Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt"

Transkript

1 2006:26 Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt Hur ser företagare på trängselskatt och dess eventuella effekter på verksamheten?

2 KORT SAMMANFATTNING Denna undersökning visar hur företag i Stockholms län ser på Stockholmsförsöket och trängselskatt, och hur de bedömer effekterna av trängselskatten på kort och lång sikt. En attitydundersökning genomfördes via telefon med personer i ledande befattning på 300 företag i Stockholms län. Intervjuerna genomfördes dels innan Stockholmsförsöket under våren 2005, och dels våren 2006 under pågående försök. Det var samma företag som deltog vid båda intervjutillfällena. Attitydfrågorna var också desamma vid båda tillfällen. Studien visar att företagens farhågor om trängselskatten och dess negativa effekter inte besannades i den utsträckning som befarats. Samtidigt upplevde de intervjuade också större positiva effekter än de förväntat sig. Innan försöket var drygt 2 positiva till försöket och drygt 65% var negativa. Under pågående försök hade andelen positiva ökat till ungefär 35% och den negativa andelen minskat till ungefär 45%. För att ta reda på mer långsiktiga effekter ställdes ett antal frågor om företagens inställning till ett eventuellt permanent införande av trängselskatt. Inställningen till permanent trängselskatt förändrades i samma riktning som inställningen till försöket. Företagen blev med andra ord mer positivt inställda till permanent trängselskatt under pågående försök än vad de var innan försöket. Innan försöket var det knappt 2 som var positiva till permanent trängselskatt och drygt 65% var negativa. Under pågående försök hade andelen positiva ökat till ungefär och den negativa andelen minskat till ungefär 5. De intervjuade uttryckte dock fortfarande viss oro vad gäller negativa effekter av permanent trängselskatt såsom minskad omsättning och flytt av arbetsplaster bort från länet. Innan försöket uppgav strax under 2 att företagets omsättning skulle minska om trängselskatt infördes permanent. Under försöket hade den andelen minskat till cirka. Innan försöket var det nära 6 som instämde i att permanent trängselskatt skulle inverka negativt på tillväxten i Stockholmsregionen. Under pågående försök hade denna andel minskat till ungefär 45%. Andelen som tog avstånd till påståendet om negativ inverkan på den regionala tillväxten ökade från strax under till nära 35%. Sammanfattningsvis har företagen blivit mer positivt inställda till såväl Stockholmsförsöket som ett eventuellt permanent införande av trängselskatt. Trots denna förändring mot mer positiv inställning är det dock fortfarande fler företag som är negativa än de som är positiva :26 Transek AB

3 INNEHÅLL KORT SAMMANFATTNING 2 TABELLFÖRTECKNING 4 FIGURFÖRTECKNING 5 FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 8 1 INLEDNING Syfte Metod 10 2 RESULTAT Huvudsakliga resultat Trängsel och framkomlighet under försöket Tillväxt och omsättning under försöket Trängsel och framkomlighet vid permanent trängselskatt Tillväxt och omsättning vid permanent trängselskatt Inställning till försök och permanent trängselskatt Tilläggsfrågor våren SLUTSATSER 27 4 METOD OCH MÄTDATA Omfattning Adresskälla Urval Svarsfrekvens och bortfall Branscher i svarsgruppen Statistisk säkerhet frågor som ställdes innan och under försöket Statistisk säkerhet frågor som endast ställdes under försöket 35 BILAGA 1 KOMPLETTERANDE DIAGRAM 37 BILAGA 2 DEFINITIONSLISTA 43 BILAGA 3 FRÅGEGUIDE :26 Transek AB 3

4 TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 Urvalsram 29 Tabell 2 Anledning ej delta i intervju våren 2006 fördelat på företagsstorlek (antal anställda) 30 Tabell 3 Anledning att ej delta i intervju våren 2006 fördelat på geografiskt läge 30 Tabell 4 Statistisk säkerhet för frågor med svarsalternativ kategori 1 33 Tabell 5 Statistisk säkerhet för frågor med svarsalternativ kategori 2 34 Tabell 6 Statistisk säkerhet för frågor med svarsalternativ kategori 3 34 Tabell 7 Statistisk säkerhet för frågor som endast ställdes under pågående försök :26 Transek AB

5 FIGURFÖRTECKNING Figur 1 Stockholmsförsöket minskar trängseln och gör det lättare att köra bil till/från innerstan 13 Figur 2 Stockholmsförsöket resulterar i mer trafik på infarter och vägar strax utanför avgiftsområdet 14 Figur 3 Stockholmsförsöket innebär att det blir svårare för kunder att besöka företaget 15 Figur 4 Stockholmsförsöket innebär att det blir lättare att leverera till kund 15 Figur 5 Hur bedömer du att företagets omsättning påverkas av Stockholmsförsöket? 16 Figur 7 Hur påverkas antalet anställda av Stockholmsförsöket? 17 Figur 8 Tillväxten i Stockholmsregionen kommer att påverkas negativt av Stockholmsförsöket 18 Figur 9 Permanent trängselskatt minskar trängseln och gör det lättare att köra bill till/från innerstan 19 Figur 10 Hur bedömer du att företagets omsättning skulle påverkas av permanent trängselskatt?20 Figur 11 Hur påverkas antalet anställda av permanent trängselskatt? 20 Figur 12 Tillväxten i Stockholmsregionen påverkas negativt av permanent trängselskatt. 21 Figur 13 Vad är din inställning till Stockholmsförsöket? 22 Figur 14 Vad är din inställning till permanent trängselskatt? 22 Figur 15 Hur kommer företagets kostnader att påverkas av permanent trängselskatt? 23 Figur 16 Hur kommer era priser mot kund att påverkas av permanent trängselskatt? 24 Figur 17 Permanent trängselskatt kommer innebära att företaget flyttar arbetsplatser bort från Stockholms län 24 Figur 18 Vad är din inställning till permanent trängselskatt om avgiftsnivån halveras? 25 Figur 19 Vad är din inställning till permanent trängselskatt om avgiftsnivån fördubblas? 26 Figur 20 Branscher :26 Transek AB 5

6 FÖRORD Kommunfullmäktige i Stockholm beslutade den 2 juni 2003, att föreslå ett försök med miljöavgifter/trängselskatt Stockholmsförsöket. Den 16 juni 2004 beslutade riksdagen att anta lagen om trängselskatt (SFS 2004:629). Lagen möjliggör uttag av trängselskatt i Stockholm t.o.m. den 31 juli Den 28 april 2005 beslutade regeringen att försöksperioden med miljöavgifter/trängselskatt i Stockholm skulle påbörjas den 3 januari Huvudaktörerna i Stockholmsförsöket är Stockholms stad, Vägverket och Storstockholms Lokaltrafik (SL). Försöket finansieras av staten. Stockholmsförsöket består av tre delar: utökad kollektivtrafik, miljöavgifter/trängselskatt samt fler infartsparkeringar i staden och länet. Målen för försöket är: Antalet fordon över innerstadssnittet under morgonens och eftermiddagens maxtimmar ska minska med procent. Framkomligheten ska öka på de hårdast belastade vägarna i stockholmstrafiken. Utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar i innerstadsluften ska minska. De som vistas i innerstaden ska uppleva en miljöförbättring i gaturummet. Miljöavgiftskansliet är Stockholms stads projektkansli. Dess uppgift är att, på regeringens uppdrag, planera, samordna, informera om och utvärdera försöket. För att ge svar på frågan i vilken utsträckning målen nås och för att kunna studera effekterna av Stockholmsförsöket har Miljöavgiftskansliet tillsammans med Vägverket, Landstingets Regionplane- och trafikkontor, SL, olika forskningsinstitutioner (bl.a. LTH och KTH), oberoende konsultföretag (Transek, Trivector m.fl.) samt vissa av stadens förvaltningar (Trafikkontoret, USK och Miljöförvaltningen), utarbetat ett omfattande utvärderingsprogram. Mätningarna, analyserna och rapporterna har utförts av myndigheter och förvaltningar samt konsultföretag specialiserade inom de olika delområden som ingår i utvärderingsprogrammet. Samtliga utvärderingsrapporter publiceras successivt på försökets hemsida, Projektledare för utvärderingsprogrammet var från början civ.ing. Joanna Dickinson. Hon efterträddes av tekn. dr. Muriel Beser Hugosson och tekn. lic. Ann Sjöberg. Utöver projektledarna har även Camilla Byström (tekn. dr.), Annika Lindgren, Oscar Alarik, Litti le Clercq, David Drazdil, Malin Säker och Ann Ponton Klevstedt arbetat med utvärderingarna :26 Transek AB

7 Denna rapport beskriver hur personer i ledande befattning på företag i Stockholms län ser på Stockholmsförsöket och trängselskatt, och dess eventuella effekter på den egna verksamheten. Projektledare hos Transek har varit Kia Hultin. Vidare har Lotta Schmidt och Joakim Köhler medverkat i projektet. Rapporten bygger på 300 telefonintervjuer med personer i ledande befattning inom företag i Stockholms län. Intervjuerna ägde rum dels före Stockholmsförsöket i mars 2005, och dels under pågående försök i april Det var samma företag som deltog vid båda undersökningstillfällena. De intervjuade fick ta ställning till olika påståenden om effekter av Stockholmsförsöket på såväl kort som lång sikt. Solna i maj 2006 Marika Jenstav vd Transek AB 2006:26 Transek AB 7

8 SAMMANFATTNING Bakgrund I Stockholms län finns cirka företag. Ungefär 9 av dessa är små företag med färre än 10 anställda 1. Av småföretagen är ungefär hälften enmansföretag utan anställda och flertalet av dessa utgör så kallad extraknäck vid sidan av ordinarie arbete. Företagen som deltagit i denna studie har minst en anställd. Ungefär hälften är småföretag med 1-5 anställda, cirka en tredjedel utgör mellanstora företag och ungefär 2 är större företag med 50 anställda eller fler. Uppdraget Hur ser företag i Stockholms län på Stockholmsförsöket och trängselskatt, och hur bedömer de effekterna av skatten på kort och lång sikt? I syfte att ta reda på detta genomfördes attitydundersökningar via telefon med personer i ledande befattning på 300 företag i Stockholms län. Intervjuerna genomfördes innan Stockholmsförsöket våren För att se om inställningen till försök och permanent trängselskatt förändrats under försöket, upprepades sedan intervjuerna våren 2006 under pågående försök. De huvudsakliga attitydfrågorna var desamma vid båda tillfällen. Undersökningen genomfördes som en panel, dvs. det var samma företag som deltog vid båda intervjutillfällena. Huvudsakliga resultat Inställningen till Stockholmsförsöket som helhet förändrades mellan de två intervjutillfällena. Andelen företag som var negativa sjönk från ca 65% till 45%. Andelen positiva ökade från ca 2 till ungefär 35%. Inställningen till permanent trängselskatt förändrades i samma riktning. Andelen företag som var negativa till permanent trängselskatt sjönk från ca 65% till 5, och andelen positiva ökade från ca 2 till ungefär. Slutsats Redan innan Stockholmsförsöket hade de intervjuade relativt goda kunskaper om försöket. Nästan alla kände till att avgift skulle tas ut vid passage till och från Stockholms innerstad. Nära 9 kände till när försöket skulle starta och hur länge det skulle pågå. Ungefär 6 kände till vilka 1 Fakta om företagandet i Stockholm Stockholms näringslivskontor :26 Transek AB

9 tider av dygnet som var avgiftsbelagda. Ungefär 65% kände till att kollektivtrafikens skulle utökas. Att överskottet från Stockholmsförsöket skulle gå tillbaka till Stockholmsregionen och framför allt till kollektivtrafiken var det ungefär 6 som kände till. De intervjuades erfarenheter av försöket mildrade de värsta farhågorna och de positiva effekterna infriades i större utsträckning än vad som förväntades innan försöket. Under pågående försök med trängselskatt (april 2006) är dock de flesta av företagen mer negativt än positivt inställda till såväl Stockholmsförsöket som permanent trängselskatt. Några hyser fortfarande oro inför mer långsiktiga effekter avseende tex. arbetstillfällen, lokalisering och regional tillväxt vid en eventuell permanent trängselskatt 2006:26 Transek AB 9

10 1 INLEDNING Hur ser företagen på Stockholmsförsök och trängselskatt? Vilka effekter anser de att trängselskatten har på den egna verksamheten? Har deras uppfattning förändrat under försöket? 1.1 Syfte Syftet var att undersöka vilken inställning olika företag i Stockholms län har till Stockholmsförsöket och trängselskatt, samt om, och i så fall hur de anser att den egna verksamheten påverkas på lång respektive kort sikt. 1.2 Metod Innan Stockholmsförsöket i mars 2005, genomfördes telefonintervjuer med personer i ledande befattning på 300 företag i Stockholms län. Intervjuerna upprepades sedan i april 2006 under pågående försök. Undersökningen genomfördes som en panel, dvs. det var samma företag som deltog vid båda intervjutillfällena. De intervjuade fick ta ställning till ett antal frågor och påståenden om trafiksituationen i Stockholm och effekter av Stockholmsförsöket och trängselskatter. För att kunna mäta och jämföra attitydförändringar, var huvudfrågorna lika vid båda intervjutillfällen. Under pågående försök ställdes även ett antal tilläggsfrågor utan motsvarighet i intervjuerna från våren Företagen som deltog i studien följde företagsstrukturen i länet avseende antal anställda. Ungefär hälften var småföretag, ungefär en tredjedel var mellanstora företag och cirka 2 var större företag med 50 anställda eller fler :26 Transek AB

11 2 RESULTAT Under tiden mellan Stockholmsförsökets införande och under pågående försök förändrades företagens attityder till försöket och trängselskatter. Förändringarna som redovisas bygger på jämförelser av resultat från intervjuerna våren 2005 och De flesta förändringarna är till 95% statistiskt säkerställda (se stycket om statistisk säkerhet). I detta kapitel nämns även resultat som inte redovisas i diagramform i kapitlet. Dessa kompletterande diagram återfinns i bilaga 1. Då det inte finns några resultat för våren 2005 för de kompletterande attitydfrågor som endast ställdes under pågående försök, är det inte möjligt att göra jämförelser och mäta förändringar. Dessa frågor redovisas i ett eget stycke. 2.1 Huvudsakliga resultat Som tidigare nämnts har inställningen till Stockholmsförsöket och eventuell permanent trängselskatt förändrats åt det mer positiva hållet. De intervjuades erfarenheter av försöket har således mildrat de värsta farhågorna och de positiva effekterna har infriats i större utsträckning än förväntat. Sammantaget är dock flertalet företag mer negativa än positiva till Stockholmsförsök och permanent trängselskatt. Nedan följer en sammanställning av hur uppfattningen om olika effekter av Stockholmsförsöket och eventuell permanent trängselskatt förändrats under pågående försök i förhållande till uppfattningen innan försöket. Förändringar i uppfattning om Stockholmsförsöket: Minskad trängsel och förbättrad framkomlighet till och från innerstan i större utsträckning än förväntat. Innan Stockholmsförsöket var det cirka 4 som trodde att försöket skulle innebära ökad framkomlighet till och från innerstan. Under pågående försök hade andelen som instämde i påståendet om en förbättring ökat till cirka 75%. Trafikökning på infarter och vägar strax utanför avgiftsområdet infriades inte i den omfattning som befarats. Innan Stockholmsförsöket var det cirka 4 som trodde att försöket skulle innebära ökad framkomlighet till och från innerstan. Under pågående försök hade andelen som instämde i påståendet om en förbättring ökat till cirka 75%. Det blev inte så svårt som de tillfrågade trodde för kunder att besöka företaget. Innan Stockholmsförsöket var det strax under 4 som ansåg att försöket skulle göra det svårare för kunder att besöka företaget. Under pågående försök hade den andelen minskat till 2006:26 Transek AB 11

12 ungfär 25%. Samtidigt ökade andelen som tog avstånd till påståendet från 4 till strax under 6. Det blev lite lättare än förväntat vid kundleveranser. Innan försöket startade var det drygt 15% som trodde att det skulle bli lättare att leverera till kund, medan cirka 4 hade motsatt uppfattning. Under pågående försök hade andelen som sade sig uppleva att försöket underlättat kundleveranserna ökat till nära. Samtidigt minskade andelen avståndstagande till cirka 2. De intervjuade uttryckte fortfarande viss oro vad gäller negativa effekter av Stockholmsförsöket, såsom minskad omsättning, minskat antal anställda och flytt av arbetsplaster bort från länet. År 2005 uppgav drygt att Stockholmsförsöket skulle innebära minskad omsättning för företaget. År 2006 hade den andelen sjunkit något till strax under. Innan Stockholmsförsöket uttryckte strax under att de skulle minska antalet anställda till följd av försöket. Under pågående försök hade denna andel minskat till 5%. Innan Stockholmsförsöket uppgav strax under att försöket skulle innebära att de flyttade arbetsplatser bort från länet. Under pågående försök hade denna andel ökat till strax öveer. Samtidigt minskade andelen som tog avstånd till påståendet från drygt 8 till cirka 7. Inställningen till Stockholmsförsöket som helhet förändrades. Andelen negativa sjönk från ca 65% till 45%. Andelen positiva ökade från ca 2 till ungefär 35%. Förändringar i uppfattning om permanent trängselskatt: Minskad trängsel och förbättrad framkomlighet förväntas i större utsträckning än innan försöket. Innan försöket var det knappt 4 som trodde att permanent trängselskatt skulle medföra bättre framkomlighet till och från innerstan. Ungefär lika många tog avstånd från detta påstående. Under Stockholmsförsöket var det nära 7 som trodde att permanent trängselskatt skulle ha en gynnsam effekt på framkomligheten till innerstaden. De som inte höll med hade samtidigt minskat med ungefär hälften till cirka 2. Negativa effekter i form av minskad omsättning, minskat antal anställda och flytt av arbetsplaster bedömdes som något mindre troliga. Innan försöket uppgav strax under 2 att företagets omsättning skulle minska om trängselskatt infördes permanent. Under försöket hade den andelen minskat till cirka. Innan försöket uppgav strax över permanent trängselskatt skulle innebära antalet anställda minskar. Under pågående försök hade den andelen minskat till strax under. Innan försöket var det nära 6 som instämde i att permanent trängselskatt skulle inverka negativt på tillväxten i Stockholmsregionen. Under pågående försök hade denna andel minskat till ungefär 45%. Andelen som tog avstånd till påståendet om negativ inverkan på den regionala tillväxten ökade från strax under till nära 35% :26 Transek AB

13 Inställningen till permanent trängselskatt förändrades i samma riktning som inställningen till försöket. Andelen negativa till permanent trängselskatt sjönk från ca 65% till 5. Andelen positiva ökade från ca 2 till ungefär. 2.2 Trängsel och framkomlighet under försöket De intervjuade fick ta ställning till en rad påståenden om trafiksituationen i Stockholm avseende framför allt trängsel och framkomlighet. Intervjupersonerna fick ta ställning till samma påståenden innan Stockholmsförsöket våren 2005 och under pågående försök våren Såväl innan som under pågående försök, ansåg cirka 2 att trafiksituationen till och från Stockholms innerstad utgjorde ett problem för verksamheten. 19 Stockholmsförsöket minskar trängseln och gör det lättare att köra bil till/från Stockholms innerstad instämmer helt instämmer till stor del instämmer inte alls instämmer i liten utsträckning varken eller ingår ej i verksamheten Figur 1 Stockholmsförsöket minskar trängseln och gör det lättare att köra bil till/från innerstan Innan Stockholmsförsöket var det cirka 4 som trodde att försöket skulle innebära ökad framkomlighet till och från innerstan. Under pågående försök hade andelen som instämde i påståendet om en förbättring ökat till cirka 75%. Andelen avståndstagande och osäkra minskade under försöket med ungefär hälften jämfört med året innan. Detta tyder på att de under försöket upplevt bättre framkomlighet till och från innerstan än vad de förväntat. 2006:26 Transek AB 13

14 20 Stockholmsförsöket resulterar i mer trafik på infarter och vägar strax utanför avgiftsområdet instämmer helt instämmer till stor del instämmer inte alls instämmer i liten utsträckning varken eller ingår ej i verksamheten Figur 2 Stockholmsförsöket resulterar i mer trafik på infarter och vägar strax utanför avgiftsområdet Innan Stockholmsförsöket var det nära 7 som ansåg att försöket skulle innebära mer trafik på infarter och vägar strax utanför avgiftsområdet. Under pågående försök hade andelen minskat till strax under 5. Andelen avståndstagande var i stort sett oförändrad medan andelen osäkra ökade. Detta tyder på att deras farhågor om trängsel på infarter och vägar nära avgiftsområdet till följd av försöket inte besannats i den omfattning de befarade innan försöket :26 Transek AB

15 21 Stockholmsförsöket innebär att det blir svårare för kunder att besöka företaget instämmer helt instämmer till stor del instämmer inte alls instämmer i liten utsträckning varken eller ingår ej i verksamheten Figur 3 Stockholmsförsöket innebär att det blir svårare för kunder att besöka företaget Innan Stockholmsförsöket var det strax under 4 som ansåg att försöket skulle göra det svårare för kunder att besöka företaget. Under pågående försök hade den andelen minskat till ungefär 25%. Samtidigt ökade andelen som tog avstånd till påståendet från 4 till strax under 6. Detta tyder på att de intervjuade under försöket upplevde mindre negativ inverkan på kundbesöken än vad som befarades innan. 25 Stockholmsförsöket innebär att det blir lättare att leverera till kunder instämmer helt instämmer till stor del instämmer inte alls instämmer i liten utsträckning varken eller ingår ej i verksamheten Figur 4 Stockholmsförsöket innebär att det blir lättare att leverera till kund Innan försöket startade var det drygt 15% som trodde att det skulle bli lättare att leverera till kund, medan cirka 4 hade motsatt uppfattning. Under pågående försök hade andelen som sade sig 2006:26 Transek AB 15

16 uppleva att försöket underlättat kundleveranserna ökat till nära. Samtidigt minskade andelen avståndstagande till cirka 2. Andelen osäkra och de som ej berördes av kundleveranser ökade något. Sammantaget pekar detta på att företagen under försöket upplevt en förbättrad framkomlighet vid kundleveranser. 2.3 Tillväxt och omsättning under försöket De intervjuade fick ta ställning till ett antal påståenden om Stockholmsförsökets effekter på företagets omsättning och tillväxt. De fick också uttrycka vad de trodde om försökets effekter på den regionala tillväxten. Det var samma påståenden såväl innan Stockholmsförsöket våren 2005 som under pågående försök våren Hur bedömer du i egenskap av VD/ägare/företagsledare att "kontorets"/företagets omsättning påverkas av Stockholmsförsöket ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad Figur 5 Hur bedömer du att företagets omsättning påverkas av Stockholmsförsöket? År 2005 uppgav drygt att Stockholmsförsöket skulle innebära minskad omsättning för företaget. År 2006 hade den andelen sjunkit något till strax under. Denna förändring är ej statistiskt säkerställd på 95%-nivå :26 Transek AB

17 27 Stockholmsförsöket innebär att företaget flyttar arbetsplatser bort från Stockholms län instämmer helt instämmer till stor del instämmer inte alls instämmer i liten utsträckning varken eller ingår ej i verksamheten Figur 6 Stockholmsförsöket innebär att företaget flyttar arbetsplatser bort från Stockholms län Innan Stockholmsförsöket uppgav strax under att försöket skulle innebära att de flyttade arbetsplatser bort från länet. Under pågående försök hade denna andel ökat till strax över. Samtidigt minskade andelen som tog avstånd till påståendet från drygt 8 till cirka 7. Detta kan tolkas som en viss fortsatt osäkerhet inför försökets effekter på verksamheten. 29 Hur påverkas antalet anställda på denna arbetsplats ("kontor") av Stockholmsförsöket ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad Figur 7 Hur påverkas antalet anställda av Stockholmsförsöket? Innan Stockholmsförsöket uttryckte strax under att de skulle minska antalet anställda till följd av försöket. Under pågående försök hade denna andel minskat till 5%. Omkring 9 trodde inte att försöket skulle ha någon effekt på antalet anställda. 2006:26 Transek AB 17

18 18 Tillväxten i Stockholmsregionen påverkas negativt av Stockholmsförsöket instämmer helt instämmer till stor del instämmer inte alls instämmer i liten utsträckning varken eller ingår ej i verksamheten Figur 8 Tillväxten i Stockholmsregionen kommer att påverkas negativt av Stockholmsförsöket Det var ungefär 5 av de tillfrågade som innan försöket instämde i att den regionala tillväxten skulle påverkas negativt av Stockholmsförsöket. Under pågående försök hade den andelen minskat till ca 35%, samtidigt som andelen avståndstagande ökat. Detta kan tolkas som en minskad oro för negativa effekter på den regionala tillväxten till följd av försöket. 2.4 Trängsel och framkomlighet vid permanent trängselskatt I syfte att ta reda på vad företagen trodde om mer långsiktiga trafikeffekter, fick de intervjuade ta ställning till ett påstående kopplat till permanent trängselskatt. Uppfattningen om trafikeffekterna vid en eventuell permanent trängselskatt var mycket lik uppfattningen om effekterna av försöket :26 Transek AB

19 32 PERMANENT trängselskatt minskar trängseln och gör det lättare att köra bil till/från Stockholms innerstad instämmer helt instämmer till stor del instämmer inte alls instämmer i liten utsträckning varken eller ingår ej i verksamheten Figur 9 Permanent trängselskatt minskar trängseln och gör det lättare att köra bill till/från innerstan Innan försöket var det knappt 4 som trodde att permanent trängselskatt skulle medföra bättre framkomlighet till och från innerstan. Ungefär lika många tog avstånd från detta påstående. Under Stockholmsförsöket var det nära 7 som trodde att permanent trängselskatt skulle ha en gynnsam effekt på framkomligheten till innerstaden. De som inte höll med hade samtidigt minskat med ungefär hälften till cirka 2. Tolkningen är att majoriteten tror att permanent trängselskatt skulle minska trängseln och underlätta framkomligheten till och från innerstaden. 2.5 Tillväxt och omsättning vid permanent trängselskatt I syfte att ta reda hur företagen såg på mer långsiktiga ekonomiska effekter, fick de intervjuade ta ställning till påståenden kopplade till permanent trängselskatt. Uppfattningen om hur företagets omsättning och antal anställda skulle påverkas av permanent trängselskatt var tämligen samstämd med uppfattningen om hur de skulle påverkas av försöket. Detsamma gällde för effekterna på den regionala tillväxten om trängselskatt skulle permanentas. De bedömde de långsiktiga ekonomiska effekterna av permanent trängselskatt som allvarligare jämfört med samma effekter av försöket. 2006:26 Transek AB 19

20 33 Hur bedömer du i egenskap av VD/ägare/företagsledare att företagets omsättning påverkas av PERMANENT trängselskatt ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad Figur 10 Hur bedömer du att företagets omsättning skulle påverkas av permanent trängselskatt? Innan försöket uppgav strax under 2 att företagets omsättning skulle minska om trängselskatt infördes permanent. Under försöket hade den andelen minskat till cirka. Detta ligger nära i nivå och följer samma mönster för samma fråga gällande försöket. 34 Hur påverkas antalet anställda på denna arbetsplats av PERMANENT trängselskatt ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad Figur 11 Hur påverkas antalet anställda av permanent trängselskatt? Innan försöket uppgav strax över permanent trängselskatt skulle innebära antalet anställda minskar. Under pågående försök hade den andelen minskat till strax under. Detta ligger aningen högre i nivå men följer samma mönster för samma fråga gällande försöket :26 Transek AB

21 31 Tillväxten i Stockholmsregionen påverkas negativt av PERMANENT trängselskatt instämmer helt instämmer till stor del instämmer inte alls instämmer i liten utsträckning varken eller ingår ej i verksamheten Figur 12 Tillväxten i Stockholmsregionen påverkas negativt av permanent trängselskatt. I frågan hur de intervjuade bedömer att den regionala tillväxten skulle påverkas av permanent trängselskatt är mönstret likartat som för samma fråga gällande försöket. Dock är andelen som instämmer i att den regionala tillväxten skulle påverkas negativt av permanent trängselskatt cirka större än motsvarande för försöket. Innan försöket var det nära 6 som instämde i att permanent trängselskatt skulle inverka negativt på tillväxten i Stockholmsregionen. Under pågående försök hade denna andel minskat till ungefär 45%. Andelen som tog avstånd till påståendet om negativ inverkan på den regionala tillväxten ökade från strax under till nära 35%. 2.6 Inställning till försök och permanent trängselskatt De intervjuade personerna fick också ta ställning till vad de tyckte om såväl försöket med trängselskatt som permanent trängselskatt. Uppfattningen var ganska likartad för både försök och permanent trängselskatt, men det var något fler som var negativa till permanent trängselskatt än försök. 2006:26 Transek AB 21

22 30 Var är din inställning som VD/ägare/företagsledare till Stockholmsförsöket mycket positiv ganska positiv mycket negativ ganska negativ varken eller Figur 13 Vad är din inställning till Stockholmsförsöket? Innan försöket var det drygt 2 som var positiva till försöket medan drygt 65% var negativa. Under pågående försök hade andelen positiva ökat till ungefär 35% och den negativa andelen minskat till ungefär 45%. Tolkningen är att de upplevt försöket mer positivt än vad de förväntat sig. 35 Vad är din inställning som VD/ägare/företagsledare till PERMANENT trängselskatt mycket positiv ganska positiv mycket negativ ganska negativ varken eller Figur 14 Vad är din inställning till permanent trängselskatt? Innan försöket var det knappt 2 som var positiva till permanent trängselskatt medan drygt 65% var negativa. Under pågående försök hade andelen positiva ökat till ungefär och den negativa andelen minskat till ungefär 5. Tolkningen är att de upplevt försöket mer positivt än vad de förväntat sig, och därmed även blivit mindre negativt inställda till permanent trängselskatt :26 Transek AB

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter? FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

Förändrade resvanor i Stockholms län

Förändrade resvanor i Stockholms län RAPPORT 2006:67 VERSION 0.5 Förändrade resvanor i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Förändrade resvanor i Stockholms län - Effekter av Stockholmsförsöket Serie nr:

Läs mer

EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR

EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR HJ EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR SLUTRAPPORT Stockholm 2006-05-28 Ida Blomberg Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0. Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport

RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0. Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0 Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport Dokumentinformation Titel: Stockholmsförsökets effekter på

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007 Siamak Baradaran Trafikkontoret/Stockholm stad 2007-11-23 siamak.baradaran@tk.stockholm.se +46-8 508 279 09 +46-761 22 79 09 Leif Carlsson Vägverket region Stockholm Leif.carlsson@vv.se +46-8 757 66 78

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Regionalekonomisk utvärdering av Stockholmsförsöket

Regionalekonomisk utvärdering av Stockholmsförsöket Regionalekonomisk utvärdering av Stockholmsförsöket Christer Anderstig, Hélène Bratt, Lennart Fridén Frida Saarinen och Lina Sjölin Inregia AB, Maj, 2006 på uppdrag av Miljöavgiftskansliet Inregia AB,

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Bakgrund. Gällande reglering. Utredning avseende trängselskatter skatteplikt och betalning

Bakgrund. Gällande reglering. Utredning avseende trängselskatter skatteplikt och betalning FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-13 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-008 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket

Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket Foto: Carl Swensson 2006:27 Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket 2006-06-16 KORT SAMMANFATTNING Syftet med denna studie är att följa upp vilka effekter som

Läs mer

Fakta och resultat från Stockholmsförsöket

Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Fakta om utvärderingen av Stockholmsförsöket Vad är det som utvärderats? Ett utvärderingsprogram utarbetades i samråd med Vägverket, Landstingets Regionplane- och trafi kkontor, Storstockholms Lokaltrafi

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

2006:31. Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket

2006:31. Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket 2006:31 Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket KORT SAMMANFATTNING En samhällsekonomisk analys är ett sätt att systematiskt försöka sammanfatta en åtgärds samtliga effekter och kostnader. Analysen

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Utvärdering av Stockholmsförsökets effekter på vägtrafikens avgasemissioner

Utvärdering av Stockholmsförsökets effekter på vägtrafikens avgasemissioner VTI publikation www.vti.se 2006-06-19 Utvärdering av Stockholmsförsökets effekter på vägtrafikens avgasemissioner Arne Carlsson Ulf Hammarström Mohammed-Reza Yahya Per Jonsson 2 VTI rapport Kort sammanfattning

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

skyltar, transpondrar och tullkepor

skyltar, transpondrar och tullkepor skyltar, transpondrar och tullkepor Stockholmsförsöket i Stadsmuseets samlingar 7 2 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u Skyltar som numera finns i Stadsmuseets samlingar. Foto: Ramón Maldonado, 2008,

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige Entreprenörskapsbarometern 2012 Attityder till företagande i Sverige Info 0499 Rev A ISBN: 978-91-86987-74-9 Upplaga: 300 ex Illustrationer: Maimi Parik Har du frågor om denna publikation, kontakta: Jonnie

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Snabbindikator på konjunkturen i mars 2003: 1(5) 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Fortsatt dämpat konjunkturläge men underliggande optimism inför framtiden Det aktuella konjunkturläget i Sverige är fortfarande

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMRJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

SLB 2:2006. Stockholmsförsöket EFFEKTER PÅ LUFTKVALITET OCH HÄLSA

SLB 2:2006. Stockholmsförsöket EFFEKTER PÅ LUFTKVALITET OCH HÄLSA SLB 2:26 EFFEKTER PÅ LUFTKVALITET OCH HÄLSA STOCKHOLM JUNI 26 Kort sammanfattning Det är väl dokumenterat att luftföroreningar, speciellt partiklar, har betydande effekter på Stockholmarnas hälsa, både

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1 Fortsättning från pdf nr 1 Dagbefolkning 5 1 Kilometer 3-15 151-35 351-6 61-1 11-165 1651-27 271-43 431-7 71-125 1251-232 Figur 8. Fördelning av befolkning i Storstockholm år 2 (5 meters upplösning). Nattbefolkning

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Kampanjrapport Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Innehåll 2 Bakgrund sida 3 4 Tidsaxel sida 5 Översikt utskick sida 6 12 OBS-mätning (telefonundersökning) sida 13 17 Svarshantering sida 18 22 Uppföljning

Läs mer

BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB11 ÖVNING 7 (2015-04-29) OCH INFÖR ÖVNING 8 (2015-05-04)

BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB11 ÖVNING 7 (2015-04-29) OCH INFÖR ÖVNING 8 (2015-05-04) LUNDS UNIVERSITET, MATEMATIKCENTRUM, MATEMATISK STATISTIK BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB ÖVNING 7 (25-4-29) OCH INFÖR ÖVNING 8 (25-5-4) Aktuella avsnitt i boken: 6.6 6.8. Lektionens mål: Du ska kunna sätta

Läs mer

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga Maj 2010 Turordningsreglerna missgynnar unga Innehåll Sammanfattning och bakgrund... 3 Unga upplever att turordningsreglerna missgynnar... 4 Så gjordes undersökningen... 4 Slutsatser och policydiskussion...

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv

Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv Källa: www.polydisplay.no November 2008 Anders Lindkvist Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Kort bakgrund

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001.

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001. TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik

Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik 2005:9 Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik Datainsamling före försökets genomförande 2005-05-12 FÖRORD På uppdrag av Miljöavgiftskansliet i Stockholms Stad har

Läs mer

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 I N N E HÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 5 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer