Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten"

Transkript

1 Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten Anders Jönsson Tågstrateg Telefon: , E-post: PROJEKTPLAN Datum (8) Tågstrategi 2050 Samhällets förändringstryck leder till ett ökat behov av en kontinuerlig omprövning av gjorda prioriteringar. I det öppna Skåne är en global samverkan och utveckling en självklarhet. År 2030 är det öppna Skåne nära sammankopplat med grannregionerna i Sydsverige och har ett utvecklat samspel med Stockholm, Hamburg, Berlin, Oslo och södra Östersjöområdet. Samtidigt står vi idag i en situation där till exempel Trafikverkets kapacitetsutredning visar på allvarliga brister och trängsel i Skåne och där integrationsprocessen i Öresundsregionen har tappat fart. Vi ser även miljöutmaningar på både nationell och regional nivå, vilket kräver en förändring av vårt beteende och hur vi använder knappa resurser. Bättre tågkommunikationer är en av många möjligheter för att bidra till det öppna Skåne och att öka våra tillväxtmöjligheter ytterligare. Goda och välfungerande tågförbindelser mellan Skånes regionala kärnor, över nationsgränsen till Danmark och till grannregionerna är viktiga för näringslivet och helt avgörande för en ökad integration av arbetsmarknaderna. Med Sverigeförhandlingen förväntas nya höghastighetsbanor kunna skapa plats för nya och snabbare regionaltåg, vilket gör att restiderna kan förkortas. Den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält förväntas skapa en tätare relation mellan Skåne, Köpenhamn och Hamburg, vilket kan bidra till en större sammanhängande marknad, nya synergier mellan olika näringslivskluster och ökad konkurrensförmåga. En utvecklad infrastruktur bidrar till att lösa de nuvarande kapacitetsproblemen och skapar nya möjligheter för en förbättrad och utökad tågtrafik. Helt avgörande för detta är dock att det finns en strategi för hur tågtrafiken ska utvecklas, som tar utgångspunkt i långsiktighet och proaktivitet, samt är brett förankrad över nationsgränsen mot Danmark och i grannregionerna. En samsyn på hur tågtrafiken ska utformas har ett stort värde och det finns många fördelar med att är initiativtagare till detta arbete. Genom Tågstrategi 2050 säkerställs möjligheterna för att framöver kan bygga upp ett tågsystem som karaktäriseras av hög kapacitet, attraktivitet, punktlighet, pålitlighet, tydlighet, enkelhet, kostnadseffektivitet och långsiktighet. Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Telefon (växel): Fax: Internet: skane.se

2 2 (8) Bakgrund s kollektivtrafiknämnd beslutade i februari 2006 att en tågstrategi skulle tas fram. Efter två års arbete fastställde nämnden under hösten 2008 Tågstrategi Nästa år har det gått tio år sedan arbetet med Tågstrategi 2037 påbörjades. Ett antal förutsättningar har därmed förändrats, vilket till exempel gäller investeringar i den skånska järnvägsinfrastrukturen och utvecklingen i antalet tågpassagerare. Teknikutvecklingen går dessutom fort, vilket tillsammans med livsstilsförändringar kan utgöra både hot och möjligheter för den regionala tågtrafiken. Samtidigt pågår Sverigeförhandlingen med stora förväntningar om kraftfulla investeringar i ny järnvägsinfrastruktur i regionen. Det handlar då inte bara om höghastighetståg till Stockholm, utan även om snabbare regionaltåg. Nya fasta förbindelser över Öresund via Helsingborg Helsingör och metro mellan Malmö och Köpenhamn skapar utvecklingsmöjligheter för den regionala tågtrafiken. Allt detta naturligtvis med hänsyn tagen till Skånes roll som gods- och logistikregion, och den målkonflikt som kan uppstå mellan person- och godståg. är sedan år 2012 regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne, med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i regionen. Mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling beskrivs i trafikförsörjningsprogrammet, som uppdateras årligen. Detta är tillsammans med budgeten det viktigaste dokumentet för styrningen av den regionala kollektivtrafiken. har ambitiösa mål både avseende utveckling i antal resor med kollektivtrafiken och marknadsandelen för kollektivtrafikresor. Fast utan en reviderad tågstrategi blir det svårt att värdera hur realistiska dessa mål är och i framtiden sätta upp nya mål fram till år 2040 och En tågstrategi fram till år 2050 utgör således en avgörande förutsättning för att skapa ett beslutsunderlag kring hur vi på ett marknads- och kundorienterat synsätt kan utveckla en attraktiv tågtrafik i Skåne, över nationsgränsen till Danmark och till grannregionerna, som skapar förutsättningar för ökad tillväxt och livskvalitet. Avsikten med den nya kollektivtrafiklagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2012 var att skapa en ökad dynamik på kollektivtrafikmarknaden för att bidra till ett större utbud av kollektivtrafik och ökat resande. Där är vi inte idag, men med tågstrategi 2050 kan vi peka ut hur vi med hjälp av olika strategiska åtgärder stegvis kan ta oss dit under de kommande åren. Därmed kan vi maximera den samhällsekonomiska effekten av kollektivtrafiken och skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av resandet med den regionala tågtrafiken, bättre trafikutbud och ökad marknadsandel. Syfte Tågstrategi 2050 ska formulera och skapa en målbild för hur på medellång och lång sikt kan skapa förutsättningar för en fortsatt expansion av tågtrafiken i Skåne och till/från grannregionerna, samt till/från Danmark.

3 3 (8) Mål Strategiska mål och frågeställningar kopplade till dessa Övergripande tar arbetet utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategins fem prioriterade ställningstaganden: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet Skåne ska bli en stark, hållbar tillväxtmotor Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster Skåne ska vara globalt attraktivt Utifrån Strategier för det flerkärniga Skåne är det dessutom en grundförutsättning att tågstrategin bidrar till att utveckla kopplingen mellan de regionala kärnorna, fördjupar och utvidgar sambanden i och mellan de skånska arbetsmarknadsregionerna, att utveckla den regionala tågtrafiken inom Skånes tillväxtmotorer och att den regionala tågtrafiken är strukturbildande. För att skapa förutsättningar för ovanstående kommer det i tågstrategin att läggas särskilt fokus på följande områden: Ny infrastruktur ger nya möjligheter, men på sikt kanske även nya begränsningar. Hur får vi största möjliga nytta ut av infrastrukturen och maximerar utnyttjandet? Ska vi satsa på små tåg med hög frekvens eller stora tåg med hög punktlighet? Hur mycket kan vi korta ner restiderna och samtidigt upprätthålla pålitligheten i systemet? Hot och möjligheter med kommersiell trafik. Kan nya samarbetsformer skapa ett förbättrat utbud och högre kvalitet? De ekonomiska medlen är och förblir en begränsad resurs. Hur påverkar ett större utbud och behov av flera fordon driftekonomin? Hållbar mobilitet och intermodalitet. Hur säkerställer vi att det är lika enkelt att resa över nationsgränsen och till grannregionerna som det är att resa inom Skåne? Hur bidrar den regionala tågtrafiken till att skapa bättre möjligheter för ökad integration och rörlighet mellan och inom arbetsmarknadsregionerna? Den regionala tågtrafikens utveckling i förhållande till hållbar och effektiv mobilitet, dvs. i relation till miljö- och trängselproblematik. Hur vill vi att invånarna ska resa i framtiden? Hela resan perspektivet, dvs. vikten av att säkra effektiva och lättillgängliga bytespunkter och byten mellan olika trafikslag. Direkta mål En reviderad resandeprognos fram till år Trafikutvecklingen och förslag till stomtidtabell fram till år 2030 samt målbilder för år 2040 och Ekonomisk prognos till år Fordonsbehov i Skåne till år 2030 samt målbilder för år 2040 och 2050.

4 4 (8) Skapa ett underlag för att kunna uppskatta realistisk marknadsandel i respektive järnvägsstråk i perioden fram till år Förslag på optimeringar av tågtrafiksystemet som bidrar till en sänkt samhällskostnad med bibehållen eller ökad kvalitet och frekvens inom tågtrafiken. Förslag till lösningar på trängselproblematiken, det vill säga hur kan den regionala tågtrafiken i högre grad bidra till att minska trängseln på vägarna till och från Skånes tillväxtmotorer? Definitioner och avgränsningar I arbetet med tågstrategi 2050 finns behov av att göra ett antal förtydliganden avseende vad arbetet omfattar samt relationerna och kopplingarna till t.ex. Sverigeförhandlingen, kommersiell trafik, godstrafik, infrastruktur m.m. Nedanstående tydliggör viktiga saker som vi behöver förhålla oss till. Inledningsvis är det även viktigt att betona att tågstrategin inte har för avsikt att gå ner i detaljer såsom ombordservice, exakt hur många tågsätt/vagnar som ska köra på olika avgångar och hur många parkeringsplatser som ska finnas på stationerna, eftersom detta värderas att ha ett begränsat värde i det långa perspektivet. Förhållandet till infrastruktur och kapacitet Tågstrategin tar på kort sikt utgångspunkt i befintlig infrastruktur och beslutade infrastrukturinvesteringar, i enlighet med den regionala infrastrukturplanen. Även förväntade investeringar såsom höghastighetsbanor, samt nya fasta förbindelser över Öresund via Helsingborg Helsingör och metro mellan Malmö och Köpenhamn utgör ett viktigt underlag i tågstrategi En viktig frågeställning som tågstrategin söker svar på är vilken infrastruktur som krävs för att kunna förverkliga tågstrategin? Således omfattar tågstrategin även övergripande förslag till förstärkningar av infrastrukturen i olika stråk om dessa är en förutsättning för att kunna realisera tågstrategin. Dessa utarbetas i ett tätt samarbete med projektgruppen för infrastrukturstrategin. Då konkurrensen om den tillgängliga spårkapaciteten är stor är det förväntningen att frågan om kapacitet blir allt viktigare framöver. Brist på infrastruktur, men framför allt fordon, har historiskt sett varit ett problem för att möta ökad resandeefterfrågan och därmed realisera målsättningar om ökat resande. Bristande infrastruktur hämmar även det långsiktiga arbetet med att flytta över godstransporter från väg till spår. En inriktning som är nödvändig för att minska miljöpåverkan samt trängseln på våra större vägar. Under de senaste åren har fokus legat på att möta efterfrågan genom att köra flera avgångar och i takt med att perrongerna har förlängts även längre tåg. Detta kan ha haft fördelar på kort sikt, men nackdelen med flera avgångar på befintlig infrastruktur är att tågtrafiken blir mera känslig för störningar. Vad gäller längre tåg är en viktig förutsättning att fordonen är anpassade för att hantera stora mängder passagerare, eftersom risken för förlängda uppehåll på stationerna annars är stor. Här uppstår därmed en målkonflikt i förhållande till ambitionerna om att korta restiderna och göra den regionala tågtrafiken mera attraktiv.

5 5 (8) Samtidigt kan det konstateras att det finns åtskilliga möjligheter att öka utbudet av sittplatser i den nuvarande tågtrafiken utan att genomföra investeringar i ny infrastruktur. Detta kan ske genom att köra större tåg, t.ex. tvåvåningsvagnar så som sker till/från flertalet storstadsområden i Europa. Utbyggnad av flera mötesspår på enkelspåriga banor för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna öka kapaciteten, optimera trafiksystemet och minska förseningarna är en annan möjlighet. Samtidigt kan det konstateras att flertalet infrastrukturinvesteringar de senaste åren har blivit senarelagda, vilket ytterligare komplicerar frågan kring rätt antal fordon på rätt tidpunkt. Det finns således flera olika aspekter som bör vägas in när frågan om kapacitet analyseras närmare. Förhållandet till kommersiell tågtrafik och godstrafik Tågstrategin kommer i första hand ta utgångspunkt i regional tågtrafik, som är eller förväntas att vara omfattad av allmän trafikplikt. Samtidigt bör det understrykas att även om beslut har fattats om allmän trafikplikt, är det fritt för marknaden att etablera kommersiell tågtrafik på hela eller delar av en tågsträcka. Den fria konkurrensen på spåret är en av de viktiga faktorer som har ändrat sig sedan arbetet med tågstrategi Ökad konkurrens om järnvägsspåren blev klassificerat som hög strategisk påverkan och brådskande i s omvärldsanalys för år Intresset för att köra kommersiellt i den lokala och regionala tågtrafiken har dock inledningsvis varit begränsat, medan det däremot finns konkurrerande tågtrafik på längre sträckor såsom Stockholm Göteborg/ Malmö. Trafikverket prioriterar tilldelningen av tåglägen utifrån en samhällsekonomisk värdering. I både Västra Götaland och Östergötland har det kunnat ses exempel på att den kommersiella tågtrafiken i denna bedömning har prioriterats, vilket har medfört att fasta minuttal i den regionala tågtrafiken inte har kunnat fasthållas. Förlängda restider och en tidtabell som saknar taktfasta avgångar på fasta minuttal är inte önskvärd, eftersom detta skapar stora utmaningar i förhållande till anslutande busstrafik och andra tåg. En god dialog och samverkan med de kommersiella tågoperatörerna får därför anses som avgörande för att skapa ett attraktivt regionalt tågtrafiksystem. De nya förutsättningarna belyses utifrån de problem, men framför allt de möjligheter detta skapar. är positiv till kommersiell trafik och uppfattar kommersiella initiativ som bra möjligheter att utveckla och bredda trafikutbudet till kunderna. Då detta perspektiv saknas i tågstrategin från 2008 är det viktigt att i samarbete med aktörerna på marknaden se på vilka nya kollektivtrafikkoncept som ett tätare samarbete skulle kunna medföra för invånarna i Skåne. Godstrafik på järnväg har många fördelar och det finns både nationellt och regionalt ambitioner om att öka godstransporterna på järnväg. Samtidigt kan ökade godstransporter medföra målkonflikter med persontågtrafiken. Relationen mellan persontågtrafik och godstransporter på järnväg kommer därför att belysas i

6 6 (8) tågstrategin med särskilt fokus på om infrastrukturen räcker till för att realisera den önskvärda persontågtrafiken. Förhållandet till tågtrafikens driftekonomi Tågstrategin ska belysa förväntade framtida driftkostnader. Viktigt att betona är dock att arbetet med tågstrategin initialt inte låter sig begränsas av ekonomin, utan snarare pekar ut det önskade trafikutbudet och fordonsbehovet, och presenterar vilken driftekonomi detta förväntas medföra. Arbetet med tågstrategi 2050 kommer inte att hantera utmaningar i driftekonomin på kort sikt, utan tar helt och hållet sikte mot det längre perspektivet och hur vi stegvis skapar möjlighet för att ur ett ekonomiskt perspektiv realisera den tågtrafik vi önskar i perioden fram till år Målgrupp och intressenter Målgruppen är omfattande, då tågstrategin kommer att beröra riktigt många av invånarna i Skåne och i angränsande regioner. Även staten genom Näringsdepartementet och Trafikverket, kommuner och regionala politiker utgör en viktig målgrupp. Det finns många intressenter vad gäller en tågstrategi för Skåne. Utmaningen ligger därför i att koppla in rätt intressenter i arbetet vid rätt tillfällen, och att säkra en kontinuerlig information till de relevanta intressenterna under arbetets gång. Helt givet är samarbetet inom Regionsamverkan Sydsverige, eftersom det finns en viktig tågtrafik mellan Skåne och dessa regioner, samt stora förväntningar på ytterligare integration vad gäller arbetsmarknad med mera inom de kommande åren. På samma sätt är Transportministeriet i Danmark en given samarbetspart i detta arbete, eftersom tågtrafiken över Öresund har stor potential för ytterligare tillväxt. Härutöver har frågan om flera fasta förbindelser över Öresund stor vikt. Region Huvudstaden och Region Själland kan beroende på de aktuella frågeställningarna vara intressenter. Trafikverket och de skånska kommunerna har också stor vikt i detta arbete. Särskilt kan lyftas fram tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna, som alla har tillgång till regional tågtrafik från december Planeringssamverkan och fyra hörn samarbetet är utmärkta forum för en fördjupad dialog kring tågstrategin. Tågoperatörerna är en viktig intressent, då dialogen med den kommersiella tågtrafiken har stor vikt och det därmed finns ett behov för att inhämta deras visioner och utvecklingsplaner för tågtrafiken i Sydsverige. Relaterade arbeten inom Det finns andra projekt och arbetsområden i som idag relaterar till, eller förväntas relatera till arbetet med tågstrategin. Sverigeförhandlingen Infrastrukturstrategi 2050

7 7 (8) Trafikförsörjningsprogrammet Framtida tågtrafik över Öresundsbron från år 2021 och framåt Mobilitetsplan Godsstrategi Cykelstrategi Regionala transportinfrastrukturplanen Regionala utvecklingsstrategin Strategier för det flerkärniga Skåne Metod Tågstrategi 2050 förväntas som utgångspunkt inte att vara lika detaljerad som tågstrategi Det finns flera förklaringar till detta. För det första finns det ett stort antal faktorer som ändrar sig mycket snabbt, såsom teknikutveckling. Det gör det allt svårare att göra en detaljerad plan för hur tågtrafiken ska se ut om 35 år. För det andra är det viktigt att fokusera på de övergripande målsättningarna och fastlägga våra förväntningar och önskemål gällande dessa. Tågstrategi 2050 förväntas kunna peka ut s övergripande strategi för: Trafikutbud Investeringsbehov avseende fordon Driftekonomi Vägen fram till ovanstående strategier förväntas att gå via backcasting, där vi stegvis ser på hur vi tar oss mot en tågtrafik som bidrar till att fler invånare kan ta sig till och från jobb, studier eller kultur- och fritidsaktiviteter på ett klimatneutralt och energisnålt sätt oavsett var de bor. Tidplan Vid ett godkännande vid regionala utvecklingsnämndens möte den 2 november förväntas arbetet att starta snarast därefter. Därefter ser tidplanen ut enligt nedanstående: En första avrapportering till nämnden sker innan sommaren En remissversion är färdig innan årsskiftet 2016/2017. Under våren 2017 genomförs en remissrunda och hearings. Under hösten 2017 kan de samlade resultaten från arbetet med tågstrategi 2050 förväntas att vara inarbetade i trafikförsörjningsprogrammet. Arbetsfördelning Projektansvarig är utvecklingsdirektör Mikael Stamming. Projektet leds av den regionala kollektivtrafikmyndigheten genom Anders Jönsson. Till projektet är kopplat en intern projektgrupp bestående av Emelie Petersson och Stina Nilsson från enheten för strategisk fysisk planering och Mattias Schiöth från Skånetrafiken. En arbetsgrupp bestående av representanter från de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Regionsamverkan Sydsverige, samt från Transportministeriet i Danmark kommer att upprättas.

8 8 (8) Projektets styrgrupp utgörs av Ledningsgruppen för planeringssamverkan (Regional Utveckling/Skånetrafiken). Budget Projektbudgeten förväntas att uppgå till kr, vilket huvudsakligen förväntas att användas till inköp av externa tjänster, exempelvis konsulter. Projektet bedöms kunna genomföras inom ramen för befintlig budget. Resultat Tågstrategi 2050 kommer inte att läggas ut som ett samlat konsultuppdrag. Utgångspunkten är istället att den regionala kollektivtrafikmyndigheten i högre grad styr över den samlade slutprodukten. Däremot kommer externa konsulter att anlitas för att göra fördjupade studier av enskilda delar, som ska ingå i den samlade slutprodukten. Det är förväntningen att nedanstående punkter kommer att kunna täckas in i de resultat som presenteras antingen genom internt arbete eller genom externa konsulter. 1) Förutsättningar och nuläge 2) Trafikutbud ) Visioner för trafikutbud fram till år 2040 och ) Ekonomi a. Investeringsbehov, infrastruktur b. Investeringsbehov, fordon c. Driftekonomi 5) Målsättningar Kontinuerlig avrapportering av resultaten kommer att ske till regionala utvecklingsnämnden. Rapport Tågstrategi 2050 kommer inte att presenteras som en självständig rapport, utan kommer att arbetas in i kommande trafikförsörjningsprogram.

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Reflektion från seminarium 2. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet

Reflektion från seminarium 2. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Reflektion från seminarium 2 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Region Skånes arbete med tillgänglighet och tillväxt -Stina Nilsson, Region Skåne Processen bakom strukturbild Skåne: - Ett långvarigt

Läs mer

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Beslutsunderlag 2012-09-10 Bengt Nilsson 0451-288510 bengt.nilsson@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Hässleholm-Alvesta-Växjö Hässleholm-Markaryd

Läs mer

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 1 (5) YTTRANDE Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet.

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT KOLLEKTIVTRAFIK INLEDNING Människors möjligheter till jobb, tid för familjen och en innehållsrik fritid hänger ofta på att det finns bra transportmöjligheter. Det måste helt enkelt vara lätt att ta sig

Läs mer

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Strukturbild för Skåne - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive

Läs mer

111 Information om Byggstart Skåne

111 Information om Byggstart Skåne PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/184 111 Information om Byggstart Skåne Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Läs mer

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Sida 1(1) Bilaga 1.1 Datum 2014-09-09 Diarienummer KT-09-2014 Till Västtrafik Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande uppdrag till Västtrafik 2015-2016; Inriktning

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggare Dag Segrell Tfn 0142-851 50 Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-03-07 KS/2015:280 Näringsdepartementet Ert diarienummer N2016/0179/TIF Svar på delrapport

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

Strukturbild för Skåne. Strategier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne

Strukturbild för Skåne. Strategier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne Strukturbild för Skåne Strategier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive näringslivsutveckling,

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 1 Vägledning för att utarbeta Målbild Tåg 2035

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 1 Vägledning för att utarbeta Målbild Tåg 2035 Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 1 Vägledning för att utarbeta Målbild Tåg 2035 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 1: Vägledning för att utarbeta Målbild Tåg 2035 Arbetet

Läs mer

Nordvästsvenska Initiativet. Förslag till infrastruktursatsningar för fortsatt utveckling i Södra Bohuslän

Nordvästsvenska Initiativet. Förslag till infrastruktursatsningar för fortsatt utveckling i Södra Bohuslän Nordvästsvenska Initiativet Förslag till infrastruktursatsningar för fortsatt utveckling i Södra Bohuslän Målet för Nordvästsvenska Initiativet är att skapa en bättre och attraktivare kollektivtrafik,

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Yttrande avseende remiss delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande avseende remiss delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Kommunstyrelsen Yttrande 2016-03-01 1(5) Regeringskansliet, Näringsdepartementet Yttrande avseende remiss delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen för att skapa hållbara

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling av kollektivtrafiken. En vägledning och ett verktyg

Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling av kollektivtrafiken. En vägledning och ett verktyg Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling av kollektivtrafiken En vägledning och ett verktyg 1 2 Omslagsfoto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning FÖRORD Sid 5 EN VÄGLEDNING FÖR STÖD

Läs mer

Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021

Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 Planeringsavdelningen Joel Engström,0550-88549 joel.engstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-01-11 Ks/2015:218 013 Trafikfrågor Sida 1(2) Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021

Läs mer

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Kahlström Ola Datum 2016-03-02 Diarienummer KSN-2016-0190 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE MANIFEST FÖR ETT SAMVERKANDE SKÅNE Skåne är år 2030 en attraktiv och livskraftig region med flera starka tillväxtmotorer och en mångfald av livsmiljöer. Skåne har dragit

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

Svenska synpunkter på höghastighetståg

Svenska synpunkter på höghastighetståg IVA Väst seminarium Oslo 2015-01-13 Svenska synpunkter på höghastighetståg Jörgen Einarsson Region Väst Varför behövs nya transportförbindelser? Den Skandinaviska 8-miljoners-staden. Nationella nyttor.

Läs mer

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-10 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Jan Efraimsson Telefon: 0703 63 92 89 E-post: jan.efraimsson@vgregion.se Till kollektivtrafiknämnden

Läs mer

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Startsidan / Dokument & lagar / Utredningar / Kommittédirektiv / Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Datum 2016-04-06 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2016-82 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet - Delrapport från Sverigeförhandlingen:

Läs mer

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik yy Strategisk trafikplanering Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik Läns- och lokaltrafikens branschorganisation Grundat 1905 Medlemmar 21 Länstrafikbolag 7 primärkommunala + 80 Associerade

Läs mer

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 SAMMANFATTNING Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 Skåne del av en växande storstadsregion Skåne är idag en del av Öresundsregionens 3,7 miljoner invånare. För att möta morgondagens

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige 2016-01-11 RJL2015/2745 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Regionsamverkan Sydsverige Förslag till beslut Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslås besluta Godkänna bilagt förslag till

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation 1 Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av slutbetänkande 16 december 2015 2 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Reflektion från seminarium 1. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet

Reflektion från seminarium 1. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Reflektion från seminarium 1 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Viktiga budskap - Peter Uneklint, Trafikverket Det skarpa arbetet med ny nationell plan sker under 2016 och då gäller det för

Läs mer

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI SAMMANFATTNING

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI SAMMANFATTNING 1 Låt oss öppna upp Skåne tillsammans I din hand håller du en sammanfattning av Skånes regionala utvecklingsstrategi. Strategin är resultatet av en omfattande

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

FÖR FLER JOBB OCH HÖGRE KOMPETENS

FÖR FLER JOBB OCH HÖGRE KOMPETENS BYGGSTART SVERIGE EN NY STAMBANA Alla är överens om att Sveriges infrastruktur behöver rustas för framtiden. Inte minst i Skåne, som dras med flaskhalsar försenade tåg och andra störningar. Men även på

Läs mer

Ny Trafik 2017. Nodstadsseminarium, Västerås. 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27

Ny Trafik 2017. Nodstadsseminarium, Västerås. 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27 Ny Trafik 2017 Nodstadsseminarium, Västerås 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27 MÄLAB utvecklar och förvaltar regional tågtrafik i östra Sverige > MÄLAB ägs av landstingen

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

EUROPASPÅRET Nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling

EUROPASPÅRET Nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling EUROPASPÅRET Nya core networkförbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling OSLO/ GÖTEBORG 00:14 LANDSKRONA KØBENHAVN HAMBURG STOCKHOLM ESS nästa fasta Öresundsförbindelse?

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Uppdrag:Vision för att utveckla tätorter

Uppdrag:Vision för att utveckla tätorter 2016-06-14 MINNESANTECKNINGAR Förvaltningssekreterare Cecilia Thell 0431-468088 cecilia.thell@engelholm.se Uppdrag:Vision för att utveckla tätorter Beredning Samhällsbyggnad Tid: den 14 juni 2015 kl. 13:30

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag UTSKOTTSFÖRSLAG Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat 1. Utskottets förslag och miljö- och naturresursutskottet föreslår att rekommenderar de norska, svenska

Läs mer

Resultat av genomförda samråd

Resultat av genomförda samråd Sida 1(5) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Resultat av genomförda samråd PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon 054-701

Läs mer

16 Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur RS150336

16 Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur RS150336 16 Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur RS150336 Ärende Inom ramen för samarbetet Regionsamverkan Sydsverige har ett gemensamt positionspapper för Sydsveriges infrastruktur tagits fram. Region

Läs mer

Skånska framgångsfaktorer i kollektivtrafiken och utmaningar för framtiden VTI Linköping 2012-02-16. Bengt Nilsson

Skånska framgångsfaktorer i kollektivtrafiken och utmaningar för framtiden VTI Linköping 2012-02-16. Bengt Nilsson Skånska framgångsfaktorer i kollektivtrafiken och utmaningar för framtiden VTI Linköping 2012-02-16 Bengt Nilsson Skånska framgångsfaktorer 160 140 120 100 80 60 tåg (milj) regbuss (milj) stad (milj) totalt

Läs mer

Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013

Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013 Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013 Trafikförsörjningsprogram Målbild Tåg 2035 - Regiontåg Trollhättan-Halden Trafikupphandlingar Jernbaneforum Öst Formål Formålet med Jernbaneforum Øst er å sikre en rask

Läs mer

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region Om Mälardalsrådet Samverkansorganisation och mötesplats för storregionala utvecklingsfrågor Politiskt styrd organisation Medlemmar: 57 kommuner, 5 landsting, 5 associerade Fokusområden Infrastruktur och

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur - Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur - Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur - Strukturbild för Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

Varför behöver fysisk planering, regional utveckling och attraktionskraft sammankopplas?

Varför behöver fysisk planering, regional utveckling och attraktionskraft sammankopplas? Varför behöver fysisk planering, regional utveckling och attraktionskraft sammankopplas? Christina Nylén, Enheten för regional tillväxt, Presentation RKG 19/9-12 Sveriges hållbara tillväxt är inte enbart

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

norrstyrelsen Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik

norrstyrelsen Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik norrstyrelsen rapport 2009: 25 Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av

Läs mer

Trafikutredning avseende pendeltåg och regionaltåg. Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018

Trafikutredning avseende pendeltåg och regionaltåg. Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018 Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Handläggare Stadsledningskontoret Anton Västberg Telefon: 08-508 293 05 Till Kommunstyrelsen Gemensamt tjänsteutlåtande

Läs mer

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014 2018. Remissutgåva

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014 2018. Remissutgåva TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014 2018 REGIONALT trafikförsörjningsprogram 2014 2018 Remissutgåva t 1 u Innehåll Ordförklaringar 3 Bakgrund 4 Lagstiftningens intentioner 4 Nya möjligheter för kollektivtrafiken

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 8 Västlänken 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 8: Västlänken Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Läs mer

Årlig rapport om kollektivtrafiken i Värmland 2014

Årlig rapport om kollektivtrafiken i Värmland 2014 Enheten för kollektivtrafik Mattias Landin, 054-701 11 02 mattias.landin@regionvarmland.se Datum 2015-11-26 Ärendenummer RVKN2015-37 Sida 1(10) Årlig rapport om kollektivtrafiken i Värmland 2014 Enligt

Läs mer

Kerstin Åklundh Infrastrukturstrateg Region Skåne kerstin.aklundh@skane.se 0703-588512 MEDBORGARDIALOG I KÄVLINGE 2015-04-09

Kerstin Åklundh Infrastrukturstrateg Region Skåne kerstin.aklundh@skane.se 0703-588512 MEDBORGARDIALOG I KÄVLINGE 2015-04-09 Kerstin Åklundh Infrastrukturstrateg Region Skåne kerstin.aklundh@skane.se 0703-588512 MEDBORGARDIALOG I KÄVLINGE 2015-04-09 Det öppna Skåne 2030 Skånes regionala utvecklingsstrategi Region Skåne har statens

Läs mer

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1.

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Här är de samlade svaren från riksdagspartierna med motiveringarna till svaren på frågorna. Moderaterna Ja, Alliansen vill inom ramarna för vår

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Välj dokumenttyp Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Storstad Linköping Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Om storstad Linköping Storstad Linköping är en oberoende intresseorganisation som arbetar för

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne

Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne Övergripande Skåne är med sin flerkärnighet och mångfald fantastiskt. I andra delar av landet blickas avundsjukt på pågatågseffekten, på hur satsningar

Läs mer

En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39)

En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2009-09-07 Dnr 320/2009 1 (7) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) N2009/4523/TR Sammanfattning Konkurrensverket är positivt till

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok. Kl. 11.45 Sammanfattning och avrundning Ann Mårtensson

Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok. Kl. 11.45 Sammanfattning och avrundning Ann Mårtensson Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl.10.25 Kl. 11.15 Välkommen! Syfte med dagen! Presentation av området Samhällsbyggnad Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok Bikupor med utgångspunkt i frågeställningarna

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Jan-Åke Bergmark Affärsområdeschef Buss Södra PM Datum 2015-06-09 Dnr 1501483 1 (7) Trafikplan Buss 2016 Inledning Med Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 har fastställt ambitioner och planer för

Läs mer

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider.

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider. Sammanfattning NSB kör idag tågtrafik i timmesfrekvens mellan Oslo och Kongsvinger. I nedan beskrivet förslag (fortsättningsvis Förslaget) förlängs vartannat tåg till Karlstad, åtta gånger per dag (DT,

Läs mer

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg 2016-05-30 Innehåll Götalandsbanan av enorm betydelse... 3 Ulricehamn ställs utanför... 4 Nyttor som går förlorade... 4 Götalandsbanan

Läs mer

Bilaga 1 Dnr KTN 09-2014 2014-09-09

Bilaga 1 Dnr KTN 09-2014 2014-09-09 Sida 1(7) Detaljbudget 2015 Kollektivtrafiknämnden 1. Sammanfattning Det finns en bred politisk förankring i Västra Götaland att kollektivtrafikens roll i transportsystemet ska stärkas eftersom kollektivtrafiken

Läs mer

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Datum Diarienummer Registraturen 2014-05-16 1.3.1-2014-00659 Näringsdepartementet Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Tillväxtverket arbetar för att stärka

Läs mer

Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland

Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland Missiv: Dialogunderlag inför revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram 23 juni 2015 Till kollektivtrafikråden i Västra Götaland Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra

Läs mer

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne Storstadspaket för infrastruktur i Skåne MalmöLundregionens elva kommuner har en gemensam syn på de mest prioriterade infrastruktursatsningarna i Skåne. Med anledning av Region Skånes arbete med ett paket

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

Remiss Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering inför perioden 2019-2028 dnr N2015/4305/TIF

Remiss Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering inför perioden 2019-2028 dnr N2015/4305/TIF 1(8) Datum Diarienummer 2016-02-23 RS 150426 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering inför perioden 2019-2028 dnr N2015/4305/TIF Inledning Region

Läs mer

Avdelningen för regional utveckling

Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Inger Sellers 040-6753266, 0768-870973 inger.sellers@skane.se Anna Liljehov 040-6753408, 0706-653408 anna.liljehov@skane.se Enheten för strategisk fysisk planering PM

Läs mer

Rapport 2015-02-19. Tåg 2020. - genomförandeplan

Rapport 2015-02-19. Tåg 2020. - genomförandeplan Rapport 2015-02-19 Tåg 2020 - genomförandeplan Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Syfte, mål, aktiviteter och avgränsningar Utveckling av resandet, trafikering och ekonomi 2016-2020 Begrepp Trafikering

Läs mer

Översiktsplan för Lomma kommun. Projektbeskrivning. Lomma augusti 2007

Översiktsplan för Lomma kommun. Projektbeskrivning. Lomma augusti 2007 Översiktsplan för Lomma kommun Projektbeskrivning Lomma augusti 2007 Bakgrund Uppdraget Kommunfullmäktige har den 19 oktober 2006 beslutat att dels aktualitetsförklara gällande översiktsplan Översiktsplan

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

Policy för Region Skånes internationella arbete

Policy för Region Skånes internationella arbete 2015-01-19 FÖRSLAG Per-Olof Persson Strateg internationella relationer Koncernstab kansli, Möten & Internationella relationer Tel: 040 675 32 26 / 0768 87 07 43 E-post: per-olof.persson@skane.se Policy

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2.

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2. SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Anders Hallmén Sidan 1 av 7 Diariekod: 300 Kommunstyrelsen Remiss av stomnätsstrategin, etapp 2 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår

Läs mer