Parkeringsövervakning med MC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkeringsövervakning med MC"

Transkript

1 Utvärdering Parkeringsövervakning med MC 1

2 November 2012 Rapporten är framtagen på uppdrag av Stockholms stad, Trafikkontoret Erik Hollander Grontmij AB Uppdragsledare Lovisa Strandlund

3 Bakgrund I ett försök att förbättra framkomligheten för stombusstrafiken i Stockholms innerstad har Trafikkontoret utfört en motorcykelburen parkeringsövervakning på delar av stomlinje 1 och stomlinje 4 linjesträckning. Felparkerade fordon har bötfällts eller fått en muntlig tillsägelse. Dubbeluppställningar och felparkerade bilar utgör ett av de största framkomlighetshindren för SL:s busstrafik i Stockholms innerstad. Stockholms stad har tillsammans med SL tagit fram en gemensam handlingsplan för åren Handlingsplanen beskriver olika förslag på åtgärder för att förbättra framkomligheten på stomlinjenätet med fokus på de sträckor där medelhastigheten är som lägst. Avsikten är att uppfylla målet i Stomnätsstrategin om en medelhastighet av 20 km/tim inklusive hållplatsstopp. Åtgärderna i handlingsplanen fokuserar på förbättrad framkomlighet och prioritering i gatunätet, högre medelhastighet och bättre trafikantutbyte på bussfordonen. Bättre övervakning av felparkerade fordon är en av de åtgärder som föreslås för att förbättra Stombussarnas medelhastighet och regularitet. Syfte Uppdraget syftar till att utvärdera vilka effekter försöket med motorcykelburen parkeringsövervakning haft på stombussarnas framkomlighet på de utvalda delsträckorna. Utifrån resultatet från utvärderingen kan antaganden göras om framkomlighetseffekter på andra likvärdiga sträckor av stombusslinjenätet i innerstaden. Uppdraget syftar även till att kartlägga platser som har återkommande problem med felparkerade bilar. Omfattning och genomförande De gator som ingår i försöket med MC-övervakning är Fleminggatan, Kungsbron, Kungsgatan, Sturegatan, Odengatan, Sankt Eriksgatan, Långholmsgatan, Hornsgatan samt Rosenlundsgatan. Utvärderingen omfattar stomlinje 1 och stomlinje 4 längs delar av linjesträckningarna med framkomlighetsproblem till följd av fel- och dubbelparkerade fordon. Följande delsträckor ingår i utvärderingen: Stomlinje 1 mellan hållplatserna: Scheelegatan Fleminggatan Kungsbroplan Vasagatan Stureplan Sveavägen Hötorget Stureplan Stureplan Humlegatan Stomlinje 4 mellan hållplatserna: Odenplan Valhallavägen (båda körriktningar) S:t Eriksplan Fleminggatan (båda körriktningar) Högalidsgatan Hornstull Södra station Hornsgatan (båda körriktningar) 3

4 Bild 1. Utvalda delsträckor som omfattas av utvärderingen. Utvärderingen görs genom att jämföra bussarnas körtider (exklusive hållplatstid) under försöket med MC-övervakning jämfört med veckor utan MC-övervakning. Försöket genomfördes under september och oktober månad. Körtider som sammanställts och utvärderats är vardagar mellan tidsintervallen 7-9, samt under vecka 38 och 39, referensveckor som körtiderna jämförts med är vecka 34 och 35. Körtidsdata har erhållits från SL:s buss-pc. Ett stort antal observationer ingår i sammanställningen, ca 200 avgångar per tidsintervall. Ibland skiljer antalet avgångar mellan veckorna som jämförs, detta beror på att planerade avgångar uteblivit under vissa tidsintervall till följd av förseningar. Skillnaderna i antalet avgångar är störst under eftermiddagarna. Svensk Bevakningstjänst har utfört parkeringsövervakningen på de aktuella delsträckorna. Antalet böter samt tillsägelser under perioden med parkeringsövervakning har sammanställts i tabeller och redovisas per gata samt mer detaljerat under varje delsträcka. Intervjuer har utförts med busschaufförer som kört linjesträckningarna under perioden med parkeringsövervakning samt med MC-förarna för att sammanställa deras syn på försöket. 4

5 Parkeringsövervakning Parkeringsövervakningen har utförts av Svensk Bevakningstjänst. Två patruller har kört de aktuella sträckorna mellan kl 7-18 varje vardag under september och oktober månad. Fokus har legat på de fordon som står i vägen och hindrar framkomligheten för busstrafiken, som dubbelparkerade bilar. På vissa platser är problemen med felparkerade bilar mer omfattande, som t ex Kungsgatan mellan Sveavägen och Stureplan samt Sankt Eriksgatan. Parkering i kollektivkörfält är en vanligt förekommande företeelse medan busshållplatser respekteras i större utsträckning. Problem med felparkerade fordon skiljer sig beroende på vilken veckodag det är samt om det skett löneutbetalning. Fredagseftermiddagar i samband med löning beskrivs som särskilt problematiska. Parkeringsövervakarna ser flera fördelar med MC-buren parkeringsövervakning. Framförallt är det ett smidigare och snabbare sätt att ta sig fram och de står inte själva i vägen och hindrar framkomligheten när de stannar för att utfärda böter. Parkeringsvakterna upplever även att de syns bättre på motorcykel än i bil vilket många gånger räcker för att felparkerade fordon ska flytta på sig. Totalt sett har 354 böter och 715 tillsägelser utfärdats av MC-övervakarna under september och oktober. En tillsägelse kan innebära att parkeringsvakten sagt till förare som suttit i det felparkerade fordonet, men även att fordonet har kört iväg då de sett parkeringsvakten. Tabellen nedan redovisar det totala antalet böter och tillsägelser som skett på de gator som ingår i utvärderingen. Utöver dessa gator har MC-övervakning även utförts på bland annat Ringvägen och Hornsgatan. Gata Böter Tillsägelser Fleminggatan Kungsbron 2 11 Kungsgatan, väster om Vasagatan Kungsgatan, öster om Sveavägen Sturegatan Odengatan St Eriksgatan Långholmsgatan Rosenlundsgatan Parkeringsövervakarna har upplevt att färre fordon står i vägen desto längre försöket pågått. Samtidigt har antalet böter och tillsägelser ökat vilket beror på att parkeringsövervakarna lärt sig vart de största problemen finns och har kunnat rikta sina insatser dit. I nästa kapitel presenteras resultatet sträcka för sträcka, där framgår mer specifikt vilka delar av gatan som är särskilt problematiska vad gäller olovligt parkerade bilar. 5

6 Utvärderade delsträckor Nedan beskrivs de delsträckor längs stomlinje 1 och 4 där busskörtiderna har jämförts under veckorna med och utan parkeringsövervakning. Vidare redovisas vilken körriktning som utvärderats, mellan vilka hållplatser samt allmänna förhållanden på sträckan. De blå markeringarna i kartan visar platser där många olovliga parkeringar förekommer. Fleminggatan Bild 2. Delsträcka Fleminggatan. Pilen visar utvärderad körriktning. Blå ringar markerar särskilt problematiska platser med felparkerade fordon. Stombusslinje: 1 Mellan hållplatserna: Scheelegatan S:t Eriksgatan Mellanliggande hållplatser: S:t Eriks sjukhus Körriktning: Västlig (mot Stora Essingen) Allmänt: Den östra delen av Fleminggatan har ett körfält i vardera körriktning åtskilda med heldragen mittmarkering. Kantstensparkering och cykelfält finns mellan gångbana och fordonskörfältet öster om Polhemsgatan. På sista delen av sträckan, mellan Polhemsgatan och S:t Eriksgatan, finns två körfält varav det ena (mot kantsten) är busskörfält under rusningstrafik. Parkeringsövervakning Flest böter och tillsägelser har skett i busskörfältet, mellan Polhemsgatan och Kronobergsgatan. 6

7 Körtider på delsträcka Fleminggatan Tabellen nedan visar den totala körtiden mellan hållplatserna Scheelegatan S:t Eriksgatan under de aktuella veckorna. Kolumnen till höger visar differensen i körtider under perioden utan respektive med MC-övervakning. Jmf veckor Övervakning v34-35 v39-40 Total körtid Total körtid Diff. avgångar kl median 03:12 02:48-00:24 75-percentil 03:42 03:12-00:30 90-percentil 04:07 03:35-00:32 avgångar kl median 03:17 02:57-00:20 75-percentil 03:44 03:23-00:21 90-percentil 04:24 03:42-00:42 avgångar kl median 03:42 03:31-00:11 75-percentil 04:17 04:36 00:19 90-percentil 05:31 05:50 00:19 Resultat delsträcka Fleminggatan Körtiderna har förbättrats något under morgonrusning samt under lågtrafik de veckor som MC-övervakningen pågick. Under lågtrafik har 90 % av bussarna förbättrat sina restider med upp till 42 sek. Under eftermiddagsrusningen hade dock körtiderna ökat något. Generellt är det svårt att utläsa något tydligt resultat av MC-övervakningen på denna delsträcka. 7

8 Kungsbron och del av Kungsgatan Bild 3. Delsträcka Kungsbron samt del av Kungsgatan. Pilen visar utvärderad körriktning. Blå ringar markerar särskilt problematiska platser med felparkerade fordon. Stombusslinje: 1 Mellan hållplatserna: Kungsbroplan Vasagatan Mellanliggande hållplatser: Cityterminalen Körriktning: Östlig (riktning mot Frihamnen) Allmänt: Sträckan innefattar Kungsbron samt västra delen av Kungsgatan. Sträckan har två körfält i vardera körriktning åtskilda med refug på Kungsbron och heldragen mittmarkering på Kungsgatan. Stoppförbud samt lastplatser finns längs stora delar av sträckan. Cykelfält finns på Kungsbron, därefter sker cykling i blandtrafik. Parkeringsövervakning På denna del av Kungsgatan har flest böter och tillsägelser skett intill korsningen med Vasagatan. I denna färdriktning har dock ingen utvärdering gjorts. I motsatt körriktning har flera olovliga parkeringar skett i busshållplatsen på Kungsbron. 8

9 Körtider på delsträcka Kungsbron och del av Kungsgatan Tabellen nedan visar körtiderna mellan hållplatserna Kungsbroplan Vasagatan i riktning mot Frihamnen. v34-35 v39-40 Total körtid Total körtid Diff. avgångar kl median 02:44 02:41-00:03 75-percentil 03:19 03:34 00:15 90-percentil 05:01 04:34-00:27 avgångar kl median 02:46 02:29-00:17 75-percentil 03:09 02:53-00:16 90-percentil 03:39 03:18-00:21 avgångar kl median 03:07 02:51-00:16 75-percentil 04:04 03:20-00:44 90-percentil 05:35 03:50-01:45 Resultat delsträcka Kungsbron och del av Kungsgatan På Kungsbron och västra delen av Kungsgatan har körtiderna förbättrats under perioden med MC-övervakning, under eftermiddagsrusningen med så mycket som 1 min och 45 sek (för 90 % av bussarna). Under morgonrusning och lågtrafik påvisas dock inga större skillnader i körtiderna. 9

10 Kungsgatan mellan Hötorget och Stureplan Bild 4. Delsträcka Kungsgatan, öster om Sveavägen. Pilen visar utvärderad körriktning. Blå ringar markerar särskilt problematiska platser med felparkerade fordon. Stombusslinje: 1 Mellan hållplatserna: Stureplan Sveavägen/Hötorget Mellanliggande hållplatser: Norrlandsgatan Körriktning: Båda körriktningar Allmänt: Dubbla körfält finns växelvis längs sträckan varav det ena (mot kantsten) är reserverat för kollektivtrafik. Med undantag för ett antal handikapparkeringsplatser råder parkeringsförbud längs hela sträckan. Ett flertal lastplatser finns i båda körriktningar. Cykling sker i blandtrafik. Parkeringsövervakning Denna del av Kungsgatan beskrivs som extra problematisk med många felparkerade bilar, särskilt på Kungsgatan 4 och 6 (utanför Mc Donalds) samt längre västerut på Kungsgatan intill korsningen med Döbelnsgatan. I motsatt körriktning förekommer många stopp och felparkeringar i busshållplatsen öster om Sveavägen, i busskörfältet (utanför 7 Eleven-butiken) samt direkt efter korsningen med Birger Jarlsgatan där taxibilar står dubbelparkerade och förhindrar framkomligheten. 10

11 Körtider på delsträcka Kungsgatan mellan Hötorget och Stureplan Tabellen nedan visar körtiderna mellan hållplatserna Stureplan Sveavägen i riktning mot Stora Essingen och hållplatserna Hötorget Stureplan i riktning mot Frihamnen. Riktning mot Stora Essingen Riktning mot Frihamnen v34-35 v39-40 v34-35 v39-40 Total körtid Total körtid Diff. Total körtid Total körtid Diff. avgångar kl median 01:53 01:49-00:03 02:49 02:30-00:19 75-percentil 02:13 02:07-00:06 03:44 03:20-00:24 90-percentil 02:25 02:33 00:08 04:53 04:16-00:37 avgångar kl median 02:40 02:15-00:25 05:06 04:39-00:27 75-percentil 03:24 02:36-00:47 06:24 06:00-00:24 90-percentil 04:15 03:08-01:07 08:07 06:56-01:11 avgångar kl median 04:55 03:17-01:38 03:51 03:08-00:43 75-percentil 06:36 05:02-01:34 04:59 03:57-01:02 90-percentil 07:54 06:21-01:32 06:00 04:41-01:19 Resultat delsträcka Kungsgatan mellan Hötorget och Stureplan På den östra delen av Kungsgatan har körtiderna förbättrats under perioden med MCövervakning under lågtrafik samt eftermiddagsrusningen. Under morgonrusningen har körtiderna inte förändrats lika mycket vilket kan bero på att det förekommer mindre problem med felparkeringar under morgonrusningen då färre ärenden utförs. 11

12 Sturegatan Bild 5. Delsträcka Sturegatan. Pilen visar utvärderad körriktning. Blå ringar markerar särskilt problematiska platser med felparkerade fordon. Stombusslinje: 1 Mellan hållplatserna: Stureplan Humlegården Mellanliggande hållplatser: Linnégatan Körriktning: Nordlig (mot Frihamnen) Allmänt: Sturegatan har ett körfält i vardera körriktning. På den södra delen av sträckan finns ett antal lastplatser på den norra delen tillåts kantstensparkering under lågtrafik, övrig tid råder stoppförbud. I motsatt körriktning är körfältet reserverat för kollektivtrafik. Parkeringsövervakning Flest störningar förekommer intill korsningen med Kommendörsgatan där stoppförbud råder under rusningstid. 12

13 Körtider på delsträcka Sturegatan Tabellen nedan visar körtiderna mellan hållplatserna Stureplan Humlegården i riktning mot Frihamnen. v34-35 v39-40 Total körtid Total körtid Diff. avgångar kl median 01:53 01:49-00:04 75-percentil 02:21 02:13-00:08 90-percentil 02:48 03:02 00:14 avgångar kl median 02:07 01:52-00:15 75-percentil 02:54 02:19-00:35 90-percentil 03:34 03:01-00:33 avgångar kl median 02:08 01:49-00:19 75-percentil 02:36 02:14-00:22 90-percentil 03:14 02:35-00:40 Resultat delsträcka Sturegatan På Sturegatan har körtiderna förbättrats något under perioden med MC-övervakning under lågtrafik samt eftermiddagsrusningen. Under morgonrusningen har den dock inte gett något resultat. 13

14 Odengatan Bild 6. Delsträcka Kungsbron samt del av Kungsgatan. Pilen visar utvärderad körriktning. Blå ringar markerar särskilt problematiska platser med felparkerade fordon. Stombusslinje: 4 Mellan hållplatserna: Odenplan Valhallavägen/Odengatan Mellanliggande hållplatser: Stadsbiblioteket och Roslagsgatan Körriktning: Båda körriktningar Allmänt: Odengatan har två körfält i vardera riktning, varav det mittersta körfälten är reserverat för kollektivtrafik på större delen av sträckan i båda körriktningar. Under högtrafik råder stoppförbud och resterande tid råder parkeringsförbud. Parkeringsövervakning Felparkeringarna är spridda längs stora delar av gatan men är främst koncentrerade till sträckan mellan Luntmakargatan och Tulegatan i västlig färdriktning, samt mellan Birger Jarlsgatan och Sveavägen i motsatt körriktning. 14

15 Körtider på delsträcka Odengatan Tabellen nedan visar körtiderna mellan hållplatserna Odengatan Odenplan i riktning mot Gullmarsplan och hållplatserna Odenplan Valhallavägen i riktning mot Radiohuset. Riktning mot Gullmarsplan Riktning mot Radiohuset v34-35 v39-40 v34-35 v39-40 Total körtid Total körtid Diff. Total körtid Total körtid Diff. avgångar kl median 03:43 03:32-00:11 04:10 04:03-00:07 75-percentil 04:12 03:55-00:16 04:37 04:30-00:07 90-percentil 04:43 04:27-00:16 05:11 05:05-00:06 avgångar kl median 03:55 03:42-00:13 03:55 03:57 00:02 75-percentil 04:26 04:12-00:14 04:18 04:24 00:06 90-percentil 05:17 04:44-00:33 04:48 04:49 00:01 avgångar kl median 04:22 03:59-00:23 04:25 04:06-00:19 75-percentil 05:12 04:35-00:37 05:05 04:42-00:23 90-percentil 06:00 05:13-00:47 05:37 05:17-00:20 Resultat delsträcka Odengatan I västlig körriktning (mot Gullmarsplan) har körtiderna förbättrats under perioden med MC-övervakning, särskilt under eftermiddagsrusningen. I motsatt körriktning märks dock inget resultat. 15

16 Sankt Eriksgatan Bild 7. Delsträcka Sankt Eriksgatan. Pilen visar utvärderad körriktning. Blå ringar markerar särskilt problematiska platser med felparkerade fordon. Stombusslinje: 4 Mellan hållplatserna: S:t Eriksgatan Fleminggatan Mellanliggande hållplatser: Inga Körriktning: Båda körriktningar Allmänt: Större delen av sträckan har två körfält i vardera körriktning. I norrgående riktning råder främst stoppförbud, i motsatta körriktningen är kantstensparkering bitvis tillåten söder om Kungsholmsstrand. Cykling sker främst på separerad cykelbana. Parkeringsövervakning På Sankt Eriksgatan har flest böter och tillsägelser skett i norrgående färdriktning och främst norr om Sankt Eriksbron. 16

17 Körtider på delsträcka Sankt Eriksgatan Tabellen nedan visar körtiderna mellan hållplatserna S:t Eriksgatan Fleminggatan i båda körriktningar. Riktning mot Gullmarsplan Riktning mot Radiohuset v34-35 v39-40 v34-35 v39-40 total körtid total körtid Diff. total körtid total körtid Diff. avgångar kl median 01:30 01:33 00:03 03:41 03:18-00:23 75-percentil 01:47 01:46-00:01 05:12 04:01-01:10 90-percentil 02:32 02:28-00:04 06:57 04:58-02:00 avgångar kl median 01:32 01:33 00:01 01:59 02:01 00:02 75-percentil 01:46 01:49 00:03 02:12 02:13 00:01 90-percentil 02:14 02:34 00:20 02:40 02:45 00:05 avgångar kl median 01:45 01:48 00:03 02:09 02:04-00:05 75-percentil 02:23 02:31 00:08 03:04 02:22-00:42 90-percentil 02:53 02:59 00:06 03:35 03:10-00:25 Resultat delsträcka Sankt Eriksgatan Resultaten ser olika ut för olika körriktningar och under olika tider på dagen. I sydlig körriktning (mot Gullmarsplan) syns enbart försämringar i körtiderna, men skillnaderna är obetydliga. I motsatt körriktningar märks inte heller några effekter av övervakningen under lågtrafik eller eftermiddagsrusning. Under förmiddagsrusningen har däremot körtiderna förbättrats, då har 90 % av bussarna ökat sina körtider med upp till två minuter. Den körriktning där körtiderna förbättrats är samma riktning som flest antal böter och tillsägelser skett. 17

18 Långholmsgatan Bild 8. Delsträcka Långholmsgatan. Pilen visar utvärderad körriktning. Blå ringar markerar särskilt problematiska platser med felparkerade fordon. Stombusslinje: 4 Mellan hållplatserna: Högalidsgatan Hornstull Mellanliggande hållplatser: Inga Körriktning: Sydlig (mot Gullmarsplan) Allmänt: Långholmsgatan har två till tre körfält i södergående riktning varav det mot kantsten är reserverat för kollektivtrafik. Cykling sker i blandtrafik på första halvan av sträckan och därefter på cykelbana. Parkeringsövervakning Felparkeringar är spridda längs hela sträckan men är främst koncentrerade till kollektivkörfältet mellan Högalidsgatan och Bergsunds strand i sydlig körriktning. I motsatt körriktning har flest böter och tillsägelser skett längs den norra delen av sträckan. 18

19 Körtider på delsträcka Långholmsgatan Tabellen nedan visar körtiderna mellan hållplatserna Högalidsgatan Hornstull i riktning mot Gullmarsplan. v34-35 v39-40 Total körtid Total körtid Diff. avgångar kl median 01:33 00:47-00:46 75-percentil 02:28 01:02-01:26 90-percentil 03:17 01:14-02:03 avgångar kl median 01:05 00:46-00:19 75-percentil 01:37 00:59-00:38 90-percentil 02:13 01:15-00:58 avgångar kl median 01:35 01:00-00:35 75-percentil 02:10 01:18-00:52 90-percentil 02:48 01:44-01:04 Resultat delsträcka Långholmsgatan På Långholmsgatan har körtiderna förbättrats avsevärt under perioden med MC övervakning. Tiderna har förbättrats under samtliga tidsintervaller, men särskilt under morgonrusningen. En förklaring till det goda resultatet kan vara att bussarna har använt kollektivkörfältet i större utsträckning under veckorna med MC-övervakning. I vanliga fall används inte kollektivkörfältet på grund av felparkerade bilar och cyklister (enligt busschaufförerna). 19

20 Rosenlundsgatan Bild 9. Delsträcka Rosenlundsgatan. Pilen visar utvärderad körriktning. Blå ringar markerar särskilt problematiska platser med felparkerade fordon. Stombusslinje: 4 Mellan hållplatserna: Södra station Hornsgatan/Rosenlundsgatan Mellanliggande hållplatser: Wollmar Yxkullsgatan Körriktning: Båda körriktningar Allmänt: Sträckan har ett körfält i vardera riktning. Närmst Hornsgatan råder stoppförbud i båda körriktningar, därefter tillåts kantstensparkering. Cykling sker i blandtrafik. Parkeringsövervakning I sydlig färdriktning har flest böter och tillsägelser skett närmst Hornsgatan, på busshållplatsen samt på en sträcka med stoppförbud. I andra körriktningen har inga böter eller tillsägelser skett, parkeringsövervakarna beskriver sträckan som lugn (i båda riktningar). 20

21 Körtider på delsträcka Rosenlundsgatan Tabellen nedan visar körtiderna mellan hållplatserna Rosenlundsgatan Södra station i riktning mot Gullmarsplan och hållplatserna Södra station Hornsgatan i riktning mot Radiohuset. Riktning mot Gullmarsplan Riktning mot Radiohuset v34-35 v39-40 v34-35 v39-40 Total körtid Total körtid Diff. Total körtid Total körtid Diff. avgångar kl median 01:52 01:52 00:00 02:00 02:00 00:00 75-percentil 02:07 02:03-00:04 02:17 02:22 00:05 90-percentil 02:29 02:22-00:07 02:41 03:04 00:23 avgångar kl median 01:51 01:46-00:05 02:02 02:20 00:18 75-percentil 02:04 02:01-00:03 02:27 03:01 00:34 90-percentil 02:19 02:17-00:02 03:10 03:52 00:42 avgångar kl median 01:54 01:54 00:00 02:08 02:17 00:09 75-percentil 02:12 02:09-00:03 02:40 03:13 00:33 90-percentil 02:27 02:20-00:08 03:24 04:09 00:45 Resultat delsträcka Rosenlundsgatan I riktning mot Gullmarsplan har busskörtiderna varit i stort sett oförändrade. I motsatt körriktning har körtiderna försämrats under perioden med MC-övervakning, särskilt under lågtrafik och eftermiddagsrusningen. Körtidsförsämringarna beror troligtvis på vägarbeten på Hornsgatan under perioden med MC-övervakning. Busschaufförernas syn på försöket Busschaufförerna uppger att de inte har märkt av några förbättringar under perioden med MC-övervakning. De upplever att felparkerade bilar kommer tillbaka direkt efter att parkeringsövervakarna lämnar platsen. 21

22 Sammanfattande analys Jämförelser av bussarnas körtider före och under försöket med MC-övervakning visar att flertalet av delsträckorna har fått kortare körtider under perioden med övervakning. Fler körtidsförbättringar har skett på eftermiddagarna, men även under lågtrafik, än under förmiddagarna, vilket kan förklaras med att det då utförs flest ärenden och därmed olovliga parkeringar. Generellt kan körtidsvariationer på upp till ca 20 sekunder (90-percentilen) ses som normala körtidsvariationer och inte tillskrivas MC-övervakningen. Körtidsförbättringar på 30 sekunder eller mer är en relativt stor tidsvinst för en så pass kort körsträcka. På delsträckor där så pass stora körtidsminskningar inträffat har MC-övervakningen haft en positiv inverkan på framkomligheten. Sådana körtidsförbättringar har skett på följande sträckor, riktningar och tidsintervall: - Fleminggatan i riktning mot Radiohuset (förmiddagsrusning) - Kungsbron och västra delen av Kungsgatan (eftermiddagsrusning) - Kungsgatan, östra delen, båda körriktningar (lågtrafik och eftermiddagsrusning) - Sturegatan (lågtrafik och eftermiddagsrusning) - Sankt Eriksgatan mot Radiohuset (förmiddagsrusning) - Odengatan i riktning mot Gullmarsplan (lågtrafik & eftermiddagsrusning) - Långholmsgatan (samtliga tidsintervall) En delsträcka har haft en körtidsdifferens som överstiger 30 sekunder, men där körtiderna försämrats, det är Rosenlundsgatan (i riktning mot Radiohuset under lågtrafik och eftermiddagsrusning). Rosenlundsgatan beskrivs av parkeringsövervakarna som en lugn gata. Felparkerade bilar utgör inget omfattande problem för bussarna framkomlighet och en rimlig slutsats är att MC-övervakningen inte har påverkat bussarnas körtider på denna sträcka (vilket bekräftas av resultatet från motsatta körriktningen). Troligtvis beror körtidsförsämringarna på vägarbeten på Hornsgatan. De största restidsförbättringarna, på en minut eller mer, har skett på Långholmsgatan, Fleminggatan, Sankt Eriksgatan, Kungsbron och västra delen av Kungsgatan samt Kungsgatan mellan Hötorget och Stureplan. Med undantag för Långholmsgatan är dessa sträckor de som parkeringsövervakarna pekat ut som de mest problematiska, vilket påvisar att övervakningen haft en positiv inverkan på framkomligheten. Långholmsgatan är den enda delsträckan som haft restidsförbättringar på 30 sekunder eller mer under alla tidsintervall. Den mest troliga förklaringen är att busskörfältet, som vanligtvis inte används enligt busschaufförerna, har fyllt sin funktion under perioden med MC-övervakning. Slutsats Resultatet visar varierande körtidsförändringar på de olika sträckorna. Vissa utvärderade gator har inte påverkats alls av MC-övervakningen. Men på erkänt problematiska gator med rik detaljhandel och mycket dubbelparkeringar är intensifierad parkeringsövervakning med MC ett verkningsfullt sätt att förbättra 22

23 bussarnas medelhastighet och regularitet. Åtgärden bör riktas till dessa platser under lågtrafik samt under eftermiddagsrusningen. Jämförelser av 75- och 90-percentilen visar att körtiderna på vissa delsträckor och under vissa tidsintervall har blivit jämnare under perioden med MC-övervakning. Genom att minska de allra längsta körtiderna ökar regulariteten och därmed pålitligheten, vilket minskar väntetiden för resenärerna och ger en jämnare beläggning på bussarna. 23

24 24

Uppföljning av handlingsplan för linje 1-4

Uppföljning av handlingsplan för linje 1-4 Uppdragsledare Göran Ståldal Telefon +46 (0)10 505 10 76 Mobil +46 (0)72 211 40 04 e-post goran.staldal@afconsult.com Datum 2015-03-25 Trafikkontoret Stockholms stad i samarbete med Trafikförvaltningen

Läs mer

Pilotförsök på stombusslinje 4. Inriktningsbeslut. Handlingsplan för stombussnätet i innerstaden. Lägesrapport.

Pilotförsök på stombusslinje 4. Inriktningsbeslut. Handlingsplan för stombussnätet i innerstaden. Lägesrapport. Erik Hollander Trafikplanering 08-508 262 80 erik.hollander@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-05-20 Pilotförsök på stombusslinje 4. Inriktningsbeslut. Handlingsplan för stombussnätet

Läs mer

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag.

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag. 1(7) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 8 Slutredovisning av gemensam Handlingsplan för bättre framkomlighet för innerstadens stombussar 2012-2016 och beslut

Läs mer

Pilotprojekt fo r Buss 4

Pilotprojekt fo r Buss 4 Sida 1 (8) 2014-03-14 Handläggare Erik Hollander 46-8-50826149 Pilotprojekt fo r Buss 4 För att kunna säkerställa en bra framkomlighet inom Stockholms stad med hänsyn till den kraftiga befolkningsökning

Läs mer

Pilotprojekt på stombusslinje 4, slutredovisning.

Pilotprojekt på stombusslinje 4, slutredovisning. Dnr T2015-00036 Dnr 00036 Sida 1 (10) 2015-01-19 Handläggare Erik Lokka Hollander 08-508 260 10 Till Trafiknämnden 2015-02-19 Pilotprojekt på stombusslinje 4, slutredovisning. Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Lägesrapport för förbättrad framkomlighet i innerstadens stombussnät

Lägesrapport för förbättrad framkomlighet i innerstadens stombussnät 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-15 Trafiknämnden 2015-05-12, info punkt 11 Ärende/Dok. id. TN 2014-0099 Infosäk. klass K1

Läs mer

Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Genomförandebeslut

Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (7) 2013-12-06 Handläggare Per-Åke Tjärnberg 08-508 266 86 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-02-06 Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Genomförandebeslut Förslag

Läs mer

Framkomlighetsåtgärder för stombusslinje 1. Lägesrapport

Framkomlighetsåtgärder för stombusslinje 1. Lägesrapport Dnr T2015-01174 Dnr 01174 Sida 1 (13) 2015-05-21 Handläggare Erik Lokka Hollander 08-508 260 10 Till Trafiknämnden 2015-06-11 Framkomlighetsåtgärder för stombusslinje 1. Lägesrapport Förslag till beslut

Läs mer

Uppföljning ett år efter pilotprojektets genomförande

Uppföljning ett år efter pilotprojektets genomförande Uppdragsledare Göran Ståldal Telefon 010 505 10 76 E-post goran.staldal@afconsult.com Datum 2015-08-28 Uppdrag 709494 Beställare Stockholms stad, Trafikkontoret Framkomlighet för linje 4 Uppföljning ett

Läs mer

Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag från Kommunfullmäktige m.fl.

Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag från Kommunfullmäktige m.fl. Daniel Firth Trafikplanering 08-508 261 24 daniel.firth@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2008-06-17 Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja

Läs mer

Mätning av bilisters tidsförluster vid införande av 30-zoner i Stockholm

Mätning av bilisters tidsförluster vid införande av 30-zoner i Stockholm Mätning av bilisters tidsförluster vid införande av 30-zoner i Stockholm Jämförande stickprovsmätning av tid det tar att köra ett antal sträckor i Stockholms stad med nuvarande hastighetsgränser respektive

Läs mer

Förslag till beslut. 2. Trafiknämnden godkänner förslag till gemensam Handlingsplan för stombussar Jonas Eliasson Förvaltningschef

Förslag till beslut. 2. Trafiknämnden godkänner förslag till gemensam Handlingsplan för stombussar Jonas Eliasson Förvaltningschef Dnr Sida 1 (7) 2016-10-14 Handläggare Erik Lokka Hollander 08-508 260 10 Till Trafiknämnden 2016-11-10 Gemensam handlingsplan för bättre framkomlighet för innerstadens stombussar 2012-2016. Slutredovisning

Läs mer

Självklar parkering 2.0

Självklar parkering 2.0 Självklar parkering 2.0 Meddelande 3:2002 Trafikkontoret Parkering Förord Trafikkontoret gav 2001 ut en rapport om Självklar parkering (nr 13:2001). Syftet med rapporten var att visa exempel på hur vi

Läs mer

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Dnr Sida 1 (13) 2013-12-17 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-02-07 Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Förslag till beslut 1. Trafik-

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Reviderat genomförandebeslut

Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Reviderat genomförandebeslut Sida 1 (8) 2014-11-11 Handläggare Per-Åke Tjärnberg 08-508 266 86 Till Trafiknämnden 2014-12-11 Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Reviderat genomförandebeslut Förslag till beslut

Läs mer

Linje 4 Pilotprojekt NVF

Linje 4 Pilotprojekt NVF Linje 4 Pilotprojekt NVF 2017 03 20 Framkomlighetsstrategin Mer plats till bussar och cyklister Trafiken ska bli mer pålitlig Gångtrafikanterna får bättre förutsättningar Minska de negativa effekterna

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

Självklar parkering 3.0 Gatan talar

Självklar parkering 3.0 Gatan talar Självklar parkering 3.0 Gatan talar Meddelande 6:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Trafikkontoret gav 2001 ut en rapport om Självklar parkering (Rapport nr 13:2001). Denna följldes upp ett år senare

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning.

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning. TJÄNSTEUTLÅTANDE Daniel Firth Trafikplanering 08-508 261 24 daniel.firth@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2007-12-18 Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter

Läs mer

Stanna och parkera 1

Stanna och parkera 1 Stanna och parkera 1 Vad är stannande? Med att stanna menas att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar 1. för att undvika fara, 2. för att trafikförhållandena kräver det, eller 3. för att parkera

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar 6 Övriga markeringar Markeringar som inte är längsgående eller tvärgående räknas som övriga markeringar. Till dessa hör följande: körfältspilar anvisning om körfältsbyte spärrområde texter uppställningsplats

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMSJNO== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Bilaga 1: Inventering av kollektivtrafikkörfält i Stockholms stad

Bilaga 1: Inventering av kollektivtrafikkörfält i Stockholms stad Bilaga 1: Inventering av kollektivtrafikkörfält i Stockholms stad Körfält Typ Längd (m) Gäller Tillägg Busstrafik Bussar per timme (ca.), dagtid (& maxtimme i parantes) Endast sträckor > 100m Innerstaden

Läs mer

Analys av trafiken i Stockholm

Analys av trafiken i Stockholm Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005 2008 SAMMANFATTNING TRAFIKKONTORET www.stockholm.se/trangselskatt 2009-09-21 Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag

Läs mer

Bättre framkomlighet för stomnätsbussarna. Motion av Ann-Marie Strömberg (v), 2001:66 samt skrivelse från Kurt Hultgren (sp).

Bättre framkomlighet för stomnätsbussarna. Motion av Ann-Marie Strömberg (v), 2001:66 samt skrivelse från Kurt Hultgren (sp). GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2002-05-07 Handläggare: Paulina Eriksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 265 15 paulina.eriksson@gfk.stockholm.se Dnr 01-331-4030 02-641-518

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Nyckeltal för trafiknämnden

Nyckeltal för trafiknämnden Handläggare: Philip Hall Telefon nr: 08-508 263 76 Mejladress: philip.hall@stockholm.se Nyckeltal för trafiknämnden Nyckeltal 109: Drift- och underhållskostnader Förändring mot föregående år (%) mnkr Gator

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-02-18 Diarienummer BUN-2013-0105.60 Ärende färdigställs efter diskussion på AU pga två alternativa förslag

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Parkera Styrelsen vill meddela följande, att det endast råder P-förbud på Kärrdalsvägen och Myrekärrsvägen enligt beslut från Göteborgs kommun Trafikkontoret och

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Nyckeltal för trafiknämnden

Nyckeltal för trafiknämnden Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för trafiknämnden Nyckeltal 109: Drift- och underhållskostnader totalt samt i förhållande till drift- och underhållsplan mnkr, Total kostnad drift och underhåll

Läs mer

Studentflaken 2013 hur gick det?

Studentflaken 2013 hur gick det? Fredrik Alfredsson Trafikkontoret 08-50828737 Studentflaken 2013 hur gick det? Bakgrund Inför Student 2012 togs förslaget fram att införa förbud mot studentflak. Förbudet skulle gälla kring tillfarterna

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Skyltfondsprojekt TRV 2013/13966 Eskilstuna kommun 2015 01 27 Förord Eskilstuna kommun framlade i sin ansökan till skyltfonden att de vill testa

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen.

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen. Bilaga 3 - Nuläge RESVANOR Inledning Myndigheten Trafikanalys genomför en nationell resvaneundersökning, RVU Sverige. Undersökningen görs i syfte att kartlägga människors dagliga resande, för att få en

Läs mer

trafikplan vid arrangemang

trafikplan vid arrangemang trafikplan vid arrangemang karlstads kommun Trafikplanering vid arrangemang Varför är det viktigt att ha en plan för trafiken? Transport- och trafikplaneringen är viktig vid större arrangemang dels för

Läs mer

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Rapport 2005:35 10 maj 2005 Dokumentinformation Titel Gång- och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Trafikkunskap David Lundgren

Trafikkunskap David Lundgren Trafikkunskap David Lundgren Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...5 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter...6 Grundbestämmelser...6 Fri väg m.m. för viss trafik...7 Trafik i korsning med järnväg

Läs mer

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 Innehåll 1. Sammanfattning sid 4 2. Inledning sid 5 3. Handlingsplan för parkering

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1999:720 Utkom från trycket den 3 augusti 1999 utfärdad den 1 juli 1999. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Bostäder Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Ö

Bostäder Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Ö Bostäder Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Ö Här presenteras referensobjekt för bostäder. De objekt som presenteras har vi antingen utfört ljudmätning på eller projektererat vid byggskedet,

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM Rapport 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi KUND BILSWEDEN och Sveriges Bussföretag KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN

TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN RAPPORT TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN 2013-05-24 Sammanfattning Inom Näsby Parks företagsområde planeras för 280 nya bostäder inom två kvarter, kallad Nytorp. Nya förutsättningar gör det nödvändigt

Läs mer

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-11-02 Handläggare: Krister Isaksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 262 25 krister.isaksson@gfk.stockholm.se Dnr 02-322-3505:3 2004-10-11

Läs mer

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län remiss från kommunstyrelsen

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖAVDELNINGEN NORRA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-02-29 Handläggare: Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Åtgärdsprogram

Läs mer

Stockholm Open Award - Meetup Framkomlighet

Stockholm Open Award - Meetup Framkomlighet Stockholm Open Award - Meetup Framkomlighet The Capital of Scandinavia 670.000 66.000 180.000 70.000 Pendeltåg 360.000 35.000 Bil Tunnelbana 25.000 Buss 130.000 Bil 20.000 Gång 10.000 Buss 20.000 Cykel

Läs mer

Nattstopp i kollektivtrafiken i Malmö 150814

Nattstopp i kollektivtrafiken i Malmö 150814 Nattstopp i kollektivtrafiken i Malmö 150814 2015-09-09 Denna utredning är framtagen inom Koll2020. Arbetsgruppen bestod av Cecilia Eriksson och Inge Melin från Malmö stad, Jonathan Pershav och Fredrik

Läs mer

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Bilaga 1 Stråk och förslag till utformningsprinciper

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Bilaga 1 Stråk och förslag till utformningsprinciper Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Bilaga 1 Stråk och förslag till utformningsprinciper November 2014 GK-2012/550 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. STAMNÄT MED HÖG FRAMKOMLIGHET...

Läs mer

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 2015-06-18 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 Förvaltningens

Läs mer

Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/ Upplands Bro och Södertälje

Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/ Upplands Bro och Södertälje 1 (2) Datum 2011-03-16 SL-2011-01569 TN 1103-083 Trafiknämnden Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/ Upplands Bro och Södertälje Bakgrund Sedan 2006 bedriver Nobina Sverige AB busstrafiken

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Trafiken i Stockholms län 2007

Trafiken i Stockholms län 2007 Trafiken i Stockholms län 27 Rapporten är publicerad i samarbete mellan Regionplane- och trafikkontoret och AB Storstockholms lokaltrafik. RTK INFO 3:28 SL PLAN rapport 28:9 Omslagsfoto: Anna Blomquist,

Läs mer

Ledstråk för personer med synskada

Ledstråk för personer med synskada Ledstråk för personer med synskada Vid byte mellan kollektiva färdmedel En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Håkan Lindström Förord Denna skrift är baserad på Håkan Lindströms examensarbete

Läs mer

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Kiruna tätort och Tuolluvaara

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Kiruna tätort och Tuolluvaara Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Kiruna tätort och Tuolluvaara Kommunen, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna säkra och

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Linda Larsson, gatuchef Nina Andersson, trafikingenjör

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Linda Larsson, gatuchef Nina Andersson, trafikingenjör Protokoll Nr 2014-8 Sammanträdesdatum 2014-11-12 Sammanträdestid 9.00-9.40 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Tjänstemän Linda Larsson,

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-02-25 Handläggare Maria Stigle Telefon: 08-508 09 062 Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Östermalms

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken.

Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken. Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken. Bilaga 1 till TN 2011 03 Parkeringsavgift Förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning. Zon

Läs mer

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns 2012-01-07 Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun Efter att ha tagit del av Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun, vill Sorundanet framföra

Läs mer

Trafikförändringar i sommar

Trafikförändringar i sommar Trafikförändringar i sommar Folder_allma n_sommar_a65.indd 1 2015-06-15 14:30 Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Stockholm

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

FRAMKOMLIGHETSÅTGÄRDER SOM FLYTTAR TYRESÖ 15 MINUTER NÄRMRE CITY! Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Trafikplanering Trivector

FRAMKOMLIGHETSÅTGÄRDER SOM FLYTTAR TYRESÖ 15 MINUTER NÄRMRE CITY! Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Trafikplanering Trivector FRAMKOMLIGHETSÅTGÄRDER SOM FLYTTAR TYRESÖ 15 MINUTER NÄRMRE CITY! Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Trafikplanering Trivector 2 Trivector VARJE DAG SKER 290 000 RESOR MED STOMBUSSARNA LIKA MÅNGA RESOR

Läs mer

Klara Strand Stockholm city på riktigt

Klara Strand Stockholm city på riktigt Klara Strand Stockholm city på riktigt Kontorsplats på första parkett Klara Strand är själva definitionen av centralt läge. Här sitter du bokstavligen mitt i stan intill idylliska Klara Strand och bara

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen

Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen 1(4) Slussen Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 10 0577 Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen Bakgrund Miljöpartiet

Läs mer

Vi ber dig att sända oss din ifyllda enkät i det portofria kuvertet som medföljer helst redan idag!

Vi ber dig att sända oss din ifyllda enkät i det portofria kuvertet som medföljer helst redan idag! RESANDEUNDERSÖKNING Detta är en undersökning som genomförs av WSP i samarbete med PFM Research på uppdrag av Tyresö kommun. Undersökningen syftar till att kartlägga resvanor hos boende i östra Tyresö samt

Läs mer

Sydvästra delen: söder om Kulltorp till Havsbadsvägsrondellen

Sydvästra delen: söder om Kulltorp till Havsbadsvägsrondellen Sida 1 av 6 2013-02-25 (3) Förslag på ENGELHOLMSRINGLED runt Ängelholms innerstad Vägstandard som nuvarande Kungssgårdsleden d.v.s. för trafik med 90 km/tim. Hög hastighet motiveras med att trafikanterna

Läs mer

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se RAPPORT FRÅN ETT: Dialog Trafikdialogen var höstens första dialogmöte av totalt tre. Dialogen berörde den kommande trafikplanen och lanserades som startskottet för arbetet med denna. Sammanlagt besökte

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Bildhuggaren. Trafikutredning

Bildhuggaren. Trafikutredning Bildhuggaren Trafikutredning Kommunstyrelsens förvaltning 26 februari 2016 Handläggare Ioulia Christidi Gatu- och trafiksektionen Kommunstyrelsens förvaltning Innehåll 1 Syfte... 5 2 Beskrivning av nuläge...

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Framkomlighetsåtgärder på stombusslinje 1 samt utvärdering av brett busskörfält. Slutredovisning

Framkomlighetsåtgärder på stombusslinje 1 samt utvärdering av brett busskörfält. Slutredovisning Dnr Sida 1 (11) 2016-10-14 Handläggare Erik Lokka Hollander 08-508 260 10 Till Trafiknämnden 2016-11-10 Framkomlighetsåtgärder på stombusslinje 1 samt utvärdering av brett busskörfält. Slutredovisning

Läs mer

Trafikkonferen. sen 2015-06-03. Trafikreglering

Trafikkonferen. sen 2015-06-03. Trafikreglering Trafikkonferen sen 2015-06-03 Trafikreglering Nya trafikregler vid cykling - Gäller från 2014-09-01 då alla cykelöverfarter blev cykelpassager - Regeringen har ställt till det med en mellanlösning - skapar

Läs mer

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst.

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. En stark och växande region i Mälardalen är en förutsättning för Stockholms konkurrenskraft. Eftersom många väljer att flytta till regionen för

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

Cykeln i staden. Utformning av cykelstråk i Stockholms stad

Cykeln i staden. Utformning av cykelstråk i Stockholms stad Cykeln i staden Utformning av cykelstråk i Stockholms stad Titel: Cykeln i staden. Utformning av cykelstråk i Stockholms stad KONTAKTPERSON: Krister Isaksson (krister.isaksson@tk.stockholm.se) FÖRFATTARE:

Läs mer

Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige.

Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Dnr Sida 1 (7) 2014-01-13 Handläggare Josefine Weinberg 08-508 263 51 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-03-20 Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden.

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING PM ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING FOTO: CYKELGARAGET I ÄLVSJÖ 2013-12-10 Syftet Syftet med detta PM är att ligga till grund för dimensioneringen av cykelparkering vid Årstabergs station

Läs mer

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE FÖR TRAFIK TILL OCH FÖRBI HEMMESTA

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE FÖR TRAFIK TILL OCH FÖRBI HEMMESTA ÅTGÄRDSVALSSTUDIE FÖR TRAFIK TILL OCH FÖRBI HEMMESTA Trivector VÄLKOMMEN! 2 PROGRAM 9.30 Välkomna Introduktion Om ÅVS-processen, var står vi nu? Förstå situationen förutsättningar, problem och mål (ca

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 svar på remiss från trafikförvaltningen Stockholms läns landsting

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 svar på remiss från trafikförvaltningen Stockholms läns landsting Kungsholmens stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-03-17 Handläggare Maria Stigle Telefon: 08-508 09 062 Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till

Läs mer

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås DP 1781 Detaljplan för: Del av Västerås 4:86 Vallby, Västerås GRANSKNINGSTID: 3 oktober 25 oktober 2013 Granskningshandling, 2013-09-26, dnr: 2011/104-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer