Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun"

Transkript

1 LundaMaTs Miljöanpassat transportsystem LundaMaTs ger resultat nn o o i i ss r r e e v v t t r r Ko av rapporten Uppmärksamhet och effekter av LundaMaTs Ill. Peter Jönsson

2 Dokumentinformation Titel LundaMaTs ger resultat Serie nr Trivector rapport 2001:62 Författare Illustrationer Beställare Jessica Lyborg, Trivector Traffic Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Tecknade illustrationer: Peter Jönsson samt Trivector Traffic Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun Trivector Traffic AB Åldermansgatan Lund Tel Fax

3 Förord Den här skriften sammanfattar utvärderingen av LundaMaTs Lunds miljöanpassade transportsystem. Sammanfattningen vänder sig till personer som är intresserade av de övergripande effekterna av LundaMaTs. Syftet med utvärderingen har varit att kartlägga den uppmärksamhet och de effekter som LundaMaTs fått bland kommuninvånarna. Utvärderingen har genomförts av Trivector Traffic tillsammans med Lunds Mobilitetskontor, och den grundar sig på data som samlats in med hjälp av enkäter. Arbetet har samfinansierats av EU-projektet MOST och Tekniska förvaltningen i Lund. Lund, november 2001 Innehållsförteckning LundaMaTs första utvärderingen 4 Mjuka och hårda åtgärder 4 Internationell uppmärksamhet 4 Syfte 4 Genomförande 4 Kännedom om projekten 5 Inställning till satsningen 5 Informationskällor 6 Mobilitetskontoret 7 Bilpooler 7 Miljöbilar 7 Närodlad mat för minskade transporter 7 Cykelkommunen 8 Gå och cykla till skolan 9 Effekter på resandet 10 Förändring av bilresande och koldioxidutsläpp 10 Slutsatser 11 3

4 LundaMaTs första utvärderingen Lunds kommun har sedan 1997 arbetat med LundaMaTs, Lunds miljöanpassade transportsystem. Under inleddes de tre projekt som kommunen satsat mest resurser på, nämligen Mobilitetskontoret, Cykelkommunen samt Gå och cykla till skolan. Cirka tre år efter projektstarten, d v s under våren 2001, gjordes den första omfattande utvärderingen. Mjuka och hårda åtgärder De åtgärder som genomförts inom ramen för LundaMaTs är av både teknisk och informerande karaktär. Exempel på åtgärder är nya cykelvägar, förbättrade skolvägar, cykla till jobbet-kampanj, vandrande skolbuss, bilpooler m m. Ett annat exempel är arrangemanget I staden utan min bil som anordnades för första gången 22 september Internationell uppmärksamhet LundaMaTs och dess genomförande har rönt stor uppmärksamhet nationellt och internationellt. Projektet följs och uppmärksammas av bl a Vägverket, Naturvårdsverket, EU:s DG TREN och Aalborgs universitet. Inom området Mobility Management är projektet i stora delar en föregångare. Mobilitetskontoret, som var det första i sitt slag i Sverige, är med i EU-projektet MOST, där många av Europas främsta Mobility Managementprojekt ingår. Det räcker emellertid inte att LundaMaTs får stor uppmärksamhet nationellt och internationellt. Minst lika viktigt är att kommunens egna invånare har kunnat ta del av informationen och dra nytta av förändringarna. Syfte Syftet med utvärderingen är att undersöka vad Lunds kommuns invånare känner till om de olika LundaMaTs-projekt som genomförts under de senaste åren, samt hur de har påverkats av dem. Aktiviteterna har varierat i omfång och intensitet. För att få en uppfattning om uppmärksammande och effekter i olika orter har utvärderingen delats upp på kommunens fem största tätorter: Lund, Södra Sandby, Dalby, Genarp och Veberöd. Uppdelningen gör det samtidigt möjligt att i framtiden studera hur effekterna förhåller sig till de resurser och det engagemang som lagts ner. Lund Lund S Sandby S Sandby Dalby Dalby Veberöd Veberöd Genarp Genarp Lunds kommun (gult) med de fem kommunorterna. Genomförande Undersökningen har genomförts med hjälp av en enkät som skickats hem till kommuninvånare i åldern år. Efter två påminnelser den första i form av vykort och den andra med en ny enkät blev svarsfrekvensen 62 %. En bortfallsanalys gjordes genom telefonintervjuer med drygt 50 slumpmässigt valda personer som inte hade besvarat enkäten. Överlag finns ytterst små skillnader mellan de som svarat och de som inte gjort det. I de fall det finns någon skillnad har enkätanalysen tagit hänsyn till detta. 4

5 Kännedom om projekten Med de övergripande projekten inom LundaMaTs avses LundaMaTs i sig, Mobilitetskontoret, Cykelkommunen, Gå och cykla till skolan samt Lundalänken. Överlag är dessa projekt ganska kända i kommunen. Men kännedomen om de enskilda aktiviteterna är betydligt högre. Alla känner väl tillalla känner väl till LundaMaTs LundaMaTs Mob.kontoret Mob.kontoret Cykelkommunen Cykelkommunen Gå och cykla Gå och cykla Lundalänken Lundalänken Ingen känner tillingen känner till Lund S Sandby Dalby Genarp Veberöd Totalt Lund S Sandby Dalby Genarp Veberöd Totalt Kännedomsindex för de fem LundaMaTs-projekten i de olika tätorterna. Största kännedomen finns i S Sandby, där en stor mängd aktiviteter genomförts. I Genarp, med det minsta antalet aktiviteter, är kännedomen inte alls lika stor. När det gäller projektet Gå och cykla till skolan har respondenterna i Dalby störst kännedom, sannolikt på grund av omfattande trafiksäkerhetsåtgärder i bl a Nyvångsområdet i Dalby, och att dessa fått såväl lokal som nationell uppmärksamhet. Inom varje övergripande projekt genomförs flera aktiviteter och delprojekt. De aktiviteter som uppmärksammats mest är utmärkelsen Lund Årets cykelstad, det bevakade cykelgaraget vid stationen, projektet Förbättrade cykelvägar samt kampanjen Cykla till jobbet. Alla känner väl Alla till känner väl till Ingen känner Ingen till känner till Lund S Dalby Genarp Veberöd Totalt Lund Sandby S Sandby Dalby Genarp Veberöd Totalt Kännedomsindex för de enskilda aktiviteterna. Lund - årets cykelstad Lund - årets 2001 cykelstad 2001 Bevakat cykelgarage Bevakat cykelgarage Förbättrade cykelvägar Förbättrade cykelvägar Cykla till jobbet Cykla till jobbet I Staden utan min bil I Staden utan min bil Säkra skolvägar Säkra skolvägar Reklamskyltar vid hållplatser Reklamskyltar vid hållplatser Lånecyklar Lånecyklar Bilpool Bilpool Hälsotrampare Hälsotrampare Lundahoj Lundahoj Vandrande skolbuss Vandrande skolbuss Testresenärer Testresenärer Cykeltrycket Cykeltrycket Tecknade annonser Tecknade annonser Cykelledskampanj Cykelledskampanj Närodlat-kampanj Närodlat-kampanj Cykelkommunens hemsida Cykelkommunens hemsida Mobilitetskontorets hemsida Mobilitetskontorets hemsida Cykeltelefon Cykeltelefon Inställning till satsningen Kommuninvånarna är överlag positivt inställda till satsningen på miljöanpassade transporter. Hela 60 % tycker att den är mycket bra och ytterligare 30 % att den är bra. Endast ett par procent anser att satsningen är dålig. De återstående har ingen uppfattning i frågan. Utmärkelsen Lund Årets cykelstad har uppmärksammats av många kommuninvånare, främst tack vare strategiskt placerade skyltar. 5

6 Informationskällor I arbetet med att marknadsföra LundaMaTs och dess aktiviteter har kommunen använt sig av flera informationskällor. Figuren nedan visar hur de boende i kommunen fått kännedom om de olika projekten. 35% 35% % 25% % 15% 1 1 5% 5% M assmediaspeciella Annonser Aktiviteter Utskick Vänner, Annat M assmediaspeciella projekt Annonserpå Aktiviteter stan Utskick grannar Vänner, Annat projekt på stan grannar Informationskällor som de svarande uppger vara betydelsefulla för kännedomen om de olika projekten. Massmedia och speciella projekt är de vanligaste informationskällorna. Det gäller för samtliga tätorter. I Lund är aktiviteter på stan en lika viktig informationskälla som annonser, vilket inte riktigt är fallet i de andra tätorterna. Orsaken är troligtvis att det genomförts fler aktiviteter på stan i Lund. I kategorin Annat återfinns information genom skola, universitet och ideellt arbete. Mobilitetskontoret har aktiviteter på Stortorget i Lund. Massmedia är en viktig informationskälla enligt kommuninvånarna. Här en artikel om projektet Hälsotramparna. 6

7 Mobilitetskontoret Mobilitetskontoret har till uppgift att driva utåtriktad verksamhet av olika slag allt från kampanjer och projekt till att bistå företag och enskilda som vill miljöanpassa sina transporter. De projekt som behandlas i denna undersökning omfattar bilpooler, miljöbilar samt närodlad mat för minskade transporter. Bilpooler Mobilitetskontoret har bl a arbetat med att få fler att starta och gå med i bilpooler eller bilkooperativ. Detta har gett kommuninvånarna en mycket god kännedom om vad bilpooler är. Bilpoolskännedom i Lunds kommun (2001) jämfört med Sverige (1999)*. Lunds kommun 2001 Sverige 1999* Väl insatt 32,5 % 15 % Hört talas om, ej särskilt väl insatt 51 % 42,5 % Ej hört talas om 16,5 % 42,5 % * Vägar och trafik 1999, Markör AB Tabellen visar att kännedomen om bilpooler är betydligt större i Lunds kommun än i övriga Sverige. Statistiken över det svenska genomsnittet är från 1999, varför siffrorna kan vara något högre idag. Kännedomen om bilpooler är störst i Dalby och Lund. I Dalby fanns det i våras långt framskridna planer på en bilpool, och i Lund har antalet bilpooler ökat sedan projektstarten. I snitt säger 5 % att de med mycket stor sannolikhet kan tänka sig bli medlemmar i en bilpool om de blir erbjudna. Miljöbilar Ett av delprojekten inom Mobilitetskontoret är att sprida kunskap om miljöbilar. Omkring 75 % av de boende i Lund är idag positivt inställda till att köpa en miljöbil. Närmare 20 % av dessa kan tänka sig att köpa en miljöbil inom två år. Många anser dock att det är viktigt att pris och prestanda är samma som för en bensin- eller dieseldriven bil. Elbil är ett av många miljöfordon på marknaden. Närodlad mat för minskade transporter Mobilitetskontorets definition av närodlade livsmedel är att produktion, vidareförädling, distribution och konsumtion av en råvara integreras inom Lundaregionen, d v s ett område som sträcker sig några mil runt Lunds tätort. Definitionen är emellertid inte strikt även mat odlad i övriga Skåne kan betraktas som närodlad. Närmare 40 % av kommunens invånare köper varje vecka någon form av närodlad mat. Ska man få fler att handla närodlade produkter, så anser kommuninvånarna att det krävs bättre skyltning i affärerna samt bättre utbud och billigare produkter. Ill. Peter Jönsson Snövit och de sju dvärgarna har använts i reklamsammanhang för att visa vad en bilpool är. 7

8 Cykelkommunen Åtgärderna i projektet Cykelkommunen syftar till att minska transporternas miljöpåverkan genom att få invånarna att cykla i stället för att åka bil. Begreppet Cykelkommunen är känt av en majoritet av de boende i kommunen. En viktig del i Cykelkommunens arbete är satsningen på förbättringar av cykelvägnätet. Det handlar främst om säkra passager och åtgärder på stråk som används för arbetspendling och skolresor. Information till invånarna är också viktig. De boende i kommunen har fått ange om de tycker att satsningarna på cykelvägar har varit större eller mindre de två senaste åren, jämfört med tidigare. Poängteras bör att frågan inte avsåg åtgärderna i de olika orterna, utan hur de boende i orterna uppfattat satsningarna i hela kommunen Mycket Mycket större större Större Ingen Mindre Mycket Större Ingen Mindre Mycket skillnad mindre skillnad mindre Vet ej Vet ej Lund S Sandby Dalby Genarp Veberöd Lund S Sandby Dalby Genarp Veberöd Invånarnas uppfattning om satsningar på cykelvägar under de senaste två åren. Generellt anser drygt 50 % att satsningarna har varit större eller mycket större de senaste två åren jämfört med tidigare. Knappt 15 % har inte märkt någon skillnad, och knappt 35 % säger att de inte vet. Cykelnätet har främst förbättrats i och kring Lund och Dalby. Information till kommuninvånare ges bl a via reklampelare. 8

9 Gå och cykla till skolan Syftet med projektet Gå och cykla till skolan är att minska utsläppen av koldioxid genom att förmå föräldrar att i mindre utsträckning skjutsa sina barn i bil till förskolor och skolor. En utgångspunkt har varit att många föräldrar väljer att skjutsa sina barn eftersom skolvägen är farlig. I projektet har skolvägarna för de yngsta barnen inventerats och på så sätt har man lokaliserat de korsningar och sträckor som föräldrar och barn upplever som farliga. De kritiserade platserna har samlats i en åtgärdsplan, som antagits av tekniska nämnden. Det innebär att de nu successivt byggs om. Utöver förbättringar i gatumiljön har man även använt andra medel för att förmå föräldrar att sluta skjutsa sina barn i bil. Det handlar om s k mjuka åtgärder, t ex information vid föräldramöten, trafiksäkerhetsarbete ute i skolorna, kampanjer och förebyggande hälsoarbete. De aktiviteter man har arbetat mest med är Säkra skolvägar, som 55 % av kommuninvånarna känner till och Vandrande skolbuss, som drygt 30 % känner till. Störst kännedom finns i Dalby och S Sandby. När det gäller skolvägarna har de flesta ombyggnaderna genomförts i Dalby. Det har lett till att 70 % av Dalbys föräldrar med barn i skolålder anser att skolvägarna idag är mycket säkrare eller säkrare. I S Sandby har flera mjuka åtgärder, t ex informationskampanjer, gjort att drygt 30 % av föräldrarna anser att skolvägen är säkrare. I Lund är förändringen ungefär lika stor som i S Sandby, och i övriga orter anser de allra flesta att det inte skett någon förändring Mycket Säkrare Mycket Säkrare säkrare säkrare Ingen Osäkrare Mycket Ingen Osäkrare Mycket skillnad osäkrare skillnad osäkrare Lund Södra Sandby Dalby Genarp Veberöd Lund Södra Sandby Dalby Genarp Veberöd Åsikt om förändringen av skolvägen under det senaste året. Bland de svarande ingår enbart de som har barn i grundskolan i Lunds kommun. En av grupperna med skolbarn i projektet Vandrande skolbuss. 9

10 Effekter på resandet I tidigare avsnitt har det framkommit att merparten av de som bor i Lunds kommun har uppmärksammat arbetet med LundaMaTs och de tillhörande projekten och aktiviteterna. En förhållandevis stor andel anser också att aktiviteterna inom LundaMaTs har påverkat deras resande. 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% Har till stor del Har till viss del Försöker ibland Har börjat ersatt Har till bilresor stor del ersatt Har till bilresor viss del ersätta Försöker bilresor ibland fundera Har börjat på ersatt bilresor ersatt bilresor ersätta bilresor alternativ fundera på alternativ Lund S Sandby Dalby Genarp Veberöd Lund S Sandby Dalby Genarp Veberöd Andel som har förändrat sina resvanor tack vare aktiviteterna inom LundaMaTs. Boende i Lund och S Sandby utmärker sig positivt genom att de i större utsträckning än i andra orter har ersatt bilen med andra färdmedel. Förändring av bilresande och koldioxidutsläpp Drygt 10 % av invånarna säger att LundaMaTs har haft betydelse för att de idag cyklar mer eller åker mer kollektivt. En stor del av dessa har även angett med hur många kilometer de minskat sitt bilresande under en genomsnittsvecka. De totala effekterna redovisas i tabellen nedan. Effekter på bilresorna tack vare aktiviteter i LundaMaTs bland de boende i kommunen. Cykel Kollektivtrafik Totalt Miljoner km/år 2,0 1,9 3,9 Ton CO 2/år De boende i Lunds kommun har alltså minskat sina bilresor med närmare 4 miljoner kilometer cirka 1 % under det senaste året. Det innebär att vi sluppit 900 ton koldioxid i luften. Därutöver kan effekter ha erhållits t ex genom att fler samåker, ersätter resor med distansarbete och videokonferenser, eller genom effektiviseringar inom godstransporter. Dessa sistnämnda effekter har dock inte kartlagts i denna studie. Cykelparkering vid centralstationen i Lund. 10

11 Slutsatser Aktiviteterna inom LundaMaTs har fått stor uppmärksamhet bland invånarna i Lunds kommun. Det gäller i synnerhet projekt med fysiska åtgärder, men även de rent beteendepåverkande projekten har uppmärksammats t ex kampanjen Cykla till jobbet och I staden utan min bil. Utvärderingen visar att aktiviteterna redan efter ett par år har gett mätbara effekter. Genom att invånare idag cyklar mer och åker mer kollektivt har bilresorna minskat med närmare 4 miljoner kilometer, eller 1 %, under det senaste året. Det verkar som om de allra flesta är nöjda med det som gjorts. Det märks inte bara på svaren i enkäten, utan även på responsen inom de olika delprojekten. Även om endast en mindre del ändrat sitt resande, så anser hela 90 % av invånarna att satsningen på miljöanpassade transporter är bra. Kommunen måste fortsätta ge invånarna den information och de förutsättningar som krävs för ett ändrat beteende, och även poängtera den enskildes vinster i termer av exempelvis hälsa, tid och pengar. Beteendepåverkan kräver ofta ett mödosamt arbete där det till en början kan vara svårt att nå mätbara effekter. Kommunen är uppenbart på rätt väg, eftersom effekter har erhållits redan efter en relativt kort period. Vår bedömning är att man kan förvänta sig en större effekt framöver, förutsatt att satsningarna på LundaMaTs fortsätter. Man kan dessutom förvänta sig synergieffekter när många åtgärder genomförs samtidigt. Ska man nå ett bra resultat är det viktigt att balansera beteendepåverkan och fysiska åtgärder. De satsningar som kommuninvånarna anser vara viktigast är förbättringar i kollektivtrafiken, fortsatta utbyggnader och förbättringar av cykelvägnätet samt aktiviteter som får fler att åka kollektivt och cykla mer. Det verkar även finnas ett stort intresse för bilpooler, särskilt i Lund. I centrala Lund är kollektivtrafik och cyklar huvudsakliga färdmedel. Foto: Trivector Traffic 11

12 Denna rapport är framtagen inom ramen för LundaMaTs. LundaMaTs står för MiljöAnpassat TransportSystem i Lund, och syftet är att minska transporternas påverkan på miljön. Projekten inom LundaMaTs finansieras genom kommunala medel och statliga bidrag. LUNDS KOMMUN Tekniska förvaltningen LundaMaTs Miljöanpassat transportsystem Produktion: Jessica Lyborg och Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic 12

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Att utvärdera MM-projekt

Att utvärdera MM-projekt Att utvärdera MM-projekt Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic AB Steg 2 Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon PLANERINGSPROCESSEN Steg 1 Åtgärder som kan påverka

Läs mer

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Rapport 7214, 2011 Trafik och väg Institutionen för Teknik och samhälle LTH, Lunds Universitet Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Lena Winslott Hiselius

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund Varje år arrangeras European Mobility Week, mellan den 16:e och 22:e september. Deltagande europeiska

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Länssjukhuset i Kalmar Oktober 2006 och november 2007 Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2.

Läs mer

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Hållbart resande Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se Innehåll Varför hållbart resande? Vad menas med ett hållbart resande? Hur kan man jobba med hållbart resande? Vilka är vinsterna? Hållbart resande och

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

begränsad klimatpåverkan

begränsad klimatpåverkan begränsad klimatpåverkan Växthuseffekten innebär att växthusgaser som koldioxid, metan och vattenånga, men även ozon och lustgas, hindrar värmestrålning från att lämna jorden. Växthuseffekten håller jordens

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN FÖRSLAG på överenskommelse. Företagen får vara med och välja om de vill genomföra alla eller bara vissa delar av projektet. Överenskommelse mellan: Energikontor Sydost och NN-företag för projektet PROJEKTBESKRIVNING

Läs mer

SUMO: Skola för Hållbart Resande. Av: Emma Ödling

SUMO: Skola för Hållbart Resande. Av: Emma Ödling SUMO: Skola för Hållbart Resande Av: Emma Ödling Övergripande syfte Minska antalet föräldrar som skjutsar sina barn till skolan, vilket leder till färre bilar vid skolan säkrare trafikmiljö. Målgrupper

Läs mer

Byt vanor. och res klimatsmart

Byt vanor. och res klimatsmart Byt vanor och res klimatsmart Byt vanor och res klimatsmart Vi vill inspirera dig att bli klimatresenär. Det vill säga att använda klimat- och hälsosmarta sätt att transportera dig på. Det är hög tid att

Läs mer

Därför jobbar Lunds kommun med fyrstegsprincipen. hakan.lockby@lund.se

Därför jobbar Lunds kommun med fyrstegsprincipen. hakan.lockby@lund.se Därför jobbar Lunds kommun med fyrstegsprincipen hakan.lockby@lund.se Vad vill vi uppnå i staden? Bättre stadsmiljö med fler mötesplatser Minskad miljöpåverkan Dämpad trafikökning Förbättrad tillgänglighet

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 1 kommuner i 4 län Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner

Läs mer

Beteende, miljömärkning, pris och ansvar

Beteende, miljömärkning, pris och ansvar Beteende, miljömärkning, pris och ansvar Resultat från en undersökning i Sverige 2013 Yttra Rapport 2013:1 Beteende, miljömärkning, pris och ansvar Resultat från en undersökning i Sverige 2013 Yttra Rapport

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården

Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Rapport 25:8 1 april 25 Dokumentinformation Titel Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Serie nr Trivector rapport 25:8 Författare Johan

Läs mer

NU KÖR VI! TILLSAMMANS.

NU KÖR VI! TILLSAMMANS. NU KÖR VI! TILLSAMMANS. TILL ALLA FOTBOLLSFARSOR, KARATEMAMMOR OCH CURLING- FÖRÄLDRAR. Visst är det viktigt att stötta sitt barns fritidsintresse. Men behöver man verkligen skjutsa barnen med bilen hit

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten.

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. En rapport från SEKO juni 2011. Ny undersökning från SEKO Fartsyndare största hotet mot vägarbetare Sveriges trafikanter struntar i hastighetsbegränsningarna vid

Läs mer

Gå och cykla till skolan tävlingen

Gå och cykla till skolan tävlingen 2009-01-30 Gå och cykla till skolan tävlingen Sammanställning 2008 Agenda -21 Jessica Elmgren Agenda21@huddinge.se Innehåll Bakgrund och syfte 3 Mål 3 Metod 3 2003: Gå och cykla till skolan dagen 3 2004:

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE SVENSK TURISM AB REMISSYTTRANDE Box 3546 2013-09-26 103 69 Stockholm Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE Svensk

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson Trafikkontoret i Göteborg Fotograf: Klas Eriksson Resepolicy Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens resor till och från arbetet,

Läs mer

Alkohol, tobak, narkotika och dopning

Alkohol, tobak, narkotika och dopning 7 APRIL 21 Alkohol, tobak, narkotika och dopning Elever i årskurs sju och gymnasiets första år tillfrågades om alkohol- och tobaksbruk, liksom om inställning till narkotika, och om de använt narkotika

Läs mer

Johanna Ingre, Processledare Hållbar Samhällsbyggnad. Klimatsmart Borlänge Energi- och klimatstrategi

Johanna Ingre, Processledare Hållbar Samhällsbyggnad. Klimatsmart Borlänge Energi- och klimatstrategi Johanna Ingre, Processledare Klimatsmart Borlänge Energi- och klimatstrategi Borlänge en av Dalarnas 15 kommuner Areal: 586 km2 48 000 invånare Kommunfullmäktiges vision Vi som nu lever och arbetar i

Läs mer

Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort

Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort Datum Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort 66/2016 Antagen av: 66/2016 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: - Relaterade dokument: Målgrupp: Kommunen Dokumentnamn: Policy för cykling

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka)

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka) Bilaga 1: Enkät om resvanor Namn:. Klass:... Enkät om resvanor På skolan pågår just nu ett arbete med att ta fram en skolreseplan. En skolreseplan ska lyfta fram frågor att arbeta med när det gäller trafiksäkerhet,

Läs mer

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 1 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs i korta drag... 4 X-MaTs w siffror... 6 X-MaTs mål och framtid... 8 X-MaTs inventerar länet...16 Målgrupp

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar Svenskarna konsumerade för knappt 1500 miljarder Hur stor är den svenska konsumtionen? Under 2008 konsumerade svenska hushåll detaljhandelsvaror för närmare

Läs mer

Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas av sjukdomar Undersökning:

Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas av sjukdomar Undersökning: Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas av sjukdomar Undersökning: Projektnummer: 3171670 Uppdragsgivare: Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Slutrapport 2014 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun

Slutrapport 2014 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun Slutrapport 2014 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun Projektbeskrivning Trafikanalysutredningar I Stadsbyggnadsvisionens övergripande och strategiska arbete med

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

1 2011-10-02. MM = steg 1 i Fyrstegsprincipen

1 2011-10-02. MM = steg 1 i Fyrstegsprincipen 1 2011-10-02 MM = steg 1 i Fyrstegsprincipen Steg 1- åtgärder som påverkar transportbehovet och val av färdsätt Minska transportefterfrågan eller föra över till andra transportsätt. Transportbehov Samhällsplanering

Läs mer

Ny adress nya vägvanor Ett projekt inom ramen för Västsvenska paketet med delfinansiering av Energimyndigheten

Ny adress nya vägvanor Ett projekt inom ramen för Västsvenska paketet med delfinansiering av Energimyndigheten Ny adress nya vägvanor Ett projekt inom ramen för Västsvenska paketet med delfinansiering av Energimyndigheten 2013-04-30 Göteborgsregionens kommunalförbund GR Lisa Ström Målgruppen för slutrapporten är

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Ny enkätundersökning samt analys av markägarnas svar i tidigare genomförda enkäter kring processerna för formellt skydd av skog 2011-09-02 Analys & Strategi

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Trafiksäkerhet som Valfråga 2006

Trafiksäkerhet som Valfråga 2006 Trafiksäkerhet som alfråga 6 onika artinson Rapport aj 6 Innehåll BAKGRUND 5 YFTE 5 ETOD 5 KOUNÖERGRIPANDE REULTAT 5. Bälten, alkolås och sittplatser för alla viktigast 6. ånga positiva till km i tätort

Läs mer

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland - En del av Statens haverikommissions utredning av kollisionen mellan färjorna den 23 juli 9 Rapport maj 1 Enkätstudiens syfte och genomförande

Läs mer

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal Trafiksäkerhet för förskolebarn - en konsumentenkät till föräldrar och personal NTF Skåne 25 Sammanfattning Det totala antalet föräldrar som besvarat enkäten var 945, 8% mammor och 2% pappor. Bland barnen

Läs mer

norrstyrelsen Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik

norrstyrelsen Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik norrstyrelsen rapport 2009: 25 Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av

Läs mer

2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv

2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv 2012-04-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv

Läs mer

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab Kartläggning av tillgänglighet för barn en kvantitativ studie av barns resor till skolan En utvärdering gjord av Markör ab Box 396 701 47 ÖREBRO Tel. 019-16 16 16 Fax. 019-16 16 17 e-post markor@orebro-markor.se

Läs mer

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder Backcasting 2. Kartläggning 3. Åtgärder 1. Målformulering Utsläppsnivåer Reskostnader Resvanor Attityder/preferenser Rese/Miljö-policies Arbetsförutsättningar Tillgång till färdmedel Bostadsort/resväg

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Väla handelsområde - har fört näringsliv och kollektivtrafik närmare varandra och fördubblat antal resenärer på bara två år!

Väla handelsområde - har fört näringsliv och kollektivtrafik närmare varandra och fördubblat antal resenärer på bara två år! Väla handelsområde - har fört näringsliv och kollektivtrafik närmare varandra och fördubblat antal resenärer på bara två år! - ett gott exempel för fördubbling Kategori: Vi nominerar projektet i kategorin

Läs mer

Förord. Vi har ett bra och effektivt miljöarbete

Förord. Vi har ett bra och effektivt miljöarbete Förord Vi har ett bra och effektivt miljöarbete i Sverige och Örebro län. I vårt län har vi minskat våra klimatpåverkande utsläpp med nästan 20 procent sedan 1990. Inom arbetet för minskad övergödning

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Vi vet att personalbristen bland flera av våra yrkeskategorier blir större och större under de kommande åren. Särskilt stor är den bland tandläkare.

Vi vet att personalbristen bland flera av våra yrkeskategorier blir större och större under de kommande åren. Särskilt stor är den bland tandläkare. PM angående annexkliniken i Hälleforsnäs. Bakgrund Folktandvårdens uppgift är att erbjuda sörmlänningarna tillgång till högkvalitativ tandvård. Det har vi lyckats mycket bra med och vi vet att tandhälsan

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Vad tycker bussförarna i Trollhättan om Nollvisionsslingan? Peter Rosander Luleå tekniska universitet

Vad tycker bussförarna i Trollhättan om Nollvisionsslingan? Peter Rosander Luleå tekniska universitet Vad tycker bussförarna i Trollhättan om Nollvisionsslingan? Peter Rosander Luleå tekniska universitet På väg till Nollvisionen i Trollhättan var ett nationellt samarbetsprojekt som skulle visa kostnadseffektiva

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 4: 2012 Perspektiv Helsingborg ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN HELSINGBORG ÅR 2010 Arbetspendlingen till och från Helsingborg över kommungränsen, är ovanligt stor

Läs mer

VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN 2011. En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och

VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN 2011. En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) som skett under det första kvartalet. Värdegrundsenkät Bakgrund Som ett led i Individ-

Läs mer

Välkommen som testresenär på el-cykel

Välkommen som testresenär på el-cykel Välkommen som testresenär på el-cykel HÅLLBART RESANDE I UMEÅREGIONEN 2008 maj 2011 Länstrafiken i Västerbotten, Volvo, GE, Liljaskolan i Vännäs 144 000 invånare Bakgrund till projektet Umeå överskrider

Läs mer

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2015-01-07 KS 2014/369 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Läs mer

Lägesuppdatering 2015

Lägesuppdatering 2015 Verksamhetsanalys Inledning Kommunens markpolicy anger att det finns en strävan att främja en mångfald av lokaler för verksamheter. Kommunen ser gärna att en blandstad utvecklas i många områden. Där det

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER HyresgästBarometern 2013 Håbohus Innehåll SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER...1 1. Om undersökningen...3 2. Profil på dem som svarat på enkäten...4 3. Hyresgästernas helhetsbedömning

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

PRIVATINFÖRSEL OCH SMUGGLING AV ALKOHOL TILL SVERIGE

PRIVATINFÖRSEL OCH SMUGGLING AV ALKOHOL TILL SVERIGE sida 1 MILJÖKONSEKVENSANALYS PRIVATINFÖRSEL OCH SMUGGLING AV ALKOHOL TILL SVERIGE Beställare: Svenska Bryggareföreningen Stockholm 2004-09-03 www.schenkerconsulting.se Tel 031-703 80 00 Tel 08-585 100

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN,

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM 2012-11-20 Trafik- och Samhällsplanering Helsingborg TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM Bakgrund och syfte Planering pågår

Läs mer

TEMAMÖTE OM CYKEL- OCH KOLLEKTIVTRAFIKFRÄMJANDE ÅTGÄRDER - FREDRIKSHAMN OCH AALBORG 8-9. NOVEMBER 2012

TEMAMÖTE OM CYKEL- OCH KOLLEKTIVTRAFIKFRÄMJANDE ÅTGÄRDER - FREDRIKSHAMN OCH AALBORG 8-9. NOVEMBER 2012 TEMAMÖTE OM CYKEL- OCH KOLLEKTIVTRAFIKFRÄMJANDE ÅTGÄRDER - FREDRIKSHAMN OCH AALBORG 8-9. NOVEMBER 2012 FREDRIKSHAMN 8. NOVEMBER 2012 Nordiske cykelbyer, Finn Schultz Rasmussen. Nordiske cykelbyer var ett

Läs mer

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år Att ta med rullstol fungerar inte. Då jag inte har fungerande assistans så vågar jag inte heller pröva. Jag kan inte själv lösa en situation där jag till exempel inte kommer upp på tåg och buss. Kvinna

Läs mer

Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern resultat av en enkätundersökning

Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern resultat av en enkätundersökning Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern resultat av en enkätundersökning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 218-20969-06 FÖRORD I januari 2006 skickade Länsstyrelsen Östergötland,

Läs mer

Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012. Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin

Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012. Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012 Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Syfte med projektet... 4 Beskrivning av genomförandet...

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Buller vid Trädgårdsstaden

Buller vid Trädgårdsstaden RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare:

Läs mer

Omställning hjälper i lågkonjunktur

Omställning hjälper i lågkonjunktur Omställning hjälper i lågkonjunktur Det har nu gått ett år sedan lågkonjunkturen slog till med full kraft. Antalet personer som beviljats omställningsstöd har ökat dramatiskt under lågkonjunkturen. Av

Läs mer

Vänlig väg till skolan. en barnslig rättighet

Vänlig väg till skolan. en barnslig rättighet Vänlig väg till skolan en barnslig rättighet Syfte: Inspirera till att gå och cykla till skolan istället för att ta bilen Mål: Att öka säkerheten och förbättra miljön kring skolorna (genom minskad biltrafik)

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Oktober 2010 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta nyhetsbrev kommer från miljörådgivarna på Trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

Resultat av föräldraenkät våren 2009

Resultat av föräldraenkät våren 2009 ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 3 Resultat av föräldraenkät våren 2009 Bakgrund och syfte Föräldraenkäten sänds ut vartannat år för att få en uppfattning om vad vårdnadshavarna tycker om grundskolans verksamhet.

Läs mer

Regional cykelstrategi för Sörmland. Kortversion utan fördjupade analyser

Regional cykelstrategi för Sörmland. Kortversion utan fördjupade analyser Regional cykelstrategi för Sörmland Kortversion utan fördjupade analyser Regional cykelstrategi för Sörmland Kortversion utan fördjupade analyser Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Foto: Kerstin

Läs mer

Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se

Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se SUMO: Pedal for medal 2012 Övergripande syfte Att arbetspendlare som normalt tar bilen till arbetet börjar cykla

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Bostaden och läget. Ur rapporten:

Bostaden och läget. Ur rapporten: Bostaden och läget Ur rapporten: Äldre bor i mycket större utsträckning redan i sin drömbostad jämfört med andra åldersgrupper Utbredd nöjdhet med läget på bostaden En bostad nära bra kommunikationer,

Läs mer

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Trängselskatten har effekt Bilresandet över trängselskattesnittet har minskat

Läs mer

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter TJÄNSTEUTLÅTANDE KS 18:1 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:289-014 2015-05-08 1/3 Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Läs mer

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun Enkät rörande boende för äldre i s Kommun 2015-10-14 I din hand håller du just nu en enkät som vi vill att du skall fylla i. Enkäten är helt anonym och skall endast användas för att få fram önskemål om

Läs mer

Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland

Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland 18 kommuner i Västra Götaland deltog, med eller utan kontrakt, i I stan utan min bil! 2001. Här följer en sammanfattning av resultat från de utvärderingar

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Vi ber dig att sända oss din ifyllda enkät i det portofria kuvertet som medföljer helst redan idag!

Vi ber dig att sända oss din ifyllda enkät i det portofria kuvertet som medföljer helst redan idag! RESANDEUNDERSÖKNING Detta är en undersökning som genomförs av WSP i samarbete med PFM Research på uppdrag av Tyresö kommun. Undersökningen syftar till att kartlägga resvanor hos boende i östra Tyresö samt

Läs mer

Fråga 1: Övergångsställen

Fråga 1: Övergångsställen Fråga 1: Övergångsställen Järbovägen/Kungsforsvägen som går rakt genom byn trafikeras dagligen av tung trafik. Många gång- och cykeltrafikanter behöver ta sig över vägen under en dag. Hur många övergångställen

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Totala koldioxidutsläpp från produktion och transport av buteljerat vatten i Sverige

Totala koldioxidutsläpp från produktion och transport av buteljerat vatten i Sverige Totala koldioxidutsläpp från produktion och transport av buteljerat vatten i Sverige En undersökning av Konsumentföreningen Stockholm, augusti 2005 För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor,

Läs mer