Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt"

Transkript

1 2006:26 Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt Hur ser företagare på trängselskatt och dess eventuella effekter på verksamheten?

2 KORT SAMMANFATTNING Denna undersökning visar hur företag i Stockholms län ser på Stockholmsförsöket och trängselskatt, och hur de bedömer effekterna av trängselskatten på kort och lång sikt. En attitydundersökning genomfördes via telefon med personer i ledande befattning på 300 företag i Stockholms län. Intervjuerna genomfördes dels innan Stockholmsförsöket under våren 2005, och dels våren 2006 under pågående försök. Det var samma företag som deltog vid båda intervjutillfällena. Attitydfrågorna var också desamma vid båda tillfällen. Studien visar att företagens farhågor om trängselskatten och dess negativa effekter inte besannades i den utsträckning som befarats. Samtidigt upplevde de intervjuade också större positiva effekter än de förväntat sig. Innan försöket var drygt 2 positiva till försöket och drygt 65% var negativa. Under pågående försök hade andelen positiva ökat till ungefär 35% och den negativa andelen minskat till ungefär 45%. För att ta reda på mer långsiktiga effekter ställdes ett antal frågor om företagens inställning till ett eventuellt permanent införande av trängselskatt. Inställningen till permanent trängselskatt förändrades i samma riktning som inställningen till försöket. Företagen blev med andra ord mer positivt inställda till permanent trängselskatt under pågående försök än vad de var innan försöket. Innan försöket var det knappt 2 som var positiva till permanent trängselskatt och drygt 65% var negativa. Under pågående försök hade andelen positiva ökat till ungefär och den negativa andelen minskat till ungefär 5. De intervjuade uttryckte dock fortfarande viss oro vad gäller negativa effekter av permanent trängselskatt såsom minskad omsättning och flytt av arbetsplaster bort från länet. Innan försöket uppgav strax under 2 att företagets omsättning skulle minska om trängselskatt infördes permanent. Under försöket hade den andelen minskat till cirka. Innan försöket var det nära 6 som instämde i att permanent trängselskatt skulle inverka negativt på tillväxten i Stockholmsregionen. Under pågående försök hade denna andel minskat till ungefär 45%. Andelen som tog avstånd till påståendet om negativ inverkan på den regionala tillväxten ökade från strax under till nära 35%. Sammanfattningsvis har företagen blivit mer positivt inställda till såväl Stockholmsförsöket som ett eventuellt permanent införande av trängselskatt. Trots denna förändring mot mer positiv inställning är det dock fortfarande fler företag som är negativa än de som är positiva :26 Transek AB

3 INNEHÅLL KORT SAMMANFATTNING 2 TABELLFÖRTECKNING 4 FIGURFÖRTECKNING 5 FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 8 1 INLEDNING Syfte Metod 10 2 RESULTAT Huvudsakliga resultat Trängsel och framkomlighet under försöket Tillväxt och omsättning under försöket Trängsel och framkomlighet vid permanent trängselskatt Tillväxt och omsättning vid permanent trängselskatt Inställning till försök och permanent trängselskatt Tilläggsfrågor våren SLUTSATSER 27 4 METOD OCH MÄTDATA Omfattning Adresskälla Urval Svarsfrekvens och bortfall Branscher i svarsgruppen Statistisk säkerhet frågor som ställdes innan och under försöket Statistisk säkerhet frågor som endast ställdes under försöket 35 BILAGA 1 KOMPLETTERANDE DIAGRAM 37 BILAGA 2 DEFINITIONSLISTA 43 BILAGA 3 FRÅGEGUIDE :26 Transek AB 3

4 TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 Urvalsram 29 Tabell 2 Anledning ej delta i intervju våren 2006 fördelat på företagsstorlek (antal anställda) 30 Tabell 3 Anledning att ej delta i intervju våren 2006 fördelat på geografiskt läge 30 Tabell 4 Statistisk säkerhet för frågor med svarsalternativ kategori 1 33 Tabell 5 Statistisk säkerhet för frågor med svarsalternativ kategori 2 34 Tabell 6 Statistisk säkerhet för frågor med svarsalternativ kategori 3 34 Tabell 7 Statistisk säkerhet för frågor som endast ställdes under pågående försök :26 Transek AB

5 FIGURFÖRTECKNING Figur 1 Stockholmsförsöket minskar trängseln och gör det lättare att köra bil till/från innerstan 13 Figur 2 Stockholmsförsöket resulterar i mer trafik på infarter och vägar strax utanför avgiftsområdet 14 Figur 3 Stockholmsförsöket innebär att det blir svårare för kunder att besöka företaget 15 Figur 4 Stockholmsförsöket innebär att det blir lättare att leverera till kund 15 Figur 5 Hur bedömer du att företagets omsättning påverkas av Stockholmsförsöket? 16 Figur 7 Hur påverkas antalet anställda av Stockholmsförsöket? 17 Figur 8 Tillväxten i Stockholmsregionen kommer att påverkas negativt av Stockholmsförsöket 18 Figur 9 Permanent trängselskatt minskar trängseln och gör det lättare att köra bill till/från innerstan 19 Figur 10 Hur bedömer du att företagets omsättning skulle påverkas av permanent trängselskatt?20 Figur 11 Hur påverkas antalet anställda av permanent trängselskatt? 20 Figur 12 Tillväxten i Stockholmsregionen påverkas negativt av permanent trängselskatt. 21 Figur 13 Vad är din inställning till Stockholmsförsöket? 22 Figur 14 Vad är din inställning till permanent trängselskatt? 22 Figur 15 Hur kommer företagets kostnader att påverkas av permanent trängselskatt? 23 Figur 16 Hur kommer era priser mot kund att påverkas av permanent trängselskatt? 24 Figur 17 Permanent trängselskatt kommer innebära att företaget flyttar arbetsplatser bort från Stockholms län 24 Figur 18 Vad är din inställning till permanent trängselskatt om avgiftsnivån halveras? 25 Figur 19 Vad är din inställning till permanent trängselskatt om avgiftsnivån fördubblas? 26 Figur 20 Branscher :26 Transek AB 5

6 FÖRORD Kommunfullmäktige i Stockholm beslutade den 2 juni 2003, att föreslå ett försök med miljöavgifter/trängselskatt Stockholmsförsöket. Den 16 juni 2004 beslutade riksdagen att anta lagen om trängselskatt (SFS 2004:629). Lagen möjliggör uttag av trängselskatt i Stockholm t.o.m. den 31 juli Den 28 april 2005 beslutade regeringen att försöksperioden med miljöavgifter/trängselskatt i Stockholm skulle påbörjas den 3 januari Huvudaktörerna i Stockholmsförsöket är Stockholms stad, Vägverket och Storstockholms Lokaltrafik (SL). Försöket finansieras av staten. Stockholmsförsöket består av tre delar: utökad kollektivtrafik, miljöavgifter/trängselskatt samt fler infartsparkeringar i staden och länet. Målen för försöket är: Antalet fordon över innerstadssnittet under morgonens och eftermiddagens maxtimmar ska minska med procent. Framkomligheten ska öka på de hårdast belastade vägarna i stockholmstrafiken. Utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar i innerstadsluften ska minska. De som vistas i innerstaden ska uppleva en miljöförbättring i gaturummet. Miljöavgiftskansliet är Stockholms stads projektkansli. Dess uppgift är att, på regeringens uppdrag, planera, samordna, informera om och utvärdera försöket. För att ge svar på frågan i vilken utsträckning målen nås och för att kunna studera effekterna av Stockholmsförsöket har Miljöavgiftskansliet tillsammans med Vägverket, Landstingets Regionplane- och trafikkontor, SL, olika forskningsinstitutioner (bl.a. LTH och KTH), oberoende konsultföretag (Transek, Trivector m.fl.) samt vissa av stadens förvaltningar (Trafikkontoret, USK och Miljöförvaltningen), utarbetat ett omfattande utvärderingsprogram. Mätningarna, analyserna och rapporterna har utförts av myndigheter och förvaltningar samt konsultföretag specialiserade inom de olika delområden som ingår i utvärderingsprogrammet. Samtliga utvärderingsrapporter publiceras successivt på försökets hemsida, Projektledare för utvärderingsprogrammet var från början civ.ing. Joanna Dickinson. Hon efterträddes av tekn. dr. Muriel Beser Hugosson och tekn. lic. Ann Sjöberg. Utöver projektledarna har även Camilla Byström (tekn. dr.), Annika Lindgren, Oscar Alarik, Litti le Clercq, David Drazdil, Malin Säker och Ann Ponton Klevstedt arbetat med utvärderingarna :26 Transek AB

7 Denna rapport beskriver hur personer i ledande befattning på företag i Stockholms län ser på Stockholmsförsöket och trängselskatt, och dess eventuella effekter på den egna verksamheten. Projektledare hos Transek har varit Kia Hultin. Vidare har Lotta Schmidt och Joakim Köhler medverkat i projektet. Rapporten bygger på 300 telefonintervjuer med personer i ledande befattning inom företag i Stockholms län. Intervjuerna ägde rum dels före Stockholmsförsöket i mars 2005, och dels under pågående försök i april Det var samma företag som deltog vid båda undersökningstillfällena. De intervjuade fick ta ställning till olika påståenden om effekter av Stockholmsförsöket på såväl kort som lång sikt. Solna i maj 2006 Marika Jenstav vd Transek AB 2006:26 Transek AB 7

8 SAMMANFATTNING Bakgrund I Stockholms län finns cirka företag. Ungefär 9 av dessa är små företag med färre än 10 anställda 1. Av småföretagen är ungefär hälften enmansföretag utan anställda och flertalet av dessa utgör så kallad extraknäck vid sidan av ordinarie arbete. Företagen som deltagit i denna studie har minst en anställd. Ungefär hälften är småföretag med 1-5 anställda, cirka en tredjedel utgör mellanstora företag och ungefär 2 är större företag med 50 anställda eller fler. Uppdraget Hur ser företag i Stockholms län på Stockholmsförsöket och trängselskatt, och hur bedömer de effekterna av skatten på kort och lång sikt? I syfte att ta reda på detta genomfördes attitydundersökningar via telefon med personer i ledande befattning på 300 företag i Stockholms län. Intervjuerna genomfördes innan Stockholmsförsöket våren För att se om inställningen till försök och permanent trängselskatt förändrats under försöket, upprepades sedan intervjuerna våren 2006 under pågående försök. De huvudsakliga attitydfrågorna var desamma vid båda tillfällen. Undersökningen genomfördes som en panel, dvs. det var samma företag som deltog vid båda intervjutillfällena. Huvudsakliga resultat Inställningen till Stockholmsförsöket som helhet förändrades mellan de två intervjutillfällena. Andelen företag som var negativa sjönk från ca 65% till 45%. Andelen positiva ökade från ca 2 till ungefär 35%. Inställningen till permanent trängselskatt förändrades i samma riktning. Andelen företag som var negativa till permanent trängselskatt sjönk från ca 65% till 5, och andelen positiva ökade från ca 2 till ungefär. Slutsats Redan innan Stockholmsförsöket hade de intervjuade relativt goda kunskaper om försöket. Nästan alla kände till att avgift skulle tas ut vid passage till och från Stockholms innerstad. Nära 9 kände till när försöket skulle starta och hur länge det skulle pågå. Ungefär 6 kände till vilka 1 Fakta om företagandet i Stockholm Stockholms näringslivskontor :26 Transek AB

9 tider av dygnet som var avgiftsbelagda. Ungefär 65% kände till att kollektivtrafikens skulle utökas. Att överskottet från Stockholmsförsöket skulle gå tillbaka till Stockholmsregionen och framför allt till kollektivtrafiken var det ungefär 6 som kände till. De intervjuades erfarenheter av försöket mildrade de värsta farhågorna och de positiva effekterna infriades i större utsträckning än vad som förväntades innan försöket. Under pågående försök med trängselskatt (april 2006) är dock de flesta av företagen mer negativt än positivt inställda till såväl Stockholmsförsöket som permanent trängselskatt. Några hyser fortfarande oro inför mer långsiktiga effekter avseende tex. arbetstillfällen, lokalisering och regional tillväxt vid en eventuell permanent trängselskatt 2006:26 Transek AB 9

10 1 INLEDNING Hur ser företagen på Stockholmsförsök och trängselskatt? Vilka effekter anser de att trängselskatten har på den egna verksamheten? Har deras uppfattning förändrat under försöket? 1.1 Syfte Syftet var att undersöka vilken inställning olika företag i Stockholms län har till Stockholmsförsöket och trängselskatt, samt om, och i så fall hur de anser att den egna verksamheten påverkas på lång respektive kort sikt. 1.2 Metod Innan Stockholmsförsöket i mars 2005, genomfördes telefonintervjuer med personer i ledande befattning på 300 företag i Stockholms län. Intervjuerna upprepades sedan i april 2006 under pågående försök. Undersökningen genomfördes som en panel, dvs. det var samma företag som deltog vid båda intervjutillfällena. De intervjuade fick ta ställning till ett antal frågor och påståenden om trafiksituationen i Stockholm och effekter av Stockholmsförsöket och trängselskatter. För att kunna mäta och jämföra attitydförändringar, var huvudfrågorna lika vid båda intervjutillfällen. Under pågående försök ställdes även ett antal tilläggsfrågor utan motsvarighet i intervjuerna från våren Företagen som deltog i studien följde företagsstrukturen i länet avseende antal anställda. Ungefär hälften var småföretag, ungefär en tredjedel var mellanstora företag och cirka 2 var större företag med 50 anställda eller fler :26 Transek AB

11 2 RESULTAT Under tiden mellan Stockholmsförsökets införande och under pågående försök förändrades företagens attityder till försöket och trängselskatter. Förändringarna som redovisas bygger på jämförelser av resultat från intervjuerna våren 2005 och De flesta förändringarna är till 95% statistiskt säkerställda (se stycket om statistisk säkerhet). I detta kapitel nämns även resultat som inte redovisas i diagramform i kapitlet. Dessa kompletterande diagram återfinns i bilaga 1. Då det inte finns några resultat för våren 2005 för de kompletterande attitydfrågor som endast ställdes under pågående försök, är det inte möjligt att göra jämförelser och mäta förändringar. Dessa frågor redovisas i ett eget stycke. 2.1 Huvudsakliga resultat Som tidigare nämnts har inställningen till Stockholmsförsöket och eventuell permanent trängselskatt förändrats åt det mer positiva hållet. De intervjuades erfarenheter av försöket har således mildrat de värsta farhågorna och de positiva effekterna har infriats i större utsträckning än förväntat. Sammantaget är dock flertalet företag mer negativa än positiva till Stockholmsförsök och permanent trängselskatt. Nedan följer en sammanställning av hur uppfattningen om olika effekter av Stockholmsförsöket och eventuell permanent trängselskatt förändrats under pågående försök i förhållande till uppfattningen innan försöket. Förändringar i uppfattning om Stockholmsförsöket: Minskad trängsel och förbättrad framkomlighet till och från innerstan i större utsträckning än förväntat. Innan Stockholmsförsöket var det cirka 4 som trodde att försöket skulle innebära ökad framkomlighet till och från innerstan. Under pågående försök hade andelen som instämde i påståendet om en förbättring ökat till cirka 75%. Trafikökning på infarter och vägar strax utanför avgiftsområdet infriades inte i den omfattning som befarats. Innan Stockholmsförsöket var det cirka 4 som trodde att försöket skulle innebära ökad framkomlighet till och från innerstan. Under pågående försök hade andelen som instämde i påståendet om en förbättring ökat till cirka 75%. Det blev inte så svårt som de tillfrågade trodde för kunder att besöka företaget. Innan Stockholmsförsöket var det strax under 4 som ansåg att försöket skulle göra det svårare för kunder att besöka företaget. Under pågående försök hade den andelen minskat till 2006:26 Transek AB 11

12 ungfär 25%. Samtidigt ökade andelen som tog avstånd till påståendet från 4 till strax under 6. Det blev lite lättare än förväntat vid kundleveranser. Innan försöket startade var det drygt 15% som trodde att det skulle bli lättare att leverera till kund, medan cirka 4 hade motsatt uppfattning. Under pågående försök hade andelen som sade sig uppleva att försöket underlättat kundleveranserna ökat till nära. Samtidigt minskade andelen avståndstagande till cirka 2. De intervjuade uttryckte fortfarande viss oro vad gäller negativa effekter av Stockholmsförsöket, såsom minskad omsättning, minskat antal anställda och flytt av arbetsplaster bort från länet. År 2005 uppgav drygt att Stockholmsförsöket skulle innebära minskad omsättning för företaget. År 2006 hade den andelen sjunkit något till strax under. Innan Stockholmsförsöket uttryckte strax under att de skulle minska antalet anställda till följd av försöket. Under pågående försök hade denna andel minskat till 5%. Innan Stockholmsförsöket uppgav strax under att försöket skulle innebära att de flyttade arbetsplatser bort från länet. Under pågående försök hade denna andel ökat till strax öveer. Samtidigt minskade andelen som tog avstånd till påståendet från drygt 8 till cirka 7. Inställningen till Stockholmsförsöket som helhet förändrades. Andelen negativa sjönk från ca 65% till 45%. Andelen positiva ökade från ca 2 till ungefär 35%. Förändringar i uppfattning om permanent trängselskatt: Minskad trängsel och förbättrad framkomlighet förväntas i större utsträckning än innan försöket. Innan försöket var det knappt 4 som trodde att permanent trängselskatt skulle medföra bättre framkomlighet till och från innerstan. Ungefär lika många tog avstånd från detta påstående. Under Stockholmsförsöket var det nära 7 som trodde att permanent trängselskatt skulle ha en gynnsam effekt på framkomligheten till innerstaden. De som inte höll med hade samtidigt minskat med ungefär hälften till cirka 2. Negativa effekter i form av minskad omsättning, minskat antal anställda och flytt av arbetsplaster bedömdes som något mindre troliga. Innan försöket uppgav strax under 2 att företagets omsättning skulle minska om trängselskatt infördes permanent. Under försöket hade den andelen minskat till cirka. Innan försöket uppgav strax över permanent trängselskatt skulle innebära antalet anställda minskar. Under pågående försök hade den andelen minskat till strax under. Innan försöket var det nära 6 som instämde i att permanent trängselskatt skulle inverka negativt på tillväxten i Stockholmsregionen. Under pågående försök hade denna andel minskat till ungefär 45%. Andelen som tog avstånd till påståendet om negativ inverkan på den regionala tillväxten ökade från strax under till nära 35% :26 Transek AB

13 Inställningen till permanent trängselskatt förändrades i samma riktning som inställningen till försöket. Andelen negativa till permanent trängselskatt sjönk från ca 65% till 5. Andelen positiva ökade från ca 2 till ungefär. 2.2 Trängsel och framkomlighet under försöket De intervjuade fick ta ställning till en rad påståenden om trafiksituationen i Stockholm avseende framför allt trängsel och framkomlighet. Intervjupersonerna fick ta ställning till samma påståenden innan Stockholmsförsöket våren 2005 och under pågående försök våren Såväl innan som under pågående försök, ansåg cirka 2 att trafiksituationen till och från Stockholms innerstad utgjorde ett problem för verksamheten. 19 Stockholmsförsöket minskar trängseln och gör det lättare att köra bil till/från Stockholms innerstad instämmer helt instämmer till stor del instämmer inte alls instämmer i liten utsträckning varken eller ingår ej i verksamheten Figur 1 Stockholmsförsöket minskar trängseln och gör det lättare att köra bil till/från innerstan Innan Stockholmsförsöket var det cirka 4 som trodde att försöket skulle innebära ökad framkomlighet till och från innerstan. Under pågående försök hade andelen som instämde i påståendet om en förbättring ökat till cirka 75%. Andelen avståndstagande och osäkra minskade under försöket med ungefär hälften jämfört med året innan. Detta tyder på att de under försöket upplevt bättre framkomlighet till och från innerstan än vad de förväntat. 2006:26 Transek AB 13

14 20 Stockholmsförsöket resulterar i mer trafik på infarter och vägar strax utanför avgiftsområdet instämmer helt instämmer till stor del instämmer inte alls instämmer i liten utsträckning varken eller ingår ej i verksamheten Figur 2 Stockholmsförsöket resulterar i mer trafik på infarter och vägar strax utanför avgiftsområdet Innan Stockholmsförsöket var det nära 7 som ansåg att försöket skulle innebära mer trafik på infarter och vägar strax utanför avgiftsområdet. Under pågående försök hade andelen minskat till strax under 5. Andelen avståndstagande var i stort sett oförändrad medan andelen osäkra ökade. Detta tyder på att deras farhågor om trängsel på infarter och vägar nära avgiftsområdet till följd av försöket inte besannats i den omfattning de befarade innan försöket :26 Transek AB

15 21 Stockholmsförsöket innebär att det blir svårare för kunder att besöka företaget instämmer helt instämmer till stor del instämmer inte alls instämmer i liten utsträckning varken eller ingår ej i verksamheten Figur 3 Stockholmsförsöket innebär att det blir svårare för kunder att besöka företaget Innan Stockholmsförsöket var det strax under 4 som ansåg att försöket skulle göra det svårare för kunder att besöka företaget. Under pågående försök hade den andelen minskat till ungefär 25%. Samtidigt ökade andelen som tog avstånd till påståendet från 4 till strax under 6. Detta tyder på att de intervjuade under försöket upplevde mindre negativ inverkan på kundbesöken än vad som befarades innan. 25 Stockholmsförsöket innebär att det blir lättare att leverera till kunder instämmer helt instämmer till stor del instämmer inte alls instämmer i liten utsträckning varken eller ingår ej i verksamheten Figur 4 Stockholmsförsöket innebär att det blir lättare att leverera till kund Innan försöket startade var det drygt 15% som trodde att det skulle bli lättare att leverera till kund, medan cirka 4 hade motsatt uppfattning. Under pågående försök hade andelen som sade sig 2006:26 Transek AB 15

16 uppleva att försöket underlättat kundleveranserna ökat till nära. Samtidigt minskade andelen avståndstagande till cirka 2. Andelen osäkra och de som ej berördes av kundleveranser ökade något. Sammantaget pekar detta på att företagen under försöket upplevt en förbättrad framkomlighet vid kundleveranser. 2.3 Tillväxt och omsättning under försöket De intervjuade fick ta ställning till ett antal påståenden om Stockholmsförsökets effekter på företagets omsättning och tillväxt. De fick också uttrycka vad de trodde om försökets effekter på den regionala tillväxten. Det var samma påståenden såväl innan Stockholmsförsöket våren 2005 som under pågående försök våren Hur bedömer du i egenskap av VD/ägare/företagsledare att "kontorets"/företagets omsättning påverkas av Stockholmsförsöket ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad Figur 5 Hur bedömer du att företagets omsättning påverkas av Stockholmsförsöket? År 2005 uppgav drygt att Stockholmsförsöket skulle innebära minskad omsättning för företaget. År 2006 hade den andelen sjunkit något till strax under. Denna förändring är ej statistiskt säkerställd på 95%-nivå :26 Transek AB

17 27 Stockholmsförsöket innebär att företaget flyttar arbetsplatser bort från Stockholms län instämmer helt instämmer till stor del instämmer inte alls instämmer i liten utsträckning varken eller ingår ej i verksamheten Figur 6 Stockholmsförsöket innebär att företaget flyttar arbetsplatser bort från Stockholms län Innan Stockholmsförsöket uppgav strax under att försöket skulle innebära att de flyttade arbetsplatser bort från länet. Under pågående försök hade denna andel ökat till strax över. Samtidigt minskade andelen som tog avstånd till påståendet från drygt 8 till cirka 7. Detta kan tolkas som en viss fortsatt osäkerhet inför försökets effekter på verksamheten. 29 Hur påverkas antalet anställda på denna arbetsplats ("kontor") av Stockholmsförsöket ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad Figur 7 Hur påverkas antalet anställda av Stockholmsförsöket? Innan Stockholmsförsöket uttryckte strax under att de skulle minska antalet anställda till följd av försöket. Under pågående försök hade denna andel minskat till 5%. Omkring 9 trodde inte att försöket skulle ha någon effekt på antalet anställda. 2006:26 Transek AB 17

18 18 Tillväxten i Stockholmsregionen påverkas negativt av Stockholmsförsöket instämmer helt instämmer till stor del instämmer inte alls instämmer i liten utsträckning varken eller ingår ej i verksamheten Figur 8 Tillväxten i Stockholmsregionen kommer att påverkas negativt av Stockholmsförsöket Det var ungefär 5 av de tillfrågade som innan försöket instämde i att den regionala tillväxten skulle påverkas negativt av Stockholmsförsöket. Under pågående försök hade den andelen minskat till ca 35%, samtidigt som andelen avståndstagande ökat. Detta kan tolkas som en minskad oro för negativa effekter på den regionala tillväxten till följd av försöket. 2.4 Trängsel och framkomlighet vid permanent trängselskatt I syfte att ta reda på vad företagen trodde om mer långsiktiga trafikeffekter, fick de intervjuade ta ställning till ett påstående kopplat till permanent trängselskatt. Uppfattningen om trafikeffekterna vid en eventuell permanent trängselskatt var mycket lik uppfattningen om effekterna av försöket :26 Transek AB

19 32 PERMANENT trängselskatt minskar trängseln och gör det lättare att köra bil till/från Stockholms innerstad instämmer helt instämmer till stor del instämmer inte alls instämmer i liten utsträckning varken eller ingår ej i verksamheten Figur 9 Permanent trängselskatt minskar trängseln och gör det lättare att köra bill till/från innerstan Innan försöket var det knappt 4 som trodde att permanent trängselskatt skulle medföra bättre framkomlighet till och från innerstan. Ungefär lika många tog avstånd från detta påstående. Under Stockholmsförsöket var det nära 7 som trodde att permanent trängselskatt skulle ha en gynnsam effekt på framkomligheten till innerstaden. De som inte höll med hade samtidigt minskat med ungefär hälften till cirka 2. Tolkningen är att majoriteten tror att permanent trängselskatt skulle minska trängseln och underlätta framkomligheten till och från innerstaden. 2.5 Tillväxt och omsättning vid permanent trängselskatt I syfte att ta reda hur företagen såg på mer långsiktiga ekonomiska effekter, fick de intervjuade ta ställning till påståenden kopplade till permanent trängselskatt. Uppfattningen om hur företagets omsättning och antal anställda skulle påverkas av permanent trängselskatt var tämligen samstämd med uppfattningen om hur de skulle påverkas av försöket. Detsamma gällde för effekterna på den regionala tillväxten om trängselskatt skulle permanentas. De bedömde de långsiktiga ekonomiska effekterna av permanent trängselskatt som allvarligare jämfört med samma effekter av försöket. 2006:26 Transek AB 19

20 33 Hur bedömer du i egenskap av VD/ägare/företagsledare att företagets omsättning påverkas av PERMANENT trängselskatt ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad Figur 10 Hur bedömer du att företagets omsättning skulle påverkas av permanent trängselskatt? Innan försöket uppgav strax under 2 att företagets omsättning skulle minska om trängselskatt infördes permanent. Under försöket hade den andelen minskat till cirka. Detta ligger nära i nivå och följer samma mönster för samma fråga gällande försöket. 34 Hur påverkas antalet anställda på denna arbetsplats av PERMANENT trängselskatt ökar mycket ökar något minskar mycket minskar något oförändrad Figur 11 Hur påverkas antalet anställda av permanent trängselskatt? Innan försöket uppgav strax över permanent trängselskatt skulle innebära antalet anställda minskar. Under pågående försök hade den andelen minskat till strax under. Detta ligger aningen högre i nivå men följer samma mönster för samma fråga gällande försöket :26 Transek AB

21 31 Tillväxten i Stockholmsregionen påverkas negativt av PERMANENT trängselskatt instämmer helt instämmer till stor del instämmer inte alls instämmer i liten utsträckning varken eller ingår ej i verksamheten Figur 12 Tillväxten i Stockholmsregionen påverkas negativt av permanent trängselskatt. I frågan hur de intervjuade bedömer att den regionala tillväxten skulle påverkas av permanent trängselskatt är mönstret likartat som för samma fråga gällande försöket. Dock är andelen som instämmer i att den regionala tillväxten skulle påverkas negativt av permanent trängselskatt cirka större än motsvarande för försöket. Innan försöket var det nära 6 som instämde i att permanent trängselskatt skulle inverka negativt på tillväxten i Stockholmsregionen. Under pågående försök hade denna andel minskat till ungefär 45%. Andelen som tog avstånd till påståendet om negativ inverkan på den regionala tillväxten ökade från strax under till nära 35%. 2.6 Inställning till försök och permanent trängselskatt De intervjuade personerna fick också ta ställning till vad de tyckte om såväl försöket med trängselskatt som permanent trängselskatt. Uppfattningen var ganska likartad för både försök och permanent trängselskatt, men det var något fler som var negativa till permanent trängselskatt än försök. 2006:26 Transek AB 21

22 30 Var är din inställning som VD/ägare/företagsledare till Stockholmsförsöket mycket positiv ganska positiv mycket negativ ganska negativ varken eller Figur 13 Vad är din inställning till Stockholmsförsöket? Innan försöket var det drygt 2 som var positiva till försöket medan drygt 65% var negativa. Under pågående försök hade andelen positiva ökat till ungefär 35% och den negativa andelen minskat till ungefär 45%. Tolkningen är att de upplevt försöket mer positivt än vad de förväntat sig. 35 Vad är din inställning som VD/ägare/företagsledare till PERMANENT trängselskatt mycket positiv ganska positiv mycket negativ ganska negativ varken eller Figur 14 Vad är din inställning till permanent trängselskatt? Innan försöket var det knappt 2 som var positiva till permanent trängselskatt medan drygt 65% var negativa. Under pågående försök hade andelen positiva ökat till ungefär och den negativa andelen minskat till ungefär 5. Tolkningen är att de upplevt försöket mer positivt än vad de förväntat sig, och därmed även blivit mindre negativt inställda till permanent trängselskatt :26 Transek AB

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter? FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket

Läs mer

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket?

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? 2006:25 Arbetsresor från Mälardalen Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? KORT SAMMANFATTNING Under mars månad 2006 passerade i genomsnitt ungefär

Läs mer

Utvärdering av Stockholmsförsöket

Utvärdering av Stockholmsförsöket RAPPORT 2006-06-08 Utvärdering av Stockholmsförsöket buller Kort sammanfattning Beräkningar har gjorts av hur alstringen av vägtrafikbuller har förändrats under Stockholmsförsöket, d v s förändringar i

Läs mer

före och under Stockholmsförsöket

före och under Stockholmsförsöket Foto: Carl Swensson 00: Invånarnas upplevelser av stadsmiljön före och under Stockholmsförsöket 00-00 KORT SAMMANFATTNING Målet med denna studie var att följa upp Stockholmsförsökets delmål att de som

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

2006:28. Utvärdering av effekter på distributionsoch renhållningstransporter av Stockholmsförsöket 2006-06-15

2006:28. Utvärdering av effekter på distributionsoch renhållningstransporter av Stockholmsförsöket 2006-06-15 2006:28 Utvärdering av effekter på distributionsoch renhållningstransporter av Stockholmsförsöket 2006-06-15 KORT SAMMANFATTNING Denna studie ger en indikation på vilka effekter som Stockholmsförsöket

Läs mer

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län?

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? 2005:5 Resvaneundersökning Mälardalen Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? RVU Mälardalen arbetspendling med bil FÖRORD Kommunfullmäktige

Läs mer

Förändrade resvanor i Stockholms län

Förändrade resvanor i Stockholms län RAPPORT 2006:67 VERSION 0.5 Förändrade resvanor i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Förändrade resvanor i Stockholms län - Effekter av Stockholmsförsöket Serie nr:

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

RESTIDER OCH TRÄNGSEL FÖR 50 BILPENDLARE UNDER STOCKHOLMSFÖRSÖKET

RESTIDER OCH TRÄNGSEL FÖR 50 BILPENDLARE UNDER STOCKHOLMSFÖRSÖKET HJ RESTIDER OCH TRÄNGSEL FÖR 50 BILPENDLARE UNDER STOCKHOLMSFÖRSÖKET RESULTAT AV GPS-BASERADE MÄTNINGAR SLUTRAPPORT Stockholm 2006-06-15 Stefan Myhrberg SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Resor till och från två större arbetsplatser

Resor till och från två större arbetsplatser RAPPORT 2006:41 VERSION 1.0 Resor till och från två större arbetsplatser Effekter av Stockholmsförsöket, slutrapport Dokumentinformation Titel: Resor till och från två större arbetsplatser Effekter av

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

FÖRSTA HALVLEK EN PRELIMINÄR ANALYS AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS DELRAPPORT II EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

FÖRSTA HALVLEK EN PRELIMINÄR ANALYS AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS DELRAPPORT II EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRSTA HALVLEK EN PRELIMINÄR ANALYS AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN DELRAPPORT II AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) KORT SAMMANFATTNING AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) har sedan

Läs mer

Foto: Carl Swensson 2005:35. Invånarnas upplevelser av stadsmiljön. Stockholmsförsöket

Foto: Carl Swensson 2005:35. Invånarnas upplevelser av stadsmiljön. Stockholmsförsöket Foto: Carl Swensson 2005:35 Invånarnas upplevelser av stadsmiljön Stockholmsförsöket Våren 2005 2005:35 Transek AB FÖRORD Detta arbete utförs med målsättning att följa upp Stockholmsförsökets delmål att

Läs mer

Titel Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006

Titel Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006 Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006 Dokumentinformation Titel Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006 Kontakt: Miljöavgiftskansliet,

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= == Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet Christer

Läs mer

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket Resultat från intervjuer med boende i Stockholms län juni 2005 Utrednings- och statistikkontoret Hans-Åke Gustavsson

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Metod har varit telefonintervjuer och 150 intervjuer har gjorts inom varje geografisk målgrupp.

Metod har varit telefonintervjuer och 150 intervjuer har gjorts inom varje geografisk målgrupp. Metod har varit telefonintervjuer och 150 intervjuer har gjorts inom varje geografisk målgrupp. 00 adresser har använts inom respektive kvotgrupp och vi har ringt till dess kvoten har fyllts. Totalt har

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

2006:31. Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket

2006:31. Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket 2006:31 Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket KORT SAMMANFATTNING En samhällsekonomisk analys är ett sätt att systematiskt försöka sammanfatta en åtgärds samtliga effekter och kostnader. Analysen

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR

EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR HJ EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR SLUTRAPPORT Stockholm 2006-05-28 Ida Blomberg Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007 Siamak Baradaran Trafikkontoret/Stockholm stad 2007-11-23 siamak.baradaran@tk.stockholm.se +46-8 508 279 09 +46-761 22 79 09 Leif Carlsson Vägverket region Stockholm Leif.carlsson@vv.se +46-8 757 66 78

Läs mer

Underlags-PM Sammanfattning av telefonundersökningar genomförda i november 2013 och juni 2014

Underlags-PM Sammanfattning av telefonundersökningar genomförda i november 2013 och juni 2014 Fördjupad utredning om trängselskattesystemets utformning på Östra Hisingen Underlags- Sammanfattning av telefonundersökningar genomförda i november 2013 och juni 2014 Göteborg 1 (40) S w e co Gullbergs

Läs mer

RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0. Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport

RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0. Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0 Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport Dokumentinformation Titel: Stockholmsförsökets effekter på

Läs mer

MED SVENSKA FÖRETAGARE

MED SVENSKA FÖRETAGARE NNRs SKOP-UNDERSÖKNING SKOP-undersökning 2016 MED SVENSKA FÖRETAGARE Februari 2017 NNR Service AB, Stockholm, 2017 Om NNRs SKOP-undersökning Regelförbättring är en bred och komplex fråga som påverkas av

Läs mer

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt i Stockholm Trängselskatt i Stockholm 1 Vatten delar Stockholm Vatten delar Stockholm All trafik genom staden leds över ett fåtal hårt belastade broar och leder Enbart Essingeleden trafikeras av cirka 150 000 fordon/dygn

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

2006:36. Samhällsekonomiska fördelningseffekter av Stockholmsförsöket

2006:36. Samhällsekonomiska fördelningseffekter av Stockholmsförsöket 26:36 Samhällsekonomiska fördelningseffekter av Stockholms KORT SAMMANFATTNING liggande studie är ett komplement till rapporten Samhällsekonomisk analys av Stockholms (Transek 26:31). Studiens huvudfråga

Läs mer

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen.

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. Enkäter bland personal vid kommunalt och enskilt drivna äldreboenden

Läs mer

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. UNGDOMSENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av ungdomar som deltagit i någon av Terapikoloniers sommarverksamheter 2013. Enkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Halmstad Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner

Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner Basalternativet: 1. Trafikanalyser för att kvantifiera effekten på bil- och kollektivtrafiken och framkomligheten. Genom trafikstudier under oktober 2007 respektive

Läs mer

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport 2012-11-09 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson:

Läs mer

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015 -research Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 3 och 9 intervjuades 600 företagare/ företagsledare

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik.

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik. USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Slutrapport Resultat från intervjuer med boende

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län T r ygghet s under s ökni ng 2014 Kr onober gsl än Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kronobergs län har sedan 2005 genomfört medborgarundersökningar i samtliga länets kommuner, frånsett

Läs mer

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare?

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Anne Engardt Previa AB Gamla Rådstugugatan 37 62 36 Norrköping telefon 11-19 19 2 anne.engardt@previa.se Handledare

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Lokalt företagsklimat

Lokalt företagsklimat Lokalt företagsklimat ANNA SJÖDIN MAJ Länsrapport Västernorrland Innehållsförteckning Sammanfattning... Metod... Disposition... Basfaktorer... Enkätsvar...9 Sammanfattande omdöme... Bra exempel för framtiden...

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Regionalekonomisk utvärdering av Stockholmsförsöket

Regionalekonomisk utvärdering av Stockholmsförsöket Regionalekonomisk utvärdering av Stockholmsförsöket Christer Anderstig, Hélène Bratt, Lennart Fridén Frida Saarinen och Lina Sjölin Inregia AB, Maj, 2006 på uppdrag av Miljöavgiftskansliet Inregia AB,

Läs mer

Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Utvärdering

Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Utvärdering Dnr Sida 1 (5) 2016-08-30 Handläggare Kerstin Alquist 08-508 260 77 Till Trafiknämnden 2016-09-22 Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Utvärdering Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

skyltar, transpondrar och tullkepor

skyltar, transpondrar och tullkepor skyltar, transpondrar och tullkepor Stockholmsförsöket i Stadsmuseets samlingar 7 2 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u Skyltar som numera finns i Stadsmuseets samlingar. Foto: Ramón Maldonado, 2008,

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 5 och 9 intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor En undersökning om småföretagares semestervanor Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Jobbar du på semestern?... 4 Hur många timmar en vanlig semestervecka ägnar du åt företaget?... 7 Upplever

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

RAPPORT 2006:49 VERSION 1.0. Trafiksäkerheten i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket, slutrapport

RAPPORT 2006:49 VERSION 1.0. Trafiksäkerheten i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket, slutrapport RAPPORT 2006:49 VERSION 1.0 Trafiksäkerheten i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket, slutrapport Dokumentinformation Titel: Trafiksäkerheten i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket, slutrapport

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Ny enkätundersökning samt analys av markägarnas svar i tidigare genomförda enkäter kring processerna för formellt skydd av skog 2011-09-02 Analys & Strategi

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:5 Kommunrapport - Allmänna frågor Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003 Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration Ingvar Svensson Maj 2003 Förord På några tiotal år har andelen människor med utländsk bakgrund i Sverige stigit snabbt. De stora majoriteten av de

Läs mer

Trafiken i Stockholms län 2007

Trafiken i Stockholms län 2007 Trafiken i Stockholms län 27 Rapporten är publicerad i samarbete mellan Regionplane- och trafikkontoret och AB Storstockholms lokaltrafik. RTK INFO 3:28 SL PLAN rapport 28:9 Omslagsfoto: Anna Blomquist,

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kalmar län har sedan slutet av 1990-talet genomfört medborgarundersökningar med viss frekvens i länets kommuner

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer