Arbetsmiljön i staten år 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljön i staten år 2005"

Transkript

1 Arbetsmiljön i staten år

2 2

3 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har mindre fysiska besvär men har svårare att koppla av från jobbet 8 Statsanställda har kvalificerade arbetsuppgifter och större möjligheter att utvecklas 10 Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 10 Färre konflikter med chefen 12 Statsanställda mer pessimistiska om sina framtidsutsikter 13 Bättre arbetsmiljöarbete i staten 14 3

4 Förord På uppdrag av Arbetsmiljöverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) vartannat år en arbetsmiljöundersökning. Frågorna i arbetsmiljöundersökningen ställs som tilläggsfrågor i SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och via enkäter under oktober-december Resultatet från undersökningen redovisades nyligen i rapporten Arbetsmiljön år 2005 vilken visar på de stora skillnader som förekommer mellan olika yrkeskategorier och branscher. För att få en bild av hur de statsanställda upplever sin arbetsmiljö har SCB på Arbetsgivarverkets uppdrag delat upp resultatet från arbetsmiljöundersökningen mellan statlig, primärkommunal, landstingskommunal och privat sektor samt mellan kvinnor och män. SCB:s arbetsmiljöundersökning omfattar cirka 130 frågor inom olika områden. Denna rapport presenterar ett urval av undersökningsfrågorna för att belysa arbetsmiljön i statlig sektor i jämförelse med andra sektorer och arbetsmarknaden som helhet. Resultaten visar att personer som är sysselsatta i den statliga sektorn har en mer positiv upplevelse av sin arbetsmiljö, är mer nöjda med sitt arbete och har större möjligheter att utvecklas i sitt arbete än vad sysselsatta i allmänhet har. Den jämförelsevis positiva bilden av arbetsmiljön i den statliga sektorn kan vara en förklaring till att sjukfrånvaron i staten är lägre än i övriga sektorer. Framtidsutsikterna uppfattas dock inte lika positivt. Mer än var femte statsanställd anser att hot om permittering eller uppsägning föreligger och färre än var femte statsanställd anser att de ganska eller mycket lätt kan få ett likvärdigt arbete utan att flytta. Rapporten har utformats av Jonas Eriksson, Arbetsgivarverket. 4

5 Arbetsmiljöundersökningen Det råder allmän konsensus om att det är viktigt med god arbetsmiljö och att en god arbetsmiljö främjar både effektivitet och arbetsglädje. Relationen är ömsesidig, en effektiv verksamhet bidrar till arbetsglädje och stolthet hos de anställda vilket i sin tur bidrar till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön består av såväl fysiska som psykosociala faktorer. Medarbetarskapet och ledarskapet kan vara mer betydelsefullt för arbetsmiljön på arbetsplatsen än ergonomin. Olika faktorer har dock olika betydelse för individer och den bild en arbetsmiljöundersökning ger överensstämmer inte alltid med den enskildes upplevelse av arbetsmiljön. På uppdrag av Arbetsmiljöverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) vartannat år en arbetsmiljöundersökning. Arbetsmiljön 2005 är en del av Sveriges officiella statistik och rapporten publicerades nyligen av Arbetsmiljöverket och SCB (meddelande AM 68 SM 0601 i serien Statistiska meddelanden). Arbetsmiljöundersökningen är baserad på ett urval av drygt personer ur den sysselsatta befolkningen. Undersökningen baseras på ett antal tilläggsfrågor i SCB:s arbetskraftsundersökningar. I ett första steg görs telefonintervjuer som sedan kompletteras med en postenkät till dem som medverkat i telefonintervjuerna. Antalet svarande var knappt i telefonintervjun och knappt på postenkäten. För att få en bild av hur de statsanställda upplever sin arbetsmiljö har SCB på Arbetsgivarverkets uppdrag delat upp resultatet från arbetsmiljöundersökningen mellan statlig, primärkommunal, landstingskommunal och privat sektor samt mellan kvinnor och män. Trots det relativt omfattande antalet svarande är redovisningsgrupper små och en ytterliggare uppdelning på åldersgrupp eller yrkesgrupp skulle medföra stor osäkerhet i resultaten. Arbetsmiljöundersökningen omfattar cirka 130 frågor inom olika områden. I den här rapporten presenteras enbart ett urval av undersökningsfrågorna för att belysa arbetsmiljön i statlig sektor. I en del intressanta fall presenteras även hur svaren har utvecklats över tid och skillnaderna mellan kvinnor och män. Frågor om användning av vissa maskiner, fysiskt tungt arbete och exponering av fysikaliska och kemiska faktorer har valts bort till förmån för frågor om den psykosociala arbetsmiljön och upplevelsen av det egna arbetet. Tabell 1 nedan beskriver respondenternas fördelning på arbetsmarknadens sektorer. Under år 2005 var fördelningen mellan anställda kvinnor och män i staten 49 procent kvinnor och 51 procent män. Bland respondenterna är andelen kvinnor 54 procent och andelen män 46 procent. Den här överrepresentationen av kvinnor bland de statsanställda respondenterna innebär troligen att utfallet för statsanställda blir något mer negativt än om andelen kvinnor i urvalet hade överensstämt med deras faktiska andel om 49 procent. Statsanställda kvinnor har nämligen i allmänhet mer fysiska och psykosociala besvär än statsanställda män. 4

6 Tabell 1. Respondenterna i arbetsmiljöundersökningen 2005 uppdelat mellan arbetsmarknadssektor samt mellan kvinnor och män. Sektor Kvinnor Män Totalt Staten 338 7% 283 6% 621 6% Kommun % 403 9% % Landsting % 114 2% 714 7% Privat % % % Alla sektorer % % % Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider De statsanställdas upplevelse av sitt arbete är generellt sett positiv. Många ser arbetet som mycket meningsfullt, är mycket nöjda med sina arbetstider samt är i det stora hela mycket nöjda med sitt arbete. Flertalet anser att arbetet är omväxlande och ser arbetet som obundet och fritt. Det är en större andel av anställda i staten än i andra arbetsmarknadssektorer som anser att de har behagligt omväxlande arbetsrörelser och bekväma arbetsställningar. I figur 1 redovisas svaren på frågor om hur anställda inom staten respektive samtliga sysselsatta upplever sitt arbete. Inga större förändringar har skett jämfört med 2003 års undersökning. I 16 av totalt 28 frågor skiljer sig statsanställdas svar signifikant från svaren för samtliga sysselsatta och i 14 av dessa 16 frågor har statsanställda än mer positiv upplevelse av arbetssituationen. En majoritet av såväl statsanställda som av samtliga sysselsatta anser att de har alldeles för mycket att göra. Andelen statsanställda som anser att de har alldeles för mycket att göra har dock minskat vid varje undersökningstillfälle sedan år 1997 då andelen uppgick till 62 procent och uppgick år 2005 till 55 procent. Utvecklingen för hur statsanställda svarar på den här frågan följer trenden för samtliga anställda och skiljer sig normalt bara ett par procentenheter. Andelen anställda som anser att de har för mycket att göra var högst i den landstingskommunala sektorn, 61 procent och lägst i den privata sektorn, 52 procent. I den primärkommunala sektorn uppgick andelen till 57 procent. På arbetsmarknaden är det främst lärare och chefer som svarar att de har alldeles för mycket att göra. Intressant är att kvinnor i staten i betydligt högre grad än männen anser sig ha alldeles för mycket att göra. Differensen mellan andelen statsanställda kvinnor som anser sig ha för mycket att göra och motsvarande andel statsanställda män uppgår till 19 procentenheter. I den primärkommunala sektorn är motsvarande differens 7 procentenheter och i den landstingskommunala sektorn är differensen 6 procentenheter. I den privata sektorn 5

7 är differensen -4 procent vilket betyder att i den privata sektorn är andelen kvinnor som anser att de har alldeles för mycket att göra lägre än motsvarande andel av männen. I en annan del av arbetsmiljöundersökningen ställs frågan om man är tvungen att arbeta över eller ta med arbete hem. Även på denna fråga är det i staten en större andel kvinnor som svarar ja. Motsvarande andel i var och en av de andra arbetsmarknadssektorerna är större för männen än för kvinnorna. Av de anställda i staten upplever 16 procent att de har för svåra arbetsuppgifter och för samtliga anställda uppgår denna andel till 11 procent. Samtidigt är andelen av de anställda i staten som anser att de har för enkla arbetsuppgifter mindre än motsvarande andel av samtliga anställda. Fler i staten anser att de har för lite stöd från kamrater och chefer. I den statliga sektorn svarar 29 procent av kvinnorna och 20 procent av männen att de får för lite stöd och hjälp från kamrater och chefer. I var och en av de övriga arbetsmarknadssektorerna är den här andelen större för männen än för kvinnorna. 6

8 Figur 1. Upplevelse av den egna arbetssituationen Statligt anställda, mer positiv upplevelse Statligt anställda, ingen signifikant skillnad Statligt anställda, mer negativ upplevelse Alla sysselsatta 0,0% 100,0% Har alldeles för mycket att göra Har alldeles för lite att göra Har för svåra arbetsuppgifter Har för enkla arbetsuppgifter Är allt för isolerad från andra Har allt för mycket kontakt med andra Har för lite inflytande Har för stort inflytande Har för lite stöd och hjälp från kamrater/chefer Har för mycket inblandning från kamrater/chefer Har ett psykiskt påfrestande arbete Har ett lugnt och behagligt arbete Har ett enformigt arbete Har ett omväxlande arbete Arbetet är bundet och ofritt Arbetet är obundet och fritt Är mycket missnöjd med sina arbetstider Är mycket nöjd med sina arbetstider Har ett mycket meningslöst arbete Har ett mycket meningsfullt arbete Har ett påfrestande tungt arbete Har ett fysiskt mycket lätt arbete Har påfrestande ensidiga arbetsrörelser Har behagligt omväxlande arbetsrörelser Har påfrestande arbetsställningar Har bekväma arbetsställningar Är i det stora hela mycket missnöjd med arbetet Är i det stora hela mycket nöjd med arbetet 55% 54% 5% 4% 16% 11% 11% 15% 16% 15% 19% 19% 27% 27% 14% 15% 25% 21% 10% 12% 44% 42% 19% 20% 11% 21% 60% 51% 17% 17% 57% 49% 7% 12% 60% 7% 9% 9% 26% 47% 20% 29% 44% 35% 18% 33% 46% 31% 8% 8% 74% 75% 69% 72% 79% 74% 7

9 Statsanställda har mindre fysiska besvär men har svårare att koppla av från jobbet Figur 2 på nästa sida visar hur statsanställda respektive samtliga respondenter i undersökningen har svarat på frågor om fysiska och psykiska besvär av arbetet. Statsanställda har mindre kroppsliga besvär än sysselsatta i allmänhet har men har svårare att koppla av från jobbet och det är vanligare att statsanställda känner sig otillräckliga med arbetsinsatsen än sysselsatta i allmänhet. Det är betydligt vanligare att kvinnor har kroppsliga besvär än att män har det och i den statliga sektorn är det här mönstret tydligare än i övriga sektorer. För samtliga frågor som redovisas i figur är andelen hos de statsanställda kvinnorna som anger att de har fysiska eller psyksiska besvär större än andelen hos de statsanställda männen. Exempelvis svarar 44 procent av de statsanställda kvinnorna och 21 procent av de statsanställda männen att de varje vecka har ont i övre delen av ryggen eller i nacken. 45 procent av de statsanställda kvinnorna och 27 procent av de statsanställda männen känner sig varje vecka trötta eller håglösa och 20 procent av de statsanställda kvinnorna och 8 procent av de statsanställda männen anger att de får klart otillräckligt med vila mellan arbetsdagarna. Andelen av de statsanställda som uppger att de har sömnsvårigheter på grund av jobbet har ökat kraftigt från 19 procent år 2003 till 29 procent år För samtliga sysselsatta har det skett en ökning från 20 till 22 procent. 8

10 Figur 2. Fysiska och psykosociala besvär Alla sysselsatta Statligt anställda, mer negativ upplevelse Statligt anställda, mer positiv upplevelse Statligt anställda, ingen signifikant skillnad Andelen anställda som varje vecka upplever 0% 100% Har ont i övre delen av ryggen eller nacken 36% 32% Har ont i nedre delen av ryggen Har ont i axlar eller armar Har ont i handleder eller händer 29% 22% 34% 28% 19% 14% Har ont i höfter, ben, knän eller fötter 18% 27% Är uttröttad i kroppen 38% 51% Kan inte koppla av tankarna från jobbet under fritid 43% 48% Har halsbränna, sura uppstötningar etc. 22% 20% Är trött och håglös 38% 35% Har huvudvärk Har kliande eller irriterade ögon Har svårigheter att sova p.g.a. tankar på jobbet Känner olust att gå till arbetet Misströstar som följd av svårigheter på jobbet Känner sig otillräcklig med arbetsinsatsen Är varje dag för trött, saknar tid för familj, vänner eller fritidsaktiviteter Får klart otillräckligt med sömn Får klart otillräckligt med vila mellan arbetsdagar 24% 23% 17% 19% 22% 29% 18% 17% 13% 17% 19% 26% 7% 7% 13% 13% 12% 14% 9

11 Statsanställda har kvalificerade arbetsuppgifter och större möjligheter att utvecklas De statsanställda upplever sina arbetsuppgifter som svårare än sysselsatta på arbetsmarknaden som helhet. En majoritet av de statsanställda uppger att de ägnar minst halva arbetstiden till att lösa krävande problem. Statsanställda har även ett mindre monotont arbete och känner att de kan utvecklas i sitt arbete. Anställda i staten får betydligt mer utbildning på betald arbetstid än anställda i de övriga sektorerna. Det är relativt vanligt att arbetet i staten kräver att den anställde går en introduktionsutbildning. Tabell 2. Hur många procent av respondenterna som instämmer i påståenden om arbetets komplexitet, möjligheter till utveckling och krav på utbildning. Minst halva tiden av arbetstiden går åt till att lösa krävande problem Arbetet ger möjlighet att varje vecka lära nytt, utvecklas i yrket Har fått minst 5 dagars utbildning på betald arbetstid under de senaste 12 månaderna Arbetet kräver minst 4 års utbildning/kurs utöver grundskola/folkskola Arbetet kräver minst ett halvårs lärotid eller introduktionsutbildning (förutom utbildning eller kurs) Staten Kommun Landsting Privat Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Med sexuella trakasserier avses uppträdande av sexuell natur som kränker en persons värdighet. Det är framförallt kvinnor som blir utsatta för sexuella trakasserier och erfarenheten visar att det framförallt förekommer trakasserier på arbetsplatser som domineras av det andra könet. Tabell 3 nedan visar att andelen kvinnor som har blivit utsatta för sexuella trakasserier är lägst inom kommun- respektive landstingssektorn, sektorer som domineras av kvinnor. Andelen män som blivit utsatta för sexuella trakasserier är högst inom landstingssektorn. 10

12 Tabell 3. Andel i procent av kvinnor respektive av män samt av totalen som har blivit utsatta för sexuella trakasserier under de senaste 12 månaderna från chefer eller arbetskamrater. Sektor Kvinnor Män Totalt Staten 4,5 0,6 2,5 Kommun 1,1 1,6 1,2 Landsting 1,5 3,8 1,9 Privat 3,4 1,0 1,8 Alla sektorer 2,5 1,1 1,8 I tabell 3 är skillnaden mellan andelen kvinnor i staten respektive andelen kvinnor på hela arbetsmarknaden som har blivit utsatt för sexuella trakasserier inte signifikant. Frågan om sexuella trakasserier har funnits med i arbetsmiljöundersökningen sedan år Endast år 2001 var andelen kvinnor i staten som blivit utsatt för sexuella trakasserier signifikant högre än andelen kvinnor av samtliga sysselsatta. Figur 3. Andel kvinnor i staten respektive av sysselsatta kvinnor som upplever att de blivit utsatta för sexuella eller genusgrundade trakasserier. 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 Genusgrundade trakasserier kvinnor staten Genusgrundade trakasserier sysselsatta kvinnor Sexuella trakasserier kvinnor staten Sexuella trakasserier sysselsatta kvinnor 0,25 0,2 0,15 0,1 0, Som framgår av figur 3 ovan är genusgrundade trakasserier betydligt vanligare än sexuella trakasserier. Nedsättande eller förlöjligande omdömen om kvinnor eller män i allmänhet är exempel på genusgrundande trakasserier. Andelen statsanställda kvinnor som upplever sig ha blivit utsatta för genusgrundande trakasserier under de senaste 12 månaderna har minskat från 19 procent år 2003 till 16 procent år 2005 och är nu i nivå med motsvarande andel för samtliga sysselsatta kvinnor. Det finns inte längre någon signifikant skillnad mellan grupperna. Även andelen statsanställda män som upplever sig ha blivit utsatta för genusgrundande trakasserier har minskat, från 5 till 3 procent. Även denna typ av trakasserier förekommer framförallt på arbetsplatser som domineras av det ena könet. 11

13 Färre konflikter med chefen Sedan år 1995 ställs frågan i arbetslöshetsundersökningen om respondenten har haft konflikt med chefen minst någon gång under de senaste 12 månaderna. Tidigare år har 33 procent av de statsanställda svarat ja jämfört med 29 procent av anställda på hela arbetsmarknaden. I den senaste undersökningen har det skett en förändring, 29 procent av de statsanställda har haft en konflikt med chefen minst en gång under de senaste 12 månaderna. För anställda på hela arbetsmarknaden är motsvarande andel 30 procent. Figur 4. Andel sysselsatta i staten respektive på hela arbetsmarknaden som har haft en konflikt med chefen minst någon gång under de senaste 12 månaderna. 100% 90% sysselsatta i staten alla sysselsatta 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Konflikter mellan chef och anställd är betydligt vanligare för anställda män än för anställda kvinnor. I staten har 23 procent av kvinnorna och 34 procent av männen någon gång under de senaste 12 månaderna haft en konflikt med chefen. När det gäller konflikter mellan arbetskamrater svarar 33 procent av statsanställda kvinnor och 37 procent av statsanställda män att de har haft en konflikt under de senaste 12 månaderna. Skillnaden mellan andelen kvinnor respektive andelen män i staten som under de senaste 12 månaderna har haft en konflikt med andra personer är försumbar, av kvinnorna är andelen 40 procent och av männen är andelen 41 procent. Av samtliga sysselsatta är det framförallt lärarna som har konflikter med andra personer än chefer och arbetskamrater. 12

14 Figur 5. Andelen anställda som varit inblandade i konflikter eller bråk på arbetsplatsen under de senaste 12 månaderna. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 29% 25% 33% 31% 35% 38% 48% 44% 40% 42% 35% 32% Statlig Kommun Landsting Privat 20% 10% 0% Med chefen Med arbetskamrater Med andra personer Statsanställda har färre konflikter med chefen än övriga sektorer med undantag för den kommunala sektorn. Statsanställda och privatanställda har färre konflikter med sina arbetskamrater än de två kommunala sektorerna. Andelen anställda på en myndighet som varit i konflikt med andra personer skiljer sig avsevärt mellan olika myndigheter på grund av deras skilda verksamheter. Av de statsanställda var det knappt 20 procent som hade varit utsatta för våld eller hot om våld minst en gång under de senaste 12 månaderna. Motsvarande andel uppgick i den kommunala sektorn till 28 procent och i landstingsektorn till 27 procent. I den privata sektorn uppgav drygt 7 procent att de hade varit utsatta för våld eller hot om våld minst en gång under de senaste 12 månaderna. Statsanställda mer pessimistiska om sina framtidsutsikter Statsanställda har blivit mer oroliga för sin framtid. Jämfört med år 2003 har andelen statligt anställda, som anser att ett hot om permittering eller uppsägning föreligger, ökat med nästan 10 procentenheter och uppgick år 2005 till 21 procent. Den kraftiga ökningen av andelen som anser att det föreligger hot om permittering eller uppsägning är något större för statsanställda än för samtliga anställda men skillnaden är inte signifikant. Statsanställdas framtidssyn på risken för permittering eller uppsägning samvarierar med framtidssynen för anställda överlag. Svängningarna kan vara lite olika stora för statsanställda och samtliga anställda men för båda grupperna samvarierar normalt deras framtidssyn med konjunkturläget. Att andelen statsanställa som anser att ett hot om permittering eller uppsägning föreligger var lika stor år 2005 som år 1993 kan dock inte enbart förklaras av konjunkturläget, vilket var dystrare år 1993 än år Andelen statligt anställda som anser att de ganska lätt kan få ett likvärdigt arbete utan att flytta är normalt negativt korrelerat med konjunkturen. Även här är dock resultaten mer negativa år 2005 än år Gapet mellan andelen statligt anställda som anser att de 13

15 ganska eller mycket lätt kan få ett likvärdigt arbete utan att flytta och motsvarande grupp av samtliga anställda har vidgats för varje undersökningstillfälle sedan år 1993 då det uppgick till knappt 2 procent. År 2005 ansåg knappt 32 procent av samtliga anställda att de var relativt attraktiva på arbetsmarknaden, av de statligt anställda uppgick motsvarande andel till 17 procent, vilket är 14 procentenheter lägre än för samtliga anställda. Motsvarande andel för de övriga sektorerna var 34 procent av de privatanställda, 32 procent av kommunanställda och 32 procent av de landstingsanställda. En förklaring till de stora skillnaderna mellan sektorerna kan vara att de statsanställda i större utsträckning anser att det inte finns så många likvärdiga arbeten där de bor. Frågan till respondenterna i arbetsmiljöundersökningen om de ganska lätt kan få ett likvärdigt arbete utan att flytta kompletteras av frågan om det är ganska svårt eller mycket svårt för dem att finna likvärdigt arbete utan att flytta. Av de statligt anställda svarar 68 procent att det är ganska svårt eller mycket svårt att finna ett likvärdigt arbete utan att flytta jämfört med 50 procent av samtliga anställda. År 2003 var motsvarande andelar 64 respektive 46 procent. % Andel av statligt anställda som anser att ett hot om permettering eller uppsägning föreligger Andel av alla anställda som anser att ett hot om permittering eller uppsägning föreligger Andel statligt anställda som anser att de ganska eller mycket lätt kan få ett likvärdigt arbete utan att flytta År Andel av alla anställda som anser att de ganska eller mycket lätt kan få ett likvärdigt arbete utan att flytta Bättre arbetsmiljöarbete i staten Sedan år 2001 ställs en fråga i arbetsmiljöundersökningen om det förekommer systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. 65 procent av de statsanställda och 52 procent av samtliga sysselsatta anger att det förekommer systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Andelen av de statsanställda som känner till att det pågår ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen uppvisar en positiv trend. Från och med år 2003 års arbetsmiljöundersökning ställs frågan om huruvida arbetsmiljöbrister åtgärdas på arbetsplatsen. Svaren indikerar att det är mer vanligt i staten att arbetsmiljöbrister åtgärdas än vad det är i övriga sektorer. Andel respondenter som anser att arbetsmiljöbrister åtgärdas alltid eller för det mesta uppgick till 74 procent år 2005 och 14

16 är större än andelen som känner till att det pågår ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Andelen av de statsanställda som känner till att de har tillgång till företagshälsovård har minskat de senaste åren och uppgår nu till 87 procent, av samtliga sysselsatta är det 67 procent som anger att de har tillgång till företagshälsovård. I staten har alla anställda enligt avtal tillgång till företagshälsovård men denna information har inte nått ut till alla statsanställda. Tabell 4. Arbetsmiljöarbete och tillgång till företagshälsovård Staten Alla sysselsatta Systematiskt arbetsmiljöarbete pågår på arbetsplatsen Arbetsmiljöbrister åtgärdas alltid eller för det mesta Har tillgång till företagshälsovård

Arbetsmiljön i statlig sektor år 2013

Arbetsmiljön i statlig sektor år 2013 Arbetsmiljön i statlig sektor år 2013 2014-09-02 2014/0134 Förord Denna rapport syftar till att beskriva nuläget och utvecklingen av arbetsmiljön i statlig sektor. En god arbetsmiljö är ett av de övergripande

Läs mer

Arbetsmiljön i statlig sektor 2011

Arbetsmiljön i statlig sektor 2011 Arbetsmiljön i statlig sektor 2011 Rapportserie 2012:6 Arbetsgivarverket Arbetsmiljön i statlig sektor år 2011 2012-08-28 1106-0311 Förord Denna rapport syftar till att beskriva nuläget och utvecklingen

Läs mer

Arbetsmiljön i statlig sektor. en bearbetning av arbetsmiljöundersökningarna 1991-2001

Arbetsmiljön i statlig sektor. en bearbetning av arbetsmiljöundersökningarna 1991-2001 Arbetsmiljön i statlig sektor en bearbetning av arbetsmiljöundersökningarna 1991-21 Innehållsförteckning Inledning... 3 Arbetsmiljö och ohälsa... 3 Resultaten... 3 Synen på framtiden ljusnar... 4 De statsanställdas

Läs mer

Arbetsmiljön i statlig sektor 2015

Arbetsmiljön i statlig sektor 2015 Arbetsmiljön i statlig sektor 15 Arbetsgivarverket Dnr 16/3 Förord Rapporten Arbetsmiljön i statlig sektor 15 ger både en nulägesbeskrivning och ett långsiktigt perspektiv på utvecklingen av arbetsmiljön

Läs mer

betsmilj Akademikers ar Karin Fristedt 2016

betsmilj Akademikers ar Karin Fristedt 2016 jö l i m s t e b r a s r e k i m e d a k A 6 1 0 Karin Fristedt 2 2016 Akademikers arbetsmiljö Karin Fristedt Citera gärna ur skriften, men ange källa. Karin Fristedt och Saco 2016 ISBN: 978-91-88019-16-5

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Trender i arbetsmiljön 2007

Trender i arbetsmiljön 2007 Trender i arbetsmiljön 27 klass och kön Arbetslivsenheten Sten Gellerstedt Förord LO bevakar regelbundet LO-kollektivets villkor inom arbetslivet. Denna rapport redovisar hur arbetsmiljön uppfattas av

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Sjukfrånvaro per bransch och sektor

Sjukfrånvaro per bransch och sektor Statistik från Försäkringskassan Sjukfrånvaro per bransch och sektor november 2016 Sid 1 November 2016 Sjukfrånvaro per bransch och sektor Syftet med statistik på branschnivå Ger möjlighet att följa sjukfrånvarons

Läs mer

Arbetsmiljöundersökningen 1999

Arbetsmiljöundersökningen 1999 Arbetsmiljöundersökningen 1999 AM0501 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Arbetsmarknad A.2 Statistikområde Arbetsmiljö A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

2016:26 B. Tillit på jobbet

2016:26 B. Tillit på jobbet 2016:26 B Tillit på jobbet Innehåll Sammanfattande iakttagelser 5 1 En undersökning om tillit på jobbet 9 2 Kartläggning av tillit på jobbet 13 3 Kartläggning av detaljstyrning och kontroll 19 4 Kartläggning

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljö klass och kön. Sten Gellerstedt, Arbetslivsenheten

Arbetsmiljö. Arbetsmiljö klass och kön. Sten Gellerstedt, Arbetslivsenheten Arbetsmiljö Arbetsmiljö 2012 klass och kön Sten Gellerstedt, Arbetslivsenheten Förord LO bevakar regelbundet LO-kollektivets villkor inom arbetslivet. Denna rapport redovisar hur arbetsmiljön uppfattas

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

STOLTHET OCH FÖRDOMar

STOLTHET OCH FÖRDOMar Stolthet och fördomar Vad tycker medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb? STOLTHET OCH FÖRDOMar Vad tycker medarbetare i kommuner och landsting OM sina jobb? Stolthet och fördomar Vad tycker

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

2016:1. Jobbhälsobarometern

2016:1. Jobbhälsobarometern 2016:1 Jobbhälsobarometern Var femte anställd, 900 000 personer, i Sverige känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet några gånger i månaden eller flera gånger varje vecka. Delrapport 2016:1 Sveriges

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

2017:1. Jobbhälsobarometern. Kvinnor 55+ är dubbelt så friska som yngre män. Delrapport 2017:1 Sveriges Företagshälsor

2017:1. Jobbhälsobarometern. Kvinnor 55+ är dubbelt så friska som yngre män. Delrapport 2017:1 Sveriges Företagshälsor 2017:1 Jobbhälsobarometern Kvinnor 55+ är dubbelt så friska som yngre män Delrapport 2017:1 Sveriges Företagshälsor 2017-10-13 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern...

Läs mer

Arbetsmiljön vid svenska universitet och högskolor våren 2002

Arbetsmiljön vid svenska universitet och högskolor våren 2002 Arbetsmiljön vid svenska universitet och högskolor våren 2002 2 (104) Innehåll sidan Inledning 3 Syfte, omfattning och genomförande 3 Redovisning 3 En kort bakgrund 4 Resultat 5 En översikt 6 1. Allmänt

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset

Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset ARBETSBELASTNING Stämmer (4) Stämmer delvis (3) Stämmer i liten grad (2) Stämmer inte alls (1) 1. Jag har en arbetsmängd som känns acceptabel. 2. Jag kan

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

ELNU Arbetsmiljöenkät 2011

ELNU Arbetsmiljöenkät 2011 ELNU Arbetsmiljöenkät 2011 Period: 17/6-19/9 Antal respondenter totalt LNU: 1060 (1933) Svarsfrekvens totalt LNU: 55% (59% påbörjat) Antal respondenter som påbörjat svara från ELNU: 107 Metod: Mer information:

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

2015:2. Jobbhälsobarometern. Vill du ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv där du får prestera och må bra ska du bli jurist, ekonom eller forskare

2015:2. Jobbhälsobarometern. Vill du ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv där du får prestera och må bra ska du bli jurist, ekonom eller forskare 2015:2 Jobbhälsobarometern Vill du ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv där du får prestera och må bra ska du bli jurist, ekonom eller forskare Delrapport 2015:2 Sveriges Företagshälsor 2015-12-17 Innehåll

Läs mer

Arbetsorsakade besvär 2014

Arbetsorsakade besvär 2014 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:4 Arbetsorsakade besvär 2014 Work-Related Disorders 2014 Serie: Arbetsmiljöstatistik ISSN 1652-1110 Ansvarig utgivare: Ann Ponton Klevestedt Statistikansvarig: Ann Ponton

Läs mer

Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 2014

Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 2014 Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 214 39 svar på enkäten inkom. Vad gäller de första fyra påståendena med inriktning på den allmänna inställningen till den psykosociala arbetsmiljön

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Frukostseminarium Äldrecentrum 16 maj 2017 Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Vem ska arbeta

Läs mer

2015:3. Jobbhälsobarometern. Det är stor risk att det inte kommer bli någon förbättring i hälsoläget på svensk arbetsmarknad 2016.

2015:3. Jobbhälsobarometern. Det är stor risk att det inte kommer bli någon förbättring i hälsoläget på svensk arbetsmarknad 2016. 2015:3 Jobbhälsobarometern Det är stor risk att det inte kommer bli någon förbättring i hälsoläget på svensk arbetsmarknad 2016. Delrapport 2015:3 Sveriges Företagshälsor 2016-02-03 2 Innehåll Innehåll...

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN

TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN I skuggan av lön och ohälsa TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN 1 2 Inledning Att det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors villkor på arbetsmarknaden

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

2016:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2016:2 Sveriges Företagshälsor

2016:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2016:2 Sveriges Företagshälsor 2016:2 Jobbhälsobarometern En miljon svenskar upplever ett psykiskt obehag av att gå till jobbet några gånger i månaden eller oftare, 700 tusen har upplevt trakasserier och mobbning på arbetet det senaste

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Konstnärers arbetsmiljö

Konstnärers arbetsmiljö Konstnärers arbetsmiljö Resultat av en enkätundersökning från 2016 ställd till konstnärer inom områdena bild och form, dans, film, musik, ord och teater Konstnärsnämnden 2017 ISBN 978-91-982566-5-9 Ansvarig

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade knappt 650 personer

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Äldreforskardagen 22 mars 2017 Marta Szebehely Professor Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 36,2% 31,1% 32,1% 0,6% 3,58 Arbetskamrater 81,5% 14,1% 3,9% 0,6% 5,21 Arbetsrelaterade besvär 41,7% 27,9%

Läs mer

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Den största förändringen efter tre år för de som genomgått ett omställningsprogram inom TSLsystemet, är att 70 procent av de deltagare som fick en

Läs mer

Medellönen för Naturvetarnas chefer är 48 114 kr

Medellönen för Naturvetarnas chefer är 48 114 kr Löner för Naturvetarna genomför årligen en löneenkät riktad till samtliga medlemmar på arbetsmarknaden. Här har vi sammanställt en kortfattad redovisning av löner för Naturvetarnas chefer. Vi fokuserar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015 Under augusti fortsatte arbetslösheten i Stockholms län att ligga på en lägre nivå

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 2 Inledning Hotell- och restaurangfacket ställde frågor till flera hundra anställda inom hotellstäd om

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Bakgrund. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk o Social Arbetsmiljö

Bakgrund. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk o Social Arbetsmiljö Organisatorisk o Social Arbetsmiljö Bakgrund Sjukpenning o rehabkostnader 28 Miljarder Kondition Riskbeteende Dagsljus Luftkvalitét Ventilation Akustik Arbetsutrustning Bildskärmar Kemikalier Mestadels

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Lars Andrén. Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke?

Lars Andrén. Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke? Lars Andrén Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke? En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner, privat

Läs mer

Arbetsmiljön på svenska universitet och högskolor - en pilotundersökning vid Umeå universitet

Arbetsmiljön på svenska universitet och högskolor - en pilotundersökning vid Umeå universitet Arbetsmiljön på svenska universitet och högskolor - en pilotundersökning vid Umeå universitet 2(2) sid NÅGRA AXPLOCK 61 1. ARBETSKLIMAT OCH ARBETSLEDNING 9 Under detta tema inräknas frågorna 19-21, 27-29,

Läs mer

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöenkät Psykosocial arbetsmiljö 13 aug 2015 KC Gävle Försäkringskassan Inledning Denna enkät består av 31 frågor som besvarats anonymt via enkät på internet. Enkäten är framarbetad av Prevent;

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03

Läs mer