Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg"

Transkript

1 Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010

2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund Syfte Avgränsning Projektorganisation Inventering Befolkning Arbetspendling Gymnasiependling Högskolependling Dagens kollektivtrafik Restider och restidskvoter Analys och slutsatser Förslag och kostnadsanalys Tåg Buss Bilaga: Statistik 3

4 4 Sammanfattning Västtrafik och SJ har ingått ett samarbetsavtal som innebär att tågtrafiken i stråket Karlstad Öxnered Göteborg kommer att utökas fram till år 2012 med två nya dubbelturer under vardagar. Därmed erhålls varannantimmestrafik under vardagar. Kommunerna i Dalsland har framfört ett behov av en kollektivtrafikstudie i stråket samt i anslutningar till det aktuella stråket. Kommunerna upplever att det finns ett underutbud av kollektivtrafik sträckan Öxnered till Åmål då trafikutbudet är bättre både norr och söder om denna sträcka. Studien omfattar både tåg- och busstrafik. Befolkning och pendling Befolkningen i det område som har studerats är främst koncentrerad till huvudorterna Åmål, Mellerud och Vänersborg, men även till Brålanda och Frändefors. Dagligen arbetspendlar ca personer genom stråket, varav knappt en tredjedel utgörs av pendling mellan Åmål och Säffle kommun. Knappt 300 ungdomar gymnasiependelar i stråket och ca 350 högskolependlar, dock troligtvis inte dagligen. Nuvarande trafik Stråket trafikeras idag av en tåglinje mellan Göteborg och Karlstad samt fyra busslinjer. Dessutom ansluter ytterligare tre busslinjer till stråket. Antalet resor per linje varierar från 170 resor/vardag till resor/ vardag. Resorna utgörs främst av skolresor, med undantag av tåget och expressbuss 710 som har en stor andel arbetsresor. Inom Dalsland nås generellt huvudorten i grannkommunerna inom 60 minuters restid, både med bil och med buss. Däremot är det endast i relationen Mellerud Trollhättan, Mellerud Säffle och Bengtsfors Säffle som två kommunhuvudorter kan passeras inom 60 minuter med buss. Med tåg kortas restiderna avsevärt mellan Karlstad, Åmål, Mellerud och Trestad. Restiderna med buss är ungefär de samma som för bil i de flesta av relationerna. Med tåg kan restiden förkortas avsevärt mellan Karlstad, Åmål, Mellerud och Vänersborg/Trollhättan/Uddevalla. För Bengtsfors, Dals- Ed och Färgelanda kommun medför inte tågtrafiken att restiden kortas tillräckligt mycket för att möjliggöra arbetspendling inom 60 minuter, inte ens med väl samordnad trafik. Dessa kommuner har i vissa fall bättre förbindelser idag med buss än vad de kan få med tåg. Förslag till åtgärder och genomförande Resandeunderlaget till, genom och från Dalsland är relativt litet, varför det är svårt att motivera en utökad turtäthet. Det kan dock finnas underlag för ytterligare tågavgångar i stråket om tåget trafikerar hela sträckan Karlstad Göteborg. Det kan även vara motiverat att vidta åtgärder som innebär att ett resandeunderlag kan börja byggas upp inför den framtida utökningen av tågtrafiken i stråket i december Följande förslag har arbetats fram inom projektet och bör beaktas i kommande trafikförsörjningsplaneprocesser: 1. Inför ytterligare en morgonavgång med tåg i vardera riktning mellan Karlstad och Göteborg med ankomsttid före kl. 08. Trafikstart dec Förläng morgonturen med tåg kl. 06:46 från Åmål till Karlstad så att den startar i Mellerud istället. 3. Senarelägg morgontåget kl. 05:35 från Åmål till Öxnered med ca 25 min för att skapa resmöjlighet med ankomsttid till Vänersborg/ Trollhättan i ett ur pendlingssynpunkt mer attraktivt tidsläge. 4. Förläng morgontur på linje 721 mellan Mellerud och Åmål till Säffle för att kunna erbjuda direktresa mellan orterna samt tillgodose behov av förstärkningstrafik på sträckan Åmål - Säffle. 5. Förläng förstärkningstur på linje 710 vid 14-tiden mellan Vänersborg och Mellerud till Åmål för att kunna erbjuda möjlighet att nå Åmål söderifrån på eftermiddagen. 6. Flytta lågtrafikturer på linje 721 för att skapa en trafikeringsbild mer lik den som kommer att gälla i stråket från dec 2012.

5 1. Bakgrund Västtrafik och SJ har ingått ett samarbetsavtal som innebär att tågtrafiken i stråket Karlstad Öxnered Göteborg kommer att utökas fram till år 2012 med två nya dubbelturer under vardagar. Därmed erhålls varnnantimmestrafik under vardagar. Kommunerna i Dalsland har framfört ett behov av en kollektivtrafikstudie i stråket samt i anslutningar till det aktuella stråket. Kommunerna upplever att det finns ett underutbud av kollektivtrafik sträckan Öxnered till Åmål då trafikutbudet är bättre både norr och söder om denna sträcka. Kommunalförbundet i Fyrbodal planerar att under våren 2010 starta upp ett arbete med att ta fram en målbild för kollektivtrafiken till år 2025 för hela Fyrbodalsområdet. I samband med målbilden kommer trafiksystemet i hela Fyrbodalsområdet att utredas. Utredningen Trafiksystem 2012 är därför en mindre studie som enbart fokuserar på det utpekade stråket. 2. Syfte Syftet med utredningen är att studera förutsättningar för och behov av att utöka kollektivtrafiken i stråket Karlstad Öxnered Göteborg fram till år Även anslutningstrafik till stråket ingår i studien. 3. Avgränsning Utredningen berör enbart tågtrafiken på Norge-/Vänernbanan genom Dalsland samt de busslinjer som trafikerar parallellt med järnvägen alternativt matar till järnvägens knutpunkter. Övriga lokala och regionala busslinjer ingår inte i studien. De kommuner som behandlas är kommunerna inom Dalsland (Bengstfors, Åmål, Dals-Ed, Mellerud och Färgelanda) samt Vänersborgs kommun. Dessutom har relationer till och från de angränsande kommunerna Uddevalla, Trollhättan och Säffle samt till Karlstad och Göteborg studerats. I utredningen har endast trafik på vardagar studerats då det främst är på vardagar som det bedöms finnas behov av en utökad trafik. 4. Projektorganisation Projektets organisation har bestått av två grupper en arbetsgrupp och en referensgrupp. Arbetsgruppen bestod av Maria Lindqvist (projektledare),västtrafik Ingemar Bengtsson, Västtrafik Magnus Emanuelson, Västtrafik I referensgruppen ingick Olle Andersson, Åmåls kommun Bo Carlén, Melleruds kommun Lars Rudström, Vänersborgs kommun Sofia Magnusson, Bengtsfors kommun Christian Nilsson, Dals-Eds kommun Linda Billberg, Västra Götalandsregionen Per-Magnus Bengtsson, Värmlandstrafik Därutöver har Buss i Väst bidragit med synpunkter och justeringar av framtagna förslag som berör busstrafiken. 5

6 5. Inventering I följande avsnitt redovisas en sammanställning av det inventeringsunderlag som tagits fram i projektet och som ligger till grund för analyserna. 5.1 Befolkning I Dalsland bor ca invånare och inom Vänersborgs kommun ca invånare. Dals-Ed Bengtsfors Åmål Färgelanda Mellerud Vänersborg 6

7 Knappt hälften, 48%, av invånarna i Dalsland är bosatta i någon av huvudorterna. 18% bor inom annan tätbebyggelse medan 34% bor i glesbygd. Om Vänersborgs kommun räknas med bor 53% av invånarna i en huvudort, 19% i annan tätort och 28% i glesbygd. Knappt en tredjedel av befolkningen i området bor, bortsett från Vänersborg och Vargön längsmed det utpekade stråket. Befolkningen är främst koncentrerad till huvudorterna Åmål och Mellerud, men även till Brålanda och Frändefors. I norr angränsar Säffle med drygt invånare i kommunhuvudorten. 39% 61% 31% 31% 37% 73% 21% 5% 40% 28% 26% 46% 43% 17% 59% 21% 20% 7

8 5.2 Arbetspendling Totalt arbetspendlar drygt personer i stråket. Av dessa utgör cirka 800 långväga arbetspendlare mellan Göteborg och Värmland, varför de troligtvis inte pendlar dagligen genom stråket utan veckopendlar. Dessa arbetsresor bör därmed inte ligga till grund för hur det dagliga kollektivtrafiksystemet bör utvecklas, men ställer dock krav på att det finns bra kollektivtrafikförbindelser på söndag kväll/måndag morgon samt torsdag och fredag eftermiddag. När det gäller den dagliga arbetspendlingen i stråket (3 600) utgörs knappt en tredjedel (1 000) av resor mellan Åmål och Säffle kommun. Övriga större pendlingsrelationer är Mellerud Vänersborg (600) och Mellerud Trollhättan (300). Resor till och från Bengtsfors och Dals-Ed passerar inte genom snittet Åmål Mellerud då de vanligtvis väljer en annan väg än längsmed E45. 8 Antal arbetspendlare i stråket inkl. långväga arbetspendling personer Antal dagliga arbetspendlare i stråket personer/vardag

9 5.3 Gymnasiependling Samtliga kommuner i Dalsland har, med undantag av Färgelanda kommun, en egen gymnasieskola. Det finns dock ändå en viss gymnasiependling till skolor i andra kommuner än bostadskommunen, knappt 900 pendlare per vardag varav cirka 320 pendlar via det utpekade stråket. Gymnasiependling sker inom stråket främst till Uddevalla, Vänersborg och Åmål. Relationerna Dals-Ed Färgelanda Uddevalla, Bengtsfors Åmål Säffle och Vänersborg Trollhättan redovisas inte i kartan nedan då de inte passerar de utpekade snitten. 5.4 Högskolependling Enligt SCB högskolependlar ca 350 personer inom samt till och från Dalsland via det utpekade stråket. Det är dock troligt att en andel av dessa på vardagarna bor på studieorten, men är skrivna i Dalsland, varför det antal studenter som pendlar dagligen är något lägre. Dessutom är det vanligt att högskolestuderande inte har lektioner varje dag, vilket påverkar det totala antalet högskoleresor per dag. Högskolependling sker främst till Trollhättan (190), men även till Karlstad (85), Göteborg (75) och Bengtsfors (<5). Antal gymnasiependlare i stråket 289 personer/vardag Antal högskolependlare i stråket 355 personer/vardag 9

10 5.5 Dagens kollektivtrafik Stråket trafikeras idag av fem linjer Tåg 71, 800, 721, 700 och 710. Dessutom ansluter tre busslinjer till stråket 714, 740 och 775. Turutbudet varierar mellan linjerna från 5 till 22 turer/vardag i vardera riktning. Linjerna trafikerar främst under högtrafik i anslutning till när skolorna börjar och slutar Tåg Antal turer per vardag och riktning 10

11 Antalet resor varierar mellan linjerna från 170 resor/vardag till knappt resor/vardag. Störst resande har Tåg 71 och linje 710. Tåg 71 och linje 710 har en relativt stor andel arbetsresor, knappt 50%. Även på linje 700, 714 och 800 utgörs en betydande andel av resorna av arbetsresor. Linje 721, 740 och 775 är främst skollinjer Antal resor per vardag och linje Ärendefördelning 11

12 5.6 Restider och restidskvoter För arbetspendling anses ca 60 minuters restid vara gränsen för vad som är acceptabelt för en arbetsresa. Det innebär att arbetsplatser som ligger längre bort än 60 minuters resväg från bostaden vanligtvis väljs bort. Inom Dalsland nås generellt huvudorten i grannkommunerna inom 60 minuters restid, både med bil och med buss. Däremot är det endast i relationen Mellerud Trollhättan, Mellerud Säffle och Bengtsfors Säffle som två kommunhuvudorter kan passeras inom 60 minuter med buss. BUSS Med tåg kortas restiderna avsevärt mellan Karlstad, Åmål, Mellerud och Vänersborg/Trollhättan/Uddevalla, vilket möjliggör arbetspendling mellan exempelvis Åmål och Trollhättan. För Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda kommun medför inte tågtrafiken att restiden kortas tillräckligt mycket för att möjliggöra arbetspendling inom 60 minuter, inte ens med väl samordnad trafik. Dessa kommuner har i vissa fall bättre förbindelser idag med buss än vad de kan få med tåg. Undantaget är resor mellan Dals-Ed och Tvåstad. Sträckan trafikeras dock inte av Västtrafik utan av NSB och inte i arbetspendlingslägen. TÅG* 12 Restid med buss huvudort - huvudort 0-30 min min 61 - min Resalternativ saknas Restid med tåg huvudort - huvudort 0-30 min min 61 - min Resalternativ saknas * Avser förbindelser där minst en delresa genomförs med tåg enligt Västtrafiks reseplanerare

13 Busstrafiken inom Dalsland har generellt restider som är konkurrenskraftiga gentemot bilen i relationerna huvudort till huvudort. Med tåg blir restiderna mellan huvudorterna i stråket betydligt kortare än med bil och kan i vissa relationer genomföras på halva bilrestiden. BUSS TÅG Restidskvot med buss huvudort - huvudort 0 0,8 0,8 1,3 1,3 Resalternativ saknas Restidskvot med tåg huvudort - huvudort 0 0,8 0,8 1,3 1,3 Resalternativ saknas 13

14 6. Analys och slutsatser Antalet arbetstillfällen i Dalsland har minskat markant de senaste åren, vilket har lett till hög arbetslöshet och stor utflyttning. Det är därför av stor vikt att med hjälp av bland annat förbättrad kollektivtrafik försöka motverka dessa trender. En bra kollektivtrafik skapar dessutom bättre förutsättningar för fler att kunna arbetspendla till orter utanför Dalsland. På grund av hög arbetslöshet kan fler vara villiga att resa längre tid än 60 minuter till sitt arbete. Idag är efterfrågan på kollektivtrafiken i det utpekade stråket högst i relationerna Mellerud Vänersborg/Trollhättan och Åmål Säffle, främst på avgångar i anslutning till när skolorna börjar och slutar. 14 Swebus trafikerar mellan Göteborg och Karlstad, men är inget alternativ för dagligpendling då Swebus bussar inte avgår vid samma tider varje dag. Det är idag tillåtet att åka med Västtrafiks periodkort på NSBs tåg från Ed till Trollhättan och Göteborg. NSBs tåg avgår dock inte i arbetspendlingslägen samt att Västtrafik inte kan styra när dessa tåg bör avgå. Resandeunderlaget till, genom och från Dalsland är relativt litet, varför det är svårt att motivera en tät kollektivtrafik. Det är därför viktigt att satsa på lösningar som trafikerar i de relationer och på de tider då flest vill resa. Potential för ett ökat resande med kollektivtrafiken finns främst i de relationer som med tåg hamnar inom 60 minuters restid, dvs. Säffle Mellerud, Åmål Vänersborg/Trollhättan och Mellerud Vänersborg/ Trollhättan/Uddevalla. Antalet som idag arbetspendlar i dessa relationer är dock så få att det inte kan motivera en utökning av tågtrafiken. Även om antalet arbetspendlare skulle fördubblas i relationerna ovan skulle underlaget vara för litet. Undantaget kan vara Mellerud Trestad, men där är troligtvis ett högt turutbud med buss mer attraktivt än att det tillkommer någon enstaka tur med tåg. Att utöka tågtrafiken baserat på efterfrågan till, från och inom Dalsland är inte försvarbart då resandeunderlaget är för lågt. Det kan dock finnas underlag för ytterligare tågavgångar i stråket om tåget trafikerar hela sträckan Karlstad Göteborg. I det nya avtal som börjar gälla från och med december 2012 saknas möjlighet att nå Karlstad respektive Göteborg före kl. 08 på morgonen, vilket kan vara avgörande för om kollektivtrafiken ska vara ett alternativ för de som arbets- eller studiependelar till dessa orter. Genom att införa ytterligare en tur i vardera riktning på morgonen skulle detta behov kunna tillgodoses samtidigt som utbudet i attraktiva pendlingslägen för resor till, från och mellan orter inom stråket skulle utökas. Dessutom kan dessa turer vid behov användas som snabba förstärkningturer i exempelvis Göta Älvdalen. Idag avgår ett tåg från Åmål kl.05:35 med anslutning i Öxnered kl.06:21 till tåget mot Göteborg. För att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Åmål och Tvåstad finns det önskemål om att senarelägga denna avgång med ca 25 min för att ankomma till Tvåstad i ett mer attraktivt tidsläge för arbets- och skolpendling. Förslaget medför dock att dagens förbindelse med ankomst till Göteborg kl. 07:29 försvinner och ersätts med nästa tåg mellan Öxnered och Göteborg med ankomsttid kl. 07:50.

15 Idag kör Värmlandstrafik ett morgontåg kl.06:46 från Åmål mot Karlstad. Att istället låta tåget starta i Mellerud ger en bra förbindelse i glappet mellan Mellerud och Åmål i ett attraktivt tidsläge samt ger möjlighet att påbörja en uppbyggnad av resandeunderlag från Mellerud och norrut inför att tågtrafiken utökas i december Åtgärden innebär att även avgången från Karlstad till Åmål kl. 17:05 måste förlängas till Mellerud. Det är främst mellan Mellerud och Åmål som det idag saknas goda resmöjligheter med kollektivtrafik. Efterfrågan på resor mellan de två kommunerna är idag relativt lågt. Det kan dock finnas ökad potential om dagens linje 721 kan förlängas så att det skapas direktförbindelser mellan Vänersborg/Trollhättan Åmål alternativt Mellerud Säffle. Dessa avgångar kan med fördel samordnas med de förstärkningsturer som sätts in i delar stråket idag. Kommunerna Dals-Ed*, Bengtsfors och Färgelanda har idag bättre förbindelser i de viktigaste relationerna med buss 700 och 730 än vad de kan få genom byte till tåg. Dessa linjer bör därmed för resor mot Göteborg samordnas med regiontågen från Vänersborg och/eller Uddevalla istället för till tåget från Karlstad då utbudet år 2012 blir betydligt högre i främst relationen Vänersborg Göteborg. För resor mot Karlstad bör främst linje 700 samordnas med Tåg 71. När de nya tågavgångarna på tåg 71 tillkommer kommer förlängningen av linje 800 mellan Säffle och Åmål eventuellt att försvinna. Linje 775 bör i så fall anpassa utifrån Tåg 71:s avgångstider från Åmål för att möjliggöra goda förbindelser från Dals-Ed och Bengtsfors till Säffle och Karlstad. Utökningar och förändringar av trafiken fram till december 2012 bör anpassas för att harmonisera med den tågtrafikbild som kommer att gälla från och med december 2012, för att på så sätt redan nu börja bygga upp ett resandeunderlag inför den framtida utökningen av tågtrafiken i stråket. * Undantaget NSBs tåg 15

16 7. Förslag och kostnadsanalys Baserat på analysen ovan har följande förslag till trafikeringsförändringar arbetats fram: 7.1 Tåg Följande åtgärder har anpassats till det grundläggande trafikupplägg som kommer att starta i december Förslagen förväntas därmed påbörja arbetet med att bygga upp ett resandeunderlag inför den framtida utökningen av tågtrafiken i stråket Ytterligare avgångar Karlstad - Göteborg år 2013 Upphandlad tågtrafik mellan Karlstad och Göteborg med trafikstart i december 2012 föreslås kompletteras med ytterligare en morgontur i vardera riktning för att möjliggöra ankomst till Karlstad respektive Göteborg före kl. 08. Förslaget utökar samtidigt utbudet i attraktiva pendlingslägen för resor till, från och mellan orter inom stråket Senarelägg morgonavgång från Åmål till Öxnered För att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Åmål och Tvåstad kan det finnas underlag för att senarelägga det tåg som idag avgår från Åmål kl. 05:35 och kommer fram till Öxnered kl. 06:21 till ett mer attraktivt tidsläge. I Öxnered ansluter tåget till ett senare tåg mot Göteborg. Åtgärden bör dock inte vidtas innan en resvaneundersökning har genomförts bland de resenärer som reser med turen idag. Åtgärden bedöms inte medföra någon tillkommande kostnad och kan genomföras till tidtabellsskiftet i december Dock kan det bli svårt att få fram ett tåg till detta tidsläge, vilket bör utredas vidare om denna åtgärd blir aktuell. 16 Västtrafiks kostnad för denna åtgärd är svår att bedömma då det nya trafikavtalet inte innehåller någon rörlig kostnadsdel utan ett reseincitament. Kostnadsökningen kommer därmed att baseras på hur många resenärer som kommer att åka med de tillkommande tågavgångarna då SJ enligt gällande avtal får ersättning per resenär. Detta är en kostnad som dock betraktas som positiv ur ett Västtrafikperspektiv då det innebär ett ökat resande Förläng morgontur från Åmål till Mellerud Fram till att tågtrafiken mellan Göteborg och Karlstad utökas i december 2012 föreslås att morgonturen kl. 06:46 från Åmål till Karlstad förlängs från Mellerud för att påbörja en uppbyggnad av resandeunderlag från Mellerud och norrut. Åtgärden innebär att även avgången från Karlstad till Åmål kl. 17:05 måste förlängas till Mellerud. Fordon och förare redan finns tillgängliga, varför trafikstart är möjlig i december Kostnaden beräknas till 780 tkr/år. Förutsätter att det finns möjlighet för personal att övernatta i Mellerud.

17 7.2 Buss Även följande förslag till förändringar i busstrafiken har anpassats till det grundläggande trafikupplägg som kommer att starta i december Dessutom baseras förslagen på åtgärder som med relativt små medel kan ge en stor förbättring, t.ex. nyttjande av befintlig förstärkningstrafik Förläng morgontur på linje 721 till Säffle Det finns idag ett behov av att kunna resa från Mellerud till Säffle på morgonen med ankomst ca kl.8. Idag byter resenärerna i Åmål till linje 775 från Ed som är förlängd upp till Säffle. Denna avgång brukar dock vara fullbelagd, varför det finns behov av förstärkningstrafik. Genom att förlänga linje 721 från Mellerud med avgång kl. 06:52 till Säffle erbjuds både direktresor på hela sträckan samt förstärkningstrafik på sträckan Åmål - Säffle Flytta lågtrafikturer på linje 721 Idag saknas det möjlighet att resa mellan Mellerud och Åmål med ankomst vid lunchtid. Genom att senarelägga befintliga avgångar kl. 09:45 från Åmål och kl. 10:37 från Mellerud kan en trafikeringsbild mer lik den som kommer att erbjudas från och med december 2012 erbjudas för att därmed påbörja uppbyggnaden av det framtida reseandeunderlaget. Båda turerna går att flytta utan extra kostnad och trafikstart är möjlig i december Stämplingsstatistik bör dock först studeras för att se hur många resenärer som påverkas. Enligt Västtrafiks senaste resvaneudnersökning, RUS , är det endast ett fåtal resenärer som berörs. Förlängningen går att lösa med befintlig fordonspark, med ett tillskott på ca tkr/år för att trafikera den tillkommande sträckan Åmål - Säffle. Turen kan eventuellt starta redan i Vänersborg och därmed ersätta en tur med linje 710. Trafikstart är möjlig i december Förläng förstärkningtur på linje 710 till Åmål Jämfört med upphandlad tågtrafik till år 2013 saknas det idag möjlighet att resa mellan Mellerud och Åmål vid 14/15-tiden. Samtidigt förstärks linje 710 med avgång strax efter kl.14 från Vänersborg, varför denna förstärkningstur föreslås förlängas till Åmål. Turen bör avgå med passning till det regiontåg som ankommer till Vänersborg från Göteborg kl.14:06, vilket gör det möjligt att resa från Göteborg vid lunchtid till Åmål, och med ytterligare byte blir det möjligt att resa hela vägen till Karlstad. Åtgärden kan lösas med befintlig fordonspark, med ett tillskott på ca 150 tkr/år för att trafikera den tillkommande sträckan. Trafikstart är möjlig i december

18 18

19 Bilaga: Statistik Befolkning - Antal och andel boende i respektive kommuns huvudort, annan tätbebyggelse och glesbygd (2007) Befolkning - Annan Annan Antal och andel Huvudort boende tätbebyggelse i respektive Glesbygd kommuns Totalt huvudort, annan tätbebyggelse Huvudort och tätbebyggelse glesbygd (2007) Glesbygd Dals-Ed Dals-Ed 61% 0% 39% Annan Annan Färgelanda Huvudort tätbebyggelse Glesbygd Totalt Färgelanda Huvudort 28% tätbebyggelse 26% Glesbygd 46% Bengtsfors Bengtsfors 31% 37% 31% Dals-Ed Dals-Ed 61% 0% 39% Mellerud Mellerud 40% 17% 43% Färgelanda Färgelanda 28% 26% 46% Bengtsfors Vänersborg Bengtsfors Vänersborg 31% 59% 37% 20% 31% 21% Mellerud Åmål Mellerud Åmål 40% 73% 17% 5% 43% 21% Vänersborg Vänersborg 59% 20% 21% Exkl. Åmål Åmål 73% 5% 21% Vänersborg % 18% 34% Källa: VGR Exkl. Vänersborg % 18% 34% Källa: VGR Befolkning per tätort (2007) Kommun Tätort Folkmängd Kommun Tätort Folkmängd Befolkning per tätort (2007) Bengtsfors Bengtsfors Säffle Säffle Bengtsfors Dals Långed Säffle Svanskog 586 Kommun Tätort Folkmängd Kommun Tätort Folkmängd Bengtsfors Bengtsfors Billingsfors Bengtsfors Säffle Säffle Värmlandsbro Säffle Bengtsfors Bengtsfors Bäckefors Dals Långed Säffle Svanskog 586 Bengtsfors Bengtsfors Skåpafors Billingsfors Säffle Åmål Värmlandsbro Åmål Bengtsfors Bäckefors 710 Åmål Fengersfors 387 Dals-Ed Ed Åmål Tösse 337 Bengtsfors Skåpafors 357 Åmål Åmål Åmål Fengersfors 387 Färgelanda Dals-Ed Färgelanda Ed Mellerud Åmål Mellerud Tösse Färgelanda Högsäter 757 Mellerud Dals Rostock 855 Färgelanda Färgelanda Färgelanda Ödeborg Mellerud Mellerud Mellerud Åsensbruk Färgelanda Färgelanda Stigen Högsäter Mellerud Mellerud Dals Bränna Rostock Färgelanda Ödeborg 659 Mellerud Åsensbruk 570 Vänersborg Vänersborg Färgelanda Stigen 397 Mellerud Bränna 245 Vänersborg Vargön Vänersborg Vänersborg Brålanda Vänersborg Vänersborg Vänersborg Frändefors Vargön Källa: SCB Vänersborg Vänersborg Nordkroken Brålanda Vänersborg Frändefors 627 Källa: SCB Vänersborg Nordkroken

20 Arbetspendling i det utpekade stråket summerat i båda riktningar (2007) Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg Åmål Värmland Trollhättan Vänersborg Åmål Värmland Göteborg Uddevalla Källa: VGR Gymnasiependling (2007) Från/till Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Mellerud Säffle Trollhättan Uddevalla Vänersborg Åmål Tot Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Mellerud Säffle Trollhättan Uddevalla Vänersborg Åmål Totalt Källa: SCB Gråmarkerade pendlar ej genom det utpekade stråket Högskolependling (2007) Från/Till Bengtsfors Göteborg Karlstad Trollhättan Totalt Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Mellerud Säffle Trollhättan Uddevalla 7 7 Vänersborg Åmål Totalt Källa: SCB Gråmarkerade pendlar ej genom det utpekade stråket 20

21 Linjestatistik (2009) Linjestatistik Antal (2009) Antal Ärende Linje passagerare Antal dubbelturer Antal Ärende per passagerare vardag per dubbelturer vardag Arbete Skola Högskola Övrigt per vardag per vardag Arbete 13 Skola 72 Högskola 3 Övrigt Tåg Källa: Tåg Västtrafik 71 RUS samt 6 utbud år Källa: Västtrafik RUS samt utbud år 2009 Restid med buss (2009) Restid med Säffle buss (2009) Åmål Mellerud Vänersborg Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Säffle Säffle Åmål Mellerud Vänersborg Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Åmål Säffle 20 Mellerud Åmål Vänersborg Mellerud Bengtsfors Vänersborg Bengtsfors Dals-Ed Dals-Ed Färgelanda Färgelanda Karlstad Saknas 55 Saknas Karlstad Trollhättan Saknas 59 Saknas Trollhättan Uddevalla Källa: Uddevalla Västtrafik Källa: Västtrafik Restidskvot med buss (2009) Restidskvot Säffle med buss Åmål (2009) Mellerud Vänersborg Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Säffle Åmål Säffle Säffle 0,83 Åmål Mellerud Vänersborg Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Mellerud Åmål 0,98 0,83 0,83 Vänersborg Mellerud 1,00 0,98 1,03 0,83 0,90 Bengtsfors Vänersborg 1,06 1,00 1,21 1,03 1,15 0,90 1,11 Dals-Ed Bengtsfors 1,25 1,06 1,10 1,21 1,07 1,15 1,04 1,11 1,00 Färgelanda Dals-Ed 1,28 1,25 1,07 1,10 1,04 1,07 1,05 1,04 1,16 1,00 1,06 Karlstad Färgelanda 1,17 1,28 1,25 1,07 1,04-1,05-1,48 1,16 1,55 1,06 1,47 Trollhättan Karlstad 1,17 1,16 1,25 1, ,48 1,18 1,12 1,55 1,43 1,47 Uddevalla Trollhättan 1,32 1,16 1,27 1,07 1,16 1,18 1,11 1,12 1,03 1,43 Källa: Uddevalla Västtrafik 1,32 1,27 1,16 1,11 1,03 Källa: Västtrafik Restid med tåg (2009) Säffle Åmål Mellerud Vänersborg Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Säffle Åmål 10 Mellerud Vänersborg Bengtsfors 59 Saknas Saknas 110 Dals-Ed Saknas 58 Färgelanda Saknas Saknas Karlstad Trollhättan Uddevalla Källa: Västtrafik Restidskvot med tåg (2009) Säffle Åmål Mellerud Vänersborg Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Säffle Åmål 0,42 Mellerud 0,61 0,59 Vänersborg 0,74 0,73 0,76 Bengtsfors 1, ,25 Dals-Ed 1,31 1,37-0,73 Färgelanda 1,09 1, Karlstad 0,96 0,89 0,81 0,88 1,25 1,29 1,17 Trollhättan 0,60 0,55 1,02 0,45 Uddevalla 0,88 0,90 Källa: Västtrafik 21

22 Västtrafik AB, Box 123, Skövde. Tel:

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07 Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 211-12-7 Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 5 Reducerad busstrafik

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 5 Reducerad busstrafik Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 5 Reducerad busstrafik 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 5: Reducerad busstrafik. Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken

Läs mer

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1 Regional

Läs mer

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE 2016-04-28 PRESSMEDDELANDE Klart med nytt trafikavtal, mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågtrafiken i Mälardalen De 6 länen Uppsala, Stockholm, Västmanland, Östergötland, Örebro och Sörmland

Läs mer

Nytt trafikutbud i Borlange kommun 2016-08-14

Nytt trafikutbud i Borlange kommun 2016-08-14 Mattias Ahlström 2016-03-09 Nytt trafikutbud i Borlange kommun 2016-08-14 Övergripande fakta Det nya linjenätet liknar på många sätt det tidigare linjenätet, med den stora skillnaden att linje 151/152

Läs mer

Effektivisering av lågfrekventa linjer 2013

Effektivisering av lågfrekventa linjer 2013 Effektivisering av lågfrekventa linjer 2013 underlag för diskussion med kommuner och trafikföretag 124 Hjuvik Volvo Torslanda Berörda kommuner: Göteborg Linjen fyller ingen unik funktion och kan avvecklas

Läs mer

Regional utblick i trafikeringsfrågorna från Västsverige

Regional utblick i trafikeringsfrågorna från Västsverige Regional utblick i trafikeringsfrågorna från Västsverige Presentation vid Infrastruktur- och regional kollektivtrafikdag, Stockholm, 8 juni 2011 Ingemar Bengtsson, Västtrafik Vad handlar det om? Trängselskatt

Läs mer

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-10 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Jan Efraimsson Telefon: 0703 63 92 89 E-post: jan.efraimsson@vgregion.se Till kollektivtrafiknämnden

Läs mer

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 1 (5) YTTRANDE Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet.

Läs mer

Bilaga 3 persontrafik

Bilaga 3 persontrafik Bilaga 3 persontrafik 1.1. Minnesanteckningar från Affärsplan Norrbotniabanan, Workshop Persontrafik den 1 april 2009 Tid: Tisdag 1 april kl 12:15-14:30 Plats: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå Deltagare:

Läs mer

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 2015-06-18 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 Förvaltningens

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 2 Tågtrafikering

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 2 Tågtrafikering Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 2 Tågtrafikering Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 2: Tågtrafikering Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra

Läs mer

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter TJÄNSTEUTLÅTANDE KS 18:1 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:289-014 2015-05-08 1/3 Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Rapport 2015-02-19. Tåg 2020. - genomförandeplan

Rapport 2015-02-19. Tåg 2020. - genomförandeplan Rapport 2015-02-19 Tåg 2020 - genomförandeplan Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Syfte, mål, aktiviteter och avgränsningar Utveckling av resandet, trafikering och ekonomi 2016-2020 Begrepp Trafikering

Läs mer

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Beslutsunderlag 2012-09-10 Bengt Nilsson 0451-288510 bengt.nilsson@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Hässleholm-Alvesta-Växjö Hässleholm-Markaryd

Läs mer

Månadsrapport April 2016

Månadsrapport April 2016 Månadsrapport April 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Ny Trafik 2017. Nodstadsseminarium, Västerås. 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27

Ny Trafik 2017. Nodstadsseminarium, Västerås. 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27 Ny Trafik 2017 Nodstadsseminarium, Västerås 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27 MÄLAB utvecklar och förvaltar regional tågtrafik i östra Sverige > MÄLAB ägs av landstingen

Läs mer

Interpellation 2009-03-17

Interpellation 2009-03-17 Interpellation 2009-03-17 Till Kommunalrådet i Säffle kommun Angående kommunikationer till Norge Kommunikationen med omvärlden har återigen försämrats för Säffles del. Nu är det resenärerna till och från

Läs mer

Trafikplan 2014 - informationsärende

Trafikplan 2014 - informationsärende LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2013-11-22 2 (11) KTN2013-0052 Sida 74 Trafikplan 2014 - informationsärende Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar

Läs mer

BILAGA 1 2015-06-12 1 (20) S w e co T ra n spo r t S yste m AB. Bilaga 1 till rapporten Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik I Sörmlands län.

BILAGA 1 2015-06-12 1 (20) S w e co T ra n spo r t S yste m AB. Bilaga 1 till rapporten Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik I Sörmlands län. 2015-06-12 Särskilt resande i Sörmlands län I denna bilaga redovisas kompletterande underlag till rapporten Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik i Sörmlands län, gällande den särskilda anropsstyrda

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021

Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 Planeringsavdelningen Joel Engström,0550-88549 joel.engstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-01-11 Ks/2015:218 013 Trafikfrågor Sida 1(2) Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan - stråkstudie. januari 2010

Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan - stråkstudie. januari 2010 Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan - stråkstudie januari 2010 Projektorganisation Arbetsgrupp Jan Efraimsson, Västtrafik, projektledare Ingemar Bengtsson, Västtrafik, trafikutvecklare Björn Salomonson,

Läs mer

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Sida 1(1) Bilaga 1.1 Datum 2014-09-09 Diarienummer KT-09-2014 Till Västtrafik Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande uppdrag till Västtrafik 2015-2016; Inriktning

Läs mer

Trafikutredning avseende pendeltåg och regionaltåg. Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018

Trafikutredning avseende pendeltåg och regionaltåg. Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018 Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Handläggare Stadsledningskontoret Anton Västberg Telefon: 08-508 293 05 Till Kommunstyrelsen Gemensamt tjänsteutlåtande

Läs mer

Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland

Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland Missiv: Dialogunderlag inför revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram 23 juni 2015 Till kollektivtrafikråden i Västra Götaland Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra

Läs mer

Reflektion från seminarium 1. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet

Reflektion från seminarium 1. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Reflektion från seminarium 1 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Viktiga budskap - Peter Uneklint, Trafikverket Det skarpa arbetet med ny nationell plan sker under 2016 och då gäller det för

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 1 kommuner i 4 län Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 8 Västlänken 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 8: Västlänken Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Läs mer

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen.

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen. Bilaga 3 - Nuläge RESVANOR Inledning Myndigheten Trafikanalys genomför en nationell resvaneundersökning, RVU Sverige. Undersökningen görs i syfte att kartlägga människors dagliga resande, för att få en

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Nattåg Sundsvall Stockholm med Jämtlandståget

Nattåg Sundsvall Stockholm med Jämtlandståget Nattåg Sundsvall Stockholm med Jämtlandståget En försummad marknad i ett bra läge 2015-12-10 Version 8-2015-12-10 1 Lars B Johansson Sundsvall är mera tåg än flyg Mycket mer än Östersund Passagerare flyget

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider.

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider. Sammanfattning NSB kör idag tågtrafik i timmesfrekvens mellan Oslo och Kongsvinger. I nedan beskrivet förslag (fortsättningsvis Förslaget) förlängs vartannat tåg till Karlstad, åtta gånger per dag (DT,

Läs mer

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 Sida 1 (5) UTKAST 2015-12-08 Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 1 Parter och avtalets syfte Detta avtal har upprättats mellan Helsingborgs kommun (nedan benämnt Staden) och Region

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen kl. 13.00 16.10 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-7 Utses att justera Gert Berlin Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Helena

Läs mer

Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Sjuhärad 2011-01-18

Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Sjuhärad 2011-01-18 Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Sjuhärad 2011-01-18 Borås Arena, Foto Superstudio Förord Allt börjar med mötet möten mellan människor, möten mellan företag, möten mellan idéer och intressen och

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort. JIL TJÄNSTEUTLÅTANDE Stockholms läns landsting 2015 os 03 Förvaltning för utbyggd tunnelbana LS 2015-0140 FUT 1501-0022 Ankom Stockholms läns landstin-' Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana

Läs mer

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts Tillväxt Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger på möten mellan människor.

Läs mer

I vilken kommun bor du? Kön Ålder Utbildning. Huvudsaklig sysselsättning: Kön Ålder Utbildning

I vilken kommun bor du? Kön Ålder Utbildning. Huvudsaklig sysselsättning: Kön Ålder Utbildning I vilken kommun bor du? Kön Ålder Utbildning Antal intervjuer 1000 507 493 391 289 320 69 494 434 Uppsala 28% 28% 27% 40% 19% 20% 22% 25% 31% Tierp 2% 2% 3% 1% 2% 4% - 3% 2% Älvkarleby 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Läs mer

Karlsborgsbanan Förslag till återupptagen tågtrafik

Karlsborgsbanan Förslag till återupptagen tågtrafik Det är känt att goda tågförbindelser brukar ge orterna längs en bana ett uppsving och till och med kunna vända en avfolkningstrend. Men, tyvärr inser inte många styrande i Skövde med omgivning vilken fantastisk

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn 1(5) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-28 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet. Juni 2007

Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet. Juni 2007 Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet Juni 2007 VTG RUS 2006 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 1 2 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 1 3 GENOMFÖRANDE 3 Tabell 1: Intervjuandel efter fordonstyp 3 4 DATABEARBETNING

Läs mer

Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013

Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013 Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013 Trafikförsörjningsprogram Målbild Tåg 2035 - Regiontåg Trollhättan-Halden Trafikupphandlingar Jernbaneforum Öst Formål Formålet med Jernbaneforum Øst er å sikre en rask

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen

Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen 1(4) Slussen Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 10 0577 Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen Bakgrund Miljöpartiet

Läs mer

Dalarö Företagarförenings synpunkter på föreslagna trafikförändringar i busstrafiken i Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Dalarö Företagarförenings synpunkter på föreslagna trafikförändringar i busstrafiken i Haninge, Nynäshamn och Tyresö Storstockholms Lokaltrafik (SL) vd Caroline Ottosson Stockholms läns landsting Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons Miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming Haninge kommun och kommunstyrelsen

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Kollektivtrafik i Södra Landvetter En studie av alternativa spårburna system PUBLIKATION 2009:04 Dokumentinformation Titel: Trivector Serie nr: Kollektivtrafik

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg 2016-05-30 Innehåll Götalandsbanan av enorm betydelse... 3 Ulricehamn ställs utanför... 4 Nyttor som går förlorade... 4 Götalandsbanan

Läs mer

Framtid, Citybanan och Ostlänken. Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid

Framtid, Citybanan och Ostlänken. Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid Framtid, Citybanan och Ostlänken Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid Marknadsutveckling Den regionala obalansen väntas öka Förhållandet mellan dag och nattbefolkning

Läs mer

Utvärdering av försök med SL-kortens giltighet för kollektivtrafik på Stockholms inre vatten, pilotprojekt SjöVägen, hittills 2011.

Utvärdering av försök med SL-kortens giltighet för kollektivtrafik på Stockholms inre vatten, pilotprojekt SjöVägen, hittills 2011. 1 (6) Datum 2011-08-11 Identitet TN 1108-170 Trafiknämnden Utvärdering av försök med SL-kortens giltighet för kollektivtrafik på Stockholms inre vatten, pilotprojekt SjöVägen, hittills 2011. Bakgrund Genom

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Kollektivtrafikplan 2013... 3 2. Resandeutveckling... 5 3. Trafikplaneringens utgångspunkter... 12

Innehållsförteckning 1. Kollektivtrafikplan 2013... 3 2. Resandeutveckling... 5 3. Trafikplaneringens utgångspunkter... 12 Innehållsförteckning 1. Kollektivtrafikplan 2013... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Planeringsförutsättningar... 3 Regionalt Trafikförsörjningsprogram... 3 Hallands kollektivtrafikstrategi... 3 Mål och inriktning

Läs mer

Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/ Upplands Bro och Södertälje

Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/ Upplands Bro och Södertälje 1 (2) Datum 2011-03-16 SL-2011-01569 TN 1103-083 Trafiknämnden Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/ Upplands Bro och Södertälje Bakgrund Sedan 2006 bedriver Nobina Sverige AB busstrafiken

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Motion 1983/84:415. Agne Hansson m. fl. Järnvägssträckan Växjö-Hultsfred-Västervik m. m. Transportrådets bedömning

Motion 1983/84:415. Agne Hansson m. fl. Järnvägssträckan Växjö-Hultsfred-Västervik m. m. Transportrådets bedömning 16 Motion 1983/84:415 Agne Hansson m. fl. Järnvägssträckan Växjö-Hultsfred-Västervik m. m. Järnvägen Växjö-Hultsfred-Västervik bör hänföras till riksbanenätet eller erhålla ett statsbidrag av samma omfattning

Läs mer

Synpunkter. Biljettsystem. Problem med dagens system, för lokala resor RTP>2030

Synpunkter. Biljettsystem. Problem med dagens system, för lokala resor RTP>2030 RTP>2030 dnr TSN 2015 289 Synpunkter Biljettsystem Teknisk biljettsamverkan Med teknisk biljettsamverkan så avses möjligheten att använda samma typ av reskort oavsett vilken länstaxa som används. Inte

Läs mer

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport 2012-11-09 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson:

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

Färdtjänst särskild kollektivtrafik

Färdtjänst särskild kollektivtrafik Färdtjänst särskild kollektivtrafik Tips! Spara foldern den är ditt lilla uppslagsverk. Vad är färdtjänst? Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik, det vill säga särskild kollektivtrafik och regleras

Läs mer

Västerdalsbanan Förslag till återupptagen persontrafik

Västerdalsbanan Förslag till återupptagen persontrafik Det är känt att goda tågförbindelser brukar ge orterna längs en bana ett uppsving och till och med kunna vända en avfolkningstrend. I tabellen på nästa sida ser man att många orter längs den ursprungliga

Läs mer

Framtida kollektivtrafik i Sörmland. Kommunöversyn Gnesta kommun. Remissversion 2011-10-24

Framtida kollektivtrafik i Sörmland. Kommunöversyn Gnesta kommun. Remissversion 2011-10-24 Framtida kollektivtrafik i Sörmland Kommunöversyn Gnesta kommun Remissversion 2011-10-24 Förord Kollektivtrafikfrågan står under betydande påverkan. En ny lagstiftning är på väg in, en lagstiftning vars

Läs mer

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun Diarienummer: 13SPN/0398 Datum:2013-05-20 Författare: Paula Rönnbäck, Patrik Stenberg Förvaltning/ kontor: SBK/planenhet E-post: paula.ronnback@varmdo.se patrik.stenberg@varmdo.se Förslag på platser för

Läs mer

Samråd inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016

Samråd inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016 Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(16) Trafikavdelningen PM Diarienummer Buss 2015-09-09 SL 2015-0883 Sändlista Järfälla kommun K 1 ( ö ppen) Handläggare Sara Catoni Samråd inför trafikförändringar

Läs mer

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2 Innehåll Förord 3 Kollektivtrafikens viktiga roll i Sörmland 4 I detta kapitel ges en översikt av

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA

GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA Har vi beskrivit nuläget rätt? Frågan om Storregion fattas nodstäder i hela storregionen och arbetsmarknadsregioner. Planera utifrån prognoser istället för mål-förhållningssätt,

Läs mer

Höghastighetsprojektet. Lennart Lennefors Samhälle Långsiktig planering

Höghastighetsprojektet. Lennart Lennefors Samhälle Långsiktig planering Höghastighetsprojektet Lennart Lennefors Samhälle Långsiktig planering Aktuella projekt högre hastigheter Förstudier och järnvägsutredningar för Götalandsbanan Samhällsekonomisk kalkyl för Götalandsbanan

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012 Stockholm Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag Hearing 21 mars 2012 Tillväxten är vår styrka Stockholms län har 22 % av landets befolkning

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 4: 2012 Perspektiv Helsingborg ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN HELSINGBORG ÅR 2010 Arbetspendlingen till och från Helsingborg över kommungränsen, är ovanligt stor

Läs mer

Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok. Kl. 11.45 Sammanfattning och avrundning Ann Mårtensson

Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok. Kl. 11.45 Sammanfattning och avrundning Ann Mårtensson Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl.10.25 Kl. 11.15 Välkommen! Syfte med dagen! Presentation av området Samhällsbyggnad Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok Bikupor med utgångspunkt i frågeställningarna

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSATLAS GEOGRAFISK TILLGÄNGLIGHET FÖR SKÅNE

TILLGÄNGLIGHETSATLAS GEOGRAFISK TILLGÄNGLIGHET FÖR SKÅNE TILLGÄNGLIGHETSATLAS GEOGRAFISK TILLGÄNGLIGHET FÖR SKÅNE Rapporten har tagits fram av Oscar Monell, som läst in och bearbetat data i Region Skånes tillgänglighetsmodell samt beskrivit tillgängligheten

Läs mer

Utvärdering av Nynäshamn

Utvärdering av Nynäshamn 1 (2) Datum 2011-05-05 Identitet TN 1105-119 SL 2011-04033 Trafiknämnden Utvärdering av Nynäshamn Bakgrund AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) har efter genomförd upphandling, (den s.k. E15-upphandlingen),

Läs mer

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional översiktlig planering för Örebroregionen Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional utvecklingspolitik Rumslig planering RUFS gav oss en tankeställare Syfte Ge ett regionalt perspektiv

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län?

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? 2005:5 Resvaneundersökning Mälardalen Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? RVU Mälardalen arbetspendling med bil FÖRORD Kommunfullmäktige

Läs mer

RAPPORT Nationell behovsanalys

RAPPORT Nationell behovsanalys RAPPORT Nationell behovsanalys Rapport 2016-01-21 1 Trafikverket Postadress: Box 186, 871 24 Härnösand E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Nationell behovsanalys Författare:

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Ärende 9. Mer kollektivtrafik i Degerfors och Karlskoga kommun - genomförande och medfinansiering

Ärende 9. Mer kollektivtrafik i Degerfors och Karlskoga kommun - genomförande och medfinansiering Ärende 9 Mer kollektivtrafik i Degerfors och Karlskoga kommun - genomförande och medfinansiering Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-12-14 KS 2015.0036 Handläggare Hans Bergh-Nilsson Kommunstyrelsen Mer kollektivtrafik

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 3 Duospårvagnar i Sjuhärad

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 3 Duospårvagnar i Sjuhärad Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 3 Duospårvagnar i Sjuhärad Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 3: Duospårvagnar i Sjuhärad Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av

Läs mer

Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Beslutande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen

Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Beslutande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen KALMAR KOMMUN Handikapprådet PROTOKOLL 2006-03-28 Tid kl 18.00 19.15 Plats Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar Omfattning 1-10 ande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen Rolf

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13

Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13 Rapport Ärendenr: TRV 2011/ 66920 Trafikverket Tore Edbring Kapacitetscenter 2011-09-27 Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13 Remissversion Sammanfattning Kapacitetsbegränsningar uppkommer på de delar av

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Charlottenberg

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Charlottenberg Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Charlottenberg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer