Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:"

Transkript

1 AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2 visar på följande utveckling i SL-trafiken och av kundernas attityder jämfört med juni 25. Flera planerade banarbeten påbörjades under juni. Införandet av nya enkelbiljetter i maj 2 har medfört en kraftig förskjutning av resenärernas inköp från kort till enkelbiljetter Resandeökningen i hela SL-trafiken var 8 % med 17 fler påstigande per dag Det motsvarar nära 5 fler resenärer som gör 11 fler resor med SL per dag Innerstadens busslinjer ökade med 2 % motsvarande 5 fler påstigande per dag Nära 75 fler passager gjordes över betalsnitten, vilket motsvarar drygt 3 fler resenärer per dag till innerstaden, en ökning med 1 % Andelen stående under förmiddagens rusningstid ligger på samma nivå som i juni % nöjda länsinvånare, vilket är 7 procentenheter lägre än i juni 25 5 % nöjda vaneresenärer, vilket är 8 procentenheter lägre än juni 25 Beläggningsgraden på infartsparkeringarna var 3 %, betydligt lägre än tidigare under våren. Månadsvis uppföljning SL startade den utökade kollektivtrafiken som ingår i Stockholmsförsöket den 22 augusti 25. Trafiksatsningen omfattar nu 2 nya busslinjer, varav 18 är direktbussar till innerstaden, förstärkningar på ytterligare 21 busslinjer samt tunnelbanan, pendeltågen och lokalbanorna. Nya platser för infartsparkering har iordningställts. Sedan hösten 24 har cirka 2 5 nya platser tillkommit, varav SL har stått för över hälften. Den 3e januari i år blev Stockholmsförsöket komplett i och med att trängselskatt började tas ut av bilister som körde till och från Stockholms innerstad. Försöket pågår juli månad ut. Som en del i uppföljningen av försöket redovisas utvecklingen i månatliga rapporter när det gäller resandet, trängseln, infartsparkering samt länsinvånarnas upplevelse av kvalitén. Det är viktigt att observera att månadsrapporteringen ger indikatorer och inte säkerställda värden samt att utvecklingen inte enbart är effekter av Stockholmsförsöket, utan även andra faktorer som bensinpris och ekonomisk utveckling har påverkat resultatet. Mer tillförlitliga uppgifter kräver ett större dataunderlag, vilket kommer att presenteras i form av en utförlig säsongsrapport för våren 2. Trafiken under juni Under juni påbörjades ett flertal planerade banarbeten vilka innebär att trafikomläggningar måste göras och att vissa resenärsgrupper måste anpassa sitt resande. Det gäller främst tunnelbanans grenar till Fruängen och Skarpnäck samt Roslagsbanan. Både banarbeten och trafikomläggningar har förlöpt som planerat. Sl i sth-försöket, juni _71

2 AB Storstockholms Lokaltrafik 2 () Biljettförsäljningen Under juni 2 har förhållandevis stora förändringar av biljettförsäljningen skett som en följd av de förändringar som gjordes i taxesystemet i maj. Under juni 2 såldes 21 färre 3- dagarskort än under juni 25. Samtidigt har försäljningen av säsongskort minskat med cirka 1 kort. Införandet av enkelbiljetter har inneburit att många resenärer under juni månad har valt att köpa enkelbiljetter i stället för periodkort. Resandet Resandet totalt och per trafikslag Resandet i juni 2 låg på en fortsatt förhöjd nivå jämfört med föregående år. 17 fler påstigande eller delresor gjordes en medelvardag i SL-trafiken, en ökning på 1 % vilket motsvarar nästen 5 fler resenärer i SL-trafiken per dag. Ökningen beror till stor del på Stockholmsförsöket men även på den höga bensinprisnivån och en ökad ekonomisk aktivitet i samhället. Under den första fasen av Stockholmsförsöket hösten 25 med den utökade kollektivtrafiken, låg ökningen på 1-3 % jämfört med året innan. SL-resandet totalt Påstigande per vardagsdygn 1-tal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Nu i juni gjorde cirka 45 dagliga resenärer cirka 1,4 miljoner resor med SL. Den största ökningen i absoluta tal har framförallt skett i tunnelbanetrafiken. Denna ökning är sannolikt något överskattad. Antalet påstigande på innerstadens busstrafik har ökat med 5. per dag motsvarande 2 % i juni 2 jämfört med juni 25. Denna ökning har nästan uteslutande skett på innerstadens Stomlinjer 1, 2, 3 och 4, vilka därmed ökat med 3 %.

3 AB Storstockholms Lokaltrafik 3 () Innerstadsbussarna jun -5 jun - Påstigande per vardagsdygn, 1-ta Stomlinjerna Lokala busslinjer De nya direktbusslinjerna (X-linjerna) hade cirka 12. påstigande per dag under juni 2. Nya direktbusslinjerna (exkl. 471, 474) 1 Påstigande per vardagsdygn 1-tal sep -5 okt -5 nov -5 dec -5 jan - feb - mar - apr - maj - jun - Resandet över avgiftssnitten Resandet med SL över infarterna till och från innerstaden har under juni 2 ökat med 1 % motsvarande nära 75 fler passager över avgiftssnitten med SL-trafiken under ett dygn jämfört med juni 25. Det motsvarar drygt 3 fler resenärer till innerstaden per dag.

4 AB Storstockholms Lokaltrafik 4 () Omkring två tredjedelar av denna ökning står resenärerna i tunnelbanetrafiken för. Tunnelbanan har ökat med över 5 fler passager per dygn i juni 2 jämfört med juni 25, vilket som tidigare nämnts, troligen är en viss överskattning. Busstrafiken har ökat med cirka 14 fler passager och pendeltågen med cirka 8 fler passager per dygn jämfört med juni 25. Resande över avgiftssnitten per trafikslag jun -5 jun - Antal resenärer ombord per dyg bussar tunnelbana lokalbanor pendel Trängseln - andelen stående - ståkm/personkm under förmiddagens maxtimme kl Andelen stående under maxtimmen är ett mått på hur stor del av resandet som görs av stående resenärer. Andelen stående under förmiddagens maxtimme låg i juni 2 på samma nivå som i juni 25 räknat på hela SL-trafiken i genomsnitt. Framkomligheten för busstrafiken Framkomligheten mäts i form av medelhastigheten för busstrafiken under förmiddagens maxtimme kl Under juni 2 har inga märkbara förändringar skett jämfört med juni 25. Det beror på att eventuella reella förbättringar i framkomlighet inte kan tillgodogöras eftersom trafiken måste följa fastlagda tidtabeller. Genomsnittet för all busstrafik ligger på km/timme med variationer mellan olika bussgrupper från 38-3 km/timme för busstrafiken till/från innerstaden ned till km/timme för innerstadens stomlinjer. I det detaljerade uppföljningsarbetet i samband säsongsrapporteringen för våren 2 kommer mer relevanta mått att analyseras. Attityder hos länsinvånarna Kontinuerliga mätningar av länsinvånarnas attityder genomförs av SL med hjälp av telefonintervjuer. Bland annat ställs frågan hur nöjd man är med SL.

5 AB Storstockholms Lokaltrafik 5 () 53 % av länsinvånarna var nöjda med SL-trafiken under juni 2. Det är 7 procentenheter lägre än i juni 25. (Mätningar görs inte i juli och december.) Andel nöjda länsinvånare År 2 År 25 Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September 58 Oktober November Andelen nöjda vaneresenärer uppgick i juni 2 till 5 %. Det är 8 procentenheter lägre än i juni 25. Andel nöjda vaneresenärer År 2 År 25 Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September 2 5 Oktober 32 5 November

6 AB Storstockholms Lokaltrafik () Infartsparkering Antalet platser uppgick i juni 2 till cirka 13 och antalet parkerande bilar till cirka 8 8. Det innebär att cirka 1,5 % av SLs resenärer infartsparkerar. Den genomsnittliga beläggningen på länets infartsparkeringar i juni 2 var cirka 3 %, vilket är betydligt lägre än tidigare under våren. Antal bilar och platser vid infartsparkeringar en vardag antal bilar antalet platser sep-4 okt-4 sep-5 okt-5 nov-5 dec-5 jan- feb- mar - apr - maj - jun -

SL-trafiken före försöket med trängselskatt

SL-trafiken före försöket med trängselskatt AB Storstockholms Lokaltrafik PM 1 (11) Strategisk Planering Monica Casemyr, tel 08-686 1924 2005-04-21 SL-trafiken före försöket med trängselskatt SL-trafiken hösten 2004 SL svarar för den landburna kollektivtrafiken

Läs mer

Resultat efter mars 2006

Resultat efter mars 2006 Resultat efter mars 2006 Målet med miljöavgifterna Minska trängseln Öka framkomligheten Minska restiderna Förbättra miljön Särskilda mål för försöket Minska trafikvolymen med 10-15 % i rusningstrafik.

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år 216, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna 16-64 år Öppet arbetslösa i GR (16-64år) Göteborg Totalt Göteborg Totalt jan 328 514 13 351 418 743 372 351 169 762 422 31 155 93 17 988 jan 342

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

VERKSAMHETSTAL PER TRAFIKSLAG - Augusti 2018

VERKSAMHETSTAL PER TRAFIKSLAG - Augusti 2018 VERKSAMHETSTAL PER TRAFIKSLAG Augusti Tunnelbana Verksamhetstal Ack Mål Diff Påstigande/Vardag (tusental) 1157,6 1188 30,4 Nöjd kund (%) 113 75 38,0 Nöjd kund tidhållning (%) 109 73 36,0 Utförd trafik

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMSJNO== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Låt trängselskatteintäkterna bekosta den utökade SLtrafiken! Fakta om högeralliansens svek mot stockholmarna

Låt trängselskatteintäkterna bekosta den utökade SLtrafiken! Fakta om högeralliansens svek mot stockholmarna Låt trängselskatteintäkterna bekosta den utökade SLtrafiken! Fakta om högeralliansens svek mot stockholmarna Inledning Kraven på kollektivtrafiken är höga i vår region. Människors vardag måste fungera

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= == Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet Christer

Läs mer

SLs insats i Stockholmsförsöket effekter på SL-trafiken, resefterfrågan och resenärernas attityder. Juni 2006

SLs insats i Stockholmsförsöket effekter på SL-trafiken, resefterfrågan och resenärernas attityder. Juni 2006 SLs insats i Stockholmsförsöket effekter på SL-trafiken, resefterfrågan och resenärernas attityder Juni 2006 Kort sammanfattning Med start den 22 augusti 2005 drygt fyra månader innan trängselskatten infördes

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Trafiken i Stockholms län 2007

Trafiken i Stockholms län 2007 Trafiken i Stockholms län 27 Rapporten är publicerad i samarbete mellan Regionplane- och trafikkontoret och AB Storstockholms lokaltrafik. RTK INFO 3:28 SL PLAN rapport 28:9 Omslagsfoto: Anna Blomquist,

Läs mer

Attityder inom företag till Stockholmsförsöket och trängselskatter

Attityder inom företag till Stockholmsförsöket och trängselskatter Attityder inom företag till Stockholmsförsöket och trängselskatter Förestudie våren 2005 Uppföljningsstudie våren 2006 Kia Hultin Genomförande och metod mätning före och under Stockholmsförsöket april

Läs mer

Resultat efter april 2006

Resultat efter april 2006 Resultat efter april 2006 Program Eric Tedesjö SL Gunnar Söderholm MAK Birger Höök VV Jonas Eliasson Transek (ordf analysgruppen) Arne Nedstam City Samverkan Kia Hultin Transek (företagsattityder) Målet

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMS=MQJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION

FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION Trafiknämnden 19 juni 2018 FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION Caroline Ottosson 1 AGENDA 2 Trafikförvaltningen allmänt Avstängningar vid Skärmarbrink och Gullmarsplan Slussen Trafikaffärer Försök med SL-taxa

Läs mer

Analys av trafiken i Stockholm

Analys av trafiken i Stockholm Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005 2008 SAMMANFATTNING TRAFIKKONTORET www.stockholm.se/trangselskatt 2009-09-21 Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag

Läs mer

Månadsrapport för Swebus

Månadsrapport för Swebus Månadsrapport för Swebus Avtalsområde: Ekerö Mars 25 SL-Kontrakt ß Innehåll 1. Kommentarer 1 2. Utförd och inställd trafik 2 3. Punktlighet 3 4. Antal påstigande 4 5. Kundsynpunkter 5 Den här rapporten

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för januari 2011

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för januari 2011 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för januari 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Tunnelbanan... 4 Utförd trafik... 4 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken... 5 Punktligheten... 6 Kundsynpunkter...

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMRJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Upplägg Utmaningar i Stockholmstrafiken Varför en strategi? Strategins grundbultar

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 18 september 2013

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 18 september 2013 Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 18 september 213 I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2017 Kvartal 4

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2017 Kvartal 4 Norrtågs kvalitetsredovisning År Kvartal 4 1 Kvalitetsrapport kvartal 4 7 % Resandeökning Vi är glada över att närmare 1,5 miljoner resenärer väljer att resa med Norrtåg. Jämfört med trafikstarten 212

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Månadsrapport Maj 2016

Månadsrapport Maj 2016 Månadsrapport Maj 016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet att

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 11 1 2 Sammanfattning Sedan 1 har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling. Under 1 bryts den positiva

Läs mer

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik, tredje kvartalet 2014 Redovisning 30 oktober 2014

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik, tredje kvartalet 2014 Redovisning 30 oktober 2014 Västsvenska paketet Uppföljning av bil och kollektivtrafik, tredje kvartalet 2014 Redovisning 30 oktober 2014 delresor med expressbussar och stombussar fortsätter att öka under de tre första kvartalen

Läs mer

SLs insatser i Stockholmsförsöket. effekter på SL-trafiken, resenärernas efterfrågan och attityder.

SLs insatser i Stockholmsförsöket. effekter på SL-trafiken, resenärernas efterfrågan och attityder. SLs insatser i Stockholmsförsöket effekter på SL-trafiken, resenärernas efterfrågan och attityder. Blomquist & Co Utvärdering: Monica Casemyr, SL Textredigering: Scripta Mandata Form: Blomquist & Co Fotografer:

Läs mer

Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket. Jonas Eliasson

Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket. Jonas Eliasson Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket Jonas Eliasson Vad är en samhällsekonomisk analys? Sammanfattning av en åtgärds samtliga effekter uttryckt i monetära termer Värdet av effekterna kan därmed

Läs mer

Trafiknämnden/trafikförvaltningen

Trafiknämnden/trafikförvaltningen -03-15 Diarienummer Trafiknämnden/trafikförvaltningen MÅNADSRAPPORT Februari 2 (15) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Ekonomi... 4 2.1 jämfört med periodiserad budget... 4 2.2 jämfört med motsvarande

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Resultat efter februari 2006

Resultat efter februari 2006 Resultat efter februari 2006 Målet med miljöavgifterna Minska trängseln Öka framkomligheten Minska restiderna Förbättra miljön Särskilda mål för försöket Minska trafikvolymen med 10-15 % i rusningstrafik.

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 12 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep aug sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep okt okt okt okt okt okt okt okt 9 okt 0 okt okt okt okt okt okt okt

Läs mer

Månadsrapport Buss: Nobina. Februari Sammanfattning av alla avtalsområden. Den här rapporten avser mätningar till och med Februari 2018.

Månadsrapport Buss: Nobina. Februari Sammanfattning av alla avtalsområden. Den här rapporten avser mätningar till och med Februari 2018. Månadsrapport Buss: Nobina Sammanfattning av alla avtalsområden Februari 218 SL Den här rapporten avser mätningar till och med Februari 218. Följande källor används som underlag för rapporten: - Entreprenörens

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Månadsrapport Juli 2016

Månadsrapport Juli 2016 Månadsrapport Juli 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet att

Läs mer

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström Ny påfartsramp vid Björknäs Datum / Version: 2010-10-11 / 01 Sidan 1 av 12 Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs HANDLÄGGARE: DATUM / VERSION: Per Francke 101011 / 01 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR):

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 14 1 2 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 4

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 4 Norrtågs kvalitetsredovisning År 215 Kvartal 4 1 Innehållsförteckning Bra resande 215... 3 Ett förbättrat järnvägsunderhåll bidrar till bättre punktlighet... 8 96 % regularitet 215... 1 2 Bra resande 215

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2017 Ack oktober 2017

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2017 Ack oktober 2017 Norrtågs kvalitetsredovisning År Ack oktober Sid 1 Innehållsförteckning En positiv resandeutveckling + 7 %... 3 Punktlighet 88 %... 4 Var orsakar förseningarna?... 6 Regulariteten 92 %... 7 Resandeutveckling

Läs mer

SL:s förslag på trafikändringar 2010 remissvar

SL:s förslag på trafikändringar 2010 remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) DATUM 2009-08-04 Handläggare: Sophie Dahlberg Telefon: 508 14 037 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd SL:s

Läs mer

Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015

Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015 Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015 stockholm.se Stockholmstrafiken 2014 Maj 2015 Dnr:T2015-00962 Utgivningsdatum: 2015-05-21 Utgivare: Stockholms Trafikkontor Kontaktperson: Tobias Johansson Omslagsfoto:

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019

Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (4) 2018-03-20 Handläggare Linda Palo Telefon: 0850822033 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2018-04-19 Trafikförändringar i SL-trafiken

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt i Stockholm Trängselskatt i Stockholm 1 Vatten delar Stockholm Vatten delar Stockholm All trafik genom staden leds över ett fåtal hårt belastade broar och leder Enbart Essingeleden trafikeras av cirka 150 000 fordon/dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Information om höjd trängselskatt i Stockholm 2016

Information om höjd trängselskatt i Stockholm 2016 1(5) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 Trafiknämnden 2015-03-12, info punkt 17 Information om höjd trängselskatt i Stockholm 2016 Ärendebeskrivning

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån

Ombyggnad av Brodepån Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka pendeltågstrafiken med nya

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2018:11 21.11.2018 Inkvarteringsstatistik för hotell Oktober 2018 Något färre hotellgästnätter i oktober I oktober var totala antalet övernattningar

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 1 1 2 Innehåll Förord 5 74 procent nöjda resenärer i SL-trafiken våren 1 7 Vad är viktigt för att SLs kunder ska bli nöjda?

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 14 1 2 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:3 24.4.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell Mars 2014 Fler hotellgästnätter i mars Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:5 21.6.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2017 Färre övernattade på hotellen i maj I maj var totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:7 29.8.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Juli 2017 Färre hotellgästnätter i juli I juli var totala antalet övernattningar på

Läs mer

Ekonomi-SKOP Hushållens förväntningar om börsutvecklingen, 23 april kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Hushållens förväntningar om börsutvecklingen, 23 april kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-, - kommentar av :s Örjan Hultåker Ser aktieägarna en lågkonjunktur med sjunkande börskurser? - Pessimisterna dominerar över optimisterna, men färre pessimister än hösten - De som tror på stigande

Läs mer

Trafikenheten. Styrelsen

Trafikenheten. Styrelsen Trafikenheten Styrelsen Utlösen av investeringar samt återföring av biljettintäkter från den utökade trafiken Bakgrund SL och svenska staten har under åren 2004 och 2005 ingått avtal om finansiering av

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2017 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2017 Kvartal 1 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 217 Kvartal 1 2 Innehållsförteckning Resandeutveckling... 4 Punktlighet andel tåg som kommer i rätt tid... 9 Orsak till försenade tåg... 1 Regularitet andel avgångar

Läs mer

Månadsrapport Augusti 2016

Månadsrapport Augusti 2016 Månadsrapport Augusti 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

RAPPORT 2006:47 VERSION 1.1. Händelser som kan ha påverkat utvärderingen av Stockholmsförsöket Slutrapport

RAPPORT 2006:47 VERSION 1.1. Händelser som kan ha påverkat utvärderingen av Stockholmsförsöket Slutrapport RAPPORT :47 VERSION 1.1 Händelser som kan ha påverkat utvärderingen av Stockholmsförsöket Slutrapport Dokumentinformation Titel: Händelser som kan ha påverkat utvärderingen av Stockholmsförsöket Slutrapport

Läs mer

Yttrande över motion 2009:16 om att alla ska älska AB Storstockholms Lokaltrafik

Yttrande över motion 2009:16 om att alla ska älska AB Storstockholms Lokaltrafik 1(5) 2009-12-03 Vår referens Ann-Sofie Chudi 08 686 39 57 Styrelsen Dokumenttyp Yttrande över motion 2009:16 om att alla ska älska AB Storstockholms Lokaltrafik Bakgrund I motion från Lars Dahlberg (s),

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2018

Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2018 Christina Lindström, biträdande statistiker christina.lindstrom@asub.ax Tel. 018-25491 Turism 2018:12 19.12.2018 Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2018 Färre övernattade på hotellen i november

Läs mer

- Ålands officiella statistik - Turism 2016: Christina Lindström, biträdande statistiker Tel

- Ålands officiella statistik - Turism 2016: Christina Lindström, biträdande statistiker Tel Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:14 23.1.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell 2016 Färre hotellgäster under året Totala antalet övernattningar för alla hotell under

Läs mer

- Ålands officiella statistik - Turism 2017: Christina Lindström, biträdande statistiker Tel

- Ålands officiella statistik - Turism 2017: Christina Lindström, biträdande statistiker Tel Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:13 16.01.2018 Inkvarteringsstatistik för hotell 2017 Hotellgästnätterna ökade under 2017 Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010

Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010 Tobias Johansson Trafikplanering 08-508 266 56 tobias.p.johansson@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-03-17 Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010 Förslag

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:1 28.2.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2017 Hotellgästnätterna minskade i januari Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Trafiknämnden/trafikförvaltningen

Trafiknämnden/trafikförvaltningen MÅNADSRAPPORT -04-17 Diarienummer TN -0015 Trafiknämnden/trafikförvaltningen MÅNADSRAPPORT Mars MÅNADSRAPPORT 2 (16) -04-17 Diarienummer TN -0015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Ekonomi...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:3 20.4.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Mars 2017 Övernattningarna på hotellen ökade i mars I mars var totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:11 22.11.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Oktober 2017 Fler övernattade på hotellen i oktober I oktober var totala antalet övernattningar

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för september 2009

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för september 2009 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för september 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:8 19.5.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2008 Övernattningarna minskade i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Månadsrapport april 2018

Månadsrapport april 2018 Månadsrapport april 2018 KORT OM MÅNADSRAPPORT Pyramiden visar Hallandstrafikens målbild med visionen Bästa resvalet med koppling till regionala styrdokument. Prioriterat mål är ökad marknadsandel samt

Läs mer

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Redovisning av 2015

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Redovisning av 2015 Västsvenska paketet Uppföljning av bil och kollektivtrafik Redovisning av 2015 Under 2015 låg kollektivresandet på en något högre nivå än 2014, med en ökning på 1 procent totalt i hela Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Regional linjetrafik 2018

Regional linjetrafik 2018 Regional linjetrafik 2018 805 miljoner kilometer var det totala utbudet. + 0,9 % utbudskilometer jämfört med 2017. 1,6 miljarder påstigningar skedde i den regionala linjetrafiken. + 3,3 % påstigningar

Läs mer

Dubbdäcksförbud. Stockholm. Göteborg. Uppsala. Hornsgatan, januari Odinsgatan Friggagatan, oktober Kungsgatan, Vaksalagatan, oktober 2010

Dubbdäcksförbud. Stockholm. Göteborg. Uppsala. Hornsgatan, januari Odinsgatan Friggagatan, oktober Kungsgatan, Vaksalagatan, oktober 2010 Dubbdäcksförbud Stockholm Hornsgatan, januari 2010 Göteborg Uppsala Odinsgatan Friggagatan, oktober 2010 Kungsgatan, Vaksalagatan, oktober 2010 Dubbdäcksförbud Hornsgatan från Jan 2010 Measuring station

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, bitr. statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:8 21.9.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2016 Hotellgästnätterna ökade i augusti Antalet övernattningar på hotellen var i

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, bitr. statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:9 19.10.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2016 Liten ökning av hotellgästnätterna i september Antalet övernattningar på

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för januari 2008

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för januari 2008 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för januari Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 2.1 Orsaker till avvikelser... 4 2.2 Utförd trafik... 5 2.3 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 25 februari 2015

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 25 februari 2015 Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 25 februari 2015 Under 2014 ligger det totala kollektivresandet för Västra Götalandsregionen på samma höga nivå som 2013. För expressbussar

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för februari 2008

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för februari 2008 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för februari Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 2.1 Orsaker till avvikelser... 4 2.2 Utförd trafik... 5 2.3 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för maj 2009

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för maj 2009 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för maj 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

Stombussarnas framkomlighet. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Karin Ernlund (C).

Stombussarnas framkomlighet. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Karin Ernlund (C). Trafikkontoret Tjänsteutlåtande Dnr T2017-01588 2017-11-08 Handläggare Johanna Eriksson 08-508 262 36 Till Trafiknämnden 2017-11-23 Stombussarnas framkomlighet. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl.

Läs mer

Stockholms trängselavgifter

Stockholms trängselavgifter Stockholms trängselavgifter Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, Centrum för Transportstudier, KTH WSP Analys & Strategi (fd. Transek) Ordförande i Analysgruppen för utvärdering av Stockholmsförsöket

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Landstingsstyrelsen

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Landstingsstyrelsen Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet Landstingsstyrelsen 2018-02-05 Fokusområden Ltkalmar.se Hur mycket betalar vi för hälso-och sjukvården? Har vi tillgång till hälso-och sjukvård när vi behöver? Hur

Läs mer

SLB 2:2005 BULLERMÄTNINGAR PÅ SVEAVÄGEN OCH I OBSERVATORIELUNDEN ÅR

SLB 2:2005 BULLERMÄTNINGAR PÅ SVEAVÄGEN OCH I OBSERVATORIELUNDEN ÅR SLB 2:2005 BULLERMÄTNINGAR PÅ SVEAVÄGEN OCH I OBSERVATORIELUNDEN ÅR 2003-2004 PM februari 2005 Ekvivalenta ljudnivåer 2005 dba 80 75 Sveavägen, dygnsekvivalenta ljudnivåer Observatorielunden, dygnsekvivalenta

Läs mer

Marknadsinformation från Sjö- och luftfartsavdelningen

Marknadsinformation från Sjö- och luftfartsavdelningen Flygtrafikens utvecklingen första kvartalet 2013 Sammanfattning Antal passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till närmare 6,6 6 miljoner under det första kvartalet 2013. Jämfört

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018

Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-03-20 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 220 53 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2010

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2010 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för oktober 2010 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer