Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik"

Transkript

1 2005:9 Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik Datainsamling före försökets genomförande

2

3 FÖRORD På uppdrag av Miljöavgiftskansliet i Stockholms Stad har Transek AB genomfört en föremätning avseende distributionstransporter och renhållningstransporter i Stockholms län inför försöket med trängselskatt/miljöavgifter i Stockholms Stad. Projektledare på Transek AB är Stehn Svalgård. Janne Henningsson har också medverkat i projektet. Kontaktperson på Miljöavgiftskansliet har varit Joanna Dickinson. En eftermätning kommer att genomföras under försökets gång Ur en jämförelse mellan de båda mättillfällena kommer effekter av trängselskatt på denna näringsgren i transportsektorn att bedömas. Ett stort tack till Leif Kregert Åkeri AB, Ragn-Sells AB affärsområde Renhållning, Schenker Åkeri AB, Västberga Åkeri AB och Åkeriföreningen ABC-åkarna för deras samarbete i projektet. Transek AB maj 2005

4

5 INNEHÅLL FÖRORD...3 SAMMANFATTNING VILKA DATA BÖR SAMLAS IN SOM UNDERLAG TILL ANALYSEN? DISTRIBUTIONSTRAFIKEN Urval och mätperiod Nyckeltal Övriga observationer under mätperioden Företagsdata RENHÅLLNINGSTRANSPORTER Urval och mätperiod Nyckeltal Övriga observationer under mätperioden Företagsdata KORRIGERING FÖR PÅVERKAN AV ANDRA FAKTORER.23

6 SAMMANFATTNING Bakgrund och syfte Stockholms stad har beslutat att genomföra ett försök med miljöavgifter. Stockholmsförsöket börjar den 22 augusti 2005 när den utökade kollektivtrafiken startar. Den 3 januari 2006 är startdatum för miljöavgifterna. Hela försöket avslutas den 31 juli Stockholms stads invånare ska därefter ta ställning till ett permanent införande av avgifterna vid en folkomröstning i samband med valet den 17 september Som en del i arbetet med att utvärdera miljöavgifternas effekter har Transek fått i uppdrag av Miljöavgiftskansliet i Stockholm stad att kartlägga vilka effekter som miljöavgifterna får för transportintensiv verksamhet av typen reguljär distributionstrafik 1 och renhållningstransporter i Stockholm. Effekterna följs upp genom att data inhämtas för några olika nyckelindikatorer. Data samlas in så att utvecklingen under försökstiden kan jämföras med motsvarande situation under året närmast före försöket. Uppdraget har varit att strikt fånga in föreläget genom de olika utvalda parametrar som har mätts. Det har inte ingått i detta projekt att intervjua företagarna om deras attityder till trafiksituationen och trängselavgifter. Sådana frågor kommer istället att belysas separat i andra studier som genomförs av Miljöavgiftskansliet. I eftermätningen i detta projekt kommer i viss mån kompletterande djupintervjuer att göras med företrädare för de samarbetande företagen, där de får chans att berätta sin syn på hur avgifterna faktiskt har påverkat verksamheten. Syftet med denna rapport är att översiktligt redovisa de data som samlats in före försöket, samt kortfattat beskriva hur dessa kan användas för att utvärdera miljöavgifternas effekter för distributions- och renhållningstransporterna. Mätningarna har genomförts under veckorna 3 och Exklusive budtransporter. Effekterna för budtransporter följs upp i parallelluppdraget Utvärdering av miljöavgifternas effekter på taxi-, bud- och färdtjänsttransporter. 6

7 Intressanta effekter att följa upp I första hand kan två olika typer av effekter förväntas på distributionstrafiken på grund av försöket med miljöavgifter. Dels kan transporter över avgiftssnittet som sker under avgiftsbelagd tid bli något dyrare med miljöavgifter. Dels bör avgifterna medföra att en omfördelning och minskning av trafiken kan förväntas uppstå som gör att framkomligheten ökar på infarter mot innerstaden och i innerstaden vilket skulle medföra effektivitetsvinster för transporter över avgiftssnittet. Essingeleden kommer att vara ett avgiftsfritt alternativ för att resa runt innerstaden. På Essingeleden, och på de anslutande vägarna till den samt på Bergshamraleden, kan framkomligheten däremot komma att försämras något på grund av omfördelningar i trafik..hur detta kan komma att påverka distributionstrafiken beror på i hur hög grad transportörerna förmår organisera sitt arbete så att de tillgodogör sig restidsvinsterna som uppkommer och hur de kan undvika avgifter och restidsökningar. Sammantaget bedöms de viktigaste effekterna att följa upp vara: - Har avgifterna medfört att transporterna blivit billigare eller dyrare? - Har restiderna minskat eller ökat? - På vilka rutter? - Utnyttjas fordonen effektivare? - Planeras vissa rutter om i tid och rum för att undvika avgiftssnittet och vissa vägar som fått ökad trafik (Essingeleden)? - Planeras vissa rutter om i tid och rum för att dra nytta av ökad framkomlighet under avgiftsbelagd tid? Insamlade data för distributionstrafiken I syfte att kartlägga dessa effekter har uppgifter samlats in för tre distributionsföretag. Samarbetande företag för distributionstransporter är Schenker Åkeri AB, Västberga Åkeri AB samt Leif Kregert Åkeri AB. Schenker har sin terminal i Lundaområdet vid kommungränsen Stockholm- Järfälla. Övriga två åkerier är belägna i Västbergaområdet. Dessa tre företag har valts utifrån att de är representativa för branschen, att de är lokaliserade så att de bedriver transporter som tros komma att påverkas av ökad eller minskad framkomlighet under miljöavgiftsförsöket, att de bedriver 7

8 verksamhet med viss omfattning och att de har transporter med målpunkt i innerstaden. De har också välvilligt ställt upp på att samarbeta. Uppgifter har samlats in från åkerierna om: - intäkter och kostnader - antal uppdrag per fordon och dag - antal leveransställen per bil - antal levererade kollin/levererad vikt per fordon - restider och reslängd per uppdrag - fördelningen av leveranser under dygnet Insamlingen av data har skett genom att personal rekryterats som har åkt med i lastbilar hos åkerierna under perioden januari Utifrån uppgifter på fraktsedlarna har uppgifter antecknats om restid, reslängd, antal kollin och fraktad vikt. Data om intäkter och kostnader har rapporterats direkt till Transek. Insamlade data för renhållningstransporter Renhållningstransporter är av intresse att följa under försöket eftersom rutterna ofta är konstanta och därför ger god jämförbarhet före och under försöket. Samarbetande företag för renhållningstransporter är Ragn-Sells, affärsområde Renhållning. Data som samlats in för renhållningstransporter är: - intäkter och kostnader - transporterad volym per fordon och dag - antal uppdrag per fordon och dag - tid per uppdrag och fordon per dag - medelhastighet per fordon och dag - antal hämtningar per trakt och dag Datainsamlingen har skett genom att Ragn-Sells har levererat data till Transek omfattande mätperioden januari

9 Kompletterande uppgifter för distributions- och renhållningstransporter I samband med insamlandet av data i eftermätningen, dvs under försökets genomförande, kommer datainsamlingen kompletteras med djupintervjuer med företrädare för de samarbetande företagen, där de får chans att berätta sin syn på hur avgifterna påverkat verksamheten. Uppgifter om väderförhållandena i Stockholm har sparats för de dagar då mätningarna genomförts. 9

10 1 VILKA DATA BÖR SAMLAS IN SOM UNDERLAG TILL ANALYSEN? För att kunna avgöra vilka data som ska samlas in behöver man en uppfattning om vilka effekter miljöavgifterna kan ha. I detta kapitel diskuteras därför de olika sätt som miljöavgifterna direkt och indirekt kan tänkas påverka distributions- och renhållningstransporter. I första hand kan två olika typer effekter förväntas på distributions- och renhållningstransporterna på grund av försöket med miljöavgifter. Dels kan kostnaderna för utförandet av transporter förändras. Transporter över avgiftssnittet som sker under avgiftsbelagd tid kan bli något dyrare med miljöavgifter. Dels bör avgifterna medföra att en omfördelning och minskning av trafiken kan förväntas uppstå som gör att framkomligheten ökar på infarter mot innerstaden och i innerstaden vilket skulle medföra effektivitetsvinster för transporter över avgiftssnittet. Essingeleden kommer att vara ett avgiftsfritt alternativ för att resa runt innerstaden. På Essingeleden, och på de anslutande vägarna till den samt på Bergshamraleden, kan framkomligheten däremot komma att försämras något under försöket på grund av omfördelningar i trafik..hur detta kan komma att påverka distributionstrafiken beror på i hur hög grad transportörerna förmår organisera sitt arbete så att de tillgodogör sig restidsvinsterna som uppkommer i och nära avgiftsbelagt område och hur de kan undvika avgifter och restidsökningar på andra delar av vägnätet. När det gäller vilka som får eventuella ökade kostnader för transporterna på grund av själva avgiften är det rimligt att förvänta sig att den på längre sikt kommer att bärs av kunderna, eftersom kostnaden är lika för alla transportoperatörer. Denna effekt bedöms dock vara relativt liten jämfört med andra faktorer som påverkar transportefterfrågan. På kortare sikt kan det vara rimligare att anta att den i högre grad kommer att bäras av operatörerna eftersom ingångna avtal om taxor och avgifter inte kan ändras på kort sikt. Hur förändringarna i framkomligheten på vägarna kan komma att påverka operatörerna beror på i hur hög grad de förmår organisera sitt arbete så att de kan tillgodogöra sig de restidsvinster som uppkommer och hur de kan undvika restidsökningar. Om restidsförkortningar t ex innebär att en operatör 10

11 kan utföra fler uppdrag på samma tid med oförändrade resurser uppstår en vinst för företagen. På motsvarande sätt som för vem som kan förväntas stå för avgiften bedöms denna vinst på kort sikt tillfalla operatören, och på längre sikt (i synnerhet om fler operatörer förmår tillgodogöra sig restidsvinsten på samma sätt) tillfalla kunderna i form av lägre taxor. Den sistnämnda effekten bör tendera att öka efterfrågan på transporttjänster (allt annat lika), men bedöms vara relativt liten jämfört med andra faktorer som påverkar transportefterfrågan. Sammantaget bedöms de viktigaste effekterna att följa upp vara: - Har avgifterna medfört att transporterna blivit billigare eller dyrare? - Har restiderna minskat eller ökat? - På vilka rutter? - Utnyttjas fordonen effektivare? - Planeras vissa rutter om i tid och rum för att undvika avgiftssnittet och vissa vägar som fått ökad trafik (Essingeleden)? - Planeras vissa rutter om i tid och rum för att dra nytta av ökad framkomlighet under avgiftsbelagd tid? 11

12 2 DISTRIBUTIONSTRAFIKEN 2.1 Urval och mätperiod Samarbetande företag är Schenker Åkeri AB, Västberga Åkeri AB samt Leif Kregert Åkeri AB. Schenker har sin terminal i Lundaområdet, nordväst om innerstaden, vid kommungränsen Stockholm-Järfälla. Övriga två åkerier är belägna i området Västberga söder om innerstaden. Dessa tre företag har valts utifrån att de är representativa för branschen, var de är lokaliserade någonstans, att de bedriver verksamhet med viss omfattning och att de har transporter med målpunkt i innerstaden samt att de välvilligt ställer upp på att samarbeta. Insamlingen av data har skett genom att personal rekryterats som har åkt med i lastbilar hos åkerierna under perioden januari Utifrån uppgifter på fraktsedlarna har uppgifter antecknats om restid, reslängd, antal kollin och fraktad vikt. Data om intäkter och kostnader har rapporterats direkt till Transek. Fyra personer rekryterades som under mätperioden åkte med i sammanlagt 20 lastbilar, en person per lastbil och dag. Metoden för insamling av data har bestämts i samråd med de samarbetande företagen. Valet har gjorts utifrån vad som ansetts vara det bästa sättet att samla in informationen för att få så hög kvalitet som möjligt i mätdata och vad som varit det mest lämpliga tillvägagångssättet ur de samarbetande företagens synpunkt. 12

13 På grund av att Schenkers terminal är placerad en bit ut i regionen har det varit möjligt att mäta, inte bara framkomligheten i innerstaden, utan också på infarter till innerstaden. För Schenker åkeri valdes därför trakter 2 ut så att viktiga infarter från nordvästsektorn till innerstaden fångades upp. Bilar valdes så att följande rutter täcktes: - Från Schenkers Åkeri i Lunda in mot staden via Bergslagsvägen (väg 275) och Tranebergsbron. - Från Lunda in mot stan via E18 förbi Rinkeby och Solvalla. - Från Lunda in mot stan via E4:an (via Akalla ealternativt via E18 och Kymlingelänken eller via E18 förbi Hallonbergen). - Vidare söderut i riktning mot Södertälje på E4/E20. - Vidare österut i riktning förbi Årsta (via Södra länken). - Från Årsta till in mot staden via Hornstull eller via Essingeleden. På ovan nämnda rutter har restider och resavstånd noterats för på förhand bestämda delsträckor, för vilka sedan medelhastigheter beräknats. När mätningen ska genomföras på nytt, när försöket med miljöavgifter pågår, är avsikten att den ska göras för samma trakter för att få jämförbarhet. Förutom kriteriet att täcka in viktiga infarter har trakterna valts så att innerstaden och Lidingö ingår. Övriga trakter som ingått i mätningen är Tumba, Nacka och Bergshamra. För terminalerna i Västberga har bilar med leveranser inom innerstaden valts ut. För leveranser med dessa åkerier har restider och resavstånd noterats på motsvarande sätt för delsträckorna: - terminalen - avfart Essingeleden - terminalen Hornstull - terminalen - S:t-Eriksplan - terminalen Magnus Ladulåsgatan - terminalen Storkyrkobrinken För jämförbarhetens skull kommer, i den mån det är möjligt, restider och resavstånd att mätas för dessa delsträckor också under nästa mätperiod. 2 Med trakt avses det geografiska område till vilket varor levereras. Bilarna åker lastade från terminalen till ett område (trakt) och levererar sen till olika adressater inom området. 13

14 2.2 Nyckeltal Uppgifterna avser endast de leveranser för vilka mätningar har genomförts och således inte all distributionstrafik i Stockholm. De viktigaste uppföljningsmåtten är medelhastigheter som mäter framkomligheten och antalet leveranser som utgör ett mått på effektiviteten i transporterna. Nyckeltal för medelhastigheten redovisas dels för olika delsträckor på infarterna till innerstaden och dels för leveranser i innerstaden. Följande indikatorer redovisas: - medelhastigheter på olika delsträckor på infarterna in mot innerstaden - medelhastigheter inom innerstaden - fördelning av lossning/lastning av gods i innerstaden över dygnet - antal leveranser - levererad kvantitet Medelhastigheter på infarterna De medelhastigheter som redovisas har beräknats utifrån uppmätta restider och resavstånd. I Figur 1 och Figur 2 nedan redovisas medelhastigheter för olika delsträckor in mot stan från Lunda industriområde. För läsbarhetens skull redovisas de i två diagram. Som det framgår av diagrammen är medelhastigheten relativt hög. Medelhastigheterna är uppmätta mellan kl och 9.00 på morgonen. 14

15 Figur 1: Medelhastigheter på infarterna från Lunda (Lunda diagram 1) km/h Lunda ind.omr. - Norrtull/Eugeniatunneln Lunda ind.omr. - Nyboda/Södra Länken E18/Hjulstakorset - Rinkebykorset Kista trafikplats - Norrtull/Eugeniatunneln Norrtull/Eugeniatunneln - Nyboda/Södra Länken Figur 2: Medelhastigheter på infarterna från Lunda (Lunda diagram 2) km/h Brommaplan - Tranebergsbron Lunda ind.omr. - Tranebergsbron Brommaplan - avfart Essingeleden Lunda ind.omr. - Bergshamraleden E18/Hjulsta-korset - Järva Krog Lunda ind.omr. - Roslagstull 15

16 I figuren nedan redovisas medelhastigheterna för transporterna från Västberga. Medelhastigheterna för dessa delsträckor är lägre än för delsträckorna som mätts från Lunda. En förklaring är att de delsträckor som mätts för Västberga är mer centralt placerade i regionen (ligger nära innerstaden). Starttidpunkten för transporter från Västberga har varit ungefär densamma som för transporter från Lunda, d.v.s. vid åttatiden på morgonen. Figur 3: Medelhastigheter på infarterna från Västberga km/h Västberga - Storkyrkobrinken Västberga - avfart Essingeled Västberga - St:Eriksplan Västberga - Magnus Ladulåsgatan Västberga - Hornstull Medelhastigheter i innerstaden Medelhastigheter redovisas för transporter i norra respektive södra innerstaden. Tiderna är exklusive tid för avlastning. Som framgår av figuren nedan är medelhastigheten i innerstaden relativt låg. Viktat med antalet leveranser blir medelhastigheten i hela innerstaden 15,2 km/h. 16

17 Figur 4: Medelhastigheter i innerstaden km/h ,5 16, Norra innerstaden Södra innerstaden Medelhastigheter har också beräknats för övriga trakter som ingått i mätningen. Av figuren nedan framgår att framkomligheten något högre i dessa trakter jämfört med innerstaden. Figur 5: Medelhastigheter i övriga trakter som ingår i mätningen 25 23,2 21, ,2 18, Tumba Bergshamra Lidingö Nacka 17

18 Antalet leveranser och mängd transporterat gods Uppgifter har samlats in om antalet leveranser och mängden (vikten) transporterat gods under mätperioden. Antalet observerade leveranser är totalt 406 stycken, varav 238 stycken är observerade i innerstaden och 168 i övriga områden. Uppgifter har samlats in om mängden transporterat gods per leverans mätt som antal kilo, kubikmeter och antal levererade kollin/pallar. Det har inte gått att observera transporterad volym och antalet kollin/pallar för alla leveranser. Vikten är därför det mest stabila av de mått som samlats in för att mäta mängden transporterat gods. I Figur 6 redovisas fördelningen av antalet leveranser under dygnet, för leveranser i innerstaden. Transporterna till norra innerstaden kommer i huvudsak från Lunda och transporterna till södra innerstaden i huvudsak från området i Västberga. Av diagrammet framgår att de första lossningarna i innerstaden görs någon gång kring ca 8.30 på morgonen. Det framgår också att den stora tyngdpunkten för leveranser råder under förmiddagen. Transporterna från området i Västberga körs under en kortare tid under dagen jämfört med transporterna från Lunda. De har även en jämnare fördelning under resterande dagen efter förmiddagens topp. För de transporter som inte ska till innerstaden visar det sig att de startar tidigare på morgonen och slutar tidigare på eftermiddagen. Figur 6: Fördelningen under dygnet av antalet observerade leveranser i innerstaden 35% Andel av totala antalet leveranser under dygnet 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% 0% 20% 8% 29% 26% 15% 8% 13% 6% Tid under dygnet 22% 14% 17% 9% Innerstaden - norr Innerstaden - söder 10% 2% 0% 18

19 Jämfört med andra typer av transporter, t.ex. pendelresandet, sker större delen av transporterna utanför högtrafik. En intressant effekt att följa upp under försökets genomförande kommer att vara om transporternas fördelning under dygnet kommer att ändras. Intäkter, kostnader och andra effektivitetsmått Uppgifter har samlats in om intäkter och kostnader per fordon. Alla åkerier som ingått i mätningen har inte kunnat ange både intäkter och kostnader. Andra effektivitetsmått som kan beräknas ur datamaterialet är: - antalet leveranser per tidsenhet och fordon - mängden transporterat gods per tidsenhet och fordon Några siffror för dessa effektivitetsmått, eller för intäkter och kostnader, redovisas inte i denna rapport. I slutrapporten kommer uppgifterna hanteras på ett sådant sätt att de inte röjer några affärshemligheter för de samarbetande företagen. 2.3 Övriga observationer under mätperioden Uppgifter om väderförhållanden under mätperioden har insamlats och är lagrade. Hänsyn och bearbetning av dessa uppgifter kommer att göras vid analysen av jämförande mätningar under försöket. Personalen som har åkt med bilarna har haft i uppgift att notera om särskilda händelser som t.ex. olyckor eller stillastående bilar orsakat köer. Det har gjorts noteringar om fem stycken köbildningar under mätperioden. För några fall finns kommentarer om det är stillastående köer eller rullande köer och för två av observationerna finns orsaken till köbildningen angiven. 19

20 2.4 Företagsdata Företagsuppgifter som samlats in för de samarbetande företagen framgår av tabellen nedan. Tabell 1: Företagsuppgifter för de samarbetande företagen Företag Omsättning Antal Antal bilar (miljoner kr) anställda Schenker Åkeri AB Västberga Åkeri AB Leif Kregert Åkeri AB Kommentar: siffrorna för Schenker Åkeri avser åkeriets verksamhet i Lunda. 20

21 3 RENHÅLLNINGSTRANSPORTER 3.1 Urval och mätperiod Samarbetande företag för insamlandet av data för renhållningstransporter är Ragn-Sells, affärsområde Renhållning. Transporterna avser hämtning av avfall i innerstaden. Datainsamlingen har skett genom att Ragn-Sells har levererat data till Transek omfattande mätperioden januari Insamlingen av data omfattar fem trakter (områden) i innerstaden. 3.2 Nyckeltal Uppgifterna avser endast de leveranser för vilka mätningar har genomförts och således inte alla renhållningstransporter i Stockholm. De viktigaste uppföljningsmåtten är transporterad volym per fordon och dag samt intäkter och kostnader per fordon och dag. Data som samlats in för renhållningstransporter är: - intäkter och kostnader per fordon och dag - transporterad volym per fordon och dag - antal uppdrag (kärl och säckar) per fordon och dag - tid per uppdrag och fordon per dag - medelhastighet per fordon och dag - antal hämtningar per trakt och dag Som exempel på nyckeltal kan nämnas att under de tre mätdagarna uppgick den transporterade volymen till ca 165 ton och antalet hämtningar till ca stycken. 21

22 Några siffror för effektivitetsmått, eller för intäkter och kostnader, redovisas inte i denna rapport. I slutrapporten kommer uppgifterna hanteras på ett sådant sätt att de inte röjer några affärshemligheter för det samarbetande företaget. 3.3 Övriga observationer under mätperioden Uppgifter om väderförhållanden under mätperioden har insamlats och är lagrade. Hänsyn och bearbetning av dessa uppgifter kommer att göras vid analysen av jämförande mätningar under försöket. Ragn-Sells har också ombetts rapportera om särskilda händelser påverkat transporterna under mätdagarna. Inga sådana händelser har rapporterats från föremätningen. 3.4 Företagsdata Företagsuppgifter som samlats in för Ragn-Sells framgår av tabellen nedan. Tabell 2: Företagsuppgifter för Ragn-Sells Företag Omsättning Antal Antal bilar (miljoner kr) anställda Ragn-Sells Kommentar: siffrorna avser affärsområdet Renhållnings verksamhet i Stockholm, inklusive kranskommuner. 22

23 4 KORRIGERING FÖR PÅVERKAN AV ANDRA FAKTORER För att kunna avgöra vilka skillnader i resultaten mellan för- och efterstudien som är en effekt av miljöavgifterna måste en kontroll göras av vilka andra faktorer som påverkat företagens verksamhet. Två sätt att göra en sådan kontroll är att använda nyckeltal som beskriver utvecklingen för branschen som helhet samt sådana nyckeltal som beskriver efterfrågeförändringar på grund av konjunkturläget. En viktig informationskälla kommer också att vara de djupintervjuer som kommer att genomföras med företrädare för de samarbetande företagen. Exakt vilka branschdata och nyckeltal som kommer att analyseras för att rensa för andra effekter bestäms senare i projektet. Det kommer bl.a. att bero på vilka data som kan komma att finnas till hands när analysen ska göras. Ett problem är att det tar relativt lång tid, innan denna typ av statistik blir tillgänglig. Detta innebär att data för år 2004 redovisas först under höst 2005 etc. I Tabell 3 redovisas exempel på regionala branschnyckeltal som levererats från Sveriges Åkeriföretag. Statistiken baserar sig på ursprungsmaterial från SCB där vissa faktorer har tydliggjorts på regional nivå. 23

24 Tabell 3: Branschnyckeltal för åkeriföretag Åkerier 01 Stockholms län Riket Maka-företag (= mer än 100 tkr i omsättning) Antal företag Nyckeltal 2002 och 2003 Källa: MM Partner Undre Median Övre Undre Median Övre Årtal kvartil kvartil kvartil kvartil Antal anställda Nettoomsättning, tkr Nettoresultat, tkr Balansomslutning, tkr Avkastning på eget kapital, % ,9 7,7 26,4-1,7 12,0 27, ,7 14,2 35,0 0,9 15,7 34,6 Avkastning på totalt kapital, % ,0 5,9 12,2 1,7 6,6 12, ,9 8,1 14,7 3,4 8,4 14,2 Rörelsemarginal, % ,2 4,4 9,7 0,7 5,1 11, ,3 6,3 13,2 2,1 6,4 12,5 Nettomarginal, % ,3 2,0 7,4-0,6 3,2 9, ,2 4,1 10,8 0,0 4,3 10,6 Nettoomsättning/anställd, tkr Nettoresultat/anställd, tkr Arbetskraftskostn/omsättning, % ,0 33,5 41,4 25,3 32,6 39, ,2 32,1 38,6 24,5 31,5 38,3 Avskrivningar/omsättning, % ,2 11,8 18,3 7,8 12,0 16, ,6 11,6 19,3 7,3 11,6 16,2 Finansnetto/omsättning, % ,3-1,6-0,5-3,1-1,6-0, ,8-1,8-0,5-3,4-1,8-0,5 Kapitalets omsättningshastighet, ggr ,8 1,1 1,6 0,8 1,1 1, ,8 1,1 1,7 0,8 1,1 1,6 Soliditet, % Kassalikviditet, % Förändring av omsättning, % Jämförelse mellan 2002 och 2003 ger en indikation på att år 2003 var ett svagare ekonomiskt år jämfört med året innan. Denna svagare utveckling inom åkeribranschen gällde även för riket som helhet. 24

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Rapport 2005:31 Version 1.0 T RAFFIC AB Dokumentinformation Titel Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Serie nr Trivector rapport

Läs mer

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter? FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Resvaneundersökning på två större arbetsplatser delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Rapport 2005:13 12 maj 2005 Dokumentinformation Titel Resvaneundersökning på två större arbetsplatser

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar WSP Analys & Strategi rapport 2007:12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom

Läs mer

Trafikanalyser för Stockholm 2030

Trafikanalyser för Stockholm 2030 ARBERAPPOR 2030:5 trategiska avdelningen FEBRUARI 2004 rafikanalyser för tockholm 2030 underlag för att belysa effekten av bebyggelseutveckling, trafikinvesteringar och trängselskatt 2030 O C K H O L M

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Hur mycket cyklas det i din kommun?

Hur mycket cyklas det i din kommun? Hur mycket cyklas det i din kommun? Rekommendationer för uppföljning av målen om en ökad cykeltrafik med hjälp av resvaneundersökningar och cykelräkningar Titel: Hur mycket cyklas det i din kommun? Publikationsnummer:

Läs mer

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Rapport Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se Rapport 2(95) Förord Skatteverket har i regleringsbrevet

Läs mer

SAMTRA - samordning av godstransporter:

SAMTRA - samordning av godstransporter: SAMTRA - samordning av godstransporter: Undersökning av möjligheter och hinder för samordnad varudistribution i centrala Uppsala David Ljungberg Girma Gebresenbet Henrietta Eriksson Publ nr 2002:45, ISSN

Läs mer

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 CAN Rapport 140 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anders Lundström Anna Kremel FSF 2009:2 Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anna Kremel Anders Lundström Forum för småföretagsforskning

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Starta, leva, växa. Solo- och mikroföretag. i gles- och landsbygder. September 2007 Regeringsuppdrag

Starta, leva, växa. Solo- och mikroföretag. i gles- och landsbygder. September 2007 Regeringsuppdrag Starta, leva, växa Solo- och mikroföretag i gles- och landsbygder September 2007 Regeringsuppdrag Förord Glesbygdsverket fick i regleringsbrevet för år 2007 i uppdrag att kartlägga solo- och mikroföretagens

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Klimatsmarta lägen Beräkning av minskade utsläpp av växthusgaser genom förtätning av stationsnära lägen

Klimatsmarta lägen Beräkning av minskade utsläpp av växthusgaser genom förtätning av stationsnära lägen RAPPORT Klimatsmarta lägen Beräkning av minskade utsläpp av växthusgaser genom förtätning av stationsnära lägen Sebastian Bäckström Jonas Fejes Åke Iverfeldt IVL Svenska Miljöinstitutet Sima Zangiabadi

Läs mer

Förbättrad kommunlogistik genom samordning

Förbättrad kommunlogistik genom samordning Logistic Coordination Platform Förbättrad kommunlogistik genom samordning Utgåva 1.0 Datum: 2007-01-23 14:09:00 Lena Svensson Anders Stensiö 2 Uppdateringar och utgåvehistorik Detta dokument kan omarbetas

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer