Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta"

Transkript

1 SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Uppsala

2 Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Version 1 Mario Rivera Arini Savitri Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B Uppsala Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Förutsättningar Dagens trafiksystem Trafikalstring Trafikprognos år Metod Resultat Kapacitetsberäkning Trafikanalys Slutsatser... 8 Bilaga Trafikbullerutredning Märsta i

4 1. Bakgrund Sträckan Dragonvägen Odensalavägen ligger norr om Märsta centrum och går igenom områden Arenberga och Norrbacka. Dragonvägen och Odensalavägen sammanbinds idag av en bussgata som är stängd för biltrafik. Figur 1 Översiktskarta Sigtuna kommun planerar att förbättra framkomligheten i området genom att öppna bussgatan för allmän trafik och bygga fler lägenheter i Norrbacka för att uppfylla kommunens bostadspolitiska mål. Dessa åtgärder kommer att påverka trafiksituationen i området. Detta PM innehåller en analys av trafiksituationen samt bullerberäkning för år 2020 efter att utbyggnaden av lägenheterna har färdigställts och bussgatan har öppnats för allmän trafik. 1 av 8

5 2. Förutsättningar 2.1 Dagens trafiksystem Inom det studerade området bor det idag ca 3000 personer. Bebyggelsen är av blandat karaktär, både flerbostadshus och villor finns i området. I omgivningen finns det även olika verksamheter som genererar trafik, exempelvis bensinmack, skola, förskolor etc. Området ligger ganska nära i förhålande till centrum, tågstationen och handeln. Området har goda gång- och cykelförbindelser och god kollektivtrafik. Figur 2 visar en schematisk bild över nuvarande trafiksystem med de viktigaste gatorna markerade med svart färg. Bussgatan redovisas med röd färg. Figur 2 Översikt Trafiksystem Trafikdata som utgör basen i trafikprognosen härstammar från Sigtuna kommuns trafikräkningar i Märsta från år Figur 3 visar trafikmängderna på de största gatorna i det studerade området. De största trafikflöden är kring Märsta Centrumområdet, Stationsgatan och Västra Bangatan. Trafikflöden på Dragonvägen ligger på ca 1600 fordon/dygn vilket är normalt för ett bostadsområde med cirka 150 villor och utan anslutning till andra områden. Trafikmängderna på Odensalavägen ligger något högre, med ca 2000 fordon/dygn eftersom området norr om bussgatan har fler villor och lägenheter. 2 av 8

6 Figur 3 Trafikflöden 2006 (nollscenario) 2.2 Trafikalstring I ett pågående detaljplanearbetet ingår byggnation av 300 lagenheter i Norrbacka. De nya lägenheterna innebär ett trafiktillskott till området. Trafikalstring har beräknats med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg (https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring). Den nya exploateringen beräknas generera 650 fordonsrörelser/dygn till och från området. Alstringen är gjord med antagande om ca 2,2 fordonsrörelser/lägenhet. Bilresor utgör ca 21 % av samtliga resor. En fullständig färdmedelsfördelning presenteras i figur 3. 3 av 8

7 Figur 4. Färdmedelsfördelning Färdmedelsfördelningen är gjord utifrån förutsättningen att området har god kollektivtrafik, goda GC-förbindelser, relativt nära till centrum och tåg- och busstation. Nytillskottet av biltrafiken fördelas ut över det studerade området utifrån lokalisering av de befintliga parkeringarna. De flesta parkeringarna ligger idag i den östra delen av området längs Norrbackavägen som ansluts mot Aspvägen och Västra Bangatan. En mindre del av parkeringarna ligger utmed Odensalavägen, omedelbart i närheten av var den idag övergår till bussgatan. Eftersom området är tättbebyggt antas det att det nygenererade biltrafiken kommer att nyttja befintliga parkeringar. Med hänsyn till detta antas det att Odensalavägen/Dragonvägen kommer att ta emot ca 25 % av den nyalstrade trafiken. Resten av alstringen hamnar på de östra parkeringarna, där trafiken förutsätts att köra till och från området via Västra Bangatan och Norrbackavägen. Trafiken från området bedöms fördela sig ut enligt nedan, fördelningen är baserad på de befintliga trafikmängderna i kringliggande trafiknätet. Västra Bangatan norrut 12 % Måbyleden österut 38 % V Bangata söderut 28 % Stationsgatan västerut 22 % Öppnande av bussgatan leder till att all nyalstrad trafik från parkeringen vid Odensalagatan mot Stationsgatan, samt ca 30 % av trafiken mot Västra Bangatan S och Måbyleden antas köra söderut via Dragonvägen. Resten av trafiken antas köra via den norra anslutningen och Västra Bangatan. All nyalstrad trafik från de östra parkeringarna antas köra via Västra Bangatan. 4 av 8

8 3. Trafikprognos år Metod Trafikprognos har genomforts med hjälp av tillgängligt underlag. Basen i prognosen utgörs av trafikmängder på de största gatorna i norra Märsta från år För att ta höjd för befolkningsökning, ökad bilandel samt nyexploateringar räknas trafiken upp på de största gatorna i området, som samlar upp trafiken från ett större område. Trafiken på Västra Bangatan, Måbyleden och Stationsgatan räknas upp med 0,75 % per år för att motsvara trafiknivån för år Trafikmängderna på lokalgatorna kring Norrbacka och Arenberga bedöms inte öka nämnvärt tills år 2020, bortsett för trafikalstringen från exploateringen. Därför räknas inte trafikmängderna upp på lokalgatorna. Trafikalstring från nyexploateringen i Norrbacka adderas separat till trafikmängderna i trafiknätet. Med hänsyn till utbyggnad av södra ramper vid Tpl Måby bedöms 10 % av trafiken från Västra Bangatan söder om Måbyleden flytta över till Måbyleden. 3.2 Resultat Figur 5 visar prognoserade trafikflöden för år 2020 inklusive trafiktillskottet från de planerade 300 lägenheter samt trafikomfördelningar i området med hänsyn till öppnande av bussgatan. Från området kring Odensalavägen bedöms ca 300 fordon/dygn omfördelas söderut via den öppnade bussgatan. Från området kring Dragonvägen bedöms omfördelningarna bli mindre, högst 100 fordon/dygn. Detta med hänsyn till att de flesta resmål i området ligger söderut. Tillsammans med den nyalstrade trafiken bedöms trafikmängderna över den öppnade förbindelsen mellan Odensalavägen och Dragonvägen bli ca 500 fordon/dygn. Omfördelningarna, samt nygenererad trafik innebär att flödet ökar med ca 300 fordon/dygn på Dragonvägen och minskar med ca 100 fordon/dygn på Odensalavägen. År 2020 bedöms både norra och södra anslutningen från området ha trafikmängder på ca 1900 fordon/dygn. Detta antagande baseras på en förutsättning att man rustar upp den befintliga bussgatan och framför allt breddar dess körbana. 5 av 8

9 Figur 5 Trafikprognos 2020 Största ökningen i flödet i det studerade trafiknätet bedöms uppstå på Västra Bangatan i höjd med tågstationen, där trafikmängderna ökar från ca fordon/dygn till ca fordon/dygn, Måbyleden där ökningen är från fordon/dygn till fordon/dygn samt Stationsgatan, där trafikmängderna ökar från fordon/dygn till ca fordon/dygn. 4. Kapacitetsberäkning För att säkerställa att den nyalstrade trafiken inte leder till kapacitetsproblem genomförs en CAPCAL analys. CAPCAL är ett beräkningsverktyg för kapacitet och framkomlighet i trafikkorsningar. CAPCAL hanterar korsningar med olika regleringsformer stopp, väjning, trafiksignaler och cirkulationsplatser. Kapacitet, belastningsgrad och kölängder är några av resultatvärden som man kan få ut ur 6 av 8

10 programmet. CAPCAL beräknar belastningsgrader för varje körfält i en korsning. Belastningsgrader i en normalbelastad korsning ska ligga mellan 0 och 1, där värden anger andel av den utnyttjade kapaciteten i korsningen. Ju lägre värde desto mer marginal till kapacitetsgränsen och således bättre framkomlighet. CAPCAL-beräkningar har genomförts på de fyra korsningar i huvudnätet som får ta emot trafiktillskottet från nyexploateringen i Norrbacka. Dessa korsningar Stationsgatan Dragonvägen, Odensalavägen Aspvägen, Aspvägen Västra Bangatan, och Västra Bangatan Norrbackavägen. För- och eftermiddagens maxtimmar har kapacitetsberäknats. Resultaten visas i tabell 1 nedan. Tabellen visar högsta, respektive minsta belastningsgrader i respektive korsning. Tabell 1 Belastningsgrader i berörda korsningar Belastningsgrader EM FM Min Max Min Max Stationsvägen - Dragonvägen 0,12 0,37 0,01 0,3 Aspvägen - Odensalavägen 0,13 0,15 0,01 0,11 Aspvägen - Västra Bangatan 0,02 0,18 0,07 0,24 Västra Bangatan - Norrbackavägen 0,02 0,18 0,02 0,18 Resultaten av beräkningarna visar att alla belastningsgrader ligger under 0,5, vilket innebär god standard på framkomligheten enligt Vägar och Gators Utformning (VGU). Detta betyder att kapaciteten i korsningarna är tillräcklig och ingen nämnvärd köbildning förekommer. 5. Trafikanalys Trafikprognosen visar att trafiksituationen år 2020 är tillfredsställande. I och med öppnande av bussgatan för allmän trafik blir området lättare att nå från Märstas centrala delar. Samtidigt bedöms inte ökningen av trafikflödet på Dragonvägen bli så stor att den leder till några framkomlighets- eller säkerhetsproblem. Det största trafiktillskottet bedöms gå mot Västra Bangatan som är dimensionerad för relativt höga trafikflöden och bedöms klara av den prognoserade trafikökningen. Framkomligheten i anslutande större korsningar har studerats med CAPCALberäkningar som visar att det inte finns några kapacitetsproblem. Analysen är genomförd med ett antagande om att vägutformning har samma standard som i nuläget, samt att bussgatan vid öppnande breddas och rustas upp till samma standard som anslutande gatorna. I dagsläget har Bussgatan fyra meter vägbredd med övergångställe och fartsdämpare. 7 av 8

11 Dagens gång- och cykelnät bedöms vara tillräckligt utbyggd för att kunna ta emot tillskottet av fotgängare och cyklister från nyexploateringen. Även den befintliga kollektivtrafiken i området bedöms tillräcklig för att kunna ta upp det trafikanttillskott som uppkommer i samband med byggandet av de nya lägenheterna i området. 6. Slutsatser Trafiktillskottet från det planerade exploateringen i Norrbackaområdet, samt öppnande av bussgatan för biltrafik mellan Odensalavägen och Dragonvägen bedöms inte leda till några framkomlighets- eller säkerhetsproblem år GC-nätet och kollektivtrafiken i området bedöms vara tillräckligt utbyggd för att kunna ta emot tillskottet av trafikanter från de planerade lägenheterna. 8 av 8

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Trafikanalys Nacka Strand

Trafikanalys Nacka Strand UPPDRAG Nacka Strand UPPDRAGSNUMMER 435762 UPPDRAGSLEDARE Emma Wiklund UPPRÄTTAD AV Tan Na Cheng DATUM 23-8-9 Trafikanalys Nacka Strand Inledning Denna behandlar trafikanalysen gjord med Capcal för förmiddagens

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002 Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn September 2002 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 STUDERADE ALTERNATIV 3 TRAFIKEFFEKTER 3 SAMHÄLLSPLANERING 3 MILJÖ 3 ANLÄGGNINGSKOSTNADER

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM Version 1.0 Malmö 2010-06-17 Sweco Infrastructure AB Trafikutredning Kristianstadslänken genom centrum 1 (17) Dokumentinformation Titel: Trafikutredning

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Trafikutredning Ny tullstation vid Hån. Årjängs kommun 2013-01-15

Trafikutredning Ny tullstation vid Hån. Årjängs kommun 2013-01-15 Trafikutredning Ny tullstation vid Hån Årjängs kommun 2013-01-15 Trafikutredning ny tullstation vid E18 Förord Inför upprättandet av detaljplan för ny tullstation vid Hån, Årjängs kommun, har denna trafikutredning

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik Kommunikationer KOMMUNIKATIONER Gång- och cykeltrafik Gångtrafik Nästan alla trafikanter är fotgängare vid någon del av en resa. I en fjärdedel av alla resor är gång det huvudsakliga färdmedlet och dominerar

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS 2012-05-23 Uppdrag: 242534 Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: 2012-05-23 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Effekter av upprepad 30-skyltning

Effekter av upprepad 30-skyltning Effekter av upprepad 30-skyltning Rapport 2004:56 september 2004 Dokumentinformation Titel Effekter av upprepad 30-skyltning Serie nr Trivector rapport 2004:56 Författare Beställare Leif Linderholm, Trivector

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar WSP Analys & Strategi rapport 2007:12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer