Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder"

Transkript

1 Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner till om luftsituationen i centrum och vad de tycker om olika åtgärder för att förbättra luftsituationen. Utskicket gick till slumpvis utvalda personer mellan 16 7 år som bor inom tätorten samt Röbäck. Anledningen till att endast tätortsbor tillfrågades var att de är mest berörda av den dåliga luften och därmed är deras åsikter och kunskaper också mest intressanta. Enkäten har tagits fram i samarbete med Trivector AB som också kommit med råd när det gäller storlek på urval och urvalsgrupper. Syfte Syftet med enkätstudien var att ta reda på hur stor del av umeborna som känner till luftsituationen, hur de fått information om det, hur de ställer sig till vissa typer av åtgärder för att förbättra luften samt hur de värderar olika trafikslag i förhållande till varandra. Resultat 1. Allmänt: Totalt antal utskickade enkäter som nått sin adressat: 146 Antal svar inskickade i tid för att behandlas i utvärdering: 1 Svarsfrekvens: 38 Kommentar: Svarsfrekvensen var något låg vilket kan bero på att enkäten försenades från tryckeriet och inte vissa fall nådde adressaterna samma dag som enkäten skulle skickas in. Antalet svar är dock ganska stort eftersom antalet utskickade enkäter var större än nödvändigt. 2. Frågeställning: Hur många Umebor känner till luftsituationen i stan och hur har de fått information om det? Enkätfråga: Känner du till att luften i centrala Umeå kan vara dålig under vinterhalvåret och att halterna överskrider miljökvalitetsnormen för kvävedioxid? Nej 2 Ja 7 Om ja hur har du fått denna information? Via media 87 På kommunens hemsida 1 Genom bekanta Annat* 7 * Annat är genom skola/studier eller egna besvärsupplevelser

2 Andel 2 år och yngre bland de som inte kände till situationen Andel 2 år och yngre bland de som kände till situationen 14 Kommentar: Verkar vara unga vuxna som är den grupp som information ska riktas mot. Resultatet beror troligtvis på att unga följer lokalnyheter mindre och inte har dagstidning i samma utsträckning. 3. Frågeställning: Hur stor andel av umeborna är beredda att själva göra något för att förbättra luftsituationen? Vad är de beredda att göra? Enkätfråga: Den dåliga luftmiljön i centrum orsakas till stor del av vägtrafik. Skulle du vara beredd att på något sätt bidra till att luften förbättras? Ja 88 Nej 12 Kommentar: Bland de som inte kände till luftsituationen var andelen ja lägre, 82, mot 9 bland de som kände till läget. Hur skulle du kunna tänka dig att bidra? 1) Ibland lämna bilen hemma och istället cykla eller åka kollektivt till centrum 49 2) Köpa en nyare och renare bil än idag 7 3) Köpa en bil som drivs med alternativt drivmedel tex etanol/el 12 4) Parkera utanför centrumfyrkanten (om lämpliga parkeringar fanns) och gå m längre för att komma in till centrum ) Annat Frågeställning: Hur tycker umeborna att man ska prioritera olika trafikslag mellan varandra? Enkätfråga: Beslut om trafikplanering kan ibland leda till konflikter. Vilket anser du att Umeå Kommun bör prioritera vi jämförelse mellan. bil och kollektivtrafik? Prioritera kollektivtrafik även om det innebär nackdelar för biltrafiken 64 Prioritera biltrafik även om det innebär nackdelar för kollektivtrafiken 7 Vet ej 29. bil och cykel? Prioritera cykeltrafik även om det innebär nackdelar för biltrafiken 74 Prioritera biltrafik även om det innebär nackdelar för cykeltrafiken 7 Vet ej 17 Kommentar: I den här frågan är umeborna ganska eniga, både kollektivtrafik och gång- och cykel bör ha mycket högre prioritet än biltrafik.

3 . Hur upplever umeborna att situationen i centrum är avseende luftmiljö och tillgänglighet? Enkätfråga: Ange på en skala från 1 till hur du upplever att situationen i centrum är idag inom följande områden: 1 = mycket dåligt = mycket bra Upplevelse av luftmiljön Tillgänglighet för cyklister Tillgänglighet för kollektivtrafik

4 Tillgänglighet för biltrafik Kommentar: Umeborna verkar överlag tycka att tillgängligheten till centrum är bra för alla trafikslag, upplevelsen av luftmiljön är dock mer negativ. 32 tycker att den är dålig eller mycket dålig medan 19 tycker att den är bra eller mycket bra. 48 tycker att luftmiljön varken är bra eller dålig. 6) Hur ställer sig umeborna till några olika tänkbara åtgärder som kommunen skulle kunna vidta som skulle kunna minska trafiken i centrum och därmed förbättra luften? Enkätfråga: Vad bör kommunen göra för att komma till rätta med luftproblematiken i centrum? 1 = mycket dålig lösning 2 = ganska dålig lösning 3 = ganska bra lösning 4 = mycket bra lösning GC-vägar Förbättrade GC-vägar

5 Kollektivtrafik Åtgärder på kollektivtrafiken Sänkta priser Fler turer 69 Aktiviteter Körfält Separata körfält för bussar och taxi Parkering Parkeringstillgång i centrum Färre parkeringar för besökande Färre parkeringar för arbetsplatser

6 Parkeringstaxa Höjd parkeringstaxa för besökare Höjd parkeringstaxa för arbetsplatser Flytta ut parkeringar utanför centrumfyrkanten 3- m gångavstånd Kommentar: De åtgärder som umeborna är mest positiva till är fler GC-vägar och billigare kollektivtrafik. Även ökad turtäthet är man positiva till men är inte lika positiva till att kommunen ska satsa på kampanjer för att få fler att åka kollektivt. När det gäller åtgärder som rör parkeringar så är man negativa till minskad parkeringstillgång och högre taxor men ganska många är beredda att parkera utanför centrumfyrkanten och gå 3- m längre om bara parkeringar fanns. Åtgärder med separata körfält för bussar och taxi får inte speciellt mycket stöd. Sammanfattning Umeborna är överlag väl medvetna om den luftsituation som råder och är också beredda att själva bidra till att luften blir bättre. Att man är så pass villiga beror antagligen delvis på att ganska många själva upplever att luften i centrum kan vara dålig under vissa delar av året. Man tycker dock inte att kommunen ska använda hårda åtgärder som färre parkeringsplatser eller högre parkeringstaxor utan man föredrar mjuka åtgärder som satsningar på kollektivtrafik och gc-vägar. Relativt många är dock beredda att parkera en bit utanför centrum och gå 3- m längre än idag om lämpliga parkeringar fanns. Även om umeborna gärna ser satsningar på gc-nätet och kollektivtrafiken så upplever man ändå att tillgängligheten till centrum idag är god för alla typer av trafikslag.

7

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Enkät kring hållbara transporter

Enkät kring hållbara transporter Enkät kring hållbara transporter Norrköping Företag 8 Version 1. NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 8-1-16 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 1, 3 Jönköping

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund

Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund Rapportförfattare: Grön Trafik Fotograf: Jonas Kullman Sammanfattning Testresenärskampanjen omgång 4 ingår som en del av den överenskommelse som

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer