MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik"

Transkript

1 MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013

2 2

3 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig potentiell marknadsutveckling för fordonsgas för regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik. Inom arbetet har även energiförbrukningen inom transportsektorn i Västernorrlands och Jämtlands län undersöks och sammanställt i ett externt PM. Mycket av bakgrundsdata för bedömningen av utvecklingen baseras på uppgifter från Biogas Mellannorrlands rapport Marknadsbeskrivning. Ett tack riktas även till de personer inom Östersunds, Sundsvalls och Örnsköldsviks kommun som genom sitt engagemang och bra synpunkter bidragit till arbetet med rapporten. Martin Fransson

4 4 SAMMANFATTNING Rapporten är beställd av Biofuel Region för att visa en översiktlig potentiell marknadsutveckling för fordonsgas för regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik. Inga egna undersökningar eller intervjuer med marknadsaktörer har gjorts specifikt för denna rapport. Bedömningarna baseras istället främst på tidigare sammanställt PM, Energiförbrukningen inom transportsektorn för Västernorrland och Jämtlands län (Fransson, 2013) samt Biogas Mellannorrlands rapport Marknadsbeskrivning (Håkansson, 2013). Resultatet visar att marknaden för fordonsgas kan växa enligt figuren nedan. Utvecklingen är indikativ och är starkt beroende av politiska beslut, utbyggnad av infrastruktur, dieselpriser mm. Marknaden kan därför växa mycket snabbare och bli större, eller stanna av helt. Figur 1 Potentiell utveckling av fordonsgasmarknaden Varje region har även studerats för ett flertal olika fordonskategorier där personbilar och bussar utgör de största kundsegmenten vad gäller förväntad efterfrågan. I kategorin personbilar ingår även tjänstebilar inom offentlig sektor. Sammantaget så visar resultatet att det finns en potentiell marknad för fordonsgas i alla regioner. Totalt så beräknas det år 2030 kunna finnas ett behov av cirka 200 GWh fordonsgas per år. För att sätta siffran i ett sammanhang så motsvarar 200 GWh endast knappt 4 % av Västernorrland och Jämtlands läns nuvarande årliga behov av drivmedel.

5 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING ÖSTERSUND PERSONBILAR TAXI LÄTTA LASTBILAR TUNGA LASTBILAR SOPBILAR BUSSAR SAMMANSTÄLLNING ÖSTERSUND SUNDSVALL PERSONBILAR TAXI LÄTTA LASTBILAR TUNGA LASTBILAR SOPBILAR BUSSAR SAMMANSTÄLLNING SUNDSVALL ÖRNSKÖLDSVIK PERSONBILAR TAXI LÄTTA LASTBILAR TUNGA LASTBILAR SOPBILAR BUSSAR SAMMANSTÄLLNING ÖRNSKÖLDSVIK SAMMANSTÄLLNING SLUTSATSER OCH KOMMENTARER REFERENSER UNDERLAGSMATERIAL PERSONLIGA KONTAKTER...21

6 6 1 INLEDNING Detta PM är beställt av Biogas Norr för att visa en översiktlig potentiell marknadsutveckling för fordonsgas för regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik enligt figuren nedan. Figur 2 Regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik Inga egna undersökningar eller intervjuer med marknadsaktörer har gjorts specifikt för denna rapport. Bedömningarna baseras istället främst på tidigare sammanställt PM, Energiförbrukningen inom transportsektorn för Västernorrland och Jämtlands län (Fransson, 2013) samt Biogas Mellannorrlands rapport Marknadsbeskrivning (Håkansson, 2013). Riksgenomsnittet för antalet gasfordon var år ,7 % av det totala antalet personbilar. Den kommun med högst andel gasfordon är Lunds kommun där 3 % av alla personbilar är gasfordon. Det län med högst andel gasfordon är Stockholms län där 1,5 % av alla personbilar är gasfordon. (SCB, 2011). 2 ÖSTERSUND Östersund är centralort i Östersunds kommun och residensstad i Jämtlands län. En mindre del av tätorten sträcker sig även över kommungränsen in i grannkommunen Krokom. Östersund är Sveriges 24:e största tätort med ca invånare.

7 7 I följande kapitel görs en bedömning av utvecklingen av efterfrågan av fordonsgas i regionen kring Östersund. 2.1 PERSONBILAR Det finns idag 202 gasbilar i Östersunds kommun (0,7 % av det totala antalet personbilar i kommunen) och 242 gasbilar i hela Jämtlands län (0,4 % av det totala antalet personbilar i länet). Personbilskategorin består av privata personbilar samt privata och offentliga tjänstebilar. I en tidigare inventering beställd av Biogas Mellannorrland så har följande bedömning av personbilskategorin gjorts (Håkansson M, 2013). Tabell 1: Personbilar i Östersund (Håkansson, 2013) GWh/år Privatbilister 1,2 1,6 2,9 Färdtjänst 1,1 2,1 2,1 Övriga kommunala fordon 0,6 0,9 0,9 Företag, ospec 0,5 0,6 1,0 Summa 3,4 5,2 6,9 1 I studien anges förbrukningen i Nm 3 /år vilket här räknats om till GWh där 1 Nm 3 = 9,7 kwh Som tabellen ovan visar så förväntas förbrukningen 2015 vara omkring 5,2 GWh/år för att år 2020 stiga till 6,9 GWh/år. Detta motsvarar omkring 450 respektive 590 gasfordon 1. Detta skulle då ge att antalet gasbilar i Östersunds kommun växer till 1,5 % respektive 2 % av det totala antalet personbilar i kommunen med antaganden att det totala antalet bilar inte förändras över tid. Det har i Håkanssons studie inte gjorts några analyser för hur marknaden utvecklas till 2030 men ett antagande som görs här är att antalet gasfordon inom personbilskategorin kan växa till 3 % av det totala antalet gasfordon i Jämtlands län vilket ger att behovet av fordonsgas skulle vara omkring 23,9 GWh/år. 2.2 TAXI Det finns idag 233 taxibilar i Jämtlands län och 59 stycken i Östersunds kommun. Det finns dessutom 63 taxibilar i Åre kommun och 31 i Strömsunds kommun. Totalt så beräknas dessa tre kommuners taxibilars behov av drivmedel till 7 GWh/år (Fransson, 2013). Dessa tre kommuner antas i denna rapport vara en del av regionen Östersund som illustreras i figur 1. Det finns i Biogas Mellannorrlands studie inga uppgifter kring hur taxi i Östersund skulle kunna konvertera sin fordonsflotta till gasfordon. Det görs dock ett antagande för Sundsvall att 30 % av taxibilarna i Sundsvall kan vara gasfordon till 2015 och 1 Med samma antagande som görs av Håkansson (2013) att en personbil förbrukar 1200 Nm 3 fordonsgas per år vilket motsvarar 0,01164 GWh/år.

8 8 75 % till 2020 (Håkansson, 2013). I denna studie kompletteras detta antagen att 90 % av fordonen skulle kunna vara gasdrivna till I tabellen nedan visas hur behovet av fordonsgas inom taxinäringen i Östersund, Åre och Strömsund skulle utvecklas enligt resonemanget ovan. Tabell 2: Taxis förväntade behov av fordonsgas inom regionen Östersund Taxi 0 2,1 5,3 6,3 2.3 LÄTTA LASTBILAR Kategorin lätta lastbilar utgörs främst av budbilar och lätta lastbilar inom åkerinäringen. Det finns idag lätta lastbilar registrerade i Jämtlands län varav finns registrerade i Östersunds kommun. Enligt tidigare rapport (Fransson, 2013) så motsvarar detta en årlig drivmedelsförbrukning på 99 respektive 34 GWh. I denna rapport så antas 0,5 % av alla lätta lastbilar i Östersunds kommun vara gasfordon 2015, 1 % 2020, och 3 % till Detta motsvarar ett behov av fordonsgas enligt tabellen nedan. Tabell 3: Lätta lastbilars förväntade behov av fordonsgas i Östersund Lätta lastbilar 0 0,2 0,3 1,0 2.4 TUNGA LASTBILAR Det finns idag 666 stycken tunga lastbilar registrerade i Östersund och 1763 i Jämtlands län. Detta motsvarar en drivmedelsförbrukning på omkring 120 respektive 317 GWh/år. Med samma antaganden som för lätta lastbilar, dvs 0,5, 1 resp 3 % så visas i tabellen nedan det förväntade behovet av fordonsgas för kategorin tunga lastbilar. Tabell 4: Förväntat behov av fordonsgas inom kategorin tunga lastbilar i Östersund Tunga lastbilar 0 0,6 1,2 3,6 2.5 SOPBILAR Det finns idag 7 sopbilar i Östersunds kommun varav 3 för tillfället drivs med fordonsgas och i tabellen nedan visas de förväntade behovet av fordonsgas (Håkansson, 2013).

9 9 Tabell 5: Förväntat behov av fordonsgas för kategorin sopbilar i Östersund (Håkansson, 2013) GWh/år Sopbilar 0,2 0,6 0,6 0,6 1 I studien anges förbrukningen i Nm 3 /år vilket räknats om till GWh där 1 Nm 3 = 9,7 kwh 2.6 BUSSAR Länstrafiken har totalt 150 bussar varav 30 utgörs av stadsbussar. Kategorin bussar består dels av stadsbussar i Östersund samt länstrafikens bussar. I tabellen nedan visas det förväntade behovet av fordonsgas enligt Håkanssons studie samt ett eget antagande för år Tabell 6: Förväntat behov av fordonsgas för kategorin bussar inom regionen Östersund (Håkansson, 2013) GWh/år Stadstrafiken 0 0 9,7 11,6 Länstrafiken 0 0 7,8 15,5 Summa ,5 27,1 1 I studien anges förbrukningen i Nm 3 /år vilket räknats om till GWh där 1 Nm 3 = 9,7 kwh 2 Det antas att 30 stadsbussar samt 40 bussar inom länstrafiken drivs med fordonsgas. 2.7 SAMMANSTÄLLNING ÖSTERSUND Nedan visas en sammanställande tabell för den potentiella utvecklingen av marknaden för fordonsgas i Östersund. Tabell 7: Förväntat behov av fordonsgas inom regionen Östersund Personbilar 3,4 5,9 6,2 23,9 Taxi 0,0 2,1 5,3 6,3 Lätta lastbilar 0,0 0,2 0,3 1,0 Tunga lastbilar 0,0 0,6 1,2 3,6 Sopbilar 0,2 0,6 0,6 0,6 Bussar 0,0 0,0 17,5 27,1 Totalt 3,6 9,4 31,1 62,5 Tabellen ovan visar illustreras med följande diagram med antagandet att utvecklingen mellan åren 2012, 2015, 2020 och 2030 är linjär för alla fordonskategorier.

10 10 Figur 3: Förväntat behov av fordonsgas inom regionen Östersund Figur 4: Fördelning av det förväntade behovet av fordonsgas i regionen Östersund för olika fordonskategorier 3 SUNDSVALL Sundsvall är centralorten i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län. Orten är invånarmässigt Sveriges 21:a och Norrlands tredje största tätort, med ca invånare. Hela Sundsvalls kommun har en folkmängd på ca invånare. I följande kapitel görs en bedömning av utvecklingen av efterfrågan av fordonsgas i regionen kring Sundsvall. 3.1 PERSONBILAR Det finns idag 137 gasbilar i Sundsvall (0,3 % av alla personbilar i kommunen) och 211 gasbilar i hela Västernorrlands län (0,2 % av alla personbilar i länet).

11 11 Personbilskategorien består av privata personbilar samt privata och offentliga tjänstebilar. I en tidigare inventering beställd av Biogas Mellannorrland så har följande bedömning av personbilskategorin gjorts (Håkansson M, 2013). Tabell 8: Förväntat behov av fordonsgas för kategorin personbilar i Sundsvall (Håkansson, 2013) GWh/år Privatbilister 2,4 3,9 6,8 Övriga kommunala fordon 1,2 1,2 2,8 Upphandlade transporttjänster 0 3,1 6,2 Summa 3,6 8,2 15,8 1 I studien anges förbrukningen i Nm 3 /år vilket räknats om till GWh där 1 Nm 3 = 9,7 kwh Som tabellen ovan visar så förväntas förbrukningen 2015 vara omkring 8,2 GWh/år för att år 2020 stiga till 15,8 GWh/år. Detta motsvarar omkring 700 respektive gasfordon 2. Detta skulle motsvara att antalet gasbilar i Sundsvalls kommun växer till 1,5 % respektive 2,9 % av det totala antalet personbilar med antaganden att det totala antalet bilar inte förändras över tid. Det har i studien beställd av Biogas Mellannorrland inte gjorts några analyser för hur marknaden utvecklas till 2030 men ett antagande som görs i denna studie är att antalet gasfordon inom personbilskategorin kan växa till 3 % av det totala antalet gasfordon i Västernorrlands län vilket ger att behovet av fordonsgas skulle vara omkring 44,4 GWh/år. 3.2 TAXI Det finns idag 341 taxibilar i Västernorrlands län och 139 stycken i Sundsvalls kommun. Totalt så beräknas dessa taxibilars behov av drivmedel till 15 respektive 6 GWh/år 3 (Fransson, 2013). Det finns i Biogas Mellannorrlands studie uppgifter kring hur taxi i Sundsvall skulle kunna konvertera sin fordonsflotta till gasfordon. Det görs ett antagande att 30 % av taxibilarna i Sundsvall kan vara gasfordon till 2015 och 75 % till 2020 (Håkansson, 2013). I denna studie kompletteras detta antagen att 90 % av fordonen skulle kunna vara gasdrivna till I tabellen nedan visas hur behovet av fordonsgas inom taxinäringen i Sundsvall skulle utvecklas enligt resonemanget ovan. 2 Med samma antagande som görs av Håkansson (2013) att en personbil förbrukar 1200 Nm 3 fordonsgas per år vilket motsvarar 0,01164 GWh/år. 3 Till skillnad från Håkansson, 2013 så antas i denna studie ett något lägre drivmedelsbehov per taxibil.

12 12 Tabell 9 Taxis förväntade behov av fordonsgas i Sundsvall Taxi 0 2,8 7,0 8,4 3.3 LÄTTA LASTBILAR Kategorin lätta lastbilar utgörs främst av budbilar och lätta lastbilar inom åkerinäringen. Det finns idag lätta lastbilar registrerade i Västernorrland län varav finns registrerade i Sundsvalls kommun. Enligt tidigare rapport (Fransson, 2013) så motsvarar detta en årlig drivmedelsförbrukning på 129 respektive 44 GWh. I denna rapport så antas 0,5 % av alla lätta lastbilar i Sundsvalls kommun vara gasfordon 2015, 1 % 2020, och 3 % till Detta motsvarar ett behov av fordonsgas enligt tabellen nedan. Tabell 10: Lätta lastbilars förväntade behov av fordonsgas i Sundsvall Lätta lastbilar 0 0,2 0,4 1,3 3.4 TUNGA LASTBILAR Det finns idag tunga lastbilar registrerade i Sundsvall och i Västernorrlands län. Detta motsvarar en drivmedelsförbrukning på omkring 185 respektive 461 GWh/år. Med samma antaganden som för lätta lastbilar, dvs 0,5, 1 respektive 3 % så visas i tabellen nedan det förväntade behovet av fordonsgas för kategorin tunga lastbilar. Tabell 11: Förväntat behov av fordonsgas inom kategorin tunga lastbilar i Sundsvall Tunga lastbilar 0 0,9 1,9 5,6 3.5 SOPBILAR Antalet gasdrivna sopbilar förväntas öka från 3 till 7 i Sundsvall och i tabellen nedan visas de förväntade behovet av fordonsgas (Håkansson, 2013). Tabell 12: Förväntat behov av fordonsgas för kategorin sopbilar i Sundsvall (Håkansson, 2013) GWh/år Sopbilar 0,2 0,7 0,7 0,7 1 I studien anges förbrukningen i Nm 3 /år vilket räknats om till GWh där 1 Nm 3 = 9,7 kwh 3.6 BUSSAR Kategorin bussar består dels av stadsbussar i Sundsvall samt länstrafikens bussar. Det finns i Biogas Mellannorrlands studie inga uppgifter om länstrafiken utan studien berör endast stadstrafiken i Sundsvall. I studien så förväntas alla 50 stadsbussar som nu är i trafik bytas ut till gasbussar innan 2015 (Håkansson, 2013). Det

13 13 antagande som här görs för 2030 är att antalet gasdrivna stadsbussar inte kommer att öka efter Tabell 13: Förväntat behov av fordonsgas för kategorin bussar samt eget antagande för år (Håkansson, 2013) GWh/år Stadstrafiken 0 19,4 19,4 19,4 1 I studien anges förbrukningen i Nm 3 /år vilket räknats om till GWh där 1 Nm 3 = 9,7 kwh 3.7 SAMMANSTÄLLNING SUNDSVALL Nedan visas en sammanställande tabell för den förväntade utvecklingen av marknaden för fordonsgas kring Sundsvall. Tabell 14: Förväntat behov av fordonsgas inom regionen Sundsvall Personbilar 3,6 8,2 15,8 44,4 Taxi 0,0 2,8 7,0 8,4 Lätta lastbilar 0,0 0,2 0,4 1,3 Tunga lastbilar 0,0 0,9 1,9 5,6 Sopbilar 0,2 0,7 0,7 0,7 Bussar 0,0 19,4 19,4 19,4 Totalt 3,8 32,2 45,2 79,8 Tabellen illustreras med följande diagram med antagandet att utvecklingen mellan åren 2012, 2015, 2020 och 2030 är linjär för alla fordonskategorier.

14 14 Figur 5: Potentiell utveckling av fordonsgasmarknaden i Sundsvall Figur 6: Fördelningen av förväntat behov av fordonsgas mellan olika fordonskategorier i Sundsvall 4 ÖRNSKÖLDSVIK Örnsköldsvik är centralort i Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län. Orten har en befolkning på ca invånare. Hela Örnsköldsvik kommun har en folkmängd på ca invånare. I följande kapitel görs en bedömning av utvecklingen av efterfrågan av fordonsgas i regionen kring Sundsvall. 4.1 PERSONBILAR Det finns idag 12 gasbilar i Örnsköldsvik och dessa gasfordon utgör 0,04 % av alla personbilar i Örnsköldsvik kommun. Personbilskategorin består av privata personbilar samt privata och offentliga tjänstebilar. I Biogas Mellannorrlands studie (Håkansson, 2013) görs ej någon inventering eller bedömning av Örnsköldsvik.

15 15 Det antas i denna studie att antalet gasdrivna personbilar förväntas stiga till 0,5 % år 2015, 1 % 2020 och 3 % till 2030 vilket visas i tabellen nedan. Tabell 15: Förväntat behov av fordonsgas inom kategorin personbilar i Örnsköldsvik Personbilar 0 1,8 3,5 10,6 4.2 TAXI Det finns idag 341 taxibilar i Västernorrlands län och 62 stycken i Örnsköldsvik kommun. Totalt så beräknas dessa taxibilars behov av drivmedel till 15 respektive 3 GWh/år 4 (Fransson, 2013). Det finns i Biogas Mellannorrlands studie uppgifter kring hur taxi i Sundsvall skulle kunna konvertera sin fordonsflotta till gasfordon. Det görs ett antagande att 30 % av taxibilarna i Sundsvall kan vara gasfordon till 2015 och 75 % till 2020 (Håkansson, 2013). Dessa antaganden appliceras därför också för Örnsköldsvik och kompletteras med antagandet att 90 % av fordonen skulle kunna vara gasdrivna till Nedan visas hur behovet av fordonsgas inom taxinäringen i Örnsköldsvik skulle utvecklas enligt resonemanget ovan. Tabell 16: Taxis förväntade behov av fordonsgas i Örnsköldsvik Taxi 0 0,9 2,3 2,7 4.3 LÄTTA LASTBILAR Kategorin lätta lastbilar utgörs främst av budbilar och lätta lastbilar inom åkerinäringen. Det finns idag lätta lastbilar registrerade i Västernorrland län varav finns registrerade i Örnsköldsvik kommun. Enligt tidigare rapport (Fransson, 2013) så motsvarar detta en årlig drivmedelsförbrukning på 129 respektive 30 GWh. I denna rapport så antas 0,5 % av alla lätta lastbilar i Örnsköldsvik kommun vara gasfordon 2015, 1 % 2020, och 3 % till Detta motsvarar ett behov av fordonsgas enligt tabellen nedan. Tabell 17: Lätta lastbilars förväntade behov av fordonsgas i Örnsköldsvik Lätta lastbilar 0 0,2 0,3 0,9 4.4 TUNGA LASTBILAR Det finns idag 586 tunga lastbilar registrerade i Örnsköldsvik och i Västernorrlands län. Detta motsvarar en drivmedelsförbrukning på omkring 108 respektive 461 GWh/år. Med samma antaganden som för lätta lastbilar, dvs 0,5, 1 4 Till skillnad från Håkansson, 2013 så antas i denna studie ett något lägre drivmedelsbehov per taxibil.

16 16 respektive 3 % så visas i tabellen nedan det förväntade behovet av fordonsgas för kategorin tunga lastbilar. Tabell 18: Förväntat behov av fordonsgas inom kategorin tunga lastbilar i Örnsköldsvik Tunga lastbilar 0 0,5 1,1 3,2 4.5 SOPBILAR Örnsköldsvik kommun har ca innevånare vilket är nästan lika många som i Östersund (ca ). Det finns i dagsläget inga gasdrivna sopbilar men för framtiden görs samma antagande för sopbilar som tidigare har gjorts för Östersunds kommun, se kapitel 2.5 Tabell 19: Förväntat behov av fordonsgas för kategorin sopbilar i Örnsköldsvik Sopbilar 0 0,6 0,6 0,6 4.6 BUSSAR Kategorin bussar består endast av stadsbussar i Örnsköldsvik. På samma sätt som för kategorin sopbilar så har siffror från Östersund använts. Tabell 20: Förväntat behov av fordonsgas för kategorin bussar i Örnsköldsvik Stadstrafiken 0 0,0 9,7 11,6 4.7 SAMMANSTÄLLNING ÖRNSKÖLDSVIK Nedan visas en sammanställande tabell för den förväntade utvecklingen av marknaden för fordonsgas i Örnsköldsvik. Tabell 21: Förväntat behov av fordonsgas i Örnsköldsvik Personbilar 0,0 1,8 3,5 10,6 Taxi 0,0 0,9 2,3 2,7 Lätta lastbilar 0,0 0,2 0,3 0,9 Tunga lastbilar 0,0 0,5 1,1 3,2 Sopbilar 0,0 0,6 0,6 0,6 Bussar 0,0 0,0 9,7 11,6 Totalt 0,0 4,0 17,5 29,6 Tabellen illustreras med följande diagram med antagandet att utvecklingen mellan åren 2012, 2015, 2020 och 2030 är linjär för alla fordonskategorier.

17 17 Figur 7: Potentiell utveckling av fordonsgasmarknaden i Örnsköldsvik Figur 8: Fördelningen av förväntat behov av fordonsgas mellan olika fordonskategorier i Örnsköldsvik 5 SAMMANSTÄLLNING I tabellen och figurerna nedan visas det förväntade behovet av fordonsgas för de tre regionerna. Tabell 22: Förväntat behov av fordonsgas för Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik Östersund 3,6 9,4 31,1 62,5 Sundsvall 3,8 32,2 45,2 79,8 Örnsköldsvik 0,0 4,0 17,5 29,6 Totalt 7,4 45,6 93,8 171,9

18 18 Figur 9: Potentiell utveckling av fordonsgasmarknaden i Sundsvall, Östersund och Örnsköldsvik. Utvecklingen för de tre regionerna illustreras även med följande tre figurer. Figur 10: Potential för avsättning av fordonsgas år 2015

19 19 Figur 11: Potential för avsättning av fordonsgas år 2020 Figur 12: Potential för avsättning av fordonsgas år 2030

20 20 6 SLUTSATSER OCH KOMMENTARER Resultaten visar att det i Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik finns en potentiell marknad för att avsätta fordonsgas där stora kundsegment är bussar och personbilar. Resultatet visar att marknaden för fordonsgas kan växa enligt figuren 9. Utvecklingen är indikativ och är starkt beroende av politiska beslut, utbyggnad av infrastruktur, dieselpris mm. Marknaden kan därför växa mycket snabbare och bli större, eller stanna av helt. Totalt så beräknas behovet av fordonsgas år 2030 till omkring 170 GWh/år vilket endast är ca 3,6 % av det totala nuvarande drivmedelsbehovet på GWh/år (Fransson, 2013). Stadsbussar och sopbilar inom offentlig sektor är en bra kund för att få igång fordonsgasmarknaden och garantera avsättning av producerad biogas. Tjänstebilar och upphandlade transporttjänster inom offentlig sektor är även viktig i ett initialt skede för att komma igång och stimulera marknaden. Privatbilismen efterfrågan av fordonsgas har enligt erfarenheter från andra regioner i Sverige långsamt ökat men då privatbilismen drivs av andra incitament än offentlig sektor, där miljömålen bör stå i fokus så är det en betydligt osäkrare och svårbearbetad marknad. En av orsakerna till skillnaden mellan Sundsvall och de andra regionerna är deras förväntade omställning till gasbussar där 50 stycken bussar förväntas vara i trafik redan 2015 (Håkansson, 2013). Bussarnas efterfrågan skulle då motsvara omkring 60 % av det totala behovet av fordonsgas. Om byte av bussar inte realiseras så påverkar det resultatet mycket, speciellt på kort sikt. Dataunderlaget kan förfinas och för att få en större förståelse för den potentiella marknaden så bör antal och typ av fordon inom offentlig sektor samt lokala och regionala miljömål studeras närmare. Det är i en sådan studie även viktigt att även studera status på den befintliga fordonsparken och strategier för kommande upphandlingar av fordon och transporttjänster.

21 21 7 REFERENSER 7.1 UNDERLAGSMATERIAL Fransson M (2013). PM beställt av Biogas Norr. Energiförbrukning inom transportsektorn för Västernorrland och Jämtlands län. BioMil AB. Håkansson M (2013). PM beställt av Biogas Mellannorrland. Marknadsbeskrivning Utkast 4. Affärsutveckling AB. SCB (2011). Fordonsstatistik PERSONLIGA KONTAKTER Anna Säfvestad Albinsson, Projektledare Biogas Norr Jan Nyman, Örnsköldsvik kommun Marianne Dahlbäck, Örnsköldsvik kommun Folke Nyström, Nodansvarig Västernorrland Biogas Norr Sven Wadman, Jegrelius

22 22 Tack till! Medlemmar Härnösands kommun Norsjö kommun Piteå kommun Skellefteå kommun Storumans kommun Strömsunds kommun Sundsvalls kommun Umeå kommun Vännäs kommun Ånge kommun Örnsköldsviks kommun AGA Gas Alviksgården Biosling Centrala Buss Esam Forest Innovation Härnösands stift Kjellstedt Consulting LRF Norrbotten och Västerbotten Norrmejerier Processum Solander Science Park Sweco Swedavia/Umeå Airport Tyréns Samarbetspartners Finansiärer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Inspirationsseminarium 2014-11-19

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

GREEN HIGHWAY. Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen. 26 november i Sundsvall. Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor

GREEN HIGHWAY. Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen. 26 november i Sundsvall. Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor GREEN HIGHWAY Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen 26 november i Sundsvall Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor www.greenhighway.nu Workshop Industriell vätgas Case:

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablerad samverkan

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Biogas i produktion och drift. Anna Säfvestad Albinsson anna.albinsson@biofuelregion.se

Biogas i produktion och drift. Anna Säfvestad Albinsson anna.albinsson@biofuelregion.se Biogas i produktion och drift Anna Säfvestad Albinsson anna.albinsson@biofuelregion.se Program dag 1 12.00 Registrering och lunch 13.00 Välkommen Ola Burström, tekniska nämdens ordförade Skellefteå kommun

Läs mer

Fordonsgas inom projektet Biogas Botnia - analys av potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i Västerbotten, Västernorrland och Österbotten fram

Fordonsgas inom projektet Biogas Botnia - analys av potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i Västerbotten, Västernorrland och Österbotten fram Fordonsgas inom projektet Biogas Botnia - analys av potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i Västerbotten, Västernorrland och Österbotten fram till 2030 2 FÖRORD Biogas Botnia är ett projekt som

Läs mer

Biogas i Lagstiftningen. Anna Säfvestad Albinsson anna.albinsson@biofuelregion.se

Biogas i Lagstiftningen. Anna Säfvestad Albinsson anna.albinsson@biofuelregion.se Biogas i Lagstiftningen Anna Säfvestad Albinsson anna.albinsson@biofuelregion.se Program dag 1 12.00 Registrering och lunch 13.00 Välkommen 13.15 Biogas i Norra Sverige funkar det? 13.30 Biogas i Lagstiftningen

Läs mer

Arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med fokus på Biometan

Arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med fokus på Biometan Arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med fokus på Biometan Bygglovhandling situationsplan Dimensionera för 100 000 m 3 substrat varav 10 000 expansionsreserv. Tillstånd söks under sept. för max

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablera samverkan

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Vännäs kommun. Slutrapport för GasKlart 2013 Fordonsgas i Umeåregionen. Vännäs kommun, 2013-11-15

Vännäs kommun. Slutrapport för GasKlart 2013 Fordonsgas i Umeåregionen. Vännäs kommun, 2013-11-15 Slutrapport för GasKlart 2013 Fordonsgas i Umeåregionen, 2013-11-15 Ö Järnvägsgatan 1, 911 81 Vännäs Org. nr 212000-2841 Julia Pettersson, projektkoordinator GasKlart julia.pettersson@vanans.se, 070 302

Läs mer

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Biogas Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Dagens presentation Biogasläget idag Produktion och användning av biogas år 2012 Biogas som fordonasgas Hur ser marknaden

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm. Efterfrågan på fordonsgas i Stockholms län 2007 Uppföljning januari-juni 2007

Miljöbilar i Stockholm. Efterfrågan på fordonsgas i Stockholms län 2007 Uppföljning januari-juni 2007 Miljöbilar i Stockholm Efterfrågan på fordonsgas i Stockholms län 2007 Uppföljning januari-juni 2007 ORIGINAL Oktober 2007 Dokumentinformation Titel: Efterfrågan på fordonsgas i Stockholms län 2007 Projektledare:

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter:

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter: Projektnamn: Förnyelsebara drivmedel i Region JH Programområde: Mellersta Norrland Ärende ID: 20201262 Bakgrund och omvärld Bakgrund Ett historiskt klimatavtal slöts vid FN:s klimatmöte i Paris 2015. För

Läs mer

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Naturgasnät i Sverige Befintligt naturgasnät --- Planerad naturgasutbyggnad Page 2 Fordonsgas på E.ON * E.ON Gas säljer och levererar Fordonsgas på 17 publika tankstationer

Läs mer

HUR SER UTVECKLINGEN FÖR BIOGAS UT I REGIONEN SAMT I SVERIGE OCH HUR PA VERKAR POLITIKEN BIOGASENS FRAMTID? " " " " Martin Ahrne" Biogas Öst

HUR SER UTVECKLINGEN FÖR BIOGAS UT I REGIONEN SAMT I SVERIGE OCH HUR PA VERKAR POLITIKEN BIOGASENS FRAMTID?     Martin Ahrne Biogas Öst HUR SER UTVECKLINGEN FÖR BIOGAS UT I REGIONEN SAMT I SVERIGE OCH HUR PA VERKAR POLITIKEN BIOGASENS FRAMTID? " " 2014-12-11" " Martin Ahrne" Biogas Öst VI ÄR BIOGAS ÖST! BIOGAS ÖSTS LÅNGSIKTIGA EFFEKTMÅL

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Du får vad du köper 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Succépusslet Policy Upphandling Uppföljning internt av avrop/inköp Uppföljning externt hos leverantörer Policy 1. Sitt

Läs mer

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Biogas i Sverige Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas,

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Biogaspotentialen i norra Sverige

Biogaspotentialen i norra Sverige Biogaspotentialen i norra Sverige Anna Säfvestad Albinsson, Biogas Norr, BioFuel Region Biogas Norr Ett nätverk och regionalt samarbete för biogasaktörer i de 4 nordligaste länen Drivs av BioFuel Region

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept. Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst

Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept. Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst Biogasanläggning Hushåll Restaurang, storkök Biogas värme, el, fordonsgas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri

Läs mer

2 Samråd Behovet av särskild kollektivtrafik påverkas av den allmänna kollektivtrafiken standard Brukardialog... 7

2 Samråd Behovet av särskild kollektivtrafik påverkas av den allmänna kollektivtrafiken standard Brukardialog... 7 ... 3 2 Samråd... 3 3 Behovet av särskild kollektivtrafik påverkas av den allmänna kollektivtrafiken standard... 3... 3 5 Brukardialog... 7 Bilaga 1: Antal personer med färdtjänsttillstånd den 31 december

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN

BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN Studie av biogasefterfrågan i Strängnäs kommun 2013-11-20 Sverige AB Linda Aldebert-Karlsson Sammanfattning har, på uppdrag av Strängnäs Biogas AB, genomfört en studie

Läs mer

tfn ( (vxl))

tfn ( (vxl)) e-mail helena.andersson@gotland.se tfn 0498-26 92 12 (-90 00 (vxl)) Varför just biogas - på Gotland? üboendestrukturen på Gotland ger stort transportberoende ütransporternas klimatutsläpp har inte minskat.

Läs mer

RAPPORT. Slutrapport 2013-12-06

RAPPORT. Slutrapport 2013-12-06 RAPPORT Samhällsekonomiska effekter av en utökad produktion och användning av biogas i Västerbottens län, Västernorrlands län och Österbottens landskap. Slutrapport 2013-12-06 RAPPORT Samhällsekonomiska

Läs mer

Biogas i Sundsvall Bräcke

Biogas i Sundsvall Bräcke Biogaskombinat MittSverige Vatten AB. Biogas i Sundsvall Bräcke Ragunda Ånge Timrå MittSverige Vatten AB Folke Nyström Utvecklingschef för avlopp Sundsvall Nordanstig Vattentjänster i Sundsvall, Timrå

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon med utblick 2002

Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon med utblick 2002 Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon 2014-17 med utblick 2002 EnergiTing Sydost 2017 i Ljungby Hannele Johansson, Energikontor Sydost, Projektledare Biogas Sydost Innehåll Bakgrund

Läs mer

Biogas och BioGaC Fossilfritt Norrland

Biogas och BioGaC Fossilfritt Norrland Biogas och BioGaC Fossilfritt Norrland Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region Andreas Einarsson, HEMAB Utmaning. Samverkan. Förändring. Kort räckvidd Funkar inte Dyrt! Luktar Exploderar Samhällsnytta

Läs mer

10 år. 10 år med minimal klimatpåverkan

10 år. 10 år med minimal klimatpåverkan 10 år 10 år med minimal klimatpåverkan 1999-2009 I november 2009 hade det gått 10 år sedan den första gasbilen tankades i Kristianstad. Samma månad sattes de tre första gröna stadsbussarna i drift. Under

Läs mer

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

RAPPORT. Marknadspotentialstudie för fordonsgas inom AC/BD län. BioFuel Region AB. Sweco E nvironment AB. Sthlm Avfallsteknik

RAPPORT. Marknadspotentialstudie för fordonsgas inom AC/BD län. BioFuel Region AB. Sweco E nvironment AB. Sthlm Avfallsteknik RAPPORT BioFuel Region AB Marknadspotentialstudie för fordonsgas inom AC/BD län Uppdragsnummer 1157631000 2013-02-13 Sweco Environment AB Sthlm Avfallsteknik Towe Ireblad Katarina Jonerholm 1 (40) S we

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Huvudet - Index för måluppfyllelse

Huvudet - Index för måluppfyllelse Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i vägtrafiken (H) MWh/capita 6 8 4 6 8 4 6 8 3 Måluppfyllelse (H) Fossil energianvändning 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 Procentuell uppfyllelse

Läs mer

Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN

Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April 2016 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för

Läs mer

Kartläggning av biogas år 2009 2012

Kartläggning av biogas år 2009 2012 Kartläggning av biogas år 2009 2012 i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland BioFuel Region 2013-10-28 BioFuel Region Storgatan 35, 903 25 Umeå Org.nr: 556664-1592 www.biofuelregion.se Anna

Läs mer

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2013 December 2014 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon och förnybara drivmedel

Läs mer

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Biogas Väst 24 nov 2011 Biogasutvecklingen i Västra Götaland 2001 2010 8500 102 49 2001 790 7

Läs mer

Började med att inventera närområdet ca 4 mils radie

Började med att inventera närområdet ca 4 mils radie Började med att inventera närområdet ca 4 mils radie Resultatet! 100 000 m 3 /ton rötbart substrat 50 GWh motsvarande ca 5,6 miljoner liter bensin 8,7 miljoner mil á 0,64 Nm 3 CH 4 CO 2 reduktion ca 15

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion

Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion Mathias Edstedt, chef Gasförsörjning och Strategisk utveckling Stockholm Gas AB 1 Vad är Stockholm Gas AB? Anor sedan 1853 Helägt dotterbolag till

Läs mer

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala Kollektivtrafikens uppdrag Kollektivtrafiken ska bidra till hållbar utveckling Långsiktig uthållig ekonomisk tillväxt Social sammanhållen utveckling Hållbar

Läs mer

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor?

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik Slutrapport grupp 3 Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Innehållsförteckning Sida 1.1. Projektets mål och hur vi försökt

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 1 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014 Foto: Tomas Edenor EES - AC Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan

Läs mer

LNG/CNG möjligheter till backup för biogasmackar i Norrbotten och Västerbotten

LNG/CNG möjligheter till backup för biogasmackar i Norrbotten och Västerbotten LNG/CNG möjligheter till backup för biogasmackar i Norrbotten och Västerbotten LNG anläggning med förångare Boden Biogas Foto L Kjellstedt Nulägesbeskrivning och pontential för framtiden i norra regionen.

Läs mer

INVENTERING AV POTENTIELLA

INVENTERING AV POTENTIELLA 2015:17 SÖLVESBORGS KOMMUN INVENTERING AV POTENTIELLA BIOGASANVÄNDARE I SÖLVESBORGS KOMMUN 2015-12-09 Emelie Widerberg Rapport: 2015:17 Rapportnamn: Inventering av potentiella biogasanvändare i Sölvesborgs

Läs mer

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015 Öppna jämförelser kollektivtrafik 216 15 indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 215 Inledning SKL har gett ut Öppna jämförelser för kollektivtrafik 214 och 215. För 216 publicerar vi denna sammanfattning

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 212 Maj 213 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Projektledare:

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2011 December 2012 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel

Läs mer

BILAGA 1 Beräkningar och underlag

BILAGA 1 Beräkningar och underlag Miljöförvaltningen Miljöbilar i Stockholm Bilaga 1 Beräkningar och underlag Sida 1 (9) 2017-05-22 BILAGA 1 Beräkningar och underlag Åtgärdsplan Teknikskifte inom vägtrafiken till 2020 Miljöförvaltningen

Läs mer

Clean Vehicles. 95.000 miljöfordon 10 %! Erfaringer frå Stockholm. 75 % av bensinstationerna!

Clean Vehicles. 95.000 miljöfordon 10 %! Erfaringer frå Stockholm. 75 % av bensinstationerna! Miljöbilar i Stockholm Erfaringer frå Stockholm Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Berekraftig energiframtid, Ålesund 10. februar 2010 95.000 miljöfordon 10 %! 75 % av bensinstationerna! 10 % förnybart

Läs mer

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas Upplägg Nulägesbeskrivning Sverige och Västra Götaland Biogasprogrammet

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö. Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten)

Diagram för exempelkommun Växjö. Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten) Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten) Huvudet - Index för måluppfyllelse Måluppfyllelse (%) Index

Läs mer

1 Sammanfattning...6 2 Syfte...7 3 Metod...8. 3.1 Skillnader i SCB-statistiken jämfört med tidigare år...9. 3.2 Förklaring till sankey-diagrammen...

1 Sammanfattning...6 2 Syfte...7 3 Metod...8. 3.1 Skillnader i SCB-statistiken jämfört med tidigare år...9. 3.2 Förklaring till sankey-diagrammen... Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...6 2 Syfte...7 3 Metod...8 3.1 Skillnader i SCB-statistiken jämfört med tidigare år...9 3.2 Förklaring till sankey-diagrammen...9 4 Jämtlands och Västernorrlands

Läs mer

Om svenskars inställning till rovdjur- och rovdjurspolitik

Om svenskars inställning till rovdjur- och rovdjurspolitik Om svenskars inställning till rovdjur- och rovdjurspolitik RAPPORT 2009:1 Camilla Sandström och Göran Ericsson Institutionen för vilt, fisk och miljö, www.vfm.slu.se SLU 901 83 Umeå 27 november 2009 EN

Läs mer

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till Fordon 216 4 768 6 Antalet personbilar i trafik ökade till 4 768 6 28 % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor 19 % Andelen personbilar i trafik äldre än 15 år är 19 procent 78 % 78 procent

Läs mer

Biogasutbildning i Kalmar län

Biogasutbildning i Kalmar län Biogasutbildning i Kalmar län - Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi 2010-01-21 Ola Rosén Grontmij 1 Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi Agenda Aktuell statistik över biogas i Sverige Intresset

Läs mer

Biogasanläggningen i Boden

Biogasanläggningen i Boden Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01

Biogasstrategi  Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01 Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01-1 - MÅL ANVÄNDNING Biogasproduktionen ska i första hand användas som fordonsgas. År 2020 ska 80 GWh/år lokalt producerad fordonsgas säljas.

Läs mer

Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010

Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010 Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010 Dagens presentation Henric Fuchs, Projektledare, Landstinget Västernorrland Dagens presentation c:a 25 minuter Kort presentation av mig själv och projektet RTS

Läs mer

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-013575-206 SID 1 (9) 2012-05-09 Handläggare: Lova André Nilsson Telefon: 08-508 28 940 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-05-22 p. 23 Definition

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009 Biogas i Sverige Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen 14 april 2009 Användningsområden för biogas Biogas från vattenslam, gödsel, avfall blir el, värme och drivmedel Gas i kraftvärme har

Läs mer

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Tobias Persson, Handläggare, Svenskt Gastekniskt Center Biogasproduktion i Sverige Statistik för biogasproduktion Tankstationer Statistik för tankstationer

Läs mer

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2014 Januari 2016

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2014 Januari 2016 Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2014 Januari 2016 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon och förnybara drivmedel

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Biogas i Uppsala län.

Biogas i Uppsala län. Biogas i Uppsala län www.energikontor.se www.biogasost.se Biogas Öst arbetar för att Skapa de bästa regionala förutsättningarna för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas. Informera, kommunicera

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer

PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer Lena Wiklander, BioMil AB Lund, november 2014 Inledning Inom ramen för projektet Intensifierat nationellt biogasarbete har BioMil AB haft i uppdrag att i

Läs mer

Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel. Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011

Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel. Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011 Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011 Energigas Sverige Leif Holmberg, Energigas Sverige 2 Hållbar och långsiktig energipolitik

Läs mer

Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen

Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen LNG/LBG-infrastruktur i Sverige - Studie av förutsättningar för utbyggnad av landbaserad infrastruktur för flytande naturgas och flytande biogas 2011-09-29

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Avgasemissioner Buller Miljöpåverkan Kostnader Lars Eriksson Göteborg den 20 november 2015 - Avgasemissioner är inte längre något stort problem för stadsbussar.

Läs mer

Klimatsmarta transporter i city. Örnsköldsvik 2015-09-02

Klimatsmarta transporter i city. Örnsköldsvik 2015-09-02 Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2015-09-02 Utmaning. Change. Challenge. Samverkan. Collaboration. Förändring. Biomethane and LNG in the north for Growth and Competitiveness Program 09.00 Registrering

Läs mer