Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter"

Transkript

1 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter?

2 FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket är att minska trängseln, öka framkomligheten och förbättra miljön. Syftet är att pröva om miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik kan bidra till ett effektivare trafiksystem och bättre miljö. Effekterna av försöket kommer fortlöpande att utvärderas genom ett antal undersökningar. En av undersökningarna syftar till att fånga upp företagarnas kunskaper och attityder till Stockholmsförsöket. Undersökningen görs såväl före som under försöket och fokus ligger på hur företagens attityder förändras över tiden. Det är fråga om en temperaturmätning och inte en fullständig representativ undersökning. Resultaten speglar hur företagen anser att deras verksamhet påverkas av trängseln i stockholmstrafiken idag, och om miljöavgifter kan ha någon inverkan på kort respektive lång sikt. Studien har genomförts av Transek AB på uppdrag av Stockholms stads Miljöavgiftskansli. Medverkande från Transek har varit Kia Hultin (projektledare) och Lotta Schmidt. Oscar Alarik har varit Miljöavgiftskansliets kontaktperson. Solna i juli 2005 Marika Jenstav vd Transek AB

3 INNEHÅLL SAMMANFATTNING BAKGRUND PANELUNDERSÖKNING URVAL Företagen i Stockholms län Urvalskriterier SVARSFREKVENS OCH BORTFALL Svarsfrekvens Representativitet och bortfall BESKRIVNING AV SVARSGRUPP Kunskap om avgiftsförsöket DAGENS TRAFIKSITUATION UNDER MILJÖAVGIFTSFÖRSÖKET PÅ LÅNG SIKT...42 BILAGA 1: FRÅGEGUIDE...48

4 SAMMANFATTNING Samtliga företag som deltagit i denna studie innan Stockholmsförsöket startat, har hela eller delar av sin verksamhet i Stockholms län. Företagen är verksamma inom ett antal olika branscher och samtliga har minst en anställd. Sju av de 50 största företagen i länet har deltagit i studien. Bakgrund Kommunfullmäktige i Stockholm antog den 2 juni 2003 majoritetens förslag om försök med miljöavgifter. Riksdagen fattade den 16 juni 2004 det formella beslutet om genomförandet genom att anta lagen om trängselskatt. Stockholmsförsöket börjar den 22 augusti 2005 när den utökade kollektivtrafiken startar. Den 3 januari 2006 är startdatum för miljöavgifterna. Försöket avslutas den 31 juli En folkomröstning kommer att genomföras i Stockholms kommun i samband med valet den 17 september Det inför försöket inrättade Miljöavgiftskansliet genomför ett antal undersökningar för att utvärdera försöket. Uppdraget Uppdraget består i att genomföra en attitydundersökning riktad till företag i Stockholms län, dels före avgiftsförsöket, dels då försöket pågår. Syftet med studien är att få en bild av företagens kunskaper om och attityder till Stockholmsförsöket, om de anser att deras verksamhet påverkas av dagens trafiksituation och om miljöavgifter kan ha någon inverkan på verksamheten. I denna första omgång deltog 407 företag. Rapporten beskriver vad personer i ledande ställning anser om trängselns inverkan på den egna verksamheten och om - och i så fall hur - de tror att den kan komma att påverkas av miljöavgifter på kort respektive lång sikt. Resultat De huvudsakliga slutsatserna är att: trängseln idag inte anses vara något stort problem bland de tillfrågade företagarna en majoritet av företagarna anser att verksamheten inte kommer att påverkas av försöket 4

5 majoriteten av företagarna tror att miljöavgiftsförsöket kommer att generera mer trafik på infarter och vägar strax utanför avgiftsområdet en övervägande del av företagarna anser att försöket med miljöavgifter har en negativ inverkan på tillväxten i Stockholmsregionen en majoritet av företagarna är negativa till avgifter. Det gäller framförallt de företag som är belägna vid zongränsen (max ca 10 km utanför zongränsen). 5

6 1 BAKGRUND Hur man ska komma till rätta med trafiksituationen i Stockholm har länge varit och är fortfarande en aktuell fråga. Det har genom åren lagts fram ett antal olika förslag som syftar till att lösa trängsel- och miljöproblem. Kommunfullmäktige i Stockholms stad antog i juni 2003 ett förslag om att genomföra ett försök med miljöavgifter för biltrafiken i Stockholm. Riksdagen fattade den 16 juni 2004 det formella beslutet om genomförandet genom att anta lagen om trängselskatt. Försöket börjar den 22 augusti 2005 när den utökade kollektivtrafiken startar. Den 3 januari 2006 är startdatum för miljöavgifterna. Försöket avslutas den 31 juli Försöket kommer fortlöpande att utvärderas. I samband med valet den 17 september 2006 kommer en folkomröstning om miljöavgifter att ske i Stockholms kommun. Erfarenheter från andra håll i Europa visar att trängselavgifter påverkar resmönster och transporter. Effekterna och vilka faktorer som har betydelse är olika för allmänhet och näringsliv. För privatpersoner handlar det om faktorer som var man bor, avstånd till arbetet, tillgången till olika färdmedel, hushållets sammansättning och inkomst. Storlek, lokalisering och verksamhetsinriktning är faktorer som kan tänkas spela roll för om och hur företag påverkas. Denna studie syftar till att få en bild av vad personer i ledande befattningar inom företag anser om dagens trafiksituation och om och i så fall hur de tror miljöavgiftsförsöket kommer att inverka på den egna verksamheten. 6

7 2 PANELUNDERSÖKNING Eftersom effekterna av försöket med miljöavgifter ska studeras vid två tillfällen, dels före försöket och dels under tiden försöket pågår, genomförs undersökningen som en panel. Det innebär att samma företag kontaktas för att få svar på attitydfrågorna om trängsel och miljöavgifter vid båda undersökningsomgångarna. Panelintervjuer gör det enklare att dra slutsatser om hur attityder förändras eftersom urvalet är detsamma. De utvalda företagen har blivit uppringda och vd, ägare eller annan person i företagsledningen är den som besvarat frågorna i en telefonintervju. Intervjuaren har ställt kunskapsfrågor om miljöavgiftsförsöket och om dagens trafiksituation påverkar deras verksamhet. De har därefter fått ta ställning till hur de tror försöket med miljöavgifter kommer att påverka deras verksamhet. De har också tillfrågats om hur de bedömer de långsiktiga verksamhetseffekterna om folkomröstningen skulle utfalla så att miljöavgifterna permanentas. Företagen är hämtade från Micromediabanken som är ett företagsregister som hämtar sina uppgifter från bland annat PRV (Patent och Registreringsverket) och SCB. Undersökningen i denna rapport ägde rum i slutet av april Undersökning nummer två kommer att ske under våren 2006 då försöket med miljöavgifter pågår. 7

8 3 URVAL Företagen och deras verksamhet kan komma att påverkas av miljöavgifterna. Dels kan avgifterna inverka på tillgängligheten för deras kunder, dels kan företagens leveranser och transporter påverkas. Det är naturligtvis också så att anställdas arbetsresor kan påverkas. Undersökningen riktar sig till personer i ledande befattning inom företag i Stockholms län. 3.1 Företagen i Stockholms län I Stockholms län finns företag, vilket motsvarar 23% av landets samtliga företag. Företagen i länet är fördelade på arbetsställen (produktionsenheter), varav 95 % är privatägda. Två tredjedelar av arbetsställena är enmansföretag och en stor del av dessa har låg omsättning. En stor del av dessa, 81%, har en omsättning under 300 tkr/år. Många av dessa företag representerar så kallad vid-sidan-om-verksamhet (brevlådeföretag). 1 Småföretagen dominerar också bland arbetsställena med anställda. Av dessa har 67 % mellan 1 och 5 anställda medan drygt 4 % har 50 eller fler anställda Urvalskriterier Utgångspunkten för uppdraget var att genomföra undersökningen som en panel med 200 företag. För att säkerställa detta antal i undersökningen då avgiftsförsöket pågår, gjordes en överrekrytering i första omgången då 525 företag kontaktades. För att undvika svar från så kallade brevlådeföretag var grundkravet att företagen skulle ha minst en anställd. Därefter delades urvalet upp utifrån antal anställda och geografi med avseende på var företagen hade sin verksamhet. 1 Uppgifter om företagandet är hämtade från rapporten Företagsplats Stockholm 2004 utgiven av Stockholms Näringslivskontor. 8

9 Urvalet har utarbetats utifrån rapporten Företagsplats Stockholm 2004 fakta om företagandet i Stockholm. Urvalet har också stämts av med Stockholms näringslivskontor AB Företagen har slumpats fram med utgångspunkt från nedanstående indelning, vilket överensstämmer med den faktiska fördelningen för antal anställda i Stockholms län: 65% 1-5 anställda 6-49 anställda 5% > 50 anställda Urval utifrån lokalisering gjordes med nedanstående fördelning. Fördelningen är inte i enlighet med hur företagen faktiskt är lokaliserade i Stockholms län. Istället har ett större urval gjorts för företag belägna i innerstaden och i dess närhet. Det är rimligt att anta att ju närmare avgiftsområdet företagen är lokaliserade desto större är effekten av avgifterna: innerstan vid zongräns (max ca 10 km utanför zongränsen) övriga länet Med utgångspunkt från förutsättningarna ovan har urvalet fördelats enligt nedanstående tabell. Figur 1 Urvalsgrupper andelar i % >50 Urval anställda anställda anställda (%) Innerstaden 32.5 % 15 % 2.5 % 50 % Vid zongränsen 19.5 % 9 % 1.5 % 30 % Övriga länet 13 % 6 % 1 % 20 % Urval (%) 65 % 30 % 5 % 100 % 9

10 4 SVARSFREKVENS OCH BORTFALL 4.1 Svarsfrekvens Bland de 525 företag som blev uppringda var 407 villiga att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på drygt 77%. 4.2 Representativitet och bortfall Bland de företag som inte ville delta i studien har de flesta avböjt på grund av tidsbrist. Att ämnet var ointressant var vanligare bland företag i övriga länet än bland företag i innerstaden och vid zongränsen. Företag vid zongräns definieras som företag belägna max ca 10 km utanför zongränsen. Figur 2 Bortfall uppdelat på geografisk placering och anledning 9 Vill ej uppge anledning Annat Ämnet berör inte mig Ämnet ointressant Företagspolicy att inte delta i undersökningar Har inte lust Har inte tid Innerstad Vid zongräns Övriga länet 10

11 Figur 3 Bortfall uppdelat på företagsstorlek (antal anställda) och anledning 9 Vill ej uppge anledning Annat Ämnet berör inte mig Ämnet ointressant Företagspolicy att inte delta i undersökningar Har inte lust Har inte tid 1-5 anställda 6-49 anställda 50 eller fler anställda 11

12 5 BESKRIVNING AV SVARSGRUPP Merparten av företagen har sin verksamhet inom avgiftsområdet och är verksamma inom bland annat handel, transport och distribution, finansiell verksamhet, olika typer av service och tjänsteföretag. Analyser uppdelat på olika branscher har dock inte gjorts inom ramen för projektet, då det skulle kräva ett större urval. Nedan redovisas företagens branschtillhörighet uppdelat på geografisk placering respektive uppdelat på företagsstorlek (antal anställda). Företag vid zongräns definieras som företag belägna max ca 10 km utanför zongränsen. Figur Inom vilken bransch är företaget verksamt - företag i innerstaden Annat Kontorsverksamhet Andra affärsverksamheter Utbildning, magasinering, lager Annan offentlig service/verksamhet Vård/hälsa /omsorg (vårdcentral, veterinär) Samhällsservice (sophantering, renhållning) Personlig service (hårvård, kemtvätt) Service och reparation Nöjen (t.ex. teater, bio, museum) Hotell/restaurangverksamhet Konsultföretag/bemanningsföretag Fastighetsförvaltning, uthyrningsverksamhet och service Persontransporter (Taxi, buss mm) Varutransport och distribution Finansiell verksamhet Tillverkning/hantverk Partihandel (varor, grossister) Dagligvaruhandel (livsmedel) Sällanvaruhandel (kläder, hushållsprylar etc) 5% 15% 25% 12

13 Figur Inom vilken bransch är företaget verksamt - företag vid zongränsen Annat Kontorsverksamhet Andra affärsverksamheter Utbildning, magasinering, lager Annan offentlig service/verksamhet Vård/hälsa /omsorg (vårdcentral, veterinär) Samhällsservice (sophantering, renhållning) Personlig service (hårvård, kemtvätt) Service och reparation Nöjen (t.ex. teater, bio, museum) Hotell/restaurangverksamhet Konsultföretag/bemanningsföretag Fastighetsförvaltning, uthyrningsverksamhet och service Persontransporter (Taxi, buss mm) Varutransport och distribution Finansiell verksamhet Tillverkning/hantverk Partihandel (varor, grossister) Dagligvaruhandel (livsmedel) Sällanvaruhandel (kläder, hushållsprylar etc) 5% 15% 25% Figur Inom vilken bransch är företaget verksamt - företag i övriga länet Annat Kontorsverksamhet Andra affärsverksamheter Utbildning, magasinering, lager Annan offentlig service/verksamhet Vård/hälsa /omsorg (vårdcentral, veterinär) Samhällsservice (sophantering, renhållning) Personlig service (hårvård, kemtvätt) Service och reparation Nöjen (t.ex. teater, bio, museum) Hotell/restaurangverksamhet Konsultföretag/bemanningsföretag Fastighetsförvaltning, uthyrningsverksamhet och service Persontransporter (Taxi, buss mm) Varutransport och distribution Finansiell verksamhet Tillverkning/hantverk Partihandel (varor, grossister) Dagligvaruhandel (livsmedel) Sällanvaruhandel (kläder, hushållsprylar etc) 5% 15% 25% 13

14 Figur Inom vilken bransch är företaget verksamt - företag med 1 till 5 anställda Annat Kontorsverksamhet Andra affärsverksamheter Utbildning, magasinering, lager Annan offentlig service/verksamhet Vård/hälsa /omsorg (vårdcentral, veterinär) Samhällsservice (sophantering, renhållning) Personlig service (hårvård, kemtvätt) Service och reparation Nöjen (t.ex. teater, bio, museum) Hotell/restaurangverksamhet Konsultföretag/bemanningsföretag Fastighetsförvaltning, uthyrningsverksamhet och service Persontransporter (Taxi, buss mm) Varutransport och distribution Finansiell verksamhet Tillverkning/hantverk Partihandel (varor, grossister) Dagligvaruhandel (livsmedel) Sällanvaruhandel (kläder, hushållsprylar etc) 5% 15% 25% Figur Inom vilken bransch är företaget verksamt - företag med 6 till 49 anställda Annat Kontorsverksamhet Andra affärsverksamheter Utbildning, magasinering, lager Annan offentlig service/verksamhet Vård/hälsa /omsorg (vårdcentral, veterinär) Samhällsservice (sophantering, renhållning) Personlig service (hårvård, kemtvätt) Service och reparation Nöjen (t.ex. teater, bio, museum) Hotell/restaurangverksamhet Konsultföretag/bemanningsföretag Fastighetsförvaltning, uthyrningsverksamhet och service Persontransporter (Taxi, buss mm) Varutransport och distribution Finansiell verksamhet Tillverkning/hantverk Partihandel (varor, grossister) Dagligvaruhandel (livsmedel) Sällanvaruhandel (kläder, hushållsprylar etc) 5% 15% 25% 14

15 Figur Inom vilken bransch är företaget verksamt - företag med 50 anställda eller fler Annat Kontorsverksamhet Andra affärsverksamheter Utbildning, magasinering, lager Annan offentlig service/verksamhet Vård/hälsa /omsorg (vårdcentral, veterinär) Samhällsservice (sophantering, renhållning) Personlig service (hårvård, kemtvätt) Service och reparation Nöjen (t.ex. teater, bio, museum) Hotell/restaurangverksamhet Konsultföretag/bemanningsföretag Fastighetsförvaltning, uthyrningsverksamhet och service Persontransporter (Taxi, buss mm) Varutransport och distribution Finansiell verksamhet Tillverkning/hantverk Partihandel (varor, grossister) Dagligvaruhandel (livsmedel) Sällanvaruhandel (kläder, hushållsprylar etc) 5% 15% 25% 15

16 5.1 Kunskap om avgiftsförsöket Inledningsvis ställdes ett antal kunskapsfrågor om miljöavgiftsförsöket. Närmast samtliga kände till att avgift kommer tas ut vid passage till och från Stockholms innerstad. Drygt 80 % kände till start- och slutdatum för försöket. Cirka (undantaget företag vid zongränsen som låg lägre) kände till att överskottet från avgifterna skall gå tillbaka till regionen och framför allt till kollektivtrafiken. Att den maximala avgiften kommer att vara 60 kronor per dygn var det i genomsnitt ca som kände till. Nedan redovisas företagarnas kunskap om försöket med miljöavgifter uppdelat på geografisk placering respektive uppdelat på företagsstorlek (antal anställda). Företag vid zongräns definieras som företag belägna max ca 10 km utanför zongränsen. Figur 10 Kunskap bland företag i innerstaden. Känner du till att Innerstaden Försöket startar höst/vinter 2005 och avslutas sommar Avgiften tas ut vid passage till och från Stockholms innerstad 99 1 Avgiften tas ut i vardagar mellan 6.30 och Avvgiften kommer variera mellan kr per passage Ja Nej Avgiften kommer vara maximalt 60 kr per dygn Kollektivtrafiken kommer utökas under försöket Överskottet går tillbaka till Stockholmsregionen, framförallt till kollektivtrafiken

17 Figur 11 Kunskap bland företag vid zongränsen. Känner du till att Max ca 10 km från zongräns Försöket startar höst/vinter 2005 och avslutas sommar Avgiften tas ut vid passage till och från Stockholms innerstad 96 4 Avgiften tas ut i vardagar mellan 6.30 och Avvgiften kommer variera mellan kr per passage Ja Nej Avgiften kommer vara maximalt 60 kr per dygn Kollektivtrafiken kommer utökas under försöket Överskottet går tillbaka till Stockholmsregionen, framförallt till kollektivtrafiken Figur 12 Kunskap bland företag i övriga länet. Känner du till att Övriga länet Försöket startar höst/vinter 2005 och avslutas sommar Avgiften tas ut vid passage till och från Stockholms innerstad 99 1 Avgiften tas ut i vardagar mellan 6.30 och Avvgiften kommer variera mellan kr per passage Ja Nej Avgiften kommer vara maximalt 60 kr per dygn Kollektivtrafiken kommer utökas under försöket Överskottet går tillbaka till Stockholmsregionen, framförallt till kollektivtrafiken

18 Figur 13 Kunskap bland företag med 1-5 anställda. Känner du till att 1 till 5 anställda Försöket startar höst/vinter 2005 och avslutas sommar Avgiften tas ut vid passage till och från Stockholms innerstad 98 2 Avgiften tas ut i vardagar mellan 6.30 och Avvgiften kommer variera mellan kr per passage Ja Nej Avgiften kommer vara maximalt 60 kr per dygn Kollektivtrafiken kommer utökas under försöket Överskottet går tillbaka till Stockholmsregionen, framförallt till kollektivtrafiken Figur 14 Kunskap bland företag med 6-49 anställda. Känner du till att 6 till 49 anställda Försöket startar höst/vinter 2005 och avslutas sommar Avgiften tas ut vid passage till och från Stockholms innerstad 98 2 Avgiften tas ut i vardagar mellan 6.30 och Avvgiften kommer variera mellan kr per passage Ja Nej Avgiften kommer vara maximalt 60 kr per dygn Kollektivtrafiken kommer utökas under försöket Överskottet går tillbaka till Stockholmsregionen, framförallt till kollektivtrafiken

19 Figur 15 Kunskap bland företag med 50 eller fler anställda. Känner du till att 50 eller fler anställda Försöket startar höst/vinter 2005 och avslutas sommar Avgiften tas ut vid passage till och från Stockholms innerstad 100 Avgiften tas ut i vardagar mellan 6.30 och Avvgiften kommer variera mellan kr per passage Ja Nej Avgiften kommer vara maximalt 60 kr per dygn Kollektivtrafiken kommer utökas under försöket Överskottet går tillbaka till Stockholmsregionen, framförallt till kollektivtrafiken

20 6 DAGENS TRAFIKSITUATION För att bättre kunna förhålla sig till företagarnas attityder till avgifterna är det viktigt att ta reda på hur de upplever dagens trafiksituation. Nedan redovisas de tillfrågades inställning till en rad påståenden uppdelat på geografisk placering respektive uppdelat på företagsstorlek (antal anställda). Företag vid zongräns definieras som företag belägna max ca 10 km utanför zongränsen. 20

21 Figur Dagens trafiksituation till/från Stockholms innerstad innebär problem för företagets verksamhet 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Dagens trafiksituation till/från Stockholms innerstad innebär problem för företagets verksamhet. 1-5 anställda anställda. 50. eller fler anställda. 21

22 Figur Dagens trafiksituation innebär att det är lätt att få leveranser 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Dagens trafiksituation innebär att det är lätt att få leveranser anställda anställda. 50. eller fler anställda. 22

23 Figur Dagens trafiksituation innebär att det är lätt att leverera till kunder 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Dagens trafiksituation innebär att det är lätt att leverera till kund anställda anställda. 50. eller fler anställda. 23

24 Figur Dagens trafiksituation innebär att det är svårt för våra kunder att besöka företaget 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Dagens trafiksituation innebär att det är svårt för våra kunder att besöka företaget anställda anställda. 50. eller fler anställda. 24

25 Figur Dagens trafiksituation innebär att det tar lång tid för våra anställda att åka kollektivt till och från arbetet 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Dagens trafiksituation innebär att det tar lång tid för våra anställda att åka kollektivt till och från arbetet. 1-5 anställda anställda. 50. eller fler anställda. 25

