TRAFIKMODELL ÖSTERSUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRAFIKMODELL ÖSTERSUND"

Transkript

1 UPPDRAGSNUMMER: TRAFIKMODELL ÖSTERSUND KAPACITETSUTREDNING FÖR NYEXPLOATERING VID LILLÄNGE HANDELSOMRÅDE SWECO TRANSPORTSYSTEM SARA JOHANSSON Sweco

2 Ändringsförteckning Version Datum Förändring Utfört av PM Trafik_ har uppdaterats med Sara Johansson, resultat för ett nytt alternativ, UA6, samt att Sweco Sweco:s mallsystem används. Trafikflödeskartor har tagits fram vilket kompletterar presentation av respektive alternativ tillsammans med justerad inledande beskrivning av alternativen. Sara Johansson, Sweco Sweco Svetsarvägen 24 Box 46 SE Solna, Sverige Telefon Fax +46 (0) Sweco TransportSystem Org.nr Styrelsens säte: Stockholm En del av Sweco-koncernen Sara Johansson Trafikanalytiker Solna Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0)

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund Östersunds kommun planerar att exploatera ett delvis nytt handelsområde vid Lillänge i sydöstra kanten av Östersund. Tre delområden för nyexploatering har pekats ut i Lillänge, tillkommande trafik till dessa områden har tidigare studerats med hjälp av den mesoskopiska trafikmodell över tätorten som tagits fram på uppdrag av Östersunds kommun, se PM: Trafikmodell Östersund, Justering av basmodell samt utredning kopplat till nyexploatering av handel (Vectura, 2012). Kompletterande analyser av kapaciteten i tillfarter till det område som benämns Betongen samt för Trafikplats Odenskog har utförts i modellen Capcal, se PM Trafik: Kapacitetsutredning för nyexploatering vid Lillänge handelsområde (Vectura, 2013). De genomförda kapacitetsstudierna visade på framkomlighetsproblem under maxtimmen varpå man nu valt att ytterligare studera förutsättningarna för analyserna för att säkerställa att dessa är rimliga. Trafikalstringstalen för den tillkommande handeln har jämförts med de tal som använts i andra liknande uppdrag för att säkerställa att dessa är rimliga. Utifrån uppgifter från den exploatör som arbetar med delar av det aktuella området har ytterligare känslighetsanalyser av trafikalstringstalen utförts för att visa på hur resultatet förändras ytterligare. K1 K4 K5 K6 K3 K2 K7 1 (45)

4 repo001.docx För respektive alternativ studeras kapaciteten i anslutningarna mot Betongen vilka markerats med K1 och K2 i figuren ovan där handelsområdet Betongen markerats i grönt. Dessutom studeras kapaciteten i de tre anslutningarna mot Trafikplats Odenskog från Hagvägen, Stuguvägen och rv87 markerade med K3, K4 respektive K5 ovan. I ett av de studerade alternativen (UA5) görs förändringar längs med Körfältsvägen så att en genare anslutning ges mot Stuguvägen i form av en cirkulationsplats (K6) samt att korsningen mellan Inspektörsvägen och Körfältsvägen byggs om till en cirkulationsplats (K7). I utredningsalternativ 6 förstärks Stuguvägen in mot Trafikplats Odenskog med ett extra körfält för högersvängande samt att trafikplatsen förstärks med ett extra körfält för trafik mot Hagvägen. 1.2 Metod Påverkan på trafiken som helhet har studerat i den mesoskopiska programvaran Dynameq där en modell över tätorten tidigare utvecklats. Totalt har sex alternativ studerats i detta skede. En fortsättning på tidigare utförd studie (UA1) med befintligt vägnät benämns UA1a, skillnaden ligger i att reviderade trafikalstringstal använts. Under projektets gång har ett liknande alternativ tillkommit som innebär att fordon till och från området Betongen endast tillåts svänga höger till/från Stuguvägen och Hagvägen. För fordon som ska svänga ut på Stuguvägen och vill åka västerut innebär det att de tvingas fram till Trafikplats Odenskog och vända medan trafiken på Hagvägen tvingas ned till cirkulationsplatsen vid Inspektörsvägen. I övrigt behålls dagens vägnät, detta alternativ har benämnts UA1b i analyserna. Ytterligare tre alternativ har studerats vilka innebär förändringar i Lillänge-området, dessa benämns UA3, UA4 och UA5. UA3 innebär att Fagerbacken förlängs österut och ansluts till E14 för den södergående trafiken. Detta innebär att södergående trafik på E14 kan ta den vägen in mot Lillänge- området samt att trafik från Lillänge som ska vidare söderut kan ta denna väg ut från Lillänge-området. UA4 innebär att anslutningarna mot området Betongen kopplas samman vilket möjliggör en genare passage tvärs över detta område samtidigt som det dock avskärmar delar av detta område från övrig exploatering, se principskiss i grönt i Figur 2 nedan. I UA5 görs istället framkomlighetshöjande åtgärder på Körfältsvägen enligt markering i svart i Figur 2 nedan. En genare anslutning mellan Körfältsvägen och Stuguvägen byggs genom att Körfältsvägen förlängs norrut och en cirkulationsplats anläggs längs med Stuguvägen. Korsningen Inspektörsvägen/Körfältsvägen byggs även denna om till en cirkulationsplats vilket innebär att en byggnad vid korsningen eventuellt måste flyttas/rivas. UA6 innebär att ett extra körfält anläggs längs Stuguvägen mellan anslutningen från Betongen och in mot Trafikplats Odenskog. Trafikplatsen förstärks även med ett extra körfält mellan Stuguvägens och Hagvägens anslutning. 2 (45)

5 Kapaciteten i korsningspunkterna har studerats med hjälp av beräkningsprogrammet Capcal (version 3.3). Resultatet från beräkningarna redovisas i form av belastningsgrader och kölängder. 1.3 Trafikflöden Kapaciteten har studerats för ett scenario när handelsområdet är fullt utbyggt. Trafikalstringstalen har jämförts med andra liknande handelsetableringar i landet samt att hänsyn tagits till att området redan i dagsläget har handelsetableringar vilket gör att antalet nygenererade resor kan antas lägre. I liknande analyser har trafikalstringstal mellan resor per kvm handelsyta observerats för sällanköp/volymhandel medan dagligvaruhandel ger upphov till resor per dygn per kvm handelsyta. För analyserna har därför antagits att områden med sällanköp/volymhandel genererar 100 resor per dygn per kvm handelsyta medan dagligvaruhandel genererar 250 resor per dygn per kvm handelsyta. En ytterligare känslighetsanalys har utförts för UA4 och UA5 där trafikalstringstal om 50 respektive 100 resor per kvm handelsyta använts för att ytterligare kompensera det faktum att handel redan finns i området. UA3, som tidigare studerats på övergripande, nivå har nu även utvärdets med den lägre matrisen för känslighetsanalyserna i UA4 och UA5. Tillkommande trafik i analyserna blir därmed resor till området Betongen, 450 till det mellersta området samt till det södra området, totalt resor (2 325 enkelresor). I känslighetsanalyserna blir motsvarande 800 resor till Betongen, 225 till det mellersta området samt resor till området längst i söder, totalt resor. 3 (45)

6 repo001.docx Dygnstrafiken i området i grundmodellen uppgår på Hagvägen till fordon i riktning mot Trafikplats Odenskog och fordon från densamma. På Stuguvägen uppgår trafikflödet till fordon i riktning mot Trafikplats Odenskog och i motsatt riktning. På rv87 uppgår trafikflöden till i respektive riktning. I Trafikplats Odenskog uppgår det modellutlagda flödet till fordon förbi Hagvägen, mellan påfarten mot E14 för södergående trafik och avfarten från E14 redovisas fordon. Förbi rv87 uppgår det nätutlagda flödet till fordon medan det mellan påfarten för E14 norrut och avfarten från densamma uppgår till fordon och slutligen förbi Stuguvägen. Från Betongen ansluter 60 % via Stuguvägen och 40 % via Hagvägen 1. Dimensionerande trafik under maxtimmen antas utgöra 10 % av den totala trafiken i enlighet med tidigare utförd filmning av trafiken i området, se PM: Trafikutredning Tpl Odenskog Lillänge, Östersund Vectura I trafikmodellen i Dynameq ingår endast personbil och lätt yrkestrafik. För att ta hänsyn till tung trafik har ett påslag på 7 % tung trafik gjorts, förutom på Körfältsvägen där 3 % lagts till då det inte antas lika mycket tung trafik till själva handelsområdet under maxtimmen. 4 (45)

7 2 Förutsättningar (indata) 2.1 K1. Betongens anslutning mot Stuguvägen För korsningspunkten finns två föreslagna utformningsalternativ. Det ena alternativet är en trevägskorsning med vänstersvängskörfält på Stuguvägen, det andra är en cirkulationsplats med tre tillfarter. Principiell utformning för respektive alternativ kan ses i slutet av detta PM. För alternativ UA1b med förbjuden vänstersväng har av förklarliga skäl inte alternativet med cirkulationsplats utvärderats utan endast T-korsningen. Av trafiksäkerhetsskäl bör det inte anläggas några övergångsställen i korsningen. Handelsområdet bör istället anslutas till befintligt gång- och cykelnät som är separerat från biltrafiken. En planskild korsning under Stuguvägen finns cirka 500 meter från planområdet. Skyltad hastighet på Stuguvägen är idag 70 km/h förbi det aktuella området. Eftersom den nya korsningspunkten kommer att placeras nära Trafikplats Odenskog bör hastigheten av trafiksäkerhetsskäl sänkas. Av denna anledning genomförs beräkningen för hastighetsbegränsningen 50 km/h i korsningen. I cirkulationsplatser påverkar hastighetsvalet endast trafikantkostnaderna (fördröjning etc.) och inte korsningens kapacitet. Stuguvägen antas luta 5 % förbi korsningspunkten enligt bedömning från gatuvy i Google Maps. 2.2 K2. Handelsområdets anslutning mot Hagvägen Korsningspunkten är tänkt som en cirkulationsplats med tre tillfarter. Principiell utformning av cirkulationsplatsen redovisas i slutet av detta PM. I alternativ UA1b med förbjuden vänstersväng har istället en korsning med väjningsplikt studerats enligt samma princip som för anslutningen mot Stuguvägen. Gång- och cykeltrafiken är separerad från biltrafiken varpå inga övergångställen tas med i beräkningen. Skyltad hastighet i korsningen är 50 km/h. 2.3 K3-K5. Trafikplats Odenskog, Hagvägens, Stuguvägens och rv87:s anslutning Korsningspunkterna behandlas som trevägskorsningar i Capcal eftersom trafikantbeteendet i en så stor trafikplats skiljer sig åt från en mindre cirkulationsplats, jämför med anslutningar på Stuguvägen och Hagvägen. Principiell utformning redovisas i slutet av detta PM. Skyltad hastighet i korsningspunkterna är 50 km/h. 2.4 K6. Ny anslutning på Stuguvägen Då Körfältsvägen förlängs norrut med en genare sträckning mot Stuguvägen antas en cirkulationsplats anläggas i skärningen mellan dessa. Cirkulationsplatsen antas ha tre tillfarter; Stuguvägen åt öster och väster samt Körfältsvägen i söder. 5 (45)

8 repo001.docx Även här antas att gång- och cykeltrafik är separerad från biltrafiken så att inga övergångsställen inkluderas i beräkningen. Skyltad hastighet antas vara 50 km/h på platsen. 2.5 K7. Cirkulationsplats Körfältsvägen - Inspektörsvägen För att leda över trafik mot Körfältsvägen anläggs en cirkulationsplats i korsningen mellan Körfältsvägen och Inspektörsvägen. Denna har två anslutningar mot Inspektörsvägen samt en mot Körfältsvägen. Gång- och cykeltrafik antas vara separerat från biltrafik. Hastigheten på denna plats antas vara 50 km/h. 6 (45)

9 3 Resultat 3.1 Trafikverkets krav på servicenivå För att avgöra om kapaciteten i studerade korsningspunkter är god används Trafikverkets krav på servicenivå vid nybyggnad, se Tabell 1 2. Nedanstående tabell redovisar Trafikverkets servicekrav uttryckt som belastningsgrad (b) under dimensionerande timme för korsningstyp A-F. Korsningstyp A-C och F motsvarar traditionell tre- och fyrvägskorsning medan korsningstyp D motsvarar cirkulationsplats. Vid nybyggnad av en korsning ska belastningsgraderna i samtliga tillfarter uppfylla önskvärd servicenivå i nedanstående tabell. I undantagsfall kan belastningsgrader över dessa värden (max b<1,0) godkännas av Trafikverket, belastningsgrader utöver detta kan i undantagsfall ges av Trafikverket om investeringen bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam. Särskilt godkännande måste i dessa fall erhållas av Trafikverket och bedöms inte vara aktuellt inom ramen för denna utredning. Typ av väganläggning Önskvärd servicenivå Korsningstyp A-C/F b <0,6 Korsningstyp D b<0,8 I tabellerna nedan står H för körfält där trafiken tillåts svänga höger och motsvarande R och V för trafik rakt igenom respektive åt vänster. Kölängd i tabellerna nedan ges i antal fordon. Begreppet 90-percentil innebär att kölängden understiger detta antal bilar i kö under 90 % av tiden för den aktuella timmen. 3.2 UA1a: Befintligt vägnät Detta utredningsalternativ syftar till att beskriva konsekvenserna på trafik och kapacitet då befintligt vägnät endast kompletteras med anslutningar mot handelsområdet på Betongen samt längre söderut längs Hagvägen. Trafikflöden från Dynameq-modellen redovisas i Figur 3 nedan, i de fall länkarna är dubbelriktade redovisas det dubbelriktade flödet, för länkar i exempelvis Trafikplats Odenskog redovisas flödet på den aktuella länken. Även de länkar som ligger allra närmast trafikplatsen redovisas med det enkelriktade flödet då dessa ansluter till separata noder i trafikplatsen. 7 (45)

10 repo001.docx Resultatet av de genomförda kapacitetsanalyserna med Capcal gås igenom nedan per korsningspunkt K1. Handelsområdets anslutning mot Stuguvägen Beräkningsresultatet av kapacitetsanalyser med Capcal samt tillgörande indata redovisas i Bilagorna UA1a_K1_Stuguvagen_T-korsning respektive UA1a_K1_Stuguvagen_cpl. En sammanställning av resultatet för alternativet med trevägskorsning med vänstersvängskörfält på Stuguvägen redovisas i Tabell 2. Notationen R/V står för de olika trafikströmmarna som går rakt igenom korsningen (R) respektive svänger vänster (V). Belastningsgraden ligger under 0,6 i alla tillfarter vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god enligt Trafikverkets krav på servicenivå. Under dimensionerande timme sker heller ingen köbildning in mot korsningen. Trevägskorsning Stuguvägen V 0,30 0,0 0,0 Stuguvägen Ö 0,29/0,05 (R/V) 0,0/0,0 0,0/0,0 Betongen 0,10 0,1 0,1 8 (45)

11 Med de lägre trafikflödena till och från handelsområdet visar analysen på att det är möjligt att klara kapacitetskraven även utan ett särskilt vänstersvängfält på Stuguvägen utan att kapacitetsproblem uppstår, se Tabell 3. Trevägskorsning Stuguvägen V 0,30 0,0 0,0 Stuguvägen Ö 0,35 0,0 0,0 Betongen 0,10 0,1 0,1 En sammanställning av resultatet för alternativet med cirkulationsplats redovisas i Tabell 4. Belastningsgraden ligger under 0,8 i alla tillfarter vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god enligt Trafikverkets krav på servicenivå. Under dimensionerande timme sker heller ingen köbildning in mot korsningen. Med de lägre trafikflödena har storleken för denna cirkulationsplats kunnat minskas till körfältsbredder på 3,5m istället för som tidigare 5,0m utan att kapacitetsproblem beräknas uppstå. Cirkulationsplats Stuguvägen V 0,39 0,0 0,0 Stuguvägen Ö 0,38 0,0 0,0 Betongen 0,05 0,0 0, K2. Handelsområdets anslutning mot Hagvägen Beräkningsresultatet med indata redovisas i Bilaga UA1a_K2_Hagvagen. Resultatet har sammanställts i Tabell 5 nedan med avseende på belastningsgrader och kölängder. Belastningsgraden understiger 0,8 i samtliga tillfarter vilket indikerar god framkomlighet i korsningen enligt Trafikverkets servicekrav. Även för denna cirkulationsplats har körfältsbredderna kunnat minskas till 3,5 meter. Hagvägen N 0,05 0,0 0,0 Hagvägen S 0,58 0,0 0,0 Betongen 0,58 0,0 0,0 9 (45)

12 repo001.docx K3. Trafikplats Odenskog, Hagvägens anslutning Beräkningsresultatet med indata redovisas i Bilaga UA1a_K3_Odenskog_Hagvagen. Resultatet har sammanställts i Tabell 6 med avseende på belastningsgrader och kölängder. Belastningsgraden överstiger korsningens kapacitet för påfarten från Hagvägen då ett körfält studeras. Att belastningsgraden överskrids är en indikation på hur trafikflödet i trafikplatsen inte möjliggör för trafiken på Hagvägen att ta sig in i denna. Som en följd av kapacitetsproblemen på platsen uppstår köbildning på Hagvägen in mot trafikplatsen. Cirkulationsplats 0, Hagvägen 1,24 173,1 173,1 Alternativa analyser med två körfält visar på god framkomlighet i trafikplatsen och att köproblematiken kan undvikas, se Tabell 7. Detta kräver dock en ombyggnad av Trafikplats Odenskog vilket inte är önskvärt. Cirkulationsplats 0,46/0,29 (HR/R) 0,0/0,0 (HR/R) 0,0/0,0 (HR/R) Hagvägen 0,64/0,64 (H/H) 1,0/1,0 (H/H) 2,2/2,2 (H/H) K4. Trafikplats Odenskog, Stuguvägens anslutning Beräkningsresultatet med indata redovisas i Bilaga UA1a_K4_Odenskog_Stuguvagen. Resultatet har sammanställts i Tabell 8 nedan med avseende på belastningsgrader och kölängder. Belastningsgraden överstiger kapaciteten för påfarten från Stuguvägen då ett körfält studeras. Cirkulationsplats 0,72 0,0 0,0 Stuguvägen 1,21 105,7 105,7 På samma sätt som för Hagvägens anslutning mot Trafikplats Odenskog visar analyserna på god framkomlighet då trafikplatsen istället utformas med två körfält, se Tabell (45)

13 Cirkulationsplats 0,30/0,44 (HR/R) 0,0/0,0 (HR/R) 0,0/0,0 (HR/R) Stuguvägen 0,62/0,62 (H/H) 0,9/0,9 (H/H) 2,1/2,1 (H/H) K5. Trafikplats Odenskog, Rv 87: anslutning Beräkningsresultatet med indata redovisas i Bilaga UA1a_K5_Odenskog_rv87. Resultatet har sammanställts i Tabell 10 med avseende på belastningsgrader och kölängder. Belastningsgraden överstiger precis kapaciteten för anslutningen för rv 87 då trafik till handelsområdet adderas i analyserna Cirkulationsplats 0,75 0,0 0,0 Rv 87 1,03 21,1 26,9 Med den förstorade trafikplatsen med två körfält visar dock analyserna på god framkomlighet även under maxtimmen, se Tabell 11. Cirkulationsplats 0,35/0,43 (HR/R) 0,0/0,0 (HR/R) 0,0/0,0 (HR/R) Rv 87 0,53/0,53(H/H) 0,6/0,6 (H/H) 1,3/1,3 (H/H) 3.3 UA1b: Befintligt vägnät med vänstersväng från Betongen Detta utredningsalternativ syftar till att beskriva konsekvenserna på trafik och kapacitet då befintligt vägnät endast kompletteras med anslutningar mot handelsområdet på Betongen samt längre söderut längs Hagvägen. Betongens anslutningar utformas så att endast högersvängande trafik tillåts. Trafikflöden från Dynameq-modellen redovisas i Figur 4 nedan, i de fall länkarna är dubbelriktade redovisas det dubbelriktade flödet, för länkar i exempelvis Trafikplats Odenskog redovisas flödet på den aktuella länken. Även de länkar som ligger allra närmast trafikplatsen redovisas med det enkelriktade flödet då dessa ansluter till separata noder i trafikplatsen. 11 (45)

14 repo001.docx Resultatet av de genomförda kapacitetsanalyserna med Capcal gås igenom nedan per korsningspunkt K1. Handelsområdets anslutning mot Stuguvägen I alternativet där vänstersväng ej tillåts för trafik till Betongen erhålls något högre belastning på Stuguvägen väster om anslutningen då samtliga fordon som ska till Betongen färdas längs denna sträcka. Korsningen mellan Stuguvägen och Betongen bedöms ändå inte få några kapacitetsproblem, se resultat i Tabell 12. Indata och resultat återfinns även i Bilaga UA1b_K1_Stuguvagen_T-korsning_vsv. Trevägskorsning Stuguvägen V 0,32 0,0 0,0 Stuguvägen Ö 0,31 0,0 0,0 Betongen 0,07 0,0 0, K2. Handelsområdets anslutning mot Hagvägen 12 (45) I det alternativ som inte tillåter vänstersvängande trafik för trafik till/från Betongen har en trafikplats med väjningsplikt studerats i denna korsning, se beräkningsresultat och indata i Bilaga UA1b_K2_Hagvagen_T-korsning_vsv. I Tabell 13 nedan visas resultatet av denna

15 analys av Betongens anslutning till Hagvägen. Framkomligheten beräknas vara god enligt Trafikverkets krav på servicenivå. Under maxtimmen beräknas inte någon köbildning uppstå. Hagvägen N 0,47 0,0 0,0 Hagvägen S 0,46 0,0 0,0 Betongen 0,07 0,0 0, K3. Trafikplats Odenskog, Hagvägens anslutning För alternativet där vänstersväng ej tillåts vid anslutning mot Betongen erhålls likartade resultat för Hagvägens anslutning till Trafikplats Odenskog som i UA1a. Se sammanställning i Tabell 14 och Tabell 15 samt UA1b_K3_Odenskog_Hagvagen_vsv och UA1b_K3_Odenskog_Hagvagen_vsv_2_kf. Med befintlig utformning med ett körfält överskrids kapaciteten under dimensionerande timme. Cirkulationsplats 0, Hagvägen 1,25 172,5 172,5 Med en utökning av trafikplatsen till två körfält visar analyserna på god framkomlighet och att köproblematiken kan undvikas på platsen. Cirkulationsplats 0,47/0,3 (HR/R) 0,0/0,0 (HR/R) 0,0/0,0 (HR/R) Hagvägen 0,64/0,64 (H/H) 1,0/1,0 (H/H) 2,2/2,2 (H/H) K4. Trafikplats Odenskog, Stuguvägens anslutning Även för Stuguvägens anslutning mot Trafikplats Odenskog erhålls likartade resultat som för UA1a. Se sammanställning i Tabell 16 och Tabell 17 samt UA1b_K4_Odenskog_Stuguvagen_vsv och UA1b_K4_Odenskog_Stuguvagen_vsv_2_kf. 13 (45)

16 repo001.docx Cirkulationsplats 0,72 0,0 0,0 Stuguvägen 1,27 130,6 130,6 Då cirkulationen istället utformas med två körfält visar analyserna på god framkomlighet i trafikplatsen och att köproblematiken kan undvikas. Cirkulationsplats 0,30/0,44 (HR/R) 0,0/0,0 (HR/R) 0,0/0,0 (HR/R) Stuguvägen 0,65/0,65 (H/H) 1,0/1,0 (H/H) 2,3/2,3 (H/H) K5. Trafikplats Odenskog, Rv 87: anslutning Även för rv87:s anslutning mot Trafikplats Odenskog erhålls likartade resultat som i UA1a. Se sammanställning i Tabell 18 och Tabell 19 samt UA1b_K5_Odenskog_rv87_vsv och UA1b_K5_Odenskog_rv87_vsv_2_kf. Med ett körfält indikeras att kapaciteten uppnås under dimensionerande timme. Cirkulationsplats 0,75 0,0 0,0 Rv 87 1,03 20,8 26,6 Då trafikplatsen istället utformas med två körfält visar analyserna på god framkomlighet i trafikplatsen och att köproblematiken kan undvikas. Cirkulationsplats 0,35/0,43 (HR/R) 0,0/0,0 (HR/R) 0,0/0,0 (HR/R) Rv 87 0,53/0,53 (H/H) 0,6/0,6 (H/H) 1,3/1,3 (H/H) 14 (45)

17 3.4 UA4: Anslutning via Betongen I UA4 har en anslutning tvärsöver det planerade handelsområdet vid Betongen studerats vilket möjliggör för fordon att använda denna väg för att ta sig in i och ut från detta och övriga handelsområden längs Hagvägen. För ett antal fordon ger detta en genare väg då dessa fordon inte tvingas ut mot Trafikplats Odenskog vilket därmed minskar belastningen på denna trafikplats något. Trafikflöden från Dynameq-modellen redovisas i Figur 5 nedan, i de fall länkarna är dubbelriktade redovisas det dubbelriktade flödet, för länkar i exempelvis Trafikplats Odenskog redovisas flödet på den aktuella länken. Även de länkar som ligger allra närmast trafikplatsen redovisas med det enkelriktade flödet då dessa ansluter till separata noder i trafikplatsen. Resultatet av de genomförda kapacitetsanalyserna med Capcal gås igenom nedan per korsningspunkt K1. Handelsområdets anslutning mot Stuguvägen Då de tidigare analyserna visat på god kapacitet för Betongens anslutning mot Stuguvägen även utan ett särskilt vänstersvängfält har endast detta alternativ utvärderats här. Indata och förutsättningar kan studeras i UA4_K1_Stuguvagen_T-korsning samt i Tabell 20 nedan. Kapacitetskraven i korsningen uppfylls även i detta alternativ trots de ökade trafikflödena via Betongen. 15 (45)

18 repo001.docx Trevägskorsning Stuguvägen V 0,32 0,0 0,0 Stuguvägen Ö 0,32 0,0 0,1 Betongen 0,25 0,0 0,2 En sammanställning av resultatet för alternativet med cirkulationsplats redovisas i Tabell 21 samt UA4_K1_Stuguvagen_cpl. Belastningsgraden ligger under 0,8 i alla tillfarter vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god enligt Trafikverkets krav på servicenivå. Under dimensionerande timme sker heller ingen köbildning in mot korsningen. Trots den ökade trafiken via Betongen kan körfälten i denna cirkulationsplats hållas till 3,5 m utan att kapacitetsproblem beräknas uppstå. Cirkulationsplats Stuguvägen V 0,41 0,0 0,0 Stuguvägen Ö 0,38 0,1 0,1 Betongen 0,11 0,1 0, K2. Handelsområdets anslutning mot Hagvägen En sammanställning av resultatet för Betongens anslutning mot Hagvägen redovisas i Tabell 22 samt UA4_K2_Hagvagen. Belastningsgraden ligger under 0,8 i alla tillfarter vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god enligt Trafikverkets krav på servicenivå. Under dimensionerande timme sker heller ingen köbildning in mot korsningen. Trots den ökade trafiken via Betongen kan körfälten i denna cirkulationsplats hållas till 3,5 m utan att kapacitetsproblem beräknas uppstå. Hagvägen N 0,58 0,1 0,1 Hagvägen S 0,61 0,0 0,0 Betongen 0,16 0,1 0,1 16 (45)

19 3.4.3 K3. Trafikplats Odenskog, Hagvägens anslutning Då trafiken tillåts passera via Betongen minskar belastningen något på Trafikplats Odenskog. Åtgärden i sig är dock inte tillräcklig för att uppnå god framkomlighet i trafikplatsen vilket UA4_K3_Odenskog_Hagvagen samt Tabell 23 visar då kapaciteten överskrids under dimensionerande timme. Cirkulationsplats 0, Hagvägen 1,19 137,2 137,2 De fordon som ansluter från Hagvägen har här beräknats fördröjas med drygt 6 minuter K4. Trafikplats Odenskog, Stuguvägens anslutning Med passage via Betongen minskar trafiken något på Stuguvägen mot Trafikplats Odenskog. Som Tabell 24 och UA4_K4_Odenskog_Stuguvagen visar är åtgärden ändå inte tillräcklig för att belastningsgraden i tillfarten ska sjunka under 1,0. Cirkulationsplats 0,70 0,0 0,0 Stuguvägen 1,09 53,4 57,0 Fordon från Stuguvägen tvingas vänta i knappt 4 minuter i genomsnitt i detta alternativ K5. Trafikplats Odenskog, Rv 87: anslutning Även för trafik på rv 87 får en passage via Betongen viss inverkan då något färre fordon tvingas ut i Trafikplats Odenskog, Tabell 25 och UA4_K5_Odenskog_rv87 visar hur belastningsgraden precis sjunker under 1,0 dock inte tillräckligt för att uppfylla servicenivån för god framkomlighet. Cirkulationsplats 0,73 0,0 0,0 Rv 87 0,96 10,1 17,2 Den genomsnittliga fördröjningen för fordon från rv87 har här beräknats till knappt 2 minuter. 17 (45)

20 repo001.docx UA4 känslighetsanalys Utifrån senare uppgifter som talar för en ytterligare sänkning av trafikalstringen har en känslighetsanalys av UA4 genomförts, förutom lägre trafikalstring har samma förutsättningar behållits i analysen. Trafikflöden från Dynameq-modellen redovisas i Figur 6 nedan, i de fall länkarna är dubbelriktade redovisas det dubbelriktade flödet, för länkar i exempelvis Trafikplats Odenskog redovisas flödet på den aktuella länken. Även de länkar som ligger allra närmast trafikplatsen redovisas med det enkelriktade flödet då dessa ansluter till separata noder i trafikplatsen. Resultatet av de genomförda kapacitetsanalyserna med Capcal gås igenom nedan per korsningspunkt K1. Handelsområdets anslutning mot Stuguvägen I enlighet med resonemanget ovan har endast utformningen utan ett särskilt vänstersvängfält på Stuguvägen studerats. Indata och resultat återfinns i UA4k_K1_Stuguvagen_T-korsning samt Tabell 26. Belastningsgraderna visar på god framkomlighet i samtliga tillfarter och att ingen köbildning uppstår. 18 (45)

21 Trevägskorsning Stuguvägen V 0,4 0,0 0,0 Stuguvägen Ö 0,37 0,0 0,0 Betongen 0,08 0,0 0,0 En sammanställning av resultatet för alternativet med cirkulationsplats redovisas i Tabell 27 och UA4k_K1_Stuguvagen_cpl. Belastningsgraden ligger under 0,8 i alla tillfarter vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god enligt Trafikverkets krav på servicenivå. Under dimensionerande timme sker heller ingen köbildning in mot korsningen. Körfältsbredder på 3,5 m är tillräckligt utan att kapacitetsproblem uppstår. Cirkulationsplats Stuguvägen V 0,31 0,0 0,0 Stuguvägen Ö 0,30 0,0 0,0 Betongen 0,18 0,2 0, K2. Handelsområdets anslutning mot Hagvägen En sammanställning av resultatet för Betongens anslutning mot Hagvägen redovisas i Tabell 28 samt UA4k_K2_Hagvagen. Belastningsgraden ligger under 0,8 i alla tillfarter vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god enligt Trafikverkets krav på servicenivå. Under dimensionerande timme sker heller ingen köbildning in mot korsningen. Hagvägen N 0,54 0,1 0,1 Hagvägen S 0,57 0,0 0,0 Betongen 0,12 0,1 0,1 19 (45)

22 repo001.docx K3. Trafikplats Odenskog, Hagvägens anslutning En känslighetsanalys av alternativet då trafiken tillåts passera via Betongen ger att belastningen minskar ytterligare något på Trafikplats Odenskog, belastningsgraden under dimensionerande timme bedöms dock fortsatt ligga något över kapacitetstaket. Se även UA4k_K3_Odenskog_Hagvagen och Tabell 29. Cirkulationsplats 0,67 0,0 0,0 Hagvägen 1,12 89,9 89,9 I denna analys har den genomsnittliga fördröjningen för fordon från Hagvägen beräknats till drygt 4 minuter K4. Trafikplats Odenskog, Stuguvägens anslutning På samma sätt som för Hagvägens anslutning mot Trafikplats Odenskog sjunker belastningen med trafikflödena i känslighetsanalysen. I detta scenario hamnar belastningsgraden kring korsningens kapacitet, se Tabell 30 respektive UA4k_K4_Odenskog_Stuguvagen. Cirkulationsplats 0,7 0,0 0,0 Stuguvägen 1,01 25,5 34,4 Fordon från Stuguvägen beräknas i detta alternativ fördröjas med drygt 2 minuter K5. Trafikplats Odenskog, Rv 87: anslutning I känslighetsanalysen sjunker belastningen ytterligare på Trafikplats Odenskog vilket ger att för rv 87:s anslutning sjunker belastningsgraden ytterligare. Resultat redovisas i UA4k_K5_Odenskog_rv87 samt Tabell 31. Cirkulationsplats 0,71 0,0 0,0 Rv 87 0,87 3,8 8,0 I denna analys beräknas fordon från rv87 fördröjas med knappt 1 minut. 20 (45)

23 3.6 UA5: Anslutning Körfältsvägen - Stuguvägen I UA5 leds viss trafik via Inspektörsvägen och Körfältsvägen, denna förlängs norrut och ansluts mot Stuguvägen via en cirkulationsplats. För att ytterligare förbättra framkomligheten på Körfältsvägen anläggs även en cirkulationsplats i korsningen mellan Körfältsvägen och Inspektörsvägen. Trafikflöden från Dynameq-modellen redovisas i Figur 7 nedan, i de fall länkarna är dubbelriktade redovisas det dubbelriktade flödet, för länkar i exempelvis Trafikplats Odenskog redovisas flödet på den aktuella länken. Även de länkar som ligger allra närmast trafikplatsen redovisas med det enkelriktade flödet då dessa ansluter till separata noder i trafikplatsen. Resultatet av de genomförda kapacitetsanalyserna med Capcal gås igenom nedan per korsningspunkt K1. Handelsområdets anslutning mot Stuguvägen Analysen visar även i detta alternativ på att det är möjligt att klara kapacitetskraven utan ett särskilt vänstersvängfält på Stuguvägen utan att kapacitetsproblem uppstår, se Tabell 32 samt UA5_K1_Stuguvagen_T-korsning. 21 (45)

24 repo001.docx Trevägskorsning Stuguvägen V 0,3 0,0 0,0 Stuguvägen Ö 0,34 0,0 0,0 Betongen 0,10 0,1 0,1 Resultatet med en cirkulationsplats redovisas i UA5_K1_Stuguvagen_cpl samt Tabell 33 nedan. Belastningsgraden ligger under 0,8 i alla tillfarter vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god enligt Trafikverkets krav på servicenivå. Under dimensionerande timme sker heller ingen köbildning in mot korsningen trots körfältsbredder på 3,5 m. Cirkulationsplats Stuguvägen V 0,38 0,0 0,0 Stuguvägen Ö 0,39 0,0 0,0 Betongen 0,05 0,0 0, K2. Handelsområdets anslutning mot Hagvägen En sammanställning av resultatet för Betongens anslutning mot Hagvägen redovisas i Tabell 34 samt UA5_K2_Hagvagen. Belastningsgraden ligger under 0,8 i alla tillfarter vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god enligt Trafikverkets krav på servicenivå. Under dimensionerande timme sker heller ingen köbildning in mot korsningen. Hagvägen N 0,53 0,0 0,0 Hagvägen S 0,54 0,0 0,0 Betongen 0,04 0,0 0,0 22 (45)

25 3.6.3 K3. Trafikplats Odenskog, Hagvägens anslutning Med förbättrad framkomlighet via Körfältsvägen ges en viss omfördelning av trafiken på samma sätt som då trafik tillåts passera via Betongen. Åtgärden är dock inte tillräcklig för att uppnå god framkomlighet i trafikplatsen, se UA5_K3_Odenskog_Hagvagen samt Tabell 35. Cirkulationsplats 0,7 0,0 0,0 Hagvägen 1,19 131,1 131,1 Med denna belastning fördröjs fordon från Hagvägen drygt 6 minuter i detta alternativ K4. Trafikplats Odenskog, Stuguvägens anslutning Även i Stuguvägens anslutning mot Trafikplats Odenskog minskar belastningen i och med Körfältsvägens framkomlighetshöjning. Även här är dock inte åtgärden i sig tillräcklig för att uppnå god framkomlighet vilket Tabell 36 samt UA5_K4_Odenskog_Stuguvagen visar. Cirkulationsplats 0,7 0,0 0,0 Stuguvägen 1,11 65,3 67,1 Fordon från Stuguvägen fördröjs i drygt 4 minuter i genomsnitt för det studerade alternativet K5. Trafikplats Odenskog, Rv 87: anslutning Även för trafik från rv 87 får åtgärder för att leda trafik via Körfältsvägen viss inverkan då något färre fordon tvingas ut i Trafikplats Odenskog, Tabell 37 och UA4_K5_Odenskog_rv87 visar hur belastningsgraden precis sjunker till 1,0 vilket dock inte är tillräckligt för att uppfylla servicenivån för god framkomlighet. Cirkulationsplats 0,73 0,0 0,0 Rv 87 1,00 15,2 21,9 Fordon från rv87 fördröjs i ca 2,5 minut i detta alternativ. 23 (45)

26 repo001.docx K6. Ny anslutning på Stuguvägen Då trafik leds om via Körfältsvägen görs även kontroller av de två nya korsningspunkterna för att säkerställa att kapaciteten ej överskrids i dessa. Tabell 38 och UA5_K6_Stuguvagen_Korfaltsvagen_ny_cpl visar dock att kraven på god servicenivå är uppfyllda för anslutningen på Stuguvägen. Stuguvägen mot 0,48 0,1 0,1 city Stuguvägen mot 0,39 0,0 0,0 Betongen Körfältsvägen 0,11 0,1 0, K7. Cirkulationsplats Körfältsvägen - Inspektörsvägen För korsningspunkten mellan Körfältsvägen och Inspektörsvägen, som även denna utformas som en cirkulationsplats, visar kapacitetsanalyserna även här på god framkomlighet. Resultat kan ses i UA5_K7_Inspektorsvagen_Korfaltsvagen_cpl samt Tabell 39. Inspektörsvägen 0,23 0,0 0,0 västerut Inspektörsvägen 0,19 0,0 0,0 österut Körfältsvägen 0,12 0,0 0,0 3.7 UA5 känslighetsanalys Precis som för UA4 har en känslighetsanalys utförts utifrån uppgifter som talar för en ytterligare sänkning av trafikalstringen i området. Resultat av känslighetsanalysen för UA5 redovisas nedan. Förutom en sänkning av den tillkommande trafiken har samma förutsättningar använts som i UA5. Trafikflöden från Dynameq-modellen redovisas i Figur 8 nedan, i de fall länkarna är dubbelriktade redovisas det dubbelriktade flödet, för länkar i exempelvis Trafikplats Odenskog redovisas flödet på den aktuella länken. Även de länkar som ligger allra närmast trafikplatsen redovisas med det enkelriktade flödet då dessa ansluter till separata noder i trafikplatsen. 24 (45)

27 Resultatet av de genomförda kapacitetsanalyserna med Capcal gås igenom nedan per korsningspunkt K1. Handelsområdets anslutning mot Stuguvägen Analysen visar som tidigare på att det är möjligt att klara kapacitetskraven utan ett särskilt vänstersvängfält på Stuguvägen, se Tabell 40 samt UA5k_K1_Stuguvagen_T-korsning. Trevägskorsning Stuguvägen V 0,29 0,0 0,0 Stuguvägen Ö 0,32 0,0 0,0 Betongen 0,05 0,0 0,0 Resultatet med en cirkulationsplats redovisas i UA5k_K1_Stuguvagen_cpl samt Tabell 41 nedan. Belastningsgraden ligger under 0,8 i alla tillfarter vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god enligt Trafikverkets krav på servicenivå. Under dimensionerande timme sker heller ingen köbildning in mot korsningen. 25 (45)

28 repo001.docx Cirkulationsplats Stuguvägen V 0,37 0,0 0,0 Stuguvägen Ö 0,38 0,0 0,0 Betongen 0,03 0,0 0, K2. Handelsområdets anslutning mot Hagvägen En sammanställning av resultatet för Betongens anslutning mot Hagvägen redovisas i Tabell 42 samt UA5k_K2_Hagvagen. Belastningsgraden sjunker ytterligare något och ligger fortsatt under 0,8 i alla tillfarter vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god enligt Trafikverkets krav på servicenivå. Under dimensionerande timme sker heller ingen köbildning in mot korsningen. Hagvägen N 0,49 0,0 0,0 Hagvägen S 0,51 0,0 0,0 Betongen 0,02 0,0 0, K3. Trafikplats Odenskog, Hagvägens anslutning Inte heller känslighetsanalysen för alternativet med förbättrad framkomlighet via Körfältsvägen visar på att åtgärden är tillräcklig för att uppnå god framkomlighet i trafikplatsen, se UA5k_K3_Odenskog_Hagvagen samt Tabell 43. Cirkulationsplats 0,67 0,0 0,0 Hagvägen 1,11 83,7 84,4 Den genomsnittliga fördröjningen för fordonen från Hagvägen är drygt 4 minuter under maxtimmen. 26 (45)

29 3.7.4 K4. Trafikplats Odenskog, Stuguvägens anslutning På samma sätt som för Hagvägens anslutning mot Trafikplats Odenskog medför alternativet en avlastning för Stuguvägens tillfart. Åtgärden bidrar till att sänka belastningsgraden till något över kapacitetstaket, se även UA5k_K4_Odenskog_Stuguvagen samt Tabell 44. Cirkulationsplats 0,67 0,0 0,0 Stuguvägen 1,02 28,7 37,5 Under den mest belastade timmen uppgår fördröjningen för fordon på Stuguvägen till drygt 2 minuter K5. Trafikplats Odenskog, Rv 87: anslutning Trafiken från rv 87 för här ytterligare förbättrad framkomlighet då färre fordon färdas genom Trafikplats Odenskog. Resultat och förutsättningar ses i UA4k_K5_Odenskog_rv87 samt Tabell 45. Cirkulationsplats 0,71 0,0 0,0 Rv 87 0,87 3,8 8,1 Fordon från rv87 tvingas vänta i genomsnitt knappt 1 minut på platsen K6. Ny anslutning på Stuguvägen Precis som ovan redovisas kapaciteten för dem nya cirkulationsplatsen mellan Stuguvägen och Körfältsvägen. Då trafiken är något lägre i känslighetsanalysen visar resultatet på en ytterligare sänkning av belastningsgraden, se UA5_K6_Stuguvagen_Korfaltsvagen_ny_cpl samt Tabell 46. Stuguvägen mot 0,47 0,1 0,1 city Stuguvägen mot 0,38 0,0 0,0 Betongen Körfältsvägen 0,09 0,0 0,0 27 (45)

30 repo001.docx K7. Cirkulationsplats Körfältsvägen - Inspektörsvägen Belastningsgraden på den nya cirkulationsplatsen mellan Körfältsvägen Inspektörsvägen sjunker ytterligare något i den genomförda känslighetsanalysen där fortsatt god framkomlighet uppvisas. Resultat kan ses i UA5k_K7_Inspektorsvagen_Korfaltsvagen_cpl samt Tabell 47. Inspektörsvägen 0,22 0,0 0,0 västerut Inspektörsvägen 0,18 0,0 0,0 österut Körfältsvägen 0,12 0,0 0,0 3.8 UA3 känslighetsanalys Med utgångspunkt i den resandematris som använts vid känslighetsanalyser för UA4 och UA5 har även UA3, med en anslutning mot E14 för trafiken i södergående riktning studerats. Detta alternativ möjliggör att viss trafik på E14 kan utnyttja denna anslutning istället för att färdas via Trafikplats Odenskog vilket därmed avlastar trafikplatsen. Trafikflöden från Dynameq-modellen redovisas i Figur 8 nedan, i de fall länkarna är dubbelriktade redovisas det dubbelriktade flödet, för länkar i exempelvis Trafikplats Odenskog redovisas flödet på den aktuella länken. Även de länkar som ligger allra närmast trafikplatsen redovisas med det enkelriktade flödet då dessa ansluter till separata noder i trafikplatsen. 28 (45)

31 Resultatet av de genomförda kapacitetsanalyserna med Capcal gås igenom nedan per korsningspunkt K1. Handelsområdets anslutning mot Stuguvägen I enlighet med resonemanget ovan har endast utformningen utan ett särskilt vänstersvängfält på Stuguvägen studerats då de beräknade belastningsgraderna inte kräver detta. Indata och resultat återfinns i UA3k_K1_Stuguvagen_T-korsning samt Tabell 48. Belastningsgraderna visar på god framkomlighet i samtliga tillfarter och att ingen köbildning uppstår vid denna plats. Trevägskorsning Stuguvägen V Stuguvägen Ö ,0 0,0 Betongen 0,05 0,0 0,0 29 (45)

32 repo001.docx En sammanställning av resultatet för alternativet med cirkulationsplats redovisas i Tabell 49 och UA3k_K1_Stuguvagen_cpl. Belastningsgraden ligger klart under 0,8 i alla tillfarter vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god enligt Trafikverkets krav på servicenivå. Under dimensionerande timme sker inte någon köbildning in mot korsningen. Körfältsbredder på 3,5 m är tillräckligt utan att kapacitetsproblem uppstår. Cirkulationsplats Stuguvägen V 0,36 0,0 0,0 Stuguvägen Ö 0,37 0,0 0,0 Betongen 0,03 0,0 0, K2. Handelsområdets anslutning mot Hagvägen En sammanställning av resultatet för Betongens anslutning mot Hagvägen redovisas i Tabell 50 samt UA3k_K2_Hagvagen. Belastningsgraden ligger under 0,8 i alla tillfarter vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god enligt Trafikverkets krav på servicenivå. Under dimensionerande timme sker heller ingen köbildning in mot korsningen. Hagvägen N 0,54 0,0 0,0 Hagvägen S 0,33 0,0 0,0 Betongen 0,03 0,0 0, K3. Trafikplats Odenskog, Hagvägens anslutning Med en ytterligare anslutning mot E14 för den södergående trafiken tvingas inte lika många bilar ut mot Trafikplats Odenskog vilket gör att denna avlastas. För Hagvägens anslutning mot Trafikplats Odenskog innebär det att belastningsgraden sjunker under 0,7 vilket uppfyller önskad servicenivå för en cirkulationsplats (b< 0,8) men ej för övriga korsningstyper (b<0,6). Se även UA3k_K3_Odenskog_Hagvagen och Tabell (45)

33 Cirkulationsplats 0,68 0,0 0,0 Hagvägen 0,69 1,3 3,1 I detta alternativ har den genomsnittliga fördröjningen på denna plats sjunkit till ca 10 sekunder för de fordon som ansluter via Hagvägen K4. Trafikplats Odenskog, Stuguvägens anslutning För Stuguvägens anslutning mot Trafikplats Odenskog kvarstår höga flöden på Stuguvägen, vilket gör att denna tillfart överbelastas något under maxtimmen där det höga flödet i trafikplatsen hindrar fordonen från Stuguvägen att ta sig ut i trafikplatsen i önskad omfattning vilket leder till vissa köer på Stuguvägen. Se även Tabell 52 respektive UA3k_K4_Odenskog_Stuguvagen. Cirkulationsplats 0,69 0,0 0,0 Stuguvägen 1,06 41,3 47,5 Fordonen som ansluter via Stuguvägen tvingas vänta i genomsnitt ca 3 minuter för att komma in i trafikplatsen K5. Trafikplats Odenskog, Rv 87: anslutning I den genomförda analysen har Trafikplats Odenskog en fortsatt hög belastning då den norrgående trafiken måste passera genom denna trafikplats. Detta leder till att rv87 får en hög belastning med i genomsnitt 5 fordon i kö under maxtimmen. Resultat redovisas i UA3k_K5_Odenskog_rv87 samt Tabell 53. Cirkulationsplats 0,72 0,0 0,0 Rv 87 0,91 5,7 11,1 Belastningen på rv87 återspeglas även i den genomsnittliga fördröjningen där dessa fordon tvingas vänta drygt en minut i genomsnitt. 31 (45)

34 repo001.docx UA6: Förstärkt kapacitet på Stuguvägen och i tpl Odenskog Som ett ytterligare alternativ för att komma till rätta med de indikerade kapacitetsproblemen på platsen har UA6 tagits fram. I detta alternativ förstärks kapaciteten längs Stuguvägen i riktning in mot trafikplats Odenskog samt genom delar av trafikplatsen vidare mot Hagvägen. Trafikflöden från Dynameq-modellen redovisas i Figur 10 nedan, i de fall länkarna är dubbelriktade redovisas det dubbelriktade flödet, för länkar i exempelvis Trafikplats Odenskog redovisas flödet på den aktuella länken. Även de länkar som ligger allra närmast trafikplatsen redovisas med det enkelriktade flödet då dessa ansluter till separata noder i trafikplatsen. Resultatet av de genomförda kapacitetsanalyserna med Capcal gås igenom nedan per korsningspunkt K1. Handelsområdets anslutning mot Stuguvägen Beräkningsresultatet med indata redovisas i Bilaga UA6_K1_Stuguvagen_cpl. 32 (45) En sammanställning av resultatet för alternativet med cirkulationsplats redovisas i Tabell 54. Belastningsgraden ligger under 0,8 i alla tillfarter vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god enligt Trafikverkets krav på servicenivå. Under dimensionerande timme sker heller ingen köbildning in mot korsningen. I enlighet med de tidigare resultaten har endast en trafikplats med 3.5 m utvärderats.

35 Cirkulationsplats Stuguvägen V 0,37 0,0 0,0 Stuguvägen Ö 0,37 0,0 0,0 Betongen 0,05 0,0 0, K2. Handelsområdets anslutning mot Hagvägen Beräkningsresultatet med indata redovisas i Bilaga UA6_K2_Hagvagen. Resultatet har sammanställts i Tabell 55 nedan med avseende på belastningsgrader och kölängder. Belastningsgraden understiger även här 0,8 i samtliga tillfarter vilket indikerar god framkomlighet i korsningen enligt Trafikverkets servicekrav. Även för denna cirkulationsplats har körfältsbredderna kunnat minskas till 3,5 meter. Hagvägen N 0,59 0,0 0,0 Hagvägen S 0,58 0,0 0,0 Betongen 0,05 0,0 0, K3. Trafikplats Odenskog, Hagvägens anslutning Beräkningsresultatet med indata redovisas i Bilaga UA6_K3_Odenskog_Hagvagen_2kf_TPL. Resultatet har sammanställts i Tabell 56 med avseende på belastningsgrader och kölängder. Förändringarna i trafikplats Odenskog påverkar endast kapaciteten i trafikplatsen, Hagvägens tillfart blir fortfarande överbelastad i maxtimmen med köer som följd. Cirkulationsplats 0,47/0,28 (H/R) 0 0 Hagvägen 1,22 159,8 159,8 Genomsnittlig fördröjning för fordonen på Hagvägen beräknas till ca 7 minuter vilket gör att köer snabbt växer bakåt. 33 (45)

36 repo001.docx K4. Trafikplats Odenskog, Stuguvägens anslutning Beräkningsresultatet med indata redovisas i Bilaga UA6_K4_Odenskog_Stuguvagen_2kf. Resultatet har sammanställts i Tabell 57 nedan med avseende på belastningsgrader och kölängder. Med ett extra körfält längs Stuguvägen samt två utgående körfält i trafikplatsen visar de genomförda analyserna att de tidigare köproblemen på denna plats hanteras av den föreslagna lösningen. Cirkulationsplats 0,72 0,0 0,0 Stuguvägen 0,61/0,61 (H/H) 0,9/0,9 (H/H) 2,0/2,0 (H/H) K5. Trafikplats Odenskog, Rv 87: anslutning Beräkningsresultatet med indata redovisas i Bilaga UA6_K5_Odenskog_rv87. Resultatet har sammanställts i Tabell 58 med avseende på belastningsgrader och kölängder. Belastningsgraden överstiger precis kring kapacitetsgränsen för anslutningen för rv 87 då trafik till handelsområdet adderas i analyserna. Cirkulationsplats 0,75 0,0 0,0 Rv 87 1,04 22,4 27,9 Genomsnittlig fördröjning för fordonen längs rv87 beräknas till ca 3,5 minut UA6: Känslighetsanalys Som för flera av de övriga alternativen har även en känslighetsanalys utförts med en ytterligare sänkning av exploateringstalen, resultatet av denna analys presenteras i detta delkapitel. Här har även effekten av att förstärka även Hagvägen i riktning mot trafikplatsen utvärderats. Trafikflöden från Dynameq-modellen redovisas i Figur 11 nedan, i de fall länkarna är dubbelriktade redovisas det dubbelriktade flödet, för länkar i exempelvis Trafikplats Odenskog redovisas flödet på den aktuella länken. Även de länkar som ligger allra närmast trafikplatsen redovisas med det enkelriktade flödet då dessa ansluter till separata noder i trafikplatsen. 34 (45)

37 Resultatet av de genomförda kapacitetsanalyserna med Capcal gås igenom nedan per korsningspunkt K1. Handelsområdets anslutning mot Stuguvägen Beräkningsresultatet med indata redovisas i Bilaga UA6k_K1_Stuguvagen_cpl. En sammanställning av resultatet för alternativet med cirkulationsplats redovisas i Tabell 59. Belastningsgraden ligger under 0,8 i alla tillfarter vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god enligt Trafikverkets krav på servicenivå. Under dimensionerande timme sker heller ingen köbildning in mot korsningen. I enlighet med de tidigare resultaten har endast en trafikplats med 3.5 m utvärderats. Cirkulationsplats Stuguvägen V 0,36 0,0 0,0 Stuguvägen Ö 0,36 0,0 0,0 Betongen 0,03 0,0 0,0 35 (45)

38 repo001.docx K2. Handelsområdets anslutning mot Hagvägen Beräkningsresultatet med indata redovisas i Bilaga UA6k_K2_Hagvagen. Resultatet har sammanställts i Tabell 60 nedan med avseende på belastningsgrader och kölängder. Belastningsgraden understiger även här 0,8 i samtliga tillfarter vilket indikerar god framkomlighet i korsningen enligt Trafikverkets servicekrav. Även för denna cirkulationsplats har körfältsbredderna kunnat minskas till 3,5 meter. Hagvägen N 0,55 0,0 0,0 Hagvägen S 0,55 0,0 0,0 Betongen 0,03 0,0 0, K3. Trafikplats Odenskog, Hagvägens anslutning Beräkningsresultatet med indata redovisas i Bilaga UA6k_K3_Odenskog_Hagvagen_2kf_TPL. Resultatet har sammanställts i Tabell 56 med avseende på belastningsgrader och kölängder. Analysen har utgått från två körfält i trafikplatsen in mot korsningspunkten samt ett utgående. Cirkulationsplats 0,44/0,27 (H/R) 0 0 Hagvägen 1,14 105,2 105,2 Även med de lägre flödena i känslighetsanalysen kvarstår framkomlighetsproblem på Hagvägen under den mest belastade timmen. Samma belastningsgrader erhålls även om trafikplatsen anges till två körfält även efter korsningspunkten, se UA6k_K3_Odenskog_Hagvagen_2kf_ut. Genomsnittlig fördröjning är drygt 4,5 minut för fordon längs Hagvägen. För att ytterligare studera korsningspunkten har ett alterantiv studerats som innebär att även Hagvägen förstärks med ett extra körfält in mot trafikplatsen. Resultatet av denna analys redovisas i UA6k_K3_Odenskog_Hagvagen_2kf_ut_2 samt i Tabell 62. Cirkulationsplats 0,44/0,27 (H/R) 0 0 Hagvägen 0,59/0,59 (H/H) 0,8/0,8 1,8/1,8 36 (45)

39 Analysen visar på att med ett extra körfält även längs Hagvägen kan de ökade trafikflödena hanteras utan köproblem på platsen K4. Trafikplats Odenskog, Stuguvägens anslutning Beräkningsresultatet med indata redovisas i Bilaga UA6k_K4_Odenskog_Stuguvagen_2kf. Resultatet har sammanställts i Tabell 63 nedan med avseende på belastningsgrader och kölängder. I enlighet med resultaten i UA6 ovan bedöms den föreslagna lösningen vara tillräcklig för att hantera trafiken på platsen. Cirkulationsplats 0,72 0,0 0,0 Stuguvägen 0,61/0,61 (H/H) 0,9/0,9 (H/H) 2,0/2,0 (H/H) K5. Trafikplats Odenskog, Rv 87: anslutning Beräkningsresultatet med indata redovisas i Bilaga UA6k_K5_Odenskog_rv87. Resultatet har sammanställts i Tabell 64 med avseende på belastningsgrader och kölängder. Belastningsgraden överstiger precis kapaciteten för anslutningen för rv 87 då trafik till handelsområdet adderas i analyserna. Cirkulationsplats 0,72 0,0 0,0 Rv 87 0,92 5,8 11,2 Genomsnittlig fördröjning beräknas till drygt en minut. 37 (45)

40 repo001.docx Slutsatser 38 (45) Utredningen visar på att föreslagna alternativ vid anslutningen mellan handelsområdet Betongen och omgivande vägnät, Stuguvägen och Hagvägen (K1 och K2 se Figur 1) bedöms fungera tillfredsställande under maxtimmen i samtliga studerade utredningsalternativ. Längs Stuguvägen har två utformningsalternativ studerats, trevägskorsning och cirkulationsplats, som båda fungerar tillfredsställande. Med de lägre trafikalstringstalen visar analyserna på god framkomlighet även utan ett vänstersvängfält på Stuguvägen. I alternativet där vänstersväng ej tillåts har av förklarliga skäl endast denna utformning studerats vilken visat på god framkomlighet. För anslutningen mot Hagvägen har en cirkulationsplats studerats vilken visat på god framkomlighet. I alternativet där vänstersväng ej tillåts har en korsning med väjningsplikt utvärdets vilken även denna visar på god framkomlighet. Exploateringen av Lillänge leder till höga trafikflöden i Trafikplats Odenskog vilken redan i nuläget har en hög belastning under maxtimmen och analyserna visar på att med nuvarande utformning med ett körfält är inte kapaciteten tillräcklig under maxtimmen. Med två körfält i cirkulationsplatsen visar dock analyserna på god framkomlighet för trafiken i området. Detta har inte ansetts vara ett realistiskt alternativ på kort sikt och har därför inte studerats vidare i UA4, UA5 samt UA3. I alternativen där trafiken tillåts passera via Betongen (UA4) och med förbättrad framkomlighet på Körfältsvägen (UA5) sjunker belastningen på Trafikplats Odenskog. Analyserna visar ändå på att det troligen kan komma att uppstå problem under maxtimmen där trafik i trafikplatsen hindrar trafik på anslutande vägar från att ta sig ut i densamma. Via kontakter med den exploatör som arbetar med delar av nyexploateringen har uppgifter erhållits som talar för en ytterligare revidering av trafikalstringen framkommit. Dessa lägre trafikalstringstal har studerats i form av känslighetsanalyser för UA4, UA5 samt UA3. Även i känslighetsanalyserna indikeras dock vissa problem under maxtimmen, främst i Hagvägens tillfart (UA4/UA5) respektive Stuguvägens tillfart (UA3). För Hag- och Stuguvägens tillfarter visar analyserna på att belastningsgraden ligger kring sitt maximum vilket gör att köer bildas då fordon ej hinner färdas vidare i önskad utsträckning. För riksväg 87:s anslutning visar analyserna på att dessa åtgärder är tillräckliga. Både UA4 och UA5 har även vissa negativa aspekter. För UA4 innebär det att genomfartstrafik blandas med trafik till den aktuella handelsplatsen och att delar av området skärmas av. I UA5 innebär en cirkulationsplats i korsningen mellan Inspektörsvägen och Körfältsvägen att en befintlig byggnad troligen måste flyttas/rivas samt att trafiken på Stuguvägen tvingas passera genom tre cirkulationsplatser på en relativt kort sträcka. För att dessa åtgärder ska kunna antas leda till tillräcklig avlastning på Trafikplats Odenskog krävs troligen ytterligare åtgärder för att leda trafiken via de alternativa vägarna via Betongen eller Körfältsvägen. För att komma till rätta med de problem som kan antas uppstå vid en ökning av trafiken i området har UA6 tagits fram vilket innebär ett extra körfält längs Stuguvägen samt att

41 Trafikplats Odenskog får ökad kapacitet mellan Stuguvägen och Hagvägen. Alternativet visar på att detta löser problemen för trafiken som färdas längs Stuguvägen, fortfarande kvarstår dock problem längs Hagvägen som överbelastas i maxtimmen. Även rv87 antas få en relativt hög belastning, i de genomförda känslighetsanalyserna minskar dock fördröjningen till drygt en minut för denna tillfart. För att hantera trafikflödena har en ansats med ett extra inkommande körfält även från Hagvägen utvärderats vilket indikerar att trafiken på platsen då kan tas om hand. Rekommendation är alltså att jobba vidare med det som betecknas UA6 i analyserna då det visar ge bäst framkomlighet och minst fördröjning för trafikanterna. Analyserna är utförda utifrån ett allmänt antagande om att maxtimmens trafik utgörs av 10 % av den totala dygnstrafiken i olika relationer i enlighet med tidigare utförd filmning i området. 39 (45)

42 repo001.docx Principutformning i Capcal 5.1 K1. Betongens anslutning mot Stuguvägen 40 (45)

43 5.2 K2. Handelsområdets anslutning mot Hagvägen 41 (45)

44 repo001.docx K3. Trafikplats Odenskog, Hagvägens anslutning 42 (45)

45 5.4 K4. Trafikplats Odenskog, Stuguvägens anslutning 43 (45)

46 repo001.docx K5. Trafikplats Odenskog, Rv 87: anslutning 5.6 K6. Ny anslutning på Stuguvägen 44 (45)

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND UPPDRAGSNUMMER: 7001358 TRAFIKMODELL ÖSTERSUND KAPACITETSUTREDNING FÖR NYEXPLOATERING VID LILLÄNGE HANDELSOMRÅDE SWECO SOCIETY JOACIM THELIN SARA JOHANSSON repo002.docx 2013-06-14 Sweco 1 Inledning Bakgrund

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna UPPDRAG Kapacitetsberäkningar UPPDRAGSNUMMER 2015313006 UPPDRAGSLEDARE Annette Levedahl UPPRÄTTAD AV Andrew Cunningham DATUM VERSION 1.0 Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna Bakgrund En ny planskild korsning

Läs mer

Trafikanalys Nacka Strand

Trafikanalys Nacka Strand UPPDRAG Nacka Strand UPPDRAGSNUMMER 435762 UPPDRAGSLEDARE Emma Wiklund UPPRÄTTAD AV Tan Na Cheng DATUM 23-8-9 Trafikanalys Nacka Strand Inledning Denna behandlar trafikanalysen gjord med Capcal för förmiddagens

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg Ramböll Sverige AB Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun Göteborg 2008-02-07 Skövde kommun Datum 2008-02-07 Uppdragsnummer Utgåva/Status Hans Wiktorsson Stephan Schumpp/Staffan Sandberg HW Uppdragsledare

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning 1 PM 2017:90 Matilda Segernäs 2017-11-06 Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning Flaket 10, Ica Kvantum Åhus Innehåll 1. Inledning 2 2. Förutsättningar för beräkningar 4 2.1 Trafikmängd

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen Rapport 2016-02-04 Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen KUND Täby Kommun KONSULT WSP Analys &

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats UPPDRAG Analys TA-plan Fisksätra tpl UPPDRAGSNUMMER 7001219000 UPPDRAGSLEDARE Joacim Thelin UPPRÄTTAD AV Joacim Thelin DATUM Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats Sweco har fått i uppdrag av Nacka

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

TRAFIKPLATS REBBELBERGA

TRAFIKPLATS REBBELBERGA Trafikteknisk utredning för TRAFIKPLATS REBBELBERGA Objektnummer: 8850565 Maj 2012 Denna trafiktekniska utredning har utförts i april till maj 2012 av följande projektorganisation: Beställare Trafikverket

Läs mer

Trafikprognos Sparråsvägen

Trafikprognos Sparråsvägen Trafikprognos Sparråsvägen 2014-04-02 2(10) Beställare Kontakt Kungälv Kommun Björn Carlsson Konsult ÅF Infrastructure AB Uppdragsledare Åsa Nyqvist Trafikprognos Carlos Moran Handläggare Emelie Heijmans

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Malmö 2015-09-25 ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Arbetsrapport Datum

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Trafikanalys Björnängsvägen / Kraftleden

Trafikanalys Björnängsvägen / Kraftleden UPPDRAG Björnbro, Håbo - trafik UPPDRAGSNUMMER 3370757200 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Martin Holmstedt DATUM Trafikanalys / Sammanfattning Sweco har på uppdrag av Håbo kommun utfört en

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer

Hårstorp 1:1 industri

Hårstorp 1:1 industri Ramböll Sverige AB Trafikanalys -Korsningen Gronvägen--- Finspångs Tekniska Verk Linköping 2007-02-26 Finspångs Tekniska Verk Trafikanalys -Korsningen Gronvägen Datum 2007-02-26 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11)

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11) \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\7021\2013\10189249 - ICA Grytan, Västerås\5_Beräkningar\Vissim\Rapport\PM Trafikanalys ICA Grytan.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10189249 1 (11) PM ICA Grytan,

Läs mer

TRAFIKANALYS FANFAREN

TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTAD 2017-06-22 TRAFIKANALYS FANFAREN Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Halmstad kommun. Utredning väg 15. Helsingborg

Halmstad kommun. Utredning väg 15. Helsingborg Halmstad kommun Helsingborg 2016-07-06 Datum 2016-07-06 Uppdragsnummer 61450827962-008 Utgåva/Status Slutversion Kristoffer Persson John McDaniel Lars Nilsson John McDaniel Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB. Kapacitetsanalys Sickla industriväg-smedjegatan. Granskningsversion Stockholm

ATRIUM LJUNGBERG AB. Kapacitetsanalys Sickla industriväg-smedjegatan. Granskningsversion Stockholm ATRIUM LJUNGBERG AB Kapacitetsanalys Sickla industriväg-smedjegatan Granskningsversion 2016-10-11 Stockholm Kapacitetsanalys Sickla industriväg- Smedjegatan Datum 2016-10-11 Uppdragsnummer 1320023808 Utgåva/Status

Läs mer

TRAFIKUTREDNING I SAMBAND MED FRAMTAGANDET AV NY DETALJPLAN FÖR ÖSTRA DELARNA AV ÖSTRA TORP

TRAFIKUTREDNING I SAMBAND MED FRAMTAGANDET AV NY DETALJPLAN FÖR ÖSTRA DELARNA AV ÖSTRA TORP UDDEVALLA KOMMUN Östra Torp - Trafikutredning UPPDRAGSNUMMER 7001092000 TRAFIKUTREDNING I SAMBAND MED FRAMTAGANDET AV NY DETALJPLAN FÖR ÖSTRA DELARNA AV ÖSTRA TORP GBG STADS- & TRAFIKUTFORMNING ANDREAS

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN COOP FASTIGHETER AB PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Falun 2015-04-23 PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Datum 2015-04-23

Läs mer

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Kungsbacka kommun Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Göteborg 2015-03-10 Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Datum 2015-03-10 Uppdragsnummer 1320012119 Utgåva/Status Rebecka Gunnarsson

Läs mer

PM Trafikanalys Infartsparkering Roslags Näsby

PM Trafikanalys Infartsparkering Roslags Näsby PM Trafikanalys Infartsparkering Roslags Näsby Sammanfattning Med bakgrund av ny planerad infartsparkering och nytt gångfartsområde på den östra sidan av spåren i Roslags Näsby har denna trafikanalys utförts

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg, Eva Maaherra Lövheim DATUM 2016-05-09 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm SOLLENTUNA KOMMUN Väsjö Trafikanalys Uppdragsnummer 2127109000 Version 0.95 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Martin Holmstedt och Andrew Cunningham 1 (15) S w e co Skolgatan 2 B SE-891 33 Örnsköldsvik,

Läs mer

Kapacitetsanalys Skeppsrondellen, Håbo

Kapacitetsanalys Skeppsrondellen, Håbo Handläggare Amer Aslam Tel +46 (0)10 505 14 03 Mobil +46 (0)72 249 90 29 E-mail amer.aslam@afconsult.com Datum 2015-10-15 Uppdragsnr 708847 Förprojektering VA och gator inom planområde Väppeby 7:18 m.fl.

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Osby kommun 25 augusti 2016

Osby kommun 25 augusti 2016 Trafikutredning korsning Lars Dufwa väg 23 Osby kommun 25 augusti 2016 Dokumenthistorik Projektnummer: 2012338 Version Dokumenttyp Författare Granskad Date Rev 0.8 Granskningshandling SN JO 20160512 Rev

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET - EN KAPACITETSANALYS

TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET - EN KAPACITETSANALYS RAPPORT TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET - EN KAPACITETSANALYS Kristianstads Kommun Stadsbyggnadskontoret 2012-09-07 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarslundsområdet Titel på rapport: Status: Trafikutredning

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr:

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr: PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Projektnr: 88 39 33 2013-04-12 Dokumenttitel: PM Trafik Tillägg Förstudie väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Dokumentdatum:2013-04-12

Läs mer

BILAGA 1 - TEKNISKT PM TRAFIKANALYS

BILAGA 1 - TEKNISKT PM TRAFIKANALYS UPPDRAG Trafikutredning Norra Gossagården UPPDRAGSNUMMER 7001439000 UPPDRAGSLEDARE Sofie Lundberg UPPRÄTTAD AV Erik Eidmar DATUM Trafikanalys Norra Gossagården Vid trafikanalysen har den framtida trafikalstringen

Läs mer

TEKNISK PM. Trafikanalys Täby Galopp. Trafikprognos och kapacitetsanalyser 2014-06-30. Analys & Strategi

TEKNISK PM. Trafikanalys Täby Galopp. Trafikprognos och kapacitetsanalyser 2014-06-30. Analys & Strategi TEKNISK PM Trafikanalys Täby Galopp Trafikprognos och kapacitetsanalyser 2014-06-30 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter,

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG. Tillhörande. Eda kommun, Värmlands län

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG. Tillhörande. Eda kommun, Värmlands län TRAFIKUTREDNING Tillhörande DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG Eda kommun, Värmlands län Mars 2012 Medverkande Beställare: Charlottenberg Shopping Center AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

Munkeröd 1:12 och Kärr 1:1 Fortsatt trafikutredning

Munkeröd 1:12 och Kärr 1:1 Fortsatt trafikutredning Beställare: Privatbostäder AB Badhusvägen 4 444 31 Stenungsund Beställarens representant: Åsa Norberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young David Lindvert

Läs mer

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo Trafikanalys Alingsås Östra Ängabo Sammanfattning Vectura har på uppdrag av Alingsås kommun fått i uppdrag att göra en översyn kring hur trafikflödet som genereras från planerad bebyggelse i Östra Ängabo

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

PM Mesosimulering, restider. Väg 57 Gnesta - E4. Södertälje kommun, Stockholms Län. Projektnummer: PM Mesosimulering, restider

PM Mesosimulering, restider. Väg 57 Gnesta - E4. Södertälje kommun, Stockholms Län. Projektnummer: PM Mesosimulering, restider Väg 57 Gnesta - E4 Södertälje kommun, Stockholms Län Projektnummer: 107262 2015-09-18 1 Dokumenttitel: PM Trafik Skapat av: Anders Bernhardsson Dokumentdatum: 2015-09-18 Dokumenttyp: Rapporter/PM/Utredningar

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm TÄBY KOMMUN Roslags Näsby trafikanalys UPPDRAGSNUMMER 2127106000 EN TRAFIKANALYSSTUDIE HAR UTFÖRTS FÖR OMRÅDET VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY, FÖR ATT STUDERA HUR DEN REVIDERADE MARKANVÄNDNINGEN GER SKILLNADER I

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET

TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET RAPPORT TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på rapport: Status: TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

TRAFIKUTREDNING I ANSLUTNING TILL DETALJPLAN FÖR HEDVIGSBORG. von Lingens väg

TRAFIKUTREDNING I ANSLUTNING TILL DETALJPLAN FÖR HEDVIGSBORG. von Lingens väg repo001.docx 2012-03-29 PM TRAFIK 2383075 TRAFIKUTREDNING I ANSLUTNING TILL DETALJPLAN FÖR HEDVIGSBORG Gånghestervägen von Lingens väg Kust till kustbanan Hedvigsborgsgatan GÖTEBORG 1 (20) S w e co Gullbergs

Läs mer

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA UNITED BY OUR DIFFERENCE Detaljplan håby - Lycke PM - TRAFIK 2013-06-24 FÖRHANDSKOPIA Medverkande Beställare: Stora Blå Fastighets AB Kontakt: Eide Leif Rune Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt:

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

TRAFIKUTREDNING LIDKÖPING, KORSNING VÄG 44 - KARTÅSGATAN

TRAFIKUTREDNING LIDKÖPING, KORSNING VÄG 44 - KARTÅSGATAN 7001226 TRAFIKUTREDNING LIDKÖPING, KORSNING VÄG 44 - KARTÅSGATAN TRAFIKUTFORMARE: ANDERAS FREDRIKSSON TRAFIKANALYTIKER: ERIK EIDMAR Sweco Sammanfattning Biltema planerar att öppna en ny anläggning i Kartåsens

Läs mer

Kapacitetsstudie kring Uppsala resecentrum - Mikrosimulering

Kapacitetsstudie kring Uppsala resecentrum - Mikrosimulering STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN KSN-2014-132 Underlag till arbetet med Översiktsplan för Uppsala kommun 2014-09-11 UNDERLAGSRAPPORT: Kapacitetsstudie kring Uppsala resecentrum - Mikrosimulering RAPPORTFÖRFATTARE

Läs mer

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie Trafikplats Ideon i Lund förstudie Inledning Lunds stad med drygt 112 000 invånare (2011) är en viktig och växande ort inom regionen dels som bostads- och utbildningsort men även som arbetsplats för ett

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm SOLLENTUNA KOMMUN Väsjö Trafikanalys Uppdragsnummer 2127109000 Version 1.0 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Martin Holmstedt och Andrew Cunningham 1 (60) S w e co Skolgatan 2 B SE-891 33 Örnsköldsvik,

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

1 (22) ra04s Sweco Skolgatan 2B, Örnsköldsvik Telefon Telefax Sweco Infrastructure AB

1 (22) ra04s Sweco Skolgatan 2B, Örnsköldsvik Telefon Telefax Sweco Infrastructure AB Umeå kommun Badhuset och kvarteren Nanna och Mimer Uppdragsnummer 2127064000 Trafikanalys Version 1.2 Örnsköldsvik Maj 2012 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Andrew Cunningham 1 (22) Sweco Skolgatan

Läs mer

1. Bakgrund och syfte

1. Bakgrund och syfte PM Uppdrag Komplettering av trafikutredning Beställare ROPH Invest AB Från Patrik Larsson Till Henrik Fredriksson PM nummer 1 Datum 2012-08-24 Ramböll Sverige AB Box 1932, Pelle Bergs Backe 3 791 19 Falun

Läs mer

Trafikanalys Luleå Kronan

Trafikanalys Luleå Kronan Luleå kommun Malmö 2016-09-22 Datum 2016-09-22 Uppdragsnummer 1320021084 Utgåva/Status Anders Sjöholm Johan Jönsson Johannes Wolfmaier Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp [Delprodukt] Skapad av: Fackansvarig: Dokumentdatum: 2013-11-20 Diarienr/Ärendenr: TRV 2010/35145 Version: Anna-Karin Ekström, Tyréns AB Anna-Karin Ekström, Tyréns AB/Ansvarig MKB Cristiano Piga, Tyréns

Läs mer

Mesosimulering -Dynameq

Mesosimulering -Dynameq Mesosimulering -Dynameq LinSig Anders Bernhardsson Agenda Mesosimulering ett av flera verktyg för trafikanalys Arbetsmetodik Nyköping fallstudie Exempel på referensprojekt Sammanfattning av våra erfarenheter

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Rosenlund trafik och VA

Rosenlund trafik och VA Uppdragsnr: 10168135 1 5) PM Rosenlund trafik och V 2012-12-18 BKGRUND OCH SYFTE Detta PM har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet för Rosenlund, Hammarö kommun. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING Eskilstuna 2010-11-17 Datum 2010-11-17 Uppdragsnummer 613A1042069000 Utgåva/Status Slutrapport 2 Rev 2010-11-11 kkn 3 Rev 2010-11-15 kkn KNUTSSON KRISTINA

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

PM Trafik - avseende detaljplan för Humletorps industriområde, Kils kommun

PM Trafik - avseende detaljplan för Humletorps industriområde, Kils kommun Author Gustav Silverin Phone +46 70 51 00037 E-mail gustav.silverin@afconsult.com Date 2015-06-23 Project ID 704807 Client KLARA arkitektbyrå ab PM Trafik - avseende detaljplan för Humletorps industriområde,

Läs mer

Trafikutredning ABC-tomten

Trafikutredning ABC-tomten BOTKYRKA KOMMUN Slutrapport Stockholm 2011-04-18 Datum 2011-04-18 Uppdragsnummer 61201041565000 Utgåva/Status Slutrapport MORTEZA GHOREISHI SANDRA SASU STEFAN THELANDER Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Simuleringar Ekerö Möte 2 juni

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Simuleringar Ekerö Möte 2 juni TMALL 0141 Presentation v 1.0 Simuleringar Ekerö Möte 2 juni Bussterminalfunktioner och kapacitet Sammanfattningsvis en god och en dålig nyhet De av TF efterfrågade funktionerna norr om Bryggavägen är

Läs mer

Trafikutredning del av kv. Yrkesskolan

Trafikutredning del av kv. Yrkesskolan Botkyrka kommun Trafikutredning del av kv. Yrkesskolan Reviderad slutrapport Stockholm 2013-09-17 Trafikutredning del av kv. Yrkesskolan Datum 2013-09-17 Uppdragsnummer Utgåva/Status Reviderad slutrapport

Läs mer

Förslag till lokalisering av nytt kraftvärmeverk inom fastigheten Boländerna 13:5 i Uppsala

Förslag till lokalisering av nytt kraftvärmeverk inom fastigheten Boländerna 13:5 i Uppsala Vattenfall AB Heat Nordic Förslag till lokalisering av nytt kraftvärmeverk inom fastigheten Boländerna 13:5 i Uppsala Kompletterande Trafik PM Uppsala 2016-11-25 Förslag till lokalisering av nytt kraftvärmeverk

Läs mer

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött.

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött. 2. Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte knyter ihop två viktliga länkar i transportsystemet, E18 och riksväg 70. E18 norr om Mälaren är tillsammans med väg E20 söder om Mälaren den viktigaste förbindelsen

Läs mer

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Datum 2012-03-15 Grontmij, Väg och trafik Johan Ericsson PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Inledning och bakgrund Denna PM beskriver trafikalstring

Läs mer

Trafiksimulering Södra Hamnleden Luleå

Trafiksimulering Södra Hamnleden Luleå Trafiksimulering Södra Hamnleden Luleå Analys: Anna Djärv Presentation: Astrid Bergman 1 Nuläge, år 2010, ÅDT 4 520 3 240 2 590 5 080 7 720 1 220 3 700 2 Uppdraget Se över möjligheterna att minska antal

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

PM Bullerutredning på Söder för kv. Borgen och kv. Bagaren, Halmstad kommun.

PM Bullerutredning på Söder för kv. Borgen och kv. Bagaren, Halmstad kommun. Datum: 2012-12-12 1 (9) PM Bullerutredning på Söder för kv. Borgen och kv. Bagaren, Halmstad kommun. Sammanfattning Arbetet med en ny detaljplan för kv. Borgen och kv. Bagaren i Halmstad Kommun pågår.

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

Mikrosimulering med: VISSIM (biltrafik) En metodik för beräkning av belastningsgrad i VISSIM. Henki Refsnes

Mikrosimulering med: VISSIM (biltrafik) En metodik för beräkning av belastningsgrad i VISSIM. Henki Refsnes Mikrosimulering med: VISSIM (biltrafik) En metodik för beräkning av belastningsgrad i VISSIM. Henki Refsnes Kapacitetsanalyser med VisSim: Hur redovisar vi simuleringsresultaten? Hur ska/kan resultaten

Läs mer

TRAFIKANALYSER I KARLSTAD

TRAFIKANALYSER I KARLSTAD TRAFIKANALYSER I KARLSTAD Utredning av trafikfrågor oktober 2013 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ingående rapporter: Trafikanalyser av det framtida vägsystemet Belastningsanalys för fembent rondell på Ullebergsleden

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

Trafikanalyser Halmstad

Trafikanalyser Halmstad Handlingsprogram för hållbara transporter Transportplan för Halmstad 2030 Bilaga 1 Trafikanalyser Halmstad Den stora mängden trafik på bla Viktoriagatan bildar en barriär genom stadskärnan 2011-11-08 Ramböll

Läs mer

TRAFIKANALYSER I KARLSTAD

TRAFIKANALYSER I KARLSTAD TRAFIKANALYSER I KARLSTAD Utredning av trafikfrågor oktober 2013 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ingående rapporter: Trafikanalyser av det framtida vägsystemet Belastningsanalys för fembent rondell på Ullebergsleden

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Bärstad Förskola HAMMARÖ KOMMUN UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Bärstad Förskola HAMMARÖ KOMMUN UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA HAMMARÖ KOMMUN Bullerutredning, Bärstad Förskola UPPDRAGSNUMMER 2334838200 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA CAMILLA BJÄRING ANDREAS R PERSSON RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare Handläggare, Akustiker Granskare,

Läs mer