Trafikanalys Nacka Strand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikanalys Nacka Strand"

Transkript

1 UPPDRAG Nacka Strand UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Emma Wiklund UPPRÄTTAD AV Tan Na Cheng DATUM Trafikanalys Nacka Strand Inledning Denna behandlar trafikanalysen gjord med Capcal för förmiddagens maxtimme kl.8: kl. 9:. I denna redovisas de ingångsvärden som använts samt de antaganden som gjorts. Slutligen sammanfattas även resultaten från den Capcalanalys som genomförts av korsningspunkten / Lokomobilvägen. Ingångsvärden Trafikanalysen består av två huvuddelar, trafikflöden och trafikutformning. Flera olika varianter på utformningar har testats varav fyra relevanta redovisas. Trafikflödena består av två komponenter: Befintlig trafik Tillkommande trafik Befintlig trafik Räkningar i området har gjorts av Vectura vid flera tillfällen. Sweco har baserat arbetet på de sammanfattande rapporter som Vectura producerat Våren 23 (Rapport Trafikmätning Nacka Strand Våren 23) och (Korsningsanalys Trafikflöden maxtimme förmiddag 235). Trafikflödet i analysområdet jämfördes i Rapport Trafikmätning Nacka Strand Våren 23 och då torsdagens trafikflöde var högt har detta värde används i analysen. Andelen tung trafik, som inkluderar busstrafik, kommer från samma rapport. Svängfördelning i korsningen / Lokomobilvägen baseras på Korsningsanalys Trafikflöden maxtimme förmiddag 235 och applicerades på torsdagens trafikflöden. Befintlig trafik under förmiddagens maxtimme visas i. De röda pilarna i visar fordon som åker in och ut från det underjordiska parkeringsgaraget. Gångflöden togs från samma rapport men inte cykelflöden, eftersom trafikmätningen gjordes under vintern och därför skulle vara missvisande. Cykelflöden har uppskattats med hjälp av Trafikverkets alstringsverktyg samt siffror från resvaneundersökningen gjord i samband med SATSA II (ca 4 %). Befintlig gång- och cykel trafik under förmiddagens maxtimme visas i 2. (4) memo.docx Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 3444 SE- 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 () Fax +46 () Sweco Infrastructure AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm En del av Sweco-koncernen Martin Holmstedt Projektledare Stockholm Samhällsbyggnad Telefon direkt +46 () Mobil +46 () SEEMMW p:\252\grundkarta nacka strand\pm-nacka strand trafikanalys..docx

2 Motortrafik FM maxtimme 7 4 Tändkulevägen Fabrikörsvägen Cylindervägen Lokomob ilvägen : Befintlig motortrafik under förmiddagens maxtimme Befintlig GC trafik FM Maxtimme Cylindervägen 52 Lokomobilvägen : Befintlig gång- och cykeltrafik under förmiddagens maxtimme 2 (4) memo.docx SEEMMW p:\252\grundkarta nacka strand\pm-nacka strand trafikanalys..docx

3 Tillkommande trafik En total yta på 9 5 kvm bostäder används för att uppskatta tillkommande trafik i framtiden. Genomsnittlig bostadsyta antas vara 7 kvm och alstring per bostad 2,7 resor, d.v.s. totaltt 3 49 resor per dygn. Fördelning av trafiken i området beror på exploateringens placering. Alla siffrorr baseras på programmets ambitioner och kan därför komma att variera. Resultatet visas i Fördelning av trafikalstring i analysområdet % av dygnstrafiken antas ske under förmiddagens maxtimme och o det resulterande trafikflödet i korsningen / Lokomobilvägen visas i 4. Det har inte antagits en årlig procentuellt höjning av befintlig trafik eftersom genomfartstrafik saknas. Fotgängare antas öka i samma omfattningg som tillkommande trafik, dvs. 34 %. Andelen cyklister antas öka från 4 % idag till % i framtiden. Då det i dagsläget inte finns någon utbyggnadstakt definierad för området, o finns endast ett scenario; framtiden. Effektsamband 3 (4) memo.docx SEEMMW p:\252\grundkarta nacka strand\pm-nacka strand trafikanalys..docx

4 Tillkommande motortrafik FM maxtimme 4 Fabrikö Tändkulevägen 5 3 örsvägen Cylindervägen Lokomobilvägen : Tillkommande trafik förmiddagens maxtimme Analyserad Trafikmängd Genom att summera de två ingående delarna har den analyseradee trafikmängden för korsningen / Lokomobilvägen sammanställts i 5. Gång- och cykelflöden har summerats för r övergångsställena tvärs över tillfarterna i 6. 4 (4) memo.docx SEEMMW p:\252\grundkarta nacka strand\pm-nacka strand trafikanalys..docx

5 Motortrafik und Tändkulevägen er framtiden 2 43 ns förmiddag Fabrikörsvägen Cylindervägen Lokomobilvägen Analyserade trafikflöden under framtidens förmiddag Gång och cykeltrafik under framtidens förmiddag Cylindervä gen 34 Lokomobilvägen Analyserade gång- och cykelflödenn under framtidens förmiddag 5 (4) memo.docx SEEMMW p:\252\grundkarta nacka strand\pm-nacka strand trafikanalys..docx

6 Kapacitetsanalys Capcal För analysen har Capcal version använts. Nedan visas resultat under förmiddagens maxtimme med avseende på belastningsgrad och kölängd. Belastningsgrad (B) avgör standarden enligt: Belastningsgrad (B) B <,5,5 < B <,7 B >,7 Källa: VGU, Vägverket 24. God standard Mindre god standard Låg standard Nuläge 7: Nuläge - Capcal indataa 6 (4) memo.docx SEEMMW p:\252\grundkarta nacka strand\pm-nacka strand trafikanalys..docx

7 Kapacitet och kölängder per körfält A D Körfält Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad percentil Tabell : Nuläge - Capcal kapacitet och kölängder Framtidens trafik med befintlig utformning 8: Framtidens trafik med befintlig utformning - Capcal indata Kapacitet och kölängder per körfält A D Körfält Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad percentil Tabell 2: Framtidens trafik med befintlig utformning - Capcal kapacitet och kölängder 7 (4) memo.docx SEEMMW p:\252\grundkarta nacka strand\pm-nacka strand trafikanalys..docx

8 Framtidens trafik med vänstersvängskörfält Detta extra körfält på är 5m långt för färd höger/rakt fram. 9: Framtidens trafik med vänstersvängkörfält - Capcal indata Kapacitet och kölängder per körfält A D Körfält 2 Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad HR V pe ercentil...2 Tabell 3: Framtidens trafik med vänstersvängkörfält - Capcal kapacitet och kölängder 8 (4) memo.docx SEEMMW p:\252\grundkarta nacka strand\pm-nacka strand trafikanalys..docx

9 Framtidens trafik med VSVV och flyttat gångflöde I detta alternativ testas ett vänstersvängkörfält, att hållplatsläget flyttas samt enn ny gång- och cykelväg på tunneltaket söderr om korsningen. Det innebär att uppskattningsviss 8 % av gångflödet tvärs flyttar från korsningen. : Framtidens trafik med VSV flyttat gångflöde - Capcal indataa Kapacitet och kölängder per körfält A D Körfält 2 Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad HR V percentil Tabell 4: Framtidens trafik med VSV flyttat gångflöde - Capcal kapacitet och kölängder 9 (4) memo.docx SEEMMW p:\252\grundkarta nacka strand\pm-nacka strand trafikanalys..docx

10 Framtidens trafik med signal I denna signal används omloppstid av 9s. : Framtidens trafik med signal - Capcal indata 2. Framtidens trafik med signal - fasbilder Kapacitet och kölängder per körfält A D Körfält Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad percentil Tabell 5: Framtidens trafik med signal - Capcal kapacitet och kölängder (4) memo.docx SEEMMW p:\252\grundkarta nacka strand\pm-nacka strand trafikanalys..docx

11 Framtidens trafik med signal och flyttat gångflöde I denna Capcal körning används samma fasbilder och omloppstid som i Framtidens trafik med signal samt att hållplatsläget flyttas och en ny gång- och cykelvägg över tunneltaket byggs söder om korsningen vilket leder till 8 % av gångtrafiken flyttar från övergångsstället tvärs. 3: Framtidens trafik med signal och flyttat gångflöde- Capcal indata Kapacitet och kölängder per körfält Körfält Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad 9 percentil A D Tabell 6: Framtidens trafik med signal och flyttat gångflöde - Capcal kapacitet ochh kölängder (4) memo.docx SEEMMW p:\252\grundkarta nacka strand\pm-nacka strand trafikanalys..docx

12 Framtidens trafik med signal och vänstersväng körfält I denna Capcal körning används samma fasbilder och omloppstid som i Framtidens trafik med signal. 4: Framtidens trafik med signal och vänstersväng körfält - Capcal indata Kapacitet och kölängder per körfält A D Körfält 2 Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad HR V percentil Tabell 7: Framtidens trafik med signal och vänstersväng körfält - Capcal kapacitet och kölängder 2 (4) memo.docx SEEMMW p:\252\grundkarta nacka strand\pm-nacka strand trafikanalys..docx

13 Framtidens trafik med cirkulationsplatss 5: Framtidens trafik med cirkulationsplats- Capcal indata Kapacitet och kölängder per körfält Körfält Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad A D Tabell 8. Framtidens trafik med cirkulationsplats - Capcal kapacitet och o kölängder 9 percentil (4) memo.docx SEEMMW p:\252\grundkarta nacka strand\pm-nacka strand trafikanalys..docx

14 Sammanfattning Baserat på två räkningar av Vectura vårenn 23 samt räkningar för maxtimmenn förmiddag 235 har det befintliga trafikläget beräknats. Med avstamp i den d planerade tillkommande exploateringen på 9 5 kvm bostäder har den totalaa trafikmängden bedömtss till 3 49 resor per dygn. Analyser i Capcal visar att s tillfartt i korsningenn med Lokomobilvägen är överbelastad (.3). Belastningen bör vara max.7 vilket beaktas som låg men acceptabel standard. Med den prognostiserade tillkommande trafiken ökar belastningen på samma tillfart till.54. Lämpligen bör en mer kapacitetsstark lösning erbjudas i korsningen för att motverka den kösituation som riskerar att uppstå på grund exploateringen. Genom att iterativt testa allt kapacitets starkare lösningar har följande resultat erhållits: Scenario Nuläge Framtidens trafik med befintlig utformning Framtidens trafik med vänstersvängkörfält Framtidens trafik med VSV flyttat gångflöde Framtidens trafik med signal Framtidens trafik med signal och flyttatt gångflöde Framtidens trafik med signal med och vänstersväng körfält Framtidens trafik med cirkulationsplatss Högsta belastning ii 54 ii 29 ii ii 28 ii 3 i 3 ii 72 ii i Lokomobilvägen ii Sammanfattningsvis för att korsningen skaa kunna klara de prognostiserade trafikmängderna bör en cirkulationsplats övervägas. Även medd förstärkningar i form av extra svängkörfält kan inte en prioritetskorsning eller signalkorsning hantera strömmarna under förmiddagen. f. Beräkningarna baseras på nyexploatering av bostäder påå 9 5 kvm samt samma antal anställda som i dagsläget finns i området. Om exploateringen ökar blir behovet avv en cirkulationsplats större. 4 (4) memo.docx SEEMMW p:\252\grundkarta nacka strand\pm-nacka strand trafikanalys..docx

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Trafikutredning Ny tullstation vid Hån. Årjängs kommun 2013-01-15

Trafikutredning Ny tullstation vid Hån. Årjängs kommun 2013-01-15 Trafikutredning Ny tullstation vid Hån Årjängs kommun 2013-01-15 Trafikutredning ny tullstation vid E18 Förord Inför upprättandet av detaljplan för ny tullstation vid Hån, Årjängs kommun, har denna trafikutredning

Läs mer

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp TRAFFIC AB RAPPORT 2008:60 VERSION 1.0 Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik

Läs mer

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002 Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn September 2002 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 STUDERADE ALTERNATIV 3 TRAFIKEFFEKTER 3 SAMHÄLLSPLANERING 3 MILJÖ 3 ANLÄGGNINGSKOSTNADER

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15 Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall Rapport 2012-02-15 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

TU06 Nya V/D-funktioner för tätort

TU06 Nya V/D-funktioner för tätort VTI rapport 550 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer TU06 Nya V/D-funktioner för tätort Revidering av TU71-funktionerna Johan Janson Olstam Pontus Matstoms Utgivare: Publikation: VTI rapport 550

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

RAPPORT. Tillkommande utrednings- och specifikationsarbete gällande Restidsosäkerhet. Analys & Strategi 2009-01-15 WA

RAPPORT. Tillkommande utrednings- och specifikationsarbete gällande Restidsosäkerhet. Analys & Strategi 2009-01-15 WA RAPPORT Tillkommande utrednings- och specifikationsarbete gällande Restidsosäkerhet 10118133 2009-01-15 WA Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Gatukontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-05-18 2.0 André Kingstedt Gatukontoret Planeringsenhet A Innehållsförteckning Södra Förstadsgatan

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER Strategisk analys Underlagsrapport till SAMPLAN Slutrapport från arbetsgruppen för det strategiska området Storstaden och dess transporter November 1999 1 Förord Detta är

Läs mer

Upplägg Hur mycket trafik vill du ha?

Upplägg Hur mycket trafik vill du ha? Upplägg Hur mycket trafik vill du ha? Presentation av det dynamiska trafikalstringsverktyget Emeli Adell Trivector Traffic Mer lika skattningar av trafikalstringen Mål med ett dynamiskt trafikalstringsverktyg

Läs mer

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Rapport 2014:3 DETTA ÄR VÄSTSVENSKA PAKETET Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

Läs mer

I samarbete med Öresund som Cykelregion. Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö

I samarbete med Öresund som Cykelregion. Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö I samarbete med Öresund som Cykelregion Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö December 2012 CyCity: Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda

Läs mer

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik Kommunikationer KOMMUNIKATIONER Gång- och cykeltrafik Gångtrafik Nästan alla trafikanter är fotgängare vid någon del av en resa. I en fjärdedel av alla resor är gång det huvudsakliga färdmedlet och dominerar

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson

UPPDRAGSLEDARE. Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson PM UPPDRAG VÄG 25, LJUNGBY-HALMSTAD Delen Boasjön - Annerstad UPPDRAGSNUMMER 2212229 UPPDRAGSLEDARE Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV Anders Nilsson DATUM 2013-09-26 GRANSKAD AV Albin Hedenskog väg 25, etapp 2

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

Var cyklar Stockholmspendlaren? En studie av pendlingscyklisters ruttval. Erik Stigell 2012-11-30

Var cyklar Stockholmspendlaren? En studie av pendlingscyklisters ruttval. Erik Stigell 2012-11-30 Var cyklar Stockholmspendlaren? En studie av pendlingscyklisters ruttval Erik Stigell 2012-11-30 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 6 2. Litteraturstudie om cyklisters ruttval...

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Bygg ut tunnelbanan till Nacka

Bygg ut tunnelbanan till Nacka 2010 : 6 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bygg ut tunnelbanan till Nacka Sammanfattning Tunnelbanan är den billigaste typen av kollektivtrafik vid höga passagerarflöden. Konsultföretaget

Läs mer