26 Figur Dagens trafiksituation innebär att det tar lång tid för våra anställda att åka bil till och från arbetet 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Dagens trafiksituation innebär att det tar lång tid för våra anställda att åka bil till och från arbetet anställda anställda. 50. eller fler anställda. 26

27 Figur Dagens trafiksituation innebär att företaget överväger att flytta arbetsplatser bort från Stockholms län 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Dagens trafiksituation innebär att företaget överväger att flytta arbetsplatser bort från Stockholms län anställda anställda. 50. eller fler anställda. 27

28 7 UNDER MILJÖAVGIFTSFÖRSÖKET En del av intervjun handlade om företagarnas attityder till det tidsbegränsade försöket med miljöavgifter. Intervjupersonerna fick också några frågor där de skulle bedöma avgiftsförsökets inverkan på den egna verksamheten. Nedan redovisas de tillfrågades inställning till en rad påståenden uppdelat på geografisk placering respektive uppdelat på företagsstorlek (antal anställda). Företag vid zongräns definieras som företag belägna max ca 10 km utanför zongränsen. 28

29 Figur Tillväxten i Stockholmsregionen kommer att påverkas negativt av försöket med miljöavgifterna 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Tillväxten i Stockholmsregionen kommer att påverkas negativt av försöket med miljöavgifterna anställda anställda. 50. eller fler anställda. 29

30 Figur Försöket med miljöavgifterna kommer att minska trängseln och göra det lättare att köra bil till/från Stockholms innerstad 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Försöket med miljöavgifterna kommer att minska trängseln och göra det lättare att köra bil till/från Stockholms innerstad anställda anställda. 50. eller fler anställda. 30

31 Figur Försöket med miljöavgifterna kommer att resultera i mer trafik på infarter och vägar strax utanför avgiftsområdet 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Försöket med miljöavgifterna kommer att resultera i mer trafik på infarter och vägar strax utanför avgiftsområdet anställda anställda. 50. eller fler anställda. 31

32 Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det blir svårare för kunder att besöka företaget 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det blir svårare för kunder att besöka företaget anställda anställda. 50. eller fler anställda. 32

33 Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det tar längre tid för anställda att resa kollektivt till och från arbetet 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det tar längre tid för anställda att resa kollektivt till och från arbetet anställda anställda. 50. eller fler anställda. 33

34 Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det tar längre tid för anställda att resa med bil till och från arbetet 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det tar längre tid för anställda att resa med bil till och från arbetet anställda anställda. 50. eller fler anställda. 34

35 Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det blir lättare att få leveranser 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det blir lättare att få leveranser anställda anställda. 50. eller fler anställda. 35

36 Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det blir lättare att leverera till kunder 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det blir lättare att leverera till kunder anställda anställda. 50. eller fler anställda. 36

37 Figur Försöket med miljöavgifter innebär att de anställda kommer att arbeta mer hemifrån 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Försöket med miljöavgifter innebär att de anställda kommer att arbeta mer hemifrån anställda anställda. 50. eller fler anställda. 37

38 Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att företaget kommer att flytta arbetsplatser bort från Stockholms län 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att företaget kommer att flytta arbetsplatser bort från Stockholms län anställda anställda. 50. eller fler anställda. 38

39 Figur Hur bedömer du i egenskap av VD/ägare/företagsledare att "kontorets"/företagets omsättning kommer att påverkas av försöket med miljöavgifter ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Hur bedömer du i egenskap av VD/ägare/företagsledare att "kontorets"/företagets omsättning kommer att påverkas av försöket med miljöavgifter 9 ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad. 1-5 anställda anställda. 50. eller fler anställda. 39

40 Figur Hur kommer antalet anställda på denna arbetsplats ("kontor") att påverkas av försöket med miljöavgifter 9 ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Hur kommer antalet anställda på denna arbetsplats ("kontor") att påverkas av försöket med miljöavgifter 9 ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad. 1-5 anställda anställda.. 50 eller fler anställda. 40

41 Figur Vad är din inställning som VD/ägare/företagsledare till försöket med miljöavgifter 9 mycket positiv ganska positiv mycket negativ ganska negativ. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Vad är din inställning som VD/ägare/företagsledare till försöket med miljöavgifter 9 mycket positiv ganska positiv mycket negativ ganska negativ. 1-5 anställda anställda. 50 eller. fler anställda 41

42 8 PÅ LÅNG SIKT I den avslutande delen av intervjun ställdes ett antal frågor om hur företagarna bedömde att lönsamhet och tillväxt skulle kunna komma att påverkas i det fall folkomröstningen resulterar i ett ja till ett permanent införande av miljöavgifter. Dessa frågor utgår från ett hypotetiskt scenario där miljöavgifter efter folkomröstning och riksdagsbeslut återinförs permanent. Nedan redovisas de tillfrågade företagarnas inställning till en rad påståenden uppdelat på geografisk placering respektive uppdelat på företagsstorlek (antal anställda). Företag vid zongräns definieras som företag belägna max ca 10 km utanför zongränsen. 42

43 Figur Tillväxten i Stockholmsregionen kommer att påverkas negativt av permanenta miljöavgifter 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Tillväxten i Stockholmsregionen kommer att påverkas negativt av permanenta miljöavgifter anställda anställda. 50. eller fler anställda. 43

44 Figur Permanenta miljöavgifter kommer att minska trängseln och göra det lättare att köra bil till/från Stockholms innerstad 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Permanenta miljöavgifter kommer att minska trängseln och göra det lättare att köra bil till/från Stockholms innerstad anställda anställda. 50. eller fler anställda. 44

45 Figur Hur bedömer du i egenskap av VD/ägare/företagsledare att företagets omsättning kommer att påverkas av permanenta miljöavgifter 9 ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Hur bedömer du i egenskap av VD/ägare/företagsledare att "kontorets"/företagets omsättning kommer att påverkas av försöket med miljöavgifter 9 ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad. 1-5 anställda anställda. 50. eller fler anställda. 45

46 Figur Hur kommer antalet anställda på denna arbetsplats att påverkas av permanenta miljöavgifter 9 ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Hur kommer antalet anställda på denna arbetsplats att påverkas av permanenta miljöavgifter 9 ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad. 1-5 anställda anställda.. 50 eller fler anställda. 46

47 Figur Vad är din inställning som VD/ägare/företagsledare till permanenta miljöavgifter 9 mycket positiv ganska positiv mycket negativ ganska negativ. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Vad är din inställning som VD/ägare/företagsledare till permanenta miljöavgifter 9 mycket positiv ganska positiv mycket negativ ganska negativ. 1-5 anställda anställda. 50. eller fler anställda. 47

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt 2006:26 Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt Hur ser företagare på trängselskatt och dess eventuella effekter på verksamheten? KORT SAMMANFATTNING Denna undersökning visar hur

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Bakgrund. Gällande reglering. Utredning avseende trängselskatter skatteplikt och betalning

Bakgrund. Gällande reglering. Utredning avseende trängselskatter skatteplikt och betalning FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-13 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-008 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007 Siamak Baradaran Trafikkontoret/Stockholm stad 2007-11-23 siamak.baradaran@tk.stockholm.se +46-8 508 279 09 +46-761 22 79 09 Leif Carlsson Vägverket region Stockholm Leif.carlsson@vv.se +46-8 757 66 78

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik

Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik 2005:9 Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik Datainsamling före försökets genomförande 2005-05-12 FÖRORD På uppdrag av Miljöavgiftskansliet i Stockholms Stad har

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Rapport från medborgarpanel 1, om miljö

Rapport från medborgarpanel 1, om miljö Rapport 2008-11-24 Landstingets kansli Kansliavdelning Elinor Sundén Demokratihandläggare Rapport från medborgarpanel 1, om miljö Landstinget i Jönköpings län har för första gången tillfrågat en medborgarpanel

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Låt trängselskatteintäkterna bekosta den utökade SLtrafiken! Fakta om högeralliansens svek mot stockholmarna

Låt trängselskatteintäkterna bekosta den utökade SLtrafiken! Fakta om högeralliansens svek mot stockholmarna Låt trängselskatteintäkterna bekosta den utökade SLtrafiken! Fakta om högeralliansens svek mot stockholmarna Inledning Kraven på kollektivtrafiken är höga i vår region. Människors vardag måste fungera

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer

Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer Svenskt näringsliv Carina Lindfelt Andelen kvinnor som är chefer fortsätter att öka i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Snabbindikator på konjunkturen i mars 2003: 1(5) 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Fortsatt dämpat konjunkturläge men underliggande optimism inför framtiden Det aktuella konjunkturläget i Sverige är fortfarande

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Kvinnor och mäns företagande

Kvinnor och mäns företagande Kvinnor och mäns företagande Uppsala län Företagens villkor och verklighet 2011 1 Andel företag som drivs av kvinnor 2 24% 23% 20% 1 10% 0% Uppsala Källa: Företagens villkor och verklighet 2011 2 Riket

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1 Fortsättning från pdf nr 1 Dagbefolkning 5 1 Kilometer 3-15 151-35 351-6 61-1 11-165 1651-27 271-43 431-7 71-125 1251-232 Figur 8. Fördelning av befolkning i Storstockholm år 2 (5 meters upplösning). Nattbefolkning

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Presentation av rapport Skåne 3:e oktober 2007. Micael Sandberg Tel 08-613 08 15 alt 070-343 16 45 micael.sandberg@sweco.se

Presentation av rapport Skåne 3:e oktober 2007. Micael Sandberg Tel 08-613 08 15 alt 070-343 16 45 micael.sandberg@sweco.se Presentation av rapport Skåne 3:e oktober 2007 Micael Sandberg Tel 08-613 08 15 alt 070-343 16 45 micael.sandberg@sweco.se Utgångspunkter Att på ett övergripande plan knyta kommunernas fysiska planering

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Trängselskatten i Göteborg

Trängselskatten i Göteborg Trängselskatten i Göteborg Påverkan på befolkningen i Partille kommun med utgångspunkt från inkomst Kandidatuppsats VT 2013 Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Institutionen för Ekonomi och Samhälle,

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Kampanjrapport Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Innehåll 2 Bakgrund sida 3 4 Tidsaxel sida 5 Översikt utskick sida 6 12 OBS-mätning (telefonundersökning) sida 13 17 Svarshantering sida 18 22 Uppföljning

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige Entreprenörskapsbarometern 2012 Attityder till företagande i Sverige Info 0499 Rev A ISBN: 978-91-86987-74-9 Upplaga: 300 ex Illustrationer: Maimi Parik Har du frågor om denna publikation, kontakta: Jonnie

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMRJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell Inställning till vindkraftpark i Falkenberg Maj Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Ämne: Inställning till havsbaserad vindkraftpark i Falkenberg Tid för fältarbete: 20 mars 3 april 202 Intervjupersoner:

Läs mer

Bil, cykel, gång, taxi eller buss?

Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Din syn på ditt barns resor till skolan I denna enkät vill vi veta vad du tycker om ditt barns resor till skolan. Besvara frågorna så noggrant som möjligt. Det finns

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR

EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR HJ EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR SLUTRAPPORT Stockholm 2006-05-28 Ida Blomberg Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Stockholms trängselavgifter

Stockholms trängselavgifter Stockholms trängselavgifter Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, Centrum för Transportstudier, KTH WSP Analys & Strategi (fd. Transek) Ordförande i Analysgruppen för utvärdering av Stockholmsförsöket

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Vägavgifter i fyra städer: Same, same. But different?

Vägavgifter i fyra städer: Same, same. But different? Vägavgifter i fyra städer: Same, same. But different? Oslo, Trondheim, Stockholm, Göteborg Karin Brundell Freij, WSP Jämförelserna i projektet I projektet arbetar vi med fyra städer Huvudpoängen är dock

Läs mer

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Syftet med detta projekt har varit att belysa effekterna på miljön av externa affärsetableringar

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

skyltar, transpondrar och tullkepor

skyltar, transpondrar och tullkepor skyltar, transpondrar och tullkepor Stockholmsförsöket i Stadsmuseets samlingar 7 2 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u Skyltar som numera finns i Stadsmuseets samlingar. Foto: Ramón Maldonado, 2008,

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket

Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket Foto: Carl Swensson 2006:27 Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket 2006-06-16 KORT SAMMANFATTNING Syftet med denna studie är att följa upp vilka effekter som

Läs mer

Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper. November 2013

Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper. November 2013 Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper November 2013 Niklas Linder, VD Telefon 08-514 905 91 E-post niklas.linder@datadia.se Kvinnors representation inom operativ ledning av företag och organisationer

Läs mer

Fakta och resultat från Stockholmsförsöket

Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Fakta om utvärderingen av Stockholmsförsöket Vad är det som utvärderats? Ett utvärderingsprogram utarbetades i samråd med Vägverket, Landstingets Regionplane- och trafi kkontor, Storstockholms Lokaltrafi

Läs mer

Rapport till NNR om regelförenklingar 22 november 2013

Rapport till NNR om regelförenklingar 22 november 2013 -research Rapport till NNR om regelförenklingar SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I oktober/november 2013 intervjuades cirka 600 företagare/ företagsledare

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 211 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 27 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer