DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016"

Transkript

1 DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 Det har gått nästan två månader sedan Sverigeförhandlingen lämnade sitt besked om att höghastighetsbanans sträckning från Jönköping till Lund ska gå via Värnamo ner mot Hässleholm. Sverigeförhandlingen har som underlag till sitt beslut ett PM daterat med motiv och kriterier till val av sträckning. Ett mer utförligt beslutsunderlag har utlovats, men detta har ännu inte presenterats. Nätverket Höghastighetsbanan har därför analyserat tillgängligt beslutsunderlag från Trafikverket och Sverigeförhandlingen. Vi gör detta för att själva förstå vad Sverigeförhandlingen baserat sitt beslut på. Med hjälp av Sweco har vi tittat på Sverigeförhandlingens val av beslutskriterier och hur dessa förhåller sig till den nyttoanalys som Nätverket Höghastighetsbanan lämnade in i oktober Vi har även tittat hur dessa kriterier sedan förhåller sig till den nyttoanalys som Värnamo kommun lämnat in. Värnamo får därmed ses som representant för den västra sträckningen. För att förenkla ses Växjö kommun som representant för den östliga sträckningen. Slutligen har vi även gått igenom Trafikverkets antagande kring trafikering och hur dessa påverkar både system- och trafikeringslösning för södra Sverige.

2 Sverigeförhandlingens beslutskriterier Inledningsvis kan vi konstatera att Sverigeförhandlingens uppdrag är oerhört tidspressat. Detta har i sin tur påverkat Trafikverkets arbete som på Sverigeförhandlingens uppdrag tar fram beslutsunderlag och kostnadskalkyler. För att klara sitt uppdrag har Trafikverket tvingats göra antaganden om bland annat framtida trafikering av höghastighetsbanan. Processen har i hög grad drivits uppifrån och ner, vilket har inneburit att regioner och kommuner inte har haft möjlighet att påverka faktorer som spelar stor roll för effekterna av banan såsom trafikupplägg och kompletterande infrastruktursatsningar. Detta har troligtvis starkt påverkat Sverigeförhandlingens beslutsprocess fram till idag. Nedan redovisas Sverigeförhandlingens beslutskriterier i förhållande till de nyttoanalyser som Värnamo respektive Nätverket Höghastighetsbanan redogjort för i oktober och november 2015; KRITERIUM: Antal invånare på orten ska vara minst hade Växjö invånare och Värnamo invånare. Växjö har mellan haft en befolkningstillväxt på 1,31 %, siffran för Värnamo är 0,23 %. Mellan år har det i Växjö kommun byggts i genomsnitt 412 bostäder/år, i Värnamo 74 bostäder/år. KRITERIUM: Prognosticerade resandeströmmar, minst av- och påstigande/årsmedeldygn Enligt Trafikverkets analyser blir antalet på- och avstigande på Värnamo ca 1080 i US2B. I US5 och US5A blir antalet på- och avstigande på Växjö C tillsammans med Växjö V ca PWC har på Trafikverkets uppdrag analyserat de kommersiella förutsättningarna för fjärrtrafik och storregional pendlingstrafik på höghastighetsbanan. I rapporten antas att antalet resor längs sträckan är 6,2 miljoner år Ca 50 % av det totala resandet antas bestå av resor längs med sträckan, dvs storregionalt kommersiell pendlingstrafik. PWC har dock inte analyserat hur valet av sträckning mellan Jönköping-Malmö påverkar de storregionala pendlingsresorna. PWC nöjer sig med att se på US2 och US5 som likvärdiga i detta perspektiv. Vidare inkluderas överhuvudtaget inte den potential som finns i den upphandlade regionala trafiken. Vi har dock kunnat konstatera att val av sträckning får långtgående konsekvenser på befintliga trafiksystem och som en följd även möjligheten för befintlig järnväg att mata resenärer till höghastighetsbanan. Möjligheten att driva storregional kommersiell tågtrafik på US2 och US5 skiljer sig åt, se sid 5 Storregional pendling och Södra stambanan. KRITERIUM: Stationens betydelse som bytespunkt för interregionalt tågresande Växjö Västra blir bytesnod för höghastighetsbanan och Kust till kustbanan. Värnamo station (externt läge) blir bytesnod för höghastighetsbanan och Kust till kustbanan. KRITERIUM: Antal bostäder som genereras av höghastighetsbanan till år minst 1300 bostäder kopplade till utbyggnaden av höghastighetsbanan Värnamo anger i sin nyttoanalys att det totala bostadsbyggandet med en höghastighetsbana är 1770 bostäder mellan år Växjö anger i sin nyttoanalys att det totala bostadsbyggandet mellan år med en höghastighetsbana är bostäder. Den verkliga bostadsutvecklingen kommer först efter det att trafikeringen på banan startat dvs efter år Runt stationen Växjö Västra möjliggörs då ytterligare ca bostäder. Utöver dessa beslutskriterium baserar Sverigeförhandlingen sitt beslut på följande parametrar; Restid mellan ändpunkterna Sverigeförhandlingen har i sitt utredningsdirektiv ett överordnat restidsmål mellan Stockholm och Malmö på 2 h 30 min med sk direkttåg, tåg som inte stannar någonstans på vägen. Enligt Trafikverkets underlag så beräknas den västra sträckningen (US2) ta 2 h och 27 min medan den östra sträckningen (US5) beräknas till 2 h och 34 min. Nätverket Höghastighetsbanan lanserar i sin nyttoanalys en konstruktiv lösning på detta problem som innebär att fjärrtrafiken, som ändå inte ska stanna på vägen mellan Stockholm och Malmö, inte körs genom Jönköping utan på ett triangelspår öster om Jönköping. En sådan lösning (US5_Öst) innebär att restiden blir 2 h och 28 min. DELRAPPORT: UTVÄRDERING UNDERLAG 2

3 I de förhandlingsbud som Sverigeförhandlingen lämnade till berörda kommuner 1 februari 2016 ingår en så kallad förbifartslösning för den trafik som inte ska stanna på orten. En sådan lösning föreslås för bland annat Borås, Linköping, Hässleholm och Jönköping. Med en sådan lösning klarar alltså även US5 restidsmålet på 2 h och 30 min. Sverigeförhandlingens bud har fått kritik för att vara storstadsfixerat på bekostnad av en regional utveckling. En restidsjämförelse visar på följande skillnader mellan en västlig (US2) och en östlig (US5) sträckning: Med US2 minskar restiden mellan Jönköping och Värnamo avsevärt. Detta sker dock även i relationen Jönköping-Växjö genom US5. Då Jönköping och Växjö är mer likvärdiga arbetsmarknadsregioner storleksmässigt som dessutom idag har ett begränsat utbyte torde den regionalekonomiska effekten av US5 bli större än relationen Jönköping-Värnamo i US2. Både Växjö och Jönköping har en mycket hög andel av kunskapsintensiv tjänstesektor, vilket är de branscher som enligt internationell forskning har störst nytta av en ökad tillgänglighet. Reserelationen Jönköping-Malmö är relativt likvärdiga i US2 och US5 medan US5 är en avsevärd förbättring för reserelationen Växjö-Malmö. Detta borde leda till en större regionalekonomisk effekt både för Växjö som för stora delar av Skåne (Malmö, Lund, Hässleholm/Kristianstad). Detta är något som kommunerna i Nordöstra Skåne insett. De har därför tagit tydlig ställning för en östlig sträckning genom Småland. Investeringskostnad och samhällsekonomisk nytta och kalkyl (nettonuvärdeskvot) Den samhällsekonomiska investeringskostnaden för US2 bedöms till 188 miljarder kronor med en Samkalkberäknad effekt på 135 miljarder kr. Detta ger i sin tur ett negativt nettonuvärde och en negativ nettonuvärdeskvot. I jämförelse med US5 (Trafikverkets kodning av stationen, där US2s stationer har kodats mer fördelaktigt än US5) visar US2 på bättre resultat. Men när stationerna kodas på ett sätt som överensstämmer bättre med hur Växjö och Älmhult har utrett sina stationslägen (US5A) och detta sedan kombineras med triangelspår öster om Jönköping för fjärrtrafiken (US5A_Öst) samtidigt som det skapas ett sammanhängande trafiksystem i stråket Göteborg-Jönköping-Växjö-Älmhult-Malmö förbättras siffrorna avsevärt jämfört med US2. Fortfarande är nettonuvärdet negativt (svagt olönsam samhällsekonomisk nytta) men trots det betydligt bättre än US2. DELRAPPORT: UTVÄRDERING UNDERLAG 3

4 Trafikverket har i sin rapport i december 2015 konstaterat att Sammantaget finns stora osäkerheter kring projektets lönsamhet. Trafikverket avser därför att ta fram nya samhällsekonomiska kalkyler för projektet Detta arbete pågår just nu och skall presenteras i juni Beräkningen görs enbart för US2. Den beräknade investeringskostnaden för Jönköping Malmö (enligt US2) bedöms uppgå till mellan Mdr kr, dvs +105 % jämfört med den analys som gjordes i Gunnar Malms utredning SOU 2009:114. Sweco ställer sig mycket tveksam till denna kostnadsberäkning som man menar indikerar en fördyrande överstandard. Den beräknade investeringskostnaden är till synes högre för US5A_Öst men samtidigt är den samhällsekonomiska nyttan högre. Vi får helt enkelt mer för pengarna genom att välja en östlig sträckning. När vi bryter ner den samhällsekonomiska nyttan på konsumentöverskottet (Mkr/år år 2030) för Stockholm, Göteborg och Malmö kan vi se att US5A_Öst ger bättre siffror än US2. För Malmö ger alternativet US5A_Regional (US5 med rätt kodning på stationen i Växjö och Älmhult kombinerat med starkt förbättrad trafikering på Kust till kustbanan), mest nytta. Detta indikerar att Skåne får mest nytta av en östlig sträckning ur ett regionalekonomiskt perspektiv när förutsättningarna ökar för ett fördjupat utbyte mellan Öresundsregionen och hela Sydöstra Sverige. Sammanfattning: Nätverket Höghastighetsbanan kan konstatera, baserat på det officiella beslutsunderlag som Trafikverket redovisat samt sitt eget och Värnamos nyttoanalyser, att den östra sträckningen på ett bättre sätt uppfyller Sverigeförhandlingens beslutskriterier och parametrar. Trots detta har Sverigeförhandlingen valt en västra sträckning. Vi undrar varför? DELRAPPORT: UTVÄRDERING UNDERLAG 4

5 Höghastighetsbanan ur ett systemperspektiv Vi går nu vidare och tittar på höghastighetsbanan ur ett systemperspektiv. Vad händer med befintligt järnvägssystem när höghastighetsbanan byggs och vilka konsekvenser får det för trafikeringen? Storregional pendling och Södra stambanan Ett av Sverigeförhandlingens överordnade mål är att möjliggöra snabb, punktlig och konkurrenskraftig storregional trafik. Målsättningen är att nå 98% punktlighet på höghastighetsbanan. För att detta ska nås behöver höghastighetsbanan byggas som ett separat system som kopplas till det befintliga järnvägsnätet i effektiva bytespunkter. Detta ställer höga krav på bytespunkternas läge i systemet. Hamnar de fel påverkas trafiksystem och därmed antalet resenärer som matas via anslutande järnvägsnät till höghastighetsbanan. Med fel läge på bytesnoden är risken stor att Södra stambanan inte avlastas från snabb persontrafik på det sätt som är syftet med höghastighetsbanan. Med höghastighetsbanan i en sträckning med svagt underlag för regionalt resande (US2) och där Ljungby som station är borttagen är det troligt att det inte blir någon regional trafik på höghastighetsbanan på sträckan Värnamo Hässleholm. Eftersom de stora målpunkterna för regional pendling ligger i stråket Skåne Älmhult Växjö krävs en fortsatt stor regional trafik på befintliga banor, som också behöver svara upp mot framtida efterfrågan av snabbare regional trafik. Det är därför troligt att även om en stor del av dagens snabbtågstrafik (X2000) flyttar till höghastighetsbanan så kommer den kapacitet som frigörs istället användas av snabbare regionala trafikupplägg på Södra stambanan, vilket medför att den tänkta avlastningen av befintliga banor kommer minska eller helt utebli med US2. Sverigeförhandlingen har själva angett avlastningen på Södra stambanan som ett av tre prioriterade mål med höghastighetsbanan. I ett scenario med US5 skulle istället höghastighetsbanan skapa en mycket snabb regional pendling som skulle komplettera de trafikupplägg som ligger kvar på Södra stambanan. Detta skulle medföra att höghastighetsbanan på ett tydligt sätt både avlastas från befintlig snabbtågstrafik och att ett nytt betydligt snabbare regionaltågssystem skapas i stråket utan att belasta Södra stambanan. Eftersom järnvägskapacitet på dubbelspår är väldigt beroende av de olika tågens medelhastighet är den uppdelning av snabb och långsammare trafik i järnvägsstråket som US5 medför den åtgärd som får betydligt högre kapacitetseffekt och avlastningseffekt på den befintliga Södra stambanan. Den skapar också grunden för ett starkt regionalt stråk i södra Sverige som inte finns med i US2. Trafikverket har i sin trafikprognos med höghastighetsbanan 2035 utgått från basprognosen Vid analyserna för höghastighetsbanan har små kompletteringar gjorts i de regionala trafiksystemen för att passa in med höghastighetsbanan och matning till denna. I figurerna på sidan 6 framgår den regionala trafiken med US2 och US5. Siffrorna i figurerna anger antalet avgångar med varje trafiksystem i båda riktningar per dygn. I US2 är den regionala trafiken längs Kust till kustbanan anpassad för att mata till stationen i Värnamo (antagen i Rörstorp), där det grå sträcket vid Rörstorp är den storregionala trafiken. I US5 är den regionala trafiken identisk bortsett från att de storregionala tågen på höghastighetsbanan och de storregionala tågen går via Växjö (antagen i Gemla) och att regionaltågen mellan Alvesta och Växjö gör uppehåll på den stationen. Antalet storregionala tåg på höghastighetsbanan i US5 antas vara detsamma som i US2 då siffra på antalet tåg saknas. DELRAPPORT: UTVÄRDERING UNDERLAG 5

6 Bild: Trafiksystem med US2 Bild: Trafiksystem med US5 DELRAPPORT: UTVÄRDERING UNDERLAG 6

7 I scenariot med US5 medför antagandet troligen stora nackdelar i modellen och verkligheten. I US2 fyller den utökade trafiken Kalmar/Karlskrona-Växjö-Värnamo en funktion i att mata trafik till höghastighetsbanan. I US5 är denna trafikökning mycket svår att motivera då matning från Värnamo till höghastighetsstation i Växjö inte skulle medföra samma trafikunderlag eller behov. I dagens situation är det huvudsakliga regionala stråket Kust till kustbanan Kalmar Växjö Alvesta och söderut längs Södra stambanan. Med detta trafikupplägg matar ett och samma tåg både regionala funktioner i Kalmar/Kronoberg, det matar till snabbtågstrafiken med byte i Alvesta och mot Skåne/Köpenhamn. Om bytet till höghastighetsbanan norrut hamnar bortanför detta trafiksystem måste ett separat nytt trafiksystem införas för att göra denna matning. Skillnaden med US2 är att detta behöver mata från Kalmar/Karlskrona och hela vägen till Värnamo vilket är en relativt lång sträcka längs den hårdast belastade delen av Kust till kustbanan. Med US5 skulle behovet och trafikunderlaget att mata från Värnamo till Växjö vara betydligt mindre, en kortare sträcka och främst på den del av Kust till kustbanan som inte är så hårt kapacitetsbelastad. Eftersom Trafikverket gjort ett antagande om att det är samma regionala trafiksystem oavsett höghastighetsstationernas placering fångas ingen effekt gällande avlastning på befintliga banor: Om ett nytt storregionalt tågsystem i 250 km/h införs Malmö-Lund-Hässleholm-Älmhult-Växjö-Jönköping(-Göteborg?) kommer det påverka hur befintlig regional trafik körs och hur den kommer att utvecklas i framtiden i stråket längs Södra stambanan. Detta kommer påverka hur mycket Södra stambanan blir avlastad, och den totala nyttan för höghastighetsprojektet. Om bytet till snabbtågstrafik/höghastighetstrafik inte nås av de huvudsakliga regionala trafiksystem som finns så måste nya trafiklinjer startas. Detta kommer medföra en ökad kapacitetsbelastning på främst Kust till kustbanan delen Alvesta-Kalmar. Om stora investeringar görs längs Kust till kustbanan för att öka kapaciteten medför US2 att trafikmyndigheterna måste finansiera två trafikupplägg för att nå både Höghastighetsbanan och Skåne/Köpenhamn. Det är troligt att detta skulle ske med ett större driftsekonomiskt underskott än dagens regionaltrafik. Trafikverkets antagande i analyserna om att den regionala trafiken Värnamo Växjö Kalmar och längs Södra stambanan skulle vara identiskt med US2 och US5 förefaller orimligt. Det har därför inte heller gjorts någon systemanalys för hur målet om avlastning av befintliga järnvägar påverkas utifrån valet av sträckning i Småland. Sverigeförhandlingen har i uttalanden pekat ut att det är viktigt med en satsning på Kust till kustbanan Värnamo Växjö med US2. Utifrån de regionala trafiksystemen och resandebehoven är det snarare Alvesta-Kalmar, där det då måste införas helt nya parallella trafiksystem, som är i störst behov av kapacitetsinvesteringar. Eftersom varje tågmöte på en enkelspårig bana tar tid kan det nya parallella trafiksystemet som krävs i US2 även medföra att den befintliga Öresundstågstrafiken mot Skåne i stråket får försämrad restid pga fler tågmöten. Kust till kustbanan prognos och idag I Trafikverkets prognos för antalet tåg på Kust till kustbanan anges 41 dubbelturer (82 tåg totalt) öster om Växjö. I högtrafik går upp till tre tåg i vardera riktningen, en mycket omfattande trafik på ett längre enkelspår. Det skall också rymmas ett antal godståg på sträckan. Detta är en kraftig ökning av trafiken jämfört med dagens trafik längs banan. Redan med dagens trafik uppstår kapacitetsbrist på Kust till kustbanan. Detta märks tydligast i de situationer SJs tåg Göteborg-Kalmar går. Den normala trafiken i stråket är att ett Öresundståg går i vardera riktning till Kalmar varje timme. Men de timmar SJs tåg kör så ryms inte Öresundståget öster om Växjö och vänder därför i Växjö istället för Kalmar. I figuren nedan ses avgångar Alvesta-Kalmar på en vardagseftermiddag. DELRAPPORT: UTVÄRDERING UNDERLAG 7

8 Sammanfattning US5 innebär ett snabbare stråk för storregional pendling än Södra Stambanan. Genom en östra sträckning sker en överflyttning från Södra stambanan till höghastighetsbanan vilket avlastar Södra stambanan till förmån för mer spårburen godstrafik och lägre kapacitetsbelastning. Matningen från Kust till kustbanan till den norrgående fjärrtrafiken kan även fortsättningsvis ske med dagens trafiksystem till skillnad från US2 där helt nya trafiksystem måste införas. Fortfarande krävs stora investeringar i Kust till kustbanan för att nå en högre samhällsekonomisk nytta, men möjligheterna att uppnå högre nytta blir betydligt större när fokus blir på ett trafiksystem. Nätverket Höghastighetsbanan har i sin nyttoanalys kunnat visa att denna investering täcks genom en ökad samhällsekonomisk nytta. Nätverket Höghastighetsbanan kan konstatera att inget av de beslutskriterier eller parametrar som Sverigeförhandlingen själva lagt fast för val av sträckning och stationsorter stödjer valet av den västra sträckningen. Vidare kan det konstateras att ingen har analyserat och värderat konsekvensen som val av sträckning får på befintliga trafiksystem. Varken Trafikverket eller Sverigeförhandlingen har gjort en systemanalys för hur trafikeringen och resandeströmmarna påverkas av val av sträckning mellan Jönköping och Malmö, varken ur ett nationellt eller regional perspektiv. Vidare bedöms den östra sträckningen bidra till betydligt större regionalekonomiska effekter i södra Sverige, vilket över huvud taget inte har beaktats av Sverigeförhandlingen. Har Sverigeförhandlingen fattat rätt beslut? I Nätverket Höghastighetsbanans nyttoanalys som redovisats in till Sverigeförhandlingen listar vi de främsta argumenten för en östra dragning: I sydöstra Sverige finns starka arbetsmarknadsregioner med tydlig vision om framtiden. Sydöstra Sverige har en hög befolkningstäthet och stark befolkningsutveckling. Sydöstra Sverige har en hög andel kunskapsintensiv tjänstesektor och utbildningsnivå. I sydöstra Sverige finns starka lärosäten med hög grad av samverkan med det regionala näringslivet. DELRAPPORT: UTVÄRDERING UNDERLAG 8

9 I nyttoanalysen redogör vi också för den internationella forskning som finns kring höghastighetsbanornas regionalekonomiska effekter. Slutsatserna kan summeras i följande punkter: Effekterna av höghastighetståg beror på regionala förutsättningar och koordinationen med kompletterande satsningar i lokal samhällsbyggnad. Höghastighetståg ger störst effekt i regioner med egen utvecklingskraft. Höghastighetståg gynnar framförallt kunskapsintensiva tjänstebranscher. Effekten av höghastighetståg uppstår framförallt efter det att trafiken startat. Influensområdena för höghastighetståg blir geografiskt begränsade utan starka kopplingar till regionala trafiksystem. Baserat på vår genomgång ovan ställer Nätverket Höghastighetsbanan följande frågor: Vi uppmärksammade tidigt att Trafikverkets Sampersberäkning innehöll felkodning vad gäller stationsläget i Växjö och Älmhult. På vilket sätt har Sverigeförhandlingen hanterat denna felkälla och dess påverkan på beräkningen av den samhällsekonomiska nyttan med US5? Sverigeförhandlingen säger sig ha analyserat nytta och konsekvens av ett triangelspår öster om Jönköping för fjärrtrafiken. Hur har denna analys gått till och vilka är slutsatserna? Har Sverigeförhandlingen analyserat de siffror som Nätverket Höghastighetsbanan presenterat avseende samhällsekonomisk nytta, nettonuvärde och nettonuvärdeskvot avseende US5A-Öst jämfört med US2? Om nej varför? Om ja - vilka slutsatser har Sverigeförhandlingen dragit? Sverigeförhandlingen har uttalat att Värnamo blir en fullgod bytespunkt för Sydöstra Sverige. Baserat på ovanstående redogörelse om hur befintliga trafiksystem påverkas undrar vi vad Sverigeförhandlingen baserar sitt uttalande på? Baserat på ovanstående genomgång anser Sverigeförhandlingen fortfarande att man fattat rätt beslut? Om ja på vilket beslutsunderlag baseras i så fall detta? Källor: Nyttoanalys Nätverket Höghastighetsbanan, oktober 2015 Nyttoanalys Värnamo kommun, november 2015 Befolknings- och bostadsstatistik, SCB Sverigeförhandlingen, kommersiella förutsättningar för höghastighetståg i Sverige, PWC 2015 Rapport: utbyggnadsstrategier och förhandlingsunderlag för höghastighetsjärnvägar, underlag till Sverigeförhandlingen, Trafikverket 2015:214 Rapport: översiktlig design och systemlösning Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö, PM Huvudrapport, Trafikverket december 2015 Rapport: Åtgärdsvalsstudie för Kust till kustbanan, delen Växjö-Värnamo, Trafikverket 2015 Rapport: Åtgärdsvalsstudie för Kust till kustbanan, delen Växjö-Kalmar-Karlskrona, Trafikverket 2015 Beslutsunderlag val av linjesträckning och stationsorter, Sverigeförhandlingen februari 2016 Trafikering med nya höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg/Malmö, Trafikverket maj 2015 Samhällsekonomiska beräkningar US1, US2, US5, Trafikverket december 2015 Regionalekonomiska analyser US 1, US2 US5, Trafikverket maj 2015 PM Sampersanalyser av höghastighetsbanealternativ US5 Öst, WSP april 2015 DELRAPPORT: UTVÄRDERING UNDERLAG 9

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER Detta dokument syftar till att beskriva bakgrunden till de val av linjesträckningar och stationsorter Sverigeförhandlingen beslutat att starta

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg 2016-05-30 Innehåll Götalandsbanan av enorm betydelse... 3 Ulricehamn ställs utanför... 4 Nyttor som går förlorade... 4 Götalandsbanan

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 8 Västlänken 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 8: Västlänken Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggare Dag Segrell Tfn 0142-851 50 Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-03-07 KS/2015:280 Näringsdepartementet Ert diarienummer N2016/0179/TIF Svar på delrapport

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Sverigeförhandlingen. Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö. Kommunförbundet Skåne 2016-05-18. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1.

Sverigeförhandlingen. Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö. Kommunförbundet Skåne 2016-05-18. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1.0 Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö Kommunförbundet Skåne 2016-05-18 SVERIGEFÖRHANDLINGEN Detta är det största sammanhållna samhällsutvecklingsprojektet

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

111 Information om Byggstart Skåne

111 Information om Byggstart Skåne PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/184 111 Information om Byggstart Skåne Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Läs mer

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Kahlström Ola Datum 2016-03-02 Diarienummer KSN-2016-0190 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-03-30 LS 2016-0119 Landstingsstyrelsen Yttrande över delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

TRAFIKERINGSUTREDNING REGION JÖNKÖPINGS LÄN MED NYA STAMBANOR

TRAFIKERINGSUTREDNING REGION JÖNKÖPINGS LÄN MED NYA STAMBANOR REGION JÖNKÖPINGS LÄN UPPDRAGSNUMMER 7000963300 TRAFIKERINGSUTREDNING REGION JÖNKÖPINGS LÄN MED NYA STAMBANOR 2030/35 SWECO ANDERS LUNDBERG EMIL JANSSON BEATRICE GRANSTRÖM Sammanfattning Region Jönköpings

Läs mer

Bilaga 3 persontrafik

Bilaga 3 persontrafik Bilaga 3 persontrafik 1.1. Minnesanteckningar från Affärsplan Norrbotniabanan, Workshop Persontrafik den 1 april 2009 Tid: Tisdag 1 april kl 12:15-14:30 Plats: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå Deltagare:

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Datum 2016-04-06 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2016-82 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet - Delrapport från Sverigeförhandlingen:

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Göteborgs Stad har beretts tillfälle till yttrande över rubricerad delrapport och önskar lämna nedanstående synpunkter.

Göteborgs Stad har beretts tillfälle till yttrande över rubricerad delrapport och önskar lämna nedanstående synpunkter. Till Näringsdepartementet Ert diarienr: N2016/00179/TIF Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen; Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) har beretts

Läs mer

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Startsidan / Dokument & lagar / Utredningar / Kommittédirektiv / Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder

Läs mer

Yttrande avseende remiss delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande avseende remiss delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Kommunstyrelsen Yttrande 2016-03-01 1(5) Regeringskansliet, Näringsdepartementet Yttrande avseende remiss delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Reflektion från seminarium 1. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet

Reflektion från seminarium 1. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Reflektion från seminarium 1 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Viktiga budskap - Peter Uneklint, Trafikverket Det skarpa arbetet med ny nationell plan sker under 2016 och då gäller det för

Läs mer

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss 30 mars 2016 KS-2015/1253.446 1 HANDLÄGGARE Nicklas Lord 08-535 365 62 nicklas.lord@huddinge.se Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket 1 Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val Christer Löfving, Trafikverket 10 11 12 Höghastighet i omvärlden Sedan länge satsar Japan, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien och Benelux på höghastighet.

Läs mer

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik 2012-06-13 Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för att stråket i framtiden ska ha en viktig roll

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

Reflektion från seminarium 2. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet

Reflektion från seminarium 2. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Reflektion från seminarium 2 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Region Skånes arbete med tillgänglighet och tillväxt -Stina Nilsson, Region Skåne Processen bakom strukturbild Skåne: - Ett långvarigt

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13

Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13 Rapport Ärendenr: TRV 2011/ 66920 Trafikverket Tore Edbring Kapacitetscenter 2011-09-27 Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13 Remissversion Sammanfattning Kapacitetsbegränsningar uppkommer på de delar av

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 5 Reducerad busstrafik

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 5 Reducerad busstrafik Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 5 Reducerad busstrafik 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 5: Reducerad busstrafik. Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE SVENSK TURISM AB REMISSYTTRANDE Box 3546 2013-09-26 103 69 Stockholm Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE Svensk

Läs mer

Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken

Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken Allmänt Vägvalet anser att de föreslagna detaljplanerna inte bör genomföras. Motiveringen framgår nedan: Tågtunneln i Göteborg (Västlänken) var från början ett

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige 1(4) Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Bakgrund Östergötlands utgångspunkter Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort. JIL TJÄNSTEUTLÅTANDE Stockholms läns landsting 2015 os 03 Förvaltning för utbyggd tunnelbana LS 2015-0140 FUT 1501-0022 Ankom Stockholms läns landstin-' Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana

Läs mer

Dellenbanan inför kommunalvalet 2010 HUDIKSVALL LJUSDAL 1. Vilken roll eller vilka roller vill ert parti se för Dellenbanan på längre sikt? Välj ett eller flera alternativ V MP KD C FP M SRD S MP C FP

Läs mer

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping DATUM DIARIENR Styrelsen 7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträdet 2009-03-05 ( 5/09) enligt följande: Banverket har

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Yttrande 2016-03-29 l} 1 (5) -4 G3 VARBERGs KOMMUN Näringsdepartementet Dnr N2016/00179/TIF H!:GERIN-GSi

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Med tåg i stråket Östergötland Sörmland - Stockholm. Del 2, trafiksituationen när Citybanan och Ostlänken öppnar för trafik

Med tåg i stråket Östergötland Sörmland - Stockholm. Del 2, trafiksituationen när Citybanan och Ostlänken öppnar för trafik Med tåg i stråket Östergötland Sörmland - Stockholm Del 2, trafiksituationen när Citybanan och Ostlänken öppnar för trafik Beställare Regionförbundet Östsam Regionförbundet Sörmland Medverkande Arbetsgrupp

Läs mer

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Beslutsunderlag 2012-09-10 Bengt Nilsson 0451-288510 bengt.nilsson@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Hässleholm-Alvesta-Växjö Hässleholm-Markaryd

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna behöver ständigt mer och ny kunskap och kompetens och måste använda alla

Läs mer

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 110-94-2016 Dnr E2016-00223 Dnr 2016-00920 Dnr T2016-00172-1 Sida 1 (14) 2016-03-09 Handläggare

Läs mer

Remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029

Remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 Datum: 2016-02-29 Ref: Remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag för transportsinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 Vår kontakt: Lena Herrmann Vår beteckning: SJCM-2015-0689-005 Er

Läs mer

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626.

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Sammanfattning: Förslaget till nationell plan är väl

Läs mer

Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013

Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013 Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013 Trafikförsörjningsprogram Målbild Tåg 2035 - Regiontåg Trollhättan-Halden Trafikupphandlingar Jernbaneforum Öst Formål Formålet med Jernbaneforum Øst er å sikre en rask

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

Järnvägssystemet Järna Stockholm

Järnvägssystemet Järna Stockholm Järnvägssystemet Järna Stockholm Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning Underlag till Sverigeförhandlingen Stockholm C Älvsjö Flemingsberg Södertälje Syd Saltå Ostlänken Titel: Järnvägssystemet Järna

Läs mer

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 2015-06-18 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 Förvaltningens

Läs mer

HUR KLARAR VI DETTA?

HUR KLARAR VI DETTA? HUR KLARAR VI DETTA? Stadsplanering ska ge sammanhang och närhet Den stadsplanering som bedrivs i Sverige idag syftar inte till att skapa närhet och underlätta företagande, utan till det motsatta: att

Läs mer

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Sida 1(1) Bilaga 1.1 Datum 2014-09-09 Diarienummer KT-09-2014 Till Västtrafik Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande uppdrag till Västtrafik 2015-2016; Inriktning

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

1/9. Samhällsbyggnadsenheten Mats Helander. 2015-10-01 Dnr: TSN 2015-252

1/9. Samhällsbyggnadsenheten Mats Helander. 2015-10-01 Dnr: TSN 2015-252 1/9 2/9 Region Östergötlands redovisning till Sverigeförhandlingen avseende nyttor med höghastighetsjärnväg Inledning Sverigeförhandlingen erbjuder kommuner, regioner m.fl. att redovisa nyttoberäkningar,

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016 RAPPORT Östlig förbindelse Trafikanalys och nyttor Sammanfattande rapport april 2016 Trafikverket Postadress: Adress, Post nr Ort E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

Remissvar avseende delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Remissvar avseende delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Datum: 2016-03-31 Ref: Remissvar avseende Sverigeförhandlingens delrapport Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Vår kontakt: Lena Herrmann Vår beteckning: SJCM-2016-0049-001

Läs mer

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås 2012-09-14 Stockholm, 2012-09-14 Vectura Division Transport och Samhälle Box 4107 171 04 Solna Svetsarvägen 24 www.vectura.se Växel:

Läs mer

Sammanfattande synpunkter Trafikverkets planering måste ta sin utgångspunkt i stråktänkandet administrativa gränser får inte utgöra en begränsning.

Sammanfattande synpunkter Trafikverkets planering måste ta sin utgångspunkt i stråktänkandet administrativa gränser får inte utgöra en begränsning. 2016-02-25 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr N2015/4305/TIF Yttrande avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Bakgrund Partnerskap

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:60 RI (Dnr 110-94-2016) Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 7

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Svenska synpunkter på höghastighetståg

Svenska synpunkter på höghastighetståg IVA Väst seminarium Oslo 2015-01-13 Svenska synpunkter på höghastighetståg Jörgen Einarsson Region Väst Varför behövs nya transportförbindelser? Den Skandinaviska 8-miljoners-staden. Nationella nyttor.

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL. En analys av urvalskriterier och besluts underlag för vägvalet genom Småland

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL. En analys av urvalskriterier och besluts underlag för vägvalet genom Småland SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En analys av urvalskriterier och besluts underlag för vägvalet genom Småland INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SAMMANFATTNING...4 SVERIGEFÖRHANDLINGENS UPPDRAG OCH

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Motion 1983/84:415. Agne Hansson m. fl. Järnvägssträckan Växjö-Hultsfred-Västervik m. m. Transportrådets bedömning

Motion 1983/84:415. Agne Hansson m. fl. Järnvägssträckan Växjö-Hultsfred-Västervik m. m. Transportrådets bedömning 16 Motion 1983/84:415 Agne Hansson m. fl. Järnvägssträckan Växjö-Hultsfred-Västervik m. m. Järnvägen Växjö-Hultsfred-Västervik bör hänföras till riksbanenätet eller erhålla ett statsbidrag av samma omfattning

Läs mer

Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C

Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C PM Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C Handläggare: Hans Thorselius, DANIIELSONDOSK AB Telefon:

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne Storstadspaket för infrastruktur i Skåne MalmöLundregionens elva kommuner har en gemensam syn på de mest prioriterade infrastruktursatsningarna i Skåne. Med anledning av Region Skånes arbete med ett paket

Läs mer

Effektredovisning för BVGv_005 Skutskär-Furuvik, dubbelspår

Effektredovisning för BVGv_005 Skutskär-Furuvik, dubbelspår PM Effektredovisning för BVGv_005 Skutskär-Furuvik, dubbelspår Handläggare: Hans Thorselius, DANIIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96 52 90 e-post:hans.thorselius@danielsondosk.se Innehåll 1 Effektbeskrivning

Läs mer

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse Danmarksförbindelse ARBETSSÄTT Ett snabbare färdigställande,

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Datum 2016-03-30 Diarienummer KS/2016:24 Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Information om remissvaret Region

Läs mer

VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER

VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER SYFTET Knyta de tre storstadsregionerna närmare varandra Bidra till utveckling i mellanliggande regioner och i övriga Sverige Bidra till mindre koldioxidutsläpp från traaiken Bidra till ett ökat bostadsbyggande

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Dir. 2013:22

Kommittédirektiv. Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Dir. 2013:22 Kommittédirektiv Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län Dir. 2013:22 Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare, som ska fungera

Läs mer

Bitter strid om ny bana

Bitter strid om ny bana Dagens Industri 20150404 Bitter strid om ny bana Kampen om höghastighetsbanans dragning klyver Småland i två läger. I västra ringhörnan står Ljungby och Värnamo - i den östra Växjö och Kalmar. I potten

Läs mer

Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan. Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen

Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan. Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen Järnvägens transportproblem År 2006 mdr tonkm År 2050 Tillgänglig kapacitet 22,3

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anders Lundberg UPPRÄTTAD AV. Linda Isberg

UPPDRAGSLEDARE. Anders Lundberg UPPRÄTTAD AV. Linda Isberg UPPDRAG Ostkustbanan underlag Sverigeförhandlingen UPPDRAGSLEDARE Anders Lundberg DATUM 2016-04-29 Rev 2015-05-09 UPPDRAGSNUMMER 7001346100 UPPRÄTTAD AV Linda Isberg SLUTVERSION Dokumentation och resultat

Läs mer

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige 2016-01-11 RJL2015/2745 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Regionsamverkan Sydsverige Förslag till beslut Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslås besluta Godkänna bilagt förslag till

Läs mer

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1 Regional

Läs mer

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider.

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider. Sammanfattning NSB kör idag tågtrafik i timmesfrekvens mellan Oslo och Kongsvinger. I nedan beskrivet förslag (fortsättningsvis Förslaget) förlängs vartannat tåg till Karlstad, åtta gånger per dag (DT,

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Höghastighetsprojektet. Lennart Lennefors Samhälle Långsiktig planering

Höghastighetsprojektet. Lennart Lennefors Samhälle Långsiktig planering Höghastighetsprojektet Lennart Lennefors Samhälle Långsiktig planering Aktuella projekt högre hastigheter Förstudier och järnvägsutredningar för Götalandsbanan Samhällsekonomisk kalkyl för Götalandsbanan

Läs mer

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid Tågförbindelsen mellan Göteborg och Oslo är i dagens läge mycket långsam och därmed knappast attraktiv, gäller främst person- men även godsstrafik. IC-förbindelsen Oslo-Göteborg är till och med långsammare

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

Underlag och nyttoanalys inför Sverigeförhandlingen

Underlag och nyttoanalys inför Sverigeförhandlingen Underlag och nyttoanalys inför Sverigeförhandlingen 2015 09 14 Reviderad 5 november 2015 Förtydligande om hur många nya invånare som Götalandsbanan kan ge upphov till, 2 200 personer och hur många fler

Läs mer