Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län"

Transkript

1 Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Kontigo AB Petet Bjerkesjö, Pär Lindquist, Kontigo AB

2 Innehåll 1 Inledning Sammanfattning Metod Beskrivning av urval och bortfall Ett strategiskt urvalsförfarande Resultat av undersökningen Vilka har svarat på enkäten Vad kännetecknar de svarandes kännedom om och kontakter med innovationssystemet? Attityder till innovationssystemet hur bedömer de svarande systemets nytta, relevans och effektivitet? Varierar attityderna till innovationssystemet mellan olika typer av företag eller företagare? Kännedom om och kontakter med innovationssystemet Skillnader i attityder till innovationssystemet Bilaga 1. Enkät Förstudie 2 (43) Kontigo AB

3 1 Inledning Som ett led i sitt pågående arbete med att genomlysa regionens innovationssystem har Företagarna och Regionförbundet i Kalmar län låtit genomföra av en attitydundersökning av regionens innovationsstödjande system. Kontigo AB har under vintern 2014 haft i uppdrag att genomföra undersökningen. Attitydundersökningen riktar sig till företagare verksamma i länet och syftar till att ge en bild av hur dessa upplever det innovationsstödjande systemet. Det efterfrågade uppdraget syftar till att ta fram en representativ bild av hur företagen i Kalmar län uppfattar systemet avseende fyra övergripande områden: Relevans Tillgänglighet Effektivitet Nytta Föreliggande rapport presenterar resultatet från undersökningen. Vid Kontigo har Peter Bjerkesjö och Pär Lindquist ansvarat för genomförandet av undersökningen. 1.1 Sammanfattning Kontigo har av Regionförbundet och Företagarna haft i uppdrag att ta fram en bild av attityden till det innovationsstödjande systemet hos de företag och företagare som är målgruppen för systemet. Studien har genomförts i form av en enkätundersökning riktad till företag i ett urval av branscher. Totalt besvarades enkäten av 604 företag, vilket ger en svarsfrekvens på 35 procent. Bortfallsanalysen visar att det inte föreligger något systematiskt bortfall och svaren bedöms vara representativa för de branscher som valts ut av Regionförbundet och Företagarna. Merparten av de svarande är verksamma i företag med 1-4 anställda och de svarande företagen återfinns främst inom företagstjänster och tillverkningssektorn. Av de svarande individerna anger 80 procent att de är VD, marknadschef eller motsvarande. En knapp fjärdedel av de svarande är kvinnor. Merparten ca 65 procent anger att de har eftergymnasial utbildning. Åldersmässigt ligger tyngdpunkten i svarspopulationen inom spannet år De svarandes kännedom och inställning till systemet Resultaten pekar på en förhållandevis god kännedom och en positiv inställning till systemets aktörer hos de svarande. Rörande kännedom om aktörerna kan konstateras att i princip samtliga (98 procent) av de svarande känner till minst en aktör i systemet, och i genomsnitt anger varje svarande att de känner till 7 aktörer. Flest anger att de känner till Regionförbundet, Almi, Linnéuniversitet samt Kalmar SP. Strax över två tredjedelar av de svarande har även haft kontakt med en heller Förstudie 3 (43) Kontigo AB

4 flera av aktörerna i systemet. Kontakterna har främst rört finansiering, rådgivning eller deltagande i någon form av nätverksaktivitet. Avseende attityder och inställning till systemet har de svarande betygsatt sina kontakter med systemet avseende en rad parametrar, på en femgradig skala (fem är högsta värde). I analysen har dessa slagits samman till tre områden: nytta, relevans samt effektivitet. Betygen ligger i intervallet 3,7-4,0 på en femgradig skala. Vilket vi menar får ses som förhållandevis gott betyg. Bland de företag som känner till en eller flera aktörer, men som inte haft kontakt med systemet anges bristande behov hos det egna företaget, att man inte känner till vilket stöd och vilka tjänster som erbjuds samt att man inte bedömer att det stöd som erbjuds är relevant för sin verksamhet, som de främsta skälen till att man inte sökt kontakt med någon aktör Skillnader mellan grupper av företag och företagare Ett av syftena med studien har varit att belysa eventuella skillnader mellan grupper av företag eller av företagare. Den övergripande bilden från enkäten är att det finns mer som förenar än som skiljer företagen och företagarna åt. En fördjupad analys av enkäten visar på ett antal skillnader mellan olika typer av företag och företagare och hur man ser på systemet. Vi kan för det första se att gruppen kunskapsintensiva tjänsteföretag anger att de har en större kännedom om innovationssystemet än företag i andra branscher. På samma sätt har företag som anger att de bedriver ett systematiskt innovationsarbete också en större kännedom om systemet än övriga företag. Denna grupp är dessutom mer positivt inställda till systemet än övriga företag. De företag som i enkäten uttryckt en ambition om att växa under de kommande åren har haft kontakt med innovationssystemet i en högre utsträckning än de företag som inte har en angett motsvarande ambition. Vi kan även se att nystartade företag har haft kontakt med innovationssystemet i högre utsträckning än andra företag (som är äldre än tre år). De nystartade företagen uppvisar också en något positivare inställning vad det gäller synen på systemets nytta, relevans och aktivitet. Avseende företagsledare kan vi se att kvinnor i högre utsträckning anger att de haft kontakt med det innovationsstödjande systemet. Enkätsvaren visar också på att personer med högskoleutbildning i högre grad har haft kontakt med innovationssystemet än övriga. Denna studie, som Regionförbundet och Företagarna valt att ta fram, är den första i sitt slag i regionen. Detta innebär att det är svårt att hitta referenspunkter att ställa resultaten mot. Från Regionförbundets sida har man dock tidigare analyserat det regionala företagsstödjande systemets utbud och funktion (bl.a. i den funktionsanalys som gjordes 2011 och i den genomgång som OECD lät göra av Småland-Blekinge 2012); vi tror att den bild som framkommit här med fördel kan ställas mot den bild av utbudssidan som framkommer där och att detta ger en ytterligare dimension till analysen. Detta innebär vidare att studiens har inneburit en metodutveckling, framförallt när det gäller metod för genomförandet och hur frågorna formulerats. Vi Förstudie 4 (43) Kontigo AB

5 tror att denna studie kan ses som en nollbasmätning och att Regionförbundet och Företagarna genom den investering som gjorts i metodutveckling nu lagt grunden för att kontinuerligt kunna följa upp målgruppen för det innovationsstödjande arbetet. 2 Metod Attitydundersökningen har genomförts i form av en enkätundersökning riktad till ett strategiskt urval av företagare verksamma i regionen. Underlaget har samlats in genom två typer av enkäter. Merparten av svaren har samlats in via en webbaserad enkät under perioden mars-april Som ett komplement till denna, för att säkerställa svarsfrekvens för ett antal urvalsgrupper, har en telefonenkätundersökning genomförts under senare halvan av april. Fördelningen av svar ser ut enligt tabell 1 nedan. Tabell 1. Fördelning av svar efter källa Källa Antal Andel Webbenkät ,3 % Telefonenkät ,7 % S:a % 2.1 Beskrivning av urval och bortfall Den population som kontaktas för enkät antingen via e-post eller telefon- har sammanställts från två källmaterial. För det första från en kontaktlista av företag som varit i kontakt med aktörer inom innovationssystemet i olika sammanhang (framförallt företag som tagit del av företagsstöd via Regionförbundet). För det andra har ett obundet slumpmässigt urval av företag med verksamhet i regionen hämtats från PAR:s adressregister. För att svaren ska vara generaliserbar har tre faktorer varit viktig att beakta i urvalsoch bortfallshanteringen, nämligen att: 1. Att urvalet av svarande sker på sådant sätt att det speglar målpopulationen, det vill säga den population vi vill studera 2. Att en tillräcklig svarsfrekvens nås 3. Att de svar som inkommer inte på ett systematiskt sätt avviker från urvalspopulationen Nedan beskriver vi hur dessa faktorer har hanterats i föreliggande undersökning. Förstudie 5 (43) Kontigo AB

6 2.2 Ett strategiskt urvalsförfarande För att genomföra undersökningen har Kontigo haft tillgång till kontaktuppgifter till företag som på olika sätt varit kontakt med innovationssystemet i Kalmar län. Detta utgörs framförallt av kontaktuppgifter till företag som fått företagsstöd via Regionförbundet. Det finns anledning att tro att denna population företag inte är representativ för näringslivet som helhet eller för den delen innovationssystemets målgrupp som helhet. För att komplettera denna population av företag, som vi redan vet har haft vissa typer av kontakter med innovationssystemet, har vi gjort ett kompletterande urvalsförfarande. Målet har varit att, i den utsträckning det är möjligt, kunna uttala oss om innovationssystemets primära målgrupper (utan att för den delen göra anspråk på att uttala oss om hela näringslivet i Kalmar län). Principerna för ett sådant urval illustreras i figur 1 nedan. Det vi vill göra är att utifrån ett antal urvalskriterier få fram ett urval av företag som matchar dessa kriterier. Det vill säga givet urvalskriterierna göra ett obundet slumpmässigt urval från en population bestående av företag verksamma i regionen. Ett OSU kan liknas vid att dra lotter ur en tombola och grundtanken bakom detta är att varje objekt (i detta fall företag) har samma sannolikhet att ingå i urvalet. I detta fall har vi varit begränsade till de företag som återfinns med kontaktuppgifter (e-post och telefon) i PAR adressregister 1. Figur 1. Schematisk bild av framtagandet av undersökningspopulation. Strategiskt urval av näringslivet i regionen (N) (Rampopulation) Slumpmässigt urval av företag (Målpopulation) OSU Representativt Enkätutskick Svarspopulation (n) Genom det urvalsförfarande som beskrivs ovan kommer den population av företag som enkäten skickas ut till att vara en spegling av den urvalspopulation av regionens näringsliv som beskrivs i avsnitt nedan. I analysen av enkätresultatet har vi i förekommande fall tagit hänsyn till vilken källa den svarande kommer ifrån, i de fall detta är av vikt för tolkningen av svaren (det kan exempelvis vara rimligt att anta att kännedom om det innovationsstödjande systemet är högre hos de som ingår i populationen som varit i kontakt med Regionförbundet 1 Förstudie 6 (43) Kontigo AB

7 än de som hämtats från PAR). I de fall det är aktuellt redovisas enkätsvaren brutet på urvalsgrupp Kriterier för urval I dialog med uppdragsgivaren togs ett antal kriterier fram som bestämmer vilka företag som kommer att ingå i urvalsramen för undersökningen. Önskemålet från uppdragsgivaren har varit att de branscher som ingår i urvalet är sådana som är målgrupp för det innovationsstödjande systemet i Kalmar län, är utpekade styrkeområden i regionen och/eller har en marknadspotential som är större än närregionen. Det är således inte hela näringslivet som urvalet av svarande gjorts från. Följande kriterier var styrande för rampopulationens sammansättning: 1. Företagets branschtillhörighet 2. Företagets juridiska form 3. Företagets storlek 4. Aktivitetsstatus Branscher som finns med i undersökningen är: Areella näringar (Gröna näringar) Tillverkning och utvinning Kunskapsintensiva företagstjänster Transport & logistik IKT Utbildning Vård & omsorg Besöksnäring (undantaget restaurang) I praktiken innebär detta att ett antal branscher exkluderas från undersökningen. Det handlar till största delen om branscher med främst en lokal marknad, som inte är primära målgrupper för det innovationsstödjande systemet eller utpekade styrkeområden regionalt samt som generellt sett har låg kunskaps- och innovationshöjd. 2 Utöver branschtillhörighet har urvalet gjorts även utifrån bolagsform och storlek. I urvalet ingår företagsformerna aktiebolag (AB) samt handelsbolag (HB/KB). Däremot inte bolagsformen enskild firma. Vidare görs en avgränsning utifrån företagets storlek. Enbart företag med upp till 250 anställda ingår i urvalet. Företag som ingår i urvalet ska vidare vara registrerade som aktiva i momsregistret, för att undvika att få med vilande bolag i urvalet. Målpopulationen för enkäten konstrueras således utifrån; (1) företag i utvalda branscher, (2) företag med bolagsform som aktiebolag eller handelsbolag, (3) företag 2 Branscher som inte finns med i undersökningen är exempelvis Bygg, Handel, Restaurang, Fastighetstjänster, Uthyrnings och leasingtjänster, Bemanning samt Konsumenttjänster. Förstudie 7 (43) Kontigo AB

8 med max 250 anställda och (4) företag med aktiv näringsverksamhet. Utifrån dessa kriterier konstrueras målpopulationen som ett obundet slumpmässigt urval av företag som matchar dessa kriterier samt att företagen återfinns i PAR adressregister Bortfallsanalys Vid bortfallsanalys i denna typ av studier är det framförallt två frågor som är av vikt. För det första om tillräcklig svarsfrekvens nås för att materialet ska gå att bryta ner i mindre svarsgrupper (dvs. återfinns det tillräckligt många svar för att kunna göra nedbrytningar utan att felmarginalerna blir för stora). För det andra om utskickspopulationen skiljer sig på något avgörande sätt från svarspopulationen, dvs. återfinns det ett systematiskt bortfall. Har t.ex. en viss typ av företag valt att svara på enkäten i högre eller lägre utsträckning. Avseende webbenkäten kontaktades respondenterna via e-post. I ungefär hälften av fallet riktades den till en namngiven person (VD eller verksamhetsansvarig) i övriga fall till någon form av info -adress. I utskicksbrevet presenterades syftet med undersökningen samt framgick tydligt att Regionförbundet och Företagarna var beställare av studien (såväl i löptext som genom logotyper). I utskicksbrevet återfanns en länk via vilken de svarande nådde enkäten, som fylldes i direkt på nätet. Enkäten bestod av totalt 20 frågor, men genom att enkäten innehöll ett antal villkor kom inte alla svarande att besvara samtliga 20 frågor. Fältperioden sträckte sig mellan 23 mars till 16 april. Under denna period gjordes ett ordinarie och tre påminnelseutskick. För att öka svarsfrekvensen inom gruppen som inte varit i kontakt med systemet genomfördes en telefonenkät. För att genomföra denna anlitades Concilia AB som underleverantör. Telefonenkäten utgjordes av motsvarande enkät som webbenkäten. Fältperiod för telefonenkäten var 17 april tom 1 maj. Efter att bruttopopulationen rensats för dubbletter och felaktiga adresser etc. uppgick utskickspopulationen till 1720 unika företag. Av dessa inkom 449 med svar via webbenkät och 155 via telefon enkät. Den totala svarsfrekvensen för studien uppgår därmed till 35 procent. Tabell 2. Svarsfrekvens och bortfall i undersökningen Antal Antal utskick 1720 Antal svarande 604 Därav svarande via webb 449 Därav svarande via telefon 155 Svarsfrekvens 35% Förstudie 8 (43) Kontigo AB

9 För att få en mer detaljerad bild av undersökningens yttre bortfall ska vi här titta närmare på hur svarspopulationen ser ut jämfört med målpopulationen. Syftet är att undersöka om de svarande företagen på ett systematiskt sätt avviker mot målpopulationen avseende ett antal kända bakgrundsvariabler. Till att börja med tittar vi på hur företagen fördelar sig mellan olika kommuner. 3 Av figur 1 nedan framgår att svarspopulationen i mycket hög grad återspeglar fördelningen i målpopulationen. Företag i Kalmar utgör ca en tredjedel av hela populationen, Västervik ca 15 procent och Oskarshamn en knapp tiondel. Ett undantag från det generella mönstret är Vimmerby kommun som, av okänd anledning, har 50 procent lägre representation i svarspopulationen än i målpopulationen. Figur 2. Andel företag i målpopulationen och svarspopulation fördelat efter kommun Kalmar Västervik Oskarshamn Nybro Mörbylånga Vimmerby Hultsfred Borgholm Mönsterås Emmaboda Torsås Högsby 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Svarspopulation Målpopulation Vi går vidare med att titta på svars- och målpopulationen utifrån företagens storlek. Även här återspeglar svarspopulationen i hög grad målpopulationen. För en relativt stor andel av företagen har vi inte uppgifter om antal anställda. Sannolikt är många av dessa småföretag med inga eller endast få anställda. Vad vi också kan notera är att gruppen företag som saknar anställda utgör en liten del av målpopulationen för undersökningen, vilket speglar det urval som gjorts och som beskrivits ovan. 4 Den största gruppen i undersökningen ca en tredjedel av företagen har 1-4 anställda. 3 Jämför vi med näringslivet som helhet i Kalmar län är det i undersökningen en viss överrepresentation av främst företag i Kalmar, men även Västervik. Sannolikt beror detta på att företag i gröna näringar är kraftigt underrepresenterade i studien, men mer vanligt förekommande i övriga kommuner. 4 Ser vi till samtliga näringsverksamheter i länet så utgör företag utan anställda ca två tredjedelar av samtliga företag. Men i detta ryms en mängd små näringsverksamheter som inte utgör grund för försörjning, hobbyverksamheter, olika typer av föreningar etc. Förstudie 9 (43) Kontigo AB

10 Medelstora företag med anställda utgör den näst största gruppen med drygt 20 procent. Företagen med fler än 50 anställda är få. Figur 3. Andel företag i målpopulationen och svarspopulation fördelat efter företagsstorlek 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda anställda anställda Okänd 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Svarspopulation Målpopulation Slutligen ska vi titta på hur företagen fördelar sig i olika branscher. Det är framförallt två branscher, tillverkning och utvinning samt företagstjänster som är dominerande i undersökningen (eller snarare branschområden, såväl tillverkning som företagstjänster rymmer i sig en stor mångfald av verksamheter med olika inriktning och förutsättningar). Företag inom dessa branscher har också besvarat undersökningen i större utsträckning än många andra branscher. Framförallt är företag som ingår i det vi kallar för övriga branscher samt gröna näringar lägre representerade i svarspopulationen jämfört med målpopulationen. Det finns inget självklart svar på vad detta beror på eller om det påverkar resultaten i undersökningen på något sätt. Men det kan finnas anledning att vara uppmärksam på detta vid analys av svaren. Förstudie 10 (43) Kontigo AB

11 Figur 4. Andel företag i målpopulationen och svarspopulation fördelat efter bransch Tillverkning & utvinning Företagstjänster Besöksnäring IKT Transport & logistik Vård & omsorg Gröna näringar Övriga tjänstenäringar 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Svarspopulation Målpopulation Sammanfattningsvis kan vi av denna bortfallsanalys konstatera att företagen i svarspopulationen avspeglar målpopulationens fördelning avseende geografisk spridning i länet och företagsstorlek väl. Vad gäller svarspopulationens fördelning i olika branscher så har vi en mindre överrepresentation av företag inom tillverkning samt företagstjänster och en underrepresentation bland företag i vad vi kallar för övriga tjänstenäringar samt till viss del gröna näringar. Generellt gäller att det kan vara av betydelse att vara uppmärksam på om företag som är under- eller överrepresenterade i undersökningen svarar på ett avvikande sätt jämfört med genomsnittet. Kontigo bedömer dock inte detta som något stort problem för svarens generaliserbarhet, men vi kommer att i analysen uppmärksamma detta Undersökningens generaliserbarhet Vi ska här kort kommentera undersökningens generaliserbarhet och vad som kan vara bra att tänka på vid tolkning av svaren i undersökningen. Kontigo menar att det urval som gjorts, och de kontaktuppgifterna till företag i Kalmar län vi haft tillgång till i undersökningen, medför att målpopulationen för undersökningen sannolikt är en bra avspegling av det innovationsstödjande systemets huvudsakliga målgrupp. Däremot är svaren inte nödvändigtvis generaliserbara för hela näringslivet i Kalmar län. Målpopulationen för undersökningen har konstruerats dels genom kontaktuppgifter till företag som haft kontakt med delar av systemet, framförallt Regionförbundets företagsstöd, och dels genom ett urval baserat på en viss typ av företag i utvalda branscher där kontaktuppgifter hämtats från PAR adressregister. Vi vill med anledning av detta framförallt göra läsaren av denna rapport uppmärksam på att i urvalet till undersökningen har utöver de företag som haft kontakt med innovationsstödsystemet vars kontaktuppgifter tillhandahållits av Regionförbundet Förstudie 11 (43) Kontigo AB

12 enbart företag som drivs som aktiebolag eller handelsbolag ingått. Jämfört med näringslivet som helhet i Kalmar län är därför följande typer av företag underrepresenterade i undersökningen: o o o små företag med få eller (framförallt) inga anställda företag som drivs som enskild firma företag inom gröna näringar, KKN och besöksnäringen (till följd av de två föregående punkterna) Företag i branscher med i huvudsak lokal marknadsinriktning har inte ingått i urvalet, t.ex. vissa stora branscher som bygg, handel, restaurang och konsumenttjänster. Denna typ av företag ingår därför enbart i undersökningen om de fått företagsstöd eller annat utvecklingsstöd från det innovationsstödjande systemet. Vi vet av erfarenhet att benägenheten att svara på den här typen av undersökningar är högre hos dem som varit i kontakt med (någon av aktörerna i) det innovationsstödjande systemet jämfört med dem som inte haft kontakt med systemet. I praktiken innebär detta att vi riskerar att överskatta andelen företag som känner till eller har haft kontakt eller samarbete med någon av aktörerna i systemet. Av de kontaktuppgifter till företag som hämtats direkt från Regionförbundet har en stor andel mottagit företagsstöd. Det finns därför en tyngdpunkt mot finansiering vad gäller erfarenhet av stöd från innovationssystemet, när hela populationen studeras. I de fall det är aktuellt särredovisar vi dessa företag mot övriga populationen Hur mäter vi attityder till det innovationsstödjande systemet? Undersökningar av denna typ som innebär att mäta attityder till ofta förhållandevis abstrakta begrepp, är förknippade med ett antal utmaningar. Det är framförallt två utmaningar som måste hanteras. För det första har vi bedömt att begrepp som innovationssystem eller det innovationsstödjande systemet, är så pass abstrakta begrepp att det i praktiken innebär att många av de svarande inte vet att de varit i kontakt med systemet. Däremot känner man till sin egen respektive kontakt, men upplever sannolikt inte att det är en del av system. Vi har därför valt att inte ställa frågor om systemet som helhet, då validiteten i svaren sannolikt blivit låg (dvs. vi vet inte om de svarande avser samma saker som vi gör när vi frågar om ett system). För att lösa detta har enkäten, med några undantag, byggts upp kring de svarandes kontakter med en eller flera namngivna aktörer. 5 I analysen har vi sedan aggregerat svaren till att handla om systemet som en större helhet. För det andra innebär undersökningen att begreppet attityder måste operationaliseras och göras mätbart. För att göra detta har enkäten byggts upp kring fyra dimensioner: kännedom, relevans, nytta och effektivitet. Dessa begrepp har var för sig brutits ner i mindre beståndsdelar (detta gäller främst relevans, nytta och 5 Som av Regionförbundet bedömts att ingå i regionens innovationsstödjande system. Förstudie 12 (43) Kontigo AB

13 effektivitet). För att mäta hur de svarande upplever det innovationsstödjande systemet, har frågeformuläret konstrueras så att begreppet bryts ner i mindre, mätbara komponenter som betygssätt av de svarande, oftast på en s.k. likertskala. Det är den aggregerade summan av dessa svar som används för att bedöma företagens attityder. Förstudie 13 (43) Kontigo AB

14 3 Resultat av undersökningen I följande avsnitt kommer resultatet från enkäten att presenteras. Redovisningen är uppdelad i fyra delar. Först en beskrivning av vad som kännetecknar dem som svarat, följt av en sammanställning av de svarandes kännedom om och kontakter med innovationssystemet. Detta följs av en redogörelse av de svarandes attityder till innovationssystemet. Slutligen följer en analys av om det föreligger skillnader mellan olika grupper av svarande avseende inställningen till systemet. 3.1 Vilka har svarat på enkäten I detta avsnitt ges en bild av hur svarspopulationen ser ut. Avsnittet beskriver vad som kännetecknar företagen, avseende t.ex. branscher, storlek och tillväxtambitioner, dels avseende de svarandes (företagarnas) ålder, kön och utbildningsnivå. Syftet med avsnittet är att ge en bild av vilka företag och vilka företagare som utgör målgruppen för det innovationsstödjande systemet Vad kännetecknar de svarande företagen Merparten av de svarande återfinns inom tjänstesektorn, ungefär tre av fyra företag i undersökningen är tjänsteföretag. Företagstjänster är den största branschkategorin, omkring vart fjärde företag i undersökningen tillhör denna bransch. Ytterligare en fjärdedel av de svarande återfinns i gruppen Tillverkning och utvinning. Besöksnäring, Transport & logistik samt IKT står för omkring sju procent vardera. Knappt en fjärdedel av de svarande företagen tillhör andra branscher än de som finns representerade i figuren och ingår i kategorin Övriga tjänstenäringar (här återfinns t.ex. företag inom miljö, finans, utbildning, handel, byggsektor m.fl.). Figur 5. Andel svarande efter bransch, n=600 Företagstjänster Tillverkning & utvinning Övriga tjänstenäringar Besöksnäring IKT Transport & logistik Vård & omsorg Gröna näringar 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Förstudie 14 (43) Kontigo AB

15 Merparten av de svarande är verksamma i ett företag med färre än 10 anställda (drygt 50 procent) och av dessa återfinns majoriteten inom storleksklassen 1-4 anställda. En knapp fjärdedel av företagen har anställda och drygt fem procent har fler än 50 anställda. Figur 6. Svarande efter företagsstorlek (antal anställda), n=600 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda anställda 50+ anställda Okänd Ungefär en tredjedel av företagen i undersökningen är startade senare än 2005 och ca 15 procent kan definieras som nystartade företag, det vill säga de har startats 2011 eller senare och har därmed maximalt tre verksamhetsår bakom sig. Drygt 60 procent av företagen har startats 2005 eller tidigare. Figur 7. Andel svarande efter företagets startår, n=600 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% År 2005 eller tidigare År År 2011 eller senare Okänt Förstudie 15 (43) Kontigo AB

16 Vi har i undersökningen också ställt frågor till företagen för att få en bild av deras verksamhet på olika sätt, t.ex. om företagen arbetar aktivt med innovation, om företagen exporterar sina varor eller tjänster, om företagen har tillväxtambitioner eller inte etc. Dels tillför detta intressant information i sig om det innovationsstödjande systemets målgrupp. Dels är det intressant att undersöka om kännedom om och kontakter med innovationssystemet eller attityderna till detta varierar på något sätt utifrån företagens olika karaktär. Med utgångspunkt i detta kan vi konstatera att: 42 procent av företagen är exportföretag (har haft försäljning till utländska kunder under år 2013) 78 procent av företagen har tillväxtambitioner under de kommande två åren, antingen genom ökad försäljning i Sverige eller utomlands 40 procent av företagen har ambitioner att växa genom ökad försäljning utanför Sverige 65 procent av företagen anger att de bedriver innovationsverksamhet (mätt som om företaget utvecklat och introducerat ny vara eller tjänst; nya produktionsprocesser och/eller nya marknadsföringsmetoder eller nya marknader) Vad kännetecknar de svarande individerna Enkäten har riktats till personer i ledande ställning vid företagen. I praktiken har detta inneburit VD eller motsvarande. Omkring hälften av adresserna har varit personliga och övriga någon form av info-adress. I de telefonenkäter som genomförts har intervjuarna haft i uppdrag att prata med verksamhetsansvarig vid företaget. I svarspopulationen är ca 24 procent kvinnor, vilket speglar förhållandena i regionen väl. Andelen kvinnor inom gruppen företagare i Kalmar län uppgick enligt Tillväxtverkets undersökning Företagens Villkor och verklighet 2011 också till 24 procent. Merparten av de svarande återfinns i åldersgrupperna år respektive år. Detta är väntat eftersom genomsnittsåldern hos företagare generellt sett är högre än bland anställda. Männen i svarsgruppen är i genomsnitt något äldre och en högre andel återfinns i intervallen samt 65 år och äldre. Förstudie 16 (43) Kontigo AB

17 Figur 8. Svarande efter ålder och kön, n=600 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 29 år eller yngre år år år 65 år eller äldre 29 år eller yngre år år år 65 år eller äldre Kvinna Man Utöver att vara yngre uppvisar kvinnorna i svarsgruppen en högre utbildningsnivå än männen. Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning är ca 10 procentenheter högre (70 procent har eftergymnasial utbildning) än inom gruppen män (60 procent har eftergymnasial utbildning). Vi har inte data för hur utbildningsnivån ser ut bland företagsledare i målgruppen för denna enkätundersökning, men sannolikt har vi en överrepresentation av företagare med eftergymnasial utbildning i undersökningen. Figur 9. Andel svarande efter utbildningsnivå, n=600 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ej eftergymnasial utbildning Eftergymnaisal utbildning Ej eftergymnasial utbildning Eftergymnaisal utbildning Kvinna Man Förstudie 17 (43) Kontigo AB

18 3.2 Vad kännetecknar de svarandes kännedom om och kontakter med innovationssystemet? I detta avsnitt går vi igenom enkätens utfall rörande de svarandes kännedom om och kontakter med det innovationsstödjande systemet. Inleder vi med att se till kännedomen om systemets aktörer, kan vi konstatera följande: De svarande fick i enkäten inledningsvis besvara en fråga om vilka av nedanstående aktörer de kände till. Av de svarande anger 98 procent att de känner till minst en (1) av aktörerna i innovationssystemet. Vi kan vidare konstatera att varje svarande i genomsnitt säger känner sig känna till ca 6 aktörer i innovationssystemet. Störst kännedom har företagen om Almi och Regionförbundet i Kalmar län, följt av Linnéuniversitet och Kalmar Science park. 6 Ett föga överraskande mönster är att de aktörer som är mest kända är större aktörer med generell inriktning, medan de aktörer med lägst uppmätt kännedom är specialiserade på något sätt mot en viss målgrupp eller typ av verksamhet. Figur 10. Känner du till någon av följande aktörer? n = 600 Almi Regionförbundet i Kalmar län Linnéuniversitetet Kalmar Science Park IUC Kommunens näringslivsenhet/bolag Business Sweden (f.d. Exportrådet) NyföretagarCentrum Lokalt utvecklingscentrum (Västervik Framåt, FCO, IOC, Kalmar Science Park Incubator Drivhuset Connect Sydost Sustainable Sweden Southeast SKB Näringslivsutveckling E-commerce Tekniknod Nordost (Mönsterås) eller Tekniknod Sydost (Torsås) Atrinova Business Inkubator Baltic Maritime Science Park Smart Housing Småland 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 Skillnaden mellan svarande i populationen som kommit från regionförbundet visavi PAR är små avseende kännedom om regionförbundet (95 respektive 89 procent anger att de känner till Regionförbundet). I figur 10 ovan redovisas svaren inklusive Regionförbundets företag. Förstudie 18 (43) Kontigo AB

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagsamheten 2017 Kalmar län

Företagsamheten 2017 Kalmar län Företagsamheten 2017 Kalmar län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING KONSULTCHECKAR

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING KONSULTCHECKAR Avsedd för Regionförbundet i Kalmar län Dokumenttyp Rapport Datum Augusti 2009 SLUTRAPPORT UTVÄRDERING KONSULTCHECKAR SLUTRAPPORT UTVÄRDERING KONSULTCHECKAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Jämställt företagande i Jämtlands län

Jämställt företagande i Jämtlands län NR. 1 JÄMTSTÄLLT.COM RAPPORTSERIE Jämställt företagande i Jämtlands län Andreas Mångs (fil. lic.) PhD Candidate Linnaeus University School of Business and Economics JÄMSTÄLLT FÖRETAGANDE I JÄMTLANDS LÄN

Läs mer

Företagsklimatet i Kalmar kommun 2017

Företagsklimatet i Kalmar kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsamheten Kalmar län

Företagsamheten Kalmar län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 län län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling... 6 Företagsamheten

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Statistik och diagram om näringslivet i kommunen Information framtagen av Improvera AB, agentur för UC Marknadsinformation AB Kalmar kommun 2013 Information om 5 853

Läs mer

Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012

Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012 Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012 Winnet Kalmar län www.kalmarlan.winnet.se kalmarlan@winnet.se Besöksadress: Båtgatan 5, Oskarshamn Postadress Box 137, 572 23 Oskarshamn

Läs mer

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv Rapport Företagare om EU Svenskt Näringsliv 09-03-27 enomförande Undersökningens målgrupp var VD för företag med minst en anställd. Totalt genomfördes 1 004 telefonintervjuer i målgruppen under perioden

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Analys baserat på Reglabs Innovationsindex November 2011 Kontigo AB Analysen av Norrbottens län Visa resultatet från Reglabs Innovationsindex för

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Kalmar. Företagsamhetsmätning

Kalmar. Företagsamhetsmätning Företagsamhetsmätning - Kalmar län Johan Kreicbergs Våren 2009 Kalmar Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning Sammanfattning av undersökningen Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan stora och små företag i hur man ser på olika kompetenser, men framför allt hur man ser på skolans uppdrag och

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Näringslivsanalys 2007-2012

Näringslivsanalys 2007-2012 Näringslivsanalys 2007-2012 Ambition med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier.

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN Anna Löfmarck

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN Anna Löfmarck ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN 2009-2014 Anna Löfmarck 2015-10-29 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Undersökning rörande projektet Mind Your Own Business för Business Region Göteborg AB. Mind Your Own Business

Undersökning rörande projektet Mind Your Own Business för Business Region Göteborg AB. Mind Your Own Business Undersökning rörande projektet Mind Your Own Business för Business Region Göteborg AB 2011 1 Bakgrund och data Evimetrix har på uppdrag av Business Region Göteborg genomfört en undersökning rörande rådgivningen

Läs mer

Företagsklimatet i Västerviks kommun 2017

Företagsklimatet i Västerviks kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012 PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 212 El-Kretsen har tillsammans med Avfall Sverige genomfört en översiktlig undersökning med syfte att skapa en nulägesbild över hur insamling

Läs mer

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2017

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

MED SVENSKA FÖRETAGARE

MED SVENSKA FÖRETAGARE NNRs SKOP-UNDERSÖKNING SKOP-undersökning 2016 MED SVENSKA FÖRETAGARE Februari 2017 NNR Service AB, Stockholm, 2017 Om NNRs SKOP-undersökning Regelförbättring är en bred och komplex fråga som påverkas av

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

Näringslivsfakta 2014

Näringslivsfakta 2014 Näringslivsfakta 2014 Rapport av Improvera AB i Växjö - auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Könsfördelning

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige Entreprenörskapsbarometern 2012 Attityder till företagande i Sverige Info 0499 Rev A ISBN: 978-91-86987-74-9 Upplaga: 300 ex Illustrationer: Maimi Parik Har du frågor om denna publikation, kontakta: Jonnie

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Bilaga 3. Metodbilaga. Statskontorets rapport 2016:22

Bilaga 3. Metodbilaga. Statskontorets rapport 2016:22 Bilaga 3 Metodbilaga Statskontorets rapport 2016:22 PM 1 (6) Metodbilaga Vårt material har vi huvudsakligen samlat in genom intervjuer, skriftlig dokumentation från Polismyndigheten samt genom en medborgarundersökning

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD

FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD En undersökning bland nyföretagare och etablerade företagare FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 SAMMANFATTNING Projektet Det företagsamma Värmland (DfV)

Läs mer

Företagsamhetsmätning Kalmar län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Kalmar län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Kalmar län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Kalmar län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET Anläggningens namn INNEHÅLL INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION Bakgrund Syfte och mål Urval och insamling Frågestruktur

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Näringslivsfakta 2015

Näringslivsfakta 2015 Näringslivsfakta 2015 Rapport av Improvera AB i Växjö - auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Könsfördelning

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel Beräkningsunderlag för undersökningspanel Kund Mottagare Ann Dahlberg Författare Johan Bring Granskare Gösta Forsman STATISTICON AB Östra Ågatan 31 753 22 UPPSALA Wallingatan 38 111 24 STOCKHOLM vxl: 08-402

Läs mer

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kalmar län har sedan slutet av 1990-talet genomfört medborgarundersökningar med viss frekvens i länets kommuner

Läs mer

Företagarna om arbetsgivaravgiftsväxling. PM om Företagarnas panel om arbetsgivaravgifter

Företagarna om arbetsgivaravgiftsväxling. PM om Företagarnas panel om arbetsgivaravgifter Företagarna om arbetsgivaravgiftsväxling PM om Företagarnas panel om arbetsgivaravgifter René Bongard och Henrik Sjöholm november 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt om Företagarnas panel... 2 2 Metod

Läs mer

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5]

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012-2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 1 Tabell 1

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 5 och 9 intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Hur påverkas företagen i Östergötland av euron?

Hur påverkas företagen i Östergötland av euron? Hur påverkas företagen i Östergötland av euron? Juni 2003 Rapport från s eurotest för företag 1 Innehål FÖRORD... 2 TESTETS UPPLÄGG... 3 SAMMANFATTNING AV RESULTATEN FÖR ÖSTERGÖTLANDS LÄN... 3 TABELLER

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun 43 Töreboda kommun Töreboda kommun Överlag var det de yngsta eleverna, år 3, som bäst uppskattade skolmåltiden, både när det gällde mat och miljö. De yngsta skoleleverna tyckte bäst om skolmaten. Det var

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer