Studie över utbudet av tandvård i Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studie över utbudet av tandvård i Östergötland"

Transkript

1 Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Rapport Tandvårdsgruppen, Landstinget i Östergötland

2 1. SAMMANFATTNING Landstinget har ansvar för planeringen av all tandvård inom landstingsområdet. Planeringen skall utgå ifrån befolkningens behov av tandvård och skall bl.a. säkerställa att tillgängligheten till tandvård är likartad i hela länet. Tidsgränsen tre månader för bedömning, utredning och prioritering som finns i överenskommelsen mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och Folktandvården (FTV) sammanfaller med tidsgränsen för den nationella vårdgarantin inom hälso- och sjukvården. En enkätundersökning riktad till allmäntandläkarna och de privata tandhygienistföretagen i Östergötland genomfördes hösten Samtliga privattandläkare (PT), 100 stycken, klinikcheferna inom Folktandvården i Östergötland (FTV), 30 stycken, samt de privata tandhygienistföretagen, 4 stycken, var respondenter. I de fall en klinikchef är chef för flera kliniker har de svarat på en enkät för varje klinik. I denna rapport blir PT och FTV jämförda med varandra på liknande villkor. Det som måste tas hänsyn till vid tolkningen av resultaten är att vad gäller FTV avses kliniken, inte enskilda tandläkare, medan PT representerar varje enskild tandläkare. Vårdvolymerna skiljer sig mycket åt när FTV-kliniker och enskilda PT jämförs. De personer som svarat på enkäten benämns fortsättningsvis som tandläkarna samt de privata tandhygienistföretagen. Studien syftar till att: kartlägga hur utbudet av allmäntandvård, offentlig och privat, i Östergötland angavs vara på kommunnivå under hösten 2012, kartlägga hur tillgängligheten angavs vara för akuta patienter och för nya patienter samt jämföra förändringar med de föregående utbudsstudierna som genomförts Svarsfrekvensen i denna undersökning var 93 % för tandläkarna och 100 % för de privata tandhygienistföretagen. Utbudet av tandläkare i förhållande till befolkningen i de olika länsdelarna skiljer sig åt. Privattandvården finns inte etablerad i alla kommuner i Östergötland. I Ödeshög och Ydre kommun saknas privattandläkare. Akuta patienter får tid samma dag eller inom en vecka hos FTV och/eller PT i alla kommuner. Även de privata tandhygienistföretagen tar emot akuta patienter samma dag eller inom en vecka. Den prioriterade gruppen barn och ungdomar har god tillgång till tandvård i Östergötland. Nya barnpatienter kan få tid inom tre månader i 70 % av fallen inom PT och i 100 % av fallen inom FTV. 2

3 Nya vuxna patienter kan tas emot i alla kommuner. 29 % av tandläkarna svarade att de kan ta emot nya vuxna patienter inom en vecka. 12 % angav att de inte alls tar emot nya vuxna patienter, dessa var uteslutande inom PT. När det gäller underlag för ny mottagning i kommunen anser man i Ödeshög, Vadstena, Boxholm och Ydre att det ej finns underlag för ytterligare mottagning. I övriga kommuner är bilden mer splittrad. Det ringer fler patienter nu än för ett år sedan ansåg 20 % av tandläkarna. Ett av de privata tandhygienistföretagen ansåg att det ringer fler patienter nu än för ett år sedan och de övriga tre uppger att det ringer oförändrat antal patienter nu än för ett år sedan. Frågor om tandvårdstaxan är sällan förekommande. FTV uppgav att de har mer frågor om tandvårdstaxan än vad PT svarade att de har. En av nyckelfaktorerna i beskrivningen av tillgänglighet till tandvård är utbudet. Hösten 2012 kartlade, för femte gången, Landstinget i Östergötland utbudet av tandvård i länet, genom en enkät till såväl Folktandvården (FTV) som privattandvården (PT). Tidigare studier genomfördes åren 2000, 2003, 2006 och Efter bearbetning av denna utbudsstudie 2012 ses att tillgängligheten har förbättrats i jämförelse med de tidigare utförda utbudsstudier som genomförts. 3

4 2. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Bakgrund SYFTET MED STUDIEN MATERIAL OCH METOD Urval Enkäten Frågekonstruktion Utskick Enkäthantering kodning och avkodning Inläsning Resultatbearbetning och redovisning RESULTAT Svarsfrekvens Akuta patienter De egna revisionspatienterna som ringer akut Andra patienter som ringer akut Revisionspatienter Nya vuxna patienter (icke akuta) Nya barnpatienter (icke akuta) Underlag för ny mottagning i kommunen Underlag för en mottagning till i kommunen Ringer det nya patienter Tandvårdstaxan Tandläkarnas egna kommentarer DISKUSSION Tandvården i en utbudsstudie Svarsfrekvens Akuta patienter Revisionspatienter Underlag för en ny mottagning i kommunen Tandvårdstaxan Slutsatser BILAGA 1 Enkäten till tandläkarna BILAGA 2 Enkäten till de privata tandhygienistföretagen BILAGA 3 Svar från de privata tandhygienistföretagen

5 3. INLEDNING 3.1. Bakgrund Landstinget har enligt Tandvårdslagen ansvar för planeringen av all tandvård inom landstingsområdet, oavsett om den utförs i offentlig eller privat regi. I Östergötland svarar privattandvården för omkring 60 % av allmäntandvården för vuxna och 15 % av tandvården för barn och ungdomar. Planeringen skall utgå från befolkningens behov av tandvård och ska bland annat säkerställa att tillgängligheten till tandvård är likartad i hela länet. Inom Landstinget i Östergötland är det Tandvårdsgruppen inom ledningsstaben som handhar denna planering. Behovet av tandvård låter sig inte mätas på ett enkelt sätt. Den tandvård som verkligen ges till östgötarna är en sammanvägning av befolkningens behov, efterfrågan på tandvård samt det utbud som finns. Denna sammanvägning kompliceras av att efterfrågan inom vuxentandvården till viss del styrs av patientens ekonomi. Patienten står själv för en avsevärt större andel av den totala behandlingskostnaden inom tandvården än inom hälso- och sjukvården. Tandvårdens behandlingspanorama är också annorlunda med dels en stor andel förebyggande åtgärder och dels en stor andel reparationer av tidigare restaurationer. En av nyckelfaktorerna i beskrivningen av tillgänglighet till tandvård är utbudet. Hösten 2012 kartlade, för femte gången, Landstinget i Östergötland utbudet av tandvård i länet, genom en enkät till såväl Folktandvården (FTV) som privattandvården (PT). Tidigare studier genomfördes åren 2000, 2003, 2006 och Överenskommelsen mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och FTV styr FTV:s verksamhet. FTV ska bl.a. tillse att samtliga personer som vistas i länet har tillgång till akut tandvård, att patienter som söker allmäntandvård, i varje kommun, bedöms, utreds och prioriteras av kvalificerad personal inom tre månader från kontakt med tandvården och att resurserna fördelas så att befolkningen har lika tillgång till tandvård över hela länet. För tillgänglighet och tandvård på lika villkor för befolkningen erhåller FTV en särskild ersättning med tkr (2013 års ersättning). Landstinget ansvarar för att alla barn och ungdomar erbjuds regelbunden, fullständig och avgiftsfri allmän- och specialisttandvård t.o.m. det år de fyller 19 år. Barnet/ungdomen kan fr.o.m. det år de fyller 3 år välja tandläkare, FTV eller PT. Landstinget i Östergötland informerar 3-åringarnas föräldrar samt nyinflyttade barn och ungdomar om möjligheten att fritt välja tandläkare. Barnet/ungdomen kan när de så önskar byta tandläkare. Om barnet/ungdomen inte själv väljer någon tandläkare kallas de till FTV i sin närhet. Eventuellt behov av specialisttandvård ombesörjs av FTV. Barntandvårdsersättningen utbetalas till ansvarig tandläkare och avser fullständig allmäntandvård under ett år. Uppdraget och ersättningens storlek fastställs varje år av HSN och ersättningen för år 2013 är kr (år kr). Av barnen och ungdomarna i Östergötland var det år 2012 ca 15 % som valde att få sin tandvård utförd hos PT. Andelen som väljer PT har hittills ökat något för varje år som gått sedan modellen infördes år

6 4. SYFTET MED STUDIEN Syftet med studien är att: kartlägga hur utbudet av allmäntandvård, offentlig och privat, i Östergötland angavs vara på kommunnivå under hösten 2012 kartlägga hur tillgängligheten angavs vara för akuta patienter och för nya patienter samt jämföra förändringar med de föregående utbudsstudierna som genomförts 5. MATERIAL OCH METOD Utbudet studerades genom att göra en enkätundersökning riktad till tandläkarna och de fyra privata tandhygienistföretagen som är verksamma inom Östergötlands län Urval Samtliga privattandläkare (100) i Östergötland, klinikcheferna (30) inom Folktandvården i Östergötland, samt de privata tandhygienistföretagen (4) i Östergötland var respondenter. I de fall en klinikchef inom FTV är chef för flera kliniker har klinikchefen svarat på en enkät för respektive klinik. Det är endast de tandläkare och tandhygienistföretag som arbetar med allmäntandvård och som är verksamma inom Östergötlands län som tillfrågats. Figur1. Fördelning av tandläkarna, PT och FTV (kliniker), uppdelat per kommun Utskick PT FTV (kliniker) Totalt antal Ödeshög Boxholm Vadstena Mjölby Motala Ydre Kinda Åtvidaberg Linköping Valdemarsvik Söderköping Finspång Norrköping Totalt

7 Utbudet av allmäntandläkare, i förhållande till antalet invånare år, i de olika kommunerna skiljer sig åt. Figur 2. Antal invånare per tandläkare, 2012 Kommun Antal invånare Antal PT-tdl Antal FTV-tdl Antal inv. per tdl Ödeshög Boxholm Vadstena Mjölby Motala Ydre Kinda Åtvidaberg Linköping Valdemarsvik Söderköping Finspång Norrköping Totalt De privata tandhygienistföretagen som ingår i denna studie finns i Linköping och Norrköping Enkäten Frågekonstruktion Enkätfrågorna konstruerades utifrån fem olika delar. Liknande enkäter användes åren 2000, 2003, 2006 och Den slutliga enkäten omfattade 1 sida (Bilaga 1 och 2) med sammanlagt 9 frågor uppdelade enligt följande: A. Allmänna frågor. Två frågor om företagsform och kommun. B. Frågor om akuta patienter. Två frågor om hur snabbt de egna revisionspatienterna och andra patienter som ringer akut erhåller tid. C. Frågor om revisionspatienter. Två frågor om hur snabbt nya vuxna patienter och nya barnpatienter kan tas emot. D. Frågor om det finns underlag för en mottagning till i kommunen. Två frågor om det finns underlag för en mottagning till i kommunen och om det ringer fler/färre nya patienter som vill ha tid nu än för ett år sedan. E. Fråga om tandvårdstaxan. En fråga om patienterna ringer och frågar om tandvårdstaxan. F. Respondenternas egna kommentarer. 7 7

8 6. RESULTAT I den följande resultatredovisningen anges, i den löpande texten, resultaten från tidigare genomförda utbudsstudier inom parentes. Vid tolkningen av resultaten bör noteras att det för FTV avses en hel klinik, inte enskilda tandläkare, medan PT motsvarar varje enskild tandläkare. Vårdvolymerna skiljer sig därför åt när FTV och enskilda PT jämförs. De personer som svarat på enkäten benämns fortsättningsvis som tandläkarna samt de privata tandhygienistföretagen Svarsfrekvens Den totala svarsfrekvensen beträffande tandläkarna var 93 % (86 % år 2003, 96 % år 2006 respektive 96 % år 2009). En respondent har inte angett företagsform eller besvarat frågorna i enkäten och har därför helt uteslutits ur redovisningen. De 30 svaren från FTV utgör 100 % av de tillfrågade klinikerna och de 91 svaren från PT ger en svarsfrekvens på 91 % för de tillfrågade privattandläkarna. Av de privata tandhygienistföretagen svarade samtliga 4 tillfrågade. Dessa svar redovisas separat i bilaga 5. I diskussionen förs svaren från de privata tandhygienistföretagen in. 8 9

9 6. RESULTAT I den följande resultatredovisningen anges, i den löpande texten, resultaten från tidigare genomförda utbudsstudier inom parentes. Vid tolkningen av resultaten bör noteras att det för FTV avses en hel klinik, inte enskilda tandläkare, medan PT motsvarar varje enskild tandläkare. Vårdvolymerna skiljer sig därför åt när FTV och enskilda PT jämförs. De personer som svarat på enkäten benämns fortsättningsvis som tandläkarna samt de privata tandhygienistföretagen Svarsfrekvens Den totala svarsfrekvensen beträffande tandläkarna var 93 % (86 % år 2003, 96 % år 2006 respektive 96 % år 2009). En respondent har inte angett företagsform eller besvarat frågorna i enkäten och har därför helt uteslutits ur redovisningen. De 30 svaren från FTV utgör 100 % av de tillfrågade klinikerna och de 91 svaren från PT ger en svarsfrekvens på 91 % för de tillfrågade privattandläkarna. Av de privata tandhygienistföretagen svarade samtliga 4 tillfrågade. Dessa svar redovisas separat i bilaga 5. I diskussionen förs svaren från de privata tandhygienistföretagen in. 9 9

10 6.2. Akuta patienter Två frågor behandlade området akuta patienter: (1) hur snabbt de egna revisionspatienterna och (2) hur snabbt andra patienter som ringer akut, erhåller tid De egna revisionspatienterna som ringer akut Frågan om när de egna revisionspatienterna, som ringer akut, får tid hade två svarsalternativ: samma dag och inom en vecka. Figur 3. När får egna revisionspatienter som ringer akut tid, uppdelat per företagsform Egna patienter som ringer akut Folktandvård Tid samma dag Tid inom en vecka Privattandvård 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tandläkarna angav i 86 % av fallen (78 % år 2003, 97 % år 2006 respektive 84 % år 2009) att egna revisionspatienter får tid samma dag. FTV tar emot egna akuta patienter samma dag i något högre utsträckning än PT Andra patienter som ringer akut Frågan om när andra patienter, än egna revisionspatienter som ringer akut, får tid hade tre svarsalternativ: samma dag, inom en vecka och inte alls

11 Figur 4. När får andra patienter som ringer akut tid, uppdelat per kommun Andra patienter som ringer akut Ödeshög Boxholm Vadstena Mjölby Motala Ydre Kinda Åtvidaberg Linköping Tid samma dag Tid inom en vecka Inte alls Valdemarsvik Söderköping Finspång Norrköping 0% 20% 40% 60% 80% 100% Patienter som inte är egna revisionspatienter och som ringer akut kan få tid samma dag hos antingen FTV eller PT i alla kommuner dock i olika utsträckning. En jämförelse mellan FTV och PT visar att 39 % av PT svarar att de inte alls kan erbjuda andra patienter än egna revisionspatienter tid för akutbehandling. Endast FTV i Finspång anger att de inte alls tar emot nya patienter som ringer akut. Av PT angav 18 % (8 % år 2009) att de kan erbjuda akut tid samma dag till andra patienter än egna revisionspatienter. 6.3 Revisionspatienter Två frågor ställdes inom området revisionspatienter: (1) hur snabbt nya vuxna patienter och (2) hur snabbt nya barnpatienter kan tas emot Nya vuxna patienter (icke akuta) Frågan som gällde om och, i så fall, när nya vuxna patienter kan tas emot inom hade sex svarsalternativ: en vecka, en månad, tre månader, ett år, mer än ett år och inte alls

12 Figur 5. Inom vilken tid tandläkarna kan ta emot nya vuxna patienter, uppdelat per företagsform Nya vuxna patienter (fördelat på företagsform) Folktandvård Inom en vecka Inom en månad Inom tre månader Inom ett år Inte alls Privattandvård 0% 20% 40% 60% 80% 100% Enbart en av FTV-klinikerna uppger att det dröjer upp till 1 år innan de kan ta emot nya vuxna patienter (jämfört med 2009 då 24 % av FTV-klinikerna endast kunde ta emot nya patienter inom 1 år eller mer). Ingen av FTV-klinikerna har angett att de ej alls kan ta emot nya patienter. I samtliga kommuner utom Åtvidaberg, Boxholm och Valdemarsvik kunde PT ta emot nya patienter inom en vecka. För FTV:s del är bilden mera splittrad. Nya patienter kunde få tid inom en vecka i Linköping, Mjölby och Vadstena. FTV Finspång anger att nya patienter kan få tid inom ett år. Tandläkarna kunde i 29 % av fallen ta emot nya patienter inom en vecka (21 % år 2009). 16 % av PT (Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Motala) uppger att de inte alls tar emot nya patienter

13 Figur 6. Inom vilken tid tandläkarna kan ta emot nya vuxna patienter, uppdelat per kommun Nya vuxna patienter (fördelat på kommun) Ödeshög Boxholm Vadstena Mjölby Motala Ydre Kinda Åtvidaberg Linköping Valdemarsvik Söderköping Finspång Norrköping Inom en vecka Inom en månad Inom tre månader Inom ett år Inte alls 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12 % (18,5 % år 2006 respektive 11 % år 2009) av tandläkarna angav att de inte kan ta emot nya vuxna patienter alls. Dessa är uteslutande privattandläkare. Andra privattandläkare kan ta emot nya patienter på berörda orter. Folktandvården tar emot nya patienter i samtliga kommuner

14 Nya barnpatienter (icke akuta) Frågan som gällde om och i så fall när nya barnpatienter kan tas emot inom hade sex svarsalternativ: en vecka, en månad tre månader, ett år, mer än ett år och inte alls. Figur 7. När kan tandläkarna ta emot nya barnpatienter, uppdelat per företagsform Nya barnpatienter (fördelat på företagsform) Folktandvård Inom en vecka Inom en månad Inom tre månader Inom ett år Inte alls Privattandvård 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 8. När kan tandläkarna ta emot nya barnpatienter, uppdelat per kommun Nya barnpatienter (fördelat på kommun) Ödeshög Boxholm Vadstena Mjölby Motala Ydre Kinda Åtvidaberg Linköping Inom en vecka Inom en månad Inom tre månader Inom ett år Inte alls Valdemarsvik Söderköping Finspång Norrköping 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14 14

15 Folktandvårdsklinikerna uppger i 53 % av fallen att de kan ta emot nya barnpatienter inom en vecka. Övriga Folktandvårdskliniker uppger att de kan ta emot nya barnpatienter inom en månad undantaget en klinik i vardera Linköping, Kinda och Mjölby som anger att de kan ta emot nya barnpatienter inom tre månader. 23 % av PT anger att de ej alls tar emot nya barnpatienter. I Ydre respektive Ödeshögs kommun finns ej PT att tillgå Underlag för ny mottagning i kommunen Två frågor behandlade området om det finns underlag för en ny mottagning i kommunen: (1) finns det underlag för en mottagning till i kommunen? och (2) ringer det nya patienter som vill ha tid? Underlag för en mottagning till i kommunen Frågan ställdes som ett hypotetiskt råd till en kollega, om det finns underlag för en mottagning till inom kommunen. Frågan hade fyra svarsalternativ: ja definitivt, ja kanske, kanske inte och absolut inte. Figur 9. Underlag för en mottagning till, uppdelat per kommun Finns det underlag för en ny mottagning? Ödeshög Boxholm Vadstena Mjölby Motala Ydre Kinda Åtvidaberg Linköping Ja definitivt Ja kanske Kanske inte Absolut inte Valdemarsvik Söderköping Finspång Norrköping 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15 15

16 Figur 10. Underlag för en mottagning till (PT), per kommun. Finns det underlag för en ny mottagning? (enbart PT) Boxholm Vadstena Mjölby Motala Kinda Åtvidaberg Linköping Ja definitivt Ja kanske Kanske inte Absolut inte Valdemarsvik Söderköping Finspång Norrköping 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 11. Underlag för en mottagning till (FTV), per kommun. FInns det underlag för en ny mottagning? (enbart FTV) Ödeshög Boxholm Vadstena Mjölby Motala Ydre Kinda Åtvidaberg Linköping Valdemarsvik Söderköping Finspång Norrköping Ja definitivt Ja kanske Kanske inte Absolut inte 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja definitivt angavs av totalt åtta privattandläkare fördelade i Motala, Linköping och Norrköping respektive en FTV-klinik i Kinda. År 2009 angavs Ja definitivt av privattandläkare i Åtvidaberg, Finspång, Valdemarsvik, Mjölby, Linköping, Motala och Norrköpings kommun

17 Privattandvården anger absolut inte i följande kommuner: Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Linköping, Kinda och Vadstena (totalt 14 st). När det gäller FTV har Norrköping, Linköping, Vadstena, Mjölby och Boxholm svarat detta. Absolut inte angavs 2009 av tandläkarna i Kinda, Valdemarsvik, Söderköping, Norrköping, Linköping och Motala kommun. När man kombinerar frågan om underlag för ytterligare mottagning i kommunen med frågan om nya vuxna patienter kan tas emot (enbart PT) framkommer följande bild. Figur 12. Underlag för en mottagning till i kommunen med svar från PT i förhållande till om nya patienter kan tas emot Underlag för ny mottagning i förhållande till om nya vuxna patienter kan tas emot (PT) Inte alls Tid inom ett år Tid inom tre månader Ja Nej Tid inom en månad Tid inom en vecka 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De PT som har längre väntetid för att ta emot nya vuxna patienter (även nya barnpatienter) är generellt mer positiva till en mottagning till i kommunen. Motsvarande förhållande ses när man granskar FTV:s svar Ringer det nya patienter Frågan som gällde om det ringer fler, färre eller oförändrat antal nya patienter som vill ha tid nu än för ett år sedan hade tre svarsalternativ: "fler", "färre" och oförändrat. Av tandläkarna ansåg 20 % (84 % år 2003, 49 % år 2006 respektive 23 % år 2009) att det ringer fler patienter som vill ha tid nu än för ett år sedan. Andelen av tandläkarna som svarade att det ringer fler patienter som vill ha tid nu än för ett år sedan har minskat år från år. Omkring 20 % (16 % år 2003, 28 % år 2006 respektive 17 % år 2009) anger att det ringer färre patienter nu än för ett år sedan. Svarsalternativet oförändrat tillkom i utbudsstudien 17 17

18 2009. Detta svarsalternativ är angivet i 60 % av svaren vilket är samma siffra som för året Figur 13. Ringer det nya patienter som vill ha tid, uppdelat per företagsform Antal nya patienter som ringer jämfört med ett år sedan Folktandvård Fler nu Färre nu Oförändrat Privattandvård 0% 20% 40% 60% 80% 100% FTV uppger i 45 % av svaren att det ringer fler nya patienter nu än för ett år sedan. PT uppger till 67 % att det är oförändrat antal nya patienter som ringer jämfört med ett år sedan. Av PT angav 22 % (22 % för år 2009) att det ringer färre antal nya patienter som vill ha tid nu än för ett år sedan vilket kan jämföras med vad FTV, 17 %, angav (3 % för år 2009)

19 Figur 14. Ringer det nya patienter som vill ha tid, uppdelat per kommun Antal nya patienter som ringer jämfört med ett år sedan (per kommun) Norrköping Finspång Söderköping Valdemarsvik Linköping Åtvidaberg Kinda Ydre Motala Mjölby Vadstena Boxholm Ödeshög Fler nu Färre nu Oförändrat 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6.5. Tandvårdstaxan Frågan som gällde om patienter ringer och frågar om taxan hade fem svarsalternativ: "flera om dagen, flera i veckan, någon i veckan, mer sällan" och "har inte inträffat". Det är ovanligt att patienterna ringer och frågar om taxan. Mer sällan och inte inträffat svarade 92 % (85 % år 2003, 84 % år 2006 respektive 81% år 2009) av tandläkarna och endast 2 svarande uppgav att de får frågor om taxan flera gånger i veckan

20 Figur 15. Ringer patienter och frågar om taxan, uppdelat per företagsform Ringer patienter och frågar om taxan? Folktandvård Flera om dagen Flera i veckan Någon i veckan Mer sällan Har inte inträffat Privattandvård 0% 20% 40% 60% 80% 100% Här finns skillnader mellan företagsformerna. FTV svarade att de får frågor om taxan i 17 % av fallen (42 % år 2006 respektive 42 % år 2009 ) varje vecka (alternativen flera i veckan och någon i veckan sammantaget) och motsvarande siffra för PT var 5 % (8 % år 2006 respektive 12 % år 2009) Tandläkarnas egna kommentarer Respondenterna kunde i den sista frågan lämna egna kommentarer: Tar emot våra egna pats barn. (PT) Min ålder är 67 år och jag tar därför ej emot nya pat pga. framtida avveckling. (PT) Tar emot barn tillhörande rev.patienter. (PT) I Norrköping finns för mycket tandläkare o de flesta kollegor jag känner har arbetsbrist, även om inte alla erkänner det! (se bara på alla annonser i dagspressen) (PT) Vi tar bara emot barn till våra egna föräldrar som går på kliniken. (PT) Mellanår tror jag. Konjunkturpåverkan och första höga tröskeln på 3000 kr tror jag avskräcker från tandvård. Kan vara så att det vi befarar har kommit. D.v.s. kostnaden hindrar i alla fall de 15 % av svenska hushåll som lånar av en nära anhörig sista veckan till lön. Försörjningsstödet ökar osv. Tandvårdskostnaden flyttas från stat till kommun. (PT) 20 20

21 7. DISKUSSION 7.1. Tandvården i en utbudsstudie I en studie som den här är det viktigt att komma ihåg några punkter där tandvården i Sverige skiljer sig från hälso- och sjukvården i stort. En är kostnaden för patienten, där större andel faller direkt på patienten själv inom tandvården. En annan är besöksmönstren- inom tandvården är man inte alls bunden till kommun- eller länsgränser vilket gör att jämförelser mellan kommunerna och utbudet inom kommunerna inte speglar befolkningens reella efterfrågan. Måttet tandläkare per kommun får därmed ses som ett grovt mått. De fyra privata tandhygienistföretag som ingår i denna utbudsstudie är endast en liten del av de tandhygienister som är verksamma inom länet. Svaren från dem måste med anledning av detta behandlas med försiktighet. Det finns dessutom anställda tandhygienister inom privattandvård och folktandvård (inom FTV ca 85 anställda tandhygienister) Svarsfrekvens I denna undersökning var svarsfrekvensen 93 % för tandläkarna och 100 % för de privata tandhygienistföretagen. Det höga deltagandet kan förklaras av att ämnet upplevs som aktuellt och viktigt, att frågorna är kortfattade och svarsalternativen få. Dessutom skickades enkäten ut med två påminnelser samt att tandläkarna känner igen enkäten då den använts tidigare. Tidigare utbudsstudier hade svarsfrekvenser på 78 % år 2000, 86 % år 2003, 96 % år 2006 respektive 96 % år De privata tandhygienistföretagen har tillfrågats två gånger tidigare, år 2006 respektive I denna rapport blir FTV och PT jämförda med varandra på liknande villkor. När det gäller tolkningen av resultaten får man ha i åtanke att med FTV avses kliniken, inte enskilda tandläkare, medan PT motsvarar varje enskild tandläkare. Vårdvolymerna skiljer sig mycket åt när FTV-kliniker och enskilda PT jämförs. I detta fall har vi trots detta valt att endast fråga klinikcheferna inom FTV för att svaret från respektive klinik inom FTV skall bli enhetligt Akuta patienter De egna revisionspatienterna som ringer akut får i 86 % av fallen tid samma dag. FTV ger i något högre utsträckning än PT revisionspatienterna som ringer akut tid samma dag. Av de privata tandhygienistföretagen svarade tre att de egna revisionspatienterna som ringer akut får tid samma dag och en svarade att de egna revisionspatienterna som ringer akut får tid samma vecka. För andra patienter än egna revisionspatienter som ringer akut är läget annorlunda. Av FTVklinikerna uppger endast FTV i Finspång att de ej erbjuder akuttid till dessa, men påpekar också att undantag kan göras när det gäller asylsökande akutpatienter. 39 % av PT svarade att de inte alls kan ta emot andra patienter som ringer akut

22 Patienter som inte är egna revisionspatienter och som ringer akut kan få tid samma dag hos antingen FTV eller PT i alla kommuner utom Kinda och Ydre. I samtliga dessa sistnämnda kommuner kan tid erbjudas inom en vecka. Många av respondenterna har kommenterat på enkäten att man gör skillnad på vilken typ av akuta besvär patienten söker för. Vid exempelvis värk eller trauma försöker man ge tid samma dag, men vid exempelvis symptomfria fyllningsfrakturer erbjuder man patienten tid inom en vecka. Flera FTV-kliniker som påpekar i enkäten att de hänvisar icke revisionspatienter till egen jourklinik eller 1177 Sjukvårdsrådgivningen. FTV har gemensamma jourkliniker i Skäggetorp (Linköping) respektive Hageby (Norrköping), som tar emot akuta patienter på vardagar, lördagar, söndagar och helgdagar. Även PT har gemensamma jourer för patienter i de centrala, västra och östra länsdelarna. FTV har i överenskommelsen med HSN fått uppdrag att säkerställa att samtliga personer som vistas i länet vid behov erhåller akuttandvård och detta uppfylls inom samtliga kommuner Revisionspatienter I överenskommelsen mellan HSN och FTV framgår att patienter som söker allmäntandvård, i varje kommun, skall bedömas, utredas och prioriteras av kvalificerad personal inom tre månader från kontakt med tandvården. Tidsgränsen på tre månader för bedömning, utredning och prioritering sammanfaller med tidsgränsen för den nationella vårdgarantin inom hälsooch sjukvården. I överenskommelsen mellan HSN och FTV framgår att nya patienter ska tas emot inom 3 månader. Med hjälp av den särskilda ersättningen för vård på lika villkor ska FTV tillse att resurserna fördelas utifrån behoven. I 2009 års utbudsstudie var det 24 % av FTV-klinikerna som uppgav att det dröjer ett år eller mer innan nya vuxna patienter får tid. Så lång väntetid anger ingen klinik i denna utbudsstudie. Av FTV-klinikerna är det enbart en som inte uppfyller kravet på att inom tre månader ta emot nya vuxna patienter. Enbart kliniken i Finspång uppger att nya patienter kan tas emot inom ett år. Av PT är det 66 % som ej alls tar emot nya vuxna patienter. Dessa PT finns i Norrköping, Finspång, Valdemarsvik samt Motala. En av respondenterna från PT har kommenterat detta med att pensionen är nära förestående, och har av denna anledning valt att ej ta in nya revisionspatienter. 29 % av tandläkarna uppgav att de kan ta emot nya vuxna patienter inom en vecka. De tandläkare som kan ta emot nya vuxna patienter inom en vecka har ökat något. Av de privata tandhygienistföretagen svarade en att de kan ta emot nya vuxna patienter inom en vecka, en uppgav inom en månad, en svarade inom tre månader. Den fjärde respondenten hade kommenterat att nya vuxna patienter ges tid inom en vecka till en månad. Nya barnpatienter kan tas emot inom en vecka i 33 % av fallen hos PT och i 53 % av fallen hos FTV. Inom en månad är det ytterligare 37 % för PT och 37 % för FTV som kan ta emot nya barnpatienter. I Ydre respektive Ödeshög finns ej PT, varför valfrihet mellan PT och FTV 22 22

23 ej finns inom dessa kommuner. I övriga kommuner finns tillgång till PT för nya barn inom en månad. Hos de privata tandhygienistföretagen svarade två att de ej alls tar emot nya barnpatienter, de övriga två har med egna ord kommenterat frågan med att de ej har barnpatienter samt att systemet försvårar för privat tandhygienist att ha barnpatienter eftersom patienten skulle behöva betala vården själv (se tandhygienisternas egna kommentarer i Bilaga 3). Överlag kan sägas att den prioriterade gruppen barn och ungdomar har en god tillgång till tandvård Underlag för en ny mottagning i kommunen Uppfattningarna om det finns underlag för ytterligare en mottagning till i kommunen har minskat något jämfört med år 2006 och år Andelen tandläkare som är positiva till en mottagning till i kommunen uppgår till 37 % (52 % år 2009). Ingen skillnad ses mellan PT och FTV när det gäller synen på ny mottagning i kommunen. Tandläkarna (FTV och PT) anger att det finns utrymme för ytterligare mottagning inom Norrköping, Linköping och Kinda. Absolut inte anges inom Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Linköping, Kinda, Mjölby, Vadstena och Boxholm. Hos de privata tandhygienistföretagen i Linköping/Norrköping svarade tre ja kanske på frågan om underlag för ny mottagning i kommunen, en svarade kanske inte. Folktandvården anger att fler nya patienter ringer nu jämfört med ett år sedan, medan PT i större utsträckning anger att patienttillströmningen är oförändrad. Ett av de privata tandhygienistföretagen svarade att det ringer fler nya patienter som vill ha tid nu än för ett år sedan. Tre av tandhygienistföretagen uppgav att det är oförändrat antal nya patienter som hör av sig Tandvårdstaxan Patienterna förefaller inte i någon större utsträckning fråga om tandvårdstaxan. Andelen av tandläkarna som svarade att patienterna ringer och frågar om tandvårdstaxan mera sällan eller har inte inträffat är fortsatt hög och uppgår till 92 % (85 % år 2003, 84 % år 2006 respektive 81 % år 2009). När alternativen flera gånger i veckan samt någon i veckan slås samman uppges detta av 17 % hos FTV respektive 5 % hos PT. Enbart två respondenter uppger att de får taxefrågor flera gånger/vecka (1 FTV, 1 PT). Tre av de privata tandhygienistföretagen erhöll frågor om tandvårdstaxan mer sällan, medan en anger att det är någon i veckan

24 Detta resultat är förvånande då debatten på nationell nivå kretsar mycket kring tandvårdstaxan och de ekonomiska möjligheterna att söka tandvården och betala för tandvårdsbehandling. Att FTV:s patienter oftare frågar om tandvårdstaxan kan förklaras av att deras patienter är mer priskänsliga än vad PT:s patienter är. Den enskildes tandvårdsefterfrågan styrs kanske mer av andra faktorer än vilken tandläkare som just nu erbjuder lägre priser på en behandling Slutsatser Svarsfrekvensen är fortsatt hög på denna enkät vilket är mycket glädjande. Som tidigare har beskrivits så har endast klinikcheferna inom FTV svarat på enkäten, medan PT motsvarar varje enskild tandläkare. Vårdvolymerna skiljer sig därför åt när FTV och enskilda PT jämförs. Vid tolkningen av resultaten ska detta vägas in. Enkäten visar att vuxna patienter och barnpatienter har olika tillgänglighet till tandvård samt att tillgängligheten mellan kommunerna inom Östergötlands län skiljer sig åt. PT finns inte etablerade i alla kommuner i Östergötland. I Ödeshögs kommun och i Ydre kommun saknas PT. Enkäten speglar en ögonblicksbild där förhållanden kan förändras med kort varsel t.ex. förändrad ersättning från staten och antalet tandläkare. I små kommuner slår förändringar i antalet tandläkare hårt. Patienten har valfrihet och kan söka tandvård fritt, t.ex. på arbetsorten eller boendeorten. Kommuner eller länet är i detta sammanhang ingen definitiv gräns. Detta ska beaktas när slutsatser dras utifrån denna enkät. De egna revisionspatienterna som ringer akut får tid. Andra patienter som ringer akut kan däremot få problem att få tid hos en viss specifik tandläkare. Mer än hälften av PT tar inte alls emot andra patienter som ringer akut. Svårigheter att få tider kan finnas i Motala, Linköping, Valdemarsvik, Finspång respektive Norrköping. HSN har i överenskommelsen med FTV säkrat att personer som vistas i länet ska ha tillgång till akuttandvård. FTV har jourkliniker i Skäggetorp, Linköping respektive Hageby, Norrköping för att uppfylla detta krav. Även PT har gemensamma jourer i de olika länsdelarna. I överenskommelsen mellan HSN och FTV framgår att patienter som söker allmäntandvård, i varje kommun, skall bedömas, utredas och prioriteras av kvalificerad personal inom tre månader från kontakt med tandvården. Tidsgränsen på tre månader för bedömning, utredning och prioritering sammanfaller med tidsgränsen för den nationella vårdgarantin inom hälsooch sjukvården. Av FTV-klinikerna är det enbart en som inte uppfyller kravet på att inom tre månader ta emot nya vuxna patienter. Nya barnpatienter kan i stor utsträckning tas emot inom en vecka respektive inom en månad varför det överlag kan sägas att den prioriterade gruppen barn har en god tillgång till tandvård. 20 % av tandläkarna ansåg att det ringer fler patienter som vill ha tid nu än för ett år sedan. Ett av de privata tandhygienistföretagen ansåg att det ringer fler patienter som vill ha tid nu än för 24 24

25 ett år sedan och tre ansåg att det ringer oförändrat antal nya patienter som vill ha tid nu än för ett år sedan. När respondenterna tillfrågas om underlag för ny tandläkarmottagning på orten är bilden splittrad. I jämförelse med tidigare utförda utbudsstudier är det år 2012 färre som skulle ställa sig positiva till en ny tandläkarmottagning inom samma kommun. Frågor om tandvårdstaxan är sällan förekommande. FTV svarade att de har mer frågor om tandvårdstaxan än vad PT svarade att de har. Det är positivt att se att tillgängligheten förbättrats i jämförelse med tidigare genomförda utbudsstudier. Tandvårdsgruppen skall framöver arbeta med att: Diskutera med FTV om hur situationen med den klinik som inte uppfyller kravet på att ta emot nya vuxna patienter inom 3 månader ska lösas. Diskutera med FTV om hur resurser kan omfördelas mellan länsdelarna för att en vård på lika villkor ska uppnås. Fortsätta med kontinuerliga uppföljningar av utbudet av tandvård i länet. Nästa uppföljning bör genomföras under år Ett stort tack till tandläkarna, såväl PT-tandläkarna som FTV:s klinikchefer samt de privata tandhygienistföretagen i Östergötland som svarat på enkäten! 25 25

26 BILAGA 1 Enkäten till tandläkarna Enkät till privattandläkarna och till klinikcheferna inom Folktandvården Landstinget har enligt Tandvårdslagen ansvar för planering av all tandvård i länet. En viktig del av detta är att kartlägga om invånarna i någon del av länet har sämre tillgång till tandvård än andra. En rimlig nivå i detta skede är att bedömningarna görs på kommunnivå. Ett sätt att mäta är att genomföra en enkät. Vi ber Dig därför att fylla i denna enkät och återsända den snarast i det bifogade frankerade kuvertet. Kodnyckeln är endast till för att undvika onödiga påminnelser. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och svaren kommer endast att redovisas i sammanställningar. För klinikchefer inom Folktandvården med ansvar för flera kliniker vill vi ha en ifylld enkät för varje klinik. Ringa in tillämpliga alternativ och fyll i de delar som efterfrågas. 1. Jag är privattandläkare / klinikchef inom FTV. 2. Verksamheten finns i kommun 3. Våra egna revisionspatienter som ringer akut får tid samma dag / inom en vecka 4. Andra patienter som ringer akut får tid samma dag / inom en vecka / inte alls 5. Vi kan ta emot nya vuxna patienter inom en vecka / en månad / tre månader / ett år / mer än ett år / inte alls 6. Vi kan ta emot nya barnpatienter inom en vecka / en månad / tre månader / ett år / mer än ett år / inte alls 7. Om en kollega ringer Dig och undrar om det finns underlag för en mottagning till i Din kommun, vad svarar Du då? Ja definitivt / ja kanske / kanske inte / absolut inte 8. Ringer det fler / färre / oförändrat antal nya patienter som vill ha tid nu än för ett år sedan? 9. Ringer patienter och frågar om Din taxa? Flera om dagen / flera i veckan / någon i veckan / mer sällan / har inte inträffat Plats för egna kommentarer finns på baksidan. Tack för Din medverkan! Maria Johansson Tf enhetschef, telefon: , e-post: 26 26

27 BILAGA 2 Enkäten till de privata tandhygienistföretagen Enkät till privata tandhygienister Landstinget har enligt Tandvårdslagen ansvar för planering av all tandvård i länet. En viktig del av detta är att kartlägga om invånarna i någon del av länet har sämre tillgång till tandvård än andra. En rimlig nivå i detta skede är att bedömningarna görs på kommunnivå. Ett sätt att mäta är att genomföra en enkät. Vi ber Dig därför att fylla i denna enkät och återsända den snarast i det bifogade frankerade kuvertet. Kodnyckeln är endast till för att undvika onödiga påminnelser. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och svaren kommer endast att redovisas i sammanställningar. Ringa in tillämpliga alternativ och fyll i de delar som efterfrågas. 1. Verksamheten finns i kommun. 2. Våra egna revisionspatienter som ringer akut får tid samma dag / inom en vecka 3. Andra patienter som ringer akut får tid samma dag / inom en vecka / inte alls 4. Vi kan ta emot nya vuxna patienter inom en vecka / en månad / tre månader / ett år / mer än ett år / inte alls 5. Vi kan ta emot nya barnpatienter inom en vecka / en månad / tre månader / ett år / mer än ett år / inte alls 6. Om en kollega ringer Dig och undrar om det finns underlag för en mottagning till i Din kommun, vad svarar Du då? Ja definitivt / ja kanske / kanske inte / absolut inte 7. Ringer det fler / färre / oförändrat antal nya patienter som vill ha tid nu än för ett år sedan? 8. Ringer patienter och frågar om Din taxa? Flera om dagen / flera i veckan / någon i veckan / mer sällan / har inte inträffat Plats för egna kommentarer finns på baksidan. Tack för Din medverkan! Maria Johansson Tf enhetschef Telefon: , e-post: 27 27

28 BILAGA 3 Svar från de privata tandhygienistföretagen Svarsfrekvens Av de fyra privata tandhygienistföretagen svarade samtliga på enkäten och svarsfrekvensen är således 100 %. Akuta patienter De egna revisionspatienterna som ringer akut Frågan om när de egna vuxna revisionspatienterna, som ringer akut, får tid hade två svarsalternativ: samma dag och inom en vecka. Av de privata tandhygienistföretagen svarade tre att de egna revisionspatienterna som ringer akut får tid samma dag och en svarade att de egna revisionspatienterna som ringer akut får tid inom en vecka. Andra patienter som ringer akut Frågan om när andra patienter, än egna revisionspatienter som ringer akut, får tid hade tre svarsalternativ: samma dag, inom en vecka och inte alls. När andra patienter som ringer akut hör av sig uppger tre att de får tid inom en vecka, medan en uppger alternativet inte alls. Revisionspatienter Nya vuxna patienter (icke akuta) Frågan som gällde om och, i så fall, när nya vuxna patienter kan tas emot inom hade sex svarsalternativ: en vecka, en månad, tre månader, ett år, mer än ett år och inte alls. En av de privata tandhygienistföretagen svarade att de kan ta emot nya vuxna patienter inom en vecka, en uppgav inom en månad och en uppgav inom tre månader. Den fjärde respondenten hade kommenterat att nya vuxna patienter ges tid inom en vecka till inom en månad. Nya barnpatienter (icke akuta) Frågan som gällde om och, i så fall, när nya barnpatienter kan tas emot inom hade sex svarsalternativ: en vecka, en månad, tre månader, ett år, mer än ett år och inte alls. Av de privata tandhygienistföretagen svarade två att de inte alls tar emot barnpatienter, medan de två andra ej besvarat frågan utan kommenterat denna fråga med egna ord

29 Underlag för ny mottagning i kommunen Underlag för en mottagning till i kommunen Frågan ställdes som ett hypotetiskt råd till en kollega om det finns underlag för en mottagning till inom kommunen hade fyra svarsalternativ: ja definitivt, ja kanske, kanske inte och absolut inte. Av de fyra privata tandhygienistföretagen svarade tre ja kanske och en svarade kanske inte beträffande om det finns underlag för en mottagning till i kommunen. Ringer det nya patienter Frågan som gällde om det ringer fler, färre eller oförändrat antal nya patienter som vill ha tid nu än för ett år sedan hade tre svarsalternativ: "fler", "färre" och oförändrat. Ett av de privata tandhygienistföretagen svarade att det ringer fler nya patienter som vill ha tid nu än för ett år sedan och tre svarade att det är oförändrat antal nya patienter som ringer och vill ha tid nu än för ett år sedan. Tandvårdstaxan Frågan som gällde om patienter ringer och frågar om taxan hade fem svarsalternativ: "flera om dagen, flera i veckan, någon i veckan, mer sällan" och "har inte inträffat". Tre av de privata tandhygienistföretagen svarade att det är mer sällan patienter ringer och frågar om deras tandvårdstaxa, medan en uppger att det är någon i veckan. Tandhygienistföretagens egna kommentarer Eftersom vi är en tandhygienistklinik har vi inte akuta pat egentligen men om ord tdl är bortrest hjälper vi till, om vi kan. Barnpat har vi överhuvudtaget inte så fråga 5 är överhoppad. (Tandhygienist) Har möjlighet att ta emot barnpatienter men systemet med fri barntandvård gör att jag inte kan ta emot barnpatienter. Möjlighet finns men då måste patienten betala själv. (Tandhygienist) 29 29

30 30

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

Vikarierande bedömningstandläkare

Vikarierande bedömningstandläkare 2010-12-20 2/2010 Nationella riktlinjer Barn- och ungdomstandvård Vikarierande bedömningstandläkare Tandvårdens hemsida Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:5 Kommunrapport - Allmänna frågor Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens

Läs mer

Avtal om jourverksamhet. Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden. Svensk Privattandvård Aktiebolag 2008-01-01 2008-12-31. mellan.

Avtal om jourverksamhet. Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden. Svensk Privattandvård Aktiebolag 2008-01-01 2008-12-31. mellan. 1(6) Avtal om jourverksamhet mellan Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Svensk Privattandvård Aktiebolag 2008-01-01 2008-12-31 2(6) 1. Avtalsparter Uppdragsgivare Landstinget i

Läs mer

Företagsamheten 2017 Östergötlands län

Företagsamheten 2017 Östergötlands län Företagsamheten 2017 Östergötlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se Tobaksavvänjning inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013 Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland www.lio.se Sammanfattning Bakgrund Tandvården i Östergötland, såväl folktandvård som privattandvård,

Läs mer

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Kort rapport om fynden Allmänt om undersökningen Enligt Tandvårdslagen har landstinget ansvar för planering av

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie

Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie Thomas Modéer Januari 2013 2 (19) Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Metod... 6 Resultat... 6 Examensår...

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 2013-12-18 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 Något färre lediga platser Under november 2013 anmäldes 2 080 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Bakgrund Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som ges i Tandvårdslagen, Tandvårdsförordningen och andra författningar, Folktandvårdens

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård.

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård. 67 Landstingets uppgift är att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Ansvaret för den avgiftsfria tandvården till alla barn och ungdomar är en del i denna verksamhet. Tandhälsan bland barn

Läs mer

Områdesbeskrivning Linköping

Områdesbeskrivning Linköping Stina Öberg 1(6) Områdesbeskrivning Linköping BUP-verksamheten i Linköping Alla siffror avser åldersgruppen 0-17 år och relevanta enheter på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping, det vill

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Uppsökande verksamhet för äldre

Uppsökande verksamhet för äldre Uppsökande verksamhet för äldre LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-17067-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för. I tillsynen ingår bland annat

Läs mer

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Östergötlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Östergötlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland

Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland Vad tycker patienterna? En sammanställning av en enkät- och intervjuundersökning våren 05 Bo Davidsson Elisabeth Viman ISSN 65-0 författarna

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade

Daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade RAPPORT 2001:8 Daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade Sociala enheten 2001-06-08 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 502-10873/2000 FÖRORD I denna rapport presenteras en länstäckande kartläggning

Läs mer

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Tandhälsorapport Tandhälsan hos och ungdomar i Östergötlands kommuner 2011 Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Innehållsförteckning INLEDNING... 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Hälsa. Rapport 2007:6. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Hälsa. Rapport 2007:6. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:6 Kommunrapport - Hälsa Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens hälsa

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Östergötlands län Johan Kreicbergs Östergötland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 89% Nej 12% Nej 12% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Områdesbeskrivning Norrköping

Områdesbeskrivning Norrköping Stina Öberg 1(5) Områdesbeskrivning Norrköping -verksamheten i Norrköping Alla siffror avser relevanta enheter på Norrköping, det vill säga, mellanvården och gemensamt samt åldersgruppen 0-17 år. Fördelningen

Läs mer

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg RAPPORT 2003: 6 Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg Sociala enheten 2003-04-22 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten sid 1 (4) 701-11273-2002 FÖRORD Enligt regeringens regleringsbrev

Läs mer

Tandvårdsutbudet i Örebro län 2010

Tandvårdsutbudet i Örebro län 2010 Gunnar Ekbäck maj 2010 Tandvårdsutbudet i Örebro län 2010 Behov Utbud Efterfrågan www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen 111, Örebro Telefon 019-602 70 00 Telefax 019-602 75 25

Läs mer

Fritidshusområden 2010

Fritidshusområden 2010 2012-02-10 FOKUS: STATISTIK Fritidshusområden 2010 17 fritidshusområden inom Norrköpings kommun år 2010 Norrköping på 15:e plats av 290 kommuner År 2010 fanns det sammanlagt 1 383 fritidshusområden i Sverige,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning har ökat. Arbetslösheten

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Tabell 3: Födelseregion och utbildningstyp i Boxholm kommun 2010-2014

Tabell 3: Födelseregion och utbildningstyp i Boxholm kommun 2010-2014 Tabell 1: Utbildningar i Boxholm kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Yrkesvux Barn och fritid 0 0 Bygg och anläggning 0 0 Ekonomi, administration och handel 1 1

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan 213-2-1 Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 Lägre aktivitet under juli Juli är semestermånad och det medför en sjunkande aktivitet på länets arbetsmarknad.

Läs mer

Folktandvården Stockholms län AB. Ökat vårdbehov. Nyanlända som är i behov av akuttandvård så hanterar du det stora och ökade antalet på kliniken

Folktandvården Stockholms län AB. Ökat vårdbehov. Nyanlända som är i behov av akuttandvård så hanterar du det stora och ökade antalet på kliniken Ökat vårdbehov Nyanlända som är i behov av akuttandvård så hanterar du det stora och ökade antalet på kliniken 1 21 080 personer inskrivna i länet 2015 (uppgift från migrationsverket) 0-6 7-15 16-17 18-19

Läs mer

Likvärdig hälso- och sjukvård?

Likvärdig hälso- och sjukvård? Likvärdig hälso- och sjukvård? Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag 2007 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SUMMERING... 4 Östergötland i nationell jämförelse... 4 Vad utmärker olika grupper?...

Läs mer

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandvårdskontakter för äldre tonåringar i Östergötland. www.lio.se. Enheten för hälsoanalys Linköping maj 2014

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandvårdskontakter för äldre tonåringar i Östergötland. www.lio.se. Enheten för hälsoanalys Linköping maj 2014 Tandhälsorapport Uppföljning av tandvårdskontakter för äldre tonåringar i Östergötland Enheten för hälsoanalys Linköping maj 2014 Kerstin Aronsson Sven Ordell www.lio.se Innehåll Inledning... 2 Bakgrund...

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne Enheten för tandvård Tilläggsavtal, till Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om Barn- och ungdomstandvård för 3-19-åringar i Region Skåne 2012. Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:86 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm och Margareta Cederfelt (m) om avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i Stockholms

Läs mer

Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa

Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Östgötens psykiska hälsa Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Rapport 2004:2 Linköping mars 2004 Madeleine Borgstedt-Risberg Tommy Holmberg Per Nettelbladt Helle Noorlind Brage Marika Wenemark Ingemar

Läs mer

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson Motala 2013-05-22 Pär Holgersson Bakgrund Nationell ehälsa högt på agendan i Östergötland HSL Nätverk med länets medicinskt ansvariga initierade under 2010 samarbete kring gemensam struktur för dokumentation

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården Stockholms län AB

Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården Stockholms län AB 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Pia Barksenius Landstingsstyrelsen Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården Stockholms län AB Ärendet I detta ärende lämnas förslag på överlåtelser

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014 Något färre fick arbete 1 685 personer fick arbete under november och det

Läs mer

Not: Postnummerområden med en mindre befolkning än 5 invånare har tagits bort ur listan.

Not: Postnummerområden med en mindre befolkning än 5 invånare har tagits bort ur listan. Sveriges Radio har beställt uppgifter från SCB om så kallade ROT-avdrag i samtliga postnummerområden i Östergötlands län. Här ser du dem sorterat efter andel per invånare över 20 år, där de med högst andel

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, september 2017 Lämnat arbetslöshet för arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till

Läs mer

Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006

Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006 Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006 Avsnitt 1 Projektgrupp: Mats Lundborg (sammank) Ingrid Nielsen Stefan Svallhage Britt-Louise Hansson Hans Sundsten Nils Larsson Thor Lithman

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

36 Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

36 Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-03-12 LS-LED07-248 36 Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige fastställer

Läs mer

Förnamn Efternamn, UC AB, xx xx, Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx,

Förnamn Efternamn, UC AB, xx xx, Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx, Förnamn Efternamn, UC AB, 08-670 xx xx, förnamn.efternamn@uc.se Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx, förnamn.efternamn@foretagarna.se Om UC och Företagarna UC Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av april månad 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av april månad 2013 Arbetslösheten sjunker och antalet nyanmälda lediga platser är stort. Det råder stora skillnader inom

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 Färre fick arbete 2 200 personer fick arbete under mars och det var 130 färre

Läs mer

Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård

Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård Linköping 2006-10-10 Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård Rapport 2006 Maria Andersson Tandvårdsgruppen 1 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2 2. SAMMANFATTNING.. 4 3.

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar enligt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ej verkställda beslut och domar enligt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT 2002:10 Ej verkställda beslut och domar enligt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2002-04-08 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-17279-2001

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Östergötlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-04-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Mars 2014 20 364 (9,6 %) 9 056 kvinnor (9,1 %) 11 308 män

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder?

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Kalmar: Det stora flertalet är i allmänhet nöjda med sina tänder (79%) och sina tänders utseende (76%). En andel på 21% är inte nöjda med

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti månad 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti månad 2012 Färre till arbete än för ett år sedan Under augusti påbörjade drygt 1 400 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Kartläggning av Folktandvårdens arbete med områdesansvaret inom barn- och ungdomstandvården. Rapport 2008

Kartläggning av Folktandvårdens arbete med områdesansvaret inom barn- och ungdomstandvården. Rapport 2008 Kartläggning av Folktandvårdens arbete med områdesansvaret inom barn- och ungdomstandvården Rapport 2008 Tandvårdsgruppen Lena Sjöberg Maria Andersson Sven Ordell 1. SAMMANFATTNING Områdesansvaret för

Läs mer

RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2003-08-13 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-623-2003

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Linköping c-kärna exkl A-läge Bostad. Linköping A-läge butiker Bostad. Linköping B-läge butiker Bostad. Linköping C-läge butiker Bostad

Linköping c-kärna exkl A-läge Bostad. Linköping A-läge butiker Bostad. Linköping B-läge butiker Bostad. Linköping C-läge butiker Bostad Sida: 1 ( 7 ) 0501 0580007 Linköping c-kärna exkl A-läge 0580200 Linköping A-läge butiker 0580201 Linköping B-läge butiker 0580202 Linköping C-läge butiker 0581300 Norrköping A-läge city 0501 0580200 Linköping

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa. Jenny Carlsson

Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa. Jenny Carlsson Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa Jenny Carlsson 2016-09-28 Befolkningens tandhälsa Barn och unga Positiv utveckling över tid där många barn och unga i dag är kariesfria

Läs mer

Tandvård för papperslösa. Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi

Tandvård för papperslösa. Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi Tandvård för papperslösa Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi Regler för papperslösa inom folktandvården Fri och regelbunden tandvård för patienter under 18 års ålder på samma sätt som det gäller för

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 Sökande som fått arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till 1 530

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-05-09 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län April 2014 19 473 (9,2 %) 8 733 kvinnor (8,8 %) 10 740 män

Läs mer

RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2004-09-07 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-22828-2003

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Linköping 2014-03-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Februari 2014 21 060 (9,9 %) 9 344 kvinnor (9,3 %) 11 716 män

Läs mer

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan.

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan. RAMAVTAL Mellan Landstinget Dalarna, representerat av Tandvårdsnämnden, nedan kallad landstinget och privattandläkarna i Dalarna, företrädda av privattandläkarföreningen i Dalarna, nedan kallad föreningen.

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2017 Oförändrat antal personer som lämnar arbetslöshet för arbete Antalet personer som

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Användningen av amalgam inom folktandvården m.m.

Användningen av amalgam inom folktandvården m.m. 2002-10-18 Dnr 53-9407-2002 1(13) Användningen av inom folktandvården m.m. Enkät om antalet utförda inom folktandvårdens vuxentandvård år 1998 Socialstyrelsen tillskrev i början av år 1999 landets tandvårdschefer/tandvårdsdirektörer

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Skyddsutrustning i taxi

Skyddsutrustning i taxi Skyddsutrustning i taxi En undersökning om förekomsten av skyddsutrustning för barn i taxibilar Lasse Holm ÅR 2001 Notat 5 Förord Det bör vara en självklarhet att alla, även de allra minsta, ska kunna

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR

SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR Nyckeltal från kartläggningen av cykelvägnäten CYKELVÄGNÄTETS OMFATTNING Invånare Andel av regionens befolkning Km cykelväg Andel av regionens cykelvägnät

Läs mer