1 (22) ra04s Sweco Skolgatan 2B, Örnsköldsvik Telefon Telefax Sweco Infrastructure AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (22) ra04s Sweco Skolgatan 2B, Örnsköldsvik Telefon Telefax Sweco Infrastructure AB"

Transkript

1 Umeå kommun Badhuset och kvarteren Nanna och Mimer Uppdragsnummer Trafikanalys Version 1.2 Örnsköldsvik Maj 2012 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Andrew Cunningham 1 (22) Sweco Skolgatan 2B, Örnsköldsvik Telefon Telefax Sweco Infrastructure AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Andrew Cunningham Projektledare Telefon direkt Mobil

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning 4 2 Inledning Bakgrund Syftet Förutsättningar 5 3 Metod Trafikräkningar och videofilmning Kapacitetsanalys med CapCal Begränsningar Trafikanalys med VISSIM Process 8 4 Modelldata Kartinformation Trafikdata Fordonsflöden Gång- och cykeltrafik Kollektivtrafik Prognos Trafikalstring Nanna/Mimer Infart till nya p-huset 11 5 Resultat Trafikmätningar och prognos Kapacitetsanalys med CapCal Trafikanalys med VISSIM Bas Scenario A Scenario A Scenario A Övriga åtgärdsförslag Minicirkulation vid korsningen Östra Kyrkogatan/Nygatan Cirkulationsplats i korsningen Östra Kyrkogatan/Järnvägsallén 18 6 Känslighetsanalys Resultat 19 7 Slutsatser 20 2 (22)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bilagor 21 Bilaga 1: Trafikberäkningar 2006 Umeå Kommun, Tyréns 22 3 (22)

4 1 Sammanfattning Umeå kommun planerar för en exploatering av kvarteren Nanna och Mimer i centrala Umeå. Planerna innefattar byggandet av nya bostäder, handel och ett nytt badhus. Exploateringen kommer att påverka trafiksituationen utmed Östra Kyrkogatan som ligger öster om exploateringskvarteren. En trafikanalys har genomförts för den nya exploateringen i tre steg, innefattande: trafikräkningar och videofilmning, en kapacitetsanalys i CapCal, och en detaljerad trafikanalys i VISSIM. Som en del av den detaljerade trafikanalysen har fyra stycken framtida scenarier utvärderats. De trafikmätningar och videofilmningar som är genomförde visar att i dagens läge Östra Kyrkogatan är överbelastad under en del av den dimensionerande timmen. Stundvis byggs köer förbi övergångsställena vid Kungsgatan och Nygatan. Dessa köer orsakar tillbakablockering på korsningar uppströms gatan. Trafikanalysen med VISSIM visar att den allmänna trafiktillväxten med 35 procent ytterligare försämrar trafiksituationen på södergående Östra Kyrkogatan. Gatan och anslutande korsningar blir överbelastade en stor del av den dimensionerande perioden. Trafiken till och från Nanna/Mimer förstärker framkomlighets problemen. Det är övergångsställena vid Nygatan och Kungsgatan som är avgörande för kapaciteten av motorfordon på gatan. Det är tydligt att trafiksystemet inte kan hantera en trafiktillväxt på 35 procent. Resultaten tyder på att kapacitetstaket för södergående Östra Kyrkogatan är någonstans mellan 10 till 15 procent mer trafik än i dagens läge. De framtagna riktlinjerna för utveckling av stadens trafiksystem säger tydligt att gång- och cykeltrafikanter ska prioriteras före fordonsburnatrafikanter. Detta innebär att antalet bilar på Östra Kyrkogatan måste minskas i framtiden om gatan ska kunna utvecklas enligt de uttalade riktlinjerna. Den nya exploateringen medför en trafikökning med ca 25 procent på Östra Kyrkogatan jämfört med dagens läge. Då analysen tyder på att gatan inte tål mer än 10 till 15 procent mer trafik måste den allmänna trafiknivån minskas med ca 15 till 20 procent framtill år Känslighetsanalyser tyder på att trafiksituationen på Östra Kyrkogatan torde vara acceptabelt med 300 p-platser i det nya badhuset, förutsatt att det den allmänna trafiktillväxten i området är lika med noll. 4 (22)

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund Umeå kommun planerar för en exploatering av kvarteren Nanna och Mimer i centrala Umeå. Planerna innefattar byggandet av nya bostäder, handel och ett nytt badhus. Exploateringen kommer att påverka trafiksituationen utmed Östra Kyrkogatan som ligger öster om exploateringskvarteren. Nanna Mimer 2.2 Syftet Figur 2.1: Kvarteren Nanna och Mimer i centrala Umeå. Syftet med denna rapport är att redovisa resultat av en trafikanalys som är utfört i samband med ny exploatering av kvarteren Nanna och Mimer. 2.3 Förutsättningar Analysen är genomfört mot bakgrunden av de riktlinjerna för Umeå stads framtida utveckling. Dessa riktlinjer står beskrivit i kommunens fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna. Det övergripande målet med trafiksystemet i Umeå är att: fördela biltrafiken på ett optimalt sätt, minimera genomfartstrafiken, öka kollektivtrafikens framkomlighet, optimera förutsättningarna för gång och cykeltrafik samt begränsa miljöstörningarna. 5 (22)

6 I centrala stan anses det viktigt att det lokalanätet för biltrafik utformas så att det prioriterar de oskyddade trafikanternas säkerhet och behov av framkomlighet. Gällande cykelvägnätet är en tydlig riktlinje att huvudnätet för gång- och cykeltrafik ska vara kontinuerligt, gent, väl underhållet och ge cyklister och fotgängare klara konkurrensfördelar. Vidare ur trafiksäkerhetssynpunkt prioriteras gång- och cykeltrafikanterna före biltrafiken där huvudnätet för gång- och cykeltrafikanter korsar stadsgatan. Östra Kyrkogatan, som benämnas som stadsgata i Fördjupningen för de centrala stadsdelarna, korsas av två viktiga gång- och cykelstråk vid Nygatan respektive Kungsgatan. 6 (22)

7 3 Metod Trafikanalysen har genomförts i tre huvudsteg. 1. Trafikräkningar och videofilmning 2. Kapacitetsanalys i programmet CapCal 3. Detaljerad trafikanalys i programmet VISSIM 3.1 Trafikräkningar och videofilmning Korsningsräkningar har genomförts vid två tillfällen på totalt fyra korsningar längs Östra Kyrkogatan. Vid det första tillfället utfördes räkningar fredagen mellan och vid Nygatan och Skolgatan. Korsningen vid Skolgatan filmades också för att få en bättre bild av dagsläget utmed Östra Kyrkogatan under den dimensionerande timmen. Det andra mättillfället ägde rum fredagen , också mellan och vid Järnvägsallén och Storgatan. Både korsningar filmades. Figur 3.1: Korsningar där trafikräkningar och videofilmningar genomfördes. 3.2 Kapacitetsanalys med CapCal Kapacitetsberäkningar har utförts med beräkningsverktyget CapCal. Resultaten från CapCal redovisas i form av belastningsgrader per tillfart. Belastningsgrad är ett tal som visar hur stor andel av den tillgängliga kapaciteten som är utnyttjad, där ett värde på 1.0 betyder att det inkommande flödet är lika högt som den tillgängliga kapaciteten. 7 (22)

8 CapCal-beräkningar har utförts i följande korsningspunkter på Östra Kyrkogatan: Kungsgatan Skolgatan Nygatan P-hus infart (ny korsningspunkt enligt detaljplan mellan Skolgatan och Kungsgatan) Beräkningarna har utförts för dimensionerande timmen, ( på en fredag eftermiddag), för dagens situation och för år 2020 med den nya exploateringen fullt utbyggd Begränsningar Den största begränsningen med att använda CapCal är att programmet bara kan hantera enskilda korsningar. På Östra Kyrkogatan ligger korsningarna väldigt tätt och utgör ett trafiksystem där det finns ett tydligt samspel mellan de olika korsningarna. Därför är det viktigt att resultaten från CapCal tolkas utifrån ett systemperspektiv där även lokala observationer vägs in i bedömningen av kapaciteten längs den aktuella sträckan. 3.3 Trafikanalys med VISSIM Trafikanalysen har genomförts i mikrosimuleringsverktyget VISSIM. Med begreppet trafiksimulering menas återskapande av ett trafiksystem i en datoriserad miljö. Ordet mikro syftar till mikroskopisk vilket innebär en mycket hög grad av detalj. I en mikrosimulering av trafik skapas en modell av verkligheten, innefattande bl.a. vägar, trafiksignaler och fordon. Varje fordon har en förare med ett visst beteende. Detta beteende bestämmer samspelet med andra trafikanter och interaktionen med trafikmiljön. Den höga detaljeringsgraden innebär att användaren på ett bättre sätt kan anpassa modellen efter verkligheten. Resultatet från modellen kan dels åskådliggöras som en 2-, eller 3 dimensionell miljö där intressenter kan se hur fordonen rör sig, och dels sammanställas i tabeller för jämförelse Process Det första steget i analysen består i att bygga en modell av det befintliga trafiksystemet. En modell har byggts i VISSIM innefattande det området som visas i Figur 3.2 nedan. I modellen ingår Östra Kyrkogatan från norr om Järnvägsallén till söder om Storgatan. Korsningarna vid Järnvägsallén, Västra Norrlandsgatan, Nygatan, Skolgatan, Kungsgatan och Storgatan är modellerade i detalj. Syftet är att fastställa de grundvärden som gör att man kan erhålla en representativ modell av gällande läge. Genom att kalibrera modellen med hjälp av mätvärden från det analyserade området kan man justera modellen efter lokalt rådande förhållanden. Därefter genomförs en valideringsprocess där man testar modellens utdata med oberoende samlad data i verkligheten för att fastställa modellens korrekthet. 8 (22)

9 Figur 3.2: Området som är modellerat i VISSIM. Steg två i processen består i att nyttja modellen för att testa ett antal olika framtida scenarier. Det kan syfta till flöden eller nätverksförändringar. I denna studie har följande fyra huvudscenarier analyserats: 1. Bas 2020 Dagens vägnät med den allmänna trafiktillväxten fram till Scenario A Dagens vägnät med den allmänna trafiktillväxten fram till 2020 plus trafiken till och från kvarteren Nanna/Mimer 3. Scenario A Som Scenario A1 samt med förbjuden vänstersväng på Nygatan västerifrån mot Östra Kyrkogatan och med medlöpande utfart från Västra Kyrkogatan till Järnvägsallén. 4. Scenario A Som A3 samt med förbjuden vänstersväng på Östra Kyrkogatan norrifrån mot Skolgatan. Det har även genomförts ett antal känslighetsanalyser med olika storlekar på badhusets parkeringsanläggning. 9 (22)

10 4 Modelldata 4.1 Kartinformation Till grund för modellen har en grundkarta över området erhållits from kommunen. Grundkartan har använts som bakgrundsbild på vilken trafiknätverket har byggts. 4.2 Trafikdata Fordonsflöden Enligt VGU motsvarar den dimensionerande timmen den 200:e mest belastade timmen under året. Syftet med formuleringen är att inte välja den högst belastade timmen (enstaka fall om året), utan en dimensionerande timme som är representativ för flertalet maxtimmar om året (vardagens maxtimme). Då det är nästan omöjligt att ha räkningar för samtliga av årets dagar används en annan praxis. Utifrån trafikräkningar väljs den timmen under en normal vardag som har högsta flödet under en timme. Vanligtvis kollar man ett större antal mättillfällen och ta ett snitt värde utifrån alla räkningar. Den dimensionerande timmen motsvarar på så vis en trafikbelastning som förekommer regelbundet ett antal dagar i veckan, ett större antal veckor under året. Det är inget extremfall som en storhelg eller i samband med en särskild händelse. På så vis kan det anses som dimensionerande och inget max. De trafikräkningar som utfördes som en del av uppdraget (se paragraf 3.1 ovan) har används som indata till basmodellen gällande fordonsflöden. Räkningarna utfördes under en tid som motsvarar en dimensionerande timme på en fredag år 2011 mellan Umeå kommun har även tillhandahållit räkningar från slangmätningar på ett antal olika vägar i studieområdet Gång- och cykeltrafik Umeå kommun har tillhandahållit information om gång och cykelflöden över Östra Kyrkogatan vid Nygatan respektive Kungsgatan. Fotgängare räknades manuellt i maj år 2006 och utifrån dessa räkningar är bedömningen att det passerar 3500 fotgängare per vardagsdygn över Östra Kyrkogatan vid Nygatan och 4000 fotgängare på vardagsdygn vid Kungsgatan. Slangmätningar av cykeltrafiken på Nygatan samt Kungsgatan visar att det passerar 3600 cyklister per vardagsdygn på Nygatan och 4500 cyklister per vardagsdygn på Kungsgatan. För trafikanalysen är det antaget att den dimensionerande timmen motsvarar 10 procent av vardagsdygnet, vilket ger totalt ca 700 passager över Nygatan samt 850 passager över Kungsgatan under den analyserade perioden. 10 (22)

11 4.2.3 Kollektivtrafik De busslinjer som passerar området är kodade i VISSIM i enlighet med gällande rutt och tidtabell. Enligt information från UKF passerar 67 bussar genom korsningen Östra Kyrkogatan/Skolgatan under den dimensionerande timmen Prognos Prognosåret för analysen är, enligt kommunen, år Tyréns har genomfört en trafik prognos 1 för den framtida trafiksituationen i Umeå (se Bilaga 1). Det är denna prognos som ligger till grund för trafikanalysen i VISSIM. Enligt trafikprognosen kommer den allmänna trafiktillväxten på Östra Kyrkogatan medföra en trafikökning på i snitt 35 procent jämfört med dagens flöde. Den dimensionerande trafiken har räknats ut genom att ta 10% av dygnstrafiken med riktningsfördelning 50% i varje riktning Trafikalstring Nanna/Mimer Den nya exploateringen kommer att innefattar 500 parkeringsplatser. Det förutsätts att ca hälften av platserna omsätts under eftermiddags dimensionerande timmen. Vidare förväntas ett visst överslag på hemvändande till lägenheter och besökande till bad och butiker. Utifrån dessa antaganden beräknas den nya exploateringen alstra ca 279 inkommande fordon och ca 250 utgående fordon under den dimensionerande timmen år Detta motsvarar en ca 25 procent ökning i trafiken jämfört med dagens läge Infart till nya p-huset Den nya infarten till p-huset förväntas ligger på östra sidan av kvarteret Nanna till vänster om Östra Kyrkogatan, mitt emellan Nygatan i norr och Skolgatan i söder. 1 Trafikberäkningar 2006 Umeå Kommun, Tyréns. 11 (22)

12 Figur 4.1: Infart till nya p-huset på kvarteret Nanna. 12 (22)

13 5 Resultat 5.1 Trafikmätningar och prognos Enligt trafikmätningarna finns det i dagsläge ca 500 fordon södergående och ca 400 fordon norrgående på Östra Kyrkogatan under den dimensionerande timmen (se Figur 5.1 nedan). Figur 5.1: Trafikflöden på Östra Kyrkogatan idag (vänster) och år 2020 med Nanna/Mimer (höger). Den allmänna trafiktillväxten plus Nanna/Mimer-trafiken motsvarar en total ökning i trafikvolymen på ca 65 procent jämfört med idag. Videofilmerna från Östra Kyrkogatan visar att det stundvis kan byggas köer på södergående Östra Kyrkogatan under den dimensionerande timmen. Köerna uppstår främst vid de två övergångsställena vid Nygatan och Kungsgatan. Kön vid Nygatan kan sträcka sig tillbaka mot korsningen Östra Kyrkogatan/Järnvägsallén, ca 150 m, som i Figur 5.2 nedan. Under den mest belastade 20 minuters period orsakar kön blockering av korsningen vid ett flertal tillfällen. 13 (22)

14 Figur 5.2: Dagens kösituation vid korsningen Östra Kyrkogatan/Järnvägsallén. Vid Kungsgatan kan det vissa stunder under den dimensionerande timmen bildas en kö som i princip sträcker sig tillbaka mot korsningen med Nygatan, ca 190 m. Om bilisterna på södergående Östra Kyrkogatan inte är uppmärksamma på kön kan de orsaka blockering av trafiken på Skolgatan (se Figur 5.3 nedan). Köerna vid Kungsgatan och Nygatan tillsammans utgör en total kölängd om ca 350 m på södergående Östra Kyrkogatan. Vid mättillfället bildades dock inte någon bestående kö och sätt över hela den dimensionerande timmen finns för närvarande tillräckligt med kapacitet i det sammanhängda trafiksystemet längs Östra Kyrkogatan. 14 (22)

15 Figur 5.3: Dagens kösituation vid korsningen Östra Kyrkogatan/Skolgatan. 5.2 Kapacitetsanalys med CapCal Sweco har tidigare genomfört en CapCal-analys 2 för korsningarna längs Östra Kyrkogatan. Beräkningar utfördes för fyra korsningspunkter på Östra Kyrkogatan: Kungsgatan, Skolgatan, Nygatan, och infarten till det nya p-huset. Analysen visade att de enskilda korsningarna torde klarar av de förekommande trafikmängderna år 2020 med undantag för tillfarten på Nygatan västerifrån som är överbelastad i framtiden. Men en bedömning av systemeffekterna längs Östra Kyrkogatan tyder på att den ökade trafikmängden på södergående Östra Kyrkogatan, i samband med det höga gång- och cykelflödet på Kungsgatan samt Nygatan, kommer troligtvis att orsaka köbildningar och blockering av korsningarna längre norrut på gatan. 2 Trafikanalys kv Nanna/Mimer , Sweco 15 (22)

16 5.3 Trafikanalys med VISSIM Fyra framtida scenarier har analyserats i mikrosimuleringsverktyget VISSIM. Resultat redovisas i form av kölängder i slutet av den analyserade perioden. Bestående köer som varar under en stor del av den analyserade perioden och fortsätter utanför den, visar på överbelastning i trafiksystemet Bas 2020 Enligt prognosen ökar trafiken fram till 2020 med ca 35 procent. Den ökningen orsakar stundvis kraftiga köer på södergående Östra Kyrkogatan. Det resulterar i långa köer för trafiken som vill svänga vänster in på Östra Kyrkogatan från Järnvägsallén. Ibland sträcka sig kön utanför modellens gränser dvs. längre än 350 m. Det uppstår betydande köer på södergående Östra Kyrkogatan ovanför Järnvägsallén. Det höga flödet och tillhörande nedsatt framkomlighet på Östra Kyrkogatan ledar även till köbildning på Nygatan. Figur 5.4 nedan visar kösituationen i slutet av den analyserade perioden för Bas-modellen år 2020 och Scenario A De blåfärgade fordon representerar den allmänna trafiken, de färgade fordon representerar trafiken till och från den nya exploateringen. Figur 5.4: Kösituationen i slutet av den dimensionerande timmen Bas 2020 (vänster) och Scenario A (höger). I Bas-modellen är köerna kvar i slutet av den analyserade perioden och trafiksystemet är överbelastat en stor del av den dimensionerande perioden. 16 (22)

17 5.3.2 Scenario A I Scenario A1 tillkommer trafiken till och från Nanna/Mimer. Då södergående Östra Kyrkogatan redan är överbelastad på grund av den allmänna trafiktillväxten blir trafik situationen för motorfordon bara sämre (se Figur 5.4 ovan). Det byggs långa och bestående köer (som sträcka sig utanför det modellerade området) på Järnvägsallén österifrån och på Östra Kyrkogatan norr om Järnvägsallén. Trafiken på Nygatan har svårt att ta sig ut på Östra Kyrkogatan. Köbildningen på södergående Östra Kyrkogatan skapar även problem för fordon som vill ta sig ut från det nya p-huset vid kvarteret Nanna. Liksom i Bas-modellen är trafiksystemet överbelastat under i stort sett hela den analyserade perioden Scenario A I Scenario A3 kan norrgående trafiken från Nygatan ta sig ut på Järnvägsallén från Västra Kyrkogatan. Vänstersvängen från Nygatan ut på Östra Kyrkogatan är förbjuden. Detta gör att det inte byggs en kö på östergående Nygatan (se Figur 5.5 nedan). Figur 5.5: Kösituationen i slutet av den dimensionerande timmen Scenario A (vänster) och Scenario A (höger). I övrigt är trafiksituationen i Scenario A3 tämligen lik den för Scenario A1. Trafiksystemet är överbelastat i stort sett hela den analyserade perioden. 17 (22)

18 5.3.4 Scenario A Scenario A5 är samma som Scenario A3 med tillägget att det är förbjudet att svänga vänster från södergående Östra Kyrkogatan till Skolgatan. Att förbjuda vänstersvängen har tämligen liten effekt. Trafiksituationen är i princip samma som i Scenario A3 (se Figur 5.5 ovan). Precis om i de övriga scenarier är trafiksystemet överbelastat under i stort sett hela den analyserade perioden. 5.4 Övriga åtgärdsförslag Följande två åtgärder har diskuterats under uppdragets gång men har inte analyserats i VISSIM Minicirkulation vid korsningen Östra Kyrkogatan/Nygatan Denna bedöms inte vara en bra lösning. En cirkulationsplats ger företräde för trafiken på norrgående Östra Kyrkogatan som ska svänga vänster in på Nygatan, framför södergående trafiken på Östra Kyrkogatan. Detta medför ytterligare en kapacitetssänkning för södergående trafiken på Östra Kyrkogatan Cirkulationsplats i korsningen Östra Kyrkogatan/Järnvägsallén Som enskild korsning skulle en cirkulationsplats klarar av de förkommande trafikmängderna och vara en bra korsningsutformning vid denna punkt. Den är dock en dålig lösning i trafiksystemet kring Östra Kyrkogatan. De köer som uppstår på södergående Östra Kyrkogatan skulle orsakar tillbakablockering in på cirkulationsplatsen och leder troligtvis till att korsningen blir låst under den mest belastade perioden. 18 (22)

19 6 Känslighetsanalys Som framgår av resultaten i kapital 5 så kommer Östra Kyrkogatan att vara överbelastad i framtiden på grund av den allmänna trafiktillväxten och den extra trafiken som det nya badhuset medför. I syfte att hittar en acceptable trafiksituation har ett antal känslighetsanalyser genomförts där antalet p-platser i det nya parkeringshuset har minskats. En viktig förutsättning för känslighetsanalysen har varit att bakgrundstrafiken i området inte växer fram till Den nya exploateringen medför en trafikökning med ca 25 procent på Östra Kyrkogatan jämfört med dagens läge. Då analysen tyder på att gatan inte tål mer än 10 till 15 procent mer trafik måste antalet p-platser minskas med ca 40 procent från 500 till 300. Detta motsvarar ca 170 inkommande och 150 utgående fordon från den nya exploateringen under dimensionerande timmen. 6.1 Resultat Figur 6.1 nedan visar kösituationen i slutet av den dimensionerande timmen med 300 p- platser i det nya badhuset. Figur 6.1: Kösituationen i slutet av den dimensionerande timmen med 300 p-platser i det nya badhuset. Trafiksituationen under den dimensionerande timmen blir ansträngt men torde fungera. Det bildas en lång kö för vänstersvängande fordon från Järnvägsallén till södergående Östra Kyrkogatan under en stor del av den analyserade perioden. I övriga delar av studieområdet minskas köbildningarna mot slutet av den analyserade perioden, i likhet med dagens trafiksituation. 19 (22)

20 7 Slutsatser De trafikmätningar och videofilmningar som är genomförde visar att i dagens läge Östra Kyrkogatan är överbelastad under en del av den dimensionerande timmen. Stundvis byggs köer förbi övergångsställena vid Kungsgatan och Nygatan. Dessa köer orsakar tillbakablockering på korsningar uppströms gatan. Trafikanalysen med VISSIM visar att den allmänna trafiktillväxten med 35 procent ytterligare försämrar trafiksituationen på södergående Östra Kyrkogatan. Gatan och anslutande korsningar blir överbelastade en stor del av den dimensionerande perioden. Trafiken till och från Nanna/Mimer förstärker framkomlighets problemen. Det är övergångsställena vid Nygatan och Kungsgatan som är avgörande för kapaciteten av motorfordon på gatan. Det är tydligt att trafiksystemet inte kan hantera en trafiktillväxt på 35 procent. Resultaten tyder på att kapacitetstaket för södergående Östra Kyrkogatan är någonstans mellan 10 till 15 procent mer trafik än i dagens läge. De framtagna riktlinjerna för utveckling av stadens trafiksystem säger tydligt att gång- och cykeltrafikanter ska prioriteras före fordonsburnatrafikanter. Detta innebär att antalet bilar på Östra Kyrkogatan måste minskas i framtiden om gatan ska kunna utvecklas enligt de uttalade riktlinjerna. Den nya exploateringen medför en trafikökning med ca 25 procent på Östra Kyrkogatan jämfört med dagens läge. Då analysen tyder på att gatan inte tål mer än 10 till 15 procent mer trafik måste den allmänna trafiknivån minskas med ca 15 till 20 procent framtill år Känslighetsanalyser tyder på att trafiksituationen på Östra Kyrkogatan torde vara acceptabelt med 300 p-platser i det nya badhuset, förutsatt att den allmänna trafiktillväxten i området är lika med noll. 20 (22)

21 Bilagor Bilaga 1: Trafikberäkningar 2006 Umeå Kommun, Tyréns 21 (22)

22 Bilaga 1: Trafikberäkningar 2006 Umeå Kommun, Tyréns Dygnsflöde år 2020 Järnvägsallén Östra Kyrkogatan Skolgatan Storgatan 22 (22)

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm SOLLENTUNA KOMMUN Väsjö Trafikanalys Uppdragsnummer 2127109000 Version 0.95 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Martin Holmstedt och Andrew Cunningham 1 (15) S w e co Skolgatan 2 B SE-891 33 Örnsköldsvik,

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm SOLLENTUNA KOMMUN Väsjö Trafikanalys Uppdragsnummer 2127109000 Version 1.0 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Martin Holmstedt och Andrew Cunningham 1 (60) S w e co Skolgatan 2 B SE-891 33 Örnsköldsvik,

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats UPPDRAG Analys TA-plan Fisksätra tpl UPPDRAGSNUMMER 7001219000 UPPDRAGSLEDARE Joacim Thelin UPPRÄTTAD AV Joacim Thelin DATUM Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats Sweco har fått i uppdrag av Nacka

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Trafikanalys Nacka Strand

Trafikanalys Nacka Strand UPPDRAG Nacka Strand UPPDRAGSNUMMER 435762 UPPDRAGSLEDARE Emma Wiklund UPPRÄTTAD AV Tan Na Cheng DATUM 23-8-9 Trafikanalys Nacka Strand Inledning Denna behandlar trafikanalysen gjord med Capcal för förmiddagens

Läs mer

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna UPPDRAG Kapacitetsberäkningar UPPDRAGSNUMMER 2015313006 UPPDRAGSLEDARE Annette Levedahl UPPRÄTTAD AV Andrew Cunningham DATUM VERSION 1.0 Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna Bakgrund En ny planskild korsning

Läs mer

Hårstorp 1:1 industri

Hårstorp 1:1 industri Ramböll Sverige AB Trafikanalys -Korsningen Gronvägen--- Finspångs Tekniska Verk Linköping 2007-02-26 Finspångs Tekniska Verk Trafikanalys -Korsningen Gronvägen Datum 2007-02-26 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB. Kapacitetsanalys Sickla industriväg-smedjegatan. Granskningsversion Stockholm

ATRIUM LJUNGBERG AB. Kapacitetsanalys Sickla industriväg-smedjegatan. Granskningsversion Stockholm ATRIUM LJUNGBERG AB Kapacitetsanalys Sickla industriväg-smedjegatan Granskningsversion 2016-10-11 Stockholm Kapacitetsanalys Sickla industriväg- Smedjegatan Datum 2016-10-11 Uppdragsnummer 1320023808 Utgåva/Status

Läs mer

TRAFIKPLATS REBBELBERGA

TRAFIKPLATS REBBELBERGA Trafikteknisk utredning för TRAFIKPLATS REBBELBERGA Objektnummer: 8850565 Maj 2012 Denna trafiktekniska utredning har utförts i april till maj 2012 av följande projektorganisation: Beställare Trafikverket

Läs mer

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen Rapport 2016-02-04 Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen KUND Täby Kommun KONSULT WSP Analys &

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

TRAFIKANALYS FANFAREN

TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTAD 2017-06-22 TRAFIKANALYS FANFAREN Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

Trafikanalys Björnängsvägen / Kraftleden

Trafikanalys Björnängsvägen / Kraftleden UPPDRAG Björnbro, Håbo - trafik UPPDRAGSNUMMER 3370757200 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Martin Holmstedt DATUM Trafikanalys / Sammanfattning Sweco har på uppdrag av Håbo kommun utfört en

Läs mer

Kapacitetsanalys Skeppsrondellen, Håbo

Kapacitetsanalys Skeppsrondellen, Håbo Handläggare Amer Aslam Tel +46 (0)10 505 14 03 Mobil +46 (0)72 249 90 29 E-mail amer.aslam@afconsult.com Datum 2015-10-15 Uppdragsnr 708847 Förprojektering VA och gator inom planområde Väppeby 7:18 m.fl.

Läs mer

Kapacitetsstudie kring Uppsala resecentrum - Mikrosimulering

Kapacitetsstudie kring Uppsala resecentrum - Mikrosimulering STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN KSN-2014-132 Underlag till arbetet med Översiktsplan för Uppsala kommun 2014-09-11 UNDERLAGSRAPPORT: Kapacitetsstudie kring Uppsala resecentrum - Mikrosimulering RAPPORTFÖRFATTARE

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg Ramböll Sverige AB Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun Göteborg 2008-02-07 Skövde kommun Datum 2008-02-07 Uppdragsnummer Utgåva/Status Hans Wiktorsson Stephan Schumpp/Staffan Sandberg HW Uppdragsledare

Läs mer

BILAGA 1 - TEKNISKT PM TRAFIKANALYS

BILAGA 1 - TEKNISKT PM TRAFIKANALYS UPPDRAG Trafikutredning Norra Gossagården UPPDRAGSNUMMER 7001439000 UPPDRAGSLEDARE Sofie Lundberg UPPRÄTTAD AV Erik Eidmar DATUM Trafikanalys Norra Gossagården Vid trafikanalysen har den framtida trafikalstringen

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ RAPPORT TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ 29 JUNI 2012 Uppdrag: Titel på rapport: Status: Datum: 2012-06-29 Medverkande 241808, Detaljplan kv Renen, Skellefteå TRAFIKUTREDNING KV RENEN Status Revideringar

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

TEKNISK PM. Trafikanalys Täby Galopp. Trafikprognos och kapacitetsanalyser 2014-06-30. Analys & Strategi

TEKNISK PM. Trafikanalys Täby Galopp. Trafikprognos och kapacitetsanalyser 2014-06-30. Analys & Strategi TEKNISK PM Trafikanalys Täby Galopp Trafikprognos och kapacitetsanalyser 2014-06-30 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter,

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND UPPDRAGSNUMMER: 7000177 TRAFIKMODELL ÖSTERSUND KAPACITETSUTREDNING FÖR NYEXPLOATERING VID LILLÄNGE HANDELSOMRÅDE SWECO TRANSPORTSYSTEM SARA JOHANSSON Sweco Ändringsförteckning Version Datum Förändring

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Malmö 2015-09-25 ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Arbetsrapport Datum

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11)

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11) \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\7021\2013\10189249 - ICA Grytan, Västerås\5_Beräkningar\Vissim\Rapport\PM Trafikanalys ICA Grytan.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10189249 1 (11) PM ICA Grytan,

Läs mer

Halmstad kommun. Utredning väg 15. Helsingborg

Halmstad kommun. Utredning väg 15. Helsingborg Halmstad kommun Helsingborg 2016-07-06 Datum 2016-07-06 Uppdragsnummer 61450827962-008 Utgåva/Status Slutversion Kristoffer Persson John McDaniel Lars Nilsson John McDaniel Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg, Eva Maaherra Lövheim DATUM 2016-05-09 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning 1 PM 2017:90 Matilda Segernäs 2017-11-06 Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning Flaket 10, Ica Kvantum Åhus Innehåll 1. Inledning 2 2. Förutsättningar för beräkningar 4 2.1 Trafikmängd

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

RAPPORT CITYCON AB TUMBA CENTRUM. Sweco Infrastructure AB. Martin Holmstedt, Pia Wijk, Jens West. Simuleringsrapport Validering och Prognostisering

RAPPORT CITYCON AB TUMBA CENTRUM. Sweco Infrastructure AB. Martin Holmstedt, Pia Wijk, Jens West. Simuleringsrapport Validering och Prognostisering CITYCON AB UPPDRAGSNUMMER 2127012000 Simuleringsrapport Validering och Prognostisering VERSION 1.1 STOCKHOLM 2013-02-20 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Martin Holmstedt, Pia Wijk, Jens West

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien.

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Bilaga 2. Analys från konflikt- och observationsstudierna Trafiksäkerhet Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Olycksstatistik Trafiksäkerhetshöjande

Läs mer

TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET

TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET RAPPORT TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på rapport: Status: TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING

Läs mer

PM Trafikanalys Infartsparkering Roslags Näsby

PM Trafikanalys Infartsparkering Roslags Näsby PM Trafikanalys Infartsparkering Roslags Näsby Sammanfattning Med bakgrund av ny planerad infartsparkering och nytt gångfartsområde på den östra sidan av spåren i Roslags Näsby har denna trafikanalys utförts

Läs mer

Trafikanalys Luleå Kronan

Trafikanalys Luleå Kronan Luleå kommun Malmö 2016-09-22 Datum 2016-09-22 Uppdragsnummer 1320021084 Utgåva/Status Anders Sjöholm Johan Jönsson Johannes Wolfmaier Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

TRAFIKUTREDGENNING SOM UNDERLAG TILL DETALJPLANEARBETE AVSEENDE NY FÖRSKOLA VID SANDARED-RYDET 1:22 M.FL., STRANDVÄGEN

TRAFIKUTREDGENNING SOM UNDERLAG TILL DETALJPLANEARBETE AVSEENDE NY FÖRSKOLA VID SANDARED-RYDET 1:22 M.FL., STRANDVÄGEN BORÅS STAD Sandared-Rydet trafikutredning UPPDRAGSNUMMER 7001229000 TRAFIKUTREDGENNING SOM UNDERLAG TILL DETALJPLANEARBETE AVSEENDE NY FÖRSKOLA VID SANDARED-RYDET 1:22 M.FL., STRANDVÄGEN GBG TRAFIKANALYS

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun 2013-06-05 Upprättad av: Anneli Bellinger Granskad av: Catharina Rosenkvist Godkänd av: Anneli Bellinger Handläggare: Anneli Bellinger

Läs mer

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Kungsbacka kommun Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Göteborg 2015-03-10 Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Datum 2015-03-10 Uppdragsnummer 1320012119 Utgåva/Status Rebecka Gunnarsson

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET - EN KAPACITETSANALYS

TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET - EN KAPACITETSANALYS RAPPORT TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET - EN KAPACITETSANALYS Kristianstads Kommun Stadsbyggnadskontoret 2012-09-07 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarslundsområdet Titel på rapport: Status: Trafikutredning

Läs mer

Mesosimulering -Dynameq

Mesosimulering -Dynameq Mesosimulering -Dynameq LinSig Anders Bernhardsson Agenda Mesosimulering ett av flera verktyg för trafikanalys Arbetsmetodik Nyköping fallstudie Exempel på referensprojekt Sammanfattning av våra erfarenheter

Läs mer

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND UPPDRAGSNUMMER: 7001358 TRAFIKMODELL ÖSTERSUND KAPACITETSUTREDNING FÖR NYEXPLOATERING VID LILLÄNGE HANDELSOMRÅDE SWECO SOCIETY JOACIM THELIN SARA JOHANSSON repo002.docx 2013-06-14 Sweco 1 Inledning Bakgrund

Läs mer

TRAFIKANALYS. Utredningar till planprogram Kungsbäck

TRAFIKANALYS. Utredningar till planprogram Kungsbäck TRAFIKANALYS Utredningar till planprogram Kungsbäck 2016-11-11 TRAFIKANALYS Utredningar till planprogram Kungsbäck KUND Gävle Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Trafikanalys för Fogdevreten I samband med utbyggnad av forskarbostäder, kontor och laboratorier

Trafikanalys för Fogdevreten I samband med utbyggnad av forskarbostäder, kontor och laboratorier I samband med utbyggnad av forskarbostäder, kontor och laboratorier Grontmij AB Väg & Trafik Rapport Beställare: Mårten Bengtsson, Strategia, Akademiska hus Konsult: Morteza Ghoreishi, 2 (13) Vår referens

Läs mer

Trafiksimulering Södra Hamnleden Luleå

Trafiksimulering Södra Hamnleden Luleå Trafiksimulering Södra Hamnleden Luleå Analys: Anna Djärv Presentation: Astrid Bergman 1 Nuläge, år 2010, ÅDT 4 520 3 240 2 590 5 080 7 720 1 220 3 700 2 Uppdraget Se över möjligheterna att minska antal

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

Osby kommun 25 augusti 2016

Osby kommun 25 augusti 2016 Trafikutredning korsning Lars Dufwa väg 23 Osby kommun 25 augusti 2016 Dokumenthistorik Projektnummer: 2012338 Version Dokumenttyp Författare Granskad Date Rev 0.8 Granskningshandling SN JO 20160512 Rev

Läs mer

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd Ändrad och kompletterad efter samråd Beställare: TJÖRNS KOMMUN Fakturaservice 47180 SKÄRHAMN Beställarens representant: Marcelo Arancibia Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm TÄBY KOMMUN Roslags Näsby trafikanalys UPPDRAGSNUMMER 2127106000 EN TRAFIKANALYSSTUDIE HAR UTFÖRTS FÖR OMRÅDET VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY, FÖR ATT STUDERA HUR DEN REVIDERADE MARKANVÄNDNINGEN GER SKILLNADER I

Läs mer

Trafikutredning ABC-tomten

Trafikutredning ABC-tomten BOTKYRKA KOMMUN Slutrapport Stockholm 2011-04-18 Datum 2011-04-18 Uppdragsnummer 61201041565000 Utgåva/Status Slutrapport MORTEZA GHOREISHI SANDRA SASU STEFAN THELANDER Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

RAPPORT - TRAFIK. Fjällvyn Loftsdalen. Upprättad av: Truls Persson. Granskad av: Olov Näslund. Uppdrag. Datum UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT - TRAFIK. Fjällvyn Loftsdalen. Upprättad av: Truls Persson. Granskad av: Olov Näslund. Uppdrag. Datum UPPDRAGSNUMMER RAPPORT - TRAFIK Uppdrag Fjällvyn Loftsdalen UPPDRAGSNUMMER 16034 Uppdragsledare Truls Persson Datum 2016-08-25 Upprättad av: Truls Persson Granskad av: Olov Näslund Innehållsförteckning 1 Uppdrag och

Läs mer

TRAFIKUTREDNING LIDKÖPING, KORSNING VÄG 44 - KARTÅSGATAN

TRAFIKUTREDNING LIDKÖPING, KORSNING VÄG 44 - KARTÅSGATAN 7001226 TRAFIKUTREDNING LIDKÖPING, KORSNING VÄG 44 - KARTÅSGATAN TRAFIKUTFORMARE: ANDERAS FREDRIKSSON TRAFIKANALYTIKER: ERIK EIDMAR Sweco Sammanfattning Biltema planerar att öppna en ny anläggning i Kartåsens

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

Trafikprognos Sparråsvägen

Trafikprognos Sparråsvägen Trafikprognos Sparråsvägen 2014-04-02 2(10) Beställare Kontakt Kungälv Kommun Björn Carlsson Konsult ÅF Infrastructure AB Uppdragsledare Åsa Nyqvist Trafikprognos Carlos Moran Handläggare Emelie Heijmans

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

Kungsgatan Munksjögatan. S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen

Kungsgatan Munksjögatan. S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen RAPPORT TRAFIKANALYS I SAMBAND MED PLANERING FÖR OMVANDLING AV MUNKSJÖ AB FABRIKSOMRÅDE Kungsgatan Munksjögatan Jordbrovägen GÖTEBORG 1 (31) S w e co Gullbergs Strandgata 3 Box 223 SE-43 14 Göteborg, Sverige

Läs mer

Trafikanalys Västra Ursvik

Trafikanalys Västra Ursvik UPPDRAG Förstudie Västra Ursvik UPPDRAGSNUMMER 7001176 UPPDRAGSLEDARE Björn Jebic UPPRÄTTAD AV Johanna Johansson DATUM 7 REVIDERAT 2016-07-06 Trafikanalys Västra Ursvik Syfte Detta är ett komplement till

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN COOP FASTIGHETER AB PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Falun 2015-04-23 PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Datum 2015-04-23

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg PM 2011-02-25, Revision 2, Bilaga 552220-B17 sid 1(5) Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg Frågeställning I planarbetet för kv Plåten sammanställdes underlag inför en samrådsprocess. En trafikutredning

Läs mer

1 (22) ra04s Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, Stockholm Telefon Telefax

1 (22) ra04s Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, Stockholm Telefon Telefax Trafikkontoret, Stockholms Stad NYA UTFORMNINGSFÖRSLAG: 1. STEG 1 FM, EM 2. STEG 2 FM EM UTAN SPÅRVAGN 3. STEG 2 FM EM MED SPÅRVAGN REVISION B Jeffery Archer Sweco Infrastructure AB STOCKHOLM 2011-02-14

Läs mer

Kapacitetsanalys Ekhagsmotet Jönköping

Kapacitetsanalys Ekhagsmotet Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Kapacitetsanalys Ekhagsmotet Jönköping Jönköping 2014-03-17 Kapacitetsanalys Ekhagsmotet Jönköping Datum 2014-03-17 Uppdragsnummer 1320005340 Utgåva/Status Granskningshandling Malin Ekman

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl UPPDRAG Borås, kv Nejlikan TU UPPDRAGSNUMMER 2392053 UPPDRAGSLEDARE Stefan Andersson UPPRÄTTAD AV Stefan Andersson DATUM Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl Bakgrund Borås

Läs mer

FÖRSKOLA PÅ KV BÅLSTA 1:614

FÖRSKOLA PÅ KV BÅLSTA 1:614 HÅBO KOMMUN FÖRSKOLA PÅ KV BÅLSTA 1:614 Trafikalstringen, konsekvenserna och åtgärdsförslagen April 2008 Medverkande Marie Ahnfors, projektledare Arne Andersson SWECO Morteza Ghoreishi, uppdragsansvarig,

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

TRAFIKUTREDNING I SAMBAND MED FRAMTAGANDET AV NY DETALJPLAN FÖR ÖSTRA DELARNA AV ÖSTRA TORP

TRAFIKUTREDNING I SAMBAND MED FRAMTAGANDET AV NY DETALJPLAN FÖR ÖSTRA DELARNA AV ÖSTRA TORP UDDEVALLA KOMMUN Östra Torp - Trafikutredning UPPDRAGSNUMMER 7001092000 TRAFIKUTREDNING I SAMBAND MED FRAMTAGANDET AV NY DETALJPLAN FÖR ÖSTRA DELARNA AV ÖSTRA TORP GBG STADS- & TRAFIKUTFORMNING ANDREAS

Läs mer

Trafikutredning del av kv. Yrkesskolan

Trafikutredning del av kv. Yrkesskolan Botkyrka kommun Trafikutredning del av kv. Yrkesskolan Reviderad slutrapport Stockholm 2013-09-17 Trafikutredning del av kv. Yrkesskolan Datum 2013-09-17 Uppdragsnummer Utgåva/Status Reviderad slutrapport

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Gällivare kommun Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Malmö 2017-02-22 Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Datum 2017-02-22 Uppdragsnummer 1320022609 Utgåva/Status 1.0 Frida Svedin Catrin

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

Trafikutredning Hagby - Ny kraftvärmeanläggning för E ON. Grontmij AB Väg & Trafik. Rapport 2013-06-17 Rapport uppdaterad 2013-10-06

Trafikutredning Hagby - Ny kraftvärmeanläggning för E ON. Grontmij AB Väg & Trafik. Rapport 2013-06-17 Rapport uppdaterad 2013-10-06 Trafikutredning Hagby - Ny kraftvärmeanläggning för E ON Rapport 2013-06-17 Rapport uppdaterad Grontmij AB Väg & Trafik Rapport 2 (16) Vår referens Väg & Trafik Morteza Ghoreishi Vahid Nouri Arvid Gentele

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

Utredning Emmabodavägen kort sammanfattning

Utredning Emmabodavägen kort sammanfattning Utredning Emmabodavägen kort sammanfattning Projektets bakgrund: Emmabodavägen är planerad att ändra karaktär från industrigata till stadsmässig gata. Trafiksäkerhetsåtgärd för att skydda oskyddade trafikanter,

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Förslag till lokalisering av nytt kraftvärmeverk inom fastigheten Boländerna 13:5 i Uppsala

Förslag till lokalisering av nytt kraftvärmeverk inom fastigheten Boländerna 13:5 i Uppsala Vattenfall AB Heat Nordic Förslag till lokalisering av nytt kraftvärmeverk inom fastigheten Boländerna 13:5 i Uppsala Kompletterande Trafik PM Uppsala 2016-11-25 Förslag till lokalisering av nytt kraftvärmeverk

Läs mer