Vägverket publikation 2003:95

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägverket publikation 2003:95"

Transkript

1 VEM VINNER OCH VEM FÖRLORAR PÅ TRÄNGSELAVGIFTER? FÖRDELNINGSEFFEKTER AV TRÄNGSELAVGIFTER I STOCKHOLM Vägverket publikation 2003:95

2 FÖRDELNINGSEFFEKT AV AVGIFTER Med fördelningseffekter avses hur olika grupper av människor påverkas av en åtgärd grupperna kan delas in efter t.ex. inkomst, hushållstyp, ålder eller stadsdel. Trängselavgifter är en åtgärd som har stora fördelningseffekter men där kunskapsnivån om dessa hittills varit låg. I ett forskningsprojekt har en metod tagits fram för att studera fördelningseffekter. Här redovisas en studie där metoden använts på trängselavgifter i Stockholm. MÅNGA BETECKNINGAR Trängselavgifter är avgifter som tas ut för att färdas med bil och där syftet är att minska trängseln på vägar. Många andra ord används, exempelvis vägavgifter, biltullar och miljöavgifter. Vilken beteckning som väljs beror på vad huvudsyftet med avgiften är. Man betalar en avgift för att få köra på en väg eller inom ett område. BÅDE NYTTOR OCH UPPOFFRINGAR Trängselavgifter innebär uppoffringar för många personer antingen för att man betalar avgiften eller för att man väljer att resa på ett annat sätt än tidigare. Man kan t.ex. välja att åka kollektivt i stället för bil eller att resa vid en annan tidpunkt. Avgifterna ger också nyttor. När trängseln minskar går det fortare att åka bil och buss! Dessutom kan intäkterna från avgifterna användas till något som är bra för samhället. Teoretiskt är poängen med trängselavgifter att nyttorna ska bli större än uppoffringarna allt omräknat i kronor. Men även om det blir en vinst för samhället i stort så kommer vissa uppleva en försämring, medan andra får en förbättring. Syftet med studien är att beräkna vilka vinster eller förluster som olika grupper får.

3 PLUS- OCH MINUSPOSTER Avgifter påverkar resandet på tre sätt: - bilresor blir dyrare - v issa anpassar sitt resande genom att avstå från att åka bil där avgift tas ut - bilresor går snabbare genom att trängseln minskar. De två senare kan också översättas till kronor. Detta görs med metoder som utgår från studier av resenärers betalningsvilja för att bl a spara restid eller få en bekvämare resa. En fjärde effekt av avgifterna är den nytta man får av intäkterna. Denna effekt påverkar inte resandet och reskostnaderna direkt, men är avgörande för vilken nettoeffekten av avgifterna blir för en grupp totalt sett. Summan av de fyra effekterna avgör vilka grupper som vinner eller förlorar på avgifterna. 800 kr 600 kr Avgift Anpassning Restid Lika återbäring Vinster 400 kr 200 kr 0 kr -200 kr -400 kr -600 kr Förluster -800 kr HUR AVGIFTERNA UTFORMAS PÅVERKAR Var avgifter tas ut, när det görs och hur höga de är betyder mycket för hur fördelningseffekterna blir. Avgifter under rusningstid i bara stadskärnan påverkar exempelvis andra grupper än vad avgifter dygnet runt i hela länet skulle göra. Hur intäkterna från avgifterna används betyder också mycket. Tre olika sätt beskrivs längre fram. I den analys som presentera s här tas avgift per passage ut i två zoner i innerstaden samt på Essingeleden. Avgiften är 15 kr i högtrafik och lägre i mellantrafik.

4 DAGENS RESANDE Hur olika grupper påverkas av avgifter beror mycket på hur de reser i utgångsläget. KNAPPT TIO PROCENT AV RESORNA BERÖRS Knappt tio procent av alla resor i Stockholms län görs med bil och har innerstaden som start eller mål. Många har både start och mål där. Andelen resor som berörs av avgifter är något högre i södra delen av länet än i norra. 5% 8% 8% 9% 23% Ju längre ut från centrum man kommer, desto högre andel av resorna företas med bil. Eftersom avgifterna mest påverkar bilåkandet i eller nära innerstaden berörs ändå innerstadsbor mest av avgifterna. 10% 5% Andel av resor från olika områden som berörs. (Stiliserad karta över Stockholms län.) DE SOM ÅKER MEST BIL PÅVERKAS MEST Grupper som åker mycket bil i avgiftsområdena påverkas också mest av avgifterna. Det gäller: - Fler män än kvinnor - Fler förvärvsarbetande än pensionärer, studenter och arbetslösa - Fler som bor i hushåll med två vuxna, särskilt de som har barn. - Fler med hög än med låg inkomst

5 MÄN KÖR MER BIL ÄN KVINNOR Män kör mer bil och gör längre resor än kvinnor. En högre andel av männen kör därför där avgift tas ut. Detta gör att avgifter påverkar männens resor och reskostnader mer än kvinnornas. 10% 9% 8% 7% Män Kvinnor Studerande och arbetslösa kör mindre bil per person där avgift tas ut än förvärvsarbetande och pensionärer. De påverkas därför mindre av avgifterna. 6% 5% 4% 3% 2% 1% Bland olika hushållstyper är skillnaderna i resmönster mindre. Familjer med två vuxna kör dock något mer bil per person än andra. 0% Bil över tullsnittet Bil "Essingeled" Andel av alla resor som görs med bil där avgift tas ut. 14% 12% 10% 8% 6% 4% Låg Medel Hög MÅNGA MED HÖG INKOMST KÖR BIL I INNERSTADEN Ju högre inkomsten är desto större andel av resorna företas med bil och desto längre är resorna. Särskilt gäller det arbetsresorna. Därför berörs höginkomsttagares resor mer av avgifterna. 2% 0% Bil över tullsnittet Bil "Essingeled" Bilresor förbi platser med avgifter, andel av alla resor. I uppdelningen efter inkomst har länets vuxna befolkning delats in i tre lika stora grupper. Det som beskrivs som låg inkomst etc är alltså större grupper än vad som brukar avses i dagligt tal.

6 HUR FÖRÄNDRAS RESANDET? Trängselavgifter gör bilresor dyrare förändras. men snabbare. Det gör att resmönstren FLER MÄN SOM MINSKAR SITT BILÅKANDE Mäns resande förändras mer av avgifterna än kvinnors. Männen står därför för nästan två tredjedelar av det minskade bilåkandet. Orsaken är att män gör fler bilresor i utgångsläget, och att de i större utsträckning kan byta till andra färdmedel eller målpunkter. Kvinnor Andel av minskat bilåkande. Män -4% -3% -2% -1% 0% Män Kvinnor Förändring av antal resor till innerstaden, alla färdmedel. Avgifter förändrar vart resorna går. Antalet resor till innerstaden beräknas minska med 3%, där männen står för en större del av minskningen. När bilåkandet minskar görs det fler resor med kollektivtrafik. Det analyserade systemet beräknas minska antalet bilresor till innerstaden med ca 22%, medan antalet kollektivresor till innerstaden ökar med ca 7%. Att ökningen inte blir större beror på att kollektivresorna till innerstaden redan från början är så mycket fler än bilresorna.

7 DE MED HÖG INKOMST MINSKAR BILÅKANDET MER Höginkomsttagare minskar sitt bilåkande mer än låginkomsttagare. Den tredjedel av befolkningen som har lägst inkomst svarar därför bara för en femtedel av minskningen av bilåkandet. Varför är det fler med hög inkomst som ändrar resandet trots att de borde vara mindre känsliga för avgifterna? Orsaken är att dessa oftare har relativt goda alternativ till att köra bil t.ex. andra färdmedel som de inte använder. De har därmed lättare att anpassa sitt resande till avgifterna. Hög 44% Låg 20% Medel 36% Andel av minskat bilåkande, per person i inkomstgruppen. -4% -3% -2% -1% 0% Låg Medel Hög Förändring av antal resor till innerstaden, alla färdmedel. Resmönstren förändras minst för dem med låg inkomst. För dem med höga eller medelhöga inkomster minskar däremot exempelvis resandet till innerstaden mer. Att resandet minskar ungefär lika mycket för hög- och medelinkomsttagare beror på två effekter som går åt varsitt håll. De med hög inkomst kör mer bil till innerstaden från början men är mindre kostnadskänsliga.

8 MER OM HUR RESANDET FÖRÄNDRAS RESANDET MINSKAR FRÄMST FRÅN SÖDRA DELEN AV LÄNET Antalet resor till innerstaden minskar med 3 procent. Minskningen är större från de södra än de norra förorterna. En orsak är att en högre andel av resorna i södra länet har start eller mål i innerstaden. Av innerstadsresorna är det också mycket fler som går till norra innerstaden än till södra,varför fler resor från söder passerar mer än ett avgiftssnitt. Därmed påverkas resandet från söderort mer. Från Lidingö och innerstaden ökar i stället resandet till innerstaden. Skälet är att dessa områden i denna analys ligger inuti avgiftszonerna. Därmed ökar sannolikheten att en målpunkt inne i zonen väljs för en resa. 10% 5% 0% -5% -10% Yttre norrort Inre norrort Lidingö Norra innerstaden Södra Innerstaden Inre söderort Yttre söderort Ändrat antal resor till innerstaden, alla färdmedel. INNERSTADSBOR PÅVERKAS MEST De genomsnittliga avgifter som invånarna betalar minskar ju längre från centrum man kommer. Boende i söderförorter betalar mer i avgift än de i norr. Skälet är detsamma som gör att de förändrar sitt resande mer. Skillnaden syns också i att invånare i södra innerstaden betalar betydligt mer än i norra. Orsaken är främst att boende på Södermalm gör betydligt Yttre söderort Inre söderort Södra Innerstaden Norra innerstaden Inre norrort Yttre norrort fler bilresor över det inre snittet Genomsnittlig avgift (kr) per vuxen och år.

9 På vägar med köer räcker det ofta med ganska små minskningar av antalet bilar för att trafiken ska flyta betydligt bättre. Ett exempel är att trafiken i Stockholm brukar minska med ca 10 procent under sportlovet vilket räcker för att minska köerna påtagligt. När köer minskar går bilresor fortare. DE MED HÖG INKOMST VINNER TID Värdet av de kortare restiderna kan översättas till kronor. Män får då dubbelt så stora restidsvinster som kvinnor. Mellan olika inkomstgrupper är skillnaden ännu mycket större. Höginkomsttagarna vinner nästan tio gånger så mycket i restid som låginkomsttagarna. En orsak är att fler höginkomsttagare kör bil och därmed får del av det bättre flytet i trafiken. En annan att de värderar sin restid betydligt högre - personer med hög inkomst är alltså i genomsnitt beredda att betala mer för en sparad minut Alla Män Kvinnor Låg Medel Hög Höginkomsttagare vinner mest i restid.

10 VILKA BETALAR? I alla befolkningsgrupper kommer det att vara en mindre del som regelbundet betalar avgifter. Hur stor den andelen är och hur mycket de betalar varierar. 20 PROCENT BETALAR Om man delar in befolkningen i grupper efter hur mycket de betalar syns stora skillnader. Ca 20 procent av alla vuxna länsbor betalar mer än någon enstaka avgift per år. Övriga 80 procent kommer nästan inte att påverkas alls av avgifterna. I genomsnitt blir kostnaden för den femtedel som betalar mest i avgift kr per år. Denna grupp består nästan uteslutande av hög- och medelinkomsttagare. De som betalar avgift regelbundet kan komma upp i stora summor. I princip kan det handla om uppåt kr per år, räknat på en maxavgift på 80 kr per dygn. Så mycket bil är det dock kr kr kr kr kr kr 0 kr Kvintil 1 Kvintil 2 Kvintil 3 Kvintil 4 Kvintil 5 Genomsnittlig avgift per år, uppdelat i kvintiler (femtedelar) efter hur mycket man betalar i avgift. få privatpersoner som kör under en halv procent av alla förvärvsarbetande, och praktiskt taget inga alls i övriga grupper. MÄN BETALAR MEST Kvinnor 35% De grupper som vinner mest på de snabbare resorna är samtidigt de som betalar mest i avgifter. Män betalar mer än kvinnor, höginkomsttagare mer än låginkomsttagare och de som arbetar mer än de som inte gör det. Män 65% Män betalar nära två tredjedelar av avgifterna.

11 Låg 13% Arbetslösa 13% Studerande 15% Hög 59% Medel 28% Arbetande 54% Pensionärer 18% Höginkomsttagare betalar fyra gånger mer än låginkomsttagare. Per person betalar förvärvsarbetande drygt hälften av avgifterna. FÅ LÅGINKOMSTTAGARE BETALAR Relativt sett är det få låginkomsttagare som betalar avgift. Knappt 3 procent av dem betalar 10 kr eller mer per arbetsresa. Eftersom de har lägre inkomster kan avgiften ändå vara en stor uppoffring. I genomsnitt betalar 6 procent av befolkningen avgift för sina arbetsresor en given dag - alla betalar inte varje dag eftersom resandet kan se olika ut från dag till dag. Andelen är dubbelt så hög bland män som kvinnor. Bland de med hög inkomst är andelen 4 gånger så hög som bland de med låg inkomst. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Låg Medel Hög Få med låg inkomst betalar 10 kr eller mer för sin arbetsresa.

12 GRUPPER SOM VINNER OCH FÖRLORAR Höginkomsttagare vinner mest i restid men förlorar samtidigt mest på själva avgiften och de ändrade resmönstren. Vilka grupper som totalt sett vinner och förlorar avgörs av hur intäkterna används. Avgifter gör att: - kostnader uppstår - resmönstren förändras - resor går snabbare - intäkter skapas. Tre exempel med olika användning av intäkterna visar vad nettoeffekten kan bli. Intäkterna har i dessa analyser inte minskats med driftskostnaden för systemet. Summan av de fyra effekterna avgör nettoeffekten av avgifterna för olika grupper. Med det analyserade systemet betalar varje person i länet i genomsnitt 700 kr per år i avgift. Den uppoffring som folk upplever när de ändrar sitt resmönster kan värderas i kronor genom metoder som utgår från studier av vad resenärer är beredda att betala för att t ex spara tid eller resa bekvämare. Dessa anpassningskostnader kan på detta sätt värderas till en kostnad på drygt 100 kr per år i genomsnitt. I gengäld värderas de snabbare resorna till drygt 300 kr per år. 400 kr 200 kr 0 kr -200 kr -400 kr -600 kr -800 kr Avgift Anpassning Restid Förluster Vinst Om man bortser från intäkterna ger avgifterna en förlust för de flesta. EXEMPEL 1: OM ALLA FÅR LIKA MYCKET VINNER DE SOM ÅKER LITE BIL Intäkterna från avgifterna kan rent hypotetiskt delas ut lika till alla som bor i länet. Det gynnar dem som åker lite bil. Vinnare blir då kvinnor, låginkomsttagare och ickeförvärvsarbetande Om alla delar lika gynnas låg inkomsttagare Den enda grupp som förlorar är höginkomsttagarna Män Kvinnor Låg Medel Hög Arbetande Pensionärer Studerande Arbetslösa Nettoeffekt (kr) per år och grupp.

13 EXEMPEL 2: OM PENGARNA GÅR TILL KOLLEKTIVTRAFIK VINNER DE MED LÅG INKOMST Intäkterna kan också gå till att sänka kostnaden för att resa med kollektivtrafiken. Skillnaderna mellan olika grupper blir då ännu större. Vinnare blir grupper som gör många resor med kollektivtrafik men sällan med bil. Det är främst studerande och andra låginkomsttagare. Förlorar gör pensionärer och höginkomsttagare. Större skillnad mellan grupperna om pengarna går till kollektivtrafik Låg Medel Hög Nettoeffekt (kr) per år och inkomstgrupp Om skatten sänks gynnas höginkomsttagare EXEMPEL 3: OM SKATTEN SÄNKS VINNER DE SOM TJÄNAR MEST Om intäkterna istället går till att sänka skatten är det helt andra grupper som vinner och förlorar. Vinnare blir främst grupper som betalar mycket i skatt dvs höginkomsttagare Låg Medel Hög Nettoeffekt (kr) per år och inkomstgrupp. De som förlorar är de med låga inkomster såsom studerande och pensionärer.

14 DET ANALYSERADE SYSTEMET Utformn ingen av avgiftssystemet påverkar fördelningseffekterna. AVGIFT 15 KR I TVÅ ZONER Det system som har analyserats i denna studie liknar det som just nu planeras i Stockholm, men är inte identiskt. Avgifter tas ut för passage in eller ut i två zoner i innerstaden, men också på Essingeleden. Avgift tas ut dagtid på vardagar och avgiften är något högre i rusningstid än annars. Analysen avser trafiksituationen år Analyserat system ANALYSERAT SYSTEM Två zoner 15 kr i högtrafik, kl 7-9 och kr i mellantrafik Ingen avgift kvällar och helger 15 kr på Essingeleden i högtrafik Lidingö i innerstadszon MILJÖAVGIFTER I STOCKHOLM Två zoner Avgift yttre snitt 20 kr i högtrafik, kl 7:30-8:30 och 16:00-17:30 Preliminärt 10 kr i mellantrafik Avgift inre snitt 10 kr i högtrafik Ingen avgift kvällar och helger Ingen avgift Essingeleden Lidingö utanför zon I tabellerna jämförs det analyserade systemet med försöken som planeras i Stockholm. Beskrivningen utgår från det förslag som gäller i juni Några skillnader mot försöket i Stockholm är att: - avgiften är lägre vid det yttre snittet men högre vid det inre - skillnaden i avgift mellan olika tider är mindre - Lidingö ingår i en innerstadszon - Essingeleden har avgift

15 RESULTATENS BETYDELSE FÖR MILJÖAVGIFTERNA I STOCKHOLM Vilka fördelningseffekter får de miljöavgifter som planer as i Stockholm? Utifrån den studie som nu gjorts kan vissa slutsatser dras. SAMMA GRUPPER PÅVERKAS Trafikmässigt är de två systemen ganska likartade. Därför bör i huvudsak samma grupper vara vinnare och förlorare. Höginkomsttagare och män tillhör allt så de som förlorar på själva avgifterna även i Stockholms system. FÄRRE INNERSTADSBOR FÖRLORAR Stockholms system ger något mindre påverkan på bilresorna i innerstaden eftersom avgiften mellan zonerna är lägre. Därmed påverkas innerstadsbor och andra länsbor lite mer likartat. KVINNOR OCH LÅGINKOMSTTAGARE VINNARE Eftersom intäkterna ska gå till kollektivtrafik kommer kvinnor, låginkomsttagare och studenter att vinna mer på Stockholms system. 600 kr 500 kr KORTVARIGT FÖRSÖK GER STÖRRE FÖRDELNINGSEFFEKT Eftersom försöket i Stockholm görs under kort tid krävs något högre avgifter för att nå avsedd trafikeffekt. Skälet är att man inte hinner anpassa sig genom byte av arbetsplatser etc. Därmed bör omfördelningarna bli något större i förhållande till nettovinsten. 400 kr 300 kr 200 kr 100 kr 0 kr -100 kr -200 kr -300 kr Män Kvinnor Låg Medel Hög Nettoeffekt av det analyserade systemet, om intäkterna går till kollektivtrafiken. Låginkomsttagare gynnas också av att ingen avgift tas ut på Essingeleden. BYTE AV RESTIDPUNKT GER MINDRE FÖRDELNINGSEFFEKT Å andra sidan blir anpassningen enklare eftersom Stockholms system har större skillnad i avgift mellan olika tidpunkter. För många bilister är det lättare att byta restidpunkt än att t.ex. byta till kollektivtrafik. Omfördelningen skulle därmed bli mindre i förhållande till nettovinsten. LÄGRE AVGIFT PER PERSON Stockholms system innebär sannolikt något lägre totala avgifter. Den avgift som varje person betalar blir därför något mindre. Därmed bör också generellt sett omfördelningarna mellan olika grupper bli något mindre.

16 REFERAT Med fördelningseffekter avses hur olika grupper av människor påverkas av en åtgärd i detta fall trängselavgifter. Teoretiskt är poängen med trängselavgifter att nyttorna blir större än uppoffringarna allt omräknat i kronor. Men även om det blir en vinst för hela samhället så kommer vissa personer att uppleva en försämring och andra en förbättring. Syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla en metod för att beräkna vinster och förluster för olika grupper. Om en grupp vinner eller förlorar på trängselavgifter avgörs bl a av vad intäkterna används till. Diagrammet nedan visar t ex nettoeffekter för olika inkomstgrupper för några hypotetiska intäktsanvändningar. 700 kr 600 kr 500 kr 400 kr 300 kr 200 kr 100 kr 0 kr -100 kr -200 kr -300 kr Låg inkomst Medelinkomst Hög inkomst Netto om lika återbäring Netto om intäkter till kollektivtrafik Netto om sänkt skatt OM STUDIEN Studien som denna broschyr bygger på är ett forskningsprojekt som har finansierats av Vinnova och Vägverket. Projektet har genomförts av Transek AB i samarbete med KTH under hösten 2002 och våren Syftet med forskningsprojektet var att utveckla en metod för att beräkna fördelningseffekter av avgiftssystem. Beräkningsmetoden ska sedan kunna användas för att analysera effekterna av olika system. Projektets andra syfte var att tillämpa metoden på ett konkret avgiftssystem i en fallstudie. Det är resultatet av denna som här redovisas. Metoden som använts för att beräkna trängselavgifternas fördelningseffekter kan mycket kort sammanfattas enligt följande. 1. Trafikmodellen SAMPERS används för att räkna fram hur trafiken förändras av trängselavgifterna, och därmed hur restiderna med bil förändras. 2. Bilrestiderna utan respektive med trängselavgifter stoppas in i en nyutvecklad modell för att hantera olika gruppers resande. 3. Modellen för gruppers resande används för att prognosera olika gruppers resmönster. En utförlig beskrivning av metoden och av resultatet av fallstudien finns i en huvudrapport. Rapporten kan erhållas från Transek ( Vinnova eller Vägverket. Transek ansvarar för resultat och slutsatser. Denna broschyr är framtagen av Jonas Eliasson och Mattias Lundberg, Transek AB, med stöd av Vinnova och Vägverket. Den by gger på rapporten Fördelningseffekter av trängselavgifter en utredningsmetod samt fallstudie i Stockholm skriven med stöd av Vinnova och Vägverket. Diarienummer på Vinnova och på Vägverket AL90B 2002:2488

Fördelningseffekter av trängselavgifter

Fördelningseffekter av trängselavgifter Fördelningseffekter av trängselavgifter - en utredningsmetod samt fallstudie i Stockholm 700 kr 600 kr 500 kr 400 kr 300 kr 200 kr 100 kr 0 kr -100 kr -200 kr -300 kr Låg inkomst Medelinkomst Hög inkomst

Läs mer

2006:36. Samhällsekonomiska fördelningseffekter av Stockholmsförsöket

2006:36. Samhällsekonomiska fördelningseffekter av Stockholmsförsöket 26:36 Samhällsekonomiska fördelningseffekter av Stockholms KORT SAMMANFATTNING liggande studie är ett komplement till rapporten Samhällsekonomisk analys av Stockholms (Transek 26:31). Studiens huvudfråga

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= == Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet Christer

Läs mer

Yttrande över Stockholmsberedningens delbetänkande Trängselavgifter SOU 2003:61

Yttrande över Stockholmsberedningens delbetänkande Trängselavgifter SOU 2003:61 TJÄNSTEUTLÅTANDE Landstingsstyrelsens förvaltning 2003-09-04 LS 0306-1994 Koncernstaben Anna Linusson Landstingsstyrelsen 1(6) Yttrande över Stockholmsberedningens delbetänkande Trängselavgifter SOU 2003:61

Läs mer

Miljöavgifter i Stockholm

Miljöavgifter i Stockholm December 2003 Miljöavgifter i Stockholm Analys av effekter av olika förslag till utformning Huvudrapport Transek AB är ett oberoende och forskningsinriktat företag som bedriver forskning och konsultverksamhet

Läs mer

Miljöavgifter i Stockholm

Miljöavgifter i Stockholm December 2003 Miljöavgifter i Stockholm Analys av effekter av olika förslag till utformning Sammanfattning Transek AB är ett oberoende och forskningsinriktat företag som bedriver forskning och konsultverksamhet

Läs mer

Stockholms trängselavgifter

Stockholms trängselavgifter Stockholms trängselavgifter Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, Centrum för Transportstudier, KTH WSP Analys & Strategi (fd. Transek) Ordförande i Analysgruppen för utvärdering av Stockholmsförsöket

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Regionala skillnader Regionala skillnader

Regionala skillnader Regionala skillnader Regionala skillnader Sektorer Stockholm Järvafältet Stockholm Västerort Solna Sundbyberg a innerstan Södra innerstan 0 10 20 km Befolkning 3 25 % 2 15 % 1 5 % Befolkning 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 Danderyd

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik?

Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik? Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik? Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys Föreståndare Centrum för Transportstudier,

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

Trängselskatten i Göteborg

Trängselskatten i Göteborg Trängselskatten i Göteborg Påverkan på befolkningen i Partille kommun med utgångspunkt från inkomst Kandidatuppsats VT 2013 Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Institutionen för Ekonomi och Samhälle,

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Så svarar stockholmarna. Indikator 1. Indikator 2

Så svarar stockholmarna. Indikator 1. Indikator 2 Så svarar stockholmarna Indikator 1 Antal bilresor* som korsar avgiftssnittet mellan klockan 06.30 och 18.30 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Antal svar (vet ej exkl) Antal "vet ej"-svar Boende Boende

Läs mer

Q&A för trängselskatten

Q&A för trängselskatten 1 Q&A för trängselskatten Generella svar på fem vanliga frågor 1. Varför infördes trängselskatt på Essingeleden när naturliga alternativvägar saknas? Eftersom Essingeleden är den viktigaste nordsydliga

Läs mer

Fixa Stockholmstrafiken

Fixa Stockholmstrafiken Fixa Stockholmstrafiken Stockholmsöverenskommelsen Investeringar (milj kr) Start före 2020 Start 2020-2030 Totalt Spår 47 800-49 800 20 200-20 700 68 000-70 500 Väg 51 000 12 500-13 400 63 500-64 400 Summa

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket SVENSKAR OM BILEN Svenskar om bilen Att vi som bor i Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Vi behöver bilen för att klara av vårt livspussel och för att kunna sköta våra arbeten. Vi använder den i

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMS=MPJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Geografiska fördelningseffekter

Geografiska fördelningseffekter Geografiska fördelningseffekter Jonas Eliasson WSP Analys & Strategi (fd. Transek och Inregia) (och snart Professor, föreståndare Centre for Transport Studies, KTH) Geografiska fördelningseffekter varför?

Läs mer

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden Stadsledningskontoret Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr SLK 001-1000/2013 Dnr TK T2013-000-03728:1 Dnr MF 2013-9203 Sida 1 (5) 2013-07-03 Handläggare Stadsledningskontoret Anton Västberg Telefon: 08-508 293

Läs mer

Attityder och kunskaper om försöket med miljöavgifter i Stockholms innerstad

Attityder och kunskaper om försöket med miljöavgifter i Stockholms innerstad USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Attityder och kunskaper om försöket med miljöavgifter i Stockholms innerstad Resultat från intervjuer med boende i Stockholms län november-december 2004 Utrednings-

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Rapport 2005:35 10 maj 2005 Dokumentinformation Titel Gång- och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Läs mer

Trafikens års- och säsongsvariation en översikt

Trafikens års- och säsongsvariation en översikt Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMS=MPJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Stockholmsträngselavgiftssyndromet: Hur trängselavgifter gick från otänkbara till okontroversiella

Stockholmsträngselavgiftssyndromet: Hur trängselavgifter gick från otänkbara till okontroversiella Stockholmsträngselavgiftssyndromet: Hur trängselavgifter gick från otänkbara till okontroversiella Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, KTH Föreståndare Centrum för Transportstudier Frågeställning

Läs mer

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007 Siamak Baradaran Trafikkontoret/Stockholm stad 2007-11-23 siamak.baradaran@tk.stockholm.se +46-8 508 279 09 +46-761 22 79 09 Leif Carlsson Vägverket region Stockholm Leif.carlsson@vv.se +46-8 757 66 78

Läs mer

Februari 2004. Miljöavgifter i Stockholm

Februari 2004. Miljöavgifter i Stockholm Februari 2004 Miljöavgifter i Stockholm Effekter av Kommunstyrelsens förslag till utformning december 2003 Transek AB är ett oberoende och forskningsinriktat företag som bedriver forskning och konsultverksamhet

Läs mer

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år?

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Trafiknät Stockholm KTH 2011-12-19 1 EU-projektet OBIS Optimering av lånecykelsystem i europeiska städer Tre år, t.o.m. augusti 2011 51 system i 10 länder, varav

Läs mer

JÄRNVÄGSUTREDNING. Sundsvall Härnösand. Sundsvall-, Timrå- samt Härnösands kommun, Västernorrlands län PM Timrå resecentrum 2013-10-15

JÄRNVÄGSUTREDNING. Sundsvall Härnösand. Sundsvall-, Timrå- samt Härnösands kommun, Västernorrlands län PM Timrå resecentrum 2013-10-15 JÄRNVÄGSUTREDNING Sundsvall Härnösand Sundsvall-, Timrå- samt Härnösands kommun, Västernorrlands län PM Timrå resecentrum 2013-10-15 Titel: PM Timrå resecentrum Utgivningsdatum: 2013-10-15 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMSJNO== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket Resultat från intervjuer med boende i Stockholms län juni 2005 Utrednings- och statistikkontoret Hans-Åke Gustavsson

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

Visionsarbete i Stockholms stad. Sverker Henriksson Stadsledningskontoret. The Capital of Scandinavia

Visionsarbete i Stockholms stad. Sverker Henriksson Stadsledningskontoret. The Capital of Scandinavia Visionsarbete i Stockholms stad Sverker Henriksson Stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Varför? The Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Hur? Sida 5 Visionen utgår från utmaningar

Läs mer

Rapport om VD löner inkomståren 2008-2009

Rapport om VD löner inkomståren 2008-2009 Februari 2011 Rapport om VD löner inkomståren 2008-2009 Rapport från Soliditet Sammanfattande resultat Den genomsnittlige VD:n hade 2009 en inkomst av tjänst på 432 132 kr, vilket var 1,6 gånger mer än

Läs mer

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Sofia Heldemar Henrik Carlsson Sidan 2 av 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 4 3 METODIK OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.1 DAGENS SITUATION...

Läs mer

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1 Fortsättning från pdf nr 1 Dagbefolkning 5 1 Kilometer 3-15 151-35 351-6 61-1 11-165 1651-27 271-43 431-7 71-125 1251-232 Figur 8. Fördelning av befolkning i Storstockholm år 2 (5 meters upplösning). Nattbefolkning

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK ÄR INGET SJÄLVÄNDAMÅL Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa

Läs mer

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Trängselskatten har effekt Bilresandet över trängselskattesnittet har minskat

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

2013-10-04 Dnr 2013:1474

2013-10-04 Dnr 2013:1474 2013-10-04 Dnr 2013:1474 I rapporten redovisas en fördelningsanalys av regeringens budgetproposition för 2014. Förslagen analyseras i förhållande till gällande regler. I denna promemoria redovisas direkta

Läs mer

HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson. VINNOVA rapport VR 2001:22

HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson. VINNOVA rapport VR 2001:22 HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson VINNOVA rapport VR 2001:22 VARFÖR VÄLJER FOLK FÄRDMEDEL SOM DE GÖR? Restid och reskostnad är viktigt men inte allt.

Läs mer

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter? FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket

Läs mer

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 I denna andra utgåva av Zmarta Groups lånebarometer presenteras unik statistik och insikter kring marknaden för konsumtionskrediter i Sverige. Rapporten är baserad

Läs mer

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket?

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? 2006:25 Arbetsresor från Mälardalen Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? KORT SAMMANFATTNING Under mars månad 2006 passerade i genomsnitt ungefär

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 för Uppsala kommun

ÖVERSIKTSPLAN 2010 för Uppsala kommun Underlagsrapport till ÖVERSIKTSPLAN 2010 för Uppsala kommun TRAFIKANALYSER Uppsala 2030 TEKNISK RAPPORT Trafikanalyser Uppsala ÖP 2030 WSP Analys & Strategi Peter Almström och Lars Pettersson 2009-10-26

Läs mer

Miljöavgifter i Stockholm

Miljöavgifter i Stockholm Januari 2004 Miljöavgifter i Stockholm Effekter av Kommunstyrelsens förslag till utformning januari 2004 Transek AB är ett oberoende och forskningsinriktat företag som bedriver forskning och konsultverksamhet

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort

Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort Maj 2015 Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort PM Trafikanalys Titel: Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort, PM Trafikanalys Konsult: Sweco Uppdragsledare: Cornelis Harders och

Läs mer

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016 RAPPORT Östlig förbindelse Trafikanalys och nyttor Sammanfattande rapport april 2016 Trafikverket Postadress: Adress, Post nr Ort E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Analys av trafiken i Stockholm

Analys av trafiken i Stockholm Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005 2008 SAMMANFATTNING TRAFIKKONTORET www.stockholm.se/trangselskatt 2009-09-21 Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag

Läs mer

RVU-2014. Resvaneundersökningen. i Linköpings kommun 2014

RVU-2014. Resvaneundersökningen. i Linköpings kommun 2014 RVU-214 Resvaneundersökningen i Linköpings kommun 214 Februari 215 Sammanfattning Resvaneundersökningen 214 Under hösten 214 genomfördes en resvaneundersökning i enkätform bland 4 51 kommuninvånare i

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMS=MQJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Hur arbetar vi med passagerarprognoser för en Öresundsmetro?

Hur arbetar vi med passagerarprognoser för en Öresundsmetro? Hur arbetar vi med passagerarprognoser för en Öresundsmetro? Karin Brundell-Freij, WSP Halvtidskonferens 2013-02-08 Vad vet vi om Öresundsresandet idag? Många vet. Det här vet vi! (Men ingen Vet säkert!)

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm. 2016-01-20 Förändringar av systemet för trängselskatt I mars 2014 beslutade riksdagen om

Läs mer

Förändrade resvanor i Stockholms län

Förändrade resvanor i Stockholms län RAPPORT 2006:67 VERSION 0.5 Förändrade resvanor i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Förändrade resvanor i Stockholms län - Effekter av Stockholmsförsöket Serie nr:

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Översiktlig skattning av intäkter från varianter på vägavgift/trängselskatter

Översiktlig skattning av intäkter från varianter på vägavgift/trängselskatter RAPPORT 2012:32 VERSION 0.1 Översiktlig skattning av intäkter från varianter på vägavgift/trängselskatter i Malmöregionen - underlag till finansieringsdiskussion för SPIS Dokumentinformation Titel: Översiktlig

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Frukostseminarium: Hur mycket ökar reseavdraget koldioxidutsläppen?

Frukostseminarium: Hur mycket ökar reseavdraget koldioxidutsläppen? Frukostseminarium: Hur mycket ökar reseavdraget koldioxidutsläppen? Lars Sandberg WSP Analys & Strategi 14/11/2012 Syfte med projektet Att bygga upp kunskapen kring hur reseavdraget och förmånsbeskattningen

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

TRÄNGSELSKATT I GÖTEBORG. Björn Öhman

TRÄNGSELSKATT I GÖTEBORG. Björn Öhman TRÄNGSELSKATT I GÖTEBORG Björn Öhman Trängselskatt i Göteborg Västsvenska paketet Trängselskatten Systemet Nuläget VÄSTSVENSKA PAKETET Problem i Göteborgsregionen Nedsatt funktion i transportsystemet hämmar

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

2006:31. Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket

2006:31. Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket 2006:31 Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket KORT SAMMANFATTNING En samhällsekonomisk analys är ett sätt att systematiskt försöka sammanfatta en åtgärds samtliga effekter och kostnader. Analysen

Läs mer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Kollektivtrafik i Mariehamn våren En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Kollektivtrafik i Mariehamn våren En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016 En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn Urval och bortfall 1022 i urvalet Datainsamling från den

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner

Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner Basalternativet: 1. Trafikanalyser för att kvantifiera effekten på bil- och kollektivtrafiken och framkomligheten. Genom trafikstudier under oktober 2007 respektive

Läs mer

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning Resvanor i Sundsvall Resultat från resvaneundersökning 2016 Resvaneundersökning 2016 1 ± Liden Indal Omland Kovland Sundsbruk Stöde Nedansjö Tätortsområde Sundsvall Matfors Lucksta Kvissleby Njurundabommen

Läs mer

Tentamen Nationalekonomi A HT 2015

Tentamen Nationalekonomi A HT 2015 Tentamen Nationalekonomi A Samhällsekonomisk analys Globala & nationella perspektiv HT 2015 Hjälpmedel: Miniräknare Totalpoäng: 20 För betyget G krävs: 10 För betyget VG krävs: 15 Skriv din kod på samtliga

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMRJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg. Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering

Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg. Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg Konsult: Beställare:

Läs mer

Fördelningseffekter av trängselavgifter

Fördelningseffekter av trängselavgifter Fördelningseffekter av trängselavgifter Metodik och en fallstudie för Stockholm Jonas Eliasson Transek AB Syfte Utveckla metodik för beräkning av fördelningseffekter inkomst, kön, geografi, hushållstyper

Läs mer

Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010

Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010 Tobias Johansson Trafikplanering 08-508 266 56 tobias.p.johansson@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-03-17 Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010 Förslag

Läs mer

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Sida 1 Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Synovate för Nordea Ingela Gabrielsson 2008-11-26 Sida 2 Inledning Julen innebär ökade inköp för de flesta, där julklapparna står för den stora delen.

Läs mer

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län?

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? 2005:5 Resvaneundersökning Mälardalen Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? RVU Mälardalen arbetspendling med bil FÖRORD Kommunfullmäktige

Läs mer