Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län"

Transkript

1 Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Kontigo AB Petet Bjerkesjö, Pär Lindquist, Kontigo AB

2 Innehåll 1 Inledning Sammanfattning Metod Beskrivning av urval och bortfall Ett strategiskt urvalsförfarande Resultat av undersökningen Vilka har svarat på enkäten Vad kännetecknar de svarandes kännedom om och kontakter med innovationssystemet? Attityder till innovationssystemet hur bedömer de svarande systemets nytta, relevans och effektivitet? Varierar attityderna till innovationssystemet mellan olika typer av företag eller företagare? Kännedom om och kontakter med innovationssystemet Skillnader i attityder till innovationssystemet Bilaga 1. Enkät Förstudie 2 (43) Kontigo AB

3 1 Inledning Som ett led i sitt pågående arbete med att genomlysa regionens innovationssystem har Företagarna och Regionförbundet i Kalmar län låtit genomföra av en attitydundersökning av regionens innovationsstödjande system. Kontigo AB har under vintern 2014 haft i uppdrag att genomföra undersökningen. Attitydundersökningen riktar sig till företagare verksamma i länet och syftar till att ge en bild av hur dessa upplever det innovationsstödjande systemet. Det efterfrågade uppdraget syftar till att ta fram en representativ bild av hur företagen i Kalmar län uppfattar systemet avseende fyra övergripande områden: Relevans Tillgänglighet Effektivitet Nytta Föreliggande rapport presenterar resultatet från undersökningen. Vid Kontigo har Peter Bjerkesjö och Pär Lindquist ansvarat för genomförandet av undersökningen. 1.1 Sammanfattning Kontigo har av Regionförbundet och Företagarna haft i uppdrag att ta fram en bild av attityden till det innovationsstödjande systemet hos de företag och företagare som är målgruppen för systemet. Studien har genomförts i form av en enkätundersökning riktad till företag i ett urval av branscher. Totalt besvarades enkäten av 604 företag, vilket ger en svarsfrekvens på 35 procent. Bortfallsanalysen visar att det inte föreligger något systematiskt bortfall och svaren bedöms vara representativa för de branscher som valts ut av Regionförbundet och Företagarna. Merparten av de svarande är verksamma i företag med 1-4 anställda och de svarande företagen återfinns främst inom företagstjänster och tillverkningssektorn. Av de svarande individerna anger 80 procent att de är VD, marknadschef eller motsvarande. En knapp fjärdedel av de svarande är kvinnor. Merparten ca 65 procent anger att de har eftergymnasial utbildning. Åldersmässigt ligger tyngdpunkten i svarspopulationen inom spannet år De svarandes kännedom och inställning till systemet Resultaten pekar på en förhållandevis god kännedom och en positiv inställning till systemets aktörer hos de svarande. Rörande kännedom om aktörerna kan konstateras att i princip samtliga (98 procent) av de svarande känner till minst en aktör i systemet, och i genomsnitt anger varje svarande att de känner till 7 aktörer. Flest anger att de känner till Regionförbundet, Almi, Linnéuniversitet samt Kalmar SP. Strax över två tredjedelar av de svarande har även haft kontakt med en heller Förstudie 3 (43) Kontigo AB

4 flera av aktörerna i systemet. Kontakterna har främst rört finansiering, rådgivning eller deltagande i någon form av nätverksaktivitet. Avseende attityder och inställning till systemet har de svarande betygsatt sina kontakter med systemet avseende en rad parametrar, på en femgradig skala (fem är högsta värde). I analysen har dessa slagits samman till tre områden: nytta, relevans samt effektivitet. Betygen ligger i intervallet 3,7-4,0 på en femgradig skala. Vilket vi menar får ses som förhållandevis gott betyg. Bland de företag som känner till en eller flera aktörer, men som inte haft kontakt med systemet anges bristande behov hos det egna företaget, att man inte känner till vilket stöd och vilka tjänster som erbjuds samt att man inte bedömer att det stöd som erbjuds är relevant för sin verksamhet, som de främsta skälen till att man inte sökt kontakt med någon aktör Skillnader mellan grupper av företag och företagare Ett av syftena med studien har varit att belysa eventuella skillnader mellan grupper av företag eller av företagare. Den övergripande bilden från enkäten är att det finns mer som förenar än som skiljer företagen och företagarna åt. En fördjupad analys av enkäten visar på ett antal skillnader mellan olika typer av företag och företagare och hur man ser på systemet. Vi kan för det första se att gruppen kunskapsintensiva tjänsteföretag anger att de har en större kännedom om innovationssystemet än företag i andra branscher. På samma sätt har företag som anger att de bedriver ett systematiskt innovationsarbete också en större kännedom om systemet än övriga företag. Denna grupp är dessutom mer positivt inställda till systemet än övriga företag. De företag som i enkäten uttryckt en ambition om att växa under de kommande åren har haft kontakt med innovationssystemet i en högre utsträckning än de företag som inte har en angett motsvarande ambition. Vi kan även se att nystartade företag har haft kontakt med innovationssystemet i högre utsträckning än andra företag (som är äldre än tre år). De nystartade företagen uppvisar också en något positivare inställning vad det gäller synen på systemets nytta, relevans och aktivitet. Avseende företagsledare kan vi se att kvinnor i högre utsträckning anger att de haft kontakt med det innovationsstödjande systemet. Enkätsvaren visar också på att personer med högskoleutbildning i högre grad har haft kontakt med innovationssystemet än övriga. Denna studie, som Regionförbundet och Företagarna valt att ta fram, är den första i sitt slag i regionen. Detta innebär att det är svårt att hitta referenspunkter att ställa resultaten mot. Från Regionförbundets sida har man dock tidigare analyserat det regionala företagsstödjande systemets utbud och funktion (bl.a. i den funktionsanalys som gjordes 2011 och i den genomgång som OECD lät göra av Småland-Blekinge 2012); vi tror att den bild som framkommit här med fördel kan ställas mot den bild av utbudssidan som framkommer där och att detta ger en ytterligare dimension till analysen. Detta innebär vidare att studiens har inneburit en metodutveckling, framförallt när det gäller metod för genomförandet och hur frågorna formulerats. Vi Förstudie 4 (43) Kontigo AB

5 tror att denna studie kan ses som en nollbasmätning och att Regionförbundet och Företagarna genom den investering som gjorts i metodutveckling nu lagt grunden för att kontinuerligt kunna följa upp målgruppen för det innovationsstödjande arbetet. 2 Metod Attitydundersökningen har genomförts i form av en enkätundersökning riktad till ett strategiskt urval av företagare verksamma i regionen. Underlaget har samlats in genom två typer av enkäter. Merparten av svaren har samlats in via en webbaserad enkät under perioden mars-april Som ett komplement till denna, för att säkerställa svarsfrekvens för ett antal urvalsgrupper, har en telefonenkätundersökning genomförts under senare halvan av april. Fördelningen av svar ser ut enligt tabell 1 nedan. Tabell 1. Fördelning av svar efter källa Källa Antal Andel Webbenkät ,3 % Telefonenkät ,7 % S:a % 2.1 Beskrivning av urval och bortfall Den population som kontaktas för enkät antingen via e-post eller telefon- har sammanställts från två källmaterial. För det första från en kontaktlista av företag som varit i kontakt med aktörer inom innovationssystemet i olika sammanhang (framförallt företag som tagit del av företagsstöd via Regionförbundet). För det andra har ett obundet slumpmässigt urval av företag med verksamhet i regionen hämtats från PAR:s adressregister. För att svaren ska vara generaliserbar har tre faktorer varit viktig att beakta i urvalsoch bortfallshanteringen, nämligen att: 1. Att urvalet av svarande sker på sådant sätt att det speglar målpopulationen, det vill säga den population vi vill studera 2. Att en tillräcklig svarsfrekvens nås 3. Att de svar som inkommer inte på ett systematiskt sätt avviker från urvalspopulationen Nedan beskriver vi hur dessa faktorer har hanterats i föreliggande undersökning. Förstudie 5 (43) Kontigo AB

6 2.2 Ett strategiskt urvalsförfarande För att genomföra undersökningen har Kontigo haft tillgång till kontaktuppgifter till företag som på olika sätt varit kontakt med innovationssystemet i Kalmar län. Detta utgörs framförallt av kontaktuppgifter till företag som fått företagsstöd via Regionförbundet. Det finns anledning att tro att denna population företag inte är representativ för näringslivet som helhet eller för den delen innovationssystemets målgrupp som helhet. För att komplettera denna population av företag, som vi redan vet har haft vissa typer av kontakter med innovationssystemet, har vi gjort ett kompletterande urvalsförfarande. Målet har varit att, i den utsträckning det är möjligt, kunna uttala oss om innovationssystemets primära målgrupper (utan att för den delen göra anspråk på att uttala oss om hela näringslivet i Kalmar län). Principerna för ett sådant urval illustreras i figur 1 nedan. Det vi vill göra är att utifrån ett antal urvalskriterier få fram ett urval av företag som matchar dessa kriterier. Det vill säga givet urvalskriterierna göra ett obundet slumpmässigt urval från en population bestående av företag verksamma i regionen. Ett OSU kan liknas vid att dra lotter ur en tombola och grundtanken bakom detta är att varje objekt (i detta fall företag) har samma sannolikhet att ingå i urvalet. I detta fall har vi varit begränsade till de företag som återfinns med kontaktuppgifter (e-post och telefon) i PAR adressregister 1. Figur 1. Schematisk bild av framtagandet av undersökningspopulation. Strategiskt urval av näringslivet i regionen (N) (Rampopulation) Slumpmässigt urval av företag (Målpopulation) OSU Representativt Enkätutskick Svarspopulation (n) Genom det urvalsförfarande som beskrivs ovan kommer den population av företag som enkäten skickas ut till att vara en spegling av den urvalspopulation av regionens näringsliv som beskrivs i avsnitt nedan. I analysen av enkätresultatet har vi i förekommande fall tagit hänsyn till vilken källa den svarande kommer ifrån, i de fall detta är av vikt för tolkningen av svaren (det kan exempelvis vara rimligt att anta att kännedom om det innovationsstödjande systemet är högre hos de som ingår i populationen som varit i kontakt med Regionförbundet 1 Förstudie 6 (43) Kontigo AB

7 än de som hämtats från PAR). I de fall det är aktuellt redovisas enkätsvaren brutet på urvalsgrupp Kriterier för urval I dialog med uppdragsgivaren togs ett antal kriterier fram som bestämmer vilka företag som kommer att ingå i urvalsramen för undersökningen. Önskemålet från uppdragsgivaren har varit att de branscher som ingår i urvalet är sådana som är målgrupp för det innovationsstödjande systemet i Kalmar län, är utpekade styrkeområden i regionen och/eller har en marknadspotential som är större än närregionen. Det är således inte hela näringslivet som urvalet av svarande gjorts från. Följande kriterier var styrande för rampopulationens sammansättning: 1. Företagets branschtillhörighet 2. Företagets juridiska form 3. Företagets storlek 4. Aktivitetsstatus Branscher som finns med i undersökningen är: Areella näringar (Gröna näringar) Tillverkning och utvinning Kunskapsintensiva företagstjänster Transport & logistik IKT Utbildning Vård & omsorg Besöksnäring (undantaget restaurang) I praktiken innebär detta att ett antal branscher exkluderas från undersökningen. Det handlar till största delen om branscher med främst en lokal marknad, som inte är primära målgrupper för det innovationsstödjande systemet eller utpekade styrkeområden regionalt samt som generellt sett har låg kunskaps- och innovationshöjd. 2 Utöver branschtillhörighet har urvalet gjorts även utifrån bolagsform och storlek. I urvalet ingår företagsformerna aktiebolag (AB) samt handelsbolag (HB/KB). Däremot inte bolagsformen enskild firma. Vidare görs en avgränsning utifrån företagets storlek. Enbart företag med upp till 250 anställda ingår i urvalet. Företag som ingår i urvalet ska vidare vara registrerade som aktiva i momsregistret, för att undvika att få med vilande bolag i urvalet. Målpopulationen för enkäten konstrueras således utifrån; (1) företag i utvalda branscher, (2) företag med bolagsform som aktiebolag eller handelsbolag, (3) företag 2 Branscher som inte finns med i undersökningen är exempelvis Bygg, Handel, Restaurang, Fastighetstjänster, Uthyrnings och leasingtjänster, Bemanning samt Konsumenttjänster. Förstudie 7 (43) Kontigo AB

8 med max 250 anställda och (4) företag med aktiv näringsverksamhet. Utifrån dessa kriterier konstrueras målpopulationen som ett obundet slumpmässigt urval av företag som matchar dessa kriterier samt att företagen återfinns i PAR adressregister Bortfallsanalys Vid bortfallsanalys i denna typ av studier är det framförallt två frågor som är av vikt. För det första om tillräcklig svarsfrekvens nås för att materialet ska gå att bryta ner i mindre svarsgrupper (dvs. återfinns det tillräckligt många svar för att kunna göra nedbrytningar utan att felmarginalerna blir för stora). För det andra om utskickspopulationen skiljer sig på något avgörande sätt från svarspopulationen, dvs. återfinns det ett systematiskt bortfall. Har t.ex. en viss typ av företag valt att svara på enkäten i högre eller lägre utsträckning. Avseende webbenkäten kontaktades respondenterna via e-post. I ungefär hälften av fallet riktades den till en namngiven person (VD eller verksamhetsansvarig) i övriga fall till någon form av info -adress. I utskicksbrevet presenterades syftet med undersökningen samt framgick tydligt att Regionförbundet och Företagarna var beställare av studien (såväl i löptext som genom logotyper). I utskicksbrevet återfanns en länk via vilken de svarande nådde enkäten, som fylldes i direkt på nätet. Enkäten bestod av totalt 20 frågor, men genom att enkäten innehöll ett antal villkor kom inte alla svarande att besvara samtliga 20 frågor. Fältperioden sträckte sig mellan 23 mars till 16 april. Under denna period gjordes ett ordinarie och tre påminnelseutskick. För att öka svarsfrekvensen inom gruppen som inte varit i kontakt med systemet genomfördes en telefonenkät. För att genomföra denna anlitades Concilia AB som underleverantör. Telefonenkäten utgjordes av motsvarande enkät som webbenkäten. Fältperiod för telefonenkäten var 17 april tom 1 maj. Efter att bruttopopulationen rensats för dubbletter och felaktiga adresser etc. uppgick utskickspopulationen till 1720 unika företag. Av dessa inkom 449 med svar via webbenkät och 155 via telefon enkät. Den totala svarsfrekvensen för studien uppgår därmed till 35 procent. Tabell 2. Svarsfrekvens och bortfall i undersökningen Antal Antal utskick 1720 Antal svarande 604 Därav svarande via webb 449 Därav svarande via telefon 155 Svarsfrekvens 35% Förstudie 8 (43) Kontigo AB

9 För att få en mer detaljerad bild av undersökningens yttre bortfall ska vi här titta närmare på hur svarspopulationen ser ut jämfört med målpopulationen. Syftet är att undersöka om de svarande företagen på ett systematiskt sätt avviker mot målpopulationen avseende ett antal kända bakgrundsvariabler. Till att börja med tittar vi på hur företagen fördelar sig mellan olika kommuner. 3 Av figur 1 nedan framgår att svarspopulationen i mycket hög grad återspeglar fördelningen i målpopulationen. Företag i Kalmar utgör ca en tredjedel av hela populationen, Västervik ca 15 procent och Oskarshamn en knapp tiondel. Ett undantag från det generella mönstret är Vimmerby kommun som, av okänd anledning, har 50 procent lägre representation i svarspopulationen än i målpopulationen. Figur 2. Andel företag i målpopulationen och svarspopulation fördelat efter kommun Kalmar Västervik Oskarshamn Nybro Mörbylånga Vimmerby Hultsfred Borgholm Mönsterås Emmaboda Torsås Högsby 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Svarspopulation Målpopulation Vi går vidare med att titta på svars- och målpopulationen utifrån företagens storlek. Även här återspeglar svarspopulationen i hög grad målpopulationen. För en relativt stor andel av företagen har vi inte uppgifter om antal anställda. Sannolikt är många av dessa småföretag med inga eller endast få anställda. Vad vi också kan notera är att gruppen företag som saknar anställda utgör en liten del av målpopulationen för undersökningen, vilket speglar det urval som gjorts och som beskrivits ovan. 4 Den största gruppen i undersökningen ca en tredjedel av företagen har 1-4 anställda. 3 Jämför vi med näringslivet som helhet i Kalmar län är det i undersökningen en viss överrepresentation av främst företag i Kalmar, men även Västervik. Sannolikt beror detta på att företag i gröna näringar är kraftigt underrepresenterade i studien, men mer vanligt förekommande i övriga kommuner. 4 Ser vi till samtliga näringsverksamheter i länet så utgör företag utan anställda ca två tredjedelar av samtliga företag. Men i detta ryms en mängd små näringsverksamheter som inte utgör grund för försörjning, hobbyverksamheter, olika typer av föreningar etc. Förstudie 9 (43) Kontigo AB

10 Medelstora företag med anställda utgör den näst största gruppen med drygt 20 procent. Företagen med fler än 50 anställda är få. Figur 3. Andel företag i målpopulationen och svarspopulation fördelat efter företagsstorlek 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda anställda anställda Okänd 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Svarspopulation Målpopulation Slutligen ska vi titta på hur företagen fördelar sig i olika branscher. Det är framförallt två branscher, tillverkning och utvinning samt företagstjänster som är dominerande i undersökningen (eller snarare branschområden, såväl tillverkning som företagstjänster rymmer i sig en stor mångfald av verksamheter med olika inriktning och förutsättningar). Företag inom dessa branscher har också besvarat undersökningen i större utsträckning än många andra branscher. Framförallt är företag som ingår i det vi kallar för övriga branscher samt gröna näringar lägre representerade i svarspopulationen jämfört med målpopulationen. Det finns inget självklart svar på vad detta beror på eller om det påverkar resultaten i undersökningen på något sätt. Men det kan finnas anledning att vara uppmärksam på detta vid analys av svaren. Förstudie 10 (43) Kontigo AB

11 Figur 4. Andel företag i målpopulationen och svarspopulation fördelat efter bransch Tillverkning & utvinning Företagstjänster Besöksnäring IKT Transport & logistik Vård & omsorg Gröna näringar Övriga tjänstenäringar 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Svarspopulation Målpopulation Sammanfattningsvis kan vi av denna bortfallsanalys konstatera att företagen i svarspopulationen avspeglar målpopulationens fördelning avseende geografisk spridning i länet och företagsstorlek väl. Vad gäller svarspopulationens fördelning i olika branscher så har vi en mindre överrepresentation av företag inom tillverkning samt företagstjänster och en underrepresentation bland företag i vad vi kallar för övriga tjänstenäringar samt till viss del gröna näringar. Generellt gäller att det kan vara av betydelse att vara uppmärksam på om företag som är under- eller överrepresenterade i undersökningen svarar på ett avvikande sätt jämfört med genomsnittet. Kontigo bedömer dock inte detta som något stort problem för svarens generaliserbarhet, men vi kommer att i analysen uppmärksamma detta Undersökningens generaliserbarhet Vi ska här kort kommentera undersökningens generaliserbarhet och vad som kan vara bra att tänka på vid tolkning av svaren i undersökningen. Kontigo menar att det urval som gjorts, och de kontaktuppgifterna till företag i Kalmar län vi haft tillgång till i undersökningen, medför att målpopulationen för undersökningen sannolikt är en bra avspegling av det innovationsstödjande systemets huvudsakliga målgrupp. Däremot är svaren inte nödvändigtvis generaliserbara för hela näringslivet i Kalmar län. Målpopulationen för undersökningen har konstruerats dels genom kontaktuppgifter till företag som haft kontakt med delar av systemet, framförallt Regionförbundets företagsstöd, och dels genom ett urval baserat på en viss typ av företag i utvalda branscher där kontaktuppgifter hämtats från PAR adressregister. Vi vill med anledning av detta framförallt göra läsaren av denna rapport uppmärksam på att i urvalet till undersökningen har utöver de företag som haft kontakt med innovationsstödsystemet vars kontaktuppgifter tillhandahållits av Regionförbundet Förstudie 11 (43) Kontigo AB

12 enbart företag som drivs som aktiebolag eller handelsbolag ingått. Jämfört med näringslivet som helhet i Kalmar län är därför följande typer av företag underrepresenterade i undersökningen: o o o små företag med få eller (framförallt) inga anställda företag som drivs som enskild firma företag inom gröna näringar, KKN och besöksnäringen (till följd av de två föregående punkterna) Företag i branscher med i huvudsak lokal marknadsinriktning har inte ingått i urvalet, t.ex. vissa stora branscher som bygg, handel, restaurang och konsumenttjänster. Denna typ av företag ingår därför enbart i undersökningen om de fått företagsstöd eller annat utvecklingsstöd från det innovationsstödjande systemet. Vi vet av erfarenhet att benägenheten att svara på den här typen av undersökningar är högre hos dem som varit i kontakt med (någon av aktörerna i) det innovationsstödjande systemet jämfört med dem som inte haft kontakt med systemet. I praktiken innebär detta att vi riskerar att överskatta andelen företag som känner till eller har haft kontakt eller samarbete med någon av aktörerna i systemet. Av de kontaktuppgifter till företag som hämtats direkt från Regionförbundet har en stor andel mottagit företagsstöd. Det finns därför en tyngdpunkt mot finansiering vad gäller erfarenhet av stöd från innovationssystemet, när hela populationen studeras. I de fall det är aktuellt särredovisar vi dessa företag mot övriga populationen Hur mäter vi attityder till det innovationsstödjande systemet? Undersökningar av denna typ som innebär att mäta attityder till ofta förhållandevis abstrakta begrepp, är förknippade med ett antal utmaningar. Det är framförallt två utmaningar som måste hanteras. För det första har vi bedömt att begrepp som innovationssystem eller det innovationsstödjande systemet, är så pass abstrakta begrepp att det i praktiken innebär att många av de svarande inte vet att de varit i kontakt med systemet. Däremot känner man till sin egen respektive kontakt, men upplever sannolikt inte att det är en del av system. Vi har därför valt att inte ställa frågor om systemet som helhet, då validiteten i svaren sannolikt blivit låg (dvs. vi vet inte om de svarande avser samma saker som vi gör när vi frågar om ett system). För att lösa detta har enkäten, med några undantag, byggts upp kring de svarandes kontakter med en eller flera namngivna aktörer. 5 I analysen har vi sedan aggregerat svaren till att handla om systemet som en större helhet. För det andra innebär undersökningen att begreppet attityder måste operationaliseras och göras mätbart. För att göra detta har enkäten byggts upp kring fyra dimensioner: kännedom, relevans, nytta och effektivitet. Dessa begrepp har var för sig brutits ner i mindre beståndsdelar (detta gäller främst relevans, nytta och 5 Som av Regionförbundet bedömts att ingå i regionens innovationsstödjande system. Förstudie 12 (43) Kontigo AB

13 effektivitet). För att mäta hur de svarande upplever det innovationsstödjande systemet, har frågeformuläret konstrueras så att begreppet bryts ner i mindre, mätbara komponenter som betygssätt av de svarande, oftast på en s.k. likertskala. Det är den aggregerade summan av dessa svar som används för att bedöma företagens attityder. Förstudie 13 (43) Kontigo AB

14 3 Resultat av undersökningen I följande avsnitt kommer resultatet från enkäten att presenteras. Redovisningen är uppdelad i fyra delar. Först en beskrivning av vad som kännetecknar dem som svarat, följt av en sammanställning av de svarandes kännedom om och kontakter med innovationssystemet. Detta följs av en redogörelse av de svarandes attityder till innovationssystemet. Slutligen följer en analys av om det föreligger skillnader mellan olika grupper av svarande avseende inställningen till systemet. 3.1 Vilka har svarat på enkäten I detta avsnitt ges en bild av hur svarspopulationen ser ut. Avsnittet beskriver vad som kännetecknar företagen, avseende t.ex. branscher, storlek och tillväxtambitioner, dels avseende de svarandes (företagarnas) ålder, kön och utbildningsnivå. Syftet med avsnittet är att ge en bild av vilka företag och vilka företagare som utgör målgruppen för det innovationsstödjande systemet Vad kännetecknar de svarande företagen Merparten av de svarande återfinns inom tjänstesektorn, ungefär tre av fyra företag i undersökningen är tjänsteföretag. Företagstjänster är den största branschkategorin, omkring vart fjärde företag i undersökningen tillhör denna bransch. Ytterligare en fjärdedel av de svarande återfinns i gruppen Tillverkning och utvinning. Besöksnäring, Transport & logistik samt IKT står för omkring sju procent vardera. Knappt en fjärdedel av de svarande företagen tillhör andra branscher än de som finns representerade i figuren och ingår i kategorin Övriga tjänstenäringar (här återfinns t.ex. företag inom miljö, finans, utbildning, handel, byggsektor m.fl.). Figur 5. Andel svarande efter bransch, n=600 Företagstjänster Tillverkning & utvinning Övriga tjänstenäringar Besöksnäring IKT Transport & logistik Vård & omsorg Gröna näringar 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Förstudie 14 (43) Kontigo AB

15 Merparten av de svarande är verksamma i ett företag med färre än 10 anställda (drygt 50 procent) och av dessa återfinns majoriteten inom storleksklassen 1-4 anställda. En knapp fjärdedel av företagen har anställda och drygt fem procent har fler än 50 anställda. Figur 6. Svarande efter företagsstorlek (antal anställda), n=600 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda anställda 50+ anställda Okänd Ungefär en tredjedel av företagen i undersökningen är startade senare än 2005 och ca 15 procent kan definieras som nystartade företag, det vill säga de har startats 2011 eller senare och har därmed maximalt tre verksamhetsår bakom sig. Drygt 60 procent av företagen har startats 2005 eller tidigare. Figur 7. Andel svarande efter företagets startår, n=600 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% År 2005 eller tidigare År År 2011 eller senare Okänt Förstudie 15 (43) Kontigo AB

16 Vi har i undersökningen också ställt frågor till företagen för att få en bild av deras verksamhet på olika sätt, t.ex. om företagen arbetar aktivt med innovation, om företagen exporterar sina varor eller tjänster, om företagen har tillväxtambitioner eller inte etc. Dels tillför detta intressant information i sig om det innovationsstödjande systemets målgrupp. Dels är det intressant att undersöka om kännedom om och kontakter med innovationssystemet eller attityderna till detta varierar på något sätt utifrån företagens olika karaktär. Med utgångspunkt i detta kan vi konstatera att: 42 procent av företagen är exportföretag (har haft försäljning till utländska kunder under år 2013) 78 procent av företagen har tillväxtambitioner under de kommande två åren, antingen genom ökad försäljning i Sverige eller utomlands 40 procent av företagen har ambitioner att växa genom ökad försäljning utanför Sverige 65 procent av företagen anger att de bedriver innovationsverksamhet (mätt som om företaget utvecklat och introducerat ny vara eller tjänst; nya produktionsprocesser och/eller nya marknadsföringsmetoder eller nya marknader) Vad kännetecknar de svarande individerna Enkäten har riktats till personer i ledande ställning vid företagen. I praktiken har detta inneburit VD eller motsvarande. Omkring hälften av adresserna har varit personliga och övriga någon form av info-adress. I de telefonenkäter som genomförts har intervjuarna haft i uppdrag att prata med verksamhetsansvarig vid företaget. I svarspopulationen är ca 24 procent kvinnor, vilket speglar förhållandena i regionen väl. Andelen kvinnor inom gruppen företagare i Kalmar län uppgick enligt Tillväxtverkets undersökning Företagens Villkor och verklighet 2011 också till 24 procent. Merparten av de svarande återfinns i åldersgrupperna år respektive år. Detta är väntat eftersom genomsnittsåldern hos företagare generellt sett är högre än bland anställda. Männen i svarsgruppen är i genomsnitt något äldre och en högre andel återfinns i intervallen samt 65 år och äldre. Förstudie 16 (43) Kontigo AB

17 Figur 8. Svarande efter ålder och kön, n=600 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 29 år eller yngre år år år 65 år eller äldre 29 år eller yngre år år år 65 år eller äldre Kvinna Man Utöver att vara yngre uppvisar kvinnorna i svarsgruppen en högre utbildningsnivå än männen. Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning är ca 10 procentenheter högre (70 procent har eftergymnasial utbildning) än inom gruppen män (60 procent har eftergymnasial utbildning). Vi har inte data för hur utbildningsnivån ser ut bland företagsledare i målgruppen för denna enkätundersökning, men sannolikt har vi en överrepresentation av företagare med eftergymnasial utbildning i undersökningen. Figur 9. Andel svarande efter utbildningsnivå, n=600 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ej eftergymnasial utbildning Eftergymnaisal utbildning Ej eftergymnasial utbildning Eftergymnaisal utbildning Kvinna Man Förstudie 17 (43) Kontigo AB

18 3.2 Vad kännetecknar de svarandes kännedom om och kontakter med innovationssystemet? I detta avsnitt går vi igenom enkätens utfall rörande de svarandes kännedom om och kontakter med det innovationsstödjande systemet. Inleder vi med att se till kännedomen om systemets aktörer, kan vi konstatera följande: De svarande fick i enkäten inledningsvis besvara en fråga om vilka av nedanstående aktörer de kände till. Av de svarande anger 98 procent att de känner till minst en (1) av aktörerna i innovationssystemet. Vi kan vidare konstatera att varje svarande i genomsnitt säger känner sig känna till ca 6 aktörer i innovationssystemet. Störst kännedom har företagen om Almi och Regionförbundet i Kalmar län, följt av Linnéuniversitet och Kalmar Science park. 6 Ett föga överraskande mönster är att de aktörer som är mest kända är större aktörer med generell inriktning, medan de aktörer med lägst uppmätt kännedom är specialiserade på något sätt mot en viss målgrupp eller typ av verksamhet. Figur 10. Känner du till någon av följande aktörer? n = 600 Almi Regionförbundet i Kalmar län Linnéuniversitetet Kalmar Science Park IUC Kommunens näringslivsenhet/bolag Business Sweden (f.d. Exportrådet) NyföretagarCentrum Lokalt utvecklingscentrum (Västervik Framåt, FCO, IOC, Kalmar Science Park Incubator Drivhuset Connect Sydost Sustainable Sweden Southeast SKB Näringslivsutveckling E-commerce Tekniknod Nordost (Mönsterås) eller Tekniknod Sydost (Torsås) Atrinova Business Inkubator Baltic Maritime Science Park Smart Housing Småland 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 Skillnaden mellan svarande i populationen som kommit från regionförbundet visavi PAR är små avseende kännedom om regionförbundet (95 respektive 89 procent anger att de känner till Regionförbundet). I figur 10 ovan redovisas svaren inklusive Regionförbundets företag. Förstudie 18 (43) Kontigo AB

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Statistik och diagram om näringslivet i kommunen Information framtagen av Improvera AB, agentur för UC Marknadsinformation AB Kalmar kommun 2013 Information om 5 853

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Näringslivsanalys 2007-2012

Näringslivsanalys 2007-2012 Näringslivsanalys 2007-2012 Ambition med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier.

Läs mer

FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD

FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD En undersökning bland nyföretagare och etablerade företagare FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 SAMMANFATTNING Projektet Det företagsamma Värmland (DfV)

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Näringslivsfakta 2014

Näringslivsfakta 2014 Näringslivsfakta 2014 Rapport av Improvera AB i Växjö - auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Könsfördelning

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige Entreprenörskapsbarometern 2012 Attityder till företagande i Sverige Info 0499 Rev A ISBN: 978-91-86987-74-9 Upplaga: 300 ex Illustrationer: Maimi Parik Har du frågor om denna publikation, kontakta: Jonnie

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Näringslivsfakta. Kalmar kommun 2014

Näringslivsfakta. Kalmar kommun 2014 Näringslivsfakta Kalmar kommun 2014 Företag: inkluderar juridiska formerna aktiebolag (AB), handels & kommanditbolag (HKB), enskild näringsverksamhet (EN), ekonomiska föreningar, banker och försäkringsbolag.

Läs mer

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING Avsedd för Regionförbundet i Kalmar län Dokumenttyp Rapport Datum Augusti 2009 SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Såddfinansiering

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Nya företag bland ungdomar

Nya företag bland ungdomar Nya företag bland ungdomar Lars Sundell Regleringsbrevsuppdrag nr 7, 2006 Diarienr. 1-010-2006/0009 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16 66 00 Telefax

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del 2013-07-03 Fredrik Askhem Markör Marknad och Kommunikation AB Bakgrund Teknisk beskrivning och om rapporten Greppa Näringen har låtit

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Kvalitetsbarometern 2011

Kvalitetsbarometern 2011 Kvalitetsbarometern 2011 Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun. Bo Engström Sammanfattning En konsultrapport från Utredningsspecialisten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 211 Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge Huddinge, september 211 1 SAMMANFATTNING Redovisningen av ABF Huddinges kvalitetsmätning av

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB

Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB Konsekvenser av Bortfall Introduktion Illustration av hur bortfall påverkar resultaten i en statistisk

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund Diarienummer 2014-000-000 Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund CSN, rapport 2014:8 2 Diarienummer 2014-219-6424 Diarienummer

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 2 Förord Under november har IFS för fjärde året i rad ställt ett antal frågor

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Innovationssystemet i Småland-Blekinge

Innovationssystemet i Småland-Blekinge Innovationssystemet i Småland-Blekinge En övergripande funktionsanalys 28 oktober 2010 Daniel Hallencreutz, Moa Almerud, Peter Kempinsky och Pär Lindquist Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och uppdrag

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14)

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Sammanställning av myndigheternas undersökningar Bilaga 3. 1) Kön Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: och 2) Ålder

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Presentation av studiegruppen från baslinjemätning

Presentation av studiegruppen från baslinjemätning Presentation av studiegruppen från baslinjemätning Presentation av studiegruppen från baslinjemätning Det här är en sammanställning av de data som samlades in vid deltagarnas och kontrollernas första besök.

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer