Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län"

Transkript

1 Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB

2 Uppdraget Ta fram en representativ bild av hur målgruppen för det innovationsstödjande systemet uppfattar systemet. Fokus har lagts på fyra områden: Kännedom Relevans Nytta Effektivitet och tillgänglighet Genomförs som en enkätundersökning riktad till företagare och företagsledare med verksamhet i regionen. Viss kompletterande informationsinhämtning pågår fortfarande (via telefonenkät för att säkerställa svarsfrekvenser). De resultat som visas här ska ses som indikativa och kan komma att ändras.

3 Bortfall Prel. svarsfrekvens 27 procent. Antal utskick 1720 Antal svarande (webb) 470 Antal svarandet telefon Pågår Svarsfrekvens (prel.) 27% Kommer stiga ca 4-8 procent genom den telefonenkät som pågår. I dagsläget inget systematiskt bortfall avseende företags storlek eller geografi. Vi bedömer att svaren speglar den målgrupp som valts ut avseende branscher men med viss överrepresentation på tillverkning och företagstjänster. Tillräcklig svarsfrekvens för att tillåta vissa nedbrytningar (dock ej på kommun eller samtliga branscher).

4 Målpopulation visavi svarspopulation Kalmar Västervik Oskarshamn Nybro Mörbylånga Vimmerby Hultsfred Borgholm Mönsterås Emmaboda Torsås Högsby 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda anställda anställda Okänd 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% Svarspopulation Målpopulation Svarspopulation Målpopulation

5 Vad kännetecknar svarspopulationen? (branscher) Merparten av företagen återfinns inom företagstjänster och tillverkning. Strategiskt urval av branscher har gjorts i dialog med RF; för att spegla Innovationssystemets målgrupper I praktiken: t.ex. bygg, handel och branscher med huvudsaklig lokalmarknad ingår ej. Företagstjänster Tillverkning & utvinning Övriga tjänster IKT Besöksnäring Transport & logistik Utbildning Vård & omsorg Miljö Gröna näringar Finans 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

6 Vad kännetecknar svarspopulationen? (geografi) Okänd Västervik Vimmerby Torsås Oskarshamn Nybro Mörbylånga Mönsterås Kalmar Speglar i stort hur sammansättning av arbetsställen ser ut i regionen Överrepresentation av svarande Kalmar jämfört med förhållande i regionen som helhet; påverkas sannolikt av urvalet av branscher Högsby Hultsfred Emmaboda Borgholm 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

7 Vad kännetecknar svarspopulationen? (företagsstorlek) Små och medelstora företag har varit målgruppen (taket satt vid 250 anställda) Vi ser i bortfallet att det finns överrepresentation av de något större företagen (1-4 och anställda) Okänd % 10% 20% 30% 40%

8 Vad kännetecknar svarspopulationen? (Export, innovationsaktivitet, tillväxt och svarandes kön) 30 procent av de svarande är kvinnor. 73 procent är VD; 14 procent affärsområdeschef eller motsvarande. 42 procent av de svarande anger att företag haft försäljning utanför Sverige under procent anger att de planerar att växa genom en ökad försäljning utomlands under de kommande 2 åren. Ca 60 procent anger att de bedrivit innovationsverksamhet* *Här mätt som om företaget utvecklat och introducerat nya vara eller tjänst; nya prodkutionsprocesser och/ eller nya marknadsföringsmetoder

9 De svarandes kännedom om enskilda aktörer Vilka aktörer anger de svarande att de känner till;anges på en förtryckt lista. Almi Regionförbundet i Kalmar län Linnéuniversitetet I svarspopulationen anger 98 procent att de känner till en eller flera av de listade aktörerna. Av dessa anger 86 att de haft kontakt med en eller flera aktörer. Justerar vi för de företag som hämtas från RF:s kontaktlista sjunker andelen till 89 procent (från 95). I genomsnitt känner varje svarande till 7 aktörer. Kalmar Science Park IUC Kommunens näringslivsenhet/bolag Business Sweden (f.d. Exportrådet) NyföretagarCentrum Lokalt utvecklingscentrum (Västervik Kalmar Science Park Incubator Drivhuset Connect Sydost Sustainable Sweden Southeast SKB Näringslivsutveckling E-commerce Tekniknod Nordost (Mönsterås) eller Atrinova Business Inkubator Baltic Maritime Science Park Smart Housing Småland 0% 20% 40% 60% 80% 100%

10 De svarandes subjektiva bedömning av sin kännedom om vilka tjänster som erbjuds 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% De svarande upplever sig ha förhållandevis god kännedom om systemets aktörer. ca 35 procent anger sig ganska eller mycket god kännedom; ca 25 procent bedömer sig ha ganska eller mycket låg kännedom. 0% Mycket god kännedom Ganska god kännedom Varken god eller låg kännedom Ganska låg kännedom Mycket låg kännedom Vet ej

11 Vilka typer av kontakter med systemet har företagen haft? Omfattar de svarande som haft kontakt med någon eller några aktörer. I genomsnitt har varje svarande haft kontakt med 3,5 aktör. Visar vilka typ kontakter de svarande haft med aktörerna. NyföretagarCentrum Smart Housing Småland Lokalt utvecklingscentrum (Västervik Framåt, Kommunens näringslivsenhet/bolag Sustainable Sweden Southeast Tekniknod Nordost (Mönsterås) eller Baltic Maritime Science Park Drivhuset Atrinova Business Inkubator SKB Näringslivsutveckling Business Sweden (f.d. Exportrådet) E-commerce Kalmar Science Park Incubator Andel som enbart haft kontakt Andel som haft samarbete Avseende RF Kalmar finns en bias för andelen som haft samarbete (i tabellen har företagen från RF:s egna lista exkluderats). Kalmar Science Park Linnéuniversitetet IUC Connect Sydost Regionförbundet i Kalmar län* Almi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

12 Varför inte kontakt med någon aktör? Är inte i behov av stöd i dagsläget Känner inte till verksamheterna tillräckligt väl Uppfattar verksamheten som krånglig, byråkratisk Stödet, tjänsterna som erbjuds tillgodoser inte företagets behov Har inte förtroende för aktörerna Har fått information från andra företag att kvaliteten är dålig Tror inte att vi kommer att få ett bra/rättvist bemötande 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Frågan har ställts till gruppen som känner till en eller flera aktörer, men inte haft kontakt med dem. Som främsta orsak pekas bristande behov och okunskap om systemet ut. Brytning kommer att göras avseende bransch, kön samt hur de svarande tidigare bedömt sin kännedom (är det t.ex. en viss grupp som upplever sig sakna kunskap, eller inte ha behov).

13 Kring vad har man haft kontakt? Finansiering, rådgivning och nätverk anges som de tre vanligaste områden som kontakten berört. Gruppen annat rymmer t.ex: att man leverat tjänster, deltagit i utbildning, eller tagit del av information. Tillgång till lokaler och utrustning, samt deltagande i FoU-samarbete med akademin anges av lägst andel. Finansiering (bidrag, företagsstöd eller krediter)* Rådgivning Nätverksaktivitet med andra företag, t.ex. seminarium, frukostmöte etc. Utbildning/kompetensutveckling Kontaktförmedling (finansiärer, samarbetspartners, experter etc.) Praktikant, exjobb etc. via universitetet Forsknings/FoU-projekt med universitet/forskningsinstitut Annat Fått tillgång till lokaler, utrustning 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

14 De svarandes inställning till systemet Område Genomsnittsbetyg (1-5) Har getts möjlighet att betygsätta hur de upplever de kontakter de haft med aktörer. Nytta 3,7 Effektivitet, kompetens och tillgänglighet Hur viktigt är tillgången av de tjänster som erbjuds? (relevans). 3,8 4,0 Varje fråga rymmer ett antal alternativ (se efterföljande sidor). Tabellen visar samlat medelvärde per frågeområde. Femgradig skala där 5 är högsta betyg. Visar på upplevd nytta, synen på effektivitet, kompetens och tillgänglighet samt relevans.

15 Hur bedömer de svarande nyttan av sina kontakter Finansiering genom bidrag/företagsstöd eller krediter Utbildning/kompetensutveckling Rådgivning Tillgång till lokaler, utrustning Forsknings/FoU-projekt med universitet/forskningsinstitut Nätverksaktivitet med andra företag, t.ex. seminarium, frukostmöte etc. Kontaktförmedling till finansiärer, samarbetspartners, experter etc. Praktikant, exjobb etc. via universitet De svarande har ombetts att värdera nyttan av de kontakter/stöd de haft. Femgradig skala (5 högsta betyg ). Enbart de svarande som haft kontakt. 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

16 Effektivitet, kompetens och tillgänglighet Trevligt/professionellt bemötande Tillgänglighet via telefon, mail Tillgänglighet rörande personliga möten De svarande har ombetts att värdera sin erfarenhet av aktörerna och deras verksamhet Kompetensnivå Effektivitet totalt sett Förståelse för företagets behov Effektivitet i ärendehantering/handläggning Femgradig skala (5 högsta betyg ). Endast till de företag som haft kontakt. 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

17 Hur viktigt är tillgången av de tjänster som erbjuds? Rådgivning/stöd till företag som vill exportera Rådgivning/stöd i samband med företagsstart Rådgivning/stöd till företag som vill växa och utvecklas Finansieringsmöjligheter genom bidrag, lån eller krediter Möjligheter att komma i kontakt med finansiärer, samarbetspartners etc. Mötesplatser/nätverksbyggande mellan företag Kompetensförsörjning Motsvarande skala som tidigare frågor Frågan har ställts till samtliga svarande i enkäten (oavsett kännedom eller kontakt). Tillgång till externt ägarkapital/riskkapital Möjligheter till forskningsprojekt med universitet/forskningsinstitut Förmedling/information rörande praktik, exjobb via universitet Tillgång till lokaler, utrustning 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

18 Skillnader mellan grupper av svarande Merparten av de brytning som kommer att göras kommer ske efter att samtliga svar inkommit De resultat som visas här ska ses som preliminära, och kan komma att förändras. I den färdiga rapporten kommer analysen att kontrollera för skillnader i upplevd nytta, relevans och kännedom avseende Företagsledarens kön Export respektive inte export Tillväxt Innovationsaktivitet

19 Följande signifikanta skillnader i svarsmönster kan utläsas rörande vilka som haft kontakt med systemet (preliminärt). Innovativa företag har i högre grad än övriga företag haft kontakt med systemet (91 procent/76 procent) Företag som har tillväxtambitioner har i högre grad än övriga företag haft kontakt med systemet (89 procent/73 procent) Exportföretag har i högre grad än övriga företag haft kontakt med systemet (91 procent/83 procent) Företagsledare med eftergymnasial utbildning har i högre grad än övriga varit i kontakt med systemet (91 procent/79 procent)

Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Kontigo AB 2014-05-28 Petet Bjerkesjö, Pär Lindquist, Kontigo AB Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Sammanfattning... 3 2 Metod... 5 2.1

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Reglab, Gävle, 2010-11-09

Reglab, Gävle, 2010-11-09 Samverkan mellan regioner för att stärka innovationskraften gemensam analys av innovationssystemet i Småland och Blekinge -------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING Avsedd för Regionförbundet i Kalmar län Dokumenttyp Rapport Datum Augusti 2009 SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Såddfinansiering

Läs mer

Hur kan man främja en ökad mångfald i Kalmarregionens näringsliv?

Hur kan man främja en ökad mångfald i Kalmarregionens näringsliv? Hur kan man främja en ökad mångfald i Kalmarregionens näringsliv? Stockholm den 13 februari Jonas Hugosson Innehållsförteckning Vad kan Regionförbundet göra?... 3 Utmaningar och hinder för företagare med

Läs mer

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anders Lundström Anna Kremel FSF 2009:2 Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anna Kremel Anders Lundström Forum för småföretagsforskning

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Business region Göteborg (BRG)

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Business region Göteborg (BRG) Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Business region Göteborg (BRG) Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kungsbacka kommun

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kungsbacka kommun Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Kungsbacka kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet av Insikt 2015...

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Vetlanda kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Vetlanda kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Vetlanda kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund... 3 Om

Läs mer

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Rapport Juni 2012 Länsstyrelsen Södermanlands län Förord... 3 Sammanfattning... 5 Förstudie; uppdrag, arbetsmetoder...

Läs mer

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kalmar kommun

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kalmar kommun Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Kalmar kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet av Insikt 2015... 2

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG.

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Lidköpings kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2

Läs mer

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Tidigare

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Trelleborgs kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Trelleborgs kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Trelleborgs kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund...

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Ronneby kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Ronneby kommun Arbetsmaterial t.o.m. 20150907 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Ronneby kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Hässleholms kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Hässleholms kommun Arbetsmaterial t.o.m. 20150907 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Hässleholms kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion:

Läs mer