2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket?"

Transkript

1 2006:25 Arbetsresor från Mälardalen Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket?

2 KORT SAMMANFATTNING Under mars månad 2006 passerade i genomsnitt ungefär fordon någon av betalstationerna för trängselskatt. Av dessa kommer cirka 4000 från Mälardalskommuner utanför Stockholms län, vilket motsvarar ungefär 1% av det totala antalet fordon som passerar någon betalstation. I syfte att undersöka om Stockholmsförsöket med trängselskatt haft någon inverkan på arbetsresor från övriga Mälardalen till Stockholms innerstad genomfördes en undersökning i april Efter starten av försöket med trängselskatt har antalet arbetsresor med bil under en vecka minskat med cirka 8%. Antalet arbetsresor med kollektiva färdmedel har ökat med 1%. Arbetsresor som gjordes med en kombination av bil och kollektiva har ökat med 1,5%. Totalt sett minskade antalet arbetsresor med cirka 1%. Bensinprisökningen mellan våren 2005 och våren 2006, då försöket pågick, motsvarade en merkostnad på ungefär 15 kronor per resa tur och retur. Minskningen av antalet arbetsresor med bil kan förklaras av både trängselskatt och ökat bensinpris. Det går dock inte att utifrån denna undersökning säga att hela minskningen orsakats av trängselskatten. 2 Transek AB

3 INNEHÅLL KORT SAMMANFATTNING 2 FIGURFÖRTECKNING 4 TABELLFÖRTECKNING 5 FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 8 1 INLEDNING Syfte Metod 9 2 RESULTAT Huvudsakliga resultat Färdmedel och resfrekvens Tidpunkt för passage av betalstation med bil Trängsel Attityder 19 3 SLUTSATSER 20 4 METOD OCH MÄTDATA Omfattning Adresskälla Urval Mätdata Svarsfrekvens och bortfall Svarsgruppen 22 BILAGA 1 KOMPLETTERANDE DIAGRAM 25 BILAGA 2 DEFINITIONSLISTA 33 BILAGA 3 FRÅGEGUIDE 34 Transek AB 3

4 FIGURFÖRTECKNING Figur 1 Färdmedel för arbetsresa våren 2005 och Figur 2 Resfrekvens för olika färdmedel 12 Figur 3 Andel arbetsresor per antal dagar i veckan - kollektiva färdmedel 2005 och Figur 4 Andel arbetsresor per antal dagar i veckan bil 2005 och Figur 5 Andel arbetsresor per antal dagar i veckan kombinerat bil och kollektivt 2005 och Figur 6 Tidpunkt för avgiftspassage med bil TILL arbetet år Figur 7 Tidpunkt för avgiftspassage med bil FRÅN arbetet år Figur 8 Upplevelse av trängsel ombord på kollektivtrafik - våren 2006 jämfört med våren Figur 9 Upplevelse av trängsel på vägarna - våren 2006 jämfört med våren Figur 10 Svarsgruppen fördelad på hushållsinkomst per månad före skatt 23 Figur 11 Svarsgruppen fördelad på ålder 24 4 Transek AB

5 TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 Attityder till Stockholmsförsök och trängselskatt 19 Transek AB 5

6 FÖRORD Kommunfullmäktige i Stockholm beslutade den 2 juni 2003, att föreslå ett försök med miljöavgifter/trängselskatt Stockholmsförsöket. Den 16 juni 2004 beslutade riksdagen att anta lagen om trängselskatt (SFS 2004:629). Lagen möjliggör uttag av trängselskatt i Stockholm t.o.m. den 31 juli Den 28 april 2005 beslutade regeringen att försöksperioden med miljöavgifter/trängselskatt i Stockholm skulle påbörjas den 3 januari Huvudaktörerna i Stockholmsförsöket är Stockholms stad, Vägverket och Storstockholms Lokaltrafik (SL). Försöket finansieras av staten. Stockholmsförsöket består av tre delar: utökad kollektivtrafik, miljöavgifter/trängselskatt samt fler infartsparkeringar i staden och länet. Målen för försöket är: Antalet fordon över innerstadssnittet under morgonens och eftermiddagens maxtimmar ska minska med procent. Framkomligheten ska öka på de hårdast belastade vägarna i stockholmstrafiken. Utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar i innerstadsluften ska minska. De som vistas i innerstaden ska uppleva en miljöförbättring i gaturummet. Miljöavgiftskansliet är Stockholms stads projektkansli. Dess uppgift är att, på regeringens uppdrag, planera, samordna, informera om och utvärdera försöket. För att ge svar på frågan i vilken utsträckning målen nås och för att kunna studera effekterna av Stockholmsförsöket har Miljöavgiftskansliet tillsammans med Vägverket, Landstingets Regionplane- och trafikkontor, SL, olika forskningsinstitutioner (bl.a. LTH och KTH), oberoende konsultföretag (Transek, Trivector m.fl.) samt vissa av stadens förvaltningar (Trafikkontoret, USK och Miljöförvaltningen), utarbetat ett omfattande utvärderingsprogram. Mätningarna, analyserna och rapporterna har utförts av myndigheter och förvaltningar samt konsultföretag specialiserade inom de olika delområden som ingår i utvärderingsprogrammet. Samtliga utvärderingsrapporter publiceras successivt på försökets hemsida, Projektledare för utvärderingsprogrammet var från början civ.ing. Joanna Dickinson. Hon efterträddes av tekn. dr. Muriel Beser Hugosson och tekn. lic. Ann Sjöberg. Utöver projektledarna har även Camilla Byström (tekn. dr.), Annika Lindgren, Oscar Alarik, Litti le Clercq, David Drazdil, Malin Säker och Ann Ponton Klevstedt arbetat med utvärderingarna. 6 Transek AB

7 Denna rapport beskriver om och i så fall hur arbetsresor från övriga Mälardalen in till Stockholms innerstad och avgiftsområdet har påverkats av Stockholmsförsöket. Projektledare hos Transek har varit Kia Hultin. Vidare har Lotta Schmidt och Joakim Köhler medverkat i projektet. Rapporten bygger på 875 enkäter som besvarats av personer boende i Mälardalskommuner gränsande till Stockholms län, och vars arbetsplatser ligger i Stockholms innerstad. Undersökningen ägde rum under april månad år Frågorna i enkäten handlade om arbetsresor såväl före som under Stockholmsförsöket. Dessutom ställdes ett antal attitydfrågor om Stockholmsförsöket. Solna i maj 2006 Marika Jenstav vd Transek AB Transek AB 7

8 SAMMANFATTNING Bakgrund De som bor och arbetar inom Stockholms län påverkas mer av Stockholmsförsöket än de som bor längre bor i övriga län i Mälardalen. I perspektivet Mälardalen och Stockholm som en integrerad bostads- och arbetsmarknad är det dock viktigt att försöka ta reda på Stockholmsförsöket effekter för dem som bor utanför länsgränsen. Under mars månad 2006 passerade i genomsnitt cirka fordon någon av betalstationerna för trängselskatt. Av dessa kommer cirka 4000 från områden utanför Stockholms län, vilket motsvarar ungefär 1%. Uppdraget Uppdraget bestod i att genomföra en undersökning riktad till dem som arbetspendlar över länsgränsen in till de centrala delarna av Stockholm och som därmed påverkas av trängselskatten. Undersökningen syftade till att kartlägga eventuella förändringar i deras arbetsresor avseende antal och val av färdmedel. Det var 875 personer som deltog i undersökningen. Huvudsakliga resultat Efter starten av försöket med trängselskatt har antalet arbetsresor med bil under en vecka minskat med cirka 8%. Antalet arbetsresor med kollektiva färdmedel har ökat med cirka 1%. Arbetsresor som gjordes med en kombination av bil och kollektiva färdmedel ökade 1,5%. Totalt sett minskade antalet arbetsresor under en vecka med cirka 1%. Slutsats Förutom Stockholmsförsöket med bla. trängselskatt som genomfördes våren 2006, ökade det reella bensinpriset med 0,85 kronor per liter från april 2005 till april Den genomsnittliga reslängden med bil var cirka 10 mil. Beräknat på en bensinförbrukning på 0,9 liter per mil, innebär det ökade bensinpriset en merkostnad på ungefär 15 kronor tur och retur. Trängselskatt i kombination med ökat bensinpris, eller var och en för sig, kan vara förklaringen till det minskade antalet arbetsresor med bil. Det går dock inte att säga att trängselskatten i samband med Stockholmsförsöket är orsak till minskningen. 1 Källa SCB 8 Transek AB

9 1 INLEDNING 1.1 Syfte Syftet med denna undersökning var kartlägga om Stockholmsförsöket haft någon inverkan på arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad avseende antal resor och val av färdmedel. 1.2 Metod En postenkät skickades till 2000 personer boende i Mälardalskommuner nära gränsen till Stockholms län, och vars arbetsplats var belägen innanför avgiftszonen. Enkäten innehöll frågor om hur de reste till och från arbetet våren 2006 under pågående Stockholmsförsök respektive hur de reste vid samma tid 2005, dvs. före försöket. Utöver frågor om resvanor innehöll enkäten några frågor angående olika aspekter av Stockholmsförsöket och trängselskatt. Av 2000 utskickade enkäterna inkom 1330 svar. De 455 av dessa som hade bytt bostads- och/eller arbetsadress mellan år 2005 och 2006 plockades dessa bort innan analysen. Resultaten bygger alltså på svar från 875 personer. Transek AB 9

10 2 RESULTAT Resultaten som bygger på svar från 875 personer visar att antalet arbetsresor per vecka med bil från de utvalda Mälardalskommunerna till Stockholms innerstad har minskat, samtidigt som antalet arbetsresor med kollektiva färdmedel har ökat. I detta kapitel redovisas ett antal diagram och tabeller över främst resfrekvens och färdmedelsval. Ytterligare resultat återfinns i bilaga Huvudsakliga resultat Det vanligaste färdmedlet för arbetsresor såväl år 2005 som 2006 var regional- och/eller fjärrtåg drygt 60% Näst vanligaste färdmedel för arbetsresa var bil under båda åren drygt 30% Mellan våren 2005 och våren 2006 minskade antalet arbetsresor per vecka med bil cirka 8%. Under samma period ökade antalet arbetsresor per vecka med kollektiva färdmedel med 1% Antalet arbetsresor med en kombination av bil och kollektiva färdmedel ökade med 1,5% Totalt sett minskade antalet arbetsresor per vecka med cirka 1%. Svarsgruppen som helhet var något mer positivt än negativt inställda till Stockholmsförsök och trängselskatt 2.2 Färdmedel och resfrekvens I enkäten efterfrågades vilket/vilka färdmedel som vanligen användes för arbetsresor våren 2006 respektive våren Det var möjligt att ange flera färdmedel. En och samma person kan som vanligaste färdmedel t ex. ha uppgett bil, fjärrtåg och pendeltåg. Summan i digrammet nedann blir därför mer än 100%. 10 Transek AB

11 Färdmedel 2005 och flerval möjligt (summa <100%) 70% 60% 50% 40% 30% % 10% 0% Bil som förare Bil som pasagerare MC Cykel/Moped Taxi Färdtjänst Buss P-tåg/T-bana/Lokaltåg Fjärrtåg/Regionaltåg Annat Figur 1 Färdmedel för arbetsresa våren 2005 och 2006 Drygt 60% uppgav att de reste till arbetet i Stockholms innerstad med fjärrtåg och regionaltåg färdmedel. Cirka 30% uppgav att de åkte bil till arbetet. Denna fördelning gällde för både år 2005 och Det var fler kvinnor än män som reste med kollektiva färdmedel, och det var vanligare med män som bilförare. För att ta reda på hur ofta arbetspendlarna från Mälardalskommunerna reste till arbetet med olika färdmedel ställdes frågan om hur många dagar i veckan de reste med kollektiva färdmedel hela vägen till arbetet, respektive med bil hela vägen och med en kombination av bil och kollektiva färdmedel. Transek AB 11

12 Resfrekvens per färdmedel Kollektivt Bil Bil/kollektivt Figur 2 Resfrekvens för olika färdmedel Den genomsnittliga resfrekvensen per vecka med kollektiva färdmedel hela vägen var 2,96 för år År 2006 hade resfrekvensen ökat till 3 arbetsresor per vecka. Detta motsvarar en ökning på cirka 1%. Den genomsnittliga resfrekvensen per vecka med bil hela vägen var cirka 1,23 för år För år 2006 gjordes i genomsnitt cirka 1,14 arbetsresor med bil per vecka. Detta motsvarar en minskning på cirka 8%. Arbetsresor med en kombination av bil och kollektiva färdmedel ökade från 0,64 resor till 0,66 resor per vecka, vilket motsvarar 1,5% Totalt sett sjönk resfrekvensen per vecka med cirka 1%. 12 Transek AB

13 Kollektivt hela vägen till arbetet Resfrekvens för resa kollektivt hela vägen till arbetet - Samtliga 50% 45% 40% 35% 30% 25% % 15% 10% 5% 0% 1 dag/vecka 2 dgr/vecka 3 dgr/vecka 4 dgr/vecka 5 dgr/vecka 6 dgr/vecka 7 dgr/vecka Aldrig Figur 3 Andel arbetsresor per antal dagar i veckan - kollektiva färdmedel 2005 och 2006 I svarsgruppen som helhet var det drygt 45% som reste till arbetet 5 dagar i veckan båda åren. Resfrekvensen med kollektiva färdmedel ökade med 1%. Bil hela vägen till arbetet Resfrekvens för resa med bil hela vägen till arbetet - Samtliga 80% 70% 60% 50% 40% % 20% 10% 0% 1 dag/vecka 2 dgr/vecka 3 dgr/vecka 4 dgr/vecka 5 dgr/vecka 6 dgr/vecka 7 dgr/vecka Aldrig Figur 4 Andel arbetsresor per antal dagar i veckan bil 2005 och 2006 Bland samtliga tillfrågade var det cirka 15% som reste 5 arbetsdagar i veckan båda åren. Resfrekvensen med bil minskade med 8%. Transek AB 13

14 En kombination av bil och kollektivt till arbetet Resfrekvens vid resa med bil + kollektivt till arbetet - samtliga 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 20% 10% 0% 1 dag/vecka 2 dgr/vecka 3 dgr/vecka 4 dgr/vecka 5 dgr/vecka 6 dgr/vecka 7 dgr/vecka Aldrig Figur 5 Andel arbetsresor per antal dagar i veckan kombinerat bil och kollektivt 2005 och 2006 Av hela svarsgruppen var det knappt 10% som åkte till arbetet 5 dagar i veckan med en kombination av bil och kollektiva färdmedel. Av dem som kombinerade bil och kollektiva färdmedel passerade nästan 80% avgiftssnittet med kollektivt färdmedel. Resfrekvensen för denna kombination ökade med 1,5%. 2.3 Tidpunkt för passage av betalstation med bil I enkäten ställdes även frågan om vid vilket klockslag de passerade någon av betalstationerna för trängselskatt på väg till, respektive hem från arbetet. De intervjuade fick också uppge om och i så fall hur tidpunkten förändrats under Stockholmsförsöket. De som åkte bil till arbetet under försöket passerade avgiftssnittet under avgiftsbelagda tider. Flertalet färdades också i avgiftspliktiga bilar. Innan Stockholmsförsöket våren 2005 uppgav knappt 1% av de intervjuade att de körde miljöbil. Under försöket våren 2006 var andelen 2,5%. 14 Transek AB

15 Restidpunkt med bil TILL arbetet Tidpunkt för avgiftspassage med bil TILL arbetet år % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 6 Tidpunkt för avgiftspassage med bil TILL arbetet år 2006 De som passerade någon av betalstationerna för trängselskatt med bil på väg till arbetet gjorde det under avgiftsbelagda tider. Ungefär 65% passerade en betalstation mellan klockan och Av dessa var det drygt 35% som passerade avgiftssnittet vid klockslag med den högsta avgiften på 20 kronor mellan klockan och Knappt 85% uppgav att de reste till arbetet vid samma tidpunkt under försöket som våren innan. Strax under 10% valde att valde att åka tidigare. Transek AB 15

16 Restidpunkt med bil FRÅN arbetet Tidpunkt för avgiftspassage med bil FRÅN arbetet år % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 7 Tidpunkt för avgiftspassage med bil FRÅN arbetet år 2006 De som passerade avgiftssnittet med bil på väg hem från arbetet gjorde det under avgiftsbelagda tider. Ungefär 70% passerade avgiftssnittet mellan klockan och Av dessa passerade nära 40% avgiftssnittet vid klockslag med den högsta avgiftsnivån på 20 kronor mellan klockan och Drygt 85% uppgav att de reste hem från arbetet vid samma tidpunkt under försöket som våren innan. Knappt 10% uppgav att de valde att åka senare. 16 Transek AB

17 2.4 Trängsel I enkäten ställdes också frågor om hur trängseln ombord på kollektivtrafik och på vägarna upplevdes under försöket jämfört med innan. Trängsel ombord på kollektivtrafik Upplevelse av trängsel ombord på kollektivtrafik 2006 jmf % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ingen erfarenhet Mer trängsel idag Mindre trängsel idag Oförändrat Figur 8 Upplevelse av trängsel ombord på kollektivtrafik - våren 2006 jämfört med våren 2005 Drygt hälften av dem som hade erfarenhet av att resa med kollektiva färdmedel uppgav att de upplevde mer trängsel ombord våren 2006 än Ungefär 45% upplevde ingen skillnad i trängsel. Ungefär 2% upplevde mindre trängsel ombord på kollektivtrafik under Stockholmsförsöket. Transek AB 17

18 Trängsel på vägarna Upplevelse av trängsel på vägarna 2006 jmf % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ingen erfarenhet Mer trängsel idag Mindre trängsel idag Oförändrat Figur 9 Upplevelse av trängsel på vägarna - våren 2006 jämfört med våren 2005 Mer än hälften av de som hade erfarenhet av att åka bil till arbetet uppgav att de upplevde mindre trängsel på vägarna våren 2006 än våren Strax under 10% uppgav att de upplevde ökad trängsel medan ungefär 35% inte upplevde någon skillnad. 18 Transek AB

19 2.5 Attityder I undersökningen fick de intervjuade också svara på vilken inställning de hade till Stockholmsförsöket och trängselskatter. Tabell 1 Attityder till Stockholmsförsök och trängselskatt Negativ Varken eller Positiv Summa ALLA 36 % 22 % 42 % 100 % Län Västmanland 33 % 28 % 39 % 100 % Uppsala 36 % 22 % 43 % 100 % Sörmland 37 % 20 % 43 % 100 % Ålder 65 eller äldre 46 % 15 % 38 % 100 % år 34 % 22 % 44 % 100 % år 38 % 21 % 40 % 100 % 25 år eller yngre 42 % 33 % 25 % 100 % Kön Kvinna 32 % 29 % 39 % 100 % Man 39 % 16 % 45 % 100 % Det var ingen markant skillnad i inställning mellan länen. Cirka 35% var negativa och cirka 40% var positiva till Stockholmsförsöket och trängselskatt. Uppdelat på kön var kvinnorna mer osäkra i sin uppfattning än männen. Såväl män som kvinnor var dock något mer positivt än negativt inställda till försöket och trängselskatter. Uppdelat på ålder var inställningen till Stockholmsförsök och trängselskatt mer negativ hos individer över 65 år respektive under 25 år. De i åldern 41 till 65 år var mest positiva. Transek AB 19

20 3 SLUTSATSER Drygt 60% av de som bor i Mälardalen utanför Stockholms län och arbetspendlar till Stockholms innerstad reser med fjärr- eller regionaltåg. Ungefär 30% åkte bil till arbetet. Detta gällde för såväl år 2005 som Under tiden för försöket med trängselskatt minskade antalet arbetsresor med bil per vecka cirka 8%. Antalet arbetsresor med kollektiva färdmedel ökade med 1/%. Arbetsresor som gjordes med en kombination av bil och kollektiva färdmedel ökade 1,5%. Totalt sett minskade antalet arbetsresor per vecka med cirka 1%. Förutom Stockholmsförsöket med bla. trängselskatt som genomfördes våren 2006, ökade det reella bensinpriset med 0,85 kronor per liter från april 2005 till april Den genomsnittliga reslängden bland dem som åkte bil till arbetet var cirka 10 mil enkel resa. Beräknat på en bensinförbrukning på 0,9 liter per mil, innebär det ökade bensinpriset en merkostnad på ungefär 15 kronor tur och retur. Trängselskatt i kombination med ökat bensinpris, eller var och en för sig, kan vara förklaringen till det minskade antalet arbetsresor med bil. Det går dock inte att säkert hävda att minskningen av antalet arbetsresor med bil orsakats av trängselskatten i samband med Stockholmsförsöket. 20 Transek AB

21 4 METOD OCH MÄTDATA 4.1 Omfattning Postal enkät till 2000 individer Två påminnelser (den första med kort och den andra med ny enkät) Cirka 20 frågor om arbetsresor våren 2006 och våren 2005 Cirka 5 frågor om upplevelse av inställning till Stockholmsförsöket Cirka 10 bakgrundsfrågor Undersökningsperiod var april månad år Adresskälla SCB för registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), dvs. statistik över var individer bor och var de arbetar. RAMS uppdateras årligen per den sista december. Urvalet för denna undersökning hämtades ur RAMS per den 31/12 år Urval För att fånga upp de som åker bil till sitt arbete inom avgiftsområdet, valdes individer boende i kommuner utanför Stockholms län på ett avstånd om max mil från Stockholm city. individer bosatta i någon av kommunerna: Enköping, Håbo, Knivsta, Uppsala, Östhammar, Eskilstuna, Strängnäs, Vingåker, Katrineholm, Flen, Gnesta, Västerås, Heby, Sala, Hallstahammar och Surahammar och som arbetar inom innerstaden (postnummer som börjar på 10 eller 11) Den 31/12 år 2003 innehöll RAMS nära individer som uppfyller kraven om boendekommun och arbetsplats enligt ovan. Däremot innehåller RAMS inga uppgifter om vilka färdmedel som använts för arbetsresor. En ungefärlig bild av färdmedelsfördelningen hämtades istället ur RES. Som exempel ger RES för Uppsala län att fördelningen mellan bil och kollektiva färdmedel för arbetsresor till området för trängselskatt är cirka 40% för bil och för 60% kollektiva färdmedel. Om man antar att denna fördelning även gäller för de nära individer i RAMS som uppfyller villkoren om boendekommun och arbetsplats i Stockholms kommun, så skulle det innebära att cirka 4400 tar bilen till arbetet. Detta stämmer ganska väl med de 4000 arbetsresor som återfinns i RES för motsvarande urval. Transek AB 21

22 Antalet resor med ett visst färdmedel för en given relation kan i RES vara behäftat med fel. Färdmedel i RES avser huvudsakligt färdmedel, dvs. det färdmedel som nyttjades för den längsta delresan. En bilresa till avgiftsområdet kan i verkligheten vara en kombination av både bil och kollektivt. Detta skulle T.ex. innebära att en person har tagit bilen från sin bostad i Knivsta till pendeltåget i Upplands Väsby och därmed färdats kollektivt över avgiftssnittet trots att det i RES identifieras som en bilresa till avgiftsområdet. I och med detta finns en risk att de 4000 resorna med bil till avgiftsområdet är överskattade. 4.4 Mätdata De intervjuade fick besvara frågor hur de reste till arbetet vid undersökningstillfället i april Vid samma undersökningstillfälle fick de också svara på samma frågor men avseende sina arbetsresor våren Observationerna är dock ganska få och förändringarna relativt små, vilket innebär att förändringarna kan ligga inom den statistiska felmarginalen. 4.5 Svarsfrekvens och bortfall Av de totalt 2000 personer som fick enkäten var det cirka 1330 som svarade, vilket motsvarar en svarsprocent på cirka 65%. Adresserna som användes i utskicket av enkäten hämtades ur Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik (RAMS) från SCB. Detta register uppdateras årligen per den sista december. Urvalet i denna studie gjordes ur RAMS per den 31/12 år Då uppgifterna i adressregistret vid undersökningstillfället var drygt ett år gamla och delvis inaktuella, blev det ytterligare bortfall. Av de cirka 1330 som svarade var det 875 som uppfyllde villkoret om samma bostads- och arbetsadress våren 2006 som Detta motsvarar cirka 65% av de som svarade och knappt cirka 45% av bruttourvalet. Svarsgruppens sammansättning stämde väl överens med bruttourvalet, dvs. de 2000 som enkäten skickades till. Majoriteten i såväl svarsgrupp som bruttourval var över 40 år och hade relativt höga inkomster. Det var också fler män än kvinnor i svarsgrupp och bruttourval. 4.6 Svarsgruppen Av de 1337 som besvarade enkäten var det 875 som uppfyllde villkoren om samma bostads- och arbetsadress våren 2005 som våren Svarsgruppens sammansättning stämde väl överens med bruttourvalet, dvs. de 2000 som enkäten skickades till. Majoriteten i såväl svarsgrupp som 22 Transek AB

23 bruttourval var över 40 år och hade relativt höga inkomster. Det var också fler män än kvinnor i svarsgrupp och bruttourval. Nära 60% av svarsgruppen bestod av män. Ungefär 40% var kvinnor. Detta förhållande speglar könsfördelningen i bruttourvalet, dvs. bland samtliga som enkäten skickades till. Svarsgruppen fördelad på hushållsinkomst (SEK/månad före skatt) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% mer än Figur 10 Svarsgruppen fördelad på hushållsinkomst per månad före skatt Ungefär 70% hade en hushållsinkomst på kronor per månad eller mer före skatt. Transek AB 23

24 Svarsgruppen fördelat på ålder 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% - 25 år år år 65 år - Figur 11 Svarsgruppen fördelad på ålder Ungefär 65% var 40 år eller äldre. Detta speglar åldersfördelningen bland samtliga som enkäten skickades till. 24 Transek AB

25 BILAGA 1 KOMPLETTERANDE DIAGRAM Färdmedel Färdmedel över avgiftssnittet vid kombinerad resa bil/kollektivt år % Passage med bil Passage m kollektivt färdmedel 73% Färdmedel över avgiftssnittet vid kombinerad resa bil/kollektivt år % Passage med bil Passage m kollektivt färdmedel 78% Transek AB 25

26 Restidpunkt Tidpunkt för passage över avgiftssnittet vid resa TILL arbetet 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Senare Tidigare Samma tid Tidpunkt för passage över avgiftssnittet vid resa FRÅN arbetet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Senare Tidigare Samma tid 26 Transek AB

27 Distansarbete Frekvens distansarbete år 2005 och % 50% 40% 30% % 10% 0% Samtliga arbetsdagar/vecka 1-2 arbdgr/vecka 3-4 arbdgr/vecka Några ggr/månad Mer sällan Aldrig Attityder Inställning till Stockholmsförsök och trängselskatt i olika inkomstklasser - samtliga över % 19% 45% % 22% 43% Negativ Varken eller Positiv upp till % 32% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Transek AB 27

28 Inställning till Stockholmsförsök och trängselskatt i olika inkomstklasser år 2006 jämfört med samtliga över % 28% 52% 9% % 22% 57% 11% Mer negativ Mer positiv Oförändrat Vet ej upp till % 21% 43% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Inställning till Stockholmsförsök och trängselskatt - samtliga jämfört med bil som förare år 2006 Samtliga 35% 21% 41% 3% Negativ Varken eller Positiv Ej svar Bil som förare 53% 13% 32% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 28 Transek AB

29 Förändring i inställning till Stockholmsförsöket år 2006 jämfört med % 60% 50% 40% 30% Sörmland Uppsala Västmanland 20% 10% 0% Mer positiv Mer negativ Oförändrat Vet ej Transek AB 29

30 Bruttourval Könsfördelning i svarsgrupp respektive bruttourval i % Svarande Urval Män Kvinnor Årsinkomst per individ före skatt Svarande Urval Ingen (0) Transek AB

31 Ålderfördelning i bruttourval och svarande i % Svarande Urval År Svarsgrupp Ålder för bil som förare jämfört med samtliga 70% 60% 50% 40% 30% Bil som förare Samtliga 20% 10% 0% - 25 år år år 65 år - Ej svar Transek AB 31

32 Hushållsinkomst före skatt (SEK/månad) för bil som förare jämfört med samtliga 50% 45% 40% 35% 30% 25% Bil som förare Samtliga 20% 15% 10% 5% 0% upp till över Ej svar Svarsgruppen fördelad på kön Kvinna, 42% Man, 58% 32 Transek AB

33 BILAGA 2 DEFINITIONSLISTA Bruttourval Samtliga individer som enkäten skickades till Svarsgrupp De individer som besvarade enkäten, och vars svar resultaten bygger på Resfrekvens Antal resor per vecko Hushållsinkomst Den samlade inkomsten för hela hushållet (per månad) före skatt Inkomst per Den intervjuades personliga årsinkomst före skatt individ Bortfall De som inte besvarade enkäten, eller de som ej uppfyllde villkor om bostads- och arbetsadress Avgiftssnittet Gräns där trängselskatt tas ut vid passage RES Rikstäckande resvaneundersökning för åren RAMS Registerbaserad ArbetsMarknadsStatistik. SCB-reggister över befolkningens bostads- och arbetsadress Transek AB 33

34 BILAGA 3 FRÅGEGUIDE 34 Transek AB

35 Transek AB 35

36 36 Transek AB

37 Transek AB 37

38 38 Transek AB

39 Transek AB 39

40 40 Transek AB

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län?

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? 2005:5 Resvaneundersökning Mälardalen Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? RVU Mälardalen arbetspendling med bil FÖRORD Kommunfullmäktige

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

Resor till och från två större arbetsplatser

Resor till och från två större arbetsplatser RAPPORT 2006:41 VERSION 1.0 Resor till och från två större arbetsplatser Effekter av Stockholmsförsöket, slutrapport Dokumentinformation Titel: Resor till och från två större arbetsplatser Effekter av

Läs mer

Titel Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006

Titel Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006 Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006 Dokumentinformation Titel Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006 Kontakt: Miljöavgiftskansliet,

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

FÖRSTA HALVLEK EN PRELIMINÄR ANALYS AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS DELRAPPORT II EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

FÖRSTA HALVLEK EN PRELIMINÄR ANALYS AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS DELRAPPORT II EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRSTA HALVLEK EN PRELIMINÄR ANALYS AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN DELRAPPORT II AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) KORT SAMMANFATTNING AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) har sedan

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt 2006:26 Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt Hur ser företagare på trängselskatt och dess eventuella effekter på verksamheten? KORT SAMMANFATTNING Denna undersökning visar hur

Läs mer

Trafiken i Stockholms län 2007

Trafiken i Stockholms län 2007 Trafiken i Stockholms län 27 Rapporten är publicerad i samarbete mellan Regionplane- och trafikkontoret och AB Storstockholms lokaltrafik. RTK INFO 3:28 SL PLAN rapport 28:9 Omslagsfoto: Anna Blomquist,

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt i Stockholm Trängselskatt i Stockholm 1 Vatten delar Stockholm Vatten delar Stockholm All trafik genom staden leds över ett fåtal hårt belastade broar och leder Enbart Essingeleden trafikeras av cirka 150 000 fordon/dygn

Läs mer

2006:31. Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket

2006:31. Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket 2006:31 Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket KORT SAMMANFATTNING En samhällsekonomisk analys är ett sätt att systematiskt försöka sammanfatta en åtgärds samtliga effekter och kostnader. Analysen

Läs mer

Utvärdering av Stockholmsförsöket

Utvärdering av Stockholmsförsöket RAPPORT 2006-06-08 Utvärdering av Stockholmsförsöket buller Kort sammanfattning Beräkningar har gjorts av hur alstringen av vägtrafikbuller har förändrats under Stockholmsförsöket, d v s förändringar i

Läs mer

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07 Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 211-12-7 Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport 2012-11-09 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson:

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1 Regional

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 Tillväxt, miljö och regionplanering Fakta om undersökningen Mottagare: Ett slumpmässigt urval om 3 000 personer 18 år eller äldre och bosatta i

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Analys av trafiken i Stockholm

Analys av trafiken i Stockholm Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005 2008 SAMMANFATTNING TRAFIKKONTORET www.stockholm.se/trangselskatt 2009-09-21 Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag

Läs mer

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Trängselskatten har effekt Bilresandet över trängselskattesnittet har minskat

Läs mer

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter? FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket

Läs mer

före och under Stockholmsförsöket

före och under Stockholmsförsöket Foto: Carl Swensson 00: Invånarnas upplevelser av stadsmiljön före och under Stockholmsförsöket 00-00 KORT SAMMANFATTNING Målet med denna studie var att följa upp Stockholmsförsökets delmål att de som

Läs mer

Statistisk årsbok 2014 Kollektivtrafiken i Uppsala län

Statistisk årsbok 2014 Kollektivtrafiken i Uppsala län Statistisk årsbok 2014 Kollektivtrafiken i Uppsala län Kollektivtrafikförvaltningen UL Förord Landstinget i Uppsala ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i länet. I uppdraget ingår att följa utvecklingen

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 1 kommuner i 4 län Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Förändrade resvanor i Stockholms län

Förändrade resvanor i Stockholms län RAPPORT 2006:67 VERSION 0.5 Förändrade resvanor i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Förändrade resvanor i Stockholms län - Effekter av Stockholmsförsöket Serie nr:

Läs mer

Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät 2012. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping. magnus.leivik@dll.se 2013-08-28

Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät 2012. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping. magnus.leivik@dll.se 2013-08-28 Personalenkät 2012 1 Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät 2012 Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping magnus.leivik@dll.se 2013-08-28 2 Moderaterna i Landstinget Sörmland presenterar: Personalenkät

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Ny enkätundersökning samt analys av markägarnas svar i tidigare genomförda enkäter kring processerna för formellt skydd av skog 2011-09-02 Analys & Strategi

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

Resvanor i Eskilstuna

Resvanor i Eskilstuna Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 2016 Koucky & Partners AB och Enkätfabriken På uppdrag av Eskilstuna kommun 1 Titel: Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 Författare: Hanna Ljungblad,

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Länssjukhuset i Kalmar Oktober 2006 och november 2007 Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2.

Läs mer

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab Kartläggning av tillgänglighet för barn en kvantitativ studie av barns resor till skolan En utvärdering gjord av Markör ab Box 396 701 47 ÖREBRO Tel. 019-16 16 16 Fax. 019-16 16 17 e-post markor@orebro-markor.se

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG Ungdomars boende lägesrapport 2012 Ungdomars boende lägesrapport 2012 Boverket april 2012 Titel: Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport: 2012:7 Utgivare: Boverket april

Läs mer

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Resultat från intervjuer med boende i Stockholms

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 Författare Susanne Gustafsson och Hans Thulin FoU-enhet Transportsäkerhet och vägutformning Projektnummer

Läs mer

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor.

