Stockholmsförsöket 22 augusti juli 2006 Trängselskatt tas ut 3 januari 31 juli Kundtjänst, tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholmsförsöket 22 augusti 2005 31 juli 2006 Trängselskatt tas ut 3 januari 31 juli 2006 www.stockholmsforsoket.se Kundtjänst, tel 0771-29 29 29"

Transkript

1 BLOMQUIST ANNONSBYRÅ FOTO: STOCKHOLMSFOTO (SID 1, 5, 13) Miljöavgiftskansliet Miljöavgiftskansliet är Stockholms stads genomförandekansli för Stockholmsförsöket. Kansliets uppgift är att i samverkan med berörda aktörer planera, genomföra och utvärdera försöket. Uppdraget började i juni 2003 och avslutas vid årsskiftet 2006/2007. Aktuell information om försöket hittar du på Du kan också ringa kundtjänst på telefon Stockholmsförsöket 22 augusti juli 2006 Trängselskatt tas ut 3 januari 31 juli Kundtjänst, tel

2 Varför görs Stockholmsförsöket? Stockholm har länge haft problem med trängsel i biltrafiken, särskilt under rusningstid, det är de flesta samhällsaktörer ense om. Många menar att trafikproblemen är ett hot mot huvudstadsregionens, och därmed landets framtida växtkraft. Trots denna enighet är det svårt att hitta brett förankrade lösningar. Trafiksituationen i Stockholmsregionen har utretts under lång tid och i många olika omgångar utan att det varit politiskt möjligt att nå en långsiktig helhetslösning. Utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar i innerstadsluften beror till stor del på biltrafiken. Koldioxid medför globala klimatförändringar och bidrar till den så kallade Trafiken i Stockholm beräknas öka med 1 2 % varje år. Om inga åtgärder vidtas väntas köerna öka kraftigt under de kommande åren. Källa: SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys), RTK (Regionplane- och trafikkontoret) växthuseffekten. Kväveoxider leder till försurning och övergödning medan kolväten, partiklar och buller ger hälsoproblem. Trots att luften i Stockholm är relativt ren för en storstad, överskrids ändå miljökvalitetsnormerna på flera gator och vägar. Luftföroreningarna orsakar besvär för bland andra astmatiker och allergiker. För Stockholm och dess invånare utgör trafiken idag det största miljöproblemet. Som exempel kan nämnas att biltrafiken svarar för ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen i Stockholm. Under 2004 uppgick vägtrafikens utsläpp av koldioxid till drygt ton i Stockholms stad. Dagens trafikplanerare konstaterar att det inte går att lösa trafikproblemen enbart med nya vägar. Den statliga kommittén Stockholmsberedningen säger i sin utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen att även om 37 miljarder skulle investeras i nya vägar i Stockholms län så skulle trängseln fortsätta att vara stor i vägtrafiken. Även Statens institut för kommunikationsanalys drar i en utredning slutsatsen att de växande trängselproblemen i Stockholmsregionen knappast kan lösas utan åtgärder som vägavgifter, kombinerat med satsningar på förbättrade alternativ till biltrafik, dvs kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Ett fullskaleförsök Den 2 juni 2003 beslutade kommunfullmäktige i Stockholm att hos regeringen begära ett försök med miljöavgifter. Syftet med försöket är att pröva om miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik kan bidra till ett effektivare trafiksystem och bättre miljö. Riksdagen antog den 16 juni 2004 lagen om trängselskatt och den 28 april 2005 beslutade regeringen om att trängselskatt skulle börja tas ut från och med den 3 januari Stockholmsförsöket startade den 22 augusti 2005 med utökad kollektivtrafik och avslutas den 31 juli Den utökade kollektivtrafiken fortsätter året ut. Stockholms stad släpper ut totalt drygt två miljoner ton koldioxid per år. En tredjedel kommer från vägtrafiken. Koldioxidutsläppen är orsak till ett av våra allvarligaste och mest svårlösta miljöproblem: växthuseffekten. Källa: Stockholms stads miljöförvaltning 2 3

3 Försökets mål Stockholmsförsöket består av miljöavgifter/ trängselskatt i kombination med utökad kollektivtrafik och fler infartsparkeringar. De mål som satts upp för försöket är att: trafiken under rusningstid ska minska med procent till och från innerstaden framkomligheten i stockholmstrafiken ska öka utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar ska minska invånarna ska uppleva att stadsmiljön förbättras Bättre flyt i trafiken Innan försöket startade gjordes mer än en halv miljon fordonspassager in och ut ur Stockholms innerstad under en vanlig vardag. Målsättningen är att trafiken ska minska så att alla trafikantgrupper kommer fram snabbare. Förhoppningen är att bussar ska kunna hålla tidtabellen bättre, vilket skulle ge minskad stress för förarna; yrkestrafik och distributionsfordon ska få bättre framkomlighet och lättare att lassa och lossa och även privatbilister och företag ska kunna använda sin tid effektivare än tidigare. Luften i Stockholm är relativt ren för att vara en storstad. Ändå överskrids gränsvärden för tillåtna utsläpp. Trafiken är en av de viktigaste orsakerna och köande bilar förvärrar miljö- och hälsoproblemen. Källa: Stockholms stads miljöförvaltning Bättre stadsmiljö Färre bilar och mindre köer betyder mindre avgaser och därmed också mindre utsläpp av koldioxid, kvävedioxid och partiklar. Luften vi andas i Stockholm är inte så ren som vi skulle vilja. Som det ser ut idag klarar Stockholm varken EU:s gränsvärden eller svenska miljökvalitetsnormer när det gäller luftkvalitet. Det beror främst på utsläpp från vägtrafiken. Luftföroreningarna i Stockholm bedöms ge upphov till cancerfall per år. Dessutom är utsläppen av koldioxid orsak till ett av våra allvarligaste och mest svårlösta miljöproblem: växthuseffekten. Med färre bilar kan gator och delar av gatuutrymmet ge plats för annat än trafik. Färre fordon gör också att trafikbullret minskar; minst människor i Stockholm utsätts för vägtrafikbuller över gränsvärdet 55 db (dba) vid bostaden. Sammantaget ökar förutsättningarna för en trivsammare huvudstad för boende, arbetande och besökande. Väginvesteringar på ca 30 miljarder kronor skulle inte räcka för att lösa trängselproblemen i Stockholm. De växande problemen kan inte lösas utan åtgärder som vägavgifter, kombinerat med satsningar på förbättrade alternativ till biltrafik dvs kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Källa: SIKA: Storstaden och dess transporter, slutrapport. November 1999 (sid ) 4 5

4 Vilka ansvarar för Stockholmsförsöket? Stockholms stad svarar för allmän information om och utvärdering av Stockholmsförsöket, samt samordning med övriga aktörer inom staden. Stockholm Parkering har i uppdrag att förbättra och utöka möjligheterna att infartsparkera i Stockholms kommun. Vägverket har regeringens uppdrag att bygga och driva det tekniska systemet för uppbörden av trängselskatt och att informera om hur man betalar. Storstockholms Lokaltrafik (SL) svarar för den utökade kollektivtrafiken under försöket, utbyggnad av infartsparkeringar i kranskommunerna samt information om detta. Staten står för samtliga kostnader för försöket. Hur används intäkterna från Stockholmsförsöket? Den del av intäkterna som överstiger första årets avskrivningskostnader för statens investeringar för försöket, ca 200 miljoner kronor, betalas tillbaka till länet i form av ytterligare satsningar på kollektivtrafiken. I ett längre perspektiv om trängselskatten permanentas skulle intäkterna kunna användas för mer genomgripande satsningar i kollektivtrafiken, till exempel utbyggnad och förbättringar av spårbunden kollektivtrafik, men även nya vägar. Om alla statliga väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige de närmaste tio åren gick till Stockholm, skulle trängselproblemen ändå vara konstanta eftersom trafikökningen äter upp de förbättringar som görs. Källa: SIKA Utbyggd kollektivtrafik Den 22 augusti 2005 startade SL en statligt finansierad satsning på utökad kollektivtrafik med anledning av Stockholmsförsöket. Den utökade SL-trafiken fortsätter till och med den 31 december nya direktbusslinjer Eftersom det idag finns begränsade möjligheter att få in fler avgångar i spårtrafiken har det främst handlat om att komplettera och avlasta den spårbundna trafiken med nya busslinjer. Grundstommen i kollektivtrafiksatsningen är därför 16 helt nya direktbusslinjer med 197 nya moderna bussar som hämtar resenärer i kranskommunerna och därefter kör direkt in till innerstaden. Direktbussarna körs under högtrafik in till innerstaden på morgonen och tillbaka ut på eftermiddagen/ tidiga kvällen. De nya bussarna är byggda för motorvägstrafik och håller hög kvalitet, bland annat med luftkonditionering, läslampor, säkerhetsbälten och låg entré. Tidigareläggning av två blåbusslinjer I utökningen ingår även start för två sedan tidigare planerade blåbusslinjer mellan Slussen och Orminge respektive Hemmesta. Utökade avgångar i spårtrafiken och på befintliga busslinjer SL har även förstärkt den spårbundna stomtrafiken där det är möjligt, dvs tunnelbanan, pendeltågen, Roslagsbanan, Saltsjöbanan och Lidingöbanan, med nya avgångar. Ett tjugotal befintliga busslinjer har också fått utökad trafik. De nya direktbusslinjerna sträcker sig enligt röd markering på kartan. De nya blåbusslinjerna mot till Orminge och Hemmesta är markerade med heldraget blått. 6 7

5 Utökad infartsparkering Stockholmsförsöket har gjort det möjligt att såväl rusta upp och bygga ut befintliga infartsparkeringar som att bygga nya infartsparkeringar. Stockholm Parkering har förbättrat och utökat möjligheterna att infartsparkera i Stockholms kommun. Bolaget har byggt åtta nya infartsparkeringar, bl a i Farsta och Hökarängen, med ett totalt tillskott om ca 875 parkeringsplatser. Bevakning införs under försöket för att öka säkerheten på infartsparkeringarna. Befintliga och planerade/utbyggda infartsparkeringar Spånga 1 Johannelund Vällingby 6 Råcksta 7 8 Åkeshov Rampljuset 9 Brommaplan Frescati 10 Rågsved 11 Ropsten Stockholm Central 3 2 Globen Blåsut Älvsjö Fruängen 17 Bandhagen Farsta Centrum Trollbäcken Befintliga Planerade Planerad utbyggnad Bilavgaserna leder inte bara till negativa konsekvenser för naturen utan också till besvär för människor. Framför allt för astmatiker, allergiker och andra personer som är känsliga för luftföroreningar. Ett stort antal stockholmare är utsatta för kväveoxidhalter som överstiger gällande gränsvärden. Luftföroreningarna i Stockholm bedöms ge upphov till cancerfall per år. Källa: Stockholms stads miljöförvaltning, Naturvårdsverket SL, som ansvarar för infartsparkeringarna i övriga länet, har inom ramen för Stockholmsförsöket utökat sina infartsparkeringsplatser med 1392 platser, fördelade på 23 olika parkeringar. Av dessa är 14 parkeringar helt nya. SL:s parkeringar är redan sedan tidigare gratis. Under perioden 1 november 2005 till och med 31 juli 2006, när Stockholmsförsöket avslutas, är även samtliga Stockholm Parkerings infartsparkeringar avgiftsfria för den som har giltigt SL-kort. Kort som gäller är 30-dagarskort, Säsongskort, Årskort, 3-dygnskort, 1-dygnskort samt 30-dagarskort till och från Bålsta Utvärderingsresultat till och med maj 2006 Maj 2005 Maj 2006 Biltrafiken har minskat % Biltrafiken till och från innerstaden har under februari maj minskat med ungefär fordonspassager per dag under vardagar kl , jämfört med samma period Det motsvarar cirka procent. Målet för Stockholmsförsöket är att biltrafiken ska minska med procent över innerstadssnittet. Minskningen har alltså hittills varit lite större än förväntat. -21 % -22 % Innerstaden -23 % -13 % -23 % Minskning i biltrafiken till och från innerstaden i maj, vardagar , jämfört med maj Siffrorna från söder, väster och norr är genomsnitt från flera infarter. Antal bilar som passerat per timme över avgiftssnittet in mot innerstaden under vardagar. Minskningen är procentuellt sett något mindre i morgonrusningen och något större under eftermiddagsrusningen. En trolig delförklaring är att eftermiddagstrafiken i högre grad utgörs av fritidsresor (besök, nöjen, inköp), där det är lättare att byta resmål. En annan förklaring kan vara att fler är mer bundna av tidsrestriktioner under morgonen än under kväll och eftermiddag. 8 9

6 200 % 150 % Ökad trängsel under våren. Men betydligt lägre än Trafiken och trängseln ökade under april och maj jämfört med vintermånaderna. Trängseln ökade också av fler fotgängare och cyklister. Trafiken ökar alltid under våren, men trängseln i år har ändå varit betydligt lägre jämfört med samma period 2005, såväl i innerstaden som på infarterna. Vecka 15 23, våren 2005 Vecka 16 17, april 2006 Vecka 18 20, maj 2006 Något ökad trafik på Essingeleden Biltrafiken på E4/Essingeleden var under april något högre jämfört med samma månad förra året. I maj var den ungefär lika stor eller 3 5 procent högre, beroende på mätplats, jämfört med maj Restiderna var ungefär desamma eller något längre jämfört med samma tid Trafiken i Södra Länken har ökat. Men det går inte att avgöra hur mycket som beror på försöket då ökningen pågått ända sedan länken öppnade i oktober Restiderna i Södra Länken är längre än förra året, i synnerhet västerut på morgonen och österut på eftermiddagen. % Bra beslut Dåligt beslut Vet ej Bra beslut Dåligt beslut Vet ej Hösten 2005 Maj 2006 Andelen länsinvånare som anser att det är ett bra respektive dåligt beslut att genomföra försöket (500 svar per månad). Trängselskatt 28 kr per dag och bil Under april togs cirka skattebeslut per dag, med en genomsnittlig skatt på 28 kr per fordon. Totalintäkten var cirka 54 miljoner kronor. Ungefär 95 procent betalades i tid. Bilägarna begärde omprövning för ett av tusen skattebeslut. Flest privatbilar från Stockholm Privatägda fordon stod under april för 58 procent av de beskattade passagerna och övriga fordon för 42 procent. Av privatbilarnas beskattade passager gjordes 42,3 procent av bilar från Stockholms stad, 49,3 procent från övriga kommuner i länet och 8,4 procent från övriga län. 100 % 50 % A B C Trängsel under morgonrusningen jämfört med våren 2005 (genomsnittlig restidsförlängning i procent jämfört med nattetid). A) Innerstaden B) Inre infarter in C) Yttre infarter in. Avgifternas trafikminskande effekt har minskat något över tiden (februari -24%, mars -23%, april -22%, maj -22%). I och med vårens ankomst ökar trafiken, vilket den gör varje år Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Antal fordonspassager per vardagsmedeldygn på E4 vid A) Gröndalsbron B) Frösundabacke C) Midsommarkransen. Fler länsbor positiva till försöket Vi har frågat länsinvånarna om de tycker att det är ett bra eller dåligt beslut att genomföra försöket. Hösten 2005 svarade en majoritet att det var ett dåligt beslut. Men under våren har allt fler blivit positiva. Under april tyckte en majoritet att det är ett bra beslut. Fler åker kollektivt till innerstaden SL hade under maj ca fler resenärer per dag till innerstaden, en ökning med 9 procent. Ökningen var störst i tunnelbanan och busstrafiken. 61procent av vaneresenärerna var nöjda med SL-tafiken, 3 procent färre än i maj På de nya busslinjerna var 87 procent av resenärerna nöjda. Antalet infartsparkerare har ökat. I snitt användes 75 procent av länets cirka infarts-p-platser under maj, men beläggningen växlar och vissa parkeringar är fulla. Stockholm 42,3 % Österåker 1,7 % Nacka 6 % Sundbyberg 1,4 % Huddinge 3,9 % Södertälje 1,3 % Lidingö 3,8 % Ekerö 1,3 % Haninge 3,4 % Uppl. Väsby 1,2 % Täby 3,4 % Vallentuna 1 % Solna 3,0 % Vaxholm 1 % Sollentuna 2,8 % Nynäshamn 0,7 % Tyresö 2,5 % Sigtuna 0,7 % Danderyd 2,5 % Norrtälje 0,6 % Botkyrka 2,4 % Uppl. Bro 0,5 % Värmdö 2,2 % Salem 0,4 % Järfälla 1,7 % Nykvarn 0,1 % Andelar av beskattade passager gjorda av privatägda fordon. Bilar registrerade i kommunerna i Stockholms län. (Värdena är ungefärliga och ska ses som en indikation.) 10 11

7 Länsinvånarna tycker att trängseln har minskat Länsinvånarna svarade under januari maj 2006 att det är mindre problem med trängsel i biltrafiken, jämfört med före trängselskattens införande (se diagram nedan). Andelen länsinvånare som anser att det finns stora problem har minskat och andelen som anser att det inte finns problem med trängsel har ökat. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Bland de länsinvånare som gjort en bilresa under avgiftstid till eller från innerstaden under de senaste två vardagarna är mönstret detsamma (se diagrammet längst ned på sidan). Bland dessa bilåkare har de som anser att trängseln är ett stort problem ungefär halverats jämfört med i höstas, medan andelen som anser att trängseln inte är ett problem ungefär har fördubblats. Sept 05 Okt 05 Nov 05 Dec 05 Jan 06 Feb 06 Mar 06 Apr 06 Maj 06 Inga problem Vissa problem Stora problem Vet ej Trängselskatt Vilka tider är det trängselskatt? När trängseln i stockholmstrafiken är som värst, under morgon- och eftermiddagsrusningen, brukar resorna till och från innerstaden ta betydligt längre tid än under resten av dagen. En viktig del av försöket är därför att se om det går att styra om delar av biltrafiken till andra tider. Den som tar bilen till eller från innerstan på vardagar får därför betala trängselskatt mellan halv sju på morgonen och halv sju på kvällen. Avgiften är 10, 15 eller 20 kr per passage (högst avgift under rusningstid) och max 60 kr per dag. Kvällar, nätter och helger är avgiftsfria. Tidsintervall Avgift kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Maxavgift 60 kr/dag och fordon Andel av länsinvånarna som tycker att det är olika grad av problem med trängsel i biltrafiken till, från eller i Stockholms innerstad under vardagar klockan Bilköerna i Stockholmsregionen kostar näringslivet mellan tre och åtta miljarder kronor per år. Källa: TFK (Institutet för transportforskning) med flera 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Sept 05 Okt 05 Nov 05 Dec 05 Jan 06 Feb 06 Mar 06 Apr 06 Maj 06 Inga problem Vissa problem Stora problem Vet ej Andel av länsinvånarna som gjort bilresor under avgiftstid under de två senaste vardagarna, som tycker att det är olika grad av problem med trängsel i biltrafiken till, från eller i Stockholms innerstad under vardagar klockan

8 Hur registreras en passage? Under Stockholmsförsöket registreras passager vid betalstationerna automatiskt genom fotografering av bilens registreringsskylt, och dessutom elektroniskt för de bilar som har en transponder, dvs en fordonsdosa. Vägtrafiken i Stockholm svarar för en stor andel av de totala luftutsläppen i Stockholm. Det gäller flera viktiga föroreningar som kolmonoxid (ca 90%), kolväten (ca 45%) och kväveoxider (ca 45 %). Källa: Stockholms stads miljöförvaltning Miljöavgifter tas ut även vid utfart för att kunna tidsstyra trafiken ut ur staden. De som ska ut kör en sträcka inom innerstaden och bidrar då till trafikmängden. Särskilt på eftermiddagarna är det trängsel ut ur staden. betalas i tid kommer en påminnelse per post där en expeditionsavgift på 70 kr påförts. Om skatt och expeditionsavgift inte betalas inom fyra veckor efter passage påförs en tillläggsavgift på 500 kr. På natten efter passage gör datorerna skattebesluten och dagen efter kan du gå in på på Mina skattebeslut för att se hur mycket trängselskatt du är skyldig. Du loggar in med ditt registreringsnummer och den behörighetskod som finns på bilens registreringsbevis. Karta över betalstationernas placering. Betalstationer 1 Danvikstull 2 Skansbron 3 Skanstullsbron 4 Johanneshovsbron 5 Liljeholmsbron 6 Stora Essingen 7 Lilla Essingen 8 Trafikplats Fredhäll/ Drottningholmsvägen 9 Trafikplats Lindhagensgatan 10 Ekelundsbron 11 Klarastrandsleden 12 Trafikplats Karlberg/ Tomtebodavägen 13 Solnabron 14 Norrtull 15 Roslagsvägen 16 Gasverksvägen 17 Lidingövägen 18 Norra Hamnvägen Betalningssätt Det finns olika sätt att betala trängselskatt och var och en väljer det sätt som passar de egna resvanorna bäst. Det enklaste är att skaffa transponder och betala via autogiro. Då överförs skatten automatisk i rätt tid till Vägverkets konto. Trängselskatt kan också betalas över disk på Pressbyrån och 7-Eleven i hela landet (ingen extra avgift utgår), samt på internetbanker, via bankernas kuverttjänster, på bankkontor och med kredit- och betalkort över internet. Den som väljer att betala på annat sätt än via autogiro, måste själv komma ihåg att betala i rätt tid, det skickas ingen räkning. Trängselskatt betalas i efterskott och ska finnas på Vägverkets konto för trängselskatt inom 14 dagar efter passage. Om trängselskatten inte Undantagna från trängselskatt Följande trafikantgrupper är undantagna: Utryckningsfordon Utlandsregistrerade fordon Diplomatfordon Militära fordon Bussar med en totalvikt över 14 ton Miljöbilar Taxibilar Motorcyklar Alla som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade, samt färdtjänstfordon, kan ansöka om befrielse från trängselskatt. Essingeleden är avgiftsbefriad. Dessutom är bilresor till och från Lidingö avgiftsbefriade om bilen passerar två skilda betalstationer, varav den ena är någon av stationerna vid Ropsten och tiden mellan passagerna inte överstiger 30 minuter. Trafikens miljöstörningar, inklusive sjukskrivningar på grund av hälsoeffekter av luftföroreningar, bedöms kosta samhället tre miljarder kronor per år enbart i Stockholm stad. Källa: Stockholms stads miljöförvaltning 14 15

9 Utvärdering av Stockholmsförsöket Folkomröstning avgör en eventuell fortsättning Regeringen har givit Stockholms stad i uppdrag att genomföra en utvärdering av försöket för att ge svar på i vilken utsträckning försökets mål uppnås, samt för att få ett underlag för att kunna studera effekterna. Dessutom ger utvärderingarna ett bra faktaunderlag till den kommande folkomröstningen. Såväl före som under försöket utförs en mängd mätningar och undersökningar. Vad är det som utvärderas? Ett utvärderingsprogram har utarbetats i samråd med Vägverket, Landstingets Regionplane- och trafikkontor, Storstockholms Lokaltrafik (SL), specialiserade fristående konsultföretag, olika forskningsinstitutioner och vissa av stadens förvaltningar. De områden som utvärderas är bland annat: Länsinvånarnas resvanor Biltrafiken Kollektivtrafiken Gång- och cykeltrafiken Miljö- och hälsoeffekter Trafiksäkerhet Fördelningseffekter Näringsliv och regional ekonomi Samhällsekonomi Kunskaper om och attityder till Stockholmsförsöket Vilka utför mätningarna? Mätningar av luftkvalitet, buller och trafikflöden som redan tidigare görs av Miljöförvaltningen, Trafikkontoret, Storstockholms Lokaltrafik samt Vägverket utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. På andra områden görs mätningar särskilt för försöket, till exempel extra mätningar av trafikflöden, restider, resmönster samt näringslivseffekter. Dessa genomförs av olika konsultföretag som är specialiserade inom respektive område, t ex Trivector, Transek, SWECO, ÅF, Handelns Utredningsinstitut och Inregia. Mätningarna utförs på uppdrag av Stockholms stads miljöavgiftskansli. Hur redovisas resultaten? Resultaten och analyserna från de olika delstudierna och projekten redovisas i rapporter. De presenteras också i en sammanfattande rapport (juni 2006) där även en analysgrupp bestående av experter ger en helhetsbedömning av effekterna av Stockholmsförsöket. Samtliga rapporter finns på webbplatsen. Miljöavgiftskansliet redovisar dessutom varje månad på Stockholmsförsökets webbplats ( månadsindikatorer för biltrafiken, kollektivtrafiken, beläggningen på infartsparkeringarna, index från cityhandelns omsättning, samt enkätsvar om länsinvånarnas attityd till försöket och uppfattning om biltrafiksituationen. Analysgruppen presenterar samtidigt en sammanfattande analys av den gångna månaden. Detta för att ge medborgarna möjlighet att fortlöpande följa Stockholmsförsökets effekter. Kommunfullmäktige har beslutat genomföra en folkomröstning om miljöavgifter/trängselskatt i Stockholms kommun i samband med Stockholmsförsöket Telefon: valet den 17 september Alla partier i Stockholms kommunfullmäktige har lovat att följa folkomröstningens resultat. Telefonnummer och webbplatser Vägverket Telefon: Stockholms Stads Miljöavgiftskansli Telefon: Infartsparkeringar Storstockholms lokaltrafik (SL) Telefon:

10 Lagen om trängselskatt SFS nr: 2004:629 Departement/myndighet: Finansdepartementet Rubrik: Lag (2004:629) om trängselskatt Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:897 /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser 1 Trängselskatt skall betalas till staten enligt denna lag. 2 Skatteverket är beskattningsmyndighet. För beskattningsmyndighetens räkning skall Vägverket, genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, besluta om trängselskatt, expeditionsavgift och tilläggsavgift samt verkställa uppbörd av sådan skatt och avgift, om inte annat följer av 15 eller Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Skattepliktiga fordon 4 Trängselskatt betalas för bil som när skattskyldigheten inträder enligt 9 1. är införd i vägtrafikregistret, eller 2. brukas med stöd av saluvagnslicens. 5 /Upphör att gälla U: / Skattepliktig är inte 1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige, 2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret, 3. buss med en totalvikt av minst 14 ton, 4. bil som enligt uppgift i vägtrafikregistret används i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490), 5. bil som är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet, alkohol eller annan gas än gasol, eller 6. bil som enligt 6 eller 7 undantagits från skatteplikt. Lag (2004:1037). 5 /Träder i kraft I: / Skattepliktig är inte 1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige, 2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret, 3. buss med en totalvikt av minst 14 ton, 4. bil som enligt uppgift i vägtrafikregistret används i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490), 5. bil som är utrustad med teknik för drift a) helt eller delvis med elektricitet eller annan gas än gasol, eller b) med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller 6. bil som enligt 6 eller 7 undantagits från skatteplikt. Lag (2005:897). Befrielse från skatteplikt i vissa fall 6 Skatteverket skall efter ansökan från den som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer besluta om att till följd av parkeringstillståndet undanta en viss bil från skatteplikt. Befrielse från skatteplikt enligt första stycket får inte medges om bilen enligt anteckning i vägtrafikregistret används i yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490). 7 Skatteverket skall efter ansökan från den som enligt 8 är bilens ägare besluta om att undanta bil med en totalvikt som understiger 14 ton, som används för färdtjänst enligt lagen (1997:735) om riksfärdtjänst eller enligt lagen (1997:736) om färdtjänst, från skatteplikt. Skattskyldighet 8 Skattskyldig är ägaren av bilen. Som ägare av bilen anses 1. den som när skattskyldigheten inträder är eller bör vara upptagen i vägtrafikregistret som ägare, eller 2. i fråga om bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som när skattskyldigheten inträder innehar licensen. Skattskyldighetens inträde 9 Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av en sådan betalstation som anges i bilagan till denna lag. Skattens omfattning 10 Närmare bestämmelser om var och när skatt tas ut samt skattens storlek anges i bilagan till denna lag. Beskattningsbeslut 11 Ett beskattningsbeslut skall fattas för varje bil, för vilken skattskyldighet enligt 9 har inträtt. Varje beslut skall avse ett kalenderdygn. Om beslut om skatt eller avgift har blivit uppenbart oriktigt på grund av misstag vid den automatiserade behandlingen, skall den myndighet hos vilken behandlingen utförts besluta om rättelse. Betalningstid 12 Trängselskatt skall utan uppmaning betalas senast den fjortonde dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt.* Expeditionsavgift m.m. 13 Om skatten inte har betalats inom den tid som anges i 12, skall en expeditionsavgift påföras den skattskyldige. Den skattskyldige skall skriftligen uppmanas att senast fyra veckor efter dagen då skattskyldigheten har inträtt betala skatten och expeditionsavgiften. Om skattskyldigheten har inträtt vid flera tillfällen under samma kalenderdygn, skall uppmaningen avse den sammanlagda obetalda skatten för dygnet. Regeringen får besluta föreskrifter om expeditionsavgiftens storlek. Tilläggsavgift 14 Om trängselskatt eller expeditionsavgift inte betalas inom den tid som angetts i en uppmaning enligt 13 första stycket, skall en särskild avgift (tilläggsavgift) påföras den skattskyldige med 500 kronor. Tilläggsavgift får påföras högst en gång per bil och kalenderdygn. Tilläggsavgift, obetald trängselskatt och obetald expeditionsavgift skall betalas senast en månad från dagen för beslutet om tilläggsavgift. Omprövning av beslut m.m. 15 Beskattningsmyndigheten skall ompröva och meddela beslut om sådan skatt eller avgift som avses i 11-14, om den skattskyldige begär det eller det finns andra skäl. Skatt eller avgift som har beslutats enligt första stycket skall betalas inom den tid som beskattningsmyndigheten bestämmer. Om trängselskatt har betalats utan föregående betalningsuppmaning, skall en begäran om omprövning ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast tre veckor efter det att betalningen har skett. I annat fall skall en begäran om omprövning ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast två månader efter det att beslut om expeditionsavgift eller tilläggsavgift har fattats Inbetalning av skatt och avgift 16 Inbetalning av skatt och avgift skall göras genom insättning på ett särskilt konto för skatte- och avgiftsbetalningar enligt denna lag. Skatten och avgiften anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot. Anstånd med betalning 17 Bestämmelserna i 60 och 60 a fordonsskattelagen (1988:327) skall tillämpas i fråga om anstånd med betalning av skatt och avgift enligt denna lag. Med skatt avses även expeditionsavgift och med skattetillägg skall då i stället avses tilläggsavgift. Befrielse och återbetalning 18 Beskattningsmyndigheten får, självmant eller efter ansökan av den skattskyldige, besluta att trängselskatt, expeditionsavgift eller tilläggsavgift helt eller delvis inte skall tas ut, eller skall återbetalas, om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatten eller avgiften. Överklagande 19 Beslut som avses i 15, 17 och 18 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Beslut som avses i 6 och 7 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den sökande eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas. 20 Överklagande av den skattskyldige eller av sökanden skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten inom tre veckor från den dag då den skattskyldige eller sökanden fick del av beslutet. Överklagande av allmänna ombudet skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten inom tre veckor från dagen för det överklagade beslutet. Det allmänna ombudet får föra talan till den skattskyldiges förmån. Ombudet har då samma behörighet som den skattskyldige. Beskattningsmyndigheten skall snarast ompröva det överklagade beslutet. Detta gäller dock inte om överklagandet skall avvisas. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 21 Vid handläggning i länsrätt av mål om tilläggsavgift skall muntlig förhandling hållas, om den skattskyldige begär det. Muntlig förhandling behövs dock inte, om det finns anledning att anta att tilläggsavgiften inte kommer att tas ut. 22 En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut enligt denna lag inverkar inte på skyldigheten att betala den skatt eller avgift som omprövningen eller överklagandet avser. Verkställighet 23 Om skatt eller avgift enligt denna lag inte betalas i rätt tid, skall den lämnas för indrivning. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken. Övergångsbestämmelser 2004: Denna lag, utom bilagan till lagen, träder i kraft den 1 januari Bilagan till lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer och gäller till och med utgången av juli 2006, men tillämpas även därefter för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 augusti /Bilagan träder i kraft I: / Bilaga avseende Stockholms kommun Bilaga avseende Stockholms kommun 1. Karta av vilken framgår var de skattebelagda betalstationerna skall placeras. (Kartan finns inte med här.) 2. Trängselskatt skall betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag skall dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen skall bestämmas av timmen och den påbörjade minuten. Tider Skattebelopp klockan kronor Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil skall högst uppgå till 60 kronor. 4. Skattskyldigheten enligt 9 inträder inte om en bil vid passage till eller från Lidingö kommun passerar två skilda betalstationer, varav den ena skall utgöras av någon av betalstationerna vid Ropsten, och tiden mellan passagerna inte överstiger 30 minuter. Lag (2005:547). 18 *Ändrades från 1 den juni 2006 från 5 dagar till 14 dagar. 19

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om trängselskatt; SFS 2004:629 Utkom från trycket den 30 juni 2004 utfärdad den 17 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Trängselskatt

Läs mer

Trängselskatt presentation SWE. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006

Trängselskatt presentation SWE. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Trängselskatt presentation 060125 SWE 1 Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Trängselskatt presentation 060125 SWE 2 Försöket med trängselskatt - en del av Stockholmsförsöket

Läs mer

Projekt Trängselskatt. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006

Projekt Trängselskatt. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Projekt Trängselskatt 1 Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Projekt Trängselskatt 2 Stockholmsförsökets tre delar Fler infartsparkeringar byggs Kollektivtrafiken byggs ut Miljöavgift/trängselskatt

Läs mer

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt i Stockholm Trängselskatt i Stockholm 3 januari 31 juli 2006 Detta är försöket med trängselskatt i Stockholm Under perioden 3 januari 31 juli 2006 ska ägare till svenskregistrerade fordon betala trängselskatt om fordonet

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Baspresentation ver 3.1. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006

Baspresentation ver 3.1. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Baspresentation ver 3.1 1 Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Baspresentation ver 3.1 2 Stockholmsförsökets tre delar Fler infartsparkeringar byggs Kollektivtrafiken byggs ut

Läs mer

Promemoria. Införande av regler om expeditionsavgift i trängselskattelagen. Promemorians huvudsakliga innehåll. Finansdepartementet.

Promemoria. Införande av regler om expeditionsavgift i trängselskattelagen. Promemorians huvudsakliga innehåll. Finansdepartementet. Finansdepartementet Dnr Fi2009/4874 2009-06-25 Promemoria Införande av regler om expeditionsavgift i trängselskattelagen Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att den som inte betalar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om infrastrukturavgifter på väg; utfärdad den 19 december 2014. SFS 2014:1564 Utkom från trycket den 30 december 2014 Regeringen föreskriver 1 följande. Innehåll och

Läs mer

Trängselskatt presentation 050613 SWE. Vägverket Försöket med trängselskatt - en del av Stockholmsförsöket

Trängselskatt presentation 050613 SWE. Vägverket Försöket med trängselskatt - en del av Stockholmsförsöket Trängselskatt presentation 050613 SWE 1 Vägverket Försöket med trängselskatt - en del av Stockholmsförsöket Trängselskatt presentation 050613 SWE 2 Stockholmsförsökets tre delar Miljöavgift/trängselskatt

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Bakgrund. Gällande reglering. Utredning avseende trängselskatter skatteplikt och betalning

Bakgrund. Gällande reglering. Utredning avseende trängselskatter skatteplikt och betalning FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-13 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-008 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Promemoria. Nya regler om trängselskatt. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Nya regler om trängselskatt. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Nya regler om trängselskatt Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian lämnas förslag på ändringar i lagen (2004:629) om trängselskatt. Förslaget innebär att det nuvarande miljöbilsundantaget

Läs mer

Fakta och resultat från Stockholmsförsöket

Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Fakta om utvärderingen av Stockholmsförsöket Vad är det som utvärderats? Ett utvärderingsprogram utarbetades i samråd med Vägverket, Landstingets Regionplane- och trafi kkontor, Storstockholms Lokaltrafi

Läs mer

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt i Stockholm Trängselskatt i Stockholm 1 Vatten delar Stockholm Vatten delar Stockholm All trafik genom staden leds över ett fåtal hårt belastade broar och leder Enbart Essingeleden trafikeras av cirka 150 000 fordon/dygn

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= == Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet Christer

Läs mer

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs 2006-01-12 Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs De första skattebesluten för försöket med trängselskatt förföll till betalning den 9 januari 2006. Vägverket kommer dock att avvakta

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMSJNO== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMRJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket Resultat från intervjuer med boende i Stockholms län juni 2005 Utrednings- och statistikkontoret Hans-Åke Gustavsson

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMS=MQJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006

Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 BETALNING För hur lång tid tillbaka finns information om skattebeslut på sidan "Mina skattebeslut?

Läs mer

Trängselskatt och förvaltningslagens bestämmelser

Trängselskatt och förvaltningslagens bestämmelser Trängselskatt och förvaltningslagens bestämmelser Promemoria 2006-11-28 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt...4

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMS=MPJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Förändrad trängselskatt i Stockholm. Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Förändrad trängselskatt i Stockholm. Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Förändrad trängselskatt i Stockholm Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Peter Norman Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Analys av trafiken i Stockholm

Analys av trafiken i Stockholm Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005 2008 SAMMANFATTNING TRAFIKKONTORET www.stockholm.se/trangselskatt 2009-09-21 Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Lag. om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter;

Lag. om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter; Svensk författningssamling Lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter; SFS 2014:1470 Utkom från trycket den 19 december 20142 utfärdad den 11 december 2014. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:109

Regeringens proposition 2006/07:109 Regeringens proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm Prop. 2006/07:109 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2007 Fredrik Reinfeldt Anders

Läs mer

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007 Siamak Baradaran Trafikkontoret/Stockholm stad 2007-11-23 siamak.baradaran@tk.stockholm.se +46-8 508 279 09 +46-761 22 79 09 Leif Carlsson Vägverket region Stockholm Leif.carlsson@vv.se +46-8 757 66 78

Läs mer

PROMEMORIA Bilaga till dnr /113. Betalningslösning för trängselskatt

PROMEMORIA Bilaga till dnr /113. Betalningslösning för trängselskatt PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2016-02-22 131 31809-15/113 Betalningslösning för trängselskatt 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 4 Ordlista... 7 1 Författningsförslag

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden Stadsledningskontoret Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr SLK 001-1000/2013 Dnr TK T2013-000-03728:1 Dnr MF 2013-9203 Sida 1 (5) 2013-07-03 Handläggare Stadsledningskontoret Anton Västberg Telefon: 08-508 293

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Innehåll. Trängselskatt del i Stockholmsförsöket 5

Innehåll. Trängselskatt del i Stockholmsförsöket 5 Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari 31 juli 2006 Innehåll Trängselskatt del i Stockholmsförsöket 5 Försöket med trängselskatt en överblick 7 Lag om trängselskatt 8 Rättslig prövning 8 Organisation

Läs mer

Q&A för trängselskatten

Q&A för trängselskatten 1 Q&A för trängselskatten Generella svar på fem vanliga frågor 1. Varför infördes trängselskatt på Essingeleden när naturliga alternativvägar saknas? Eftersom Essingeleden är den viktigaste nordsydliga

Läs mer

Stockholms trängselavgifter

Stockholms trängselavgifter Stockholms trängselavgifter Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, Centrum för Transportstudier, KTH WSP Analys & Strategi (fd. Transek) Ordförande i Analysgruppen för utvärdering av Stockholmsförsöket

Läs mer

RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0. Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport

RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0. Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0 Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport Dokumentinformation Titel: Stockholmsförsökets effekter på

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:151

Regeringens proposition 2004/05:151 Regeringens proposition 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt Prop. 2004/05:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2005 Göran Persson Pär Nuder (Finansdepartementet)

Läs mer

Nulägesbeskrivning av infartsparkeringar och P-hus i Stockholms

Nulägesbeskrivning av infartsparkeringar och P-hus i Stockholms Nulägesbeskrivning av infartsparkeringar och P-hus i Stockholms län Rapport 2005:20 10 maj 2005 version 1.1 Dokumentinformation Titel Nulägesbeskrivning av infartsparkeringar och P-hus i Stockholms län

Läs mer

DOM. 2006-05- 3 1 Meddelad i Stockholm. SAKEN Skatt m.m. enligt lagen (2004:629) om trängselskatt

DOM. 2006-05- 3 1 Meddelad i Stockholm. SAKEN Skatt m.m. enligt lagen (2004:629) om trängselskatt A KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2006-05- 3 1 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 3308-06 KLAGANDE X AB MOTPART Skatteverket Trängselskattesektionen 701 87 Örebro ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

Promemoria om nya regler och beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. Remiss från Finansdepartementet Remisstid 17 oktober 2007

Promemoria om nya regler och beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. Remiss från Finansdepartementet Remisstid 17 oktober 2007 PM 2007: RII (Dnr 314-2746/2007) Promemoria om nya regler och beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. Remiss från Finansdepartementet Remisstid 17 oktober 2007 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

skyltar, transpondrar och tullkepor

skyltar, transpondrar och tullkepor skyltar, transpondrar och tullkepor Stockholmsförsöket i Stadsmuseets samlingar 7 2 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u Skyltar som numera finns i Stadsmuseets samlingar. Foto: Ramón Maldonado, 2008,

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 december 2007 Mats Odell Rolf Bohlin (Finansdepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:76

Regeringens proposition 2013/14:76 Regeringens proposition 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm Prop. 2013/14:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 2014

Läs mer

Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015

Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015 Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015 stockholm.se Stockholmstrafiken 2014 Maj 2015 Dnr:T2015-00962 Utgivningsdatum: 2015-05-21 Utgivare: Stockholms Trafikkontor Kontaktperson: Tobias Johansson Omslagsfoto:

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3). Svar på remiss

Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3). Svar på remiss Daniel Firth Trafikplanering 08-508 261 24 daniel.firth@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-04-18 Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3).

Läs mer

Vägtrafikskattelag (2006:227)

Vägtrafikskattelag (2006:227) Skatter m.m./vägtrafikskatt 1 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 [7001] Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt ska betalas till staten för vissa fordon enligt denna lag.

Läs mer

Vägverket publikation 2003:95

Vägverket publikation 2003:95 VEM VINNER OCH VEM FÖRLORAR PÅ TRÄNGSELAVGIFTER? FÖRDELNINGSEFFEKTER AV TRÄNGSELAVGIFTER I STOCKHOLM Vägverket publikation 2003:95 FÖRDELNINGSEFFEKT AV AVGIFTER Med fördelningseffekter avses hur olika

Läs mer

VÄGTRAFIKSKATT. Innehållsförteckning [ ]

VÄGTRAFIKSKATT. Innehållsförteckning [ ] VÄGTRAFIKSKATT Allm. anm. Om vägtrafikbestämmelser, se [8001] o.f. Innehållsförteckning [ ] Vägtrafikskattelag (2006:227)... 7001 Vägtrafikskatteförordning (2006:242)... 7101 Lag (1997:1137) om vägavgift

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2014/2227 Författningsförslag avseende förslaget i hemställan från Göteborgs Stad och Trafikverket om förändringar av trängselskatten i Göteborg September

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm. 2016-01-20 Förändringar av systemet för trängselskatt I mars 2014 beslutade riksdagen om

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Innehåll 1 [6601] Denna lag innehåller

Läs mer

UTVÄRDERING AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS EFFEKTER PÅ BILTRAFIKEN

UTVÄRDERING AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS EFFEKTER PÅ BILTRAFIKEN EFFEKTER PÅ BILTRAFIKEN RAPPORT JUNI 2006 2 Rapport Kort sammanfattning I denna rapport presenteras analysresultaten av mätningar 1 av biltrafik som Stockholms stads Trafikkontor har genomfört för utvärdering

Läs mer

Bilaga 2: Stockholm Parkerings infartsparkeringar

Bilaga 2: Stockholm Parkerings infartsparkeringar 1 Bilaga 2: Stockholm Parkerings infartsparkeringar Namn Läge Antal Anmärkning Bandhagen Trollesundsvägen 28 Permanent besöks- och infartsparkering i anslutning till Bandhagens centrum och tunnelbanan.

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:145

Regeringens proposition 2003/04:145 Regeringens proposition 2003/04:145 Trängselskatt Prop. 2003/04:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 april 2004 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet)

Läs mer

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Resultat från intervjuer med boende i Stockholms

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete; SFS 2009:194 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

(fr14ejin t 1 2)e(fr14in t 1 2) (fr10ejin t 1 2)e(fr10in t 1 2)

(fr14ejin t 1 2)e(fr14in t 1 2) (fr10ejin t 1 2)e(fr10in t 1 2) 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period? efter Fr1_1 efter Fr1_1 Fr1_1 Antal Summa % Fr1_1 Antal Summa % ja 187 98 ja 383 96 nej 4 2 nej

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

DOM 2007-01- 1 1. Meddelad i Stockholm. Skatteverket Trängselskattesektionen 106 61 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM 2007-01- 1 1. Meddelad i Stockholm. Skatteverket Trängselskattesektionen 106 61 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 DOM 2007-01- 1 1 Meddelad i Stockholm Sida 1 (2) Mål nr 5648-06 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket Trängselskattesektionen 106 61 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrätten

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Skatteverkets utfärdade föreskrifter m.m. i frågan gällande per den 1 januari 2013 finns intagna i denna utgåva.

Skatteverkets utfärdade föreskrifter m.m. i frågan gällande per den 1 januari 2013 finns intagna i denna utgåva. Förord 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket. Förutom författningar om vägtrafikskatt, vägavgift och trängselskatt innehåller samlingen ett antal författningar som har anknytning

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-11-02 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ny vägtrafikskattelag Enligt en

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2010

Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2010 Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2010 ISBN 9789186525088 SKV 507 utgåva 14 Edita i Västerås 2010 Förord 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket. Förutom författningar

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket?

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? 2006:25 Arbetsresor från Mälardalen Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? KORT SAMMANFATTNING Under mars månad 2006 passerade i genomsnitt ungefär

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2012

Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2012 Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2012 ISBN 9789186525590 SKV 507 utgåva 16 Elanders Sverige 2012 Förord 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket. Förutom författningar

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2014:1566 Utkom från trycket den 30 december 2014 utfärdad den 19 december 2014. Regeringen förskriver

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-16 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Vägtrafikskattelag; utfärdad den 30 mars 2006. SFS 2006:227 Utkom från trycket den 20 april 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande 2. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer