Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter"

Transkript

1 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter?

2 FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket är att minska trängseln, öka framkomligheten och förbättra miljön. Syftet är att pröva om miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik kan bidra till ett effektivare trafiksystem och bättre miljö. Effekterna av försöket kommer fortlöpande att utvärderas genom ett antal undersökningar. En av undersökningarna syftar till att fånga upp företagarnas kunskaper och attityder till Stockholmsförsöket. Undersökningen görs såväl före som under försöket och fokus ligger på hur företagens attityder förändras över tiden. Det är fråga om en temperaturmätning och inte en fullständig representativ undersökning. Resultaten speglar hur företagen anser att deras verksamhet påverkas av trängseln i stockholmstrafiken idag, och om miljöavgifter kan ha någon inverkan på kort respektive lång sikt. Studien har genomförts av Transek AB på uppdrag av Stockholms stads Miljöavgiftskansli. Medverkande från Transek har varit Kia Hultin (projektledare) och Lotta Schmidt. Oscar Alarik har varit Miljöavgiftskansliets kontaktperson. Solna i juli 2005 Marika Jenstav vd Transek AB

3 INNEHÅLL SAMMANFATTNING BAKGRUND PANELUNDERSÖKNING URVAL Företagen i Stockholms län Urvalskriterier SVARSFREKVENS OCH BORTFALL Svarsfrekvens Representativitet och bortfall BESKRIVNING AV SVARSGRUPP Kunskap om avgiftsförsöket DAGENS TRAFIKSITUATION UNDER MILJÖAVGIFTSFÖRSÖKET PÅ LÅNG SIKT...42 BILAGA 1: FRÅGEGUIDE...48

4 SAMMANFATTNING Samtliga företag som deltagit i denna studie innan Stockholmsförsöket startat, har hela eller delar av sin verksamhet i Stockholms län. Företagen är verksamma inom ett antal olika branscher och samtliga har minst en anställd. Sju av de 50 största företagen i länet har deltagit i studien. Bakgrund Kommunfullmäktige i Stockholm antog den 2 juni 2003 majoritetens förslag om försök med miljöavgifter. Riksdagen fattade den 16 juni 2004 det formella beslutet om genomförandet genom att anta lagen om trängselskatt. Stockholmsförsöket börjar den 22 augusti 2005 när den utökade kollektivtrafiken startar. Den 3 januari 2006 är startdatum för miljöavgifterna. Försöket avslutas den 31 juli En folkomröstning kommer att genomföras i Stockholms kommun i samband med valet den 17 september Det inför försöket inrättade Miljöavgiftskansliet genomför ett antal undersökningar för att utvärdera försöket. Uppdraget Uppdraget består i att genomföra en attitydundersökning riktad till företag i Stockholms län, dels före avgiftsförsöket, dels då försöket pågår. Syftet med studien är att få en bild av företagens kunskaper om och attityder till Stockholmsförsöket, om de anser att deras verksamhet påverkas av dagens trafiksituation och om miljöavgifter kan ha någon inverkan på verksamheten. I denna första omgång deltog 407 företag. Rapporten beskriver vad personer i ledande ställning anser om trängselns inverkan på den egna verksamheten och om - och i så fall hur - de tror att den kan komma att påverkas av miljöavgifter på kort respektive lång sikt. Resultat De huvudsakliga slutsatserna är att: trängseln idag inte anses vara något stort problem bland de tillfrågade företagarna en majoritet av företagarna anser att verksamheten inte kommer att påverkas av försöket 4

5 majoriteten av företagarna tror att miljöavgiftsförsöket kommer att generera mer trafik på infarter och vägar strax utanför avgiftsområdet en övervägande del av företagarna anser att försöket med miljöavgifter har en negativ inverkan på tillväxten i Stockholmsregionen en majoritet av företagarna är negativa till avgifter. Det gäller framförallt de företag som är belägna vid zongränsen (max ca 10 km utanför zongränsen). 5

6 1 BAKGRUND Hur man ska komma till rätta med trafiksituationen i Stockholm har länge varit och är fortfarande en aktuell fråga. Det har genom åren lagts fram ett antal olika förslag som syftar till att lösa trängsel- och miljöproblem. Kommunfullmäktige i Stockholms stad antog i juni 2003 ett förslag om att genomföra ett försök med miljöavgifter för biltrafiken i Stockholm. Riksdagen fattade den 16 juni 2004 det formella beslutet om genomförandet genom att anta lagen om trängselskatt. Försöket börjar den 22 augusti 2005 när den utökade kollektivtrafiken startar. Den 3 januari 2006 är startdatum för miljöavgifterna. Försöket avslutas den 31 juli Försöket kommer fortlöpande att utvärderas. I samband med valet den 17 september 2006 kommer en folkomröstning om miljöavgifter att ske i Stockholms kommun. Erfarenheter från andra håll i Europa visar att trängselavgifter påverkar resmönster och transporter. Effekterna och vilka faktorer som har betydelse är olika för allmänhet och näringsliv. För privatpersoner handlar det om faktorer som var man bor, avstånd till arbetet, tillgången till olika färdmedel, hushållets sammansättning och inkomst. Storlek, lokalisering och verksamhetsinriktning är faktorer som kan tänkas spela roll för om och hur företag påverkas. Denna studie syftar till att få en bild av vad personer i ledande befattningar inom företag anser om dagens trafiksituation och om och i så fall hur de tror miljöavgiftsförsöket kommer att inverka på den egna verksamheten. 6

7 2 PANELUNDERSÖKNING Eftersom effekterna av försöket med miljöavgifter ska studeras vid två tillfällen, dels före försöket och dels under tiden försöket pågår, genomförs undersökningen som en panel. Det innebär att samma företag kontaktas för att få svar på attitydfrågorna om trängsel och miljöavgifter vid båda undersökningsomgångarna. Panelintervjuer gör det enklare att dra slutsatser om hur attityder förändras eftersom urvalet är detsamma. De utvalda företagen har blivit uppringda och vd, ägare eller annan person i företagsledningen är den som besvarat frågorna i en telefonintervju. Intervjuaren har ställt kunskapsfrågor om miljöavgiftsförsöket och om dagens trafiksituation påverkar deras verksamhet. De har därefter fått ta ställning till hur de tror försöket med miljöavgifter kommer att påverka deras verksamhet. De har också tillfrågats om hur de bedömer de långsiktiga verksamhetseffekterna om folkomröstningen skulle utfalla så att miljöavgifterna permanentas. Företagen är hämtade från Micromediabanken som är ett företagsregister som hämtar sina uppgifter från bland annat PRV (Patent och Registreringsverket) och SCB. Undersökningen i denna rapport ägde rum i slutet av april Undersökning nummer två kommer att ske under våren 2006 då försöket med miljöavgifter pågår. 7

8 3 URVAL Företagen och deras verksamhet kan komma att påverkas av miljöavgifterna. Dels kan avgifterna inverka på tillgängligheten för deras kunder, dels kan företagens leveranser och transporter påverkas. Det är naturligtvis också så att anställdas arbetsresor kan påverkas. Undersökningen riktar sig till personer i ledande befattning inom företag i Stockholms län. 3.1 Företagen i Stockholms län I Stockholms län finns företag, vilket motsvarar 23% av landets samtliga företag. Företagen i länet är fördelade på arbetsställen (produktionsenheter), varav 95 % är privatägda. Två tredjedelar av arbetsställena är enmansföretag och en stor del av dessa har låg omsättning. En stor del av dessa, 81%, har en omsättning under 300 tkr/år. Många av dessa företag representerar så kallad vid-sidan-om-verksamhet (brevlådeföretag). 1 Småföretagen dominerar också bland arbetsställena med anställda. Av dessa har 67 % mellan 1 och 5 anställda medan drygt 4 % har 50 eller fler anställda Urvalskriterier Utgångspunkten för uppdraget var att genomföra undersökningen som en panel med 200 företag. För att säkerställa detta antal i undersökningen då avgiftsförsöket pågår, gjordes en överrekrytering i första omgången då 525 företag kontaktades. För att undvika svar från så kallade brevlådeföretag var grundkravet att företagen skulle ha minst en anställd. Därefter delades urvalet upp utifrån antal anställda och geografi med avseende på var företagen hade sin verksamhet. 1 Uppgifter om företagandet är hämtade från rapporten Företagsplats Stockholm 2004 utgiven av Stockholms Näringslivskontor. 8

9 Urvalet har utarbetats utifrån rapporten Företagsplats Stockholm 2004 fakta om företagandet i Stockholm. Urvalet har också stämts av med Stockholms näringslivskontor AB Företagen har slumpats fram med utgångspunkt från nedanstående indelning, vilket överensstämmer med den faktiska fördelningen för antal anställda i Stockholms län: 65% 1-5 anställda 6-49 anställda 5% > 50 anställda Urval utifrån lokalisering gjordes med nedanstående fördelning. Fördelningen är inte i enlighet med hur företagen faktiskt är lokaliserade i Stockholms län. Istället har ett större urval gjorts för företag belägna i innerstaden och i dess närhet. Det är rimligt att anta att ju närmare avgiftsområdet företagen är lokaliserade desto större är effekten av avgifterna: innerstan vid zongräns (max ca 10 km utanför zongränsen) övriga länet Med utgångspunkt från förutsättningarna ovan har urvalet fördelats enligt nedanstående tabell. Figur 1 Urvalsgrupper andelar i % >50 Urval anställda anställda anställda (%) Innerstaden 32.5 % 15 % 2.5 % 50 % Vid zongränsen 19.5 % 9 % 1.5 % 30 % Övriga länet 13 % 6 % 1 % 20 % Urval (%) 65 % 30 % 5 % 100 % 9

10 4 SVARSFREKVENS OCH BORTFALL 4.1 Svarsfrekvens Bland de 525 företag som blev uppringda var 407 villiga att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på drygt 77%. 4.2 Representativitet och bortfall Bland de företag som inte ville delta i studien har de flesta avböjt på grund av tidsbrist. Att ämnet var ointressant var vanligare bland företag i övriga länet än bland företag i innerstaden och vid zongränsen. Företag vid zongräns definieras som företag belägna max ca 10 km utanför zongränsen. Figur 2 Bortfall uppdelat på geografisk placering och anledning 9 Vill ej uppge anledning Annat Ämnet berör inte mig Ämnet ointressant Företagspolicy att inte delta i undersökningar Har inte lust Har inte tid Innerstad Vid zongräns Övriga länet 10

11 Figur 3 Bortfall uppdelat på företagsstorlek (antal anställda) och anledning 9 Vill ej uppge anledning Annat Ämnet berör inte mig Ämnet ointressant Företagspolicy att inte delta i undersökningar Har inte lust Har inte tid 1-5 anställda 6-49 anställda 50 eller fler anställda 11

12 5 BESKRIVNING AV SVARSGRUPP Merparten av företagen har sin verksamhet inom avgiftsområdet och är verksamma inom bland annat handel, transport och distribution, finansiell verksamhet, olika typer av service och tjänsteföretag. Analyser uppdelat på olika branscher har dock inte gjorts inom ramen för projektet, då det skulle kräva ett större urval. Nedan redovisas företagens branschtillhörighet uppdelat på geografisk placering respektive uppdelat på företagsstorlek (antal anställda). Företag vid zongräns definieras som företag belägna max ca 10 km utanför zongränsen. Figur Inom vilken bransch är företaget verksamt - företag i innerstaden Annat Kontorsverksamhet Andra affärsverksamheter Utbildning, magasinering, lager Annan offentlig service/verksamhet Vård/hälsa /omsorg (vårdcentral, veterinär) Samhällsservice (sophantering, renhållning) Personlig service (hårvård, kemtvätt) Service och reparation Nöjen (t.ex. teater, bio, museum) Hotell/restaurangverksamhet Konsultföretag/bemanningsföretag Fastighetsförvaltning, uthyrningsverksamhet och service Persontransporter (Taxi, buss mm) Varutransport och distribution Finansiell verksamhet Tillverkning/hantverk Partihandel (varor, grossister) Dagligvaruhandel (livsmedel) Sällanvaruhandel (kläder, hushållsprylar etc) 5% 15% 25% 12

13 Figur Inom vilken bransch är företaget verksamt - företag vid zongränsen Annat Kontorsverksamhet Andra affärsverksamheter Utbildning, magasinering, lager Annan offentlig service/verksamhet Vård/hälsa /omsorg (vårdcentral, veterinär) Samhällsservice (sophantering, renhållning) Personlig service (hårvård, kemtvätt) Service och reparation Nöjen (t.ex. teater, bio, museum) Hotell/restaurangverksamhet Konsultföretag/bemanningsföretag Fastighetsförvaltning, uthyrningsverksamhet och service Persontransporter (Taxi, buss mm) Varutransport och distribution Finansiell verksamhet Tillverkning/hantverk Partihandel (varor, grossister) Dagligvaruhandel (livsmedel) Sällanvaruhandel (kläder, hushållsprylar etc) 5% 15% 25% Figur Inom vilken bransch är företaget verksamt - företag i övriga länet Annat Kontorsverksamhet Andra affärsverksamheter Utbildning, magasinering, lager Annan offentlig service/verksamhet Vård/hälsa /omsorg (vårdcentral, veterinär) Samhällsservice (sophantering, renhållning) Personlig service (hårvård, kemtvätt) Service och reparation Nöjen (t.ex. teater, bio, museum) Hotell/restaurangverksamhet Konsultföretag/bemanningsföretag Fastighetsförvaltning, uthyrningsverksamhet och service Persontransporter (Taxi, buss mm) Varutransport och distribution Finansiell verksamhet Tillverkning/hantverk Partihandel (varor, grossister) Dagligvaruhandel (livsmedel) Sällanvaruhandel (kläder, hushållsprylar etc) 5% 15% 25% 13

14 Figur Inom vilken bransch är företaget verksamt - företag med 1 till 5 anställda Annat Kontorsverksamhet Andra affärsverksamheter Utbildning, magasinering, lager Annan offentlig service/verksamhet Vård/hälsa /omsorg (vårdcentral, veterinär) Samhällsservice (sophantering, renhållning) Personlig service (hårvård, kemtvätt) Service och reparation Nöjen (t.ex. teater, bio, museum) Hotell/restaurangverksamhet Konsultföretag/bemanningsföretag Fastighetsförvaltning, uthyrningsverksamhet och service Persontransporter (Taxi, buss mm) Varutransport och distribution Finansiell verksamhet Tillverkning/hantverk Partihandel (varor, grossister) Dagligvaruhandel (livsmedel) Sällanvaruhandel (kläder, hushållsprylar etc) 5% 15% 25% Figur Inom vilken bransch är företaget verksamt - företag med 6 till 49 anställda Annat Kontorsverksamhet Andra affärsverksamheter Utbildning, magasinering, lager Annan offentlig service/verksamhet Vård/hälsa /omsorg (vårdcentral, veterinär) Samhällsservice (sophantering, renhållning) Personlig service (hårvård, kemtvätt) Service och reparation Nöjen (t.ex. teater, bio, museum) Hotell/restaurangverksamhet Konsultföretag/bemanningsföretag Fastighetsförvaltning, uthyrningsverksamhet och service Persontransporter (Taxi, buss mm) Varutransport och distribution Finansiell verksamhet Tillverkning/hantverk Partihandel (varor, grossister) Dagligvaruhandel (livsmedel) Sällanvaruhandel (kläder, hushållsprylar etc) 5% 15% 25% 14

15 Figur Inom vilken bransch är företaget verksamt - företag med 50 anställda eller fler Annat Kontorsverksamhet Andra affärsverksamheter Utbildning, magasinering, lager Annan offentlig service/verksamhet Vård/hälsa /omsorg (vårdcentral, veterinär) Samhällsservice (sophantering, renhållning) Personlig service (hårvård, kemtvätt) Service och reparation Nöjen (t.ex. teater, bio, museum) Hotell/restaurangverksamhet Konsultföretag/bemanningsföretag Fastighetsförvaltning, uthyrningsverksamhet och service Persontransporter (Taxi, buss mm) Varutransport och distribution Finansiell verksamhet Tillverkning/hantverk Partihandel (varor, grossister) Dagligvaruhandel (livsmedel) Sällanvaruhandel (kläder, hushållsprylar etc) 5% 15% 25% 15

16 5.1 Kunskap om avgiftsförsöket Inledningsvis ställdes ett antal kunskapsfrågor om miljöavgiftsförsöket. Närmast samtliga kände till att avgift kommer tas ut vid passage till och från Stockholms innerstad. Drygt 80 % kände till start- och slutdatum för försöket. Cirka (undantaget företag vid zongränsen som låg lägre) kände till att överskottet från avgifterna skall gå tillbaka till regionen och framför allt till kollektivtrafiken. Att den maximala avgiften kommer att vara 60 kronor per dygn var det i genomsnitt ca som kände till. Nedan redovisas företagarnas kunskap om försöket med miljöavgifter uppdelat på geografisk placering respektive uppdelat på företagsstorlek (antal anställda). Företag vid zongräns definieras som företag belägna max ca 10 km utanför zongränsen. Figur 10 Kunskap bland företag i innerstaden. Känner du till att Innerstaden Försöket startar höst/vinter 2005 och avslutas sommar Avgiften tas ut vid passage till och från Stockholms innerstad 99 1 Avgiften tas ut i vardagar mellan 6.30 och Avvgiften kommer variera mellan kr per passage Ja Nej Avgiften kommer vara maximalt 60 kr per dygn Kollektivtrafiken kommer utökas under försöket Överskottet går tillbaka till Stockholmsregionen, framförallt till kollektivtrafiken

17 Figur 11 Kunskap bland företag vid zongränsen. Känner du till att Max ca 10 km från zongräns Försöket startar höst/vinter 2005 och avslutas sommar Avgiften tas ut vid passage till och från Stockholms innerstad 96 4 Avgiften tas ut i vardagar mellan 6.30 och Avvgiften kommer variera mellan kr per passage Ja Nej Avgiften kommer vara maximalt 60 kr per dygn Kollektivtrafiken kommer utökas under försöket Överskottet går tillbaka till Stockholmsregionen, framförallt till kollektivtrafiken Figur 12 Kunskap bland företag i övriga länet. Känner du till att Övriga länet Försöket startar höst/vinter 2005 och avslutas sommar Avgiften tas ut vid passage till och från Stockholms innerstad 99 1 Avgiften tas ut i vardagar mellan 6.30 och Avvgiften kommer variera mellan kr per passage Ja Nej Avgiften kommer vara maximalt 60 kr per dygn Kollektivtrafiken kommer utökas under försöket Överskottet går tillbaka till Stockholmsregionen, framförallt till kollektivtrafiken

18 Figur 13 Kunskap bland företag med 1-5 anställda. Känner du till att 1 till 5 anställda Försöket startar höst/vinter 2005 och avslutas sommar Avgiften tas ut vid passage till och från Stockholms innerstad 98 2 Avgiften tas ut i vardagar mellan 6.30 och Avvgiften kommer variera mellan kr per passage Ja Nej Avgiften kommer vara maximalt 60 kr per dygn Kollektivtrafiken kommer utökas under försöket Överskottet går tillbaka till Stockholmsregionen, framförallt till kollektivtrafiken Figur 14 Kunskap bland företag med 6-49 anställda. Känner du till att 6 till 49 anställda Försöket startar höst/vinter 2005 och avslutas sommar Avgiften tas ut vid passage till och från Stockholms innerstad 98 2 Avgiften tas ut i vardagar mellan 6.30 och Avvgiften kommer variera mellan kr per passage Ja Nej Avgiften kommer vara maximalt 60 kr per dygn Kollektivtrafiken kommer utökas under försöket Överskottet går tillbaka till Stockholmsregionen, framförallt till kollektivtrafiken

19 Figur 15 Kunskap bland företag med 50 eller fler anställda. Känner du till att 50 eller fler anställda Försöket startar höst/vinter 2005 och avslutas sommar Avgiften tas ut vid passage till och från Stockholms innerstad 100 Avgiften tas ut i vardagar mellan 6.30 och Avvgiften kommer variera mellan kr per passage Ja Nej Avgiften kommer vara maximalt 60 kr per dygn Kollektivtrafiken kommer utökas under försöket Överskottet går tillbaka till Stockholmsregionen, framförallt till kollektivtrafiken

20 6 DAGENS TRAFIKSITUATION För att bättre kunna förhålla sig till företagarnas attityder till avgifterna är det viktigt att ta reda på hur de upplever dagens trafiksituation. Nedan redovisas de tillfrågades inställning till en rad påståenden uppdelat på geografisk placering respektive uppdelat på företagsstorlek (antal anställda). Företag vid zongräns definieras som företag belägna max ca 10 km utanför zongränsen. 20

21 Figur Dagens trafiksituation till/från Stockholms innerstad innebär problem för företagets verksamhet 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Dagens trafiksituation till/från Stockholms innerstad innebär problem för företagets verksamhet. 1-5 anställda anställda. 50. eller fler anställda. 21

22 Figur Dagens trafiksituation innebär att det är lätt att få leveranser 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Dagens trafiksituation innebär att det är lätt att få leveranser anställda anställda. 50. eller fler anställda. 22

23 Figur Dagens trafiksituation innebär att det är lätt att leverera till kunder 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Dagens trafiksituation innebär att det är lätt att leverera till kund anställda anställda. 50. eller fler anställda. 23

24 Figur Dagens trafiksituation innebär att det är svårt för våra kunder att besöka företaget 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Dagens trafiksituation innebär att det är svårt för våra kunder att besöka företaget anställda anställda. 50. eller fler anställda. 24

25 Figur Dagens trafiksituation innebär att det tar lång tid för våra anställda att åka kollektivt till och från arbetet 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Dagens trafiksituation innebär att det tar lång tid för våra anställda att åka kollektivt till och från arbetet. 1-5 anställda anställda. 50. eller fler anställda. 25

26 Figur Dagens trafiksituation innebär att det tar lång tid för våra anställda att åka bil till och från arbetet 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Dagens trafiksituation innebär att det tar lång tid för våra anställda att åka bil till och från arbetet anställda anställda. 50. eller fler anställda. 26

27 Figur Dagens trafiksituation innebär att företaget överväger att flytta arbetsplatser bort från Stockholms län 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Dagens trafiksituation innebär att företaget överväger att flytta arbetsplatser bort från Stockholms län anställda anställda. 50. eller fler anställda. 27

28 7 UNDER MILJÖAVGIFTSFÖRSÖKET En del av intervjun handlade om företagarnas attityder till det tidsbegränsade försöket med miljöavgifter. Intervjupersonerna fick också några frågor där de skulle bedöma avgiftsförsökets inverkan på den egna verksamheten. Nedan redovisas de tillfrågades inställning till en rad påståenden uppdelat på geografisk placering respektive uppdelat på företagsstorlek (antal anställda). Företag vid zongräns definieras som företag belägna max ca 10 km utanför zongränsen. 28

29 Figur Tillväxten i Stockholmsregionen kommer att påverkas negativt av försöket med miljöavgifterna 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Tillväxten i Stockholmsregionen kommer att påverkas negativt av försöket med miljöavgifterna anställda anställda. 50. eller fler anställda. 29

30 Figur Försöket med miljöavgifterna kommer att minska trängseln och göra det lättare att köra bil till/från Stockholms innerstad 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Försöket med miljöavgifterna kommer att minska trängseln och göra det lättare att köra bil till/från Stockholms innerstad anställda anställda. 50. eller fler anställda. 30

31 Figur Försöket med miljöavgifterna kommer att resultera i mer trafik på infarter och vägar strax utanför avgiftsområdet 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Försöket med miljöavgifterna kommer att resultera i mer trafik på infarter och vägar strax utanför avgiftsområdet anställda anställda. 50. eller fler anställda. 31

32 Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det blir svårare för kunder att besöka företaget 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det blir svårare för kunder att besöka företaget anställda anställda. 50. eller fler anställda. 32

33 Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det tar längre tid för anställda att resa kollektivt till och från arbetet 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det tar längre tid för anställda att resa kollektivt till och från arbetet anställda anställda. 50. eller fler anställda. 33

34 Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det tar längre tid för anställda att resa med bil till och från arbetet 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det tar längre tid för anställda att resa med bil till och från arbetet anställda anställda. 50. eller fler anställda. 34

35 Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det blir lättare att få leveranser 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det blir lättare att få leveranser anställda anställda. 50. eller fler anställda. 35

36 Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det blir lättare att leverera till kunder 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att det blir lättare att leverera till kunder anställda anställda. 50. eller fler anställda. 36

37 Figur Försöket med miljöavgifter innebär att de anställda kommer att arbeta mer hemifrån 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Försöket med miljöavgifter innebär att de anställda kommer att arbeta mer hemifrån anställda anställda. 50. eller fler anställda. 37

38 Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att företaget kommer att flytta arbetsplatser bort från Stockholms län 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Försöket med miljöavgifterna innebär att företaget kommer att flytta arbetsplatser bort från Stockholms län anställda anställda. 50. eller fler anställda. 38

39 Figur Hur bedömer du i egenskap av VD/ägare/företagsledare att "kontorets"/företagets omsättning kommer att påverkas av försöket med miljöavgifter ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Hur bedömer du i egenskap av VD/ägare/företagsledare att "kontorets"/företagets omsättning kommer att påverkas av försöket med miljöavgifter 9 ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad. 1-5 anställda anställda. 50. eller fler anställda. 39

40 Figur Hur kommer antalet anställda på denna arbetsplats ("kontor") att påverkas av försöket med miljöavgifter 9 ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Hur kommer antalet anställda på denna arbetsplats ("kontor") att påverkas av försöket med miljöavgifter 9 ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad. 1-5 anställda anställda.. 50 eller fler anställda. 40

41 Figur Vad är din inställning som VD/ägare/företagsledare till försöket med miljöavgifter 9 mycket positiv ganska positiv mycket negativ ganska negativ. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Vad är din inställning som VD/ägare/företagsledare till försöket med miljöavgifter 9 mycket positiv ganska positiv mycket negativ ganska negativ. 1-5 anställda anställda. 50 eller. fler anställda 41

42 8 PÅ LÅNG SIKT I den avslutande delen av intervjun ställdes ett antal frågor om hur företagarna bedömde att lönsamhet och tillväxt skulle kunna komma att påverkas i det fall folkomröstningen resulterar i ett ja till ett permanent införande av miljöavgifter. Dessa frågor utgår från ett hypotetiskt scenario där miljöavgifter efter folkomröstning och riksdagsbeslut återinförs permanent. Nedan redovisas de tillfrågade företagarnas inställning till en rad påståenden uppdelat på geografisk placering respektive uppdelat på företagsstorlek (antal anställda). Företag vid zongräns definieras som företag belägna max ca 10 km utanför zongränsen. 42

43 Figur Tillväxten i Stockholmsregionen kommer att påverkas negativt av permanenta miljöavgifter 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Tillväxten i Stockholmsregionen kommer att påverkas negativt av permanenta miljöavgifter anställda anställda. 50. eller fler anställda. 43

44 Figur Permanenta miljöavgifter kommer att minska trängseln och göra det lättare att köra bil till/från Stockholms innerstad 9. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Permanenta miljöavgifter kommer att minska trängseln och göra det lättare att köra bil till/från Stockholms innerstad anställda anställda. 50. eller fler anställda. 44

45 Figur Hur bedömer du i egenskap av VD/ägare/företagsledare att företagets omsättning kommer att påverkas av permanenta miljöavgifter 9 ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Hur bedömer du i egenskap av VD/ägare/företagsledare att "kontorets"/företagets omsättning kommer att påverkas av försöket med miljöavgifter 9 ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad. 1-5 anställda anställda. 50. eller fler anställda. 45

46 Figur Hur kommer antalet anställda på denna arbetsplats att påverkas av permanenta miljöavgifter 9 ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Hur kommer antalet anställda på denna arbetsplats att påverkas av permanenta miljöavgifter 9 ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad. 1-5 anställda anställda.. 50 eller fler anställda. 46

47 Figur Vad är din inställning som VD/ägare/företagsledare till permanenta miljöavgifter 9 mycket positiv ganska positiv mycket negativ ganska negativ. Innerstaden.. Vid zongräns.. Övriga länet. Figur Vad är din inställning som VD/ägare/företagsledare till permanenta miljöavgifter 9 mycket positiv ganska positiv mycket negativ ganska negativ. 1-5 anställda anställda. 50. eller fler anställda. 47

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Resvaneundersökning på två större arbetsplatser delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Rapport 2005:13 12 maj 2005 Dokumentinformation Titel Resvaneundersökning på två större arbetsplatser

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den kommunala skolan Bo Dahlin Elisabet Langmann Cathrine Andersson

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 Att skapa en marknad för K2020 Underlagsrapport till K2020, augusti 2008 Innehåll Övergripande strategi 3 Produktens egenskaper och kvalitet 5 Stödjande och värdeskapande tjänster 7 En förändrad incitamentsstruktur

Läs mer

Att ta plats i politiken

Att ta plats i politiken Att ta plats i politiken OM ENGAGEMANG, AKTIVISM OCH VILLKOR I KOMMUNPOLITIKEN Att ta plats i politiken 1 Att ta plats i politiken 2 Förord Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Rapport 2014:3 DETTA ÄR VÄSTSVENSKA PAKETET Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri En färd från myt till verklighet Slutrapport till Miljömålsrådet Sammanställd i april, 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av

Läs mer