Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik"

Transkript

1 2005:9 Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik Datainsamling före försökets genomförande

2

3 FÖRORD På uppdrag av Miljöavgiftskansliet i Stockholms Stad har Transek AB genomfört en föremätning avseende distributionstransporter och renhållningstransporter i Stockholms län inför försöket med trängselskatt/miljöavgifter i Stockholms Stad. Projektledare på Transek AB är Stehn Svalgård. Janne Henningsson har också medverkat i projektet. Kontaktperson på Miljöavgiftskansliet har varit Joanna Dickinson. En eftermätning kommer att genomföras under försökets gång Ur en jämförelse mellan de båda mättillfällena kommer effekter av trängselskatt på denna näringsgren i transportsektorn att bedömas. Ett stort tack till Leif Kregert Åkeri AB, Ragn-Sells AB affärsområde Renhållning, Schenker Åkeri AB, Västberga Åkeri AB och Åkeriföreningen ABC-åkarna för deras samarbete i projektet. Transek AB maj 2005

4

5 INNEHÅLL FÖRORD...3 SAMMANFATTNING VILKA DATA BÖR SAMLAS IN SOM UNDERLAG TILL ANALYSEN? DISTRIBUTIONSTRAFIKEN Urval och mätperiod Nyckeltal Övriga observationer under mätperioden Företagsdata RENHÅLLNINGSTRANSPORTER Urval och mätperiod Nyckeltal Övriga observationer under mätperioden Företagsdata KORRIGERING FÖR PÅVERKAN AV ANDRA FAKTORER.23

6 SAMMANFATTNING Bakgrund och syfte Stockholms stad har beslutat att genomföra ett försök med miljöavgifter. Stockholmsförsöket börjar den 22 augusti 2005 när den utökade kollektivtrafiken startar. Den 3 januari 2006 är startdatum för miljöavgifterna. Hela försöket avslutas den 31 juli Stockholms stads invånare ska därefter ta ställning till ett permanent införande av avgifterna vid en folkomröstning i samband med valet den 17 september Som en del i arbetet med att utvärdera miljöavgifternas effekter har Transek fått i uppdrag av Miljöavgiftskansliet i Stockholm stad att kartlägga vilka effekter som miljöavgifterna får för transportintensiv verksamhet av typen reguljär distributionstrafik 1 och renhållningstransporter i Stockholm. Effekterna följs upp genom att data inhämtas för några olika nyckelindikatorer. Data samlas in så att utvecklingen under försökstiden kan jämföras med motsvarande situation under året närmast före försöket. Uppdraget har varit att strikt fånga in föreläget genom de olika utvalda parametrar som har mätts. Det har inte ingått i detta projekt att intervjua företagarna om deras attityder till trafiksituationen och trängselavgifter. Sådana frågor kommer istället att belysas separat i andra studier som genomförs av Miljöavgiftskansliet. I eftermätningen i detta projekt kommer i viss mån kompletterande djupintervjuer att göras med företrädare för de samarbetande företagen, där de får chans att berätta sin syn på hur avgifterna faktiskt har påverkat verksamheten. Syftet med denna rapport är att översiktligt redovisa de data som samlats in före försöket, samt kortfattat beskriva hur dessa kan användas för att utvärdera miljöavgifternas effekter för distributions- och renhållningstransporterna. Mätningarna har genomförts under veckorna 3 och Exklusive budtransporter. Effekterna för budtransporter följs upp i parallelluppdraget Utvärdering av miljöavgifternas effekter på taxi-, bud- och färdtjänsttransporter. 6

7 Intressanta effekter att följa upp I första hand kan två olika typer av effekter förväntas på distributionstrafiken på grund av försöket med miljöavgifter. Dels kan transporter över avgiftssnittet som sker under avgiftsbelagd tid bli något dyrare med miljöavgifter. Dels bör avgifterna medföra att en omfördelning och minskning av trafiken kan förväntas uppstå som gör att framkomligheten ökar på infarter mot innerstaden och i innerstaden vilket skulle medföra effektivitetsvinster för transporter över avgiftssnittet. Essingeleden kommer att vara ett avgiftsfritt alternativ för att resa runt innerstaden. På Essingeleden, och på de anslutande vägarna till den samt på Bergshamraleden, kan framkomligheten däremot komma att försämras något på grund av omfördelningar i trafik..hur detta kan komma att påverka distributionstrafiken beror på i hur hög grad transportörerna förmår organisera sitt arbete så att de tillgodogör sig restidsvinsterna som uppkommer och hur de kan undvika avgifter och restidsökningar. Sammantaget bedöms de viktigaste effekterna att följa upp vara: - Har avgifterna medfört att transporterna blivit billigare eller dyrare? - Har restiderna minskat eller ökat? - På vilka rutter? - Utnyttjas fordonen effektivare? - Planeras vissa rutter om i tid och rum för att undvika avgiftssnittet och vissa vägar som fått ökad trafik (Essingeleden)? - Planeras vissa rutter om i tid och rum för att dra nytta av ökad framkomlighet under avgiftsbelagd tid? Insamlade data för distributionstrafiken I syfte att kartlägga dessa effekter har uppgifter samlats in för tre distributionsföretag. Samarbetande företag för distributionstransporter är Schenker Åkeri AB, Västberga Åkeri AB samt Leif Kregert Åkeri AB. Schenker har sin terminal i Lundaområdet vid kommungränsen Stockholm- Järfälla. Övriga två åkerier är belägna i Västbergaområdet. Dessa tre företag har valts utifrån att de är representativa för branschen, att de är lokaliserade så att de bedriver transporter som tros komma att påverkas av ökad eller minskad framkomlighet under miljöavgiftsförsöket, att de bedriver 7

8 verksamhet med viss omfattning och att de har transporter med målpunkt i innerstaden. De har också välvilligt ställt upp på att samarbeta. Uppgifter har samlats in från åkerierna om: - intäkter och kostnader - antal uppdrag per fordon och dag - antal leveransställen per bil - antal levererade kollin/levererad vikt per fordon - restider och reslängd per uppdrag - fördelningen av leveranser under dygnet Insamlingen av data har skett genom att personal rekryterats som har åkt med i lastbilar hos åkerierna under perioden januari Utifrån uppgifter på fraktsedlarna har uppgifter antecknats om restid, reslängd, antal kollin och fraktad vikt. Data om intäkter och kostnader har rapporterats direkt till Transek. Insamlade data för renhållningstransporter Renhållningstransporter är av intresse att följa under försöket eftersom rutterna ofta är konstanta och därför ger god jämförbarhet före och under försöket. Samarbetande företag för renhållningstransporter är Ragn-Sells, affärsområde Renhållning. Data som samlats in för renhållningstransporter är: - intäkter och kostnader - transporterad volym per fordon och dag - antal uppdrag per fordon och dag - tid per uppdrag och fordon per dag - medelhastighet per fordon och dag - antal hämtningar per trakt och dag Datainsamlingen har skett genom att Ragn-Sells har levererat data till Transek omfattande mätperioden januari

9 Kompletterande uppgifter för distributions- och renhållningstransporter I samband med insamlandet av data i eftermätningen, dvs under försökets genomförande, kommer datainsamlingen kompletteras med djupintervjuer med företrädare för de samarbetande företagen, där de får chans att berätta sin syn på hur avgifterna påverkat verksamheten. Uppgifter om väderförhållandena i Stockholm har sparats för de dagar då mätningarna genomförts. 9

10 1 VILKA DATA BÖR SAMLAS IN SOM UNDERLAG TILL ANALYSEN? För att kunna avgöra vilka data som ska samlas in behöver man en uppfattning om vilka effekter miljöavgifterna kan ha. I detta kapitel diskuteras därför de olika sätt som miljöavgifterna direkt och indirekt kan tänkas påverka distributions- och renhållningstransporter. I första hand kan två olika typer effekter förväntas på distributions- och renhållningstransporterna på grund av försöket med miljöavgifter. Dels kan kostnaderna för utförandet av transporter förändras. Transporter över avgiftssnittet som sker under avgiftsbelagd tid kan bli något dyrare med miljöavgifter. Dels bör avgifterna medföra att en omfördelning och minskning av trafiken kan förväntas uppstå som gör att framkomligheten ökar på infarter mot innerstaden och i innerstaden vilket skulle medföra effektivitetsvinster för transporter över avgiftssnittet. Essingeleden kommer att vara ett avgiftsfritt alternativ för att resa runt innerstaden. På Essingeleden, och på de anslutande vägarna till den samt på Bergshamraleden, kan framkomligheten däremot komma att försämras något under försöket på grund av omfördelningar i trafik..hur detta kan komma att påverka distributionstrafiken beror på i hur hög grad transportörerna förmår organisera sitt arbete så att de tillgodogör sig restidsvinsterna som uppkommer i och nära avgiftsbelagt område och hur de kan undvika avgifter och restidsökningar på andra delar av vägnätet. När det gäller vilka som får eventuella ökade kostnader för transporterna på grund av själva avgiften är det rimligt att förvänta sig att den på längre sikt kommer att bärs av kunderna, eftersom kostnaden är lika för alla transportoperatörer. Denna effekt bedöms dock vara relativt liten jämfört med andra faktorer som påverkar transportefterfrågan. På kortare sikt kan det vara rimligare att anta att den i högre grad kommer att bäras av operatörerna eftersom ingångna avtal om taxor och avgifter inte kan ändras på kort sikt. Hur förändringarna i framkomligheten på vägarna kan komma att påverka operatörerna beror på i hur hög grad de förmår organisera sitt arbete så att de kan tillgodogöra sig de restidsvinster som uppkommer och hur de kan undvika restidsökningar. Om restidsförkortningar t ex innebär att en operatör 10

11 kan utföra fler uppdrag på samma tid med oförändrade resurser uppstår en vinst för företagen. På motsvarande sätt som för vem som kan förväntas stå för avgiften bedöms denna vinst på kort sikt tillfalla operatören, och på längre sikt (i synnerhet om fler operatörer förmår tillgodogöra sig restidsvinsten på samma sätt) tillfalla kunderna i form av lägre taxor. Den sistnämnda effekten bör tendera att öka efterfrågan på transporttjänster (allt annat lika), men bedöms vara relativt liten jämfört med andra faktorer som påverkar transportefterfrågan. Sammantaget bedöms de viktigaste effekterna att följa upp vara: - Har avgifterna medfört att transporterna blivit billigare eller dyrare? - Har restiderna minskat eller ökat? - På vilka rutter? - Utnyttjas fordonen effektivare? - Planeras vissa rutter om i tid och rum för att undvika avgiftssnittet och vissa vägar som fått ökad trafik (Essingeleden)? - Planeras vissa rutter om i tid och rum för att dra nytta av ökad framkomlighet under avgiftsbelagd tid? 11

12 2 DISTRIBUTIONSTRAFIKEN 2.1 Urval och mätperiod Samarbetande företag är Schenker Åkeri AB, Västberga Åkeri AB samt Leif Kregert Åkeri AB. Schenker har sin terminal i Lundaområdet, nordväst om innerstaden, vid kommungränsen Stockholm-Järfälla. Övriga två åkerier är belägna i området Västberga söder om innerstaden. Dessa tre företag har valts utifrån att de är representativa för branschen, var de är lokaliserade någonstans, att de bedriver verksamhet med viss omfattning och att de har transporter med målpunkt i innerstaden samt att de välvilligt ställer upp på att samarbeta. Insamlingen av data har skett genom att personal rekryterats som har åkt med i lastbilar hos åkerierna under perioden januari Utifrån uppgifter på fraktsedlarna har uppgifter antecknats om restid, reslängd, antal kollin och fraktad vikt. Data om intäkter och kostnader har rapporterats direkt till Transek. Fyra personer rekryterades som under mätperioden åkte med i sammanlagt 20 lastbilar, en person per lastbil och dag. Metoden för insamling av data har bestämts i samråd med de samarbetande företagen. Valet har gjorts utifrån vad som ansetts vara det bästa sättet att samla in informationen för att få så hög kvalitet som möjligt i mätdata och vad som varit det mest lämpliga tillvägagångssättet ur de samarbetande företagens synpunkt. 12

13 På grund av att Schenkers terminal är placerad en bit ut i regionen har det varit möjligt att mäta, inte bara framkomligheten i innerstaden, utan också på infarter till innerstaden. För Schenker åkeri valdes därför trakter 2 ut så att viktiga infarter från nordvästsektorn till innerstaden fångades upp. Bilar valdes så att följande rutter täcktes: - Från Schenkers Åkeri i Lunda in mot staden via Bergslagsvägen (väg 275) och Tranebergsbron. - Från Lunda in mot stan via E18 förbi Rinkeby och Solvalla. - Från Lunda in mot stan via E4:an (via Akalla ealternativt via E18 och Kymlingelänken eller via E18 förbi Hallonbergen). - Vidare söderut i riktning mot Södertälje på E4/E20. - Vidare österut i riktning förbi Årsta (via Södra länken). - Från Årsta till in mot staden via Hornstull eller via Essingeleden. På ovan nämnda rutter har restider och resavstånd noterats för på förhand bestämda delsträckor, för vilka sedan medelhastigheter beräknats. När mätningen ska genomföras på nytt, när försöket med miljöavgifter pågår, är avsikten att den ska göras för samma trakter för att få jämförbarhet. Förutom kriteriet att täcka in viktiga infarter har trakterna valts så att innerstaden och Lidingö ingår. Övriga trakter som ingått i mätningen är Tumba, Nacka och Bergshamra. För terminalerna i Västberga har bilar med leveranser inom innerstaden valts ut. För leveranser med dessa åkerier har restider och resavstånd noterats på motsvarande sätt för delsträckorna: - terminalen - avfart Essingeleden - terminalen Hornstull - terminalen - S:t-Eriksplan - terminalen Magnus Ladulåsgatan - terminalen Storkyrkobrinken För jämförbarhetens skull kommer, i den mån det är möjligt, restider och resavstånd att mätas för dessa delsträckor också under nästa mätperiod. 2 Med trakt avses det geografiska område till vilket varor levereras. Bilarna åker lastade från terminalen till ett område (trakt) och levererar sen till olika adressater inom området. 13

14 2.2 Nyckeltal Uppgifterna avser endast de leveranser för vilka mätningar har genomförts och således inte all distributionstrafik i Stockholm. De viktigaste uppföljningsmåtten är medelhastigheter som mäter framkomligheten och antalet leveranser som utgör ett mått på effektiviteten i transporterna. Nyckeltal för medelhastigheten redovisas dels för olika delsträckor på infarterna till innerstaden och dels för leveranser i innerstaden. Följande indikatorer redovisas: - medelhastigheter på olika delsträckor på infarterna in mot innerstaden - medelhastigheter inom innerstaden - fördelning av lossning/lastning av gods i innerstaden över dygnet - antal leveranser - levererad kvantitet Medelhastigheter på infarterna De medelhastigheter som redovisas har beräknats utifrån uppmätta restider och resavstånd. I Figur 1 och Figur 2 nedan redovisas medelhastigheter för olika delsträckor in mot stan från Lunda industriområde. För läsbarhetens skull redovisas de i två diagram. Som det framgår av diagrammen är medelhastigheten relativt hög. Medelhastigheterna är uppmätta mellan kl och 9.00 på morgonen. 14

15 Figur 1: Medelhastigheter på infarterna från Lunda (Lunda diagram 1) km/h Lunda ind.omr. - Norrtull/Eugeniatunneln Lunda ind.omr. - Nyboda/Södra Länken E18/Hjulstakorset - Rinkebykorset Kista trafikplats - Norrtull/Eugeniatunneln Norrtull/Eugeniatunneln - Nyboda/Södra Länken Figur 2: Medelhastigheter på infarterna från Lunda (Lunda diagram 2) km/h Brommaplan - Tranebergsbron Lunda ind.omr. - Tranebergsbron Brommaplan - avfart Essingeleden Lunda ind.omr. - Bergshamraleden E18/Hjulsta-korset - Järva Krog Lunda ind.omr. - Roslagstull 15

16 I figuren nedan redovisas medelhastigheterna för transporterna från Västberga. Medelhastigheterna för dessa delsträckor är lägre än för delsträckorna som mätts från Lunda. En förklaring är att de delsträckor som mätts för Västberga är mer centralt placerade i regionen (ligger nära innerstaden). Starttidpunkten för transporter från Västberga har varit ungefär densamma som för transporter från Lunda, d.v.s. vid åttatiden på morgonen. Figur 3: Medelhastigheter på infarterna från Västberga km/h Västberga - Storkyrkobrinken Västberga - avfart Essingeled Västberga - St:Eriksplan Västberga - Magnus Ladulåsgatan Västberga - Hornstull Medelhastigheter i innerstaden Medelhastigheter redovisas för transporter i norra respektive södra innerstaden. Tiderna är exklusive tid för avlastning. Som framgår av figuren nedan är medelhastigheten i innerstaden relativt låg. Viktat med antalet leveranser blir medelhastigheten i hela innerstaden 15,2 km/h. 16

17 Figur 4: Medelhastigheter i innerstaden km/h ,5 16, Norra innerstaden Södra innerstaden Medelhastigheter har också beräknats för övriga trakter som ingått i mätningen. Av figuren nedan framgår att framkomligheten något högre i dessa trakter jämfört med innerstaden. Figur 5: Medelhastigheter i övriga trakter som ingår i mätningen 25 23,2 21, ,2 18, Tumba Bergshamra Lidingö Nacka 17

18 Antalet leveranser och mängd transporterat gods Uppgifter har samlats in om antalet leveranser och mängden (vikten) transporterat gods under mätperioden. Antalet observerade leveranser är totalt 406 stycken, varav 238 stycken är observerade i innerstaden och 168 i övriga områden. Uppgifter har samlats in om mängden transporterat gods per leverans mätt som antal kilo, kubikmeter och antal levererade kollin/pallar. Det har inte gått att observera transporterad volym och antalet kollin/pallar för alla leveranser. Vikten är därför det mest stabila av de mått som samlats in för att mäta mängden transporterat gods. I Figur 6 redovisas fördelningen av antalet leveranser under dygnet, för leveranser i innerstaden. Transporterna till norra innerstaden kommer i huvudsak från Lunda och transporterna till södra innerstaden i huvudsak från området i Västberga. Av diagrammet framgår att de första lossningarna i innerstaden görs någon gång kring ca 8.30 på morgonen. Det framgår också att den stora tyngdpunkten för leveranser råder under förmiddagen. Transporterna från området i Västberga körs under en kortare tid under dagen jämfört med transporterna från Lunda. De har även en jämnare fördelning under resterande dagen efter förmiddagens topp. För de transporter som inte ska till innerstaden visar det sig att de startar tidigare på morgonen och slutar tidigare på eftermiddagen. Figur 6: Fördelningen under dygnet av antalet observerade leveranser i innerstaden 35% Andel av totala antalet leveranser under dygnet 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% 0% 20% 8% 29% 26% 15% 8% 13% 6% Tid under dygnet 22% 14% 17% 9% Innerstaden - norr Innerstaden - söder 10% 2% 0% 18

19 Jämfört med andra typer av transporter, t.ex. pendelresandet, sker större delen av transporterna utanför högtrafik. En intressant effekt att följa upp under försökets genomförande kommer att vara om transporternas fördelning under dygnet kommer att ändras. Intäkter, kostnader och andra effektivitetsmått Uppgifter har samlats in om intäkter och kostnader per fordon. Alla åkerier som ingått i mätningen har inte kunnat ange både intäkter och kostnader. Andra effektivitetsmått som kan beräknas ur datamaterialet är: - antalet leveranser per tidsenhet och fordon - mängden transporterat gods per tidsenhet och fordon Några siffror för dessa effektivitetsmått, eller för intäkter och kostnader, redovisas inte i denna rapport. I slutrapporten kommer uppgifterna hanteras på ett sådant sätt att de inte röjer några affärshemligheter för de samarbetande företagen. 2.3 Övriga observationer under mätperioden Uppgifter om väderförhållanden under mätperioden har insamlats och är lagrade. Hänsyn och bearbetning av dessa uppgifter kommer att göras vid analysen av jämförande mätningar under försöket. Personalen som har åkt med bilarna har haft i uppgift att notera om särskilda händelser som t.ex. olyckor eller stillastående bilar orsakat köer. Det har gjorts noteringar om fem stycken köbildningar under mätperioden. För några fall finns kommentarer om det är stillastående köer eller rullande köer och för två av observationerna finns orsaken till köbildningen angiven. 19

20 2.4 Företagsdata Företagsuppgifter som samlats in för de samarbetande företagen framgår av tabellen nedan. Tabell 1: Företagsuppgifter för de samarbetande företagen Företag Omsättning Antal Antal bilar (miljoner kr) anställda Schenker Åkeri AB Västberga Åkeri AB Leif Kregert Åkeri AB Kommentar: siffrorna för Schenker Åkeri avser åkeriets verksamhet i Lunda. 20

21 3 RENHÅLLNINGSTRANSPORTER 3.1 Urval och mätperiod Samarbetande företag för insamlandet av data för renhållningstransporter är Ragn-Sells, affärsområde Renhållning. Transporterna avser hämtning av avfall i innerstaden. Datainsamlingen har skett genom att Ragn-Sells har levererat data till Transek omfattande mätperioden januari Insamlingen av data omfattar fem trakter (områden) i innerstaden. 3.2 Nyckeltal Uppgifterna avser endast de leveranser för vilka mätningar har genomförts och således inte alla renhållningstransporter i Stockholm. De viktigaste uppföljningsmåtten är transporterad volym per fordon och dag samt intäkter och kostnader per fordon och dag. Data som samlats in för renhållningstransporter är: - intäkter och kostnader per fordon och dag - transporterad volym per fordon och dag - antal uppdrag (kärl och säckar) per fordon och dag - tid per uppdrag och fordon per dag - medelhastighet per fordon och dag - antal hämtningar per trakt och dag Som exempel på nyckeltal kan nämnas att under de tre mätdagarna uppgick den transporterade volymen till ca 165 ton och antalet hämtningar till ca stycken. 21

22 Några siffror för effektivitetsmått, eller för intäkter och kostnader, redovisas inte i denna rapport. I slutrapporten kommer uppgifterna hanteras på ett sådant sätt att de inte röjer några affärshemligheter för det samarbetande företaget. 3.3 Övriga observationer under mätperioden Uppgifter om väderförhållanden under mätperioden har insamlats och är lagrade. Hänsyn och bearbetning av dessa uppgifter kommer att göras vid analysen av jämförande mätningar under försöket. Ragn-Sells har också ombetts rapportera om särskilda händelser påverkat transporterna under mätdagarna. Inga sådana händelser har rapporterats från föremätningen. 3.4 Företagsdata Företagsuppgifter som samlats in för Ragn-Sells framgår av tabellen nedan. Tabell 2: Företagsuppgifter för Ragn-Sells Företag Omsättning Antal Antal bilar (miljoner kr) anställda Ragn-Sells Kommentar: siffrorna avser affärsområdet Renhållnings verksamhet i Stockholm, inklusive kranskommuner. 22

23 4 KORRIGERING FÖR PÅVERKAN AV ANDRA FAKTORER För att kunna avgöra vilka skillnader i resultaten mellan för- och efterstudien som är en effekt av miljöavgifterna måste en kontroll göras av vilka andra faktorer som påverkat företagens verksamhet. Två sätt att göra en sådan kontroll är att använda nyckeltal som beskriver utvecklingen för branschen som helhet samt sådana nyckeltal som beskriver efterfrågeförändringar på grund av konjunkturläget. En viktig informationskälla kommer också att vara de djupintervjuer som kommer att genomföras med företrädare för de samarbetande företagen. Exakt vilka branschdata och nyckeltal som kommer att analyseras för att rensa för andra effekter bestäms senare i projektet. Det kommer bl.a. att bero på vilka data som kan komma att finnas till hands när analysen ska göras. Ett problem är att det tar relativt lång tid, innan denna typ av statistik blir tillgänglig. Detta innebär att data för år 2004 redovisas först under höst 2005 etc. I Tabell 3 redovisas exempel på regionala branschnyckeltal som levererats från Sveriges Åkeriföretag. Statistiken baserar sig på ursprungsmaterial från SCB där vissa faktorer har tydliggjorts på regional nivå. 23

24 Tabell 3: Branschnyckeltal för åkeriföretag Åkerier 01 Stockholms län Riket Maka-företag (= mer än 100 tkr i omsättning) Antal företag Nyckeltal 2002 och 2003 Källa: MM Partner Undre Median Övre Undre Median Övre Årtal kvartil kvartil kvartil kvartil Antal anställda Nettoomsättning, tkr Nettoresultat, tkr Balansomslutning, tkr Avkastning på eget kapital, % ,9 7,7 26,4-1,7 12,0 27, ,7 14,2 35,0 0,9 15,7 34,6 Avkastning på totalt kapital, % ,0 5,9 12,2 1,7 6,6 12, ,9 8,1 14,7 3,4 8,4 14,2 Rörelsemarginal, % ,2 4,4 9,7 0,7 5,1 11, ,3 6,3 13,2 2,1 6,4 12,5 Nettomarginal, % ,3 2,0 7,4-0,6 3,2 9, ,2 4,1 10,8 0,0 4,3 10,6 Nettoomsättning/anställd, tkr Nettoresultat/anställd, tkr Arbetskraftskostn/omsättning, % ,0 33,5 41,4 25,3 32,6 39, ,2 32,1 38,6 24,5 31,5 38,3 Avskrivningar/omsättning, % ,2 11,8 18,3 7,8 12,0 16, ,6 11,6 19,3 7,3 11,6 16,2 Finansnetto/omsättning, % ,3-1,6-0,5-3,1-1,6-0, ,8-1,8-0,5-3,4-1,8-0,5 Kapitalets omsättningshastighet, ggr ,8 1,1 1,6 0,8 1,1 1, ,8 1,1 1,7 0,8 1,1 1,6 Soliditet, % Kassalikviditet, % Förändring av omsättning, % Jämförelse mellan 2002 och 2003 ger en indikation på att år 2003 var ett svagare ekonomiskt år jämfört med året innan. Denna svagare utveckling inom åkeribranschen gällde även för riket som helhet. 24

2006:28. Utvärdering av effekter på distributionsoch renhållningstransporter av Stockholmsförsöket 2006-06-15

2006:28. Utvärdering av effekter på distributionsoch renhållningstransporter av Stockholmsförsöket 2006-06-15 2006:28 Utvärdering av effekter på distributionsoch renhållningstransporter av Stockholmsförsöket 2006-06-15 KORT SAMMANFATTNING Denna studie ger en indikation på vilka effekter som Stockholmsförsöket

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= == Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet Christer

Läs mer

Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket

Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket Foto: Carl Swensson 2006:27 Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket 2006-06-16 KORT SAMMANFATTNING Syftet med denna studie är att följa upp vilka effekter som

Läs mer

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter? FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMS=MPJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm. 2016-01-20 Förändringar av systemet för trängselskatt I mars 2014 beslutade riksdagen om

Läs mer

Vägverket publikation 2003:95

Vägverket publikation 2003:95 VEM VINNER OCH VEM FÖRLORAR PÅ TRÄNGSELAVGIFTER? FÖRDELNINGSEFFEKTER AV TRÄNGSELAVGIFTER I STOCKHOLM Vägverket publikation 2003:95 FÖRDELNINGSEFFEKT AV AVGIFTER Med fördelningseffekter avses hur olika

Läs mer

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007 Siamak Baradaran Trafikkontoret/Stockholm stad 2007-11-23 siamak.baradaran@tk.stockholm.se +46-8 508 279 09 +46-761 22 79 09 Leif Carlsson Vägverket region Stockholm Leif.carlsson@vv.se +46-8 757 66 78

Läs mer

RESTIDER OCH TRÄNGSEL FÖR 50 BILPENDLARE UNDER STOCKHOLMSFÖRSÖKET

RESTIDER OCH TRÄNGSEL FÖR 50 BILPENDLARE UNDER STOCKHOLMSFÖRSÖKET HJ RESTIDER OCH TRÄNGSEL FÖR 50 BILPENDLARE UNDER STOCKHOLMSFÖRSÖKET RESULTAT AV GPS-BASERADE MÄTNINGAR SLUTRAPPORT Stockholm 2006-06-15 Stefan Myhrberg SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm

Läs mer

Branschrapport. Vård- och omsorgsbranschens utveckling 2007-2011

Branschrapport. Vård- och omsorgsbranschens utveckling 2007-2011 Branschrapport Vård- och omsorgsbranschens utveckling 2007-2011 Februari 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Metod... 4 3 Branschstatistik... 5 3.1 Storleksfördelning bland företagen... 6 3.2 Omsättning...

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

Q&A för trängselskatten

Q&A för trängselskatten 1 Q&A för trängselskatten Generella svar på fem vanliga frågor 1. Varför infördes trängselskatt på Essingeleden när naturliga alternativvägar saknas? Eftersom Essingeleden är den viktigaste nordsydliga

Läs mer

Stockholms trafikutveckling motorfordon

Stockholms trafikutveckling motorfordon trafikutveckling 2015 motorfordon Rapport april 2016 Motorfordonsmätningar 2015 april 2016 Dnr:T2016-00800 Utgivningsdatum: 2016-04-14 Utgivare: Stockholms Trafikkontor Kontaktperson: Tobias Johansson

Läs mer

Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015

Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015 Stockholmstrafiken 2014. Rapport maj 2015 stockholm.se Stockholmstrafiken 2014 Maj 2015 Dnr:T2015-00962 Utgivningsdatum: 2015-05-21 Utgivare: Stockholms Trafikkontor Kontaktperson: Tobias Johansson Omslagsfoto:

Läs mer

EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR

EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR HJ EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR SLUTRAPPORT Stockholm 2006-05-28 Ida Blomberg Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60

Läs mer

Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner

Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner Basalternativet: 1. Trafikanalyser för att kvantifiera effekten på bil- och kollektivtrafiken och framkomligheten. Genom trafikstudier under oktober 2007 respektive

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet 2007 2011 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2011 Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum:2011-11-30

Läs mer

Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010

Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010 Tobias Johansson Trafikplanering 08-508 266 56 tobias.p.johansson@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-03-17 Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010 Förslag

Läs mer

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn. Syftet med SCBs Branschnyckeltal Syftet med SCBs Branschnyckeltal

Läs mer

Svenskt Hastighetsindex

Svenskt Hastighetsindex SÄKER TRAFIK SVERIGE AB Svenskt Hastighetsindex Resultatrapport september - oktober 2010 Exempel - Företag AB Tunga lastbilar (LB) Rapporten upprättad 2010-11-24 av Lars Nordquist, Säker Trafik Sverige

Läs mer

Förslag till nya och förändrade indikatorer 2014

Förslag till nya och förändrade indikatorer 2014 Trafikkontoret Bilaga 10 Sida 1(6) Trafikplanering Förslag till nya och förändrade indikatorer 2014 Förslag till nya och förändrade indikatorer för verksamhetsmålen 1.5 Framkomligheten i regionen är hög

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMSJNO== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Citylogistik. Godskollektivtrafik i stadsmiljö. Schenker Consulting AB 1

Citylogistik. Godskollektivtrafik i stadsmiljö. Schenker Consulting AB 1 Citylogistik Godskollektivtrafik i stadsmiljö Schenker Consulting AB 1 Innehåll Vad är citylogistik? Nuläge Vision Schenkers lösning Schenker Consulting AB 2 Vad är citylogistik? Kortfattad beskrivning

Läs mer

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1 Fortsättning från pdf nr 1 Dagbefolkning 5 1 Kilometer 3-15 151-35 351-6 61-1 11-165 1651-27 271-43 431-7 71-125 1251-232 Figur 8. Fördelning av befolkning i Storstockholm år 2 (5 meters upplösning). Nattbefolkning

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska 1 Detta är Förbifart Stockholm Den nya vägen Förbifart Stockholm kommer att gå från Kungens Kurva söder om Stockholm till Häggvik norr om Stockholm.

Läs mer

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016 RAPPORT Östlig förbindelse Trafikanalys och nyttor Sammanfattande rapport april 2016 Trafikverket Postadress: Adress, Post nr Ort E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

Stockholms Trafikutveckling motorfordon 2016

Stockholms Trafikutveckling motorfordon 2016 Trafikutveckling motorfordon 2016 2017-04-06 Motorfordonsmätningar 2016 Dnr:T2017-00637 Utgivningsdatum: 2017-04-06 Utgivare: Stockholms Trafikkontor Kontaktperson: Tobias Johansson Omslagsfoto: Lennart

Läs mer

Utvärdering av Actibump i Uppsala

Utvärdering av Actibump i Uppsala Trivector Traffic Rapport 2015:45, Version 1.0 Utvärdering av Actibump i Uppsala Effekt på hastighet, väjningsbeteende och buller Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Actibump. Effekter på hastighet,

Läs mer

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg VTI notat 41 2004 VTI notat 41-2004 Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg Författare Johan Janson Olstam FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 50439 Projektnamn Omkörningsrestriktion

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMS=MQJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län?

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? 2005:5 Resvaneundersökning Mälardalen Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? RVU Mälardalen arbetspendling med bil FÖRORD Kommunfullmäktige

Läs mer

Februari 2004. Miljöavgifter i Stockholm

Februari 2004. Miljöavgifter i Stockholm Februari 2004 Miljöavgifter i Stockholm Effekter av Kommunstyrelsens förslag till utformning december 2003 Transek AB är ett oberoende och forskningsinriktat företag som bedriver forskning och konsultverksamhet

Läs mer

Trafiksäkerhetsanalys inför försöket med miljöavgifter i Stockholmstrafiken

Trafiksäkerhetsanalys inför försöket med miljöavgifter i Stockholmstrafiken Trafiksäkerhetsanalys inför försöket med miljöavgifter i Stockholmstrafiken Rapport 2005:23 12 maj 2005 Dokumentinformation Titel Trafiksäkerhetsanalys inför försöket med miljöavgifter i Stockholmstrafiken

Läs mer

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket Resultat från intervjuer med boende i Stockholms län juni 2005 Utrednings- och statistikkontoret Hans-Åke Gustavsson

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Branschnyckeltal 2015

Branschnyckeltal 2015 Statistiska Centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGANDE Ekonomisk statistik/näringslivets struktur 2016-11-06 1(8) Branschnyckeltal 2015 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMRJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Fraktsedlarna är de viktigaste värdehandlingar som vi har!

Fraktsedlarna är de viktigaste värdehandlingar som vi har! Fraktsedlarna är de viktigaste värdehandlingar som vi har! Värdehandling Fraktsedeln är en värdehandling, och skall behandlas som en sådan. Det är mycket viktigt att fraktsedeln listas. Ersättning till

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Utvärdering av Actibump i Linköping

Utvärdering av Actibump i Linköping Rapport 2016:56, Version 1.0 Utvärdering av Actibump i Linköping Effekt på hastighet och väjningsbeteende Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Actibump i Linköping. Effekt på hastighet och väjningsbeteende.

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet 2007-2012 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2012 Skapat av: Robin Billsjö, Liselott Söderström och Annika

Läs mer

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29 Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 1 BAKGRUND Detta PM redogör kortfattat för arbetsgång och resultat för de koldioxidberäkningar som M4Traffic genomfört åt Trafikkontoret. Beräkningar

Läs mer

Trängselskatt - genomförda system och deras effekter. Staffan Algers Professor, KTH

Trängselskatt - genomförda system och deras effekter. Staffan Algers Professor, KTH Trängselskatt - genomförda system och deras effekter Staffan Algers Professor, KTH 1 Vilka exempel? Singapore 1975 London 2003 Stockholm 2007 (2006) Valetta 2007 Milano 2008 (Durham 2002) (Oslo 1990, Bergen

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden Stadsledningskontoret Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr SLK 001-1000/2013 Dnr TK T2013-000-03728:1 Dnr MF 2013-9203 Sida 1 (5) 2013-07-03 Handläggare Stadsledningskontoret Anton Västberg Telefon: 08-508 293

Läs mer

Praktisk handledning. Lastbilsindex. i samband med avfallsentreprenader. Reglera priser vid upphandling av lastbilstransporter i avfallsverksamhet.

Praktisk handledning. Lastbilsindex. i samband med avfallsentreprenader. Reglera priser vid upphandling av lastbilstransporter i avfallsverksamhet. Praktisk handledning Lastbilsindex i samband med avfallsentreprenader Reglera priser vid upphandling av lastbilstransporter i avfallsverksamhet. 2 Innehåll INLEDNING... 3 VAD ÄR LASTBILSINDEX OCH HUR TAS

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning

Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning 2009-2010 Beställare: Trafikverket Utförare: KTH avdelningen för trafik och logistik Projektansvarig: Karl-Lennart Bång Tidplan: 2009-01-01 - (2010-12-31) 2011-12-31

Läs mer

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien.

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Bilaga 2. Analys från konflikt- och observationsstudierna Trafiksäkerhet Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Olycksstatistik Trafiksäkerhetshöjande

Läs mer

Nyckeltal för trafiknämnden

Nyckeltal för trafiknämnden Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för trafiknämnden Nyckeltal 109: Drift- och underhållskostnader totalt samt i förhållande till drift- och underhållsplan mnkr, Total kostnad drift och underhåll

Läs mer

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie Trafikplats Ideon i Lund förstudie Inledning Lunds stad med drygt 112 000 invånare (2011) är en viktig och växande ort inom regionen dels som bostads- och utbildningsort men även som arbetsplats för ett

Läs mer

Nyckeltals jämförelse 2015

Nyckeltals jämförelse 2015 Nyckeltals jämförelse 2015 Falu kommun i jämförelse med andra kommuner Projektgruppen för förbättrad uppföljning och analys Upplaga 2015-02-09 Innehåll Inledning... 2 Strukturen kring rapporten och nyckeltalen...

Läs mer

ATT RÄKNA MED INDEX. 2. Räkna med index, ett exempel

ATT RÄKNA MED INDEX. 2. Räkna med index, ett exempel ATT RÄKNA MED INDEX 1. Kostnadsutveckling Kostnadsutvecklingen inom lastbilstransporter mäts av SCB. Mätningarnas resultat presenteras som indextal. Ett indextal anger ett värde i förhållande till ett

Läs mer

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats UPPDRAG Analys TA-plan Fisksätra tpl UPPDRAGSNUMMER 7001219000 UPPDRAGSLEDARE Joacim Thelin UPPRÄTTAD AV Joacim Thelin DATUM Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats Sweco har fått i uppdrag av Nacka

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

Avstämning mot uppmätta trafikflöden Stockholms län 2006/2007 Innehållsförteckning

Avstämning mot uppmätta trafikflöden Stockholms län 2006/2007 Innehållsförteckning Uppdragsnr: 10118310 2009-09-07 Kerstin Pettersson, PM C:\Documents and Settings\seks11044\Desktop\Jmf-Sthlm06-090907-2.docver 1.0 Avstämning mot uppmätta trafikflöden Stockholms län 2006/2007 Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

Remissyttrande Förbifart Stockholm från Villaägarna i ABC regionen.

Remissyttrande Förbifart Stockholm från Villaägarna i ABC regionen. Till Stockholms Stadsbyggnadskontor Info kopia till Vägverket Riggert Andersson Remissyttrande Förbifart Stockholm från Villaägarna i ABC regionen. Villaägarna tar ej ställning för eller emot Förbifart

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Malmö 2015-09-25 ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Arbetsrapport Datum

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

2004:10. Åtgärder i vägnätet inför miljöavgiftsförsöket. Inventering av framkomlighetsförbättrande åtgärder

2004:10. Åtgärder i vägnätet inför miljöavgiftsförsöket. Inventering av framkomlighetsförbättrande åtgärder 2004:10 Åtgärder i vägnätet inför miljöavgiftsförsöket Inventering av framkomlighetsförbättrande åtgärder FÖRORD Inför försöket med miljöavgifter i Stockholm finns behov av att förbättra framkomligheten

Läs mer

PUBLIKATION 2007:16. Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror. Riksväg 50 E länsgräns Åsbro

PUBLIKATION 2007:16. Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror. Riksväg 50 E länsgräns Åsbro PUBLIKATION 27:6 Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror Riksväg 5 E länsgräns Åsbro Titel: Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror Riksväg 5 E länsgräns Åsbro Publikation: 27:6 Utgivningsdatum:

Läs mer

Trafikens års- och säsongsvariation en översikt

Trafikens års- och säsongsvariation en översikt Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMS=MPJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Rapport 2005:31 Version 1.0 T RAFFIC AB Dokumentinformation Titel Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Serie nr Trivector rapport

Läs mer

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012 PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 212 El-Kretsen har tillsammans med Avfall Sverige genomfört en översiktlig undersökning med syfte att skapa en nulägesbild över hur insamling

Läs mer

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr:

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr: PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Projektnr: 88 39 33 2013-04-12 Dokumenttitel: PM Trafik Tillägg Förstudie väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Dokumentdatum:2013-04-12

Läs mer

Långväga buss 2011 2012:8

Långväga buss 2011 2012:8 Långväga buss 2011 Statistik 2012:8 Långväga buss 2011 Statistik 2012:8 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress:

Läs mer

ANALYS OCH UTVÄRDERING AV TILLVÄXTPROGRAMMET EXPEDITION FRAMÅT

ANALYS OCH UTVÄRDERING AV TILLVÄXTPROGRAMMET EXPEDITION FRAMÅT ANALYS OCH UTVÄRDERING AV TILLVÄXTPROGRAMMET EXPEDITION FRAMÅT Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2016-06-22 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (19) Innehåll Bakgrund... 3 Mätgrupper...

Läs mer

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport 2012-11-09 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson:

Läs mer

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005 Kommunernas stöd till idrotten En undersökning våren 2005 Sammanfattning Det stöd landets kommuner ger till idrottsrörelsen, genom såväl kontanta bidrag som stöd till antingen egna eller föreningsdrivna

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019 MED STÖD AV PROJEKTÄGARE Hur många unga i Stockholms län åker ofta över

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst.

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. En stark och växande region i Mälardalen är en förutsättning för Stockholms konkurrenskraft. Eftersom många väljer att flytta till regionen för

Läs mer

Simpler Branschanalys

Simpler Branschanalys Simpler Branschanalys Peter Rathsmann, Mats Svensson Grufman Reje management 18 juni, 2012 Förkortad version 2012-08-31 HE 2 Innehållsförteckning Introduktion och sammanfattning... 3 Metodik... 3 Simplermetoden...

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30 Bellona 5, Solna Luftkvalité uteluft- detaljplanskede Bellona 5, Solna Befintlig byggnad Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Utredningens genomförande och omfattning... 4 Fastigheten

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3). Svar på remiss

Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3). Svar på remiss Daniel Firth Trafikplanering 08-508 261 24 daniel.firth@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-04-18 Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3).

Läs mer

Konsekvenser för näringslivet när det byggs mycket i städerna

Konsekvenser för näringslivet när det byggs mycket i städerna Konsekvenser för näringslivet när det byggs mycket i städerna PULS-RAPPORT #1-2017 SAMMANFATTNING Förutsebarhet, tydlighet och undanröjande av hinder när det byggs i städerna När det byggs mycket i städerna

Läs mer