E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E"

Transkript

1 FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T F Ö R E T A G S A M M A V Ä R M L A N D 2014

2 V A D Ä R D E T H Ä R? Det här är en kartläggning vilka typer av stöd företagare i Värmland behöver. Syftet med kartläggningen är att identifiera omfattningen av olika behov av stöd som kunder har av stödsystemet för företagande. Undersökningen utgår från två målgrupper: nyföretagare (0 3 år) och etablerade företagare (4 år eller längre). I undersökningen ingick 805 företagare. Undersökningen genomfördes per telefon och hade en svarsfrekvens på 63 procent. Frågorna till enkäterna till respektive målgrupp togs fram i ett samarbete mellan Det företagsamma Värmland, Tillväxtverket och Attityd i Karlstad AB. De behandlar frågeområden som uppfattningar om behov av stöd innan start, information vid start, kännedom om aktörer med mera. 1

3 Projektet Det företagsamma Värmland (DfV) syftar till att skapa förutsättningar för att öka tillväxten i länet genom att stärka entreprenörskapet, öka nyföretagandet, öka tillväxten i befintliga företag och öka antalet innovationer. 2

4 A T T S T A R T A F Ö R E T A G : L Ä T T A R E A T T S T A R T A Ä N A T T D R I V A D e f l e s t a n y f ö r e t a g a r e a n s e r d e t v a r a l ä t t a t t s t a r t a f ö r e t a g b å d e i n n a n och e f t e r s t a r t. Ju h ö g r e u t b i l d n i n g s n i v å n y f ö r e t a g a r n a h a r, d e s t o f l e r ä r d e t s o m s v a r a r a t t d e t v a r g a n s k a e l l e r m y c k e t l ä t t a t t s t a r t a. 3 2 B l a n d de e t a b l e r a d e f ö r e t a g a r n a ä r d e t en av t r e s o m t y c k e r a t t d e t ä r l ä t t d r i v a f ö r e t a g. En av t r e t y c k e r v a r k e n e l l e r och en av t r e t y c k e r a t t d e t är s v å r t. Mycket lätt Ganska lätt Varken eller Ganska svårt Mycket svårt Innan start Efter start 37 B E H O V A V S T Ö D I N F Ö R S T A R T E N : S K A T T E R, E K O N O M I O C H P R A K T I S K I N F O P r a k t i s k t i n f o r m a t i o n o m s k a t t e r o c h m o m s ä r d e t s o m m a n b e h ö v t m e s t s t ö d m e d. K v i n n o r n a s v a r a r i s t ö r r e u t s t r ä c k n i n g ä n m ä n n e n, a t t d e h a d e b e h o v a v p r a k t i s k i n f o r m a t i o n k r i n g v a d s o m k r ä v s f ö r a t t s t a r t a e t t f ö r e t a g

5 SKATTEVERKET SLÄKT OCH VÄNNER SOM ÄR FÖRETAGARE BOLAGSVERKET NYFÖRETAGAR- CENTRUM REVISOR I N F O R M A T I O N O M F Ö R E T A G S S T A R T : M Y N D G I G H E T E R E L L E R S L Ä K T O C H V Ä N N E R F l e s t f ö r e t a g a r e v a l d e a t t v ä n d a s i g t i l l S k a t t e v e r k e t f ö r a t t f å i n f o r m a t i o n o m a t t s t a r t a f ö r e t a g. P å f r å g a n v i l k a y t t e r l i g a r e a k t ö r e r r e s p o n d e n t e n k ä n d e t i l l s o m a r b e t a r m e d a t t s t ö d j a f ö r e t a g a r e m e d k o s t n a d s f r i r å d g i v n i n g s å v a r A l m i ( 4 8 % ), N y f ö r e t a g a r c e n t r u m ( 1 9 % ) o c h A r b e t s f ö r m e d l i n g e n ( 1 4 % ) d e m e s t n ä m n d a. 3 4 p r o c e n t a v r e s p o n d e n t e r n a k ä n d e i n t e t i l l n å g r a a n d r a a k t ö r e r. ÖVRIGA SVAR: ALMI (9) TILLVÄXTVERKET (9) ARBETSFÖRMEDLINGEN (9) KOMMUNENS NÄRINGLIVSKONTOR ( 6) PERSONLIG KONTAKT (3) COOMPANION (1) ANNAN AKTÖR (11) INGEN AKTÖR(11) 4

6 B E H O V A V S T Ö D H O S N Y F Ö R E T A G A R E : H Ä L F T E N H A R B E H O V A V S T Ö D, H Ä L F T E N H A R D E T I N T E 53 D e f l e s t a n y f ö r e t a g a r e u p p l e v e r a t t d e i d a g s l ä g e t i n t e b e h ö v e r n å g o t s ä r s k i l t s t ö d i s i t t f ö r e t a g a n d e. S a k e r s o m r ö r e k o n o m i, s å s o m g r u n d l ä g g a n d e f ö r e t a g a r e s e k o n o m i ( 1 0 % ) o c h i n f o r m a t i o n o m f i n a n s i e r i n g s m ö j l i g h e t e r ( 9 % ) ä r d e t s t ö d s o m e f t e r f r å g a s m e s t I v i l k e n f o r m s k u l l e d e t p a s s a d i g b ä s t a t t f å d e t s t ö d e t? Individuell rådgivning Tillgång till nätverk Mentorskap Rena utbildningsinsatser Via internet Ta del av seminarier Annat sätt, nämligen Vet ej D e a l l r a f l e s t a n y f ö r e t a g a r e s k u l l e v i l j a h a s t ö d e t i f o r m a v i n d i v i d u e l l r å d g i v n i n g. F ö r h å l l a n d e v i s m å n g a, 16% v e t i n t e i v i l k e n f o r m d e v i l l h a s t ö d e t. 5

7 H A R D U S O M N Y F Ö R E T A G A R E N Å G O N G Å N G F Å T T G R A T I S P E R S O N L I G R Å D G I V N I N G? Ja Nej NEJ 69 JA 31 D e f l e s t a a v f ö r e t a g a r n a, 6 9 %, h a r i n t e f å t t n å g o n f o r m a v g r a t i s p e r s o n l i g r å d g i v n i n g i s i n f ö r e t a g s u p p s t a r t. A v d e 3 1 p r o c e n t s o m t a g i t d e l a v s å d a n r å d g i v n i n g h a r d e f l e s t a v ä n t s i g t i l l A l m i ( 2 2 % ), a n n a n p r i v a t a k t ö r ä n b a n k e l l e r r e v i s o r ( 2 0 % ) e l l e r N y f ö r e t a g a r c e n t r u m ( 1 4 % ) O M J A, A V V I L K E N E L L E R V I L K A A K T Ö R E R F I C K D U D E N R Å D G I V N I N G E N? ALMI ANNAN PRIVAT AKTÖR NYfFÖRETAGAR- CENTRUM BANKEN KOMMUNENS NÄRINGSLIVS- KONTOR SKATTE- VERKET INOVA 3 REVISOR ANNAN AKTÖR VET EJ 6

8 Ö K A D L Ö N S A M H E T 46% N Ö J D S O M D E T Ä R 36% Ö K A D O M S Ä T T N I N G 2 1 % F L E R A N S T Ä L L D A 2 1 % N Y A / U T V E C K L A D E P R O D U K T E R O C H T J Ä N S T E R 1 7 % N Y A / U T V E C K L A D E M A R K N A D E R I N O M S V E R I G E 1 3 % N Y A / U T V E C K L A D E M A R K N A D E R U T A N F Ö R S V E R I G E 7 % V E R K S A M H E T S -, L E D N I N G S O C H S T Y R E L S E U T V E C K L I N G 7 % H U R S K U L L E D U V I L J A U T V E C K L A D I T T F Ö R E T A G A N D E? N ä r d e t g ä l l e r a t t u t v e c k l a f ö r e t a g a n d e t s å ä r l ö n s a m h e t d e t s o m r e s p o n d e n t e r n a ä r m e s t i n t r e s s e r a d a v. D e t n ä s t v a n l i g a s t f ö r e k o m m a n d e s v a r e t a t t m a n ä r n ö j d s o m d e t ä r. P å t r e d j e p l a s t å t e r f i n n s ö k a d o m s ä t t n i n g. 8

9 Tillgång till nätverk med andra företagare 17 Info kring olika aktörer som finns och vilken hjälp man kan få Praktisk info om skatter/moms/blanketter Info om finansieringsmöjligheter Grundläggande företagsekonomi Info kring marknadsföring Bidrag som finns att söka B E H O V A V S T Ö D H O S E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E S O M V I L L U T V E C K L A S : R Å D G I V N I N G O C H N Ä T V E R K F ö r 1 7 p r o c e n t a v d e e t a b l e r a d e f ö r e t a g a r n a f i n n s d e t e t t b e h o v a v s t ö d m e d a t t f å t i l l g å n g t i l l n ä t v e r k m e d a n d r a f ö r e t a g a r e. D e t 1 4 p r o c e n t a v r e s p o n d e n t e r n a s o m h a r b e h o v a v i n f o r m a t i o n k r i n g v i l k a o l i k a a k t ö r e r s o m f i n n s o c h v i l k e n h j ä l p m a n k a n f å a v d e s s a. V a r d e r a 1 3 p r o c e n t s v a r a r p r a k t i s k i n f o r m a t i o n o m s k a t t e r / m o m s / b l a n k e t t e r r e s p e k t i v e i n f o r m a t i o n o m f i n a n s i e r i n g s m ö j l i g h e t e r. Hjälp att tolka/tillämpa regelverk Info kring försäljning 7 6 E n g r u p p e r i n g a v d e e t a b l e r a d e f ö r e t a g a r n a s b e h o v a v s t ö d v i s a r a t t d e t ä r f r a m f ö r a l l t r å d g i v n i n g o c h t i l l g å n g t i l l k o n t a k t e r s o m e f t e r f r å g a s. Konkreta tips per bransch 6 Info om administrativa rutiner 6 Lednings- och personalfrågor 6 RÅDGIVNING 32 % KONTAKTER 24 % FINANSIERING 18 % Utveckling av tjänster/produkter 5 Kontakt med en mentor Inspiration hur andra gjort/vågat 5 5 KONSULTTJÄNSTER 12 % ÖVRIGT/ANNAT 9 % Annat 16 Inget behov av stöd 45 7

10 U P P L E V E L S E A V K O N T A K T E N M E D A K T Ö R E R 5 4,5 4 4,3 4,4 4,0 NY ETABLERAD 4,2 4,2 4,2 4,1 3,9 3,9 4,1 3,7 3,9 3,5 3 2,5 2 1,5 1 BEMÖTANDE? FICK DET STÖD DU BEHÖVDE? LÄTT ATT FÅ TAG I RÄTT PERSON? SNABBA SVAR PÅ DINA FRÅGOR? KONTAKTEN UNDERLÄTTADE FÖR DIG SOM FÖRETAGARE? KONTAKTEN INSPIRERADE DIG SOM FÖRETAGARE? Ö v e r l a g g e r de e t a b l e r a d e f ö r e t a g a r n a e t t h ö g r e m e d e l v ä r d e t i l l de s t ö d j a n d e a k t ö r e r de v a r i t i k o n t a k t m e d. H ö g s t m e d e l v ä r d e f å r b e m ö t a n d e t f r å n a k t ö r e r n a. L ä g s t m e d e l v ä r d e f å r k o n t a k t e n s k a p a c i t e t a t t i n s p i r e r a. 9

11 S A M M A N F A T T N I N G S V I S $ B e h o v a v s t ö d i n o m g r u n d l ä g g a n d e f ö r e t a g a r e s e k o n o m i å t e r f i n n s i t o p p b å d e n ä r d e t g ä l l e r n y f ö r e t a g a r e i n f ö r s t a r t o c h j u s t n u i d e r a s f ö r e t a g a n d e. S a m m a b e h o v f i n n s h o s d e e t a b l e r a d e f ö r e t a g a r n a, ä v e n o m d e t i n t e d å ä r l i k a m å n g a s o m s v a r a r d e t. G e n e r e l l t s e t t ä r n y f ö r e t a g a r n a o c h d e b e f i n t l i g a f ö r e t a g a r n a n ö j d a m e d d e t s t ö d d e h a r f å t t n ä r d e h a r h a f t g r a t i s p e r s o n l i g r å d g i v n i n g. S l ä k t o c h v ä n n e r s r o l l i a t t g e i n f o r m a t i o n i s a m b a n d m e d a t t p e r s o n e r s t å r i n f ö r a t t s t a r t a f ö r e t a g, m e n a t t d e s s a ä v e n h a r e n v i k t i g r o l l b l a n d d e e t a b l e r a d e f ö r e t a g a r n a n ä r d e s k a u t v e c k l a s i t t f ö r e t a g a n d e t. 10

12 w w w. a t t i t y d i k a r l s t a d. s e

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014-09. Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Mentorskap så funkar det

Mentorskap så funkar det Mentorskap så funkar det Jag försöker vara ett bollplank för min adept Innehållsförteckning Varför är mentorskap en metod att använda sig av?...4 Satsningen yrkesinriktat mentorskap...6 Mentorskap fungerar...6

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

4 tips för fler affärer

4 tips för fler affärer 4 tips för fler affärer Författaren: Jonaz Kumlander Jonaz Kumlander är grundare av och VD för Doidea. Innan Jonaz grundade Doidea 2004 så arbetade han som konsult under 10 år på företag som Razorfish,

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND TUSENTALS LÄGENHETER KAN SKAPAS OM VINDAR BYGGS OM INLEDNING En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Sverige har dock enligt

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

Bazaren 29 30 januari 2015 Kulturhuset Stockholm Så tyckte utställarna!

Bazaren 29 30 januari 2015 Kulturhuset Stockholm Så tyckte utställarna! Bazaren 29 30 januari 2015 Kulturhuset Stockholm Så tyckte utställarna! 1 Utställarenkäter och siffror Bazaren genomfördes för trettonde gången 29 30 januari 2015. Sammanlagt fanns 73 utställare i de tre

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar.

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare 2 Miljöpartiet vill underlätta för unga människor att starta och driva företag. Så kan fler förverkliga

Läs mer

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack!

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack! HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR FÖRSKOLA, FRITID OCH KULTUR Föreningsbidrag kan sökas två ggr/ år, i tre olika kategorier: 1. Verksamhetsbidrag utifrån antal medlemmar bosatta i

Läs mer

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Beställare: Upplägg och rapport: Genomförande: Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Elise Leppänen november 2009 januari 2010 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se BRO BOX 1386 172 27 Sundbyberg

Läs mer

Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat!

Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat! Examensarbete, kandidatnivå Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat! En studie om kvinnors företagande i Kalmar län Författare: Lotta Eriksson och Ida Petersson

Läs mer