Avstämning mot uppmätta trafikflöden Stockholms län 2006/2007 Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avstämning mot uppmätta trafikflöden Stockholms län 2006/2007 Innehållsförteckning"

Transkript

1 Uppdragsnr: Kerstin Pettersson, PM C:\Documents and Settings\seks11044\Desktop\Jmf-Sthlm docver 1.0 Avstämning mot uppmätta trafikflöden Stockholms län 2006/2007 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...2 Förutsättningar...2 Mätdata och nät...2 Samsdata, ekonomiska antaganden...2 Tilläggsmatriser...2 Utläggningsmetodik...3 Mätpunkter...4 Jämförelse mot uppmätt Stockholmsmetoden...5 Dygn...5 Saltsjö-Mälarsnittet...8 Morgonens maxtimme...9 Saltsjö-Mälarsnittet...12 Långväga resor...13 Sammanfattande slutsatser...14 Jämförelse mot uppmätt åtgärdsplaneringens ursprungliga riggning...15 Jämförelse Övergripande...15 Jämförelse Nord...16 Jämförelse Syd...16 Jämförelse Stockholmsriggning och ÅP-riggning...19 WSP Analys & Strategi Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

2 Uppdragsnr: (22) Bakgrund och syfte Inför Vägverkets åtgärdsplanering genomfördes analyser för ett antal stora objekt med SAMPERS och SAMKALK. Analyserna genomfördes med år 2020 som basår. Någon avstämning avseende trafiknivåer och metodik för nuläget gjordes inte. Detta PM avser en avstämning mot nuläget (2006/2007) som gjorts i efterhand. Syftet är att få en bättre uppfattning om modellens kvalitet och brister och få en grund för fortsatt arbete med justering och kalibrerering. Dessutom jämförs resultaten för de två olika metoder för nätutläggning som använts i åtgärdsplaneringen. Förutsättningar Mätdata och nät Mätdata från två projekt har använts: Arbetsplanen för Förbifart Stockholm, och Fordonskilometerberäkningar åt Stockholms Stad. Grunden för båda är Stockholms oktoberräkningar Dessa är kompletterade med mätdata som Vägverket tillhandhållit. Utgångspunkt har varit mätningarna som använts i arbetsplanen för Förbifart Stockholm, men med de korrigeringar som gjordes i samband med det senare projektet. Flödesmätningarna kommer dels från Stockholms stad, och dels från de mätningar som utförs löpande på det statliga vägnätet. Således saknas mätdata nästan helt och hållet från det kommunala vägnätet utanför Stockholms stad. Mätningarna har gåtts igenom i samband med de tidigare projekten, och en del korrigeringar har gjorts. Mätningar på länkar där data var uppenbart fel har tagits bort. På flera länkar var riktningsangivelsen oklar eller felaktig, och fick korrigeras innan inläsning i Emme-basen. Det kan dock fortfarande finnas en del brister i materialet som inte är helt uppenbara. Eftersom mätdata i huvudsak är från oktober 2007 har trafiknätet uppdaterats till ett ungefärligt oktober De korrigeringar som gjordes för JA 2020 har lagts in utom åtgärder som tillkommit senare t ex additionskörfält på E4, och korrigeringar på Norrortsleden. I oktober 2007 var trängselskattesystemet i Stockholm igång och även detta är inkodat i nätet. Samsdata, ekonomiska antaganden Samsbas 2006, prognosår för ekonomiska antaganden 2006 har använts. Tilläggsmatriser Följande tilläggsmatriser har använts, hämtade från originalriggningen för åtgärdsplaneringen: Yrkestrafik med personbil Lastbilar utan släp (lbu) Lastbilar med släp (lbs) Arlandamatris

3 Uppdragsnr: (22) Alla matriser utom Arlandamatriserna har räknats om till högtrafikmatriser och lågtrafikmatriser med hjälp av andelar, där högtrafikmatrisen använts för både högtrafik förmiddag och högtrafik eftermiddag. Arlandamatriserna har hämtats direkt från 2020-scenarier för Åtgärdsplaneringen de har inte räknats upp inför användningen i 2020-scenarierna tidigare. Arlandamatriserna är uppdelade på de tre tidsperioderna. Yrkestrafikmatriserna i riggningen har enheten årsmedeldygn. Utläggningsmetodik och riggning Utläggning görs med Stockholmsmetoden, vilket innebär 3 tidsperioder (som viktas samman till dygn) 8 klasser med olika tidsvärden Ingen hänsyn till avståndsberoende kostnader tas trafikanterna beaktar endast restid och eventuell avgift i sitt ruttval. Godstrafiken läggs ut tillsammans med persontrafiken och samma vdfunktioner används för person- och lastbilstrafik. Observera att denna metodik används både för att skapa utbudsdata i prognossteget och för att ta fram de flöden som används i SAMKALK. Resorna räknas om från vardagsmedeldygn till årsmedeldygn i Samkalksteget och används där i ytterligare utläggningar. Restiderna från prognossteget används direkt i Samkalk.

4 Uppdragsnr: (22) Mätpunkter I arbetsmaterialet finns mätningar från c:a 370 enkelriktade väglänkar varav cirka 350 går att läsa in i nätet. De som inte går att läsa in kräver nätkorrigeringar som t ex en detaljerad kodning av ramperna till Centralbron eller tillägg av mindre länkar i gränsen mellan Stockholms stad och angränsande kommuner, som t ex Korkskruven (cirka 900 bilar per dygn och riktning).

5 Uppdragsnr: (22) Jämförelse mot uppmätt Stockholmsmetoden För Stockholmsmetoden redovisas både maxtimme och dygn Dygn Modellberäknat - uppmätt Modellberäknat Uppmätt Diagrammet visar att den modellberäknade trafiken ligger under uppmätta värden, och detta särskilt för vägar med mycket trafik. Nästan samtliga punkter längst till höger i diagrammet ligger på E4. Totalt sett ligger modellberäknad trafik 14 procent under uppmätt, men ganska många länkar har större avvikelser. Exempel på länkar med mycket stora avvikelser: Värmdöleden (röda pilar) möjligen en felfördelning mellan Värmdöleden och Värmdövägen E4/E20 ramperna till/från Essingeleden där Södra Länken ansluter (gröna pilar) Essingeleden söder om tpl Fredhäll (blå pilar) Essingeleden norr om anslutningen E4/E20-Södra Länken (svarta pilar) Över/vid länsgränserna ger modellen fler bilar än uppmätt (9-31 procent), utom för E4 mot Nyköping som bara får 39 resp 41 procent av uppmätt trafik.

6 Uppdragsnr: (22) Bilden nedan visar huruvida modellen över- eller underskattar dygnsflödena på vägarna i Stockholms län. Grönt är färre bilar än uppmätt, rött fler bilar än uppmätt. Modellen ger lägre trafikmängderna på Essingeleden, västra delen av Södra länken, västra delarna av innerstaden och över Saltsjö-Mälarsnittet. Däremot ger den större trafikmängder än uppmätt på östra delen av Södra länken, på Skansbron och i Södertunneln. I nordostsektorn ger modellen genomgående mera trafik än uppmätt, i andra delar av länet förekommer både underskattningar och överskattningar. Den modellberäknade trafiken på E4 blir lägre än den uppmätta på alla länkar utom en mellan Södertälje och Hallunda. Det gäller för mätningar från länsgränsen söderut till norr om Järva krog. Nästa mätpunkt ligger norr om Arlanda, och där överskattas trafiken.

7 Uppdragsnr: (22) Länkar i centrala Stockholm, dygn I Stockholms innerstad finns stora avvikelser från uppmätt trafik, men överensstämmelsen mellan trafiknät och mätningar är osäker i innerstaden. En länk i modellens nätverk kan motsvara flera parallella länkar i verkligheten, och det är också osäkert om alla innerstadens enkelriktningar är rätt i trafiknätet. I modellen tar trafiken österifrån tar vägen via Hammarby sjöstad och Skansbron i stället för via Danvikstull och Stadsgården. Solnabron får för litet trafik i modellen, och Tomtebodavägen för mycket. Trafiken över Saltsjö-Mälarsnittet blir lägre med modellen utom på Centralbron norrut, och på Munkbroleden söderut. Det är osäkert om mätningarna hamnat i rätt riktning på Munkbroleden. Saltsjö-Mälarsnittet redovisas närmare på nästa sida.

8 Uppdragsnr: (22) Modellberäknade trafikmängder minus uppmätta, vardagsmedeldygn, i tusental Saltsjö-Mälarsnittet modell uppmätt uppmättmodell Essingeleden ,79 Västerbron ,95 Centralbron ,00 Munkbroleden ,83 Skeppsbron ,80 Summa ,87 modell/uppmätt Modellen ger lägre resande över Saltsjö-Mälarsnittet, antalet modellberäknade bilar blir 0,87 av uppmätta. Störst blir underskattningen på Essingeleden, minst på Centralbron. Däremot får Centralbron en överskattning norrut och underskattning söderut. Västerbron får också en ganska bra överensstämmelse, men båda riktningarna får för litet trafik.

9 Uppdragsnr: (22) Morgonens maxtimme Modellberäknat Uppmätt Exempel på länkar med mycket stora avvikelser: Värmdöleden (röda pilar) möjligen en felfördelning mellan Värmdöleden och Värmdövägen E4/E20 norrgående ramp till/från Essingeleden där Södra Länken ansluter (grön pil) Essingeleden söder om tpl Fredhäll (blå pil) Huddingevägen vid Örby, riktning mot Huddinge (svart pil) Essingeleden, Gröndalsbron, riktning söderut (orange pil) Modellberäknad trafik blir totalt 10 procent lägre än uppmätt för morgonens maxtimme, det är en mindre total avvikelse än för dygn, men det finns en större spridning på avvikelserna. Den modellberäknade trafiken över länsgränsen blir procent lägre än den uppmätta i riktning in i Stockholms län, och högre i riktning ut ur länet (17-23 procent), utom för E4 mot Nyköping, där modellberäknad trafik är lägre än uppmätt i båda riktningarna.

10 Uppdragsnr: (22) Bilden nedan visar huruvida modellen över- eller underskattar maxtimflödena på vägarna i Stockholms län. Grönt är färre bilar än uppmätt, rött fler bilar än uppmätt. Mönstret av överskattningar och underskattningar liknar det för dygn, med modellberäknad trafik lägre än uppmätt på E4 och högre än uppmätt i nordost.

11 Uppdragsnr: (22) Länkar i centrala Stockholm, morgonens maxtimme I länets centrala delar liknar mönstret för morgonens maxtimme det för dygnstrafiken. I vissa fall blir avvikelserna mindre, i andra större än för dygn. Även här kommer för litet trafik in i Stockholm via Danvikstull Stadsgården, även om underskattningen inte är lika stor som förut. I stället blir det för mycket trafik in via Södra Hammarbyhamnen, Skansbron och Skanstullsbron överskattningen ökar till dubbelt så mycket som uppmätt på Hammarbyvägen. Den modellberäknade trafiken in mot innerstaden blir högre än den uppmätta på Liljeholmsbron, Drottningholmsvägen, Pampaslänken och Tomtebodavägen, medan den blir lägre på Solnabron och vid Norrtull.

12 Uppdragsnr: (22) Saltsjö-Mälarsnittet Söderut modell uppmätt uppmättmodell Essingeleden ,65 Västerbron ,93 Centralbron ,12 Munkbroleden ,95 Skeppsbron , modell/uppmätt Modellen underskattar resandet över Saltsjö-Mälarsnittet i maxtimmen med totalt 21 procent. Störst blir underskattningen på Essingeleden, 35 procent. Norrut modell uppmätt uppmättmodell modell/uppmätt Essingeleden ,90 Västerbron ,84 Centralbron ,07 Munkbroleden ,47 Skeppsbron ,17 summa I södergående riktning blir den totala underskattningen av resandet över Saltsjö- Mälarsnittet endast 2 procent. Däremot blir fördelningen ojämn mellan vägarna.

13 Uppdragsnr: (22) Långväga resor I åtgärdsplaneringens ursprungliga riggning har efterfrågan minimerats i krans- och fjärrområden vilket innebär att långväga resor är satta till nära noll. Då modellen underskattar resorna på E4 har vi undersökt hur den minimeringen påverkar trafikflödena i Stockholm. Trafikökning med långväga resor oförändrade (ej minimerade) De långväga resorna spär framför allt på trafiken på E4/E20 in mot Stockholm. Med långväga resor blir underskattningen mot uppmätt 11 procent mot 14 procent utan, beräknat på alla länkar med mätvärden.

14 Uppdragsnr: (22) Andel trafik av uppmätt på E4 vid länsgränserna Länkar utan långväga med långväga E4 vid länsgräns söderut 0,39-0,41 0,92-0,94 E4 vid länsgräns norrut 1,28-1,31 1,43-1,46 Underskattningen på E4 vid länsgränsen söderut minskar, och överskattningen norrut ökar. Modellberäknat Sammanfattande slutsatser Uppmätt modellens trafikflöden ligger på dygnsnivå totalt 14 procent under de uppmätta flödena. En orsak är att långväga resor minimeras då detta inte görs underskattas trafiken inte lika mycket totalt 11 procent. Övriga orsaker kan finnas i t ex brister i efterfrågemodellen men också i underskattade eller dåliga sk tilläggsmatriser. avvikelserna tycks vara större för maxtimmen än för dygnet som helhet vilket antyder att det kan vara dags att se över de andelar som används för att plocka fram timmatrisen ur de modellerade dygnsmatriserna.

15 Uppdragsnr: (22) Jämförelse mot uppmätt åtgärdsplaneringens ursprungliga riggning Jämförelse Övergripande Modellberäknat Uppmätt Över alla mätpunkter så underskattas modellberäknat flöde på länkarna med ungefär 13 % jämfört med uppmätta flöden.

16 Uppdragsnr: (22) Jämförelse Nord I Norra Stockholms Län är det kraftiga relativa överskattningar av modellberäknade flöden på Frestavägen. Stora underskattningar av modellberäkande flöden uppstår på E4, Enköpingsvägen, Ulvsundaleden och Frösundaleden. I Nordost överskattas modellflödena genomgående. I Nordväst underskattas trafiken förutom på E18 Norr om Rissne. Jämförelse Syd I Södra Stockholms Län är det kraftiga relativa överskattningar av modellberäknade flöden på Värmdöleden och Huddingevägen. Stora underskattningar av modellberäkande flöden uppstår på Älvsjövägen och Glömstavägen. I Södra Stockholms Län finns både över och underskattningar av flöden.

17 Uppdragsnr: (22) Jämförelse Centrum På Essingeleden underskattas flödet kraftigt i modellen. I de västra delarna av Södra Länken underskattas flödet kraftigt i modellen samtidigt som flödet överskattas i de östra delarna av Södra Länken.

18 Uppdragsnr: (22) Modellberäknade trafikmängder minus uppmätta, vardagsmedeldygn, i tusental modell uppmätt uppmättmodell modell/uppmätt Essingeleden ,78 Västerbron ,05 Centralbron ,06 Munkbroleden ,87 Skeppsbron ,91 Summa ,90 Flödet över Saltsjö-Mälarsnittet underskattas med ungefär 10 %. I de allra centralaste delarna av Stockholm både underskattas och överskattas trafiken på länkarna vilket till viss del förklaras av problem att återskapa ett rättvist ruttval i det täta modellvägnätet.

19 Uppdragsnr: (22) Jämförelse Stockholmsriggning och ÅP-riggning Metodskillnad, trafikvolymer för olika tidsperioder I Sampers/Samkalk görs utläggningar dels i Sampers i prognosmodellen, och dels i Samkalk som indata till Samkalk. Oavsett riggning/metod så används bilrestider från Sampers/prognossteget i Samkalk för beräkning av restidsvinster i Samkalk. Restider för högtrafik används i kalkylen för arbetsresor, och restider för lågtrafik används i kalkylen för tjänste- och övriga resor. Restiderna som används produceras alltså i en utläggning för morgonens maxtimme/högtrafik förmiddag, och i en för lågtrafik. En av skillnaderna mellan metoderna är hur trafikvolymer för olika tidsperioder produceras och sparas: Riggning Stockholms ÅP Tidsperiod/Beräknassparas Beräknas Sparas Beräknas Sparas Högtrafik förmiddag x x x - Lågtrafik x x x - Högtrafik eftermiddag x x - - Vardagsmedeldygn Årsmedeldygn Summeras av ovanstående Summering av tidsperioder efter omräkning till ÅDT och nya utläggningar Resultaten sparas i en kopia av basen efter Sampers och före Samkalk - - x x x Tillgängliga trafikmätningar finns för vardagsmedeldygn och för timme att jämföra mätningar med modellresultat från en Stockholmsriggning är inte något problem, eftersom trafikvolymerna sparas. För en jämförelse med modellresultat från åtgärdsplaneringens metod krävs avsteg från originalriggningen. I detta fall är den avslutande körningen med ÅP-riggningen gjord med vardagsmedeldygn i stället för årsmedeldygn. Yrkesmatriserna räknas inte upp till vardagsmedeldygn vilket innebär att modellresultatens bidrag från yrkestrafiken blir för lågt.

20 Uppdragsnr: (22) Resultatskillnad De modellberäknade trafikflödena för dygn ligger i genomsnitt under uppmätta värden - för båda metoderna. Underskattning, procent Stockholmsriggning 14 Stockholmsriggning inkl långväga 11 ÅP-riggning 13 Jämförelse trafikvolymer i 1000-tal: uppmätt (svart), Sthlmsmetod (rött) ÅP-metod (grönt), centrala Stockholm På viktiga vägar som Essingeleden och Södra länken ligger den stora skillnaden inte mellan metoderna, utan mellan uppmätt trafik och modellberäknad.

21 Uppdragsnr: (22) Jämförelse trafikvolymer i 1000-tal: uppmätt (svart), Sthlmsmetod (rött) ÅP-metod (grönt), norra Stockholm På E18 är skillnaderna små, medan modellerna ger för litet trafik på E4 norr om Järva krog. Jämförelse trafikvolymer i 1000-tal: uppmätt (svart), Sthlmsmetod (rött) ÅP-metod (grönt), södra Stockholm På E4/E20 norr om Västertorps trafikplats (övre vänstra hörnet på bilden) underskattar modellerna trafiken, särskilt i rikning söderut. På Huddingevägen överskattar modellerna trafiken, utom vid Östberga där modellresultaten ligger under de uppmätta i riktning in mot Stockholm.

22 Uppdragsnr: (22) Jämförelse trafikvolymer dygn, Stockholmsmetoden minus ÅP-metoden. I prognossteget sätts resandet till 0, i relationer utanför, till och från SAMM, och det gäller för båda metoderna, men någon utläggning med resande på vardagsmedeldygn görs inte i prognossteget i ÅP-metoden. I Samkalksteget, utläggningarna inför Samkalk, tillämpas detta i Stockholmsmetoden men inte i ÅP-metoden. Här är Samkalksteget kört med vardagsmedeldygn i ÅP-metoden, för jämförelsens skull. Sammanfattningsvis ger de båda metoderna/riggningarna överraskande lika resultat, utom för E4 och vägar utanför SAMM. Den stora skillnaden ligger mellan modellberäknade resultat och uppmätt trafik. Vidare kan man konstatera att nollningen av resandet utanför SAMM får rätt stora effekter på resorna på E4 söder om Stockholms län i Stockholmsriggningen.

Linda Isberg 2012-11-30. Indata från Visum till Emma/Sampers funkar det?

Linda Isberg 2012-11-30. Indata från Visum till Emma/Sampers funkar det? Linda Isberg 2012-11-30 Indata från Visum till Emma/Sampers funkar det? Bakgrund SL:s efterfrågemodell SIMS ifrågasatt (hushållsbaserad indata mm) Samkörning med Trafikverket (utveckling/uppdatering/uppdrag)

Läs mer

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen Rapport 2016-02-04 Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen KUND Täby Kommun KONSULT WSP Analys &

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering Uppdragsnr: 10033453 1 (10) KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering 2003-04-07 WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: 08-688 60 00 Fax: 08-688 69 10 WSP Sverige

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015

Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015 Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015 stockholm.se Stockholmstrafiken 2014 Maj 2015 Dnr:T2015-00962 Utgivningsdatum: 2015-05-21 Utgivare: Stockholms Trafikkontor Kontaktperson: Tobias Johansson Omslagsfoto:

Läs mer

Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Scenarier. Emissionsberäkning. Tre scenarier Nu-scenarie: 2006

Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Scenarier. Emissionsberäkning. Tre scenarier Nu-scenarie: 2006 Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Marie Haeger-Eugensson Jenny Westerdahl Karin Sjöberg Lin Tang IVL Svenska Miljöinstitutet Scenarier Tre scenarier Nu-scenarie: 26 Framtidsscenarie

Läs mer

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm. 2016-01-20 Förändringar av systemet för trängselskatt I mars 2014 beslutade riksdagen om

Läs mer

Kapacitetsstudie kring Uppsala resecentrum - Mikrosimulering

Kapacitetsstudie kring Uppsala resecentrum - Mikrosimulering STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN KSN-2014-132 Underlag till arbetet med Översiktsplan för Uppsala kommun 2014-09-11 UNDERLAGSRAPPORT: Kapacitetsstudie kring Uppsala resecentrum - Mikrosimulering RAPPORTFÖRFATTARE

Läs mer

Miljöavgifter i Stockholm

Miljöavgifter i Stockholm December 2003 Miljöavgifter i Stockholm Analys av effekter av olika förslag till utformning Huvudrapport Transek AB är ett oberoende och forskningsinriktat företag som bedriver forskning och konsultverksamhet

Läs mer

Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS

Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS Trafikverket Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS Validering av 2016-04-01 modellen Malmö Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS Validering av 2016-04-01 modellen Datum Uppdragsnummer

Läs mer

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11)

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11) \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\7021\2013\10189249 - ICA Grytan, Västerås\5_Beräkningar\Vissim\Rapport\PM Trafikanalys ICA Grytan.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10189249 1 (11) PM ICA Grytan,

Läs mer

Inducerad trafikefterfrågan i dagens modeller för planering av och beslut om infrastruktur

Inducerad trafikefterfrågan i dagens modeller för planering av och beslut om infrastruktur Inducerad trafikefterfrågan i dagens modeller för planering av och beslut om infrastruktur etapp 3 i forskningsprojekt om inducerad trafik Trafikverket Rapport 2011:052 Dokumentinformation Titel: Inducerad

Läs mer

TRAFIKANALYS FANFAREN

TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTAD 2017-06-22 TRAFIKANALYS FANFAREN Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

PM- Kalibrering av barriärmatriser i Skåne modellen

PM- Kalibrering av barriärmatriser i Skåne modellen PM- Kalibrering av barriärmatriser i Skåne modellen Sammanfattning Detta PM avser beskriva uppdatering av kalibreringskonstanter i Sampers regionala modell för Skåne/Själland, så kallade barriärkonstanter.

Läs mer

Analyser av Östlig förbindelse

Analyser av Östlig förbindelse Analyser av Östlig förbindelse Eller några synpunkter på hur Sampers kan förbättras för denna typ av analyser. Sampers användardag 2015-12-14 Christian Nilsson Genomfört arbete Analyser av. Östlig förbindelse.

Läs mer

Tillståndsbeskrivning

Tillståndsbeskrivning RAPPORT Tillståndsbeskrivning 2030 Effekter av statliga infrastrukturplaner och förhandling i Stockholms län Trafikverket Postadress: Adress, Post nr Ort E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921

Läs mer

Förslag till metod för uppskattning

Förslag till metod för uppskattning VTI notat 52 2004 VTI notat 52-2004 Förslag till metod för uppskattning av trafikarbete Underlag till utvärdering av miljöavgifter i Stockholm Förstudie Författare FoU-enhet Projektnummer 50476 Projektnamn

Läs mer

TEKNISK PM. Trafikanalys Täby Galopp. Trafikprognos och kapacitetsanalyser 2014-06-30. Analys & Strategi

TEKNISK PM. Trafikanalys Täby Galopp. Trafikprognos och kapacitetsanalyser 2014-06-30. Analys & Strategi TEKNISK PM Trafikanalys Täby Galopp Trafikprognos och kapacitetsanalyser 2014-06-30 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter,

Läs mer

Skåne-TASS = Regional modell Skåne

Skåne-TASS = Regional modell Skåne Skåne-Tass Skåne-TASS = Regional modell Skåne Omfattar även delar av Danmark (Själland, Lolland och Falster). Detta för att kunna hantera de regionala resorna över Öresund. Samarbete mellan: Trafikverket

Läs mer

Betalstation 1.Danvikstull

Betalstation 1.Danvikstull 1.Danvikstull Saltsjön VIKIG-terminalen Masthamnen Danvikstull 1 In 222 Folkungagatan Danviksbron 1 Ut en, som avser båda trafikriktningarna, är belägen där Folkungagatan ansluter till Danviksbron. --------------------------------------

Läs mer

Stockholms trafikutveckling cykel och gång

Stockholms trafikutveckling cykel och gång Rapport april 2016 Rapport april 2016 Dnr: T2016-00800 Utgivningsdatum: 2015-04-14 Utgivare: Stockholms Trafikkontor Kontaktperson: Tobias Johansson, Per Karlsson, Stefan Eriksson Omslagsfoto: Tobias Johansson

Läs mer

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats UPPDRAG Analys TA-plan Fisksätra tpl UPPDRAGSNUMMER 7001219000 UPPDRAGSLEDARE Joacim Thelin UPPRÄTTAD AV Joacim Thelin DATUM Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats Sweco har fått i uppdrag av Nacka

Läs mer

Validering Sampers Sydost, version

Validering Sampers Sydost, version Validering Sampers Sydost, version 2016-04 Väg Jämförelse av resultat med nykal respektive oldkal visar på bara små skillnader. På aggregerad nivå är trafikarbetet för personbil på alla länkar med räknat

Läs mer

Cykelräkningar Krister Isaksson Trafikplanering Per Karlsson Teknik och Trafiktjänst (13)

Cykelräkningar Krister Isaksson Trafikplanering Per Karlsson Teknik och Trafiktjänst (13) PM Dnr: T2010-313-02009 Krister Isaksson Trafikplanering 08-508 262 25 Per Karlsson Teknik och Trafiktjänst 08-508 278 66 Cykelräkningar 2009 Trafikkontoret har årligen räknat cyklarna i Innerstadsnittet

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Sofia Heldemar Henrik Carlsson Sidan 2 av 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 4 3 METODIK OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.1 DAGENS SITUATION...

Läs mer

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA UNITED BY OUR DIFFERENCE Detaljplan håby - Lycke PM - TRAFIK 2013-06-24 FÖRHANDSKOPIA Medverkande Beställare: Stora Blå Fastighets AB Kontakt: Eide Leif Rune Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt:

Läs mer

Matris med lätta fordon i yrkestrafik

Matris med lätta fordon i yrkestrafik Matris med lätta fordon i yrkestrafik Bakgrund För att inom ramen för SAMPERS modellera samtliga lätta fordon, måste även den yrkesmässiga trafiken med lätta fordon kunna beskrivas. I första hand är syftet

Läs mer

Trafikmässigt optimerade vägavgifter i Stockholm. Ett sätt att skapa effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet?

Trafikmässigt optimerade vägavgifter i Stockholm. Ett sätt att skapa effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet? Trafikmässigt optimerade vägavgifter i Stockholm Ett sätt att skapa effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet? Dec 2003 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 3 2 PROGNOSFÖRUTSÄTTNINGAR 5 2.1

Läs mer

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm SOLLENTUNA KOMMUN Väsjö Trafikanalys Uppdragsnummer 2127109000 Version 0.95 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Martin Holmstedt och Andrew Cunningham 1 (15) S w e co Skolgatan 2 B SE-891 33 Örnsköldsvik,

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMS=MPJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Trafikens års- och säsongsvariation en översikt

Trafikens års- och säsongsvariation en översikt Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMS=MPJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

Underlags-PM - Trafikanalyser

Underlags-PM - Trafikanalyser Fördjupad utredning om trängselskattesystemets utformning på Östra Hisingen Underlags- - Trafikanalyser Göteborg 1 (24) S w e co Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 SE-403 14 Göteborg, Sverige Telephone +46

Läs mer

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016 RAPPORT Östlig förbindelse Trafikanalys och nyttor Sammanfattande rapport april 2016 Trafikverket Postadress: Adress, Post nr Ort E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Halmstad kommun. Utredning väg 15. Helsingborg

Halmstad kommun. Utredning väg 15. Helsingborg Halmstad kommun Helsingborg 2016-07-06 Datum 2016-07-06 Uppdragsnummer 61450827962-008 Utgåva/Status Slutversion Kristoffer Persson John McDaniel Lars Nilsson John McDaniel Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Malmö 2015-09-25 ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Arbetsrapport Datum

Läs mer

Effektivare nordsydliga förbindelser i Stockholmsområdet. Emissioner av koldioxid

Effektivare nordsydliga förbindelser i Stockholmsområdet. Emissioner av koldioxid Effektivare nordsydliga förbindelser i Stockholmsområdet Emissioner av koldioxid Jämförande analys av olika beräkningar 2007-02-23 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Faktorer som påverkar beräknade

Läs mer

VALIDERING BASPROGNOS

VALIDERING BASPROGNOS VALIDERING BASPROGNOS 2016 2016-05-19 VALIDERING BASPROGNOS 2016 KUND Trafikverket KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880

Läs mer

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg VTI notat 41 2004 VTI notat 41-2004 Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg Författare Johan Janson Olstam FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 50439 Projektnamn Omkörningsrestriktion

Läs mer

Mesosimulering -Dynameq

Mesosimulering -Dynameq Mesosimulering -Dynameq LinSig Anders Bernhardsson Agenda Mesosimulering ett av flera verktyg för trafikanalys Arbetsmetodik Nyköping fallstudie Exempel på referensprojekt Sammanfattning av våra erfarenheter

Läs mer

Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009.

Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009. Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: 102001101 Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009. Trafikmätning Datum 2009-09-23 Innehållsförteckning Leveransbrev 1 Karta 2 Antal fordon

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= == Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet Christer

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Väg 222 Skurubron. Gemensamt. PM Trafikprognos med Sampers VÄGUTREDNING. 0T140052.docx

Väg 222 Skurubron. Gemensamt. PM Trafikprognos med Sampers VÄGUTREDNING. 0T140052.docx PM Trafikprognos med Sampers VÄGUTREDNING 0T140052.docx Objektnamn Väg 222 Skurubron Entreprenadnummer 3_Dokument Entreprenadnamn Beskrivning 1 PM Beskrivning 2 Trafikprognos med Sampers Beskrivning 3

Läs mer

UTVÄRDERING AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS EFFEKTER PÅ BILTRAFIKEN

UTVÄRDERING AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS EFFEKTER PÅ BILTRAFIKEN EFFEKTER PÅ BILTRAFIKEN RAPPORT JUNI 2006 2 Rapport Kort sammanfattning I denna rapport presenteras analysresultaten av mätningar 1 av biltrafik som Stockholms stads Trafikkontor har genomfört för utvärdering

Läs mer

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29 Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 1 BAKGRUND Detta PM redogör kortfattat för arbetsgång och resultat för de koldioxidberäkningar som M4Traffic genomfört åt Trafikkontoret. Beräkningar

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Stockholms trafikutveckling motorfordon

Stockholms trafikutveckling motorfordon trafikutveckling 2015 motorfordon Rapport april 2016 Motorfordonsmätningar 2015 april 2016 Dnr:T2016-00800 Utgivningsdatum: 2016-04-14 Utgivare: Stockholms Trafikkontor Kontaktperson: Tobias Johansson

Läs mer

2006:18. Samhällsekonomiska kalkyler för Nordsydliga förbindelser i Stockholm

2006:18. Samhällsekonomiska kalkyler för Nordsydliga förbindelser i Stockholm 2006:18 Samhällsekonomiska kalkyler för Nordsydliga förbindelser i Stockholm FÖRORD Denna rapport är ett komplement till vägutredningen Nordsydliga förbindelser i Stockholm. Målet för vägutredningen är

Läs mer

Hårstorp 1:1 industri

Hårstorp 1:1 industri Ramböll Sverige AB Trafikanalys -Korsningen Gronvägen--- Finspångs Tekniska Verk Linköping 2007-02-26 Finspångs Tekniska Verk Trafikanalys -Korsningen Gronvägen Datum 2007-02-26 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg Ramböll Sverige AB Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun Göteborg 2008-02-07 Skövde kommun Datum 2008-02-07 Uppdragsnummer Utgåva/Status Hans Wiktorsson Stephan Schumpp/Staffan Sandberg HW Uppdragsledare

Läs mer

RAPPORT SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV ALTERNATIV FÖR VÄSTRA LÄNKEN UMEÅ

RAPPORT SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV ALTERNATIV FÖR VÄSTRA LÄNKEN UMEÅ ra04s 2011-02-17 RAPPORT SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV ALTERNATIV FÖR VÄSTRA LÄNKEN UMEÅ Trafikverket Region Nord Umeå Västra länken Uppdragsnummer 2391971 Resultat av trafikprognoser och samhällsekonomiska

Läs mer

RAPPORT. Kommunövergripande trafikprognos Huddinge kommun. Analys & Strategi. Ärendenummer: GK-2011/851.352 2012-08-15

RAPPORT. Kommunövergripande trafikprognos Huddinge kommun. Analys & Strategi. Ärendenummer: GK-2011/851.352 2012-08-15 RAPPORT Kommunövergripande trafikprognos Huddinge kommun Ärendenummer: GK-2011/851.352 2012-08-15 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom

Läs mer

Stockholms Trafikutveckling motorfordon 2016

Stockholms Trafikutveckling motorfordon 2016 Trafikutveckling motorfordon 2016 2017-04-06 Motorfordonsmätningar 2016 Dnr:T2017-00637 Utgivningsdatum: 2017-04-06 Utgivare: Stockholms Trafikkontor Kontaktperson: Tobias Johansson Omslagsfoto: Lennart

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Sågen, Uddevalla

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Sågen, Uddevalla UNITED BY OUR DIFFERENCE trafikutredning pm Sågen, Uddevalla 2013-03-06 Medverkande Beställare: Lanesund Fastigheter AB Kontakt: Håkan Nilsson Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf,

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

Kurs om trafikprognoser

Kurs om trafikprognoser Kurs om trafikprognoser ida.kristoffersson@sweco.se 2015-12-01 Tid 1 december 2015 9.45 10.00 KAFFE Välkomna! 10.00 Inledning välkomna (Ida) 10.00-10.45 Ida Kristoffersson Vad är en trafikprognos? 10.45

Läs mer

Trafikutredning om 6 körfält på huvudbron över Slussen

Trafikutredning om 6 körfält på huvudbron över Slussen SWECO Tyréns Movea 2011-10- 29 Trafikutredning om 6 körfält på huvudbron över Slussen Alterna(v som analyserats : 1. 6 körfält inklusive slits 2. 6 körfält inklusive slits ej vänstersväng mot Katarinavägen

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

Analys av utvecklingen i Stockholmstrafiken 2013

Analys av utvecklingen i Stockholmstrafiken 2013 Dnr Sida 1 (17) 2014-04-24 Handläggare Tobias Johansson 08-508 266 56 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-05-21 Analys av utvecklingen i Stockholmstrafiken Förslag till beslut 1. Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Nyheter i Sampers. Leonid Engelson. Sampers användardag

Nyheter i Sampers. Leonid Engelson. Sampers användardag Nyheter i Sampers Leonid Engelson Sampers användardag 2017-09-06 Nyheter inför 2018-04-01 Ny version av programmet: Sampers 3.4 Ny version av kalibreringsprogrammet Nya skripter för export och import av

Läs mer

Trafikanalys Nacka Strand

Trafikanalys Nacka Strand UPPDRAG Nacka Strand UPPDRAGSNUMMER 435762 UPPDRAGSLEDARE Emma Wiklund UPPRÄTTAD AV Tan Na Cheng DATUM 23-8-9 Trafikanalys Nacka Strand Inledning Denna behandlar trafikanalysen gjord med Capcal för förmiddagens

Läs mer

Trafikprognos Sparråsvägen

Trafikprognos Sparråsvägen Trafikprognos Sparråsvägen 2014-04-02 2(10) Beställare Kontakt Kungälv Kommun Björn Carlsson Konsult ÅF Infrastructure AB Uppdragsledare Åsa Nyqvist Trafikprognos Carlos Moran Handläggare Emelie Heijmans

Läs mer

Sampers Ny vägnätsmodell Lars Johansson

Sampers Ny vägnätsmodell Lars Johansson Sampers Ny vägnätsmodell 2013-06-18 Lars Johansson Problem med befintliga vägnät i Sampers Grundnät uttagna från VDB 1998 (Skåne 2001 och Sthlms län manuellt kodat senare) Manuellt kompletterat i tätorter

Läs mer

Trafikanalys Björnängsvägen / Kraftleden

Trafikanalys Björnängsvägen / Kraftleden UPPDRAG Björnbro, Håbo - trafik UPPDRAGSNUMMER 3370757200 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Martin Holmstedt DATUM Trafikanalys / Sammanfattning Sweco har på uppdrag av Håbo kommun utfört en

Läs mer

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007 Siamak Baradaran Trafikkontoret/Stockholm stad 2007-11-23 siamak.baradaran@tk.stockholm.se +46-8 508 279 09 +46-761 22 79 09 Leif Carlsson Vägverket region Stockholm Leif.carlsson@vv.se +46-8 757 66 78

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 9 Bilaga 2009-01-16 3 (15) Innehåll 1 En ny prognos tas fram för 2030... 4 2 Prognosen ska ge underlag för projektering och MKB... 5 3 Kalibreringsunderlag... 6 4 Kvalitet

Läs mer

PM Åtg.plan - SAMKALK: K restidsvinster

PM Åtg.plan - SAMKALK: K restidsvinster Metod för beräkning av restidsvinst baserad på mätdata Vi utgår från den alternativa metod som Stenerik Ringqvist beskriver i memot: Metod för beräkning av restidsvinster m.m 2008-10-20. Metoden innebär

Läs mer

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Rapport 2005:35 10 maj 2005 Dokumentinformation Titel Gång- och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Läs mer

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna UPPDRAG Kapacitetsberäkningar UPPDRAGSNUMMER 2015313006 UPPDRAGSLEDARE Annette Levedahl UPPRÄTTAD AV Andrew Cunningham DATUM VERSION 1.0 Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna Bakgrund En ny planskild korsning

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMS=MQJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning 1 PM 2017:90 Matilda Segernäs 2017-11-06 Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning Flaket 10, Ica Kvantum Åhus Innehåll 1. Inledning 2 2. Förutsättningar för beräkningar 4 2.1 Trafikmängd

Läs mer

Februari 2004. Miljöavgifter i Stockholm

Februari 2004. Miljöavgifter i Stockholm Februari 2004 Miljöavgifter i Stockholm Effekter av Kommunstyrelsens förslag till utformning december 2003 Transek AB är ett oberoende och forskningsinriktat företag som bedriver forskning och konsultverksamhet

Läs mer

PM Bullerberäkningar Analys & Strategi

PM Bullerberäkningar Analys & Strategi PM Bullerberäkningar 2009-05-28 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag

Läs mer

Detektering av cykeltrafik

Detektering av cykeltrafik Vägverket Konsult Affärsområde Väg och Trafik Box 4107 17104 Solna Solna Strandväg 4 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Carlsson, Erik Fransson KVTn henrik-c.carlsson@vv.se, erik.fransson@vv.se Direkt: 08-445

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Trafikanalyser Halmstad

Trafikanalyser Halmstad Handlingsprogram för hållbara transporter Transportplan för Halmstad 2030 Bilaga 1 Trafikanalyser Halmstad Den stora mängden trafik på bla Viktoriagatan bildar en barriär genom stadskärnan 2011-11-08 Ramböll

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

RESTIDER OCH TRÄNGSEL FÖR 50 BILPENDLARE UNDER STOCKHOLMSFÖRSÖKET

RESTIDER OCH TRÄNGSEL FÖR 50 BILPENDLARE UNDER STOCKHOLMSFÖRSÖKET HJ RESTIDER OCH TRÄNGSEL FÖR 50 BILPENDLARE UNDER STOCKHOLMSFÖRSÖKET RESULTAT AV GPS-BASERADE MÄTNINGAR SLUTRAPPORT Stockholm 2006-06-15 Stefan Myhrberg SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

Underlagsrapport. Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25

Underlagsrapport. Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25 Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25 Titel: Systemanalys Redaktör: Anders Markstedt WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Osby kommun 25 augusti 2016

Osby kommun 25 augusti 2016 Trafikutredning korsning Lars Dufwa väg 23 Osby kommun 25 augusti 2016 Dokumenthistorik Projektnummer: 2012338 Version Dokumenttyp Författare Granskad Date Rev 0.8 Granskningshandling SN JO 20160512 Rev

Läs mer

Busskostnader Samkalk 1

Busskostnader Samkalk 1 Uppdragsnr: 10104909 1 (12) Busskostnader Samkalk 1 WSP Analys och Strategi har av Vägverket fått i uppdrag att specificera busskostnader i Samkalk-format. Fast sträckkostnad, kostnadsfunktion uppdateras,

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN COOP FASTIGHETER AB PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Falun 2015-04-23 PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Datum 2015-04-23

Läs mer

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30 Bellona 5, Solna Luftkvalité uteluft- detaljplanskede Bellona 5, Solna Befintlig byggnad Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Utredningens genomförande och omfattning... 4 Fastigheten

Läs mer

TRAFIKANALYS. Utredningar till planprogram Kungsbäck

TRAFIKANALYS. Utredningar till planprogram Kungsbäck TRAFIKANALYS Utredningar till planprogram Kungsbäck 2016-11-11 TRAFIKANALYS Utredningar till planprogram Kungsbäck KUND Gävle Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen

Läs mer

Trängselskatt med Östlig förbindelse

Trängselskatt med Östlig förbindelse Trängselskatt med Östlig förbindelse Underlag till Sverigeförhandlingen Version 23 september 2015 1 Dokumenttitel: Trängselskatter och vägavgifter med Östlig förbindelse, Underlag för 2013 års Stockholmsförhandling

Läs mer

RAPPORT Trafikprognoser

RAPPORT Trafikprognoser RAPPORT Trafikprognoser Kund Sollentuna Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 10 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens

Läs mer