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Västsvenska paketet Restider i stråk Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Resultat 2012. Kompletterat med cykelrestider. Uppdragsnr: - 2 (19) Innehåll

Läs mer

PM 2008:10 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2008:10 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 28:1 VERSION 1. Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Öasvängen på Visingsö Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Öasvängen på

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland - En del av Statens haverikommissions utredning av kollisionen mellan färjorna den 23 juli 9 Rapport maj 1 Enkätstudiens syfte och genomförande

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Kampanjrapport Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Innehåll 2 Bakgrund sida 3 4 Tidsaxel sida 5 Översikt utskick sida 6 12 OBS-mätning (telefonundersökning) sida 13 17 Svarshantering sida 18 22 Uppföljning

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:3 Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete [Skriv text] Konsult och Service, Utredning och Statistik

Läs mer

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län 2008-07-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheten

Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheten Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheten Resultat från en riksomfattande undersökning vintern 2001 RSV Rapport 2002:16 2 Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Årsrapport 2014 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik

Årsrapport 2014 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik Årsrapport 2014 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN Svensk Kollektivtrafik - 1 - Box 12236 S:t Göransgatan 63, 1 tr. 102 26 Stockholm tfn: 08-598 998 00 fax: 08-598 998 05 www.ipsos.se INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Uppföljning av långväga buss

Uppföljning av långväga buss Roger Pyddoke PM Dnr: 3-221-99 1999-08-30 Uppföljning av långväga buss 1 Uppdrag I SIKAs regleringsbrev för 1999 ges följande uppdrag. SIKA skall redovisa utvecklingen fr.o.m. 1998 av den länsgränsöverskridande

Läs mer

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2003

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2003 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2003 OE0110 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 5, juni 01 Kampanjnummer: 0163 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: juni, v. 3, 01 Mätperiod: slutet v slutet v. 6, 01 Mediaeffekter observation och handling:

Läs mer

Baspresentation ver 3.1. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006

Baspresentation ver 3.1. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Baspresentation ver 3.1 1 Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Baspresentation ver 3.1 2 Stockholmsförsökets tre delar Fler infartsparkeringar byggs Kollektivtrafiken byggs ut

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Sammanfattande rapport Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner Allmän kollektivtrafik Linjelagd

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

BILAGA 1 2015-06-12 1 (20) S w e co T ra n spo r t S yste m AB. Bilaga 1 till rapporten Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik I Sörmlands län.

BILAGA 1 2015-06-12 1 (20) S w e co T ra n spo r t S yste m AB. Bilaga 1 till rapporten Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik I Sörmlands län. 2015-06-12 Särskilt resande i Sörmlands län I denna bilaga redovisas kompletterande underlag till rapporten Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik i Sörmlands län, gällande den särskilda anropsstyrda

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMSJNO== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001 OE0110 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3

Läs mer

Resvane- undersökning 2011

Resvane- undersökning 2011 Resvaneundersökning 2011 Dokumenttitel: Resvaneundersökning, 2011 Utförande part: Göteborgs Stad Trafikkontoret Kontaktperson: Ingela Lundgren Sandberg Västsvenska paketet en väg mot nya resvanor Syftet

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Arbetslöshet bland unga

Arbetslöshet bland unga Fördjupning i Konjunkturläget juni 212(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 212 97 FÖRDJUPNING Arbetslöshet bland unga Diagram 167 Arbetslöshet 3 3 Fördjupningen beskriver situationen för unga på

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009

HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009 1 HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

Barns säkerhet i bil. vid ankomst till förskolan. Helen Sjöberg

Barns säkerhet i bil. vid ankomst till förskolan. Helen Sjöberg Barns säkerhet i bil vid ankomst till förskolan Helen Sjöberg RAP. 4 juni 2005 Bakgrund NTF Stockholms län gör regelbundet mätningar av i vilken mån barn är fastspända i bil i samband med generella undersökningar

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

(fr14ejin t 1 2)e(fr14in t 1 2) (fr10ejin t 1 2)e(fr10in t 1 2)

(fr14ejin t 1 2)e(fr14in t 1 2) (fr10ejin t 1 2)e(fr10in t 1 2) 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period? efter Fr1_1 efter Fr1_1 Fr1_1 Antal Summa % Fr1_1 Antal Summa % ja 187 98 ja 383 96 nej 4 2 nej

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Arbetslöshet bland unga ökar på våren

Arbetslöshet bland unga ökar på våren Arbetslöshet bland unga ökar på våren I stiger ungdomsarbetslösheten inför sommaren. Den påverkas i hög grad av hur vanligt det är att de som studerar har arbete eller söker arbete, antingen för att de

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013.

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Resultat Resultat Varje vår och höst sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån

Läs mer

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Göteborg 2003-11-28 SWECO VBB ITS SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Dokumentinformation

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 Fått arbete I november2014 fick 182 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer