Arbetsmiljöundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöundersökning"

Transkript

1 Arbetsmiljöundersökning 1

2 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat 6 Tandvårdpersonal 6 Arbetstider 7 - Heltid och deltid 7 - Orsak till deltid 7 - Övertid 8 - Arbetstid 8 Förändringar i yrket 9 Balans i arbetet 11 Utbildning/kompetsutveckling 12 Fysisk arbetsmiljö 12 Psykisk arbetsmiljö 1 Syn på tandläkaryrket 18 Sammanfattande resultat 19 Bilaga - Enkät 21 2

3 Sammanfattning Sveriges Tandläkarförbund har under höst gomfört arbetsmiljöundersökning. Undersökning, som gomfördes med hjälp av Statistiska ctralbyrån, är uppföljning på d arbetsmiljöundersökning som Sveriges Tandläkarförbund gomförde höst 199. Undersökning har gomförts med hjälp av postkät. Urvalet bestod av 86 personer, vilket utgör drygt 1% av de yrkesverksamma tandläkarna som är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund. Urvalet drogs från förbundets medlemsregister. Svarsfrekvs blev 81% (68 personer). Inom tandläkarkollektivet arbetar många kvinnor deltid. Både inom d privata och offtliga sektorn är det närmare sex av tio tandläkare som arbetar deltid. De vanligaste orsakerna till deltidsarbete bland kvinnorna är att inte vilja eller orka arbeta heltid samt att familjesituation kräver det. De manliga tandläkarna arbetar i betydligt högre utsträckning heltid. De vanligaste skäl för att inte kunna minska sin arbetstid är d privatekonomiska situation, mottagning ekonomiska situation och att det inte finns deltidstjänster att söka. I gomsnitt arbetar hälft av alla tandläkare över anting varje dag eller dagar per vecka. D största förändring det saste året är att tillgång på patiter ökat. Drygt 6% av tandläkarna tycker att tillgång ökat mycket eller något. Arbetstakt har också ökat. Att vara tandläkare innebär att arbeta i ergonomiskt ogynnsamma arbetsställningar. De allra flesta arbetar framåtböjda då de inte stödjer sig med händerna eller armarna, de arbetar till stor del också i vrid ställning. Drygt av tre tandläkare har efter arbetet ont i nedre del av rygg minst dag per vecka upp till varje dag. Hälft av alla tandläkare har efter arbetet ont i övre del av rygg eller nack minst dag per vecka upp till varje dag. I jämförelse mellan kvinnliga och manliga tandläkare kan konstateras att de kvinnliga tandläkarna är mer utsatta för värk än de manliga kollegerna. I jämförelse med d gomsnittligt yrkesarbetande befolkning har tandläkarna betydligt ogynnsammare arbetsställningar och också mer värk än befolkning i gomsnitt. Tandläkarna i d offtliga sektorn uppger sämre psykosocial arbetsmiljö än kollegerna i d privata sektorn. Privattandläkarna anger betydligt större möjligheter att själv bestämma arbetstakt än tandläkarna i d offtliga sektorn. Drygt tre av tio tandläkare känner olust när de går till jobbet. Äv här är de offtliganställda mer utsatta och då särskilt kvinnorna. Att vara utsatt för mobbing från arbetskamrater eller chefer är också vanligare i d offtliga sektorn än i d privata. Beröm från chef är, för tandläkarna i d offtliga sektorn, inte så vanligt förekommande. Två av tre kvinnliga tandläkare där uppger att de eller får någon uppskattning från chef. Några viktiga slutsatser i undersökning är: * Sex av tio kvinnliga tandläkare arbetar deltid. De vanligaste orsakerna är att inte vilja eller orka arbeta heltid. * De kvinnliga tandläkarna är mer utsatta för värk än de manliga tandläkarna * Bland de kvinnliga tandläkarna är privattandläkarna mer utsatta för värk än tandläkarna inom d offtliga sektorn. Äv bland de manliga tandläkarna är det privattandläkarna som anger mest värk. Skillnad är inte alltid signifikant. * Tandläkarna i d offtliga sektorn uppger sämre psykosocial arbetsmiljö än kollegerna i d privata sektorn. 3

4 Uppdraget Bakgrund och h syfte På uppdrag av Sveriges Tandläkarförbund gomförde Statistiska ctralbyrån (SCB) höst 199 attitydundersökning om arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor bland tandvårdspersonal. Resultat var avsedda att vara underlag för STF:s satsningar på arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor de närmaste år. För att få kunskap om gomförda insatser inom arbetsmiljöområdet givit något resultat gomfördes uppföljande arbetsmiljöundersökning höst. Jämställdhetsperspektivet planeras att följas upp med separat kät under vår 1. Undersöknings omfattning och h gomförande Undersökning gomfördes med hjälp av postkät. Enkät innehöll 32 frågor med fasta svarsalternativ och öpp fråga. Frågorna har utarbetats i samarbete mellan SCB och Sveriges Tandläkarförbund. Några av frågorna från 199 års undersökning ingick i dna undersökning om tandläkarnas arbetsmiljö. SCB ansvarade för urvalet, som drogs från Sveriges Tandläkarförbunds medlemsregister. Urvalet bestod av 86 personer, vilket utgör drygt 1 % av de yrkesverksamma tandläkarna som är medlemmar i förbundet. Urvalet stratifierades på kvinnor och män i privat och offtlig tandvård. Insamlingsperiod omfattade tid 29 augusti t.o.m. 4 oktober. Utsändning och insamling av käterna har skett per post. Två påminnelser har skickats. D första i form av ett tack- och påminnelsekort, och d andra via ett särskilt påminnelsebrev, som skickades tillsammans med ny kät. De inkomna käterna har dataregistrerats gom skanning, teknik som är säkrare än manuell registrering av siffror. Utsändning av blanketter, dataregistrering och tabellframställning har gjorts av SCB. Svarsfrekvs och bortfall Population utgjordes av de yrkesverksamma tandläkare som är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund. Cirka 9 % av Sveriges tandläkare i yrkesverksam ålder är medlemmar i förbundet. Svarsfrekvs blev 81 proct (68 personer), vilket får anses som ett bra resultat. Sveriges Tandläkarförbund hade bl.a. via sin eg tidning informerat om undersökning och dess syfte, vilket trolig var av de bidragande orsakerna till att svarsfrekvs översteg 8 proct. Det registrerade bortfallet på 2 personer fördelade sig ligt följande: 18 personer har klassats som övertäckning, d.v.s. de tillhör ej population då de ej är yrkesverksamma som tandläkare längre, tre var postreturer, två vägrade och önskade ej deltaga. En person har registrerats under beteckning annat skäl. Resultatet av datainsamling Grupp Population Urval Svarande Övertäckn Svarsandel Svarsandel exkl övertäck inkl övertäck Kvinnor offtlig tandvård ,6 % 84,6 % tlig tandvård ,3 % 79, % Kvinnor privat tandvård ,6 % 84,4 % tandvård ,2 % 71,6 % Summa ,4 % 79,7 % 4

5 Jämförelser För att se om någon förändring ägt rum inom arbetsmiljöområdet kommer del av svar i årets undersökning att jämföras med svar i 199 års arbetsmiljöundersökning. SCB gomför vartannat år arbetsmiljöundersökning, 1999 års undersökning gomfördes på uppdrag av Arbetarskyddsstyrels. Arbetsmiljöundersökning 1999 är baserad på ett urval av drygt 14 personer av d sysselsatta befolkning. En del av frågorna i förbundets arbetsmiljöundersökning har dna gång varit dsamma som några av frågorna i SCB s arbetsmiljöundersökning från Syftet med detta är att kunna göra vissa jämförelser mellan tandläkarna arbetssituation med befolknings.

6 Utbildning/kompetsutvec ompetsutveckling Diagram 27 Diagram 3 Utsätts du i ditt arbete för kemikalier? Har du behov av utbildning/kompetsutveckling i odontologi? 3 2 2, , Ja 84, 86,3 1 8, Nej 1, 13, ,8 Nästan hela tid 17,6 1, 1 7,3 Siffrorna anger proct av samtliga svarande Siffrorna anger proct, fördelat på kön och verksamhetsområde Diagram 31 Diagram Har du behov av utbildning/ kompetsutveckling i ADB/datautbildning? 84,6 I snitt anser sig närmare nio av tio tandläkare ha behov av utbildning/kompetsutveckling inom odontologi. Drygt åtta av tio anser att de behöver utbildning/kompetsutveckling inom datorområdet. Här är behovet något större bland kvinnorna än bland männ. Fysisk arbetsmiljö Diagram Ja 77,6 77,8 1,4 9 Nej 22,4 22,2 Siffrorna anger proct, fördelat på kön och verksamhetsområde Utsätts du i ditt arbete för vibrationer, från handhållna maskiner? Arbetar du ibland framåtböjd, då du inte stödjer dig med händerna eller armarna? Nästan hela tid Diagram 32,8 19,2 26,2 22,4 17,3 16,2 1,4 13,8 3,1 3,7 kvinnor och verksamhetsområde Arbetar du ibland framåtböjd, då du inte stödjer dig med händerna eller armarna? ,3 9,6 Nästan hela tid 19,2 19,2 21,2,3 22,6,9 18, 1,7, 26 män och verksamhetsområde ,9 1,7 19,9 21, 1 1,1 Nästan hela tid Siffrorna anger proct av samtliga svarande 12

7 Diagram 33 Diagram Arbetar du ibland i vrid ställning? 19,1 16,8 Nästan hela tid 22,9 22,9 22,8 22,9 21,9 18,6 16,3 14, 1, Har du efter arbetet ont i nedre del av rygg? 18,6 16,3 17,4 17,6 18, ,6 1, 7 6,3 dgr/mån 2,6 38,7 kvinnor och verksamhetsområde män och verksamhetsområde Diagram 34 Diagram ,3 8,8 Nästan hela tid Arbetar du ibland i vrid ställning? 18,8 16,3 22, ,3 26, 1,3 24,,6 4,8 män och verksamhetsområde Har du efter arbetet ont i övre del av rygg eller nack? ,8 24,6 19,1 23,2 9,2 9 17,6 16, ,8 dagr/mån 8,4 1,2 kvinnor och verksamhetsområde Diagram 3 Diagram 38 Har du efter arbetet ont i nedre del av rygg? 2 Har du efter arbetet ont i övre del av rygg eller nack? 21, 21,4 22,8 22, , 12,4 14,2 19,6 8,7 6,7 17,3 18,7 18,1 17,7 dgr/mån 2,2 24,9 kvinnor och verksamhetsområde , 13,1 18,6 9,9, 18,6 16,9 1,1 dgr/mån män och verksamhetsområde 13

8 Diagram 39 Diagram Diagram Har du efter arbetet ont i axlar eller armar? 29,4 27, 18,3 18 8,1,6 19,9 1,9 13, dgr/mån 17, 17, Totalt anser av tio tandläkare att de utsätts för vibrationer från handhållna maskiner. Övriga tandläkare anser sig utsatta för detta i varierande grad. Närmare 7% av alla svarande uppger att de utsätts för vibrationer ungefär 1/4 av tid upp till nästan hela tid. 9 kvinnor och verksamhetsområde Har du efter arbetet ont i axlar eller armar? 18,6 16,9 14,1 1,1 13,4 16, ,8 11 7,7 dgr/mån 24,4 33,8 män och verksamhetsområde Har du p.g.a arbetet, under de saste 12 månaderna, haft besvär med hörseln?,2 1,4 Alltid För det mesta Sällan Aldrig Siffrorna anger proct av samtliga svarande 24,1 6,4 I d gomsnittliga yrkesverksamma befolkning uppger drygt 7% att de utsätts för dessa vibrationer minst 1/4 av tid. Drygt hälft av tandläkarna uppger att de utsätts för kemikalier under minst halva tid upp till nästan hela tid. Att vara tandläkare innebär också att arbeta i ergonomiskt ogynnsamma ställningar. Väldigt många arbetar framåtböjda då de inte stödjer sig med händerna eller armarna, de arbetar till stor del också i vrid ställning. Drygt 77% av samtliga tandläkare anger att de arbetar framåtböjda, utan stöd för händerna eller armarna, minst 1/4 av tid. Motsvarande siffra för befolkning är drygt 27%. Mer än 8% av tandläkarna arbetar i vrid ställning minst 1/4 av tid. Motsvarande siffra för befolkning är knappt 28%. Männ i d offtliga sektorn är dock inte lika utsatt för detta som övriga tandläkare. Att arbeta på detta sätt innebär ofta påverkan på kropp. Drygt av tre tandläkare har efter arbetet ont i nedre del av rygg minst dag per vecka upp till varje dag. I gomsnitt bland befolkning har av fyra ont i nedre del av rygg varje vecka. Hälft av alla tandläkare har efter arbetet ont i övre del av rygg eller nack minst dag per vecka upp till varje dag. Av dessa uppger drygt två av tio att de har ont i dessa områd varje dag. Gomsnittligt i befolkning har knappt av tre personer dessa besvär varje vecka. I arbetsmiljöundersökning 199 uppgav nästan var tredje kvinnlig tandläkare och var femte manlig nack- och ryggbesvär. Drygt två av tio tandläkare uppger också att de varje dag efter arbetet har ont i axlar eller armar. Männ i d offtliga sektorn har i mindre utsträckning dessa besvär i jämförelse med de manliga privattandläkarna, skillnad är dock inte signifikant. I jämförelse mellan kvinnliga och manliga tandläkare kan dock konstateras att de kvinnliga tandläkarna är betydligt mer utsatta för värk än de manliga kollegerna. Det är också vanligare att de kvinnliga privattandläkarna har ont varje dag efter arbetet i nedre del av rygg och i övre del eller nack, i jämförelse med kvinnorna i d offtliga sektorn, skillnad är dock inte signifikant. Äv i 199 års arbetsmiljöundersökning var det större andel av de kvinnliga tandläkarna än av de manliga som uppgav att de hade problem. Och äv i d undersökning var det större andel tandläkare inom d privata sektorn än inom folktandvård som upplevde dessa problem. Äv då var det de kvinnliga tandläkarna inom d privata sektorn som hade de största problem. Precis som i årets undersökning var nack- och ryggbesvär det största problemet. 6% av tandläkarna i årets undersökning uppger att de aldrig har problem med hörseln, övriga 4% anger problem med hörseln i varierande grad. 14

9 En av tre kvinnliga tandläkare inom d offtliga sektorn har under de saste 12 månaderna allvarligt övervägt att byta yrke, m inte vidtagit någon åtgärd för detta. Totalt har närmare av fyra tandläkare under det saste året allvarligt övervägt att byta yrke, m inte vidtagit någon åtgärd. I arbetsmiljöundersökning 199 var det av tre bland de kvinnliga och av fyra bland de manliga tandläkarna som övervägt att byta yrke. Då liksom nu var det få som gjort något aktivt för detta. Sammanfattande resultat Åtta av tio tandläkare har under de saste tre år inte bytt arbetsplats. De som i minst utsträckning bytt arbetsplats är manliga privatpraktiker. Vanligast är att byta från folktandvårdsklinik till annan. Näst vanligaste typ av arbetsbyte är att som kvinnlig tandläkare byta från folktandvård till privattandvård. Närmare 6% av de kvinnliga tandläkarna arbetar deltid. Bland männ har något fler privatpraktiker, i jämförelse med 199 års arbetsmiljöundersökning, börjat arbeta deltid. Bland kvinnorna har deltidsarbetandet minskat något i jämförelse med för fem år sedan. De vanligaste orsakerna till att arbeta deltid är att inte vilja eller orka arbeta heltid samt familjeskäl. Att arbeta mycket övertid är vanligt inom tandvård. Hälft av alla tandläkare arbetar över anting varje dag eller dagar per vecka. Bland befolkning i övrigt uppger 21% att de arbetar över varje dag eller dagar per vecka. I jämförelse med arbetsmiljöundersökning 199 har övertid ökat för alla kategorier förutom de manliga privatpraktikerna. De som till största del vill minska sin arbetstid är männ, detta är dock inte signifikant. Det vanligaste skälet för att inte kunna minska sin arbetstid är mottagnings ekonomiska situation m äv d privat ekonomiska situation är ett vanligt angivet skäl samt avsaknad av deltidstjänster att söka. Sedan 199 har betydels av mottagnings ekonomiska situation ökat för tandläkarna inom d offtliga sektorn och minskat för de privatpraktiserande männ. D största förändring som skett det saste året är att tillgång på patiter ökat, till skillnad mot 199 då tillgång på patiter var något som angavs ha minskat mycket. I årets undersökning anges äv arbetstakt har ökat. Lön har också ökat något det saste året. Framförallt är det tandläkarna inom d offtliga sektorn som anser detta, de privatpraktiserande tandläkarna anser i högre utsträckning att lön varit oförändrad det saste året. D största minskning det saste året gäller arbetsglädj. Det är framförallt tandläkarna inom d offtliga sektorn som upplever detta. Äv i arbetsmiljöundersökning 199 stod arbetsglädj för d största minskning. Vad gäller balans mellan kliniskt och annat arbete anser många inom d offtliga sektorn att det är för stor andel kliniskt arbete. Äv i 199 års undersökning var det dna grupp som ansåg sig ha för mycket klinisk tid. Bland de offtliganställda männ har dock stor förbättring inträffat sedan 199, då större andel av dessa idag anser att det råder bra balans mellan kliniskt och annat arbete. Med annat arbete avses här administration, information, inläsning, kontakter med kolleger och liknande. Bland kvinnorna i d privata sektorn är det fler i dag som, i jämförelse med 199, anser att det är för stor andel kliniskt arbete och betydligt färre som anser att det är för stor andel annat. Männ i d privata sektorn tycker ungefär likadant i dag som 199. Närmare 7% av alla svarande uppger att de utsätts för vibrationer från handhållna maskiner ungefär 1/4 av tid upp till nästan hela tid. Detta är betydligt fler än i d gomsnittliga yrkesverksamma befolkning, där drygt 7% uppger att de utsätts för dessa vibrationer minst 1/4 av tid. Drygt 77% av samtliga tandläkare anger att de arbetar framåtböjda utan stöd för händerna eller armarna minst 1/4 av tid. Äv här skiljer sig tandläkarna från d gomsnittliga befolkning, där motsvarande siffra är drygt 27%. Mer än 8% av tandläkarna arbetar i vrid ställning minst 1/4 tid, här är motsvarande siffra för befolkning knappt 28%. Att arbeta i dessa arbetsställningar leder ofta till värk. Drygt av tre tandläkare har efter arbetet ont i nedre del av rygg minst dag per vecka upp till varje dag. Hälft av alla tandläkare har efter arbetet ont i övre del av rygg eller nack minst dag per vecka upp till varje dag. I arbetsmiljöundersökning 199 uppgav nästan var tredje kvinnlig tandläkare och var femte manlig nack- och ryggbesvär. Drygt två av tio tandläkare uppger också att de varje dag efter arbetet har ont i axlar eller armar. Tandläkarna har inom flera områd betydligt mer värk än befolkning i övrigt. I jämförelse mellan kvinnliga och manliga tandläkare kan konstateras att kvinnor är betydligt mer utsatta för värk än de manliga kollegerna. Äv i 199 års undersökning var det större andel av de kvinnliga tandläkarna än av de manliga som uppgav att de hade problem. Och äv i d undersökning var det större andel tandläkare inom d privata sektorn än 19

10 inom folktandvård som upplevde dessa problem. Äv då var det de kvinnliga tandläkarna inom d privata sektorn som hade de största problem. Precis som i årets undersökning var nack- och ryggbesvär det största problemet. Inom d privata sektorn finns betydligt större möjligheter att själv bestämma arbetstakt än inom d offtliga sektorn. Närmare tre av tio tandläkare känner olust när de går till jobbet. Känslan infinner sig mellan dag i veckan till varje dag. Äv här är de offtliganställda kvinnorna mer utsatta. Av d gomsnittliga befolkning har 18% uppgett att de känner olust minst varje vecka inför att gå till arbetet. Tandläkarna i d offtliga sektorn får inte så ofta uppskattning från sin chef. Däremot får samtliga tandläkare mycket uppskattning från andra personer, t ex. patiterna. Äv här är det skillnad på tandläkarna i respektive sektor. Privattandläkarna anger att de i högre utsträckning får uppskattning varje dag än kollegerna i d offtliga sektorn. Totalt har närmare av fyra tandläkare under det saste året allvarligt övervägt att byta yrke, m inte vidtagit någon åtgärd. I arbetsmiljöundersökning 199 var det av tre bland de kvinnliga och av fyra bland de manliga tandläkarna som övervägt att byta yrke. Då liksom nu var det få som gjort något aktivt för detta.

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Arbetsmiljön vid svenska universitet och högskolor våren 2002

Arbetsmiljön vid svenska universitet och högskolor våren 2002 Arbetsmiljön vid svenska universitet och högskolor våren 2002 2 (104) Innehåll sidan Inledning 3 Syfte, omfattning och genomförande 3 Redovisning 3 En kort bakgrund 4 Resultat 5 En översikt 6 1. Allmänt

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 2 Inledning Hotell- och restaurangfacket ställde frågor till flera hundra anställda inom hotellstäd om

Läs mer

Undersökning om förekomsten av hot och våld mot taxiförare. 1. Inledning

Undersökning om förekomsten av hot och våld mot taxiförare. 1. Inledning 1(25) Undersökning om förekomsten av hot och våld mot taxiförare En uppföljning av undersökningen från 1999 1. Inledning Denna rapport redovisar resultaten från en enkätundersökning som genomförts under

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Kontakt: Tobias Brännemo Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 17 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum:

Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört

Läs mer

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder?

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Kalmar: Det stora flertalet är i allmänhet nöjda med sina tänder (79%) och sina tänders utseende (76%). En andel på 21% är inte nöjda med

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Arbetsmiljön i statlig sektor 2011

Arbetsmiljön i statlig sektor 2011 Arbetsmiljön i statlig sektor 2011 Rapportserie 2012:6 Arbetsgivarverket Arbetsmiljön i statlig sektor år 2011 2012-08-28 1106-0311 Förord Denna rapport syftar till att beskriva nuläget och utvecklingen

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11)

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11) RAPPORT PTP enkät 2011 För kontakt: Mahlin Olsson, 08-567 06 407 mahlin.olsson@psykologforbundet.se 2011-10-05 1(11) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning

Läs mer

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 1 Sammanfattning Sju av tio biståndshandläggare anser att antalet arbetsuppgifter har ökat Sex av tio biståndshandläggare

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Arbetsmiljön i statlig sektor år 2013

Arbetsmiljön i statlig sektor år 2013 Arbetsmiljön i statlig sektor år 2013 2014-09-02 2014/0134 Förord Denna rapport syftar till att beskriva nuläget och utvecklingen av arbetsmiljön i statlig sektor. En god arbetsmiljö är ett av de övergripande

Läs mer

Arbetsmiljöundersökningen 1999

Arbetsmiljöundersökningen 1999 Arbetsmiljöundersökningen 1999 AM0501 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Arbetsmarknad A.2 Statistikområde Arbetsmiljö A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöenkät Psykosocial arbetsmiljö 13 aug 2015 KC Gävle Försäkringskassan Inledning Denna enkät består av 31 frågor som besvarats anonymt via enkät på internet. Enkäten är framarbetad av Prevent;

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Stockholm 2014-04-25 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Nr 3 2014 Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Bakgrund och svarsfrekvens Läkarförbundet skickade i januari

Läs mer

Rapport till Svenska Vård februari 2015

Rapport till Svenska Vård februari 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 100 socialchefer. Intervjuerna gjordes mellan den 8 januari och 17. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Arbetsliv Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport arbetsmiljökompetens 2008 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Frukostseminarium Äldrecentrum 16 maj 2017 Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Vem ska arbeta

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Lönestatistik 2014 för företagsläkare och skolläkare

Lönestatistik 2014 för företagsläkare och skolläkare Stockholm 2015-04-13 Till Läkarförbundets lokal- och yrkesföreningar Nr 8 2015 Lönestatistik 2014 för företagsläkare och skolläkare Bakgrund och syfte Läkarförbundet skickade i januari 2015 ut en enkät

Läs mer

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist Om undersökningen Fältperiod: 10 augusti 16 september 2015 Omfattning och urval: Totalundersökning

Läs mer

Foto: Mark Seelen/Corbis/Scanpix ATT SOVA MED JOBBET TJÄNSTEMÄNNENS ARBETSVILLKOR

Foto: Mark Seelen/Corbis/Scanpix ATT SOVA MED JOBBET TJÄNSTEMÄNNENS ARBETSVILLKOR Foto: Mark Seelen/Corbis/Scanpix ATT SOVA MED JOBBET TJÄNSTEMÄNNENS ARBETSVILLKOR Författare: Jana Fromm, TCO, och Ulrika Hagström, TCO. Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion Tryck:

Läs mer

Studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö. Genomförd mars-april 2011. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö. Genomförd mars-april 2011. Rapport från Lärarnas Riksförbund Studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö Genomförd mars-april 11 Rapport från Lärarnas Riksförbund Studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö Innehåll Inledning... 3 Metod... 4 Resultat... 5 Bakgrundsfrågor...

Läs mer

Arbetsmiljön i statlig sektor 2015

Arbetsmiljön i statlig sektor 2015 Arbetsmiljön i statlig sektor 15 Arbetsgivarverket Dnr 16/3 Förord Rapporten Arbetsmiljön i statlig sektor 15 ger både en nulägesbeskrivning och ett långsiktigt perspektiv på utvecklingen av arbetsmiljön

Läs mer

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Rapport 2013 - Tandvårdsgruppen, Landstinget i Östergötland www.lio.se 1. SAMMANFATTNING Landstinget har ansvar för planeringen av all tandvård inom landstingsområdet.

Läs mer

Kartläggning Skolkuratorer 2017 Delrapport: Dalarna med omnejd. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum:

Kartläggning Skolkuratorer 2017 Delrapport: Dalarna med omnejd. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: Delrapport: Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning om arbetssituationen

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet STATISTIK FÖRÄLDRA VÄNLIGA ARBETS PLATSER Familjen i det flexibla arbetslivet Flexibilitet är viktigt för många kvinnors karriär Sverige är långt ifrån jämställt. Trots stora framsteg tjänar kvinnor fort

Läs mer

Fakta om undersökningen

Fakta om undersökningen Medborgarnas attityder 2017 Fakta om undersökning Fakta om undersökningen Population och urval Populationen, d.v.s. de objekt som man vill kunna dra slutsatser om, utgjordes av samtliga invånare i åldern

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Jönköping

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Jönköping Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Jönköping Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Framtidens tandläkare En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Inledning Sveriges Tandläkarförbund genomförde under våren 2016 en enkätundersökning som omfattar tandläkare som

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

KARTLÄGGNING SKOLKURATORER. Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012

KARTLÄGGNING SKOLKURATORER. Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012 KARTLÄGGNING SKOLKURATORER Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012 Gun Pettersson gun.pettersson@novus.se Viktor Wemminger viktor.wemminger@novus.se Bakgrund och syfte Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR?

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? Examensarbete 35 poäng Författare: Lena Gräsberg Paula Salloum Handledare: Doris Karlsson Våren 2015

Läs mer

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen.

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. Enkäter bland personal vid kommunalt och enskilt drivna äldreboenden

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

Projekt Vackert Rättvik Projektet

Projekt Vackert Rättvik Projektet Projekt Vackert Rättvik Projektet Vackert Rättvik startade 1994 och byggdes färdigt 2005. Syftet var att förbättra miljön längs riksvägen och stationsområdet och att skapa ett samarbete mellan kommunen,

Läs mer

Arbetsmiljön i statlig sektor. en bearbetning av arbetsmiljöundersökningarna 1991-2001

Arbetsmiljön i statlig sektor. en bearbetning av arbetsmiljöundersökningarna 1991-2001 Arbetsmiljön i statlig sektor en bearbetning av arbetsmiljöundersökningarna 1991-21 Innehållsförteckning Inledning... 3 Arbetsmiljö och ohälsa... 3 Resultaten... 3 Synen på framtiden ljusnar... 4 De statsanställdas

Läs mer

Arbetsmiljön i små mekaniska verkstäder. Rapport S7/98 (Delrapport i projektet MekVerk Bergslagen)

Arbetsmiljön i små mekaniska verkstäder. Rapport S7/98 (Delrapport i projektet MekVerk Bergslagen) 1 Arbetsmiljön i små mekaniska verkstäder Undersökning hösten 1997 med formulär FF1C Rapport S7/98 (Delrapport i projektet MekVerk Bergslagen) Arbetsgrupp Åke Oliv, arbetsmiljöingenjör Sofia Loodh, miljösköterska

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

2016:26 B. Tillit på jobbet

2016:26 B. Tillit på jobbet 2016:26 B Tillit på jobbet Innehåll Sammanfattande iakttagelser 5 1 En undersökning om tillit på jobbet 9 2 Kartläggning av tillit på jobbet 13 3 Kartläggning av detaljstyrning och kontroll 19 4 Kartläggning

Läs mer

Teknisk rapport Enkät om kunskaper och attityder till trafiksäkerhet 2007 (VV27), Trafiksäkerhetsenkäten 2007

Teknisk rapport Enkät om kunskaper och attityder till trafiksäkerhet 2007 (VV27), Trafiksäkerhetsenkäten 2007 Datum Beteckning 2007-07-04 850957-2/164835 853259-0/174775 Ert datum Er beteckning Enheten för transportstatistik TR80A 2007:6289 Ingemar Ekander RM/TRP Teknisk rapport Enkät om kunskaper och attityder

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

betsmilj Akademikers ar Karin Fristedt 2016

betsmilj Akademikers ar Karin Fristedt 2016 jö l i m s t e b r a s r e k i m e d a k A 6 1 0 Karin Fristedt 2 2016 Akademikers arbetsmiljö Karin Fristedt Citera gärna ur skriften, men ange källa. Karin Fristedt och Saco 2016 ISBN: 978-91-88019-16-5

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Äldreforskardagen 22 mars 2017 Marta Szebehely Professor Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Checklista Mini www.fastighets.se

Checklista Mini www.fastighets.se Checklista Mini www.fastighets.se Fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet hos dig? SAM 2001:1 Din arbetsgivare har ansvar för att du har en så säker och skadefri arbetsmiljö som möjligt. Som anställd

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Kön Ålder Fackligt uppdrag Abetat inom Posten

Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Kön Ålder Fackligt uppdrag Abetat inom Posten Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Ja 72% 70% 76% 78% 70% 67% 77% 70% 76% 74% 67% Nej 27% 30% 23% 21% 30% 30% 22% 29% 24% 25% 31% Vet ej 1% 1% 1% 1% - 2% 1% 1% 1% 1% 2% Känner

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Kort rapport om fynden Allmänt om undersökningen Enligt Tandvårdslagen har landstinget ansvar för planering av

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Kartläggning Skolkuratorer Totalrapport Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum:

Kartläggning Skolkuratorer Totalrapport Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: Kartläggning Skolkuratorer Totalrapport 2017 Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: 2017-02-21 1 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB TNS Sifo AB 2013-04-29 Bakgrund och metod Bakgrund/syfte Telia Sonera Sverige AB ville genomföra en mätning för att se vilken mobiloperatör som svenska folket upplever

Läs mer

Hur länge ska folk jobba?

Hur länge ska folk jobba? DEBATTARTIKEL Bengt Furåker Hur länge ska folk jobba? Denna artikel diskuterar statsminister Fredrik Reinfeldts utspel tidigare i år om att vi i Sverige behöver förvärvsarbeta längre upp i åldrarna. Med

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Attityder till skolan Föräldrar 2012-09-10 Inledning Enheten för Utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under våren

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer