TEKNISK PM. Trafikanalys Täby Galopp. Trafikprognos och kapacitetsanalyser Analys & Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK PM. Trafikanalys Täby Galopp. Trafikprognos och kapacitetsanalyser 2014-06-30. Analys & Strategi"

Transkript

1 TEKNISK PM Trafikanalys Täby Galopp Trafikprognos och kapacitetsanalyser

2 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Titel: Trafikanalys Täby Galopp - Trafikprognos och kapacitetsanalyser Redaktör: Tobias Thorsson, Trafikprognos: Lars Pettersson och Peter Almström, Dynameq: Martina Trupina WSP Sverige AB Arenavägen Stockholm-Globen Tel: E-post: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

3 Innehåll 1 BAKGRUND TRAFIKPROGNOS KAPACITETSANALYS Läsinstruktion Nulägesmodell alternativ Basalternativ Basalternativ utan koppling Basalternativ utan koppling Känslighetsanalyser SLUTSATSER...27 WSP Arenavägen Stockholm-Globen Tel:

4 1 Bakgrund och syfte På Galoppfältet i centrala Täby planeras en helt ny stadsdel, med bostäder, arbetsplatser, service, idrott och en stadspark. Omvandlingen kommer att ske successivt under lång tid. En preliminär bedömning är att huvuddelen av stadsdelen är utbyggd kring år För att bedöma hur mycket trafik som kommer att alstras från den nya stadsdelen har trafikprognoser tagits fram. Dessa prognoser bygger på att Galoppfältet har en karaktär av stadsbebyggelse med hög täthet och närhet till kollektivtrafik. Detta beräknas få till konsekvens att bilandelen och antalet bilresor hålls nere, bland annat på grund av ett relativt lågt bilinnehav. I en tidigare trafikutredning baserad på analyser med prognosmodellen LuTRANS och som redovisades under våren 2013 analyserades hur kapaciteten i vägnät och kollektivtrafiknät räcker till för den efterfrågan på resor som beräknas givet alternativa utbyggnader av bostäder och arbetsplatser på Galoppfältet. En slutsats från detta arbete var att vägnätet kring Galoppfältet blir hårt belastat under maxtimmarna även om bilalstringen från Täby Galopp ligger på en relativt låg nivå. Prognosmodellen hanterar kapaciteten i korsningar och väglänkar på ett något förenklat sätt och det var därför svårt att utifrån dessa analyser ge en detaljerad beskrivning av hur hårt belastat vägnätet blir. För att identifiera vilka korsningar som behövs för att ansluta trafiken från Galoppfältet samt hur kapacitetsstarka de är genomfördes kapacitetsberäkningar under hösten Dessa beräkningar baserades på de prognoser som tagits fram sedan tidigare och genomfördes med CapCal som beräknar belastningsgrad utifrån givna trafikflöden i en enskild korsning. CapCal kan inte ta hänsyn till att köer i en korsning får effekt på närliggande korsningar, inte heller att fördröjningar i korsningar leder till nya ruttval, dvs att trafikanter väljer alternativa vägar för att undvika bli stående i kö. Resultaten visade på höga belastningsgrader i många av korsningarna och med hänsyn till detta beslutade därför Galoppfältet Exploatering AB att gå vidare och analysera trafiken i en simuleringsmodell. WSP fick då uppdraget att bygga upp en modell i Dynameq och resultaten från dessa analyser redovisas i detta PM. Syftet med denna kapacitetsanalys är att avgöra om strukturplanen för Täby Galopp fungerar med avseende på biltrafiken. Utöver detta är syftet att analysera vilka av kopplingarna till/från Täby Galopp som behövs ut mot övriga trafiknätet.

5 2 Trafikprognos 2030 För trafikprognoserna har modellen LuTRANS använts. LuTRANS är en förenklad version av den nationella trafikmodellen Sampers regionala SAMM-modell. I analyserna har hänsyn tagits till ett stort antal förutsättningar som inte finns idag men som i den regionala och kommunala planeringen antas vara verklighet år Exempelvis antas i analyserna Citybanan, Förbifart Stockholm, Norra Länken med flera vara färdigställda. I och med länets tillväxt finns det också en mängd nya bostäder och arbetsplatser i länet, dessa utgör målpunkter för Galoppfältets och övriga Täbys befolkning samtidigt som de genererar resor med mål på Galoppfältet och övriga Täby. Under hösten 2013 reviderades de trafikprognoser som tagits fram tidigare under våren då den manuellt adderade tilläggstrafiken som beskriver yrkestrafik och handelstrafik till/från Galoppfältet samt Täby Centrum vid närmare granskning bedömdes som överskattad vid jämförelse med områden av liknande storlek i Stockholmsområdet. Denna revidering innebar en minskad totalalstring på dygnet med cirka 15 procent från Galoppfältet. Resultaten som redovisas i denna rapport är från den reviderade prognosen. Figuren nedan visar prognostiserade trafikvolymer ett vardagsmedeldygn med exploatering av bostäder och arbetsplatser på Galoppfältet. I figuren nedan redovisas totalt dygnsvolym (vardagsmedeldygn 2030) i tusentals fordon i båda riktningarna. Figur 1: Prognostiserade dygnsflöden 2030 i tal fordon per vardagsmedeldygn med exploatering av Galoppfältet Totalt alstras cirka bilresor totalt till/från Galoppfältet under ett vardagsmedeldygn. Trafikprognosen bygger på att Galoppfältet har en karaktär av stadsbe- 5

6 byggelse med hög täthet. Detta beräknas få till konsekvens att bilandelen och antalet bilresor hålls nere, bland annat på grund av ett relativt lågt bilinnehav. Även utan exploatering sker en stor trafiktillväxt i området och enligt prognoserna ökar trafiken på Bergtorpsvägen och E18 med cirka 40 procent fram till år 2030 vilket gör att Bergtorpsvägen kommer att bli hårt belastad även utan en exploatering av Galoppfältet. I figuren nedan redovisas prognostiserade trafikvolymer ett vardagsmedeldygn år 2030 utan exploatering av Galoppfältet. Figur 2: Prognostiserade dygnsflöden 2030 i tal fordon per vardagsmedeldygn i 0-alternativet. Siffran inom parantes avser dygnsflöden 2010.

7 3 Kapacitetsanalys För trafiksimuleringarna har programvaran Dynameq använts. Dynameq är ett verktyg som klassas som en mesomodell dvs ett mellanting mellan en makromodell och en mikrosimuleringsmodell). I analyserna är det endast eftermiddagens maxtimme som har analyserats. Detta då eftermiddagens maxtimme generellt är hårdast belastad under dygnet. 3.1 Läsinstruktion Trafikflödesfigurer I figurerna i rapporten redovisas trafikflöden från modellen. Dessa kan uppfattas som väldigt exakta då det inte är avrundade tal. Dessa är givetvis inte framtagna med sådan precision utan ska ge uppfattning om storleksordningen. Trafikflöden jämfört med prognosmodell Prognosmodellen som använts i tidigare analyser samt som underlag för tidigare kapacitetsanalyser beskriver kapaciteten i vägnätet på ett något förenklat sätt, vilket gör att det är svårt att med denna typ av modell visa hur hårt belastat vägnätet egentligen är. Detta beror bland annat på att modellen beskriver kapaciteten i korsningar på ett förenklat sätt. Vilken kapacitet det är i verkligheten kan bero bland annat på hur trafiksignaler är inställda, hur korsande strömmar prioriteras, hur många svängfält det är i korsningspunkterna etc. I verkligheten påverkas även kapaciteten av tillbakablockerande trafik och av vävande trafikströmmar vilket prognosmodellen inte har till syfte att hantera på ett fullgott sätt. Köbildningar bidrar dessutom till att den teoretiska kapaciteten inte kan nyttjas fullt ut. Resultaten från prognosen som har tagits fram visar vilken efterfrågan det är på bilresor utifrån givna prognosförutsättningar och ett beteende motsvarande idag. I högt belastade snitt kan prognosmodellen redovisa ett högre trafikflöde än vad som kommer passera i verkligheten vilket beror på ovan nämnda faktorer. I Dynameq tas det bättre hänsyn till faktorerna ovan och det sker det därför andra ruttval än vad resultaten i prognosmodellen. I Dynameq modelleras trängseln på ett mer realistiskt sätt och trafiken väljer rutt med hänsyn till bland annat de fördröjningar som uppstår i korsningar. Detta gör att trafikflöden i denna rapport inte går att jämföra direkt mot trafikflöden i trafikprognosmodellen. 7

8 3.2 Nulägesmodell En nulägesmodell avseende år 2013 har tagits fram och kalibrerats mot trafikräkningar ( ). I nulägesmodellen har ett vägnät motsvarande år 2013 kodats in. Resematrisen bygger i grunden på en trafikprognos som är gjord på en markanvändning som motsvarar år Detta flöde har sedan kalibrerats mot trafikräkningar under eftermiddagens maxtimme för att få en modell för år Omfattningen av modellen kan ses i figuren nedan. Stockholmsvägen Bergtorpsvägen Täby C TPL Viggbyholm E18 Centralvägen TPL Roslags-Näsby Figur 3: Omfattning av nulägesmodellen (år 2013) i Dynameq På grund av att det har skett en del förändringar i vägsystemet under de senaste åren (ombyggnad av Täby Centrum, ramp mellan Centralvägen och Östra Banvägen samt öppnandet av Täby Allé) har därför kalibreringsarbetet försvårats något. Trafikmätningar som finns tillgängliga är genomförda olika år under denna tid vilket har gjort att en del av trafikräkningarna inte har kunnat användas på grund av de åtgärder som genomförts i vägnätet. Trafikmätningar i Täby är hämtade från (http://vtr.vectura.se). En del kompletterande trafikräkningar har genomförts på Stora Marknadsvägen och Östra Banvägen i februari 2014 (genomförda av Roadinfo Europe AB ).

9 I diagrammet nedan illustreras hur väl nulägesmodellen stämmer överens mot trafikräkningar. Varje punkt i diagrammet motsvarar en trafikräkning. Om det hade varit en helt perfekt överensstämmelse skulle alla punkter ligga längs den räta linjen och värdet av R 2 vara 1.0. Detta går i praktiken inte att uppnå då trafiken varierar mellan olika dagar och veckor. De trafikmätningar som har använts är dessutom genomförda under olika år och som tidigare nämnts med något olika vägnät. Det är även så att trafikmätningarna inte heller kan mäta trafiken helt exakt utan det kommer in osäkerheter även i mätvärden. Modellen kan inte heller ge en perfekt beskrivning av verkligheten utan ska ge en fullgod beskrivning. I diagrammet är R 2 =0.97 vilket innebär att det är en mycket god överensstämmelse mellan modellerade trafikflöden och uppmätta trafikflöden. Figur 4: Analys av överensstämmelse mellan modellerade och uppmätta trafikflöden i nulägesmodellen (år 2013) 9

10 Hastigheter har i nulägesmodellen kodats enligt den beskrivning av nuläget som ges i Rätt fart i Täby , se figur nedan. Figur 5: Redovisat nuläge i Rätt fart i Täby som ligger till grund för kodning av hastigheter i nulägesmodellen.

11 alternativ I modellen har ett 0-alternativ byggts upp i modellen som ett referensalternativ. I grunden är det samma vägnät som i nulägesmodellen med tilläggen att trafikplatserna Roslags Näsby och Viggbyholm är utbyggda enligt gällande förslag samt att hastigheter är satta enligt Rätt fart i Täby I figuren nedan illustreras föreslagen hastighetsplan. Figur 6: Föreslagen hastighetsplan enligt Rätt fart i Täby som ligger till grund för kodning av hastigheter i modellen. 11

12 Då trafiken enligt framtagna prognoser ökar fram till 2030 (ökning med cirka 35 procent i Stockholm län) blir vägnätet hårt belastat och då främst kring Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen. Framförallt är det korsningen Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen som blir hårt belastad. Det kan även bli svårare för trafik från Stockholmsvägen och Ungdomsvägen att komma ut på Bergtorpsvägen. Beroende på hur mycket trafiken ökar på Bergtorpsvägen i framtiden kommer det troligen på sikt att krävas trimningsåtgärder i form av extra svängfält eller andra åtgärder för att förbättra kapaciteten i dessa korsningar Figur 7: Trafikflöden under eftermiddagens maxtimme i 0-alternativet år 2030 (färgskalan avser medelhastighet i km/h)

13 För att på ett överskådligt och enkelt sätt kunna ge indikationer på skillnader mellan de olika scenarierna har den totala fördröjningen i systemet tagits ut för alla scenarier. Syftet är att kunna jämföra olika scenarier och inte att hitta exakta värden på den totala fördröjningen i systemet då denna troligen går att minska i alla scenarier genom att arbeta vidare med trimningsåtgärder och utformning. Syftet med denna analys är att se effekter på trafiksystemet som helhet med olika kopplingar till Galoppfältet och inte att detaljutforma ett specifikt scenario. Med den trafikökning som prognostiseras fram till år 2030 ökar den totala fördröjningen i det modellerade vägsystemet under eftermiddagens maxtimme från dagens cirka 50 timmar till cirka 90 timmar vilket innebär en ökning på 73 procent utan exploatering på Galoppfältet. Detta innebär att den genomsnittliga fördröjningen per resa som utförs i systemet ökar från 16 sekunder (nulägesmodellen) till 24 sekunder (0-alternativ 2030). Detta kan ställas i relation till den genomsnittliga reslängden som år 2030 i 0-alternativet är cirka 3 minuter genom det modellerade vägnätet. Som nämndes ovan kan troligen denna ökning minskas genom olika trimningsåtgärder i vägsystemet. Detta har inte varit syftet med denna analys utan alternativ finns med i analysen som ett referensscenario. Figur 8: Total fördröjning i det modellerade systemet under eftermiddagens maxtimme år

14 Basalternativ Basalternativet bygger på en exploatering på bostäder och arbetsplatser. De fem prognosområden som finns på Täby Galopp i prognosmodellen har delats upp i 15 mindre områden för att få en mer realistisk spridning av trafiken i vägnätet enligt figuren nedan: Figur 9: Uppdelning av Galoppfältet i delområden (Malén Wasting GEAB och Susanne Arvidsson, Täby kommun, ) I Dynameq har vägnätet kodats in enligt figuren nedan. I figuren har även de kopplingar som analyseras (2, 5 och 6) markerats. Stockholmsvägen Koppling 2 Bergtorpsvägen Täby C Koppling 5 TPL Viggbyholm E18 Koppling 6 Centralvägen TPL Roslags-Näsby Figur 10: Modellerat vägnät i basalternativet år 2030

15 Med exploateringen ökar antalet bilresor i vägnätet och korsningarna belastas hårdare. Detta gäller framförallt korsningarna längs Bergtorpsvägen. Även korsningarna inom Galoppfältet kan bli hårt belastade samt kopplingen mot Täby Allé. Beroende på vilka trafiknivåer som kan accepteras genom Galoppfältet får korsningarna samt vägarna utformas därefter. Storleken på trafikflödet genom Galoppfältet är i hög grad beroende av hur det lokala vägnätet utformas Figur 11: Trafikflöden under eftermiddagens maxtimme i basalternativet år 2030 (färgskalan avser medelhastighet i km/h) Trafikflödet på den nya vägen genom Galoppfältet uppgår i detta scenario till i storleksordningen fordon/h under eftermiddagens maxtimme. Av denna trafik består nära hälften av genomfartstrafik, dvs trafik som inte har sin start eller målpunkt i området. Beroende på hur korsningarna och vägarna utformas och vilken kapacitet och framkomlighet det blir i området kan denna trafik bli både större eller mindre. 15

16 Den totala fördröjningen under eftermiddagens maxtimme har tagits ut även för detta scenario och med exploateringen ökar fördröjningen i det modellerade vägsystemet ytterligare från cirka 90 timmar till 112 timmar (en ökning på cirka 24 procent). Den genomsnittliga fördröjningen per resa ökar från 24 sekunder/resa till 27 sekunder/resa under eftermiddagens maxtimme. En förklaring till att ökningen inte blir större i ett redan belastat system beror på att det nya vägnätet som kommer med exploateringen också tillför ny kapacitet till vägsystemet. Detta genom att en del av trafiken kan nyttja det nya vägnätet genom Galoppfältet för genomfartsresor vilket avlastar Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen. Detsamma gäller för detta scenario som för 0-alternativet att det inte gjorts några försök i detta arbete att hitta optimala korsningsutformningar för att minska fördröjningen. Även i detta scenario skulle fördröjningen troligen kunna minskas genom att arbeta vidare med olika utformning- och trimningsåtgärder. För att bedöma effekten av det nya vägnätet har trafiken i 0-alternativet också lagts ut i det vägnät som finns med i basalternativet. Detta motsvarar då en teoretisk situation där vägnätet på Galoppfältet finns men inte bostäderna eller arbetsplatserna. Detta visar att fördröjningen då minskar från 90 timmar till 67 timmar vilket innebär en minskning med cirka 25 procent. Figur 12: Total fördröjning i det modellerade systemet under eftermiddagens maxtimme år 2030

17 I figurerna nedan illustreras genomfartstrafiken genom Galoppfältet. Främst handlar det under eftermiddagens maxtimme om trafik från Täby Centrum mot E18. Detta beror bland annat på att denna trafikström som i ett obelastat vägnät väljer Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen stoppas upp av trafik från norr som ska till Galoppfältet i cirkulationsplatsen vid Kemistvägen. Om denna korsning istället utformas som en signalreglerad korsning finns möjlighet att prioritera trafikströmmarna och på så sätt påverka genomfartstrafiken genom Galoppfältet. Om strömmen från norr till Galoppfältet ges lägre prioritet kommer denna ström troligen istället att i större utsträckning att välja fortsätta Bergtorpsvägen och då belasta koppling 5 istället. Figur 13: Genomfartstrafik genom Galoppfältet i riktning österut under eftermiddagens maxtimme i basalternativet år 2030 Figur 14: Genomfartstrafik genom Galoppfältet i riktning västerut under eftermiddagens maxtimme i basalternativet år

18 Basalternativ utan koppling 2 Koppling 2 används främst av trafik mellan Täby Galopp och norr (Bergtorpsvägen). Figurerna nedan visar trafik som använder koppling 2. När koppling 2 tas bort kommer denna trafik i huvudsak istället att använda koppling 5 i större utsträckning. Figur 15: Trafik som använder koppling 2 i riktning söderut under eftermiddagens maxtimme år 2030 Figur 16: Trafik som använder koppling 2 i riktning norrut under eftermiddagens maxtimme år 2030

19 Utan koppling 2 blir koppling 5 mer belastad då trafik mellan Bergtorpsvägen och Galoppfältet som använder koppling 2 nu använder koppling 5 istället. Samtidigt minskar genomfartstrafiken genom Galoppfältet från cirka 360 fordon per timme till cirka 200 fordon per timme och korsningarna inne på området blir mindre belastade. Även i detta scenario är korsningarna längs Bergtorpsvägen hårt belastade Figur 17: Trafikflöden under eftermiddagens maxtimme utan koppling 2 (färgskalan avser medelhastighet i km/h) 19

20 Utan koppling 2 så ökar den totala fördröjningen i vägsystemet något. Fördröjningen ökar från 112 timmar till 119 timmar vilket är en ökning på cirka 6 procent. Detta är inte avgörande för att besluta om koppling 2 ska finnas eller inte men resultaten ger dock en indikation på en försämring. Som nämnts tidigare går det i alla scenarier att arbeta vidare med utformning och reglering för att på så sätt minska den totala fördröjningen i systemet. Figur 18: Total fördröjning i det modellerade systemet under eftermiddagens maxtimme år 2030

21 Basalternativ utan koppling 6 Givet en hastighet på 40 km/h så blir inte koppling 6 attraktiv utan det blir endast i storleksordningen 100 fordon/h som under eftermiddagens maxtimme väljer att använda kopplingen. Figur 19: Trafik som använder koppling 6 under eftermiddagens maxtimme år 2030 givet en hastighet på 40 km/h Figur 20: Trafik som använder koppling 6 under eftermiddagens maxtimme år 2030 givet en hastighet på 40 km/h 21

22 Även i scenariot utan koppling 6 ökar den totala fördröjningen i systemet under eftermiddagens maxtimme med 6 procent till cirka 119 timmar. Detta avser en hastighet på 40 km/h på koppling 6. Denna ökning av fördröjning är inte avgörande för att besluta om koppling 6 ska finnas eller inte men resultaten ger dock en indikation på en försämring. Som nämnts tidigare går det i alla scenarier att arbeta vidare med utformning och reglering för att på så sätt minska den totala fördröjningen i systemet. Figur 21: Total fördröjning i det modellerade systemet under eftermiddagens maxtimme år 2030

23 Utan koppling 6 ökar fördröjningen framförallt i korsningen mitt i Galoppfältet. Denna fördröjning går troligen också att åtgärda genom att arbeta med utformningen/regleringen av denna korsning. Dock så kommer förbättrad kapacitet i denna korsning också leda till att mer trafik väljer vägen genom Galoppfältet. I övrigt är det inga större skillnader mot basalternativet och det är framförallt cirkulationsplatserna på Bergtorpsvägen samt anslutningen till Täby Allé som blir hårt belastade Figur 22: Trafikflöden under eftermiddagens maxtimme utan koppling 6 år 2030 (färgskalan avser medelhastighet i km/h) 23

24 3.7 Känslighetsanalyser Reducerad kapacitet genom Galoppfältet Detta scenario har tagits fram för att analysera vilka åtgärder som krävs för att helt undvika genomfartstrafik genom Galoppfältet. I princip handlar det i modellen om att komma ner till en attraktivitet som motsvarar en medelhastighet på cirka 20 km/h genom Galoppfältet. Detta leder till att belastningen ökar ytterligare på framförallt Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen. Genom att inte tillåta någon genomfartstrafik genom Galoppfältet ökar den totala fördröjningen i vägsystemet under eftermiddagens maxtimma med cirka 34 procent (från 112 till 150 timmar). Figur 23: Total fördröjning i det modellerade systemet under eftermiddagens maxtimme år 2030

25 Förstärkt kapacitet genom Galoppfältet I detta scenario har kapaciteten förstärkts genom området genom att det tillkommit två cirkulationsplatser (en cirkulationsplats mitt i Galoppfältet och en i anslutningen till Täby Allé). Detta leder till ökad biltrafik genom området. Scenariot har tagits fram för att se hur det totala systemet påverkas av att fler väljer att trafikera genom Galoppfältet. Fördröjningen i systemet totalt sett minskar med cirka 9 procent. Det visar på en tendens att det för det totala vägsystemet ur ett kapacitetsperspektiv är positivt om mer trafik kan nyttja det nya vägnätet genom Galoppfältet. Figur 24: Total fördröjning i det modellerade systemet under eftermiddagens maxtimme år

26 Ökad hastighet på koppling 6 Genom att öka hastigheten till 60 km/h på koppling 6 så ökar attraktiviteten och cirka 300 fordon/h väljer koppling 6. I scenariot med 40 km/h var det cirka 100 fordon/h som valde att trafikera kopplingen. Resultaten visar att kopplingen kan vara nyttig i systemet samtidigt. I scenariot med 60 km/h på koppling 6 minskar den totala fördröjningen i systemet med cirka 7 procent till 104 timmar (112 i basalternativet). Figur 25: Total fördröjning i det modellerade systemet under eftermiddagens maxtimme år 2030 Resultaten tyder på att koppling 6 kan vara nyttig för systemet om det går att styra trafik till kopplingen då Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen avlastas. Hur attraktiv koppling 6 blir beror också på hur korsningarna inne på området utformas och hur framkomliga vägarna blir. Om det genom exempelvis utformning eller skyltning går att styra mer trafik till koppling 6 tyder resultaten i denna analys på att det finns en potential att minska den totala fördröjningen i systemet ytterligare.

27 4 Slutsatser Resultaten visar att det analyserade vägnätet tål den tänkta exploateringen av Galoppfältet och att strukturplanen fungerar givet att det går att hålla bilinnehavet på en relativt låg nivå. Analyserna av eftermiddagens maxtimme visar att det blir trängsel i vägnätet både med och utan exploateringen och om trafiken ökar i den takt som prognoserna visar kommer det troligen behövas trimningsåtgärder för att förbättra framkomligheten. Framförallt är det Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen som blir hårt belastade och här kan det på sikt behövas kapacitetshöjande åtgärder. En viktig fråga framöver blir troligen att säkra kollektivtrafikens framkomlighet så att denna trafik inte blir fördröjd i bilköer. Analyserna visar att det blir genomfartstrafik genom Galoppfältet. Troligen är den som störst under maxtimmarna då Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen är hårt belastade. Storleken på genomfartstrafiken är i hög grad beroende av hur det lokala vägnätet utformas. Sett ur ett rent kapacitets- och systemperspektiv indikerar resultaten att den totala fördröjningen i systemet minskar om framkomligheten genom området ökar. På samma sätt visar resultaten att fördröjningarna i systemet ökar om genomfartstrafiken genom Galoppfältet begränsas. Systemfördelar måste då vägas mot boendemiljö och till vilken karaktär området ska ha. Analyserna visar att trafiksystemet fungerar både med och utan koppling 2. Resultaten indikerar att fördröjningen i systemet totalt sett ökar något i ett scenario utan koppling 2. Utan denna koppling belastas koppling 5 hårdare då trafik från Bergtorpsvägen istället väljer denna koppling för att nå Galoppfältet. Med koppling 2 ökar genomfartstrafiken från cirka 200 fordon/h till cirka 360 fordon/h samtidigt som trafiken på Stora Marknadsvägen minskar från cirka fordon/h till cirka fordon/h. Koppling 2 ökar tillgängligheten med bil till Galoppfältet och avlastar koppling 5 men leder samtidigt till ökad genomfartstrafik och ökad belastning i cirkulationsplatsen Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen. Trafiksystemet fungerar både med och utan koppling 6 och resultaten indikerar att fördröjningen ökar något i systemet utan kopplingen. Koppling 6 blir inte attraktiv givet en hastighet på 40 km/h. En ökning till 60 km/h ökar attraktiviteten och leder också till en minskning av den totala fördröjningen i systemet. Går det öka attraktiviteten ytterligare och styra mer av trafiken till koppling 6 tyder resultaten på att det finns en potential att ytterligare avlasta Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen. Då mycket tyder på att det övergripande vägnätet är hårt belastat under maxtimmarna år 2030 så kan det finnas fördelar med alternativa kopplingar för att öka tillgängligheten och minska sårbarheten. Det är viktigt att poängtera att beräkningarna bygger på att Galoppfältet har en karaktär av stadsbebyggelse med hög täthet. Detta beräknas få till konsekvens att bilandelen och antalet bilresor hålls nere, bland annat på grund av ett relativt lågt bilinnehav. Dessutom bygger resultaten på att det tillkommer ett stort antal arbetsplatser i Täby, varav många på Galoppfältet. 27

28 WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare. Vår verksamhet bedrivs inom WSP, WSP Brand & Risk, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, WSP Process, WSP Samhällsbyggnad och WSP Systems. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Vi är United by our difference.

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen Rapport 2016-02-04 Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen KUND Täby Kommun KONSULT WSP Analys &

Läs mer

TRAFIKANALYS FANFAREN

TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTAD 2017-06-22 TRAFIKANALYS FANFAREN Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND UPPDRAGSNUMMER: 7001358 TRAFIKMODELL ÖSTERSUND KAPACITETSUTREDNING FÖR NYEXPLOATERING VID LILLÄNGE HANDELSOMRÅDE SWECO SOCIETY JOACIM THELIN SARA JOHANSSON repo002.docx 2013-06-14 Sweco 1 Inledning Bakgrund

Läs mer

Kapacitetsstudie kring Uppsala resecentrum - Mikrosimulering

Kapacitetsstudie kring Uppsala resecentrum - Mikrosimulering STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN KSN-2014-132 Underlag till arbetet med Översiktsplan för Uppsala kommun 2014-09-11 UNDERLAGSRAPPORT: Kapacitetsstudie kring Uppsala resecentrum - Mikrosimulering RAPPORTFÖRFATTARE

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Trafikanalys Luleå Kronan

Trafikanalys Luleå Kronan Luleå kommun Malmö 2016-09-22 Datum 2016-09-22 Uppdragsnummer 1320021084 Utgåva/Status Anders Sjöholm Johan Jönsson Johannes Wolfmaier Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND UPPDRAGSNUMMER: 7000177 TRAFIKMODELL ÖSTERSUND KAPACITETSUTREDNING FÖR NYEXPLOATERING VID LILLÄNGE HANDELSOMRÅDE SWECO TRANSPORTSYSTEM SARA JOHANSSON Sweco Ändringsförteckning Version Datum Förändring

Läs mer

RAPPORT Trafikprognoser

RAPPORT Trafikprognoser RAPPORT Trafikprognoser Kund Sollentuna Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 10 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens

Läs mer

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental Bilaga 2 VA-policy Karlskrona kommun 2014-01-20 WSP Environmental Konsulter inom samhällsutveckling WSP Sverige AB är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm SOLLENTUNA KOMMUN Väsjö Trafikanalys Uppdragsnummer 2127109000 Version 0.95 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Martin Holmstedt och Andrew Cunningham 1 (15) S w e co Skolgatan 2 B SE-891 33 Örnsköldsvik,

Läs mer

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Sofia Heldemar Henrik Carlsson Sidan 2 av 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 4 3 METODIK OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.1 DAGENS SITUATION...

Läs mer

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering Uppdragsnr: 10033453 1 (10) KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering 2003-04-07 WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: 08-688 60 00 Fax: 08-688 69 10 WSP Sverige

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

TÄBY PARK. Trafikprognos och kapacitetsberäkningar

TÄBY PARK. Trafikprognos och kapacitetsberäkningar TÄBY PARK Trafikprognos och kapacitetsberäkningar TÄBY PARK Trafikprognos och kapacitetsberäkningar KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000 Fax: +46

Läs mer

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016 RAPPORT Östlig förbindelse Trafikanalys och nyttor Sammanfattande rapport april 2016 Trafikverket Postadress: Adress, Post nr Ort E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11)

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11) \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\7021\2013\10189249 - ICA Grytan, Västerås\5_Beräkningar\Vissim\Rapport\PM Trafikanalys ICA Grytan.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10189249 1 (11) PM ICA Grytan,

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

BILAGA 1 - TEKNISKT PM TRAFIKANALYS

BILAGA 1 - TEKNISKT PM TRAFIKANALYS UPPDRAG Trafikutredning Norra Gossagården UPPDRAGSNUMMER 7001439000 UPPDRAGSLEDARE Sofie Lundberg UPPRÄTTAD AV Erik Eidmar DATUM Trafikanalys Norra Gossagården Vid trafikanalysen har den framtida trafikalstringen

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Malmö 2015-09-25 ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Arbetsrapport Datum

Läs mer

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats UPPDRAG Analys TA-plan Fisksätra tpl UPPDRAGSNUMMER 7001219000 UPPDRAGSLEDARE Joacim Thelin UPPRÄTTAD AV Joacim Thelin DATUM Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats Sweco har fått i uppdrag av Nacka

Läs mer

Hårstorp 1:1 industri

Hårstorp 1:1 industri Ramböll Sverige AB Trafikanalys -Korsningen Gronvägen--- Finspångs Tekniska Verk Linköping 2007-02-26 Finspångs Tekniska Verk Trafikanalys -Korsningen Gronvägen Datum 2007-02-26 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

Trafikanalys Björnängsvägen / Kraftleden

Trafikanalys Björnängsvägen / Kraftleden UPPDRAG Björnbro, Håbo - trafik UPPDRAGSNUMMER 3370757200 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Martin Holmstedt DATUM Trafikanalys / Sammanfattning Sweco har på uppdrag av Håbo kommun utfört en

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm TÄBY KOMMUN Roslags Näsby trafikanalys UPPDRAGSNUMMER 2127106000 EN TRAFIKANALYSSTUDIE HAR UTFÖRTS FÖR OMRÅDET VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY, FÖR ATT STUDERA HUR DEN REVIDERADE MARKANVÄNDNINGEN GER SKILLNADER I

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg Ramböll Sverige AB Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun Göteborg 2008-02-07 Skövde kommun Datum 2008-02-07 Uppdragsnummer Utgåva/Status Hans Wiktorsson Stephan Schumpp/Staffan Sandberg HW Uppdragsledare

Läs mer

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

RAPPORT. Kommunövergripande trafikprognos Huddinge kommun. Analys & Strategi. Ärendenummer: GK-2011/851.352 2012-08-15

RAPPORT. Kommunövergripande trafikprognos Huddinge kommun. Analys & Strategi. Ärendenummer: GK-2011/851.352 2012-08-15 RAPPORT Kommunövergripande trafikprognos Huddinge kommun Ärendenummer: GK-2011/851.352 2012-08-15 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom

Läs mer

PM Trafikanalys Infartsparkering Roslags Näsby

PM Trafikanalys Infartsparkering Roslags Näsby PM Trafikanalys Infartsparkering Roslags Näsby Sammanfattning Med bakgrund av ny planerad infartsparkering och nytt gångfartsområde på den östra sidan av spåren i Roslags Näsby har denna trafikanalys utförts

Läs mer

TRAFIKANALYS. Utredningar till planprogram Kungsbäck

TRAFIKANALYS. Utredningar till planprogram Kungsbäck TRAFIKANALYS Utredningar till planprogram Kungsbäck 2016-11-11 TRAFIKANALYS Utredningar till planprogram Kungsbäck KUND Gävle Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Sågen, Uddevalla

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Sågen, Uddevalla UNITED BY OUR DIFFERENCE trafikutredning pm Sågen, Uddevalla 2013-03-06 Medverkande Beställare: Lanesund Fastigheter AB Kontakt: Håkan Nilsson Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf,

Läs mer

1 (22) ra04s Sweco Skolgatan 2B, Örnsköldsvik Telefon Telefax Sweco Infrastructure AB

1 (22) ra04s Sweco Skolgatan 2B, Örnsköldsvik Telefon Telefax Sweco Infrastructure AB Umeå kommun Badhuset och kvarteren Nanna och Mimer Uppdragsnummer 2127064000 Trafikanalys Version 1.2 Örnsköldsvik Maj 2012 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Andrew Cunningham 1 (22) Sweco Skolgatan

Läs mer

PM Mesosimulering, restider. Väg 57 Gnesta - E4. Södertälje kommun, Stockholms Län. Projektnummer: PM Mesosimulering, restider

PM Mesosimulering, restider. Väg 57 Gnesta - E4. Södertälje kommun, Stockholms Län. Projektnummer: PM Mesosimulering, restider Väg 57 Gnesta - E4 Södertälje kommun, Stockholms Län Projektnummer: 107262 2015-09-18 1 Dokumenttitel: PM Trafik Skapat av: Anders Bernhardsson Dokumentdatum: 2015-09-18 Dokumenttyp: Rapporter/PM/Utredningar

Läs mer

Kapacitetsanalys Skeppsrondellen, Håbo

Kapacitetsanalys Skeppsrondellen, Håbo Handläggare Amer Aslam Tel +46 (0)10 505 14 03 Mobil +46 (0)72 249 90 29 E-mail amer.aslam@afconsult.com Datum 2015-10-15 Uppdragsnr 708847 Förprojektering VA och gator inom planområde Väppeby 7:18 m.fl.

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm SOLLENTUNA KOMMUN Väsjö Trafikanalys Uppdragsnummer 2127109000 Version 1.0 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Martin Holmstedt och Andrew Cunningham 1 (60) S w e co Skolgatan 2 B SE-891 33 Örnsköldsvik,

Läs mer

Underlagsrapport. Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25

Underlagsrapport. Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25 Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25 Titel: Systemanalys Redaktör: Anders Markstedt WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna UPPDRAG Kapacitetsberäkningar UPPDRAGSNUMMER 2015313006 UPPDRAGSLEDARE Annette Levedahl UPPRÄTTAD AV Andrew Cunningham DATUM VERSION 1.0 Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna Bakgrund En ny planskild korsning

Läs mer

Halmstad kommun. Utredning väg 15. Helsingborg

Halmstad kommun. Utredning väg 15. Helsingborg Halmstad kommun Helsingborg 2016-07-06 Datum 2016-07-06 Uppdragsnummer 61450827962-008 Utgåva/Status Slutversion Kristoffer Persson John McDaniel Lars Nilsson John McDaniel Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

TRAFIKPLATS REBBELBERGA

TRAFIKPLATS REBBELBERGA Trafikteknisk utredning för TRAFIKPLATS REBBELBERGA Objektnummer: 8850565 Maj 2012 Denna trafiktekniska utredning har utförts i april till maj 2012 av följande projektorganisation: Beställare Trafikverket

Läs mer

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo Trafikanalys Alingsås Östra Ängabo Sammanfattning Vectura har på uppdrag av Alingsås kommun fått i uppdrag att göra en översyn kring hur trafikflödet som genereras från planerad bebyggelse i Östra Ängabo

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN COOP FASTIGHETER AB PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Falun 2015-04-23 PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Datum 2015-04-23

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå

RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå 2014-10-24 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Samhällsbyggnad är en konsultverksamhet

Läs mer

Osby kommun 25 augusti 2016

Osby kommun 25 augusti 2016 Trafikutredning korsning Lars Dufwa väg 23 Osby kommun 25 augusti 2016 Dokumenthistorik Projektnummer: 2012338 Version Dokumenttyp Författare Granskad Date Rev 0.8 Granskningshandling SN JO 20160512 Rev

Läs mer

Mesosimulering -Dynameq

Mesosimulering -Dynameq Mesosimulering -Dynameq LinSig Anders Bernhardsson Agenda Mesosimulering ett av flera verktyg för trafikanalys Arbetsmetodik Nyköping fallstudie Exempel på referensprojekt Sammanfattning av våra erfarenheter

Läs mer

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr:

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr: PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Projektnr: 88 39 33 2013-04-12 Dokumenttitel: PM Trafik Tillägg Förstudie väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Dokumentdatum:2013-04-12

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

Mikrosimulering med: VISSIM (biltrafik) En metodik för beräkning av belastningsgrad i VISSIM. Henki Refsnes

Mikrosimulering med: VISSIM (biltrafik) En metodik för beräkning av belastningsgrad i VISSIM. Henki Refsnes Mikrosimulering med: VISSIM (biltrafik) En metodik för beräkning av belastningsgrad i VISSIM. Henki Refsnes Kapacitetsanalyser med VisSim: Hur redovisar vi simuleringsresultaten? Hur ska/kan resultaten

Läs mer

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA UNITED BY OUR DIFFERENCE Detaljplan håby - Lycke PM - TRAFIK 2013-06-24 FÖRHANDSKOPIA Medverkande Beställare: Stora Blå Fastighets AB Kontakt: Eide Leif Rune Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt:

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Avstämning mot uppmätta trafikflöden Stockholms län 2006/2007 Innehållsförteckning

Avstämning mot uppmätta trafikflöden Stockholms län 2006/2007 Innehållsförteckning Uppdragsnr: 10118310 2009-09-07 Kerstin Pettersson, PM C:\Documents and Settings\seks11044\Desktop\Jmf-Sthlm06-090907-2.docver 1.0 Avstämning mot uppmätta trafikflöden Stockholms län 2006/2007 Innehållsförteckning

Läs mer

Trafikprognos Sparråsvägen

Trafikprognos Sparråsvägen Trafikprognos Sparråsvägen 2014-04-02 2(10) Beställare Kontakt Kungälv Kommun Björn Carlsson Konsult ÅF Infrastructure AB Uppdragsledare Åsa Nyqvist Trafikprognos Carlos Moran Handläggare Emelie Heijmans

Läs mer

Trafikanalys Nacka Strand

Trafikanalys Nacka Strand UPPDRAG Nacka Strand UPPDRAGSNUMMER 435762 UPPDRAGSLEDARE Emma Wiklund UPPRÄTTAD AV Tan Na Cheng DATUM 23-8-9 Trafikanalys Nacka Strand Inledning Denna behandlar trafikanalysen gjord med Capcal för förmiddagens

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT. Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion

UNDERLAGSRAPPORT. Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion UNDERLAGSRAPPORT Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-26 slutversion Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg, Eva Maaherra Lövheim DATUM 2016-05-09 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera

Läs mer

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning 1 PM 2017:90 Matilda Segernäs 2017-11-06 Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning Flaket 10, Ica Kvantum Åhus Innehåll 1. Inledning 2 2. Förutsättningar för beräkningar 4 2.1 Trafikmängd

Läs mer

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl UPPDRAG Borås, kv Nejlikan TU UPPDRAGSNUMMER 2392053 UPPDRAGSLEDARE Stefan Andersson UPPRÄTTAD AV Stefan Andersson DATUM Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl Bakgrund Borås

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Trafiksimulering Södra Hamnleden Luleå

Trafiksimulering Södra Hamnleden Luleå Trafiksimulering Södra Hamnleden Luleå Analys: Anna Djärv Presentation: Astrid Bergman 1 Nuläge, år 2010, ÅDT 4 520 3 240 2 590 5 080 7 720 1 220 3 700 2 Uppdraget Se över möjligheterna att minska antal

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd Ändrad och kompletterad efter samråd Beställare: TJÖRNS KOMMUN Fakturaservice 47180 SKÄRHAMN Beställarens representant: Marcelo Arancibia Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

Kungsgatan Munksjögatan. S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen

Kungsgatan Munksjögatan. S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen RAPPORT TRAFIKANALYS I SAMBAND MED PLANERING FÖR OMVANDLING AV MUNKSJÖ AB FABRIKSOMRÅDE Kungsgatan Munksjögatan Jordbrovägen GÖTEBORG 1 (31) S w e co Gullbergs Strandgata 3 Box 223 SE-43 14 Göteborg, Sverige

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB. Kapacitetsanalys Sickla industriväg-smedjegatan. Granskningsversion Stockholm

ATRIUM LJUNGBERG AB. Kapacitetsanalys Sickla industriväg-smedjegatan. Granskningsversion Stockholm ATRIUM LJUNGBERG AB Kapacitetsanalys Sickla industriväg-smedjegatan Granskningsversion 2016-10-11 Stockholm Kapacitetsanalys Sickla industriväg- Smedjegatan Datum 2016-10-11 Uppdragsnummer 1320023808 Utgåva/Status

Läs mer

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG. Tillhörande. Eda kommun, Värmlands län

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG. Tillhörande. Eda kommun, Värmlands län TRAFIKUTREDNING Tillhörande DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG Eda kommun, Värmlands län Mars 2012 Medverkande Beställare: Charlottenberg Shopping Center AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

Väg 222 Skurubron. Gemensamt. PM Trafikprognos med Sampers VÄGUTREDNING. 0T140052.docx

Väg 222 Skurubron. Gemensamt. PM Trafikprognos med Sampers VÄGUTREDNING. 0T140052.docx PM Trafikprognos med Sampers VÄGUTREDNING 0T140052.docx Objektnamn Väg 222 Skurubron Entreprenadnummer 3_Dokument Entreprenadnamn Beskrivning 1 PM Beskrivning 2 Trafikprognos med Sampers Beskrivning 3

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET - EN KAPACITETSANALYS

TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET - EN KAPACITETSANALYS RAPPORT TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET - EN KAPACITETSANALYS Kristianstads Kommun Stadsbyggnadskontoret 2012-09-07 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarslundsområdet Titel på rapport: Status: Trafikutredning

Läs mer

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Kungsbacka kommun Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Göteborg 2015-03-10 Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Datum 2015-03-10 Uppdragsnummer 1320012119 Utgåva/Status Rebecka Gunnarsson

Läs mer

TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET

TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET RAPPORT TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på rapport: Status: TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING

Läs mer

Förutsättningar och trafiklösningar vid utbyggnad av Växthusvägen

Förutsättningar och trafiklösningar vid utbyggnad av Växthusvägen PM 1 (7) 2014-03-11 Förutsättningar och trafiklösningar vid utbyggnad av Växthusvägen Bakgrund Detaljplaner för Växthusvägens förlängning finns framtagna och är lagakraftvunna 2011-12-01både i Järfälla

Läs mer

Trängselskatt med Östlig förbindelse

Trängselskatt med Östlig förbindelse Trängselskatt med Östlig förbindelse Underlag till Sverigeförhandlingen Version 23 september 2015 1 Dokumenttitel: Trängselskatter och vägavgifter med Östlig förbindelse, Underlag för 2013 års Stockholmsförhandling

Läs mer

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg VTI notat 41 2004 VTI notat 41-2004 Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg Författare Johan Janson Olstam FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 50439 Projektnamn Omkörningsrestriktion

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29 Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 1 BAKGRUND Detta PM redogör kortfattat för arbetsgång och resultat för de koldioxidberäkningar som M4Traffic genomfört åt Trafikkontoret. Beräkningar

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Kodning av Stockholmsnät i Dynameq. PM Version 1.0

Kodning av Stockholmsnät i Dynameq. PM Version 1.0 Kodning av Stockholmsnät i Dynameq PM 2012-01-31 Version 1.0 Uppdrag: Konsult: Beställare: Kodning av Dynameqnätverk för Stockholm Anders Bernhardsson, M4Traffic Mats Tjernkvist, M4Traffic Per Kjellman,

Läs mer

Förslag till lokalisering av nytt kraftvärmeverk inom fastigheten Boländerna 13:5 i Uppsala

Förslag till lokalisering av nytt kraftvärmeverk inom fastigheten Boländerna 13:5 i Uppsala Vattenfall AB Heat Nordic Förslag till lokalisering av nytt kraftvärmeverk inom fastigheten Boländerna 13:5 i Uppsala Kompletterande Trafik PM Uppsala 2016-11-25 Förslag till lokalisering av nytt kraftvärmeverk

Läs mer