradaran Trafikkontoret / avdelning för Trafikplanering siamak.baradaran@tk.stockholm.se +46 8

Läs mer

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt 2006:26 Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt Hur ser företagare på trängselskatt och dess eventuella effekter på verksamheten? KORT SAMMANFATTNING Denna undersökning visar hur

Läs mer

Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Utvärdering

Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Utvärdering Dnr Sida 1 (5) 2016-08-30 Handläggare Kerstin Alquist 08-508 260 77 Till Trafiknämnden 2016-09-22 Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Utvärdering Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Effekter av trängselskatterna i Göteborg

Effekter av trängselskatterna i Göteborg Effekter av trängselskatterna i Göteborg Ulla-Stina Ingemarsson, Trafikverket Transportforum Karin Björklind, Trafikkontoret Vilka effekter följer vi initialt? Vägtrafikflöden Restider och restidsförlängningar

Läs mer

Miljöavgifter i Stockholm

Miljöavgifter i Stockholm December 2003 Miljöavgifter i Stockholm Analys av effekter av olika förslag till utformning Huvudrapport Transek AB är ett oberoende och forskningsinriktat företag som bedriver forskning och konsultverksamhet

Läs mer

Trafiksäkerhetsanalys inför försöket med miljöavgifter i Stockholmstrafiken

Trafiksäkerhetsanalys inför försöket med miljöavgifter i Stockholmstrafiken Trafiksäkerhetsanalys inför försöket med miljöavgifter i Stockholmstrafiken Rapport 2005:23 12 maj 2005 Dokumentinformation Titel Trafiksäkerhetsanalys inför försöket med miljöavgifter i Stockholmstrafiken

Läs mer

Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3). Svar på remiss

Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3). Svar på remiss Daniel Firth Trafikplanering 08-508 261 24 daniel.firth@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-04-18 Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3).

Läs mer

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter? FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Juni 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Juni 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2017 Framtidsindikatorn juni 100,2-3,1% månadsindex månadsutveckling 101,6 Försäljning 99,5 Antal anställda

Läs mer

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016 DUBBDÄCKSANDEL RÄKNAD PÅ RULLANDE TRAFIK Magnus Brydolf, Michael Norman och Billy Sjövall [Skriv här] Utförd på uppdrag av Trafikkontoret SLB

Läs mer

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Helen Barda Länsstyrelsen i Stockholm 2013-10-02 1 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Åtgärdprogram (ÅGP)

Läs mer

Påverkade Stockholmsförsöket detaljhandeln i Stockholmsregionen?

Påverkade Stockholmsförsöket detaljhandeln i Stockholmsregionen? Påverkade Stockholmsförsöket detaljhandeln i Stockholmsregionen? ULF RÄMME är fil lic och arbetar på Handelns Utredningsinstitut som detaljhandelsanalytiker med huvudsaklig inriktning mot lokala och regionala

Läs mer

Trängselskatt - genomförda system och deras effekter. Staffan Algers Professor, KTH

Trängselskatt - genomförda system och deras effekter. Staffan Algers Professor, KTH Trängselskatt - genomförda system och deras effekter Staffan Algers Professor, KTH 1 Vilka exempel? Singapore 1975 London 2003 Stockholm 2007 (2006) Valetta 2007 Milano 2008 (Durham 2002) (Oslo 1990, Bergen

Läs mer

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket Resultat från intervjuer med boende i Stockholms län juni 2005 Utrednings- och statistikkontoret Hans-Åke Gustavsson

Läs mer

Parkeringsövervakning med MC

Parkeringsövervakning med MC Utvärdering Parkeringsövervakning med MC www.stockholm.se/trafikkontoret 1 November 2012 Rapporten är framtagen på uppdrag av Stockholms stad, Trafikkontoret Erik Hollander 08-508 262 15 erik.hollander@stockholm.se

Läs mer

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien.

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Bilaga 2. Analys från konflikt- och observationsstudierna Trafiksäkerhet Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Olycksstatistik Trafiksäkerhetshöjande

Läs mer

STOCKHOLMSFÖRSÖKET OKTOBER 2005

STOCKHOLMSFÖRSÖKET OKTOBER 2005 RAPPORT FÖRORD Stockholmsförsöket startade den 22 augusti 2005 med att kollektivtrafiken utökades. Den 3 januari 2006 startade försöket med miljöavgifter. Miljöavgiftskansliet har i uppdrag att utvärdera

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Maj 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Maj 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Maj 2017 Framtidsindikatorn Maj 103,3 månadsindex Positivare tongångar i handeln +3,5% månadsutveckling 107,3

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. April 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. April 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2017 Framtidsindikatorn April 99,8 månadsindex Framtidsindikatorn minskade i april -1,0% månadsutveckling

Läs mer

Q&A för trängselskatten

Q&A för trängselskatten 1 Q&A för trängselskatten Generella svar på fem vanliga frågor 1. Varför infördes trängselskatt på Essingeleden när naturliga alternativvägar saknas? Eftersom Essingeleden är den viktigaste nordsydliga

Läs mer

Nyckeltal för trafiknämnden

Nyckeltal för trafiknämnden Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för trafiknämnden Nyckeltal 109: Drift- och underhållskostnader totalt samt i förhållande till drift- och underhållsplan mnkr, Total kostnad drift och underhåll

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK: För information om ändringar för busstrafiken, se

KOLLEKTIVTRAFIK: För information om ändringar för busstrafiken, se KOLLEKTIVTRAFIK: För information om ändringar för busstrafiken, se www.sl.se Rålambshovsleden avstängd Fredag 9/9 20.00 - söndag 11/9 09.50-150 09.50-15.10 6. 5. 8. 9. 7. 08.05 08.40 09.10-09.40 09.40-140

Läs mer

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1 Fortsättning från pdf nr 1 Dagbefolkning 5 1 Kilometer 3-15 151-35 351-6 61-1 11-165 1651-27 271-43 431-7 71-125 1251-232 Figur 8. Fördelning av befolkning i Storstockholm år 2 (5 meters upplösning). Nattbefolkning

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

2006:28. Utvärdering av effekter på distributionsoch renhållningstransporter av Stockholmsförsöket 2006-06-15

2006:28. Utvärdering av effekter på distributionsoch renhållningstransporter av Stockholmsförsöket 2006-06-15 2006:28 Utvärdering av effekter på distributionsoch renhållningstransporter av Stockholmsförsöket 2006-06-15 KORT SAMMANFATTNING Denna studie ger en indikation på vilka effekter som Stockholmsförsöket

Läs mer

Stockholmsförsöket. En granskning av utvärderingen av projektet. Danderyd i augusti 2006

Stockholmsförsöket. En granskning av utvärderingen av projektet. Danderyd i augusti 2006 1 PROGNOSKONSULT Box 6 S -182 11 DANDERYD SWEDEN Tel. +46 8 755 06 00 Fax +46 8 755 05 39 E-mail:prognos@telia.com Stockholmsförsöket En granskning av utvärderingen av projektet Danderyd i augusti 2006

Läs mer

Tillståndsbeskrivning

Tillståndsbeskrivning RAPPORT Tillståndsbeskrivning 2030 Effekter av statliga infrastrukturplaner och förhandling i Stockholms län Trafikverket Postadress: Adress, Post nr Ort E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921

Läs mer

Utvärdering av Stockholmsförsöket

Utvärdering av Stockholmsförsöket RAPPORT 2006-06-08 Utvärdering av Stockholmsförsöket buller Kort sammanfattning Beräkningar har gjorts av hur alstringen av vägtrafikbuller har förändrats under Stockholmsförsöket, d v s förändringar i

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över handelns framtidsförväntningar. Oktober 2016

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över handelns framtidsförväntningar. Oktober 2016 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över handelns framtidsförväntningar Oktober 2016 Förhoppningar om stigande försäljning Handelns tro på stigande försäljning ökade i oktober. Vi går nu in i en

Läs mer

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Ann-Christine Stjernberg Miljöutredare, SLB-analys, Kvällens upplägg Luftföroreningar i Stockholm normer och mätningar

Läs mer

Cykelmätning halvårsrapport

Cykelmätning halvårsrapport Handläggare RAPPORT Datum Anders Håkman 2012-12-14 0480-45 03 86 Cykelmätning halvårsrapport För åtta cykelmätstationer i Kalmar Plan-bygg- och trafik Samhällsbyggnadskontoret Adress box 611, 391 26 kalmar

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. December 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. December 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag December 2017 Framtidsindikatorn December 96,4 månadsindex Framtidsindikatorn minskade i december -1,1 månadsutveckling

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. November 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. November 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag November 2017 Framtidsindikatorn November 97,5-4,4 månadsindex månadsutveckling Svaga förväntningar i november

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

Cykel och fotgängarmätningar 2016

Cykel och fotgängarmätningar 2016 fotgängarmätningar 2016 Rapport april 2017 stockholm.se Cykel- och Rapport april 2017 Dnr: T2017-00637 Utgivningsdatum: 2017-04-06 Utgivare: Stockholms Trafikkontor Kontaktperson: Per Karlsson, Stefan

Läs mer

Gång- och cykeltrafiken i Stockholms län

Gång- och cykeltrafiken i Stockholms län RAPPORT :50 VERSION 1.1 Gång- och cykeltrafiken i Stockholms län - effekter av Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Gång- och cykeltrafiken i Stockholms län - effekter av Stockholmsförsöket Serie

Läs mer

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket?

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? 2006:25 Arbetsresor från Mälardalen Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? KORT SAMMANFATTNING Under mars månad 2006 passerade i genomsnitt ungefär

Läs mer

En åldrande infrastruktur

En åldrande infrastruktur En åldrande infrastruktur 2010 2030 0% 38% 16% 46% < 30 år 30-50 år > 50 år 85% 15% Stora renoveringar krävs oftast när en anläggning är 45-50 år SIDAN 7 Trafikstörande arbeten på Stockholms primära vägnät

Läs mer

Förslag till metod för uppskattning

Förslag till metod för uppskattning VTI notat 52 2004 VTI notat 52-2004 Förslag till metod för uppskattning av trafikarbete Underlag till utvärdering av miljöavgifter i Stockholm Förstudie Författare FoU-enhet Projektnummer 50476 Projektnamn

Läs mer

Trängselskatterna i Stockholm - förr, nu, i framtiden

Trängselskatterna i Stockholm - förr, nu, i framtiden Trängselskatterna i Stockholm - förr, nu, i framtiden Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, KTH Föreståndare för Centrum för Transportstudier WSP Analys & Strategi Fram till valet 2002 Många

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 2 Handlingsplan för parkering fördjupning Innehåll Personbil sid 2 Parkeringsutbud

Läs mer

Handel och trängselskatt andra kvartalet Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg. januari 2014

Handel och trängselskatt andra kvartalet Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg. januari 2014 Handel och trängselskatt andra kvartalet 2013 Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg januari 2014 Henrik Vestin Senior konsult HUI Research 2013 Bakgrund I januari 2013 infördes

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

Förändrad trängselskatt i Stockholm. Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Förändrad trängselskatt i Stockholm. Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Förändrad trängselskatt i Stockholm Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Peter Norman Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

SL-trafiken före försöket med trängselskatt

SL-trafiken före försöket med trängselskatt AB Storstockholms Lokaltrafik PM 1 (11) Strategisk Planering Monica Casemyr, tel 08-686 1924 2005-04-21 SL-trafiken före försöket med trängselskatt SL-trafiken hösten 2004 SL svarar för den landburna kollektivtrafiken

Läs mer