Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram"

Transkript

1 1 (7) Datum Diarienummer KS Handläggare Stina Granberg Direkttelefon E-postadress Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram Den regionala kollektivtrafikmyndigheten som utgörs av Region Jönköpings län, ska i ett långsiktigt trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Regionfullmäktige ska besluta om programmet under första halvåret Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är nu ute på remiss, svar skall inlämnas senast den 23 december Nässjö kommuns yttrande är uppdelat i tre delar; en del som beskriver Nässjö kommuns syn på kollektivtrafiken, en del som utgår från frågorna i följebrevet till remissen och slutligen en del som beskriver ett antal framgångsfaktorer för en väl fungerande kollektivtrafik som vi saknar i remissförslaget Del 1. Nässjö kommuns syn på kollektivtrafik Befolkningen i Nässjö kommun har vuxit med drygt personer de senaste fyra åren. I tätorten Nässjö bor idag ca personer vilket innebär att Nässjö och Värnamo tätorter utgör regionens klart två största städer efter regionhuvudstaden Jönköping. Nässjö kommun vill fortsätta att utvecklas till en god kommun för boende, verksamhet och fritid. I det utvecklingsarbetet är tillgänglighet ett nyckelord. Med tillgänglighet menar vi att Nässjö kommun på ett naturligare sätt ska ingå i en större bostadsmarknads-, arbetsmarknads- och fritidsregion än vad vi gör idag. Genom ökad turtäthet och kortare restider bidrar kollektivtrafiken till att öka tillgängligheten. Pålitlighet, komfort, kapacitetshöjande åtgärder, utveckling av kompatibla biljettsystem, väl utformade hållplatser och samordnade tidtabeller är exempel på andra faktorer som ökar tillgängligheten. För Nässjö kommun är det viktigt att kollektivtrafiken inte bara ska bidra till regionförstoring utan också garanterar tillgänglighet till service för de som bor i de mindre orterna eller på den rena landsbygden. Här förväntar vi oss ett fortsatt utvecklingsarbete för att uppnå en gemensam och kostnadseffektiv närtrafiklösning. Önskemål finns även att tydliggöra möjligheten till närtrafik i Länstrafikens app. Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress Nässjö Rådhusgatan

2 2 (7) Kommunen ser också att mer fokus behöver läggas på en ökad tillgänglighet till fritids- och nöjesutbud, på kvällar och helger både inom och utanför kommunen på ett tydligare sätt. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett av de viktigaste verktygen för regional utveckling. För att maximera nyttan av kollektivtrafiken bör kopplingen mellan det regionala trafikförsörjningsprogrammet och övrig regional planering stärkas då kommunikationer, boende, arbete, utbildning, fritid och nöjen med mera samverkar. För en god kollektivtrafik, som hela tiden utvecklas, ställs krav på gott samarbete mellan flera aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Nässjö kommun har en speciell järnvägshistoria genom Södra stambanans betydelse för kommunens och ortens framväxt. Nässjö är idag den enda platsen i Sverige där järnvägar från sex olika håll strålar samman. Vidare är Nässjö en regional knutpunkt för både buss- och tågtrafik. Det finns i dagsläget ca tjugo företag som sysselsätter ca 700 personer inom järnvägssektorn. Dessa aktörer arbetar bland annat med godstransporter, materialservice, spårslipning, spårbyggnation, reparationer av lok och vagnar etc. Goda möjligheter och långtgående planer finns också att tillsammans med Trafikverket optimera nyttjandet av Nässjö bangårdsområde. Detta gör att en framtida underhållsverkstad för länstrafikens tåg, på alla sätt lämpar sig bäst att lokalisera till Nässjö och Region Jönköpings län. Ur många aspekter, inte minst ur resenärernas, är det viktigt för regionen med en väl fungerande och attraktiv station i Nässjö. För att kommunen ska utvecklas som boende- och pendlarkommun är det viktigt att stationen integreras med övriga staden. I ambitionen att öka kollektivtrafikresandet så blir hela resan eller dörr till dörr -tänket allt viktigare. Ett framgångsrikt arbete har under bedrivits tillsammans med Länstrafiken för att knyta, och därmed utveckla, Nässjö stadsbusstrafik på ett tydligt sätt till Resecentrum. Resandeökningen har hittills under 2015 varit 91%, vilket är långt över allas förväntningar. En fortsatt utveckling av Nässjö Resecentrum tillsammans med berörda aktörer i området, utgör en viktig del i arbetet med att göra kollektivtrafiken mer tilltalande. Det finns många exempel, både i vår region och i övriga landet, där satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur har bidragit till utveckling av orter och regioner. Nässjö kommun anser att det i framtiden måste finnas ekonomiska medel för satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur som kan utveckla hela vår region ytterligare. Behoven i moderniserad järnvägsinfrastruktur är stora men Region Jönköpings län har för Sverige unika möjligheter då järnvägsinfrastrukturen redan är väl utbyggd. Det framgår också av remissen att 60 % av länets befolkning har mindre än 2 km till närmaste tågstation. Eftersom tåg bl a erbjuder snabba och bekväma resor jämfört med buss, är detta är en förutsättning som många regioner avundas oss och som Region Jönköpings län har ett stort ansvar att förvalta och utveckla.

3 3 (7) Del 2. Svar på frågor i missiv till remissen Delar ni föreslagna målsättningar om bl a resandeutveckling, kundnöjdhet, tillgänglighet, kostnadseffektivitet och miljö? Resandeutveckling: Ambitionsnivån är för låg beträffande antal resor med tågtrafiken, se sid 18. Här konstateras att antalet resor ska fördubblas men att ökningen förutsätter investeringar i infrastrukturen på Jönköpingsbanan och Värnamo-Jönköpingsbanan. Vi anser att det finns en mycket stor potential att öka antalet tågresor även på länets övriga banor. Den stora osäkerheten i investeringstakten på länets banor fram till 2025 gör att det finns anledning att tydligare specificera målsättningen när det gäller antalet tågresor. Målsättningen kan tydliggöras genom resandeunderlag utmed de aktuella banorna och potential med/utan nödvändiga infrastruktursatsningar. Förslag till ändring tredje punkten sid 18: Tågtrafikens antal resor fördubblas till En sådan resandeökning förutsätter investeringar i järnvägsinfrastrukturen, se avsnitt 6.2. Beträffande resande har programmet en alltför låg ambitionsnivå när det gäller ökning av antalet resande utanför de starkaste stråken. På sidan 18, avsnitt 4.1, anges att en strategi för ökat resande är att omprioritera resurser från trafik med lågt resande till områden med bättre resandeunderlag. Denna strategi kan vara klok men först efter det att linjen fått en tidsrespit då riktade åtgärder vidtas i syfte att öka beläggningsgraden. Detta kan ske genom exempelvis översyn/anpassning av tidtabeller och särskild marknadsföring i dialog med berörda kommuner och presumtiva resenärer. Förslag till ändring fjärde punkten sid 18: Strävan efter högre beläggningsgrad i befintlig trafik genom effektivisering och utveckling. Förutsatt att högre beläggningsgrad inte erhålls efter lämpliga åtgärder kan exempelvis omprioritering ske genom att resurser från trafik med lågt resande flyttas till områden med bättre resandeunderlag och större utvecklingspotential. Kundnöjdhet: Vi delar föreslagna målsättningar. Tillgänglighet: Vi delar föreslagna målsättningar. Kostnadseffektivitet: Vi delar föreslaget mål och principer för skattesubventioneringsgrad. Miljö: Det är bra att målsättningen ändras till energiförbrukningen per personkilometer. Det är också en bra ambition att all allmän kollektivtrafik ska drivas med förnyelsebara drivmedel, se sid 23. Detta mål får dock inte komma i konflikt med regionens möjlighet att

4 4 (7) utveckla tågtrafik på länets samtliga järnvägsbanor som knyter kommunhuvudorter till regionhuvudstaden Jönköping. Vi saknar en tydlig handlingsplan hur länstrafiken/regionen har för avsikt att agera för att säkerställa både målsättningen ovan och en utvecklad järnvägstrafik på länets samtliga järnvägsbanor. Hur vill man att utfasningen av diseltåg ska gå till? Skall målsättningen om endast förnyelsebara bränslen kunna uppnås måste man ta höjd för att köpa in tåg som drivs med biobränslen alternativt arbeta aktivt för en elektrifiering av banorna Nässjö-Vetlanda, Nässjö-Eksjö-Hultsfred-Oskarshamn samt Nässjö-Värnamo-Halmstad. Se även del 3 i detta yttrande. Vilka synpunkter har ni om föreslagen trafikuppbyggnad samt föreslagen fokusering på turtäthet och korta restider? Tanken med en nivåindelning i olika stråk är god. Förändringar har dock gjorts i definitionen av stråken jämfört med i nuvarande RTP. Tidigare angav man att, Järnvägen utgör ryggraden i de storregionala stråken i nuvarande remiss öppnar Länstrafiken dock upp för utfasning av viss tågtrafik genom en ny formulering under avsnitt 5.6.1, sid 25. Där står nu Tågtrafiken dominerar de storregionala stråken och kompletteras eller ersätts i vissa fall med busstrafik. Nässjö kommun anser att denna strategiska inriktningsförändring ger uttryck för en mycket olycklig trend. Möjligheten till kortare restider och komfort och därmed ökad potential till resande, tillmäts inte lika stor betydelse i hela regionen och därmed inte lika stor betydelse för boende i samtliga regionens kommunhuvudorter. Förslag till ändring i avsnitt 5.6.1, mening tre och fyra: Tågtrafiken dominerar dessa stråk och kompletteras med busstrafik när järnväg saknas. Järnvägstrafiken utgör ryggraden i kollektivtrafiksystemet med trafik till angränsande län/regioner. Förslag till ändring i avsnitt 5.6.2, mening två: Regionbussar kompletterar tågtrafik där möjlighet till sådan saknas eller för att nå önskad turtäthet. När det gäller fokusering på turtäthet och korta restider så instämmer vi i att dessa parametrar är viktiga, dock bör parametern komfort/bekvämlighet tillmätas lika stor betydelse i storregionala och regionala stråk. Det är vår övertygelse att tågtrafiken, med de goda förutsättningar till utveckling som finns i järnvägslänet, måste tas tillvara då ett bekvämt, kombinerat med ett snabbt resande, är det som krävs för att flytta över nya resenärer från bil till kollektivtrafik i längre reserelationer. Under avsnitt 5.7 sid 33, anges att det skall finnas en strävan att kunna erbjuda ett visst utbud av kvälls- och helgtrafik i regiontrafiken för att länets invånare ska kunna ta del av nöjes- och kulturutbud i närliggande städer. Vi saknar dock en ambitionsnivå i detta. Hur har man tänkt arbeta med denna strävan? Finns det någon strategi? Ökat samarbete inom regionen, med kommunerna, med enskilda nöjeskulturutbudsanordnare etc?

5 5 (7) Vilken uppfattning har ni till kommersiell trafik och avgränsningar mellan denna och den av myndigheten upphandlade trafiken? Vi har ingen avvikande uppfattning i dagsläget. I materialet redovisas förslag till ansvarsfördelning mellan olika parter, vilken uppfattning har ni om denna? Vi har inget att erinra mot föreslagen ansvarsfördelning. Saknar ni lämpliga åtgärder? Se del 3 i detta yttrande. Önskemål om ytterligare uppgifter i nulägsesbeskrivningen? Vi förutsätter att den pendlingsstudie som Länstrafiken för närvarande låter utföra, kommer att ingå som en del i nulägesbeskrivningen. Studien ska bl a belysa potential till ökad pendling i olika relationer. I dagsläget är bilder och kartor i Bilaga 1 i princip oläsbara varför de bör förtydligas. Bilaga 2 kräver en förklaring vad som avses med realtidszoner och hur dessa kan kopplas bl a till remissens målsättningar och föreslagna turtätheter. Övrigt? På sidan 28, stycke sju, talas om stomlinjenätet. På andra ställen i dokumentet används begreppet stomlinjer. Vi kan dock inte se att begreppet stomlinjer definieras i något avsnitt men antar att det gäller alla stråk/linjer i nivå 1 och 2. Detta bör förtydligas. På sidan 33 anges att tre stråk kommer att tillkomma i kartbilden över stråk och tätorter. För att erhålla stringens i definitionerna av nivåer/stråk, så bör stråken Smålandsstenar-Halmstad samt Vetlanda-Växjö utgöra storregionala stråk då dessa passerar regiongräns. På sidan 34 punkt 3, avsnitt 5.8, anges referenspunkter för 2025 avseende restidskvoter. Det är oklart vad som menas med referenspunkter. Avses mål för restidkvoter 2025? På sidan 36, avsnitt 6.1 redovisas strategiska framgångsfaktorer i relation till medborgare/kund. Här anges bl a pålitlighet, en faktor där vi anser att det finns brister idag. Bristerna består i att kontinuitet och uthållighet i utbudet tyvärr saknas alltför ofta. Snabba tidtabellsförändringar eller indragningar av turer skapar stor otrygghet hos resenärer som snabbt sprider sig till andra individer och skapar badwill för hela kollektivtrafiksystemet. Här måste Länstrafiken bli mycket tydligare och mer uthållig inför en önskad förändring. På sidan 37, avsnitt 6.1 anges att en frekvent och regelbunden dialog med länets kommuner är en viktig framgångsfaktor. Vi instämmer i detta men kan tyvärr konstatera att det i dagsläget finns brister i denna dialog. Kommunerna måste ges möjlighet att i god tid vara delaktiga i trafikplaneringen och inte bara ställas inför beslutade förändringar. Kommunerna kan tillföra kunskap och ändrade

6 6 (7) förutsättningar som påverkar vilka beslut som är lämpligast att fatta. Det är också viktigt utifrån kommuners och medborgares förtroende för regionkommunen. Avsnitt 6.2 på sidorna behöver omarbetas med en breddad och samtidigt tydligare beskrivning av regionens behov och framtida målsättningar. Se del 3 i detta yttrande. Del 3. Framgångsfaktorer/åtgärder som saknas i remissförslaget Under avsnitt 5.5, Principer för trafikeringsupplägg, nämns den buss- och tågstrategi som håller på att utarbetas av extern konsult. Strategin ska enligt remissen åskådliggöra var tåg respektive bussar ger effektivast resursutnyttjande avseende resandevolym och ekonomi. Strategin ska också enligt uppgift ge klarhet i turtäthet per linje mm. Vi anser det vara mycket negativt att detta dokument inte färdigställts innan denna remissomgång, då Länstrafikens avsikt är att buss-och tågstrategin ska vara styrande /vägledande för framtida trafikering/trafikeringsprinciper. Det är tydligt att Länstrafiken redan påbörjat en inriktningsförändring, där tåg ersätts av buss i storregionala stråk. Vi anser, som tidigare påtalats, att detta är helt fel väg att gå. I vårt län finns särskilt goda förutsättningar till utvecklad tågtrafik och det är Länstrafikens och Region Jönköpings läns ansvar att ta tillvara dessa förutsättningar. Turtätheten är inte ett självändamål i trafikplaneringen. Det kan många gånger vara bättre att utveckla en attraktiv knutpunktstrafik och samtidigt prioritera snabba och bekväma transporter. Detta resonemang förs för att öka kollektivtrafikresandet mellan Värnamo-Jönköping och det skulle vara mycket anmärkningsvärt om en utveckling fortsätter där snabbhet och komfort inte prioriteras lika högt i hela regionen. En viktig förutsättning för en utvecklad järnvägstrafik är förstås tillgänglig infrastruktur för att klara bl a optimala restider och miljökrav. Det finns därför ett behov av att bredda avsnitt 6.2 med en tydligare beskrivning av regionens behov och framtida målsättningar. Vissa faktafel avseende utförda åtgärdsvalsstudier finns också i remissen. Förslag till ny text avsnitt 6.2 Infrastruktur: För att klara den angivna målsättningen, fördubbling av resandet med regionaltågen till 2025, är det helt nödvändighet med investeringar i regionens järnvägsnät. I nu gällande nationell infrastrukturplan finns statliga medel avsatta för vissa åtgärder på Jönköpingsbanan Dessa åtgärder innebär byggnation av samtidiga infarter och höjd hastigheten på delar av järnvägen mellan Falköping-Jönköping Nässjö. Den nationella planen fastslår dock att trots dessa åtgärder kommer såväl kapacitetsbrister som säkerhetsbrister och delvis låg hastighet att kvarstå på Jönköpingsbanan efter Ytterligare åtgärder måste därför planeras och såväl nationella som regionala medel avsättas. Grundläggande förutsättningar för att åstadkomma förbättringar i

7 7 (7) järnvägsnätet är att tillsammans med Trafikverket genomföra åtgärdsvalsstudier eller funktionsutredningar. Åtgärdsvalsstudier har genomförts på Jönköpingsbanan och av banan Jönköping Värnamo. Beslut behöver snarast fattas angående finansiering av: Fortsatta åtgärder på Jönköpingsbanan, såsom mellanblockssignaler, mötesstationer och tretågsstation i Forserumför långa godståg. Åtgärder på banan mellan Jönköping Värnamo som medför kortare restider. Elektrifiering av samma sträcka samt sträckan Vaggeryd-Nässjö, behöver skyndsamt genomföras. Om ovanstående investeringsåtgärder inte genomförs inom angiven tid kommer det att vara mycket svårt att öka antalet tågresor i önskad utsträckning. Detsamma gäller ambitionen att trafikera dessa sträckor med minst 24 dt/vardag. Regionen får då överväga att komplettera eller ersätta tågtrafiken med ökad busstrafik helt eller delvis. Åtgärdsvalsstudier behöver också genomföras för banorna Nässjö-Eksjö- Hultsfred/Oskarshamn, Nässjö-Vetlanda samt Värnamo-Halmstad. För ett långsiktigt hållbart och effektivt resande i dessa relationer krävs sannolikt en elektrifiering även av dessa banor. För att få ovanstående statliga investeringar till stånd torde regionen behöva avsätta ekonomiska medel i Regionala transportplanen eller på annat sätt medverka till finansieringen. Övriga infrastrukturåtgärder utgörs av: Program för utveckling och byggnation av ett system med pendlar-parkering i anslutning till regionens huvudvägnät och i anslutning till större hållplatser, bytespunkter och terminaler. Parkeringarna avser såväl bil som cykel. En åtgärdsplan utarbetas för att anlägga säkra hållplatser längs regionens huvudvägnät. Skapa genvägar för busstrafiken i samarbete med kommunerna och Trafikverket. Kommunledningskontoret Stina Granberg Planerings- och utvecklingschef Karolina Haag Sjöberg Projektledare

Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggare Dag Segrell Tfn 0142-851 50 Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-03-07 KS/2015:280 Näringsdepartementet Ert diarienummer N2016/0179/TIF Svar på delrapport

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Sida 1(1) Bilaga 1.1 Datum 2014-09-09 Diarienummer KT-09-2014 Till Västtrafik Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande uppdrag till Västtrafik 2015-2016; Inriktning

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala Kollektivtrafikens uppdrag Kollektivtrafiken ska bidra till hållbar utveckling Långsiktig uthållig ekonomisk tillväxt Social sammanhållen utveckling Hållbar

Läs mer

Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok. Kl. 11.45 Sammanfattning och avrundning Ann Mårtensson

Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok. Kl. 11.45 Sammanfattning och avrundning Ann Mårtensson Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl.10.25 Kl. 11.15 Välkommen! Syfte med dagen! Presentation av området Samhällsbyggnad Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok Bikupor med utgångspunkt i frågeställningarna

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Reflektion från seminarium 1. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet

Reflektion från seminarium 1. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Reflektion från seminarium 1 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Viktiga budskap - Peter Uneklint, Trafikverket Det skarpa arbetet med ny nationell plan sker under 2016 och då gäller det för

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

Budget 2013 Länstrafiken

Budget 2013 Länstrafiken Budget 2013 Länstrafiken Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Kollektivtrafiken ska ses som Det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda, enkla

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 1 (5) YTTRANDE Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet.

Läs mer

'- TRANAs KOMMUN -, KOMMUNSTRYRELSENS AU

'- TRANAs KOMMUN -, KOMMUNSTRYRELSENS AU [j U:J'C"'"'. ~. 2015-12-01 '- TRANAs KOMMUN -, KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 21 (35) 286 Dnr 652/15 Svar på remiss gällande regionalt trafikförsörjningsprogram Region

Läs mer

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg 2016-05-30 Innehåll Götalandsbanan av enorm betydelse... 3 Ulricehamn ställs utanför... 4 Nyttor som går förlorade... 4 Götalandsbanan

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten Anders Jönsson Tågstrateg Telefon: +46 40 675 30 24, +46 72 599 77 98 E-post: anders.e.jonsson@skane.se PROJEKTPLAN Datum 2015-10-26 1 (8) Tågstrategi

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Datum 2016-04-06 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2016-82 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet - Delrapport från Sverigeförhandlingen:

Läs mer

Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland

Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland Missiv: Dialogunderlag inför revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram 23 juni 2015 Till kollektivtrafikråden i Västra Götaland Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra

Läs mer

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Kahlström Ola Datum 2016-03-02 Diarienummer KSN-2016-0190 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

111 Information om Byggstart Skåne

111 Information om Byggstart Skåne PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/184 111 Information om Byggstart Skåne Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Läs mer

GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA

GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA Har vi beskrivit nuläget rätt? Frågan om Storregion fattas nodstäder i hela storregionen och arbetsmarknadsregioner. Planera utifrån prognoser istället för mål-förhållningssätt,

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 1 Vägledning för att utarbeta Målbild Tåg 2035

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 1 Vägledning för att utarbeta Målbild Tåg 2035 Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 1 Vägledning för att utarbeta Målbild Tåg 2035 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 1: Vägledning för att utarbeta Målbild Tåg 2035 Arbetet

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Beslutsunderlag 2012-09-10 Bengt Nilsson 0451-288510 bengt.nilsson@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Hässleholm-Alvesta-Växjö Hässleholm-Markaryd

Läs mer

Satsa på kollektivtrafiken

Satsa på kollektivtrafiken Satsa på kollektivtrafiken Grön strategi för att stärka kollektivtrafiksystemen i Östergötland Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Stora nationella trafikstråk passerar genom och fångar upp

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021

Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 Planeringsavdelningen Joel Engström,0550-88549 joel.engstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-01-11 Ks/2015:218 013 Trafikfrågor Sida 1(2) Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

Reflektion från seminarium 2. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet

Reflektion från seminarium 2. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Reflektion från seminarium 2 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Region Skånes arbete med tillgänglighet och tillväxt -Stina Nilsson, Region Skåne Processen bakom strukturbild Skåne: - Ett långvarigt

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Remissvar Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län

Remissvar Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2016-05-18 Dnr: TSN 2016-58 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Remissvar Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län Region Östergötland

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen.

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen. Bilaga 3 - Nuläge RESVANOR Inledning Myndigheten Trafikanalys genomför en nationell resvaneundersökning, RVU Sverige. Undersökningen görs i syfte att kartlägga människors dagliga resande, för att få en

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-10 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Jan Efraimsson Telefon: 0703 63 92 89 E-post: jan.efraimsson@vgregion.se Till kollektivtrafiknämnden

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT KOLLEKTIVTRAFIK INLEDNING Människors möjligheter till jobb, tid för familjen och en innehållsrik fritid hänger ofta på att det finns bra transportmöjligheter. Det måste helt enkelt vara lätt att ta sig

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2.

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2. SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Anders Hallmén Sidan 1 av 7 Diariekod: 300 Kommunstyrelsen Remiss av stomnätsstrategin, etapp 2 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår

Läs mer

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Strukturbild för Skåne - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Malmö 16 augusti 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne Skåne en region med stora möjligheter men också med betydande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016

DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 Det har gått nästan två månader sedan Sverigeförhandlingen lämnade sitt besked om att höghastighetsbanans

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige 1(4) Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Bakgrund Östergötlands utgångspunkter Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (M2014/2798/Mm)

Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (M2014/2798/Mm) Sid 1 (5) Miljö- och energidepartementet 103 33 STOCKHOLM Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (M2014/2798/Mm) Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, lämnar

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 2013-03-22 Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 Förslaget till stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2, har tagits fram av Trafikförvaltningen vid Stockholms

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 8 Västlänken 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 8: Västlänken Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Läs mer

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå 1/5 Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå Närvarande: - Kommunrepresentanter o Haparanda/Torneå, Göran Wigren o Kalix, Magnus Wiklund o Boden,

Läs mer

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Startsidan / Dokument & lagar / Utredningar / Kommittédirektiv / Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder

Läs mer

Aktion för spårvägsfritt Lund. Lund den 27 september 2013. Regeringskansliet. Näringsdepartementet. 103 33 Stockholm

Aktion för spårvägsfritt Lund. Lund den 27 september 2013. Regeringskansliet. Näringsdepartementet. 103 33 Stockholm Aktion för spårvägsfritt Lund Lund den 27 september 2013 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Aktion för Spårvägsfritt Lund har på remiss erhållit Trafikverkets Förslag till nationell

Läs mer

Rapport 2015-02-19. Tåg 2020. - genomförandeplan

Rapport 2015-02-19. Tåg 2020. - genomförandeplan Rapport 2015-02-19 Tåg 2020 - genomförandeplan Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Syfte, mål, aktiviteter och avgränsningar Utveckling av resandet, trafikering och ekonomi 2016-2020 Begrepp Trafikering

Läs mer

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Storstad Linköping Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Om storstad Linköping Storstad Linköping är en oberoende intresseorganisation som arbetar för

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/ Upplands Bro och Södertälje

Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/ Upplands Bro och Södertälje 1 (2) Datum 2011-03-16 SL-2011-01569 TN 1103-083 Trafiknämnden Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/ Upplands Bro och Södertälje Bakgrund Sedan 2006 bedriver Nobina Sverige AB busstrafiken

Läs mer

Resultat av genomförda samråd

Resultat av genomförda samråd Sida 1(5) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Resultat av genomförda samråd PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon 054-701

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning OBJEKT: BYTESPUNKTER FÖR BUSS DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-31 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Upprustningsåtgärder av bytespunkter

Läs mer

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping DATUM DIARIENR Styrelsen 7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträdet 2009-03-05 ( 5/09) enligt följande: Banverket har

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE SVENSK TURISM AB REMISSYTTRANDE Box 3546 2013-09-26 103 69 Stockholm Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE Svensk

Läs mer

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige 2016-01-11 RJL2015/2745 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Regionsamverkan Sydsverige Förslag till beslut Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslås besluta Godkänna bilagt förslag till

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Remissyttrande Förslag till införandeplan för ERTMS 2015-2025

Remissyttrande Förslag till införandeplan för ERTMS 2015-2025 1 2015-09-08 Trafikverket trafikverket@trafikverket.se Ralf Grahn Dnr 2015/Lu55 Er ref: Dnr TRV 2015/63202 Handläggare: Mattias Andersson Remissyttrande Förslag till införandeplan för ERTMS 2015-2025 Svensk

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE 2016-04-28 PRESSMEDDELANDE Klart med nytt trafikavtal, mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågtrafiken i Mälardalen De 6 länen Uppsala, Stockholm, Västmanland, Östergötland, Örebro och Sörmland

Läs mer

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun Diarienummer: 13SPN/0398 Datum:2013-05-20 Författare: Paula Rönnbäck, Patrik Stenberg Förvaltning/ kontor: SBK/planenhet E-post: paula.ronnback@varmdo.se patrik.stenberg@varmdo.se Förslag på platser för

Läs mer

Sammanfattning pilotprojekt Karlstad

Sammanfattning pilotprojekt Karlstad Underlag för redovisning av pilot-projekt Sida 1 av 7 Sammanfattning pilotprojekt Karlstad 1 Bakgrund och syfte Karlstadsbuss genomförde 2007 en linjenätsförändring som haft stor framgång i form av ökat

Läs mer

Bredbandsstrategi för Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-49

Bredbandsstrategi för Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-49 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-06-26 201 Bredbandsstrategi för. Dnr KS 2012-49 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2015-01-07 KS 2014/369 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Läs mer

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional översiktlig planering för Örebroregionen Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional utvecklingspolitik Rumslig planering RUFS gav oss en tankeställare Syfte Ge ett regionalt perspektiv

Läs mer

Stråkanalys Projekt Fjällvägen

Stråkanalys Projekt Fjällvägen Stråkanalys Projekt Fjällvägen Riksväg 83/84 är en ca 40 mil lång interregional pulsåder mellan Tönnebro och norska gränsen. Riksvägarna länkar samman fyra kommuner. Söderhamns, Bollnäs och Ljusdals kommuner

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 2 Tågtrafikering

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 2 Tågtrafikering Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 2 Tågtrafikering Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 2: Tågtrafikering Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn 1(5) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-28 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner Inkomna remissynpunkter och länets kommuner Som helhet har den regionala infrastrukturplanen för Västmanlands län tagits emot väl av länets kommuner och avseende struktur, upplägg och innehåll. Inkomna

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

Göteborgs Stad har beretts tillfälle till yttrande över rubricerad delrapport och önskar lämna nedanstående synpunkter.

Göteborgs Stad har beretts tillfälle till yttrande över rubricerad delrapport och önskar lämna nedanstående synpunkter. Till Näringsdepartementet Ert diarienr: N2016/00179/TIF Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen; Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) har beretts

Läs mer

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 Sida 1 (5) UTKAST 2015-12-08 Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 1 Parter och avtalets syfte Detta avtal har upprättats mellan Helsingborgs kommun (nedan benämnt Staden) och Region

Läs mer

Underlag och nyttoanalys inför Sverigeförhandlingen

Underlag och nyttoanalys inför Sverigeförhandlingen Underlag och nyttoanalys inför Sverigeförhandlingen 2015 09 14 Reviderad 5 november 2015 Förtydligande om hur många nya invånare som Götalandsbanan kan ge upphov till, 2 200 personer och hur många fler

Läs mer