Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket"

Transkript

1 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket Resultat från intervjuer med boende i Stockholms län juni 2005 Utrednings- och statistikkontoret Hans-Åke Gustavsson

2 Utrednings- och statistikkontoret (USK) har på uppdrag av Miljöavgiftskansliet genomfört en kunskaps- och attitydundersökning bland invånare i Stockholms län. Telefonintervjuer har genomförts med 1000 personer i åldern år. Intervjuerna har genomförts av PFM Research i Sverige AB under perioden 2 12 juni Ansvarig projektledare på Miljöavgiftskansliet är Litti le Clercq. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Undersökningens uppläggning och genomförande Om rapporten De som svarat Attityder till trafiksituationen idag Kunskap om försöket med miljöavgifter Effekter av försöket Upplevd kunskap om Stockholmsförsöket Bra eller dåligt beslut Intentioner, ändrat beteende Inställning till att införa miljöavgifter permanent Bilaga: Frågeschema I separata tabellbilagor redovisas svarsfördelningen mot: Område (Stockholms innerstad, övr. Stockholm, övr. länet), kön, ålder Partisympatier Uppfattning om trängselproblem, passerar avgiftsgräns, kunskap om Stockholmsförsöket Stockholms kommun och övriga länet 3

4 4

5 Sammanfattning Stockholmsförsöket börjar den 22 augusti 2005 när den utökade kollektivtrafiken startar. Den 3 januari 2006 är startdatum för trängselskatt. Försöket avslutas den 31 juli Försöket följs upp i ett omfattande utvärderingsprogram. En del i detta är återkommande attitydmätningar med invånarna i Stockholms län. I föreliggande rapport presenteras resultaten från telefonintervjuer i juni 2005 med 1000 svarande i åldern år. Fyra av fem tycker att det finns stora eller vissa problem med trängsel i biltrafiken till, från eller genom Stockholms innerstad under vardagar mellan , dvs. de tider när trängselskatt kommer att tas ut. De som idag passerar avgiftsgränsen med bil upplever i större utsträckning trängselproblem, av dem svarar 88 procent att det finns stora eller vissa problem. Länsbornas kunskap om att det är ett tidsbegränsat försök har ökat jämfört med den undersökning som gjordes i november-december Idag känner tre av fyra till detta. Fler känner också till att det blir en folkomröstning i Stockholm i samband med valet och att kollektivtrafiken kommer att vara utbyggd. Fortfarande är det dock varannan som inte säger sig känna till detta. Det som är minst känt är när den utbyggda kollektivtrafiken startar (22 augusti) och när fordonsägare skall betala avgiften (inom 5 dagar). Kunskaperna är genomgående större hos dem som blir mest berörda av försöket, dvs. bilister som passerar avgiftsgränsen. Männen känner sig mera insatta i försöket än kvinnor, en skillnad som kvarstår även om hänsyn tas till att männen oftare är bilister. Var fjärde känner till att man kan få information om Stockholmsförsöket på dess webbplats eller genom att ringa till en särskild kundtjänst. De som idag passerar avgiftsgränsen, och kan ses som mer berörda, känner till det i större utsträckning än övriga. Varannan man och var tredje kvinna upplever sig ha tillräckliga kunskaper om vad Stockholmsförsöket innebär. Bland männen är andelen lika stor som hösten 2004 medan andelen kvinnor som känner sig insatta i försöket har ökat. Uppfattningarna att försöket kommer att bidra till positiva effekter är ganska utbredd. Tre av fyra tror att försöket åtminstone i viss grad kommer att bidra till att fler kommer att välja kollektiva färdmedel till innerstaden, två av tre att det bidrar till mindre köer till innerstaden och mindre avgaser i Stockholm. Innerstadsbor tror i högre grad än övriga att försöket bidrar till dessa effekter. En övervikt av länets invånare tycker att beslutet att genomföra Stockholmsförsöket är dåligt (52 procent). Två av fem (42 procent) tycker beslutet är ganska eller mycket bra. Jämfört med uppfattningarna hösten 2004 har en förskjutning mot en negativare inställning skett. Då tyckte 53 procent att det var ett bra beslut. Kvinnor är mer positiva än männen. Yngre är mer positiva än medelålders och äldre. Bilister som idag passerar avgiftsgränsen är oftast negativa till försöket. Bland boende i innerstaden finns en majoritet som tycker beslutet är bra, 53 procent. I Stockholms ytterstad är lika många positiva som negativa (46 procent) medan en klar majoritet i övriga länet (57 procent) tycker att beslutet är dåligt. 5

6 Bland borgerliga sympatisörer (m+fp+c+kd) tycker två av tre (64 procent) att beslutet är dåligt, medan de på andra kanten (s+v+mp) oftast tycker att beslutet är bra (61 procent) Jämfört med uppfattningarna hösten 2004 är innerstadsborna positivare till försöket medan övriga är mer negativa. Flertalet (84 procent) tror att de kommer att fortsätta resa med kollektiva färdmedel i samma omfattning som idag. Drygt var tionde som idag kör bil över avgiftsgränsen tror att de kommer att resa mer med kollektiva färdmedel. Nästan var femte tror att de kommer att köra bil över avgiftsgränsen i mindre omfattning. 39 procent av dessa bilister tror att kollektivtrafiken skulle vara mycket eller ganska lätt för dem att börja använda. Det tycks alltså finnas en potential av bilister som skulle kunna gå över till kollektiva färdmedel. Undersökningen visar att 52 procent tycker att beslutet att genomföra Stockholmsförsöket var dåligt. Ungefär lika många (54 procent) skulle heller inte i en folkomröstning stödja ett permanent införande av miljöavgifter om pengarna gick tillbaka till regionen. Var tredje skulle troligen rösta ja i en folkomröstning. Det starkaste stödet för permanenta miljöavgifter finns i innerstaden. Där är också andelen osäkra minst. Mer än två femtedelar (44 procent) skulle troligen rösta ja, knappt hälften nej (48 procent). I Stockholms ytterstad är andelen troliga nejröster 48 procent och i övriga länet 59 procent. Jämfört med hösten 2004 har andelen troliga nejröster ökat med fyra procentenheter vilket är en mindre förändring än i inställningen till försöket. I innerstaden har en förskjutning skett till en mer positiv inställning till ett permanent införande av miljöavgifter. De som idag upplever att det finns stora trängselproblem är mer benägna att rösta ja till miljöavgifter. Samma sak gäller de som tror att försöket kommer att leda till positiva effekter i form av mindre köer, mindre avgaser och förbättringar i kollektivtrafiken. Inställningen till fortsatta avgifter påverkas av hur väl försöket kan påvisa positiva effekter. 6

7 1 Inledning Kommunfullmäktige i Stockholm antog den 2 juni 2003 majoritetens förslag om försök med miljöavgifter. Riksdagen fattade den 16 juni 2004 det formella beslutet om genomförandet genom att anta lagen om trängselskatt. Stockholmsförsöket börjar den 22 augusti 2005 när den utökade kollektivtrafiken startar. Den 3 januari 2006 är startdatum för trängselskatt. Försöket avslutas den 31 juli Försöket kommer löpande att utvärderas utifrån en rad olika aspekter. Utvärderingen sammanställs i en rapport försommaren En folkomröstning kommer att genomföras i Stockholms kommun i samband med valet 17 september En del i det omfattande utvärderingsprogrammet är återkommande attitydundersökningar bland invånarna i Stockholms län. En första mätning genomfördes hösten I november-december genomfördes en andra mätning av medborgarnas kunskaper om och attityder till försöket med miljöavgifter. I början av juni 2005 genomfördes en tredje intervjuundersökning om länsbornas kunskap om och attityd till Stockholmsförsöket. Intervjun är inte lika omfattande som i 2004 års undersökning. Nu har ställts 11 frågor jämfört med 30. Flertalet frågor är jämförbara mellan undersökningarna. Resultaten presenteras i föreliggande rapport. Undersökningen har genomförts av Stockholms utrednings- och statistikkontor (USK) på uppdrag av Miljöavgiftskansliet vid stadsledningskontoret i Stockholm. 2 Undersökningens uppläggning och genomförande Målgrupp för undersökningen är invånarna i Stockholms län i åldrarna år. För att representera olika delar av länet har detta delats in i åtta områden (samma områden som i undersökningen 2004). Grunden för indelningen är avståndet till innerstaden. Områdena är följande: 1. Södra innerstaden Församlingarna i Stockholm: Maria, Högalid, Katarina, Sofia utom södra Hammarbyhamnen 2. Norra innerstaden Församlingarna i Stockholm: Domkyrkoförsamlingen, Johannes, Adolf Fredrik, Gustav Vasa, Matteus, Engelbrekt, Hedvig Eleonora, Oscar, Kungsholm, Sankt Göran, Essinge 1 Samhällsinformation AB/IFS (2003) på uppdrag av Stockholms stad: Kunskapen om och inställningen till försöket med trängselavgifter mätning 1 2 USK på uppdrag av Stadsledningskontorets miljöavgiftskansli: Attityder och kunskaper om försöket med miljöavgifter i Stockholms innerstad 7

8 3. Södra regioncentrum Församlingarna i Stockholm: Hägersten, Brännkyrka, Vantör, Enskede, Skarpnäck, Farsta, Skärholmen samt stadsdelen Södra Hammarbyhamnen 4. Norra regioncentrum Församlingarna i Stockholm: Bromma, Västerled, Vällingby, Spånga, Hässelby, Kista Kommunerna: Solna, Sundbyberg 5. Norra regionhalvan, inre Kommunerna: Järfälla, Sollentuna, Täby, Danderyd, Lidingö 6. Norra regionhalvan, yttre Kommunerna: Ekerö, Upplands Bro, Upplands Väsby, Sigtuna, Vallentuna, Österåker, Vaxholm, Norrtälje 7. Södra regionhalvan, inre Kommunerna: Nacka, Tyresö, Huddinge 8. Södra regionhalvan, yttre Kommunerna: Värmdö, Haninge, Nynäshamn, Botkyrka, Salem, Södertälje, Nykvarn För att säkerställa ett tillräckligt antal svar i varje område gjordes ett slumpmässigt urval av lika många personer i vartdera området. PMF Research genomförde 125 telefonintervjuer per område, dvs. totalt 1000 genomförda intervjuer. Svarsfrekvensen är 73 procent av nettourvalet på 1368 personer. De redovisade bortfallsorsakerna skiljer sig inte från vad som betecknas som normalt vid motsvarande undersökningar. Det fanns ingen överrepresentation av bortfallsskäl som kunde kopplas till någon särskild inställning till den specifika undersökningen. För att säkerställa representativiteten i undersökningen har svaren efterstratifierats (vägts) med avseende på sammansättningen av kön, ålder och befolkningsstorlek i områdena. De svarande representerar alltså länsinvånarna med avseende på geografiskt område, kön och ålder. 3 Om rapporten I föreliggande rapport redovisas de övergripande resultaten. Redovisningen görs i text, tabeller och diagram. Till grund för redovisningen finns tabellerna i särskilda bilagor. Eftersom undersökningen är en urvalsundersökning skall procenttalen omges med ett osäkerhetsintervall. För den totala svarsfördelningen som bygger på 1000 genomförda intervjuer är det 95-procentiga konfidensintervallet vid procenttal kring 50 procent (då intervallet är störst) +/- 3,1 procent. Det innebär att det sanna värdet med 95 procents sannolikhet ligger mellan 46,9 53,1 procent vid procenttalet 50 procent. Motsvarande osäkerhetsintervall för grupper med 500 svar (män, kvinnor) är +/- 4,4 procentenheter. Den statistiska osäkerheten påverkas av antalet svar, men också av procentandelen. När den avlägsnar sig från 50 procentnivån och blir lägre eller högre, minskar osäkerhetsintervallet. Vid jämförelser mellan undersökningen 2004 och 2005 (1600 resp 1000 svarande) skall procentskillnaden överstiga 4 procentenheter för att vara signifikant. 8

9 4 De som svarat Svaren från invånarna i Stockholms stad representerar 41 procent av samtliga avgivna svar. Den vägda fördelningen på de åtta urvalsområdena framgår av följande tabell. Tabell 1. Andel svarande från respektive urvalsområde, vägd fördelning (%). Område Andel (%) Södra innerstaden 6 Norra innerstaden 10 Södra regioncentrum 15 Norra regioncentrum 16 Norra regionhalvan inre 13 Norra regionhalvan yttre 13 Södra regionhalvan inre 11 Södra regionhalvan yttre 16 Undersökningsresultaten redovisas på tre områden, Stockholms innerstad, övriga Stockholms kommun och övriga länet. Fördelningen på män och kvinnor är helt jämn. Majoriteten är i aktiva åldrar. Var tionde är mellan år och något fler i åldern år. Figur 1. Kön, ålder, och sysselsättning bland de svarande (%). Bas=1000 Kön: man kvinna Ålder: Sysselsättning: förvärvsarbete heltid förvärvsarbete deltid egen företagare studerande hemarbetande/barnledig pensionerad % 9

10 5 Attityder till trafiksituationen idag Fyra av fem tycker att det är stora eller vissa problem med trängsel i biltrafiken till/från eller i Stockholms innerstad under vardagar kl Endast var tionde svarar att de inte alls tycker det är några problem, lika många kan inte bedöma det. Figur 2. Tycker du att det finns stora, vissa eller inga problem med trängsel i biltrafiken till/från eller genom innerstaden under vardagar kl ? Bas samtliga = % Stora problem Vissa problem Inga problem Vet ej 9 12 Två av fem passerar under en vecka avgiftsgränsen på vardagar mellan kl Nio av tio (88 procent) av dessa tycker att det är stora eller vissa trängselproblem. Även bland dem som inte passerar gränsen med bil under avgiftstid anser många att det är stora eller vissa problem (74 procent). Det är ingen skillnad i uppfattning bland kvinnor och män. Däremot är det en högre andel i åldern år än bland yngre och äldre som tycker att biltrafiken har trängselproblem till/från eller i Stockholms innerstad. Uppfattningarna om trängseln skiljer sig inte heller mellan boende i innerstaden, övriga Stockholm eller övriga länet. När resultatet jämförs med undersökningen hösten 2004 visar det att det är fler idag som anser att biltrafiken har trängselproblem. Andelen som tycker det är stora problem har ökat från 37 till 46 procent. 6 Kunskap om försöket med miljöavgifter Ett antal frågor ställs i intervjun om kunskaperna om Stockholmsförsöket, såväl om tidpunkter som om hur det skall utformas. 10

11 Figur 3. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... Andel (procent) som känner till. Bas samtliga = 1000 Görs under en tidsbegränsad period 73 Trängselskatt tas ut kl vardagar 66 Startdatum trängselskatt den 3 jan Folkomröstning genomförs i Stockholm 17 sep Kollektivtrafiken kommer att var utbyggd 47 Försöket avslutas 31 juli Med gratis fordonsdosa kan betala via autogiro Fordonsägaren ska utan uppmaning betala inom 5 dagar Utbyggd kolltrafik startar 22 aug % Störst är kunskapen om att det är fråga om ett tidsbegränsat försök. Det känner tre av fyra till. Däremot är kunskaperna lägre om starttidpunkten och när försöksperioden tar slut. Ungefär hälften av länsborna känner till detta. Lika många känner till att en folkomröstning sker i Stockholm i samband med nästa val. Två av tre känner till under vilka tider trängselskatt tas ut. Däremot är kunskapen ännu ganska liten kring hur man skall betala avgifterna. Det som är minst känt är att Stockholmsförsökets utbyggda kollektivtrafik startar den 22 augusti. Kunskaperna är större hos dem som kör bil över avgiftsgränsen, vilket männen gör i större utsträckning än kvinnorna. Men även om hänsyn tas till detta tycks männen i flertalet avseenden känna sig mer insatta i försöket än kvinnorna. Det framträder inga skillnader i kunskap mellan boende i innerstaden, övriga Stockholm eller övriga länet. I de flesta avseenden är kunskaperna lika stora eller små. Det gäller även kunskapen om att stockholmarna skall få folkomrösta om ett eventuellt permanent införande av miljöavgifter. Det känner 49 procent av stockholmarna och 48 procent av övriga länsbor till. Några av kunskapsfrågorna kan jämföras med undersökningen i november/december Då visar det sig att något fler känner till att det är ett tidsbegränsat försök (ökat från 68 till 73 procent), fler känner till att det skall vara en folkomröstning i Stockholm 11

12 (ökat från 40 till 48 procent) och fler vet idag att kollektivtrafiken kommer att vara utbyggd (ökat från 37 till 47 procent). 7 Effekter av försöket Flertalet upplever att det finns problem med trängsel för biltrafiken till/från och i Stockholms innerstad. Syftet med Stockholmsförsöket är att pröva om miljöavgifter/ trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik kan bidra till ett effektivare trafiksystem och bättre miljö. Som framgår av följande diagram tror många att försöket med miljöavgifter åtminstone i viss grad kommer att bidra till detta. Figur 4. Tror du att försöket med miljöavgifter i hög grad, i viss grad eller inte alls kommer att bidra till... Andel (procent). Bas samtliga = 1000 Ja i hög grad Ja i viss grad Nej inte alls Vet ej Fler väljer koll färdmedel till i- staden Mindre bilköer till/från i-staden Mindre avgaser i Stockholm Bättre kolltraf till/från i-staden % En majoritet av de svarande har förhoppningar att Stockholmsförsöket skall medföra positiva effekter. Mest tror man att det kommer att medföra att fler kommer att välja kollektiva färdmedel. Många tror också att det åtminstone till viss grad kommer att minska bilköerna till och från innerstaden och leda till mindre avgaser. Även om man tror att fler väljer kollektiva färdmedel så är man inte lika övertygad om att kollektivtrafiken förbättras till och från innerstaden. Inte heller hos dem som sade sig känna till den utbyggda kollektivtrafiken finns en större tilltro till att kollektivtrafiken förbättras. Uppfattningarna om dessa effekter skiljer sig inte mellan män och kvinnor. Yngre (18-34 år) tror i högre grad än övriga att försöket leder till mindre bilköer och mindre avgaser. Innerstadsbor tror i högre grad än boende i övriga Stockholm och övriga länet att försöket ger dessa avsedda effekter. När vi jämför resultaten med undersökningen 2004 framgår det att de svarande i ett avseende till och med visar sämre tilltro trodde var femte att försöket i hög grad 12

13 skulle leda till mindre bilköer jämfört med dagens var tionde. Uppfattningen om effekterna på kollektivtrafiken är i stort oförändrad. 8 Upplevd kunskap om Stockholmsförsöket Undersökningen 2004 visade att de vanligaste källorna till information om försöket var massmedia, framför allt tidningarna. Miljöavgiftskansliets hemsida angav endast en procent av de svarande som informationskälla. Under våren startades en särskild kundtjänst dit man kan ringa och ställa frågor. I den aktuella undersökningen frågar vi om man känner till Stockholmsförsökets webbplats eller den särskilda kundtjänsten. Var fjärde svarar jakande på denna fråga. Figur 5. Känner du till att du kan få information om försöket genom Stockholmsförsökets webbplats eller genom att ringa en särskild kundtjänst? Andel (procent). Bas samtliga = 1000 Ja 24% Nej 75% Männen svarar i större utsträckning än kvinnorna att de känner till dessa informationsplatser (28 jämfört med 20 procent). Anledningen kan vara att männen i större utsträckning kör bil och passerar avgiftsgränsen. De som passerar gränsen har i större grad kunskap om dessa informationskällor. Fortfarande upplever en majoritet av länsborna att deras kunskaper om Stockholmsförsöket är otillräckliga. Tidigare (se figur 3) har konstaterats att kunskaperna om tidpunkter, omfattning och tillvägagångssätt saknas hos många. Ungefär två av fem upplever ändå sina kunskaper tillräckliga. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med Varannan man (50 procent) upplever att han har tillräckliga kunskaper om vad Stockholmsförsöket innebär jämfört med var tredje kvinna (35 procent). Jämfört med 2004 är det fler kvinnor som upplever sig ha tillräckliga kunskaper. Det är ingen skillnad i hur stor andel som upplever sig ha tillräckliga kunskaper bland dem som kör bil över avgiftsgränsen och övriga. 13

14 Figur 6. Tycker du att du idag har tillräckliga kunskaper om vad Stockholmsförsöket innebär, dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik? Andel (procent). Bas samtliga = 1000 Nej 55% Ja 42% Genomgående svarar en betydligt högre andel av dem som upplever sig ha tillräckliga kunskaper att de känner till detaljer i försöket som redovisas i figur 3. Boende i Stockholms kommun känner sig i stort sett lika kunniga om försöket som de i övriga länet. Dock tycks något fler av de boende i innerstaden uppleva att de har tillräcklig kunskap, vilket även var fallet Bra eller dåligt beslut Efter många juridiska turer fram och tillbaka kring upphandlingen av tekniskt system för försöket blev det till slut klart att Stockholmsförsöket skall genomföras. När vi frågar länsborna idag om det är ett bra eller dåligt beslut av Stockholms stad att genomföra försöket svarar något fler att det är ett dåligt beslut än ett bra. Figur 7. Tycker du att det är ett bra eller dåligt beslut av Stockholms stad att genomföra försöket med miljöavgifter, dvs. Stockholmsförsöket? Bas samtliga = % Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt 35 5 Mycket dåligt Vet ej/kan ej svara 14

15 Kvinnorna är mer positiva än männen, 46 jämfört med 39 procent tycker att det är ett bra beslut. Lika stor andel av kvinnorna tycker att det är ett dåligt beslut men ännu fler av männen. Bland boende i innerstaden finns en majoritet som tycker beslutet är bra, 53 jämfört med 43 procent som tycker det är dåligt. I övriga Stockholm (ytterstaden) är uppfattningarna delade med lika stor andel som tycker det är bra som tycker det är dåligt, 46 procent. De som anser att beslutet att genomföra försöket är dåligt återfinns främst i övriga länet. En klar majoritet, 57 procent, tycker det är dåligt och 38 procent att det är ett bra beslut. Den grupp som blir berörd av avgifterna är de som kör bil över avgiftsgränsen under avgiftstid. Idag uppger 40 procent att de gör detta. Bland dessa tycker två av tre (66 procent) att beslutet är dåligt. Bland de 60 procent som inte kör bil över avgiftsgränsen tycker varannan (50 procent) att det är ett bra beslut och 42 procent att det är dåligt. Uppfattningen om försöket är också starkt polariserad beroende på politisk uppfattning. Bland de 55 procent som uppger vilket parti de skulle rösta på svarar 64 procent av dem med borgerliga sympatier (m+fp+c+kd) att beslutet att genomföra försöket är dåligt med det på andra kanten (s+v+mp) är nästan lika stor andel som tycker att det är ett bra beslut (61 procent). Resultatet hösten 2004 pekade på en ökad acceptans av beslutet att genomföra försöket. Idag är acceptansen mindre. Figur 8. Tycker du att det är ett bra eller dåligt beslut av Stockholms stad att genomföra försöket med miljöavgifter, dvs. Stockholmsförsöket? Uppfattningen juni 2005 jämfört med november Andel (%) Bas samtliga 2004 = 1600, 2005 = 1000 respondenter % mycket bra ganska bra ganska dåligt 35 mycket dåligt 5 5 vet ej/kan ej svara Jämfört med 2004 är det en ökning av andelen som tycker förslaget är dåligt såväl bland männen som bland kvinnorna. Andelen har ökat i alla åldersgrupper även om yngre liksom tidigare är positiva till försöket. Innerstadsborna har blivit mer positiva till försöket. Andelen som tycker att försöket är bra har ökat något samtidigt som andelen som 15

16 tycker det är dåligt har minskat. I ytterstaden och övriga länet har däremot uppfattningarna blivit mer negativa till försöket. Uppfattningarna hos borgerliga sympatisörer har ändrats ganska lite. Andelen som tycker förslaget är dåligt har ökat från 61 till 64 procent. Bland dem med sympatier för s+v+mp har andelen som tycker att beslutet att genomföra försöket är dåligt ökat från 21 till 32 procent. 10 Intentioner, ändrat beteende Flertalet (84 procent) tror att de kommer att fortsätta resa med kollektiva färdmedel i samma omfattning som idag när försöket startar. Om man tror på en förändring är det oftast att man kommer att öka sitt resande med kollektiva färdmedel. Det tror var tionde. Figur 9. Tror du att försöket kommer att innebära att du kommer att åka mindre, lika mycket eller mer med kollektiva färdmedel vardagar till och från Stockholms innerstad? Andel (%) Bas samtliga = 1000 respondenter % Betydligt mindre Något mindre Lika mycket (oförändrat) Något mer Betydligt mer Vet ej De som idag kör bil över avgiftsgränsen tror i något större utsträckning än övriga att de kommer att ändra sitt kollektivresande. Drygt var tionde (11 procent) tror det kommer att öka. Andra är osäkra eller tror att det minskar. Det senare kan betyda att man kommer att minska sitt totala resande. Yngre (18-34 år) tror i något högre grad än äldre att deras kollektivresande kommer att förändras, oftast öka. Det är däremot ingen skillnad i förväntade förändringar bland kvinnor och män eller bland boende i innerstaden, övriga Stockholm och övriga länet. Förväntningarna på att försöket kommer att leda till förändrade resvanor med kollektiva färdmedel är samma som hösten Bland dem som idag kör bil under avgiftstid och passerar avgiftsgränsen är förväntningarna större på ändrade bilresor. Nästan var femte tror att de kommer att köra bil över avgiftsgränsen i mindre omfattning, 4 procent betydligt mindre. 16

17 Figur 10. Tror du att försöket kommer att innebära att du kommer att åka mindre, lika mycket eller mer med bil vardagar till och från eller genom Stockholms innerstad? Andel (%) Bas passerar avgiftsgränsen, n= % Betydligt mindre Något mindre Lika mycket (oförändrat) Något mer 1 Betydligt mer 3 Vet ej De som bor i Stockholms ytterstad är något mer osäkra på hur deras bilresande till innerstaden kommer att förändras. De tror i något större utsträckning än övriga att det kommer att förändras. Även när det gäller förväntningarna på hur bilresorna kommer att förändras i samband med försöket, visar den aktuella undersökningen samma svarsmönster som Undersökningen 2004 visade att många använde bilen i arbetet eller för transporter i samband med arbetsresor eller för tidsvinsten det innebar. De kollektiva alternativen var kanske inte heller alltid de bästa. Hösten 2004 svarade 43 procent av dem som passerade innerstadsgränsen med bil under avgiftstid att de hade mycket svårt att börja använda kollektiva färdmedel istället. I den aktuella undersökningen är motsvarande andel 39 procent. Knappt var femte (17 procent) av dem som passerade innerstadsgränsen med bil under avgiftstid tycker att kollektiva alternativ skulle vara mycket lätt för dem att börja använda, något fler (22 procent) att det skulle vara ganska lätt. Ett delmål för Stockholmsförsöket är att minska trafiken med procent på de mest belastade vägarna. Det tycks finnas en potential av bilister som skulle kunna gå över till kollektiva färdmedel mycket eller ganska lätt (totalt 39 procent) vilket naturligtvis är en viktig förutsättning för att nå målet. Männen svarar i större utsträckning än kvinnorna att de har svårt att börja använda kollektivtrafik istället för bil (62 jämfört med 47 procent). Boende i Stockholms ytterstad svarar i större utsträckning än övriga att de skulle ha åtminstone ganska lätt att gå över till kollektiva färdmedel (51 procent jämfört med 35 procent). Jämfört med undersökningen 2004 är det fler bilister som har mycket eller ganska lätt att under avgiftstid börja använda kollektiva färdmedel till eller från innerstaden istället för bil, 39 procent jämfört med 31 procent

18 Figur 11. Skulle det vara lätt för dig att börja använda kollektivtrafik istället för att köra bil till, från eller genom Stockholms innerstad på vardagar ? Andel (%) Bas passerar avgiftsgränsen, n= % Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt 39 Mycket svårt 4 Vet ej 11 Inställning till att införa miljöavgifter permanent Den senaste undersökningen visar att 52 procent tycker att det var ett dåligt beslut att genomföra försöket med miljöavgifter/trängselskatt. För att pejla inställningen till ett permanent införande av miljöavgifter har en fråga ställts hur man skulle ställa sig till detta om en folkomröstning genomfördes idag. Resultatet visar att ungefär lika många, 54 procent, inte är beredda att stödja ett permanent införande. Dock skulle var tredje (34 procent) rösta ja till ett permanent införande av miljöavgifter idag om pengarna går tillbaka till regionen. Bland dem som tycker att försöket är ett mycket bra beslut skulle 84 procent rösta ja till permanent införande redan idag. Bland dem som tycker försöket är ett ganska bra beslut (23 procent) skulle 53 procent rösta ja och 27 procent nej. Av dem som tycker det är ett mycket dåligt beslut att genomföra försöket (35 procent) skulle 93 procent rösta nej i en folkomröstning idag, bland dem som tycker det är ett ganska dåligt beslut 73 procent. Det starkaste stödet för ett permanent införande finns i innerstaden. Där är andelen osäkra också minst. Mer än två femtedelar (44 procent) skulle troligen rösta ja, knappt hälften nej (48 procent). I Stockholms ytterstad är andelen troliga nejröster 48 procent och i övriga länet 59 procent. Andelen troliga ja-röster är 37 respektive 29 procent. 18

19 Figur 12. Om du fick folkomrösta idag, skulle du rösta ja eller nej till att införa miljöavgifter permanent i Stockholm om pengarna går tillbaka till regionen? Andel (procent). Bas samtliga = % Mycket troligt ja 13 Ganska troligt ja Ganska troligt nej Mycket troligt nej vet ej Andelen osäkra är lika stor bland män och kvinnor. Kvinnor är mer beredda att redan idag införa miljöavgifter permanent än vad männen är och 38 procent skulle rösta ja jämfört med 29 procent av männen. Yngre är mer positiva än äldre och 39 procent skulle troligen rösta ja jämfört med cirka 30 procent av övriga. Jämfört med 2004 års undersökning är andelen troliga ja-röster något lägre, 34 procent jämfört med 38 procent. Andelen troliga nej-röster har ökat från 50 till 54 procent. Förändringen är alltså mindre än förändringen i inställning till försöket. I innerstaden har en förskjutning skett till en positivare inställning till ett permanent införande av miljöavgifter. Andelen som troligen skulle rösta ja har ökat med 5 procentenheter samtidigt som andelen som skulle rösta nej har minskat med 3 procentenheter. I ytterstaden och övriga länet har andelen troliga nej-röster ökat. Liksom i inställning till beslutet att genomföra försöket finns en skillnad i hur man troligen röstar för ett permanent införande efter vilka politiska sympatier man har. En fjärdedel (27 procent) av dem med borgerliga sympatier skulle troligen rösta ja medan mer än dubbelt så hög andel av dem med sympatier för s+v+mp troligen skulle rösta ja (57 procent). De som upplever att det finns stora trängselproblem är mer benägna att rösta ja till miljöavgifter än de som upplever mindre problem. Samma sak gäller de som tror att Stockholmsförsöket kommer att leda till positiva effekter i form av mindre köer, mindre avgaser och förbättringar i kollektivtrafiken. Det är samma resultat som framkom i undersökningen Inställningen till fortsatta avgifter påverkas av hur väl försöket kan påvisa positiva effekter. 19

20 Bilaga: Frågeschema Juniundersökning om kunskap och attityder till Stockholmsförsöket Hej, mitt namn är NN och jag ringer från. Jag söker SE URVALSLISTA Vi genomför just nu en undersökning på uppdrag av Stockholms stad. Vi vill ta reda på vad länsborna tycker om försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik, det så kallade Stockholmsförsöket, och hur det kan tänkas påverka resandet. Intervjun tar ca 5-6 minuter. 1. Tycker du att det finns stora, vissa eller inga problem med trängsel i biltrafiken till/från eller i Stockholms innerstad under vardagar kl ? 1 Stora problem 2 Vissa problem 3 Inga problem 4 Vet ej 2. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att LÄS UPP Känner till: 1 Ja 2 Nej a. Försöket görs under en tidsbegränsad period? b. Kollektivtrafiken kommer vara utbyggd under försöket? c. Den utbyggda kollektivtrafiken startar den 22 augusti 2005? d. Startdatum för miljöavgifter/trängselskatt är den 3 januari 2006? e. Försöket avslutas den 31 juli 2006? f. Miljöavgifter/trängselskatt kommer att tas ut mellan kl på vardagar för bilresor till och från Stockholms innerstad? g. Fordonsägaren själv utan uppmaning ska betala in trängselskatt inom 5 dagar efter passagen? h. Med en gratis fordonsdosa kan du betala trängselskatt via autogiro? i. En folkomröstning kommer att genomföras i Stockholms kommun i samband med valet den 17 september 2006, om ett eventuell permanent införande av avgifterna? 3. Tror du att försöket med miljöavgifter i hög grad, i viss grad, eller inte alls kommer att bidra till.. LÄS UPP 1 Ja, i hög grad 2 Ja, i viss grad 3 Nej, inte alls 4 Vet ej a. Mindre bilköer till/från innerstaden? b. Mindre avgaser i Stockholm? c. Bättre kollektivtrafik till/från innerstaden? d. Att fler väljer kollektiva färdmedel till/från innerstaden? 20

21 4. Tycker du att det är ett bra eller dåligt beslut av Stockholms stad att genomföra försöket med miljöavgifter, dvs Stockholmsförsöket,? FÖLJ UPP 1 Mycket bra 2 Ganska bra 3 Ganska dåligt 4 Mycket dåligt 5 Vet ej/kan ej svara 5. Känner du till att du kan få information om försöket genom Stockholmsförsökets webbplats eller genom att ringa en särskild kundtjänst? 1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 6. Tycker du att du idag har tillräckliga kunskaper om vad Stockholmsförsöket innebär, dvs försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik? 1 Ja 2 Nej 3 Vet inte 7. Tror du att försöket kommer att innebära att Du kommer att åka mindre, lika mycket eller mer med kollektiva färdmedel vardagar till och från Stockholms innerstad? FÖLJ UPP 1 Betydligt mindre 2 Något mindre 3 Lika mycket (Oförändrat) 4 Något mer 5 Betydligt mer 6 Vet ej 8. Kör du en vanlig vecka bil någon gång till, från eller genom Stockholms innerstad på vardagar ? 1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 21

22 (De som kör bil till/från/genom innerstaden vardagar , svarat ja på fråga 8) 9. Tror du att försöket med miljöavgifter kommer innebära att du kommer att åka mindre, lika mycket eller mer med bil vardagar till, från eller genom Stockholms innerstad? FÖLJ UPP 1 Betydligt mindre 2 Något mindre 3 Lika mycket (oförändrat) 4 Något mer 5 Betydligt mer 6 Vet ej (De som kör bil till/från/genom innerstaden vardagar , svarat ja på fråga 8) 10. Skulle det vara lätt eller svårt för dig att börja använda kollektivtrafik i stället för att köra bil till, från eller genom Stockholms innerstad på vardagar ? FÖLJ UPP 1 Mycket lätt 2 Ganska lätt 3 Ganska svårt 4 Mycket svårt 5 Vet ej ALLA 11. Om du fick folkomrösta idag, skulle du rösta ja eller nej till att införa miljöavgifter permanent i Stockholm om pengarna går tillbaka till regionen? FÖLJ UPP 1 Mycket troligt ja 2 Ganska troligt ja 3 Ganska troligt nej 4 Mycket troligt nej 5 Vet ej BAKGRUNDSFRÅGOR 12. Vilken är din sysselsättning? FÖLJ UPP 1 Förvärvsarbetande på heltid 2 Förvärvsarbetande på deltid 3 Egen företagare 4 Studerande 5 Hemarbetande/barnledig 6 Pensionerad/sjukpensionerad 7 Annat 13. Vilket år är du född? 22

23 14. Vilken politiskt parti skulle du rösta på om det var val till riksdagen idag? (om ip undrar - vi ställer frågan för att Stockholmsförsöket är en politiskt högaktuell fråga) 1 Moderaterna 2 Folkpartiet 3 Kristdemokraterna 4 Centerpartiet 5 Socialdemokraterna 6 Vänsterpartiet 7 Miljöpartiet 8 Annat parti 9 Inget parti 10 Vet ej 12 Vill ej svara TACKA OCH AVSLUTA! NOTERA FRÅN URVALET: Kön: 1 Kvinna 2 Man Kommun: 1 Botkyrka 14 Sollentuna 2 Danderyd 15 Solna 3 Ekerö 16 Stockholm Stad 4 Haninge 17 Sundbyberg 5 Huddinge 18 Södertälje 6 Järfälla 19 Tyresö 7 Lidingö 20 Täby 8 Nacka 21 Upplands Väsby 9 Norrtälje 22 Upplands Bro 10 Nykvarn 23 Vallentuna 11 Nynäshamn 24 Vaxholm 12 Salem 25 Värmdö 13 Sigtuna 26 Österåker Område: 1 Södra innerstaden 2 Norra innerstaden 3 Södra regioncentrum 4 Norra regioncentrum 5 Norra regionhalvan, inre 6 Norra regionhalvan, yttre 7 Södra regionhalvan, inre 8 Södra regionhalvan, yttre 23

24 Stockholms utrednings- och statistikkontor Box Stockholm Internet Telefon Fax

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Resultat från intervjuer med boende i Stockholms

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik.

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik. USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Slutrapport Resultat från intervjuer med boende

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

Attityder och kunskaper om försöket med miljöavgifter i Stockholms innerstad

Attityder och kunskaper om försöket med miljöavgifter i Stockholms innerstad USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Attityder och kunskaper om försöket med miljöavgifter i Stockholms innerstad Resultat från intervjuer med boende i Stockholms län november-december 2004 Utrednings-

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2008 med 707 förlossningar (2,7 procent) jämfört med år 2007. Det är

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Befolkning och befolkningsförändringar

Befolkning och befolkningsförändringar 2 Befolkning och befolkningsförändringar Befolkning och befolkningsförändringar Befolkningen i Stockholms län uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 2 019 182 personer vilket var en ökning med 37 919 personer

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (2) 2012-04-24 P 7 ANMÄLAN 2012-03-12 HSN 1202-0135 Handläggare: Maria Hedberg Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Regionala indelningar

Regionala indelningar 1 1.1 Kommuner och församlingar i Stockholms län 2008-01-01 länsgräns Singö kommungräns Ekerö församlingsgräns kommunnamn Edebo Häverö Häverö församlingsnamn Väddö Ununge Söderby-Karl Edsbro Roslags-Bro

Läs mer

STATISTIK OM. Allmänna val: Val Resultat och analys av Stockholmsvalen 2010

STATISTIK OM. Allmänna val: Val Resultat och analys av Stockholmsvalen 2010 STATISTIK OM STHLM Allmänna val: Val 2010 Resultat och analys av Stockholmsvalen 2010 S 2010:11 2010-11-30 Petter Frizén 08-508 35 063 och Charles Sandström 08-508 35 049 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2008 S 2009:2 2009-03-24 Roland Engkvist 08-508 35 011 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Arbetssökande i stadsdelsområden

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019 MED STÖD AV PROJEKTÄGARE Hur många unga i Stockholms län åker ofta över

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2009 S 2010:1 2010-03-23 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport ingår

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter? FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-03-25 1 (2) HSN 1503-0369 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2015-04-28, p 15 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009: RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Nationalmuseum. Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under

Nationalmuseum. Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under 05-11. Om Exquiro Exquiro Market Research bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016 i 1 (2) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2017-03-29 HSN 2017-0398 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2017-05-16 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Bo Burström professor/överläkare Avdelningen för socialmedicin, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet Hälso och sjukvårdslag

Läs mer

Befolkning: Befolkningsöversikt S 2011: Jon Danielsson & Jeanette Bandel

Befolkning: Befolkningsöversikt S 2011: Jon Danielsson & Jeanette Bandel STATISTIK OM STHLM Befolkning: Befolkningsöversikt 21 S 211:8 211-6-22 Jon Danielsson & Jeanette Bandel 8-58 35 25 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar,

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Förvärvsarbetande i Stockholm Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Förvärvsarbetande i Stockholm Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2014 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen 1 (10) Influensasäsongen 2015-2016 Denna rapport sammanfattar influensasäsongen 2015-2016 i Stockholms län Innehåll Influensasäsongen 2015-2016... 2 Vaccinationstäckning... 3 Vaccinets skyddseffekt...

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 29 S 21:8 21-7-7 Johan Regnér 8-58 35 65 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens

Läs mer

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 DHL Freight STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 Postnummer Postort 10012 STOCKHOLM 10026 STOCKHOLM 10028

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet höstterminen 2015

Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet höstterminen 2015 Kulturförvaltningen Kulturskolan Tjänsteutlåtande Dnr. 1.1/1097/2015 Sida 1 (7) 2015-03-23 Handläggare Marion Hauge-Lindberg Telefon: 08-508 318 41 Till Kulturnämnden 2015-04-07 Nr 8 Regler och avgifter

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -08-19 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009:153 RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal

Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal 2012:3 Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal Stockholmsregionen är en kunskapsregion med en hög andel välutbildade invånare. Den skärpta konkurrensen och ambitionen om ett näringsliv

Läs mer

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni TV4/NOVUS OPINION VÄLJARBAROMETER - en av de stora väljarbarometrarna i Sverige NOVEMBER Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni I TV4/Novus Opinion

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv 2015:6 Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv Hela 92 procent av invånarna i Stockholms län är nöjda med det liv de lever och drygt 91 procent trivs med sitt boende. Dessutom ser de boende

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -09-02 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Väljaropinionen

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer augusti 2014

DN/Ipsos väljarbarometer augusti 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 15 25 augusti Dagens Nyheter: Peter Wolodarski, Caspar Opitz Ipsos: David Ahlin Datum: -08-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon:

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Det perfekta kvarteret

Det perfekta kvarteret Det perfekta kvarteret -- En undersökning av Novus på uppdrag av Gyllenforsen Fastigheter 8 december 2009 1 Vi frågade 600 invånare* i Stockholms Stad om vad som bäst bidrar till ett perfekt kvarter generellt

Läs mer