Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet"

Transkript

1 Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari (6)

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Planerade åtgärder Trafikflöden Standard och vägsektion Planeringsläge och tidplan Projektekonomi Samhällsekonomisk effektivitet Finansiering...6 Fakta om projektet Kostnadsberäkning : 430 Mnkr 2(6)

3 1. BAKGRUND Nuvarande väg 222, Värmdöleden, går i en båge på sluttningen av Henriksdalsbergets sydvästra sida mellan Lugnets trafikplats och Danvikstull, har fyra körfält samt busskörfält och passerar genom Lugnets trafikplats. Trafikplatsen tillhör till hälften Stockholms kommunala vägnät och till hälften det statliga vägnätet. Projekt väg 222 trafikplats Lugnet ( Projektet ) utgör en del av projekt Danvikslösen, som bland annat innefattar en vägtunnel genom Henrikdalsberget, en ny trafikplats Danvikstorg (Henrikdals trafikplats) och att länka samman tvärbanan med Saltsjöbanan. Danvikslösen är ett projekt där Nacka kommun, Stockholm stad, och Stockholms läns landsting (genom SL) tillsammans bedrivit ett omfattande utredningsarbete för att möjliggöra bättre trafiklösningar och dels en fortsatt bostadsutbyggnad i området vid Danvikstull/Henriksdal/Hammarby Sjöstad och dels för att möjliggöra en fortsatt utveckling av Nacka/Värmdösektorn. Den nuvarande infarten till Stockholms från Nacka/Värmdö har dessutom otillräcklig kapacitet. För att kunna genomföra detta har Vägverket tillsammans med Nacka kommun och Stockholms kommun kommit fram till att Lugnets trafikplats ska byggas om. 222 Bildkälla: Objektbeskrivning ( ) 2. PLANERADE ÅTGÄRDER Förslaget att flytta Värmdövägen/-leden mellan Danvikstull och Lugnets trafikplats till tunnel genom Henriksdalsberget innebär att Lugnets trafikplats måste byggas om och flyttas i nordostlig riktning. Även anslutande delar av Värmdöleden och Sicklavägen behöver byggas om. Trafikplats Lugnet blir en entré till Nacka i form av en mindre cirkulationsplats över Värmdöleden. Trafikplatsen får samma funktioner som dagens med tillägget att trafik från Värmdövägen kan nå Värmdöleden österut. Trafikplatsen får lägre geometrisk standard och blir mindre ytkrävande. Arbetsplanealternativet omfattar flyttning och ombyggnad av trafikplats Lugnet flyttad planskild gång- och cykelpassage under Sicklavägen ombyggd planskild gång- och cykelpassage under Värmdöleden förbättrad gång- och cykelväg längs Värmdöleden 3(6)

4 ombyggnad av Värmdöleden och Sicklavägen från trafikplatsen till och med korsningen med Uddvägen anslutning av vägdagvatten från ombyggda delar till nytt dagvattenmagasinanläggande av sedimenteringsmagasin för tunnelns spol- och brandvatten Arbetsplanens avgränsning Planritning (Arbetsplan) Möjligheten att genomföra ombyggnaden av trafikplatsen är helt avhängig planeringen av hela Danvikslösenprojektet. Om inte det projektet genomförs behöver inte heller trafikplatsen flyttas eller byggas om. Möjlig byggstart är också sammankopplad med byggstarten av Danvikslösenprojektet som helhet eftersom de olika utbyggnads-/ ombyggnadsetapperna måste samordnas. Ombyggnaden av trafikplats Lugnet är en följd av de exploateringsplaner som kommunerna har och är inte motiverad av andra 4(6)

5 skäl. Frågan gäller i vad mån staten kan skjuta till medel för ombyggnad av de statliga anläggningar som påverkas av Danvikslösenprojektet, för att främja bostadsutbyggnaden. Miljökvalitetsnormerna i nuläget för kvävedioxid överskreds 1999 men förväntas för år 2006 ligga under normerna på grund av bilarnas förbättrade avgasrening. Partikelhalterna riskerar att överskrida miljökvalitetsnormerna i nuläget och med en framtida tunnelmynning nära trafikplatsen ökar troligen risken för överskridande av normen för partikelhalter i trafikplatsen. Däremot ges förutsättningar för att partikelhalterna minskar i övriga delar av Danvikslösenprojektet. Trafikplatsen ligger i utkanten av område av riksintresse för kulturmiljövård som avser inloppet till Stockholm samt i utkanten av riksintresset kust och skärgård. 3. TRAFIKFLÖDEN Väg 222, Värmdöleden/Värmdövägen passerar Lugnets trafikplats med fyra körfält och en skyltad hastighet 70 km/tim. Trafikmängden på sträckan öster om befintlig trafikplats cirka fordon/dygn (ÅDT, år 2009) 1. På Sicklavägen är det cirka fordon. Andelen tung trafik är ca 8 % på samtliga vägar. 2 Trafiken på Värmdöleden/Värmdövägen vid Henriksdalsberget har beräknats till ca fordon i första hand på grund av den prognostiserade starka tillväxten i Nacka och Värmdö. Trafiken på Sicklavägen beräknas bli ca fordon per dygn STANDARD OCH VÄGSEKTION Trafikplatsen förelås utformas i enlighet med åtgärdsbeskrivningen. 5. PLANERINGSLÄGE OCH TIDPLAN En förstudie har utförts. Arbetsplan har påbörjats. Tillåtlighetsprövning för ombyggnaden bedöms ej erfordras. Arbetsplanen överensstämmer med de detaljplaner som tagits fram av berörda kommunerna Nacka och Stockholm. 1 Vägverket, bedömning för trafik år 2009 utifrån tidigare gjorda mätningar 2 MKB till arbetsplan MKB till arbetsplan (6)

6 2004 Förstudie upprättas Samråd förstudie 2005 Utökat samråd förstudie, samråd detaljplaner Arbetsplan, detaljplan och järnvägsplan upprättas Markägarsammanträde Arbetsplan Nytt samråd för detaljplan vid Danvikstorg - Danvikskanalen. Utställning av detaljplaner, järnvägs- respektive arbetsplan samordnas, planeras till 2010 och avvaktar nu lösning av spårdragning på Södermalm (Projekt Danvikslösen är beroende av moderniseringen av hela Saltsjöbanan) Genomförandeavtal planeras upprättas mellan parterna PROJEKTEKONOMI Totalkostnaden inkl produktionsstödet bedöms till 430 Mnkr, inklusive trafikomläggningar SAMHÄLLSEKONOMISK EFFEKTIVITET Nettonuvärdeskvoten: Samhällsekonomisk kalkyl har ej utförts för enbart ombyggnaden av trafikplatsen. Projekt Danvikslösen har dock bedömts samhällsekonomiskt lönsamt. 8. FINANSIERING Objektet har sin grundfinansiering i överskottet från trängselskatten. Objektet kommer att med finansieras av Stockholm och Nacka kommuner. Finansieringsavtal skall upprättas. 4 Successiv kalkyl 2006 prisnivå maj 2006 gav 361 Mnkr 6(6)

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun.

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun. Reviderat start-pm 2010-01-19 Dnr KFKS 2006/622 214 Projekt 9622 1 (8) Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen, del av fastigheten

Läs mer

Hur kan infrastrukturinvesteringar frigöra mark för bostadsbyggande?

Hur kan infrastrukturinvesteringar frigöra mark för bostadsbyggande? Hur kan infrastrukturinvesteringar frigöra mark för bostadsbyggande? FÖRORD Infrastrukturinvesteringar kan, utöver att förbättra tillgängligheten, också påverka bostadsbyggandet genom att frigöra attraktiv

Läs mer

Bygg ut tunnelbanan till Nacka

Bygg ut tunnelbanan till Nacka 2010 : 6 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bygg ut tunnelbanan till Nacka Sammanfattning Tunnelbanan är den billigaste typen av kollektivtrafik vid höga passagerarflöden. Konsultföretaget

Läs mer

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2.1 MARKANVÄNDNING I Österåkers kommun bor ca 38 000 personer. Majoriteten bor i tätorten Åkersberga och dess omedelbara närhet. I Vallentuna kommun bor

Läs mer

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2013-08-20 Yta för bild eller mönster E20, Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län Vår verksamhet i Region Stockholm 202 Stockholms och Gotlands län Förord Att skapa ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem är ett övergripande mål för transportpolitiken, och grunden

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren Konsult: Uppdragsledare och utredare: Helena Olsson Utredare Layout och kartor: Lena Jernberg, Niklas Alveus, Cristine

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr: 10 81 50 Beställare: Trafikverket Hamntorget 652 26 Karlstad Tel 0771-921 921 Projektledare:

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen Medfinansiering av statlig infrastruktur Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen 25 februari 2013 Medfinansiering För att uppnå det övergripande målet för

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

SÖDERTÖRNSLEDEN FELANDE LÄNK I SÖDRA STOCKHOLMSOMRÅDET

SÖDERTÖRNSLEDEN FELANDE LÄNK I SÖDRA STOCKHOLMSOMRÅDET SÖDERTÖRNSLEDEN FELANDE LÄNK I SÖDRA STOCKHOLMSOMRÅDET Februari 2007 FÖRORD Utbyggnaden av Södertörnsleden, som en väg med god standard som binder samman väg 73 i Haninge med Huddingevägen och E4 vid Vårby,

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar. tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen

Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar. tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen Sida 1(12) Datum: 2009-12-08 Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar av eventuellt tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen Uppdateringar av gällande underlag till investeringar

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Sandskogen 2:28, del av Sandskogen 2:8 och 2:4 m.m. (Saltsjöbaden m.m.) i Ystad Ystads kommun Skåne län 2011-04-11

Sandskogen 2:28, del av Sandskogen 2:8 och 2:4 m.m. (Saltsjöbaden m.m.) i Ystad Ystads kommun Skåne län 2011-04-11 Dnr 2010.0270-214 Program till detaljplan för Sandskogen 2:28, del av Sandskogen 2:8 och 2:4 m.m. (Saltsjöbaden m.m.) i Ystad Ystads kommun Skåne län 2011-04-11 SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med programmet

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby RAPPORT Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Knivsta, Uppsala län Vägplan 2013-04-01 Projektnummer: TRV 2012/71521 Dokumenttitel: Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Skapat av: Per Reiland, Karin Jansson,

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 10 PM En redovisning av beräknad energiåtgång och beräknad mängd klimatgaser under drifttid och byggtid 2009-01-16 3 (16) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 10... 4 2 Energianvändning

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Spårväg Norr Kistagrenen Fördjupning Bromma

Spårväg Norr Kistagrenen Fördjupning Bromma Spårväg Norr Kistagrenen Fördjupning Bromma September 2010 Medverkande Beställare John Odhage AB Storstockholms Lokaltrafik Marita Vahemann AB Storstockholms Lokaltrafik Charlotta Hök Konsult WSP fr.o.m.

Läs mer