Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik"

Transkript

1 2005:9 Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik Datainsamling före försökets genomförande

2

3 FÖRORD På uppdrag av Miljöavgiftskansliet i Stockholms Stad har Transek AB genomfört en föremätning avseende distributionstransporter och renhållningstransporter i Stockholms län inför försöket med trängselskatt/miljöavgifter i Stockholms Stad. Projektledare på Transek AB är Stehn Svalgård. Janne Henningsson har också medverkat i projektet. Kontaktperson på Miljöavgiftskansliet har varit Joanna Dickinson. En eftermätning kommer att genomföras under försökets gång Ur en jämförelse mellan de båda mättillfällena kommer effekter av trängselskatt på denna näringsgren i transportsektorn att bedömas. Ett stort tack till Leif Kregert Åkeri AB, Ragn-Sells AB affärsområde Renhållning, Schenker Åkeri AB, Västberga Åkeri AB och Åkeriföreningen ABC-åkarna för deras samarbete i projektet. Transek AB maj 2005

4

5 INNEHÅLL FÖRORD...3 SAMMANFATTNING VILKA DATA BÖR SAMLAS IN SOM UNDERLAG TILL ANALYSEN? DISTRIBUTIONSTRAFIKEN Urval och mätperiod Nyckeltal Övriga observationer under mätperioden Företagsdata RENHÅLLNINGSTRANSPORTER Urval och mätperiod Nyckeltal Övriga observationer under mätperioden Företagsdata KORRIGERING FÖR PÅVERKAN AV ANDRA FAKTORER.23

6 SAMMANFATTNING Bakgrund och syfte Stockholms stad har beslutat att genomföra ett försök med miljöavgifter. Stockholmsförsöket börjar den 22 augusti 2005 när den utökade kollektivtrafiken startar. Den 3 januari 2006 är startdatum för miljöavgifterna. Hela försöket avslutas den 31 juli Stockholms stads invånare ska därefter ta ställning till ett permanent införande av avgifterna vid en folkomröstning i samband med valet den 17 september Som en del i arbetet med att utvärdera miljöavgifternas effekter har Transek fått i uppdrag av Miljöavgiftskansliet i Stockholm stad att kartlägga vilka effekter som miljöavgifterna får för transportintensiv verksamhet av typen reguljär distributionstrafik 1 och renhållningstransporter i Stockholm. Effekterna följs upp genom att data inhämtas för några olika nyckelindikatorer. Data samlas in så att utvecklingen under försökstiden kan jämföras med motsvarande situation under året närmast före försöket. Uppdraget har varit att strikt fånga in föreläget genom de olika utvalda parametrar som har mätts. Det har inte ingått i detta projekt att intervjua företagarna om deras attityder till trafiksituationen och trängselavgifter. Sådana frågor kommer istället att belysas separat i andra studier som genomförs av Miljöavgiftskansliet. I eftermätningen i detta projekt kommer i viss mån kompletterande djupintervjuer att göras med företrädare för de samarbetande företagen, där de får chans att berätta sin syn på hur avgifterna faktiskt har påverkat verksamheten. Syftet med denna rapport är att översiktligt redovisa de data som samlats in före försöket, samt kortfattat beskriva hur dessa kan användas för att utvärdera miljöavgifternas effekter för distributions- och renhållningstransporterna. Mätningarna har genomförts under veckorna 3 och Exklusive budtransporter. Effekterna för budtransporter följs upp i parallelluppdraget Utvärdering av miljöavgifternas effekter på taxi-, bud- och färdtjänsttransporter. 6

7 Intressanta effekter att följa upp I första hand kan två olika typer av effekter förväntas på distributionstrafiken på grund av försöket med miljöavgifter. Dels kan transporter över avgiftssnittet som sker under avgiftsbelagd tid bli något dyrare med miljöavgifter. Dels bör avgifterna medföra att en omfördelning och minskning av trafiken kan förväntas uppstå som gör att framkomligheten ökar på infarter mot innerstaden och i innerstaden vilket skulle medföra effektivitetsvinster för transporter över avgiftssnittet. Essingeleden kommer att vara ett avgiftsfritt alternativ för att resa runt innerstaden. På Essingeleden, och på de anslutande vägarna till den samt på Bergshamraleden, kan framkomligheten däremot komma att försämras något på grund av omfördelningar i trafik..hur detta kan komma att påverka distributionstrafiken beror på i hur hög grad transportörerna förmår organisera sitt arbete så att de tillgodogör sig restidsvinsterna som uppkommer och hur de kan undvika avgifter och restidsökningar. Sammantaget bedöms de viktigaste effekterna att följa upp vara: - Har avgifterna medfört att transporterna blivit billigare eller dyrare? - Har restiderna minskat eller ökat? - På vilka rutter? - Utnyttjas fordonen effektivare? - Planeras vissa rutter om i tid och rum för att undvika avgiftssnittet och vissa vägar som fått ökad trafik (Essingeleden)? - Planeras vissa rutter om i tid och rum för att dra nytta av ökad framkomlighet under avgiftsbelagd tid? Insamlade data för distributionstrafiken I syfte att kartlägga dessa effekter har uppgifter samlats in för tre distributionsföretag. Samarbetande företag för distributionstransporter är Schenker Åkeri AB, Västberga Åkeri AB samt Leif Kregert Åkeri AB. Schenker har sin terminal i Lundaområdet vid kommungränsen Stockholm- Järfälla. Övriga två åkerier är belägna i Västbergaområdet. Dessa tre företag har valts utifrån att de är representativa för branschen, att de är lokaliserade så att de bedriver transporter som tros komma att påverkas av ökad eller minskad framkomlighet under miljöavgiftsförsöket, att de bedriver 7

8 verksamhet med viss omfattning och att de har transporter med målpunkt i innerstaden. De har också välvilligt ställt upp på att samarbeta. Uppgifter har samlats in från åkerierna om: - intäkter och kostnader - antal uppdrag per fordon och dag - antal leveransställen per bil - antal levererade kollin/levererad vikt per fordon - restider och reslängd per uppdrag - fördelningen av leveranser under dygnet Insamlingen av data har skett genom att personal rekryterats som har åkt med i lastbilar hos åkerierna under perioden januari Utifrån uppgifter på fraktsedlarna har uppgifter antecknats om restid, reslängd, antal kollin och fraktad vikt. Data om intäkter och kostnader har rapporterats direkt till Transek. Insamlade data för renhållningstransporter Renhållningstransporter är av intresse att följa under försöket eftersom rutterna ofta är konstanta och därför ger god jämförbarhet före och under försöket. Samarbetande företag för renhållningstransporter är Ragn-Sells, affärsområde Renhållning. Data som samlats in för renhållningstransporter är: - intäkter och kostnader - transporterad volym per fordon och dag - antal uppdrag per fordon och dag - tid per uppdrag och fordon per dag - medelhastighet per fordon och dag - antal hämtningar per trakt och dag Datainsamlingen har skett genom att Ragn-Sells har levererat data till Transek omfattande mätperioden januari

9 Kompletterande uppgifter för distributions- och renhållningstransporter I samband med insamlandet av data i eftermätningen, dvs under försökets genomförande, kommer datainsamlingen kompletteras med djupintervjuer med företrädare för de samarbetande företagen, där de får chans att berätta sin syn på hur avgifterna påverkat verksamheten. Uppgifter om väderförhållandena i Stockholm har sparats för de dagar då mätningarna genomförts. 9

10 1 VILKA DATA BÖR SAMLAS IN SOM UNDERLAG TILL ANALYSEN? För att kunna avgöra vilka data som ska samlas in behöver man en uppfattning om vilka effekter miljöavgifterna kan ha. I detta kapitel diskuteras därför de olika sätt som miljöavgifterna direkt och indirekt kan tänkas påverka distributions- och renhållningstransporter. I första hand kan två olika typer effekter förväntas på distributions- och renhållningstransporterna på grund av försöket med miljöavgifter. Dels kan kostnaderna för utförandet av transporter förändras. Transporter över avgiftssnittet som sker under avgiftsbelagd tid kan bli något dyrare med miljöavgifter. Dels bör avgifterna medföra att en omfördelning och minskning av trafiken kan förväntas uppstå som gör att framkomligheten ökar på infarter mot innerstaden och i innerstaden vilket skulle medföra effektivitetsvinster för transporter över avgiftssnittet. Essingeleden kommer att vara ett avgiftsfritt alternativ för att resa runt innerstaden. På Essingeleden, och på de anslutande vägarna till den samt på Bergshamraleden, kan framkomligheten däremot komma att försämras något under försöket på grund av omfördelningar i trafik..hur detta kan komma att påverka distributionstrafiken beror på i hur hög grad transportörerna förmår organisera sitt arbete så att de tillgodogör sig restidsvinsterna som uppkommer i och nära avgiftsbelagt område och hur de kan undvika avgifter och restidsökningar på andra delar av vägnätet. När det gäller vilka som får eventuella ökade kostnader för transporterna på grund av själva avgiften är det rimligt att förvänta sig att den på längre sikt kommer att bärs av kunderna, eftersom kostnaden är lika för alla transportoperatörer. Denna effekt bedöms dock vara relativt liten jämfört med andra faktorer som påverkar transportefterfrågan. På kortare sikt kan det vara rimligare att anta att den i högre grad kommer att bäras av operatörerna eftersom ingångna avtal om taxor och avgifter inte kan ändras på kort sikt. Hur förändringarna i framkomligheten på vägarna kan komma att påverka operatörerna beror på i hur hög grad de förmår organisera sitt arbete så att de kan tillgodogöra sig de restidsvinster som uppkommer och hur de kan undvika restidsökningar. Om restidsförkortningar t ex innebär att en operatör 10

11 kan utföra fler uppdrag på samma tid med oförändrade resurser uppstår en vinst för företagen. På motsvarande sätt som för vem som kan förväntas stå för avgiften bedöms denna vinst på kort sikt tillfalla operatören, och på längre sikt (i synnerhet om fler operatörer förmår tillgodogöra sig restidsvinsten på samma sätt) tillfalla kunderna i form av lägre taxor. Den sistnämnda effekten bör tendera att öka efterfrågan på transporttjänster (allt annat lika), men bedöms vara relativt liten jämfört med andra faktorer som påverkar transportefterfrågan. Sammantaget bedöms de viktigaste effekterna att följa upp vara: - Har avgifterna medfört att transporterna blivit billigare eller dyrare? - Har restiderna minskat eller ökat? - På vilka rutter? - Utnyttjas fordonen effektivare? - Planeras vissa rutter om i tid och rum för att undvika avgiftssnittet och vissa vägar som fått ökad trafik (Essingeleden)? - Planeras vissa rutter om i tid och rum för att dra nytta av ökad framkomlighet under avgiftsbelagd tid? 11

12 2 DISTRIBUTIONSTRAFIKEN 2.1 Urval och mätperiod Samarbetande företag är Schenker Åkeri AB, Västberga Åkeri AB samt Leif Kregert Åkeri AB. Schenker har sin terminal i Lundaområdet, nordväst om innerstaden, vid kommungränsen Stockholm-Järfälla. Övriga två åkerier är belägna i området Västberga söder om innerstaden. Dessa tre företag har valts utifrån att de är representativa för branschen, var de är lokaliserade någonstans, att de bedriver verksamhet med viss omfattning och att de har transporter med målpunkt i innerstaden samt att de välvilligt ställer upp på att samarbeta. Insamlingen av data har skett genom att personal rekryterats som har åkt med i lastbilar hos åkerierna under perioden januari Utifrån uppgifter på fraktsedlarna har uppgifter antecknats om restid, reslängd, antal kollin och fraktad vikt. Data om intäkter och kostnader har rapporterats direkt till Transek. Fyra personer rekryterades som under mätperioden åkte med i sammanlagt 20 lastbilar, en person per lastbil och dag. Metoden för insamling av data har bestämts i samråd med de samarbetande företagen. Valet har gjorts utifrån vad som ansetts vara det bästa sättet att samla in informationen för att få så hög kvalitet som möjligt i mätdata och vad som varit det mest lämpliga tillvägagångssättet ur de samarbetande företagens synpunkt. 12

13 På grund av att Schenkers terminal är placerad en bit ut i regionen har det varit möjligt att mäta, inte bara framkomligheten i innerstaden, utan också på infarter till innerstaden. För Schenker åkeri valdes därför trakter 2 ut så att viktiga infarter från nordvästsektorn till innerstaden fångades upp. Bilar valdes så att följande rutter täcktes: - Från Schenkers Åkeri i Lunda in mot staden via Bergslagsvägen (väg 275) och Tranebergsbron. - Från Lunda in mot stan via E18 förbi Rinkeby och Solvalla. - Från Lunda in mot stan via E4:an (via Akalla ealternativt via E18 och Kymlingelänken eller via E18 förbi Hallonbergen). - Vidare söderut i riktning mot Södertälje på E4/E20. - Vidare österut i riktning förbi Årsta (via Södra länken). - Från Årsta till in mot staden via Hornstull eller via Essingeleden. På ovan nämnda rutter har restider och resavstånd noterats för på förhand bestämda delsträckor, för vilka sedan medelhastigheter beräknats. När mätningen ska genomföras på nytt, när försöket med miljöavgifter pågår, är avsikten att den ska göras för samma trakter för att få jämförbarhet. Förutom kriteriet att täcka in viktiga infarter har trakterna valts så att innerstaden och Lidingö ingår. Övriga trakter som ingått i mätningen är Tumba, Nacka och Bergshamra. För terminalerna i Västberga har bilar med leveranser inom innerstaden valts ut. För leveranser med dessa åkerier har restider och resavstånd noterats på motsvarande sätt för delsträckorna: - terminalen - avfart Essingeleden - terminalen Hornstull - terminalen - S:t-Eriksplan - terminalen Magnus Ladulåsgatan - terminalen Storkyrkobrinken För jämförbarhetens skull kommer, i den mån det är möjligt, restider och resavstånd att mätas för dessa delsträckor också under nästa mätperiod. 2 Med trakt avses det geografiska område till vilket varor levereras. Bilarna åker lastade från terminalen till ett område (trakt) och levererar sen till olika adressater inom området. 13

14 2.2 Nyckeltal Uppgifterna avser endast de leveranser för vilka mätningar har genomförts och således inte all distributionstrafik i Stockholm. De viktigaste uppföljningsmåtten är medelhastigheter som mäter framkomligheten och antalet leveranser som utgör ett mått på effektiviteten i transporterna. Nyckeltal för medelhastigheten redovisas dels för olika delsträckor på infarterna till innerstaden och dels för leveranser i innerstaden. Följande indikatorer redovisas: - medelhastigheter på olika delsträckor på infarterna in mot innerstaden - medelhastigheter inom innerstaden - fördelning av lossning/lastning av gods i innerstaden över dygnet - antal leveranser - levererad kvantitet Medelhastigheter på infarterna De medelhastigheter som redovisas har beräknats utifrån uppmätta restider och resavstånd. I Figur 1 och Figur 2 nedan redovisas medelhastigheter för olika delsträckor in mot stan från Lunda industriområde. För läsbarhetens skull redovisas de i två diagram. Som det framgår av diagrammen är medelhastigheten relativt hög. Medelhastigheterna är uppmätta mellan kl och 9.00 på morgonen. 14

15 Figur 1: Medelhastigheter på infarterna från Lunda (Lunda diagram 1) km/h Lunda ind.omr. - Norrtull/Eugeniatunneln Lunda ind.omr. - Nyboda/Södra Länken E18/Hjulstakorset - Rinkebykorset Kista trafikplats - Norrtull/Eugeniatunneln Norrtull/Eugeniatunneln - Nyboda/Södra Länken Figur 2: Medelhastigheter på infarterna från Lunda (Lunda diagram 2) km/h Brommaplan - Tranebergsbron Lunda ind.omr. - Tranebergsbron Brommaplan - avfart Essingeleden Lunda ind.omr. - Bergshamraleden E18/Hjulsta-korset - Järva Krog Lunda ind.omr. - Roslagstull 15

16 I figuren nedan redovisas medelhastigheterna för transporterna från Västberga. Medelhastigheterna för dessa delsträckor är lägre än för delsträckorna som mätts från Lunda. En förklaring är att de delsträckor som mätts för Västberga är mer centralt placerade i regionen (ligger nära innerstaden). Starttidpunkten för transporter från Västberga har varit ungefär densamma som för transporter från Lunda, d.v.s. vid åttatiden på morgonen. Figur 3: Medelhastigheter på infarterna från Västberga km/h Västberga - Storkyrkobrinken Västberga - avfart Essingeled Västberga - St:Eriksplan Västberga - Magnus Ladulåsgatan Västberga - Hornstull Medelhastigheter i innerstaden Medelhastigheter redovisas för transporter i norra respektive södra innerstaden. Tiderna är exklusive tid för avlastning. Som framgår av figuren nedan är medelhastigheten i innerstaden relativt låg. Viktat med antalet leveranser blir medelhastigheten i hela innerstaden 15,2 km/h. 16

17 Figur 4: Medelhastigheter i innerstaden km/h ,5 16, Norra innerstaden Södra innerstaden Medelhastigheter har också beräknats för övriga trakter som ingått i mätningen. Av figuren nedan framgår att framkomligheten något högre i dessa trakter jämfört med innerstaden. Figur 5: Medelhastigheter i övriga trakter som ingår i mätningen 25 23,2 21, ,2 18, Tumba Bergshamra Lidingö Nacka 17

18 Antalet leveranser och mängd transporterat gods Uppgifter har samlats in om antalet leveranser och mängden (vikten) transporterat gods under mätperioden. Antalet observerade leveranser är totalt 406 stycken, varav 238 stycken är observerade i innerstaden och 168 i övriga områden. Uppgifter har samlats in om mängden transporterat gods per leverans mätt som antal kilo, kubikmeter och antal levererade kollin/pallar. Det har inte gått att observera transporterad volym och antalet kollin/pallar för alla leveranser. Vikten är därför det mest stabila av de mått som samlats in för att mäta mängden transporterat gods. I Figur 6 redovisas fördelningen av antalet leveranser under dygnet, för leveranser i innerstaden. Transporterna till norra innerstaden kommer i huvudsak från Lunda och transporterna till södra innerstaden i huvudsak från området i Västberga. Av diagrammet framgår att de första lossningarna i innerstaden görs någon gång kring ca 8.30 på morgonen. Det framgår också att den stora tyngdpunkten för leveranser råder under förmiddagen. Transporterna från området i Västberga körs under en kortare tid under dagen jämfört med transporterna från Lunda. De har även en jämnare fördelning under resterande dagen efter förmiddagens topp. För de transporter som inte ska till innerstaden visar det sig att de startar tidigare på morgonen och slutar tidigare på eftermiddagen. Figur 6: Fördelningen under dygnet av antalet observerade leveranser i innerstaden 35% Andel av totala antalet leveranser under dygnet 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% 0% 20% 8% 29% 26% 15% 8% 13% 6% Tid under dygnet 22% 14% 17% 9% Innerstaden - norr Innerstaden - söder 10% 2% 0% 18

19 Jämfört med andra typer av transporter, t.ex. pendelresandet, sker större delen av transporterna utanför högtrafik. En intressant effekt att följa upp under försökets genomförande kommer att vara om transporternas fördelning under dygnet kommer att ändras. Intäkter, kostnader och andra effektivitetsmått Uppgifter har samlats in om intäkter och kostnader per fordon. Alla åkerier som ingått i mätningen har inte kunnat ange både intäkter och kostnader. Andra effektivitetsmått som kan beräknas ur datamaterialet är: - antalet leveranser per tidsenhet och fordon - mängden transporterat gods per tidsenhet och fordon Några siffror för dessa effektivitetsmått, eller för intäkter och kostnader, redovisas inte i denna rapport. I slutrapporten kommer uppgifterna hanteras på ett sådant sätt att de inte röjer några affärshemligheter för de samarbetande företagen. 2.3 Övriga observationer under mätperioden Uppgifter om väderförhållanden under mätperioden har insamlats och är lagrade. Hänsyn och bearbetning av dessa uppgifter kommer att göras vid analysen av jämförande mätningar under försöket. Personalen som har åkt med bilarna har haft i uppgift att notera om särskilda händelser som t.ex. olyckor eller stillastående bilar orsakat köer. Det har gjorts noteringar om fem stycken köbildningar under mätperioden. För några fall finns kommentarer om det är stillastående köer eller rullande köer och för två av observationerna finns orsaken till köbildningen angiven. 19

20 2.4 Företagsdata Företagsuppgifter som samlats in för de samarbetande företagen framgår av tabellen nedan. Tabell 1: Företagsuppgifter för de samarbetande företagen Företag Omsättning Antal Antal bilar (miljoner kr) anställda Schenker Åkeri AB Västberga Åkeri AB Leif Kregert Åkeri AB Kommentar: siffrorna för Schenker Åkeri avser åkeriets verksamhet i Lunda. 20

21 3 RENHÅLLNINGSTRANSPORTER 3.1 Urval och mätperiod Samarbetande företag för insamlandet av data för renhållningstransporter är Ragn-Sells, affärsområde Renhållning. Transporterna avser hämtning av avfall i innerstaden. Datainsamlingen har skett genom att Ragn-Sells har levererat data till Transek omfattande mätperioden januari Insamlingen av data omfattar fem trakter (områden) i innerstaden. 3.2 Nyckeltal Uppgifterna avser endast de leveranser för vilka mätningar har genomförts och således inte alla renhållningstransporter i Stockholm. De viktigaste uppföljningsmåtten är transporterad volym per fordon och dag samt intäkter och kostnader per fordon och dag. Data som samlats in för renhållningstransporter är: - intäkter och kostnader per fordon och dag - transporterad volym per fordon och dag - antal uppdrag (kärl och säckar) per fordon och dag - tid per uppdrag och fordon per dag - medelhastighet per fordon och dag - antal hämtningar per trakt och dag Som exempel på nyckeltal kan nämnas att under de tre mätdagarna uppgick den transporterade volymen till ca 165 ton och antalet hämtningar till ca stycken. 21

22 Några siffror för effektivitetsmått, eller för intäkter och kostnader, redovisas inte i denna rapport. I slutrapporten kommer uppgifterna hanteras på ett sådant sätt att de inte röjer några affärshemligheter för det samarbetande företaget. 3.3 Övriga observationer under mätperioden Uppgifter om väderförhållanden under mätperioden har insamlats och är lagrade. Hänsyn och bearbetning av dessa uppgifter kommer att göras vid analysen av jämförande mätningar under försöket. Ragn-Sells har också ombetts rapportera om särskilda händelser påverkat transporterna under mätdagarna. Inga sådana händelser har rapporterats från föremätningen. 3.4 Företagsdata Företagsuppgifter som samlats in för Ragn-Sells framgår av tabellen nedan. Tabell 2: Företagsuppgifter för Ragn-Sells Företag Omsättning Antal Antal bilar (miljoner kr) anställda Ragn-Sells Kommentar: siffrorna avser affärsområdet Renhållnings verksamhet i Stockholm, inklusive kranskommuner. 22

23 4 KORRIGERING FÖR PÅVERKAN AV ANDRA FAKTORER För att kunna avgöra vilka skillnader i resultaten mellan för- och efterstudien som är en effekt av miljöavgifterna måste en kontroll göras av vilka andra faktorer som påverkat företagens verksamhet. Två sätt att göra en sådan kontroll är att använda nyckeltal som beskriver utvecklingen för branschen som helhet samt sådana nyckeltal som beskriver efterfrågeförändringar på grund av konjunkturläget. En viktig informationskälla kommer också att vara de djupintervjuer som kommer att genomföras med företrädare för de samarbetande företagen. Exakt vilka branschdata och nyckeltal som kommer att analyseras för att rensa för andra effekter bestäms senare i projektet. Det kommer bl.a. att bero på vilka data som kan komma att finnas till hands när analysen ska göras. Ett problem är att det tar relativt lång tid, innan denna typ av statistik blir tillgänglig. Detta innebär att data för år 2004 redovisas först under höst 2005 etc. I Tabell 3 redovisas exempel på regionala branschnyckeltal som levererats från Sveriges Åkeriföretag. Statistiken baserar sig på ursprungsmaterial från SCB där vissa faktorer har tydliggjorts på regional nivå. 23

24 Tabell 3: Branschnyckeltal för åkeriföretag Åkerier 01 Stockholms län Riket Maka-företag (= mer än 100 tkr i omsättning) Antal företag Nyckeltal 2002 och 2003 Källa: MM Partner Undre Median Övre Undre Median Övre Årtal kvartil kvartil kvartil kvartil Antal anställda Nettoomsättning, tkr Nettoresultat, tkr Balansomslutning, tkr Avkastning på eget kapital, % ,9 7,7 26,4-1,7 12,0 27, ,7 14,2 35,0 0,9 15,7 34,6 Avkastning på totalt kapital, % ,0 5,9 12,2 1,7 6,6 12, ,9 8,1 14,7 3,4 8,4 14,2 Rörelsemarginal, % ,2 4,4 9,7 0,7 5,1 11, ,3 6,3 13,2 2,1 6,4 12,5 Nettomarginal, % ,3 2,0 7,4-0,6 3,2 9, ,2 4,1 10,8 0,0 4,3 10,6 Nettoomsättning/anställd, tkr Nettoresultat/anställd, tkr Arbetskraftskostn/omsättning, % ,0 33,5 41,4 25,3 32,6 39, ,2 32,1 38,6 24,5 31,5 38,3 Avskrivningar/omsättning, % ,2 11,8 18,3 7,8 12,0 16, ,6 11,6 19,3 7,3 11,6 16,2 Finansnetto/omsättning, % ,3-1,6-0,5-3,1-1,6-0, ,8-1,8-0,5-3,4-1,8-0,5 Kapitalets omsättningshastighet, ggr ,8 1,1 1,6 0,8 1,1 1, ,8 1,1 1,7 0,8 1,1 1,6 Soliditet, % Kassalikviditet, % Förändring av omsättning, % Jämförelse mellan 2002 och 2003 ger en indikation på att år 2003 var ett svagare ekonomiskt år jämfört med året innan. Denna svagare utveckling inom åkeribranschen gällde även för riket som helhet. 24

Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket

Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket Foto: Carl Swensson 2006:27 Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket 2006-06-16 KORT SAMMANFATTNING Syftet med denna studie är att följa upp vilka effekter som

Läs mer

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter? FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMRJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR

EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR HJ EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR SLUTRAPPORT Stockholm 2006-05-28 Ida Blomberg Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60

Läs mer

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007 Siamak Baradaran Trafikkontoret/Stockholm stad 2007-11-23 siamak.baradaran@tk.stockholm.se +46-8 508 279 09 +46-761 22 79 09 Leif Carlsson Vägverket region Stockholm Leif.carlsson@vv.se +46-8 757 66 78

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn. Syftet med SCBs Branschnyckeltal Syftet med SCBs Branschnyckeltal

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1 Fortsättning från pdf nr 1 Dagbefolkning 5 1 Kilometer 3-15 151-35 351-6 61-1 11-165 1651-27 271-43 431-7 71-125 1251-232 Figur 8. Fördelning av befolkning i Storstockholm år 2 (5 meters upplösning). Nattbefolkning

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Praktisk handledning. Lastbilsindex. i samband med avfallsentreprenader. Reglera priser vid upphandling av lastbilstransporter i avfallsverksamhet.

Praktisk handledning. Lastbilsindex. i samband med avfallsentreprenader. Reglera priser vid upphandling av lastbilstransporter i avfallsverksamhet. Praktisk handledning Lastbilsindex i samband med avfallsentreprenader Reglera priser vid upphandling av lastbilstransporter i avfallsverksamhet. 2 Innehåll INLEDNING... 3 VAD ÄR LASTBILSINDEX OCH HUR TAS

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

Bakgrund. Gällande reglering. Utredning avseende trängselskatter skatteplikt och betalning

Bakgrund. Gällande reglering. Utredning avseende trängselskatter skatteplikt och betalning FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-13 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-008 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Kövarningssystem på E6 Göteborg

Kövarningssystem på E6 Göteborg TI notat 12 23 TI notat 12-23 Kövarningssystem på E6 Göteborg Analys av parameterinställningar Författare FoU-enhet Projektnummer 4489 Projektnamn Uppdragsgivare Urban Björketun Arne Carlsson Mohammad-Reza

Läs mer

2004:10. Åtgärder i vägnätet inför miljöavgiftsförsöket. Inventering av framkomlighetsförbättrande åtgärder

2004:10. Åtgärder i vägnätet inför miljöavgiftsförsöket. Inventering av framkomlighetsförbättrande åtgärder 2004:10 Åtgärder i vägnätet inför miljöavgiftsförsöket Inventering av framkomlighetsförbättrande åtgärder FÖRORD Inför försöket med miljöavgifter i Stockholm finns behov av att förbättra framkomligheten

Läs mer

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Rapport 2005:31 Version 1.0 T RAFFIC AB Dokumentinformation Titel Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Serie nr Trivector rapport

Läs mer

Fakta och resultat från Stockholmsförsöket

Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Fakta om utvärderingen av Stockholmsförsöket Vad är det som utvärderats? Ett utvärderingsprogram utarbetades i samråd med Vägverket, Landstingets Regionplane- och trafi kkontor, Storstockholms Lokaltrafi

Läs mer

miljözon Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Nya bestämmelser

miljözon Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Nya bestämmelser miljözon S Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund 2007 Nya bestämmelser Därför har vi miljözoner Vi har, i likhet med ett antal andra städer i Europa, problem med dålig luftkvalitet på grund av för stora

Läs mer

Simpler Branschanalys

Simpler Branschanalys Simpler Branschanalys Peter Rathsmann, Mats Svensson Grufman Reje management 18 juni, 2012 Förkortad version 2012-08-31 HE 2 Innehållsförteckning Introduktion och sammanfattning... 3 Metodik... 3 Simplermetoden...

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30 Bellona 5, Solna Luftkvalité uteluft- detaljplanskede Bellona 5, Solna Befintlig byggnad Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Utredningens genomförande och omfattning... 4 Fastigheten

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

ATT RÄKNA MED INDEX. 2. Räkna med index, ett exempel

ATT RÄKNA MED INDEX. 2. Räkna med index, ett exempel ATT RÄKNA MED INDEX 1. Kostnadsutveckling Kostnadsutvecklingen inom lastbilstransporter mäts av SCB. Mätningarnas resultat presenteras som indextal. Ett indextal anger ett värde i förhållande till ett

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Rapport ANALYS AV BILTRAFIKEN INFÖR STOCKHOLMSFÖRSÖKET APRIL 2005 RAPPORT

Rapport ANALYS AV BILTRAFIKEN INFÖR STOCKHOLMSFÖRSÖKET APRIL 2005 RAPPORT RAPPORT FÖRORD Stockholmsförsöket startade den 22 augusti 25 med att kollektivtrafiken utökades. Den 3 januari 26 startar försöket med miljöavgifter. Miljöavgiftskansliet har i uppdrag att utvärdera Stockholmsförsöket

Läs mer

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt 2006:26 Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt Hur ser företagare på trängselskatt och dess eventuella effekter på verksamheten? KORT SAMMANFATTNING Denna undersökning visar hur

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

skyltar, transpondrar och tullkepor

skyltar, transpondrar och tullkepor skyltar, transpondrar och tullkepor Stockholmsförsöket i Stadsmuseets samlingar 7 2 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u Skyltar som numera finns i Stadsmuseets samlingar. Foto: Ramón Maldonado, 2008,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm

Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm 2009 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm Stockholms län har växt med en halv miljon människor de senaste 30 åren. Nästa halvmiljon

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Miljöavgifter i Stockholm

Miljöavgifter i Stockholm December 2003 Miljöavgifter i Stockholm Analys av effekter av olika förslag till utformning Huvudrapport Transek AB är ett oberoende och forskningsinriktat företag som bedriver forskning och konsultverksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Omsättningen uppgick till 64,3 Mkr (54,4) Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,4 Mkr (1,6) Debiteringsgraden ökade med 8 % procent

Läs mer

Konkursförvaltararvoden 2010

Konkursförvaltararvoden 2010 Konkursförvaltararvoden 21 Temagranskning KFM Rapport 211:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode per tillsynsområde 2.2 Sakkunnigt biträde 2.3

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

Stockholms trängselavgifter

Stockholms trängselavgifter Stockholms trängselavgifter Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, Centrum för Transportstudier, KTH WSP Analys & Strategi (fd. Transek) Ordförande i Analysgruppen för utvärdering av Stockholmsförsöket

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Förbättring av enskilda avlopp inom Norrtälje kommuns skärgårdsområde

Förbättring av enskilda avlopp inom Norrtälje kommuns skärgårdsområde Förbättring av enskilda avlopp inom Norrtälje kommuns skärgårdsområde Stockholm Västra Götaland Skåne Förbättring av enskilda avlopp inom Norrtälje kommuns skärgårdsområde För mer information kontakta:

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

RVU Sverige utskicksmaterial

RVU Sverige utskicksmaterial RVU Sverige utskicksmaterial Det finns tre olika versioner av utskicksmaterial som vi skickar till urvalspersonerna. Vilket utskicksmaterial de får beror på personens ålder. De tre ålderkategorierna är

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

EFFEKTER AV MILJÖAVGIFTER - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR

EFFEKTER AV MILJÖAVGIFTER - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR HJ EFFEKTER AV MILJÖAVGIFTER - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR DELRAPPORT 1 Stockholm Ida Blomberg Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695

Läs mer

Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder

Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Metod för effektivisering av för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Den metod som vi arbetat

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm

Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm Vinsta Villaägareförening tar inte ställning för eller emot Förbifart Stockholm, men om den byggs vill vi verka för att den skall bli så bra som möjligt

Läs mer

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR Sweco TransportSystem AB Olof Fredholm Hannes Englesson 2 (13) S w e co Hjälmaregatan 3 Box 242 SE-212 42 Malmö, Sverige Telefon +46 (0)10 4846600 Fax www.sweco.se Sweco TransportSystem

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

Ekerö kommuns transportförsörjning

Ekerö kommuns transportförsörjning Region Stockholm 171 90 Solna Sundbybergsvägen 1 Telefon: 0771-119 119 Texttelefon: 0243-750 90 Johan Söderman Väg och trafik söder johan.soderman@vv.se Direkt: 08-757 67 80 Mobil: 070-632 85 26 Datum:

Läs mer

Stockholmsträngselavgiftssyndromet: Hur trängselavgifter gick från otänkbara till okontroversiella

Stockholmsträngselavgiftssyndromet: Hur trängselavgifter gick från otänkbara till okontroversiella Stockholmsträngselavgiftssyndromet: Hur trängselavgifter gick från otänkbara till okontroversiella Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, KTH Föreståndare Centrum för Transportstudier Frågeställning

Läs mer

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Statistik 2014:11 Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Publiceringsdatum: 2014-05-16 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Förändrade resvanor i Stockholms län

Förändrade resvanor i Stockholms län RAPPORT 2006:67 VERSION 0.5 Förändrade resvanor i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Förändrade resvanor i Stockholms län - Effekter av Stockholmsförsöket Serie nr:

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

DPD Företagspaket 16.00

DPD Företagspaket 16.00 DPD Företagspaket 16.00 Kollitaxering Frakt beräknas enligt tjänstens villkor, efter den fraktdragande vikten, d v s den högsta av den verkliga vikten eller den volymberäknade vikten. Enstaka kollin med

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen

Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen RAPPORT 2012:61 VERSION 1.0 Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen - stöd för att förstå situationen, pröva och konsekvensbeskriva olika lösningar Dokumentinformation Titel: Metodik för

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB Marknadsundersökningen inom ramen för RELACS har gjorts i samarbete mellan Energikontor Sydost AB och kommunikationspecialisten Herr H Kommunikation. Herr H har utifrån projektbeskrivning, projektets enkätmall

Läs mer

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara.

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara. Sex bilar med olika motorstyrka och utväxling, i en jakt för att hitta den för uppdraget optimala dragbilen. För enkelhetens skull lackerade i olika färger. From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel,

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner LVF 2013:13 Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner Räkning på parkerade personbilar januari-mars 2013 samt jämförelse med räkningar på rullande personbilar Magnus Brydolf SLB-ANALYS,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Hjärtat av verksamheten finns i Lycksele med kontor, magasin och garage samt tvätthall.

Hjärtat av verksamheten finns i Lycksele med kontor, magasin och garage samt tvätthall. Lycksele Transport AB har verkat i över 40 år. Vår affärsidé är att på ett rationellt och miljövänligt sätt transportera gods från, till och inom Västerbottens inland. För många av våra kunder har det

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Rapport. Uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser för tunga fordon

Rapport. Uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser för tunga fordon Stockholm 2013 Rapport Uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser för tunga fordon C S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G B O X 7 2 4 8 1 0 3 8 9 S T O C K H O L M B e s ö k s a d r e s s :

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer