Arbetsmiljön i staten år 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljön i staten år 2005"

Transkript

1 Arbetsmiljön i staten år

2 2

3 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har mindre fysiska besvär men har svårare att koppla av från jobbet 8 Statsanställda har kvalificerade arbetsuppgifter och större möjligheter att utvecklas 10 Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 10 Färre konflikter med chefen 12 Statsanställda mer pessimistiska om sina framtidsutsikter 13 Bättre arbetsmiljöarbete i staten 14 3

4 Förord På uppdrag av Arbetsmiljöverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) vartannat år en arbetsmiljöundersökning. Frågorna i arbetsmiljöundersökningen ställs som tilläggsfrågor i SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och via enkäter under oktober-december Resultatet från undersökningen redovisades nyligen i rapporten Arbetsmiljön år 2005 vilken visar på de stora skillnader som förekommer mellan olika yrkeskategorier och branscher. För att få en bild av hur de statsanställda upplever sin arbetsmiljö har SCB på Arbetsgivarverkets uppdrag delat upp resultatet från arbetsmiljöundersökningen mellan statlig, primärkommunal, landstingskommunal och privat sektor samt mellan kvinnor och män. SCB:s arbetsmiljöundersökning omfattar cirka 130 frågor inom olika områden. Denna rapport presenterar ett urval av undersökningsfrågorna för att belysa arbetsmiljön i statlig sektor i jämförelse med andra sektorer och arbetsmarknaden som helhet. Resultaten visar att personer som är sysselsatta i den statliga sektorn har en mer positiv upplevelse av sin arbetsmiljö, är mer nöjda med sitt arbete och har större möjligheter att utvecklas i sitt arbete än vad sysselsatta i allmänhet har. Den jämförelsevis positiva bilden av arbetsmiljön i den statliga sektorn kan vara en förklaring till att sjukfrånvaron i staten är lägre än i övriga sektorer. Framtidsutsikterna uppfattas dock inte lika positivt. Mer än var femte statsanställd anser att hot om permittering eller uppsägning föreligger och färre än var femte statsanställd anser att de ganska eller mycket lätt kan få ett likvärdigt arbete utan att flytta. Rapporten har utformats av Jonas Eriksson, Arbetsgivarverket. 4

5 Arbetsmiljöundersökningen Det råder allmän konsensus om att det är viktigt med god arbetsmiljö och att en god arbetsmiljö främjar både effektivitet och arbetsglädje. Relationen är ömsesidig, en effektiv verksamhet bidrar till arbetsglädje och stolthet hos de anställda vilket i sin tur bidrar till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön består av såväl fysiska som psykosociala faktorer. Medarbetarskapet och ledarskapet kan vara mer betydelsefullt för arbetsmiljön på arbetsplatsen än ergonomin. Olika faktorer har dock olika betydelse för individer och den bild en arbetsmiljöundersökning ger överensstämmer inte alltid med den enskildes upplevelse av arbetsmiljön. På uppdrag av Arbetsmiljöverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) vartannat år en arbetsmiljöundersökning. Arbetsmiljön 2005 är en del av Sveriges officiella statistik och rapporten publicerades nyligen av Arbetsmiljöverket och SCB (meddelande AM 68 SM 0601 i serien Statistiska meddelanden). Arbetsmiljöundersökningen är baserad på ett urval av drygt personer ur den sysselsatta befolkningen. Undersökningen baseras på ett antal tilläggsfrågor i SCB:s arbetskraftsundersökningar. I ett första steg görs telefonintervjuer som sedan kompletteras med en postenkät till dem som medverkat i telefonintervjuerna. Antalet svarande var knappt i telefonintervjun och knappt på postenkäten. För att få en bild av hur de statsanställda upplever sin arbetsmiljö har SCB på Arbetsgivarverkets uppdrag delat upp resultatet från arbetsmiljöundersökningen mellan statlig, primärkommunal, landstingskommunal och privat sektor samt mellan kvinnor och män. Trots det relativt omfattande antalet svarande är redovisningsgrupper små och en ytterliggare uppdelning på åldersgrupp eller yrkesgrupp skulle medföra stor osäkerhet i resultaten. Arbetsmiljöundersökningen omfattar cirka 130 frågor inom olika områden. I den här rapporten presenteras enbart ett urval av undersökningsfrågorna för att belysa arbetsmiljön i statlig sektor. I en del intressanta fall presenteras även hur svaren har utvecklats över tid och skillnaderna mellan kvinnor och män. Frågor om användning av vissa maskiner, fysiskt tungt arbete och exponering av fysikaliska och kemiska faktorer har valts bort till förmån för frågor om den psykosociala arbetsmiljön och upplevelsen av det egna arbetet. Tabell 1 nedan beskriver respondenternas fördelning på arbetsmarknadens sektorer. Under år 2005 var fördelningen mellan anställda kvinnor och män i staten 49 procent kvinnor och 51 procent män. Bland respondenterna är andelen kvinnor 54 procent och andelen män 46 procent. Den här överrepresentationen av kvinnor bland de statsanställda respondenterna innebär troligen att utfallet för statsanställda blir något mer negativt än om andelen kvinnor i urvalet hade överensstämt med deras faktiska andel om 49 procent. Statsanställda kvinnor har nämligen i allmänhet mer fysiska och psykosociala besvär än statsanställda män. 4

6 Tabell 1. Respondenterna i arbetsmiljöundersökningen 2005 uppdelat mellan arbetsmarknadssektor samt mellan kvinnor och män. Sektor Kvinnor Män Totalt Staten 338 7% 283 6% 621 6% Kommun % 403 9% % Landsting % 114 2% 714 7% Privat % % % Alla sektorer % % % Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider De statsanställdas upplevelse av sitt arbete är generellt sett positiv. Många ser arbetet som mycket meningsfullt, är mycket nöjda med sina arbetstider samt är i det stora hela mycket nöjda med sitt arbete. Flertalet anser att arbetet är omväxlande och ser arbetet som obundet och fritt. Det är en större andel av anställda i staten än i andra arbetsmarknadssektorer som anser att de har behagligt omväxlande arbetsrörelser och bekväma arbetsställningar. I figur 1 redovisas svaren på frågor om hur anställda inom staten respektive samtliga sysselsatta upplever sitt arbete. Inga större förändringar har skett jämfört med 2003 års undersökning. I 16 av totalt 28 frågor skiljer sig statsanställdas svar signifikant från svaren för samtliga sysselsatta och i 14 av dessa 16 frågor har statsanställda än mer positiv upplevelse av arbetssituationen. En majoritet av såväl statsanställda som av samtliga sysselsatta anser att de har alldeles för mycket att göra. Andelen statsanställda som anser att de har alldeles för mycket att göra har dock minskat vid varje undersökningstillfälle sedan år 1997 då andelen uppgick till 62 procent och uppgick år 2005 till 55 procent. Utvecklingen för hur statsanställda svarar på den här frågan följer trenden för samtliga anställda och skiljer sig normalt bara ett par procentenheter. Andelen anställda som anser att de har för mycket att göra var högst i den landstingskommunala sektorn, 61 procent och lägst i den privata sektorn, 52 procent. I den primärkommunala sektorn uppgick andelen till 57 procent. På arbetsmarknaden är det främst lärare och chefer som svarar att de har alldeles för mycket att göra. Intressant är att kvinnor i staten i betydligt högre grad än männen anser sig ha alldeles för mycket att göra. Differensen mellan andelen statsanställda kvinnor som anser sig ha för mycket att göra och motsvarande andel statsanställda män uppgår till 19 procentenheter. I den primärkommunala sektorn är motsvarande differens 7 procentenheter och i den landstingskommunala sektorn är differensen 6 procentenheter. I den privata sektorn 5

7 är differensen -4 procent vilket betyder att i den privata sektorn är andelen kvinnor som anser att de har alldeles för mycket att göra lägre än motsvarande andel av männen. I en annan del av arbetsmiljöundersökningen ställs frågan om man är tvungen att arbeta över eller ta med arbete hem. Även på denna fråga är det i staten en större andel kvinnor som svarar ja. Motsvarande andel i var och en av de andra arbetsmarknadssektorerna är större för männen än för kvinnorna. Av de anställda i staten upplever 16 procent att de har för svåra arbetsuppgifter och för samtliga anställda uppgår denna andel till 11 procent. Samtidigt är andelen av de anställda i staten som anser att de har för enkla arbetsuppgifter mindre än motsvarande andel av samtliga anställda. Fler i staten anser att de har för lite stöd från kamrater och chefer. I den statliga sektorn svarar 29 procent av kvinnorna och 20 procent av männen att de får för lite stöd och hjälp från kamrater och chefer. I var och en av de övriga arbetsmarknadssektorerna är den här andelen större för männen än för kvinnorna. 6

8 Figur 1. Upplevelse av den egna arbetssituationen Statligt anställda, mer positiv upplevelse Statligt anställda, ingen signifikant skillnad Statligt anställda, mer negativ upplevelse Alla sysselsatta 0,0% 100,0% Har alldeles för mycket att göra Har alldeles för lite att göra Har för svåra arbetsuppgifter Har för enkla arbetsuppgifter Är allt för isolerad från andra Har allt för mycket kontakt med andra Har för lite inflytande Har för stort inflytande Har för lite stöd och hjälp från kamrater/chefer Har för mycket inblandning från kamrater/chefer Har ett psykiskt påfrestande arbete Har ett lugnt och behagligt arbete Har ett enformigt arbete Har ett omväxlande arbete Arbetet är bundet och ofritt Arbetet är obundet och fritt Är mycket missnöjd med sina arbetstider Är mycket nöjd med sina arbetstider Har ett mycket meningslöst arbete Har ett mycket meningsfullt arbete Har ett påfrestande tungt arbete Har ett fysiskt mycket lätt arbete Har påfrestande ensidiga arbetsrörelser Har behagligt omväxlande arbetsrörelser Har påfrestande arbetsställningar Har bekväma arbetsställningar Är i det stora hela mycket missnöjd med arbetet Är i det stora hela mycket nöjd med arbetet 55% 54% 5% 4% 16% 11% 11% 15% 16% 15% 19% 19% 27% 27% 14% 15% 25% 21% 10% 12% 44% 42% 19% 20% 11% 21% 60% 51% 17% 17% 57% 49% 7% 12% 60% 7% 9% 9% 26% 47% 20% 29% 44% 35% 18% 33% 46% 31% 8% 8% 74% 75% 69% 72% 79% 74% 7

9 Statsanställda har mindre fysiska besvär men har svårare att koppla av från jobbet Figur 2 på nästa sida visar hur statsanställda respektive samtliga respondenter i undersökningen har svarat på frågor om fysiska och psykiska besvär av arbetet. Statsanställda har mindre kroppsliga besvär än sysselsatta i allmänhet har men har svårare att koppla av från jobbet och det är vanligare att statsanställda känner sig otillräckliga med arbetsinsatsen än sysselsatta i allmänhet. Det är betydligt vanligare att kvinnor har kroppsliga besvär än att män har det och i den statliga sektorn är det här mönstret tydligare än i övriga sektorer. För samtliga frågor som redovisas i figur är andelen hos de statsanställda kvinnorna som anger att de har fysiska eller psyksiska besvär större än andelen hos de statsanställda männen. Exempelvis svarar 44 procent av de statsanställda kvinnorna och 21 procent av de statsanställda männen att de varje vecka har ont i övre delen av ryggen eller i nacken. 45 procent av de statsanställda kvinnorna och 27 procent av de statsanställda männen känner sig varje vecka trötta eller håglösa och 20 procent av de statsanställda kvinnorna och 8 procent av de statsanställda männen anger att de får klart otillräckligt med vila mellan arbetsdagarna. Andelen av de statsanställda som uppger att de har sömnsvårigheter på grund av jobbet har ökat kraftigt från 19 procent år 2003 till 29 procent år För samtliga sysselsatta har det skett en ökning från 20 till 22 procent. 8

10 Figur 2. Fysiska och psykosociala besvär Alla sysselsatta Statligt anställda, mer negativ upplevelse Statligt anställda, mer positiv upplevelse Statligt anställda, ingen signifikant skillnad Andelen anställda som varje vecka upplever 0% 100% Har ont i övre delen av ryggen eller nacken 36% 32% Har ont i nedre delen av ryggen Har ont i axlar eller armar Har ont i handleder eller händer 29% 22% 34% 28% 19% 14% Har ont i höfter, ben, knän eller fötter 18% 27% Är uttröttad i kroppen 38% 51% Kan inte koppla av tankarna från jobbet under fritid 43% 48% Har halsbränna, sura uppstötningar etc. 22% 20% Är trött och håglös 38% 35% Har huvudvärk Har kliande eller irriterade ögon Har svårigheter att sova p.g.a. tankar på jobbet Känner olust att gå till arbetet Misströstar som följd av svårigheter på jobbet Känner sig otillräcklig med arbetsinsatsen Är varje dag för trött, saknar tid för familj, vänner eller fritidsaktiviteter Får klart otillräckligt med sömn Får klart otillräckligt med vila mellan arbetsdagar 24% 23% 17% 19% 22% 29% 18% 17% 13% 17% 19% 26% 7% 7% 13% 13% 12% 14% 9

11 Statsanställda har kvalificerade arbetsuppgifter och större möjligheter att utvecklas De statsanställda upplever sina arbetsuppgifter som svårare än sysselsatta på arbetsmarknaden som helhet. En majoritet av de statsanställda uppger att de ägnar minst halva arbetstiden till att lösa krävande problem. Statsanställda har även ett mindre monotont arbete och känner att de kan utvecklas i sitt arbete. Anställda i staten får betydligt mer utbildning på betald arbetstid än anställda i de övriga sektorerna. Det är relativt vanligt att arbetet i staten kräver att den anställde går en introduktionsutbildning. Tabell 2. Hur många procent av respondenterna som instämmer i påståenden om arbetets komplexitet, möjligheter till utveckling och krav på utbildning. Minst halva tiden av arbetstiden går åt till att lösa krävande problem Arbetet ger möjlighet att varje vecka lära nytt, utvecklas i yrket Har fått minst 5 dagars utbildning på betald arbetstid under de senaste 12 månaderna Arbetet kräver minst 4 års utbildning/kurs utöver grundskola/folkskola Arbetet kräver minst ett halvårs lärotid eller introduktionsutbildning (förutom utbildning eller kurs) Staten Kommun Landsting Privat Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Med sexuella trakasserier avses uppträdande av sexuell natur som kränker en persons värdighet. Det är framförallt kvinnor som blir utsatta för sexuella trakasserier och erfarenheten visar att det framförallt förekommer trakasserier på arbetsplatser som domineras av det andra könet. Tabell 3 nedan visar att andelen kvinnor som har blivit utsatta för sexuella trakasserier är lägst inom kommun- respektive landstingssektorn, sektorer som domineras av kvinnor. Andelen män som blivit utsatta för sexuella trakasserier är högst inom landstingssektorn. 10

12 Tabell 3. Andel i procent av kvinnor respektive av män samt av totalen som har blivit utsatta för sexuella trakasserier under de senaste 12 månaderna från chefer eller arbetskamrater. Sektor Kvinnor Män Totalt Staten 4,5 0,6 2,5 Kommun 1,1 1,6 1,2 Landsting 1,5 3,8 1,9 Privat 3,4 1,0 1,8 Alla sektorer 2,5 1,1 1,8 I tabell 3 är skillnaden mellan andelen kvinnor i staten respektive andelen kvinnor på hela arbetsmarknaden som har blivit utsatt för sexuella trakasserier inte signifikant. Frågan om sexuella trakasserier har funnits med i arbetsmiljöundersökningen sedan år Endast år 2001 var andelen kvinnor i staten som blivit utsatt för sexuella trakasserier signifikant högre än andelen kvinnor av samtliga sysselsatta. Figur 3. Andel kvinnor i staten respektive av sysselsatta kvinnor som upplever att de blivit utsatta för sexuella eller genusgrundade trakasserier. 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 Genusgrundade trakasserier kvinnor staten Genusgrundade trakasserier sysselsatta kvinnor Sexuella trakasserier kvinnor staten Sexuella trakasserier sysselsatta kvinnor 0,25 0,2 0,15 0,1 0, Som framgår av figur 3 ovan är genusgrundade trakasserier betydligt vanligare än sexuella trakasserier. Nedsättande eller förlöjligande omdömen om kvinnor eller män i allmänhet är exempel på genusgrundande trakasserier. Andelen statsanställda kvinnor som upplever sig ha blivit utsatta för genusgrundande trakasserier under de senaste 12 månaderna har minskat från 19 procent år 2003 till 16 procent år 2005 och är nu i nivå med motsvarande andel för samtliga sysselsatta kvinnor. Det finns inte längre någon signifikant skillnad mellan grupperna. Även andelen statsanställda män som upplever sig ha blivit utsatta för genusgrundande trakasserier har minskat, från 5 till 3 procent. Även denna typ av trakasserier förekommer framförallt på arbetsplatser som domineras av det ena könet. 11

13 Färre konflikter med chefen Sedan år 1995 ställs frågan i arbetslöshetsundersökningen om respondenten har haft konflikt med chefen minst någon gång under de senaste 12 månaderna. Tidigare år har 33 procent av de statsanställda svarat ja jämfört med 29 procent av anställda på hela arbetsmarknaden. I den senaste undersökningen har det skett en förändring, 29 procent av de statsanställda har haft en konflikt med chefen minst en gång under de senaste 12 månaderna. För anställda på hela arbetsmarknaden är motsvarande andel 30 procent. Figur 4. Andel sysselsatta i staten respektive på hela arbetsmarknaden som har haft en konflikt med chefen minst någon gång under de senaste 12 månaderna. 100% 90% sysselsatta i staten alla sysselsatta 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Konflikter mellan chef och anställd är betydligt vanligare för anställda män än för anställda kvinnor. I staten har 23 procent av kvinnorna och 34 procent av männen någon gång under de senaste 12 månaderna haft en konflikt med chefen. När det gäller konflikter mellan arbetskamrater svarar 33 procent av statsanställda kvinnor och 37 procent av statsanställda män att de har haft en konflikt under de senaste 12 månaderna. Skillnaden mellan andelen kvinnor respektive andelen män i staten som under de senaste 12 månaderna har haft en konflikt med andra personer är försumbar, av kvinnorna är andelen 40 procent och av männen är andelen 41 procent. Av samtliga sysselsatta är det framförallt lärarna som har konflikter med andra personer än chefer och arbetskamrater. 12

14 Figur 5. Andelen anställda som varit inblandade i konflikter eller bråk på arbetsplatsen under de senaste 12 månaderna. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 29% 25% 33% 31% 35% 38% 48% 44% 40% 42% 35% 32% Statlig Kommun Landsting Privat 20% 10% 0% Med chefen Med arbetskamrater Med andra personer Statsanställda har färre konflikter med chefen än övriga sektorer med undantag för den kommunala sektorn. Statsanställda och privatanställda har färre konflikter med sina arbetskamrater än de två kommunala sektorerna. Andelen anställda på en myndighet som varit i konflikt med andra personer skiljer sig avsevärt mellan olika myndigheter på grund av deras skilda verksamheter. Av de statsanställda var det knappt 20 procent som hade varit utsatta för våld eller hot om våld minst en gång under de senaste 12 månaderna. Motsvarande andel uppgick i den kommunala sektorn till 28 procent och i landstingsektorn till 27 procent. I den privata sektorn uppgav drygt 7 procent att de hade varit utsatta för våld eller hot om våld minst en gång under de senaste 12 månaderna. Statsanställda mer pessimistiska om sina framtidsutsikter Statsanställda har blivit mer oroliga för sin framtid. Jämfört med år 2003 har andelen statligt anställda, som anser att ett hot om permittering eller uppsägning föreligger, ökat med nästan 10 procentenheter och uppgick år 2005 till 21 procent. Den kraftiga ökningen av andelen som anser att det föreligger hot om permittering eller uppsägning är något större för statsanställda än för samtliga anställda men skillnaden är inte signifikant. Statsanställdas framtidssyn på risken för permittering eller uppsägning samvarierar med framtidssynen för anställda överlag. Svängningarna kan vara lite olika stora för statsanställda och samtliga anställda men för båda grupperna samvarierar normalt deras framtidssyn med konjunkturläget. Att andelen statsanställa som anser att ett hot om permittering eller uppsägning föreligger var lika stor år 2005 som år 1993 kan dock inte enbart förklaras av konjunkturläget, vilket var dystrare år 1993 än år Andelen statligt anställda som anser att de ganska lätt kan få ett likvärdigt arbete utan att flytta är normalt negativt korrelerat med konjunkturen. Även här är dock resultaten mer negativa år 2005 än år Gapet mellan andelen statligt anställda som anser att de 13

15 ganska eller mycket lätt kan få ett likvärdigt arbete utan att flytta och motsvarande grupp av samtliga anställda har vidgats för varje undersökningstillfälle sedan år 1993 då det uppgick till knappt 2 procent. År 2005 ansåg knappt 32 procent av samtliga anställda att de var relativt attraktiva på arbetsmarknaden, av de statligt anställda uppgick motsvarande andel till 17 procent, vilket är 14 procentenheter lägre än för samtliga anställda. Motsvarande andel för de övriga sektorerna var 34 procent av de privatanställda, 32 procent av kommunanställda och 32 procent av de landstingsanställda. En förklaring till de stora skillnaderna mellan sektorerna kan vara att de statsanställda i större utsträckning anser att det inte finns så många likvärdiga arbeten där de bor. Frågan till respondenterna i arbetsmiljöundersökningen om de ganska lätt kan få ett likvärdigt arbete utan att flytta kompletteras av frågan om det är ganska svårt eller mycket svårt för dem att finna likvärdigt arbete utan att flytta. Av de statligt anställda svarar 68 procent att det är ganska svårt eller mycket svårt att finna ett likvärdigt arbete utan att flytta jämfört med 50 procent av samtliga anställda. År 2003 var motsvarande andelar 64 respektive 46 procent. % Andel av statligt anställda som anser att ett hot om permettering eller uppsägning föreligger Andel av alla anställda som anser att ett hot om permittering eller uppsägning föreligger Andel statligt anställda som anser att de ganska eller mycket lätt kan få ett likvärdigt arbete utan att flytta År Andel av alla anställda som anser att de ganska eller mycket lätt kan få ett likvärdigt arbete utan att flytta Bättre arbetsmiljöarbete i staten Sedan år 2001 ställs en fråga i arbetsmiljöundersökningen om det förekommer systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. 65 procent av de statsanställda och 52 procent av samtliga sysselsatta anger att det förekommer systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Andelen av de statsanställda som känner till att det pågår ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen uppvisar en positiv trend. Från och med år 2003 års arbetsmiljöundersökning ställs frågan om huruvida arbetsmiljöbrister åtgärdas på arbetsplatsen. Svaren indikerar att det är mer vanligt i staten att arbetsmiljöbrister åtgärdas än vad det är i övriga sektorer. Andel respondenter som anser att arbetsmiljöbrister åtgärdas alltid eller för det mesta uppgick till 74 procent år 2005 och 14

16 är större än andelen som känner till att det pågår ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Andelen av de statsanställda som känner till att de har tillgång till företagshälsovård har minskat de senaste åren och uppgår nu till 87 procent, av samtliga sysselsatta är det 67 procent som anger att de har tillgång till företagshälsovård. I staten har alla anställda enligt avtal tillgång till företagshälsovård men denna information har inte nått ut till alla statsanställda. Tabell 4. Arbetsmiljöarbete och tillgång till företagshälsovård Staten Alla sysselsatta Systematiskt arbetsmiljöarbete pågår på arbetsplatsen Arbetsmiljöbrister åtgärdas alltid eller för det mesta Har tillgång till företagshälsovård

Arbetsmiljön i statlig sektor år 2013

Arbetsmiljön i statlig sektor år 2013 Arbetsmiljön i statlig sektor år 2013 2014-09-02 2014/0134 Förord Denna rapport syftar till att beskriva nuläget och utvecklingen av arbetsmiljön i statlig sektor. En god arbetsmiljö är ett av de övergripande

Läs mer

Arbetsmiljön i statlig sektor 2011

Arbetsmiljön i statlig sektor 2011 Arbetsmiljön i statlig sektor 2011 Rapportserie 2012:6 Arbetsgivarverket Arbetsmiljön i statlig sektor år 2011 2012-08-28 1106-0311 Förord Denna rapport syftar till att beskriva nuläget och utvecklingen

Läs mer

Arbetsmiljön i statlig sektor. en bearbetning av arbetsmiljöundersökningarna 1991-2001

Arbetsmiljön i statlig sektor. en bearbetning av arbetsmiljöundersökningarna 1991-2001 Arbetsmiljön i statlig sektor en bearbetning av arbetsmiljöundersökningarna 1991-21 Innehållsförteckning Inledning... 3 Arbetsmiljö och ohälsa... 3 Resultaten... 3 Synen på framtiden ljusnar... 4 De statsanställdas

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

STOLTHET OCH FÖRDOMar

STOLTHET OCH FÖRDOMar Stolthet och fördomar Vad tycker medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb? STOLTHET OCH FÖRDOMar Vad tycker medarbetare i kommuner och landsting OM sina jobb? Stolthet och fördomar Vad tycker

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

ELNU Arbetsmiljöenkät 2011

ELNU Arbetsmiljöenkät 2011 ELNU Arbetsmiljöenkät 2011 Period: 17/6-19/9 Antal respondenter totalt LNU: 1060 (1933) Svarsfrekvens totalt LNU: 55% (59% påbörjat) Antal respondenter som påbörjat svara från ELNU: 107 Metod: Mer information:

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Medellönen för Naturvetarnas chefer är 48 114 kr

Medellönen för Naturvetarnas chefer är 48 114 kr Löner för Naturvetarna genomför årligen en löneenkät riktad till samtliga medlemmar på arbetsmarknaden. Här har vi sammanställt en kortfattad redovisning av löner för Naturvetarnas chefer. Vi fokuserar

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Stressbarometern 2013

Stressbarometern 2013 Stressbarometern 2013 1,2 miljoner löntagare och 15 förbund i samverkan Stressbarometern 2013 Konflikter: 21 Trygghet: 21 Personligt stöd: 22 Förutsättningar: 31 Arbetsbelastning: 33 Uppskattning: 35 Kontroll:

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten)

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Deltagande Det är den 8:e enkäten som genomförts med elever i f-klass, åk 4 och 7 i grundskolan och åk1 på gymnasiet. Svarsfrekvensen

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

COPYRIGHTSKYDDAD ENKÄT.

COPYRIGHTSKYDDAD ENKÄT. 1 Enkät med frågor angående arbetsskadade. Enkätsvaren sammanställs och lämnas till politiker och kontakter med tidningar. Syftet är att frågor och svar skall kunna påverka våra politiker till att förändra

Läs mer

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har ansetts berättigad till halv graviditetspenning. Lagrum: 10 kap. 2 första stycket 1 och 4 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Polisens Arbetsmiljö 2013. Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter

Polisens Arbetsmiljö 2013. Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter Polisens Arbetsmiljö 2013 Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE... 5 METODBESKRIVNING... 6 STATISTISK ANALYS... 8 RESULTAT... 9 ALLMÄN INFORMATION...

Läs mer

Är stress vår tids största folkhälsoproblem?

Är stress vår tids största folkhälsoproblem? Är stress vår tids största folkhälsoproblem? Hugo Westerlund, professor i epidemiologi Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet (Enheten för epidemiologi) Psykologiska institutionen, Stockholms

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Polisens Arbetsmiljö 2013. Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter

Polisens Arbetsmiljö 2013. Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter Polisens Arbetsmiljö 2013 Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE... 5 METODBESKRIVNING... 6 STATISTISK ANALYS... 7 RESULTAT... 8 ALLMÄN INFORMATION...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Medarbetarrapport 2008

Medarbetarrapport 2008 Medarbetarrapport 2008 Sammanfattning Den typiska svenska medarbetaren tycks; Känna sig trygg på sin arbetsplats men ej vara särskilt fysiskt avkopplad när hon lämnar arbetet för dagen. Ha goda medarbetarrelationer

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län SAMMANFATTNING ISM-rapport 2 Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004 Gunnar Ahlborg

Läs mer