Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet"

Transkript

1 RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet Slutrapport

2 Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet Skapat av: Robin Billsjö, Liselott Söderström och Annika Nilsson, Trivector Traffic Dokumentdatum: Dokumenttyp: Rapport Publikationsnummer: 2012:218 ISBN: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Ingegärd Prans, tel: Uppdragsansvarig: Ingegärd Prans, tel: Distributör: Trafikverket, Röda vägen 1, Borlänge, telefon:

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 8 Uppdraget... 8 Indata... 9 Metod Resultat Snabbfakta Taxi Totalt Utvalda och övriga fordon Sammanfattning taxi Buss Totalt Utvalda och övriga fordon Sammanfattning buss...28 Lastbilstrafik Totalt Utvalda och övriga fordon Sammanfattning lastbilstrafik Lätt lastbil Totalt Utvalda och övriga fordon Sammanfattning lätt lastbil Lastbil...48 Totalt...48 Utvalda och övriga fordon Sammanfattning lastbil Lastbil och släp Totalt Utvalda, övriga och utländska fordon Sammanfattning lastbil och släp Felkällor Erfarenheter Bilaga 1. Bedömning av statistiskt säkerställda skillnader

4 Sammanfattning Trafikverket har sedan 2007 genomfört hastighetsmätningar på i förväg utvalda taxibolag och bussbolag samt på lastbilstrafik och övrig förbipasserande yrkestrafik. I denna rapport sammanställs data från cirka hastighetsobservationer genomförda hösten 2012 och jämförs med 2011, 2010, 2009, 2008 och 2007 års observationer. I rapporten redovisas sammanställningar för såväl fordonskategori (taxi, buss, lätt lastbil, lastbil, lastbil och släp) som på aktörsnivå (utvalda taxibolag och bussföretag samt lastbilstrafik) för hastighetsområdena 50, 70 och 90 km/h. Sammanställningarna innehåller mått på medelhastighet, medianhastighet, 85- percentilen, andel fordon som håller tillåten hastighet samt andel fordon som kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet. Jämförelser görs mellan utvalda och övriga fordon. Utvalda är de aktörer som Trafikverket haft ett aktivt samarbete med kring säkerhets- och miljöfrågor. Samarbetena har bland annat avsett utbildning inom hastighet, miljö och varumärkesbyggande samt åtgärder och handlingsplaner för ökad hastighetsefterlevnad och minskad miljöpåverkan. Samarbetet bygger på systematiska förbättringar och ledningens engagemang. Generellt visar resultaten att utvalda i högre grad håller tillåten hastighet än övriga. Detta gäller vid samtliga hastighetsområden men skillnaden är störst vid 50 km/h och 90 km/h. Över tid märks sänkta hastigheter och förbättrad efterlevnad vid jämförelser mellan 2007 och Vid jämförelse av medel, median och 85-percentil mellan de olika fordonskategorierna framkommer att taxi är de som har högst medelhastigheter och i lägst grad håller tillåten hastighet. Även de utvalda taxibilarna håller högre hastigheter än de utvalda fordonen från andra branscher och fordonskategorier. Lastbilstrafiken och bussbranschen har liknande medelhastigheter och hastighetsefterlevnad. Studeras de olika lastbilskategorierna märks att lätt lastbil har högre hastigheter än de andra vid samtliga hastighetsområden. Taxi För taxi ligger 2012 års värden avseende medel och median strax över gränsen för hastighetsbegränsning 50 km/h och 70 km/h samt precis på gränsen för 90 km/h. Hastighetsefterlevnaden är som högst vid 90 km/h med 55 % som håller tillåten hastighet medan endast 37 % håller hastigheten vid 50 km/h. Trenden är dock att andelen som håller tillåten hastighet ökar över tid. För 2012 syns ingen tydlig skillnad mellan utvalda och övriga fordon. Buss För buss ligger 2012 års värden avseende medel och median precis vid gränsen för hastighetsbegränsningen 50 km/h och strax under gränsen för 70 km/h respektive 90 km/h. Hastighetsefterlevnaden är högst vid 90 km/h. Det är svårt att se någon tydlig trend över tid för såväl medelhastighet som hastighetsefterlevnad. För utvalda fordon är medel- och medianhastigheten något lägre än för övriga fordon år 2012 vid samtliga hastighetsgränser. Störst är skillnaden mellan 4

5 utvalda och övriga vid 50 km/h. Det är även en större andel utvalda som håller tillåten hastighet jämfört med övriga, samtidigt som en större andel övriga fordon kör mer än 6 km/h för fort än utvalda vid samtliga hastighetsområden. Vid 70 km/h är trenden att hastigheterna har sjunkit för de utvalda fordonen, i övrigt syns ingen tydlig trend över tid. 5

6 Lastbilstrafik För lastbilstrafik ligger 2012 års värden avseende medel och median på eller precis över gränsen för 50 km/h och 80 km/h på 90-väg men strax under gränsen för 70 km/h och 90 km/h. Hastighetsefterlevnaden är högst vid 90 km/h. Hastigheterna har minskat under åren för 50 km/h vilket märks på såväl medel och median som på andelen som håller tillåten hastighet. Det märks en tydlig skillnad mellan utvalda och övriga år De utvalda håller tillåten hastighet i högre utsträckning medan de övriga i högre grad kör 6 km/h för fort vid 50 km/h, 70 km/h och 90 km/h. De utvalda har även lägre medel- och medianhastighet samt 85-percentil vid samtliga hastighetsområden jämfört med övriga år Lätt lastbil För lätt lastbil ligger 2012 års värden avseende medel- och median något över tillåten hastighet vid 50 km/h och något under tillåten hastighetsgräns vid 70 km/h och 90 km/h. Vid 50 km/h är trenden att hastigheterna har sjunkit över tid medan ingen tydlig trend syns vid 70 km/h eller 90 km/h. Utvalda fordon är tydligt bättre än övriga på att hålla tillåten hastighet vid 50 km/h och 70 km/h medan övriga fordon i högre grad kör 6 km/h för fort vid samma hastighetsområden år Lastbil För lastbil ligger 2012 års värden avseende medel och median något under respektive mycket under tillåten hastighet vid 70 km/h respektive 90 km/h. Vid 50 km/h och 80 km/h ligger de precis vid eller något över tillåten hastighet. Över tid märks en trend mot lägre hastigheter vid 50 km/h och vid 80 km/h medan ingen trend syns för övriga hastighetsområden. Utvalda fordon är bättre än övriga på att hålla tillåten hastighet inom samtliga hastighetsområden. På likartat sätt är det en mindre andel utvalda som kör mer än 6 km/h för fort vid samtliga hastighetsområden. De utvalda fordonen håller dessutom generellt lägre hastigheter än övriga fordon år 2012, förutom vid 80 km/h på 90-väg där utvalda och övriga i stort sett har samma hastighet. Störst är skillnaden mellan utvalda och övriga vid 50 km/h. 6

7 Lastbil och släp För lastbil och släp ligger 2012 års siffror avseende medel- och median något över tillåten hastighet vid 50 km/h och 80 km/h men något under vid 70 km/h. Över tid syns en trend mot lägre hastigheter vid 50 km/h. Utvalda fordon är bättre än övriga på att hålla tillåten hastighet vid 50 km/h och det är även bland de utvalda som en trend mot ökad hastighetsefterlevnad vid 50 km/h kan utläsas. Även vid 80 km/h förefaller de utvalda vara något bättre än de övriga medan utländska fordon är tydligt sämre. Vid 70 km/h är det svårt att utläsa några skillnader mellan de tre grupperna. Bland de som kör minst 6 km/h för fort utmärker sig de utländska fordonen över åren genom att utgöra en tydligt större andel än utvalda och övriga. Utländska fordon är emellertid de som förbättrat sig mest vid 50 km/h över tid. Medelhastigheten för de utländska lastbilarna är högre än för de utvalda och övriga vid samtliga hastighetsområden förutom vid 50 km/h där de utländskas medelhastighet är något lägre än de övriga, men högre än de utvalda fordonen. 7

8 Inledning Trafikverket ska bidra till det samlade transportsystemets utveckling och samverka med andra aktörer i syfte att nå målen inom säkerhet, miljö och hälsa samt tillgänglighet. Trafikverkets samarbete med andra aktörer sker genom långsiktiga relationer i syfte att systematiskt förbättra utförandet och upphandlingar av transporter och resor. Ett deluppdrag i arbetet har sedan 2007 varit att, i stora delar av landet, genomföra hastighetsmätningar på i förväg utvalda åkerier, taxibolag och bussbolag samt på övrig förbipasserande yrkestrafik. Utvalda är de aktörer som Trafikverket haft ett aktivt samarbete med kring säkerhets- och miljöfrågor. Samarbetena avser bland annat utbildning inom hastighet, miljö och varumärkesbyggande samt åtgärder och handlingsplaner för ökad hastighetsefterlevnad och minskad miljöpåverkan. Samarbetet bygger på systematiska förbättringar och ledningens engagemang. Uppdraget Detta uppdrag går ut på att sammanställa rådata från knappt hastighetsobservationer genomförda hösten 2012, samt att jämföra mätningarna för år 2012 med 2011, 2010, 2009, 2008 och 2007 års observationer. I uppdraget ingår att göra sammanställningar för såväl fordonskategori (buss, lätt lastbil, lastbil, lastbil och släp, taxi) som på aktörsnivå (utvalda taxibolag och bussföretag samt lastbilstrafik) för hastighetsområdena 50, 70 och 90 km/h. Sammanställningarna innehåller mått på medelhastighet, medianhastighet, andel fordon som följer tillåten hastighet, andel fordon som kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet samt 85-percentilen. En jämförelse med utländska fordon görs för fordonskategorin Lastbil och släp. Utvalda samarbetsaktörers hastigheter jämförs med övrig uppmätt yrkestrafik. Vidare redovisas antal observationer per fordonskategori fördelat på utvalda och övriga. Utvalda är de aktörer som Trafikverket haft ett aktivt samarbete med kring säkerhets- och miljöfrågor. Samarbetena har bland annat avsett utbildning inom hastighet, miljö och varumärkesbyggande samt åtgärder och handlingsplaner för ökad hastighetsefterlevnad och minskad miljöpåverkan. Samarbetet bygger på systematiska förbättringar och ledningens engagemang. Hastighetsmätningarna och sammanställningen ska fungera som underlag för Trafikverkets vidare dialoger med samarbetsaktörer. Resultaten är inte generaliserbara till hela branschen i statistisk bemärkelse. Istället bör resultaten ses som ögonblicksbild av hastigheten för de observerade fordonen vid mättillfället. För de utvalda fordonen går det emellertid att utläsa vissa trender. 8

9 Indata Rådata från hastighetsmätningarna består av uppmätta fordonshastigheter för de i förväg utvalda aktörerna samt övrig förbipasserande yrkestrafik. Mätningarna har gjorts på gator och vägar med hastighetsbegränsningarna 50, 70, respektive 90 km/h. Åkerinamn, speditörnamn, trafikhuvudman, bussbolag, taxibolag samt svensk respektive utländsk tillhörighet finns registrerade i mätningarna. Totalt har hastighetsobservationer gjorts. Av dessa har använts i analyserna, se Tabell 1. Resterande observationer har sorterats bort på grund av att de gäller loggade personbilar, exklusive taxi eller att de är utländska fordon utan tillhörighet i någon av de analyserade grupperna. Med detta menas att de utländska fordonen inte tillhör fordonskategorin lastbil och släp, den enda fordonskategori med tillräckligt många observationer på utländska fordon för att kunna göra separata analyser. Tabell 1 Antal observationer per fordonskategori år 2012 Antal observationer Fordonskategori Utvalda Övriga Utländska Totalt Taxi Buss Lätt lastbil Lastbil Lastbil och släp Totalt Hastighetsobservationerna har utförts av Säker Trafik på uppdrag av Trafikverket och mätningarna har gjorts på sammanlagt 208 platser runtom i landet. Tabell 2 visar en sammanställning över antal mätplatser för respektive hastighetsgräns. Tabell 2 Antal unika mätplatser per hastighetsområde. Hastighetsområde Antal mätplatser 50 km/h km/h km/h 66 Totalt 208 9

10 Metod Sammanställningarna av data har genomförts med hjälp av Excel och statistikprogrammet SPSS. Arbetet bestod av ett antal delmoment: Indata Första delmomentet bestod av att slå ihop 2012 års mätningar med mätningarna för tidigare år, harmonisera rådatafilen avseende framför allt uppställning av variabler. Vidare gallrades vissa observationer ut ur materialet. Detta gällde personbilar (som inte skulle ingå i analyserna) samt utländska fordon som inte tillhör fordonskategorin lastbil och släp. Datafil I det andra delmomentet skapades en analyserbar fil i SPSS. Följande variabler kodades på data för Kategori. Utvalda, övriga och utländska fordon. Svensk/utländsk. De fordon som inte tilldelats någon tillhörighet tidigare år, antogs vara svenska. Hastighetsgräns. Ny variabel för hastighetsgräns innehållande gränsen 80 km/h på 90-vägar. Håller tillåten hastighet. Variabel som visar vilka fordon som håller den tillåtna hastigheten. Kör for fort. Variabel som visar vilka fordon som kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighetsgräns. Analys Analyserna gjordes sedan till största delen i SPSS. De framtagna uppgifterna är medelhastigheter, medianhastigheter och 85-percentilen samt andel fordon som håller tillåten hastighet och andel fordon som kör 6 km/h och mer för fort. Uppgifter har tagits fram för olika branscher, fordonskategorier och år. I analysen har trender pekats ut och skillnader mellan utvalda och övriga lyfts fram. För att ta reda på om specifika resultat är statistiskt säkerställda hänvisas till Bilaga 1. 10

11 Resultat Resultat har tagits fram både per fordonskategori, branschnivå och för de utvalda aktörerna jämfört med utländska och övriga fordon. Fem olika typer av mått har jämförts: 1. Medelhastighet 2. Medianhastighet (dvs. den hastighet som 50 % av fordonen överskrider) percentilen (dvs. den hastighet som 15 % av fordonen överskrider) 4. Andel fordon som håller tillåten hastighet 5. Andel fordon som kör för fort (6 km eller mer över tillåten gräns) Vid analyserna har hänsyn tagits till att vissa fordonskategorier ibland har annan högsta tillåtna hastighet än den som står på skyltarna. För lastbil och släp är högsta tillåtna hastighet alltid 80 km/h. För lastbil är högsta tillåtna hastighet 90 km/h på motorväg och motortrafikled men 80 km/h på alla andra vägar. Snabbfakta Antalet hastighetsobservationer i det studerade materialet har varierat en del över åren. År 2009 var det lågt, endast drygt observationer, medan det var betydligt fler år 2010 och 2011, omkring observationer. Årets mätningar innehåller knappt observationer. Tabell 3 Antal observationer per år År Antal observationer Totalt Flest observationer har gjorts på vägar med 70 km/h och minst på vägar med 90 km/h. Tabell 4 Antal observationer per hastighetsområde och kategori år 2012 Hastighetsområde Antal observationer Utvalda Övriga Utländska Totalt 50 km/h km/h km/h på 90-väg km/h Totalt

12 En större andel av utvalda fordon än övriga håller tillåten hastighet vid samtliga hastighetsområden, utom 90 km/h. Särskilt stor är skillnaden mellan utvalda och övriga vid 50 km/h. En jämförelse mellan utvalda och utländska fordon, vilka endast redovisas för kategorin lastbil och släp, visar samma tendenser. Utvalda är bättre än utländska vid samtliga hastighetsgränser. Jämförs övriga och utländska fordon är det en mindre andel av de övriga fordonen som håller tillåten hastighet vid 50 km/h än vad de utländska gör, medan det är en större andel vid 80 km/h på 90-väg. Skillnaderna kan studeras i Tabell 5. I den nedre delen redovisas skillnaden som framkommer av den övre delen av tabellen separat. Tabell 5 Andel fordon som håller tillåten hastighet. Statistiskt signifikanta skillnader i procentenheter mellan de olika kategorierna på 95-procentsnivån. Andel fordon som håller tillåten hastighet Hastighetsområde Utvalda Övriga Utländska Totalt 50 km/h 56,7% 44,1% 51,4% 49,9% 70 km/h 57,8% 54,2% 54,2% 55,9% 80 km/h på 90-väg 45, 42,9% 28,7% 42,8% 90 km/h 74,5% 73,2% - 73,7% Skillnad i andel fordon som håller tillåten hastighet i procentenheter vid jämförelse mellan kategori Utvalda- Utvaldautländska Utländska Övriga- Hastighetsområde Övriga 50 km/h 12,6% 5,3% -7,3% 70 km/h 3,6% 3,6% Ej sign. 80 km/h på 90-väg 2,1% 16,3% 14,2% 90 km/h Ej sign. Ej sign. - Tabell 6 Antal fordon som håller tillåten hastighet år 2012 Antal observationer Hastighetsområde Utvalda Övriga Utländska Totalt 50 km/h km/h km/h på 90-väg km/h Totalt

13 Jämfört med övriga och utländska fordon är det en mindre andel utvalda fordon som kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighetsgräns. Detta gäller samtliga hastighetsområden förutom för 50 km/h där det är en mindre andel utländska fordon, antalet observationer för utländska fordon är dock få i detta hastighetsområde. Tabell 7 Andel fordon som kör 6 km/h eller mer över tillåten gräns år 2012 Andel fordon som kör 6 km/h eller mer över Hastighetsområde tillåten hastighet Utvalda Övriga Utländska Totalt 50 km/h 18,7% 26,9% 15,9% 23, 70 km/h 17,2% 20,7% 22,4% 19,2% 80 km/h på 90-väg 17,3% 17,5% 31,6% 18,4% 90 km/h 11,7% 12,5% - 12,2% Tabell 8 Antal fordon som kör 6 km/h eller mer över tillåten gräns år 2012 Antal observationer Hastighetsområde Utvalda Övriga Utländska Totalt 50 km/h km/h km/h på 90-väg km/h Totalt

14 Taxi Nedan redovisas medel, median och 85-percentilen för taxi totalt. Vidare redovisas andel som håller tillåten hastighet och andel som kör 6 km/h eller mer för fort för taxi totalt. Sist görs en jämförelse mellan utvalda och övriga. Totalt Tabell 9 Antal observationer, taxi Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h Totalt Medel, median och 85-percentilen Vid 50 km/h är medel- och medianhastigheten för taxi över tillåten hastighet år Vid 70 km/h och 90 km/h är medelhastigheten endast något över tillåten hastighet, medan medianhastigheten tangerar respektive ligger något under tillåten hastighet. 85-percentilen vid 50 km/h är 63 km/h. Vid 50 km/h och 70 km/h är trenden att medelhastigheterna har sjunkit över mätåren. Tabell 10 Medel, median och 85-percentil, taxi Hastighet År Medel Median 85-perc , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 Andel fordon som håller tillåten hastighet Taxibilarna är minst benägna att hålla hastigheten vid 50 km/h och mest benägna (dock enbart drygt hälften av fordonen) vid 90 km/h. Jämfört med tidigare mätningar finns inga tydliga trender, men sedan år 2009 är det en positiv utveckling av andelen som håller tillåten hastighet vid 50 km/h. Andelen som håller tillåten hastighet 50 km/h har ökat sedan år % 23% 37% 37% 34% Taxi Håller tillåten hastighet 36% 27% 51% 52% 49% 48% 59% 54% 56% 55% 52% 54% 50 km/h 70 km/h 90 km/h Figur 1 Andel fordon som håller tillåten hastighet, taxi Andel fordon som kör för fort För taxi avtar andelen som kör för fort när den tillåtna hastighetsgränsen ökar, från knappt 40 % på 50-vägar till 25 % på 90-vägar för år Jämfört med tidigare år har andelen som kör för fort minskat på 50-vägar, medan det inte finns någon tydlig trend på 70- och 90-vägar. Jämfört med år 2007 syns en positiv utveckling för alla hastighetsområden. 15

16 10 9 Taxi Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 52% 48% 43% 44% 41% 38% 39% 31% 28% 26% 26% 23% 25% 25% 25% 23% 50 km/h 70 km/h 90 km/h Figur 2 Andel fordon som kör för fort, taxi Utvalda och övriga fordon Tabell 11 Antal observationer, utvalda fordon, taxi Antal observationer Hastighetsområde 50 km/h km/h km/h Totalt Tabell 12 Antal observationer, övriga fordon, taxi Antal observationer Hastighetsområde 50 km/h km/h km/h Totalt Medel, median och 85-percentilen För 2012 finns ingen tydlig skillnad mellan utvalda och övriga fordon. För utvalda fordon är det få observationer år , varför det inte går att uttala sig om någon trend. 16

17 Tabell 13 Medel, median och 85-percentilen, taxi Hastighet År Medel Median 85-perc Utvalda Övriga Utvalda Övriga Utvalda Övriga ,7 53, ,8 56, ,8 53, , ,2 53, ,3 56, ,9 71, ,6 72, ,1 71, , ,3 76, ,3 72, ,1 89, ,4 91, ,4 89, , ,2 87, ,5 91,

18 Andel fordon som håller tillåten hastighet För taxi är de utvalda fordonen marginellt bättre än övriga fordon på att hålla hastigheterna vid 50 km/h och 70 km/h år Vid 90 km/h håller däremot övriga fordon hastigheten bättre än utvalda fordon, vilket skiljer sig från För utvalda fordon är trenden att en allt större andel håller hastigheten vid 70 km/h, inga trender kan skönjas i övrigt, dessutom är det få observationer för utvalda fordon åren Taxi - 50 km/h Håller tillåten hastighet % Utv: 34% 38% 25% 36% Övr: 33% 29% 19% 23% 15% Utvalda Övriga Figur 3 Andel fordon som håller tillåten hastighet, taxi Taxi - 70 km/h Håller tillåten hastighet % 49% 49% 54% 45% 51% 47% Övr: 25% 46% 23% Utv: 25% Utvalda Övriga Figur 4 Andel fordon som håller tillåten hastighet, taxi 18

19 Taxi - 90 km/h Håller tillåten hastighet % 54% 52% 62% 56% 49% 48% 48% 24% Utvalda Övriga Figur 5 Andel fordon som håller tillåten hastighet, taxi Andel fordon som kör för fort Vid 50 km/h är det en lika stor andel utvalda som övriga fordon som kör för fort år Vid 70 km/h är det mindre andel utvalda jämfört med övriga som kör fort, medan det omvända förhållandet gäller för 90 km/h år Det finns inga tydliga trender för utvalda fordon genom åren, en ihållande minskning kan dock ses vid 70 km/h och vid 50 km/h har det skett en positiv utveckling sedan år 2010, dock var det få observationer för utvalda fordonår Andelen övriga fordon som kör för fort visar inte någon tydlig trend. Taxi - 50 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet % 67% 48% 48% 52% 48% 38% 39% 35% 38% Utvalda Övriga 19

20 Figur 6 Andel fordon som kör för fort, taxi % 34% Taxi - 70 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 67% 43% 23% Utv: 31% Övr: 29% 33% 29% 28% 22% Utvalda Övriga Figur 7 Andel fordon som kör för fort, taxi % 28% Taxi - 90 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 56% 23% 25% 27% 37% 28% 22% Utvalda Övriga Figur 8 Andel fordon som kör för fort, taxi Sammanfattning taxi För taxi ligger 2012 års värden avseende medel och median över gränsen för hastighetsbegränsning 50 km/h, medan värdena vid 70 km/h och 90 km/h ligger kring tillåten hastighet. Hastighetsefterlevnaden är som högst vid 90 km/h med 55 % som håller hastigheten medan endast 37 % håller hastigheten vid 50 km/h. 20

21 Trenden är att andelen ökar över tid vid 50 km/h. Jämfört med år 2007 är de en mindre andel som kör för fort vid alla hastighetsområden. För 2012 finns ingen tydlig skillnad mellan utvalda och övriga fordon. Över åren har det skett en positiv utveckling för utvalda vid 70 km/h. Taxi är den fordonskategori som håller högst medelhastighet, oavsett vilket hastighetsområde som studeras. Taxifordonen har även lägst andel som håller tillåten hastighet jämfört med övriga fordonstyper. De utvalda taxibilarna håller dessutom högre hastigheter än de utvalda från andra branscher och fordonskategorier. 21

22 Buss Nedan redovisas medel, median och 85- percentilen för buss totalt. Vidare redovisas andel som håller tillåten hastighet och andel som kör 6 km/h eller mer för fort för alla bussar. Sist görs en jämförelse mellan utvalda och övriga. Totalt Tabell 14 Antal observationer, buss Antal observationer Hastighetsområde 50 km/h km/h km/h Totalt Medel, median och 85-percentilen För buss ligger 2012 års siffror avseende medel- och medianhastighet på hastighetsgränsen för 50 km/h, medan den ligger under för 70 km/h respektive 90 km/h. Baserat på medel och medianvärden är hastighetsefterlevnaden mycket god. Jämfört med tidigare års mätningar syns en trend för minskande hastigheter på 70-vägar, medan det inte går att se någon tydlig trend vid 50 km/h och 90 km/h. Tabell 15 Medel, median och 85-percentilen för buss Hastighet År Medel Median 85-perc , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

23 Andel fordon som håller tillåten hastighet Bussarna har högst hastighetsefterlevnad vid hastigheten 90 km/h. Det syns ingen tydlig trend i utveckling över tid för bussbranschen, även om en generell förbättring kan ses vid 70 km/h. Jämfört med år 2007 är andelen som håller tillåten hastighet högre vid samtliga hastighetsområden Buss Håller tillåten hastighet 63% 57% 64% 63% 55% 49% 54% 47% 45% 48% 82% 73% 78% 71% 66% 50 km/h 70 km/h 90 km/h Figur 9 Andel fordon som håller tillåten hastighet, buss Andel fordon som kör för fort För buss är det större andel som kör för fort på 50-vägar och 70-vägar jämfört med vad det är på 90-vägar. Inte heller här syns någon tydlig trend över tid, men jämfört med år 2007 är det en lägre andel som kör för fort vid samtliga hastighetsområden Buss Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 26% 29% 25% 19% 25% 19% 19% 17% 19% 14% 15% 14% 50 km/h 70 km/h 90 km/h 8% 5% 2% 7% 5% Figur 10 Andel fordon som kör för fort, buss 23

24 Utvalda och övriga fordon Tabell 16 Antal observationer, utvalda fordon, buss Antal observationer Hastighetsområde 50 km/h km/h km/h Totalt Tabell 17 Antal observationer, övriga fordon, buss Antal observationer Hastighetsområde 50 km/h km/h km/h Totalt Medel, median och 85-percentilen För utvalda fordon är medel- och medianhastigheten något lägre än för övriga fordon år 2012 vid samtliga hastighetsgränser. Störst är skillnaden mellan utvalda och övriga vid 50 km/h. Vid 70 km/h är trenden att hastigheterna har sjunkit för de utvalda fordonen, i övrigt ses inga tydliga trender över mätåren. 24

25 Tabell 18 Medel, median och 85-percentilen för buss Hastighet År Medel Median 85-perc Utvalda Övriga Utvalda Övriga Utvalda Övriga ,0 51, ,4 51, ,7 51, ,7 50, ,5 50, ,1 51, ,9 69, ,2 69, ,9 68, ,8 68, ,7 70, ,1 71, ,9 86, ,7 87, ,7 86, ,0 86, ,9 85, ,3 87,

26 Andel fordon som håller tillåten hastighet De utvalda bussarna håller tillåten hastighet i högre grad än övriga vid samtliga hastighetsområden år Vid 50 km/h och 70 km/h är det en stor skillnad. Jämfört med tidigare år har utvalda fordon också blivit bättre på att hålla hastigheten vid 70 km/h. Det är dock få observationer år Buss - 50km/h Håller tillåten hastighet % 66% 64% 58% 62% Övr: 46% 53% 56% 44% Utv: 44% 46% Utvalda Övriga Figur 11 Andel fordon som håller tillåten hastighet, buss Buss - 70 km/h Håller tillåten hastighet % 64% 66% 72% 49% 59% 62% 57% 56% 44% 33% Utvalda Övriga Figur 12 Andel fordon som håller tillåten hastighet, buss 26

27 % 65% 81% 77% Buss - 90 km/h Håller tillåten hastighet 87% 81% 76% 71% 65% 76% Utvalda Övriga Figur 13 Andel fordon som håller tillåten hastighet, buss Andel fordon som kör för fort Andelen som kör för fort är lägre för utvalda fordon än för övriga fordon vid samtliga hastighetsgränser år 2012, och skillnaderna är stora vid 50 km/h och 70 km/h. Det är svårt att se några tydliga trender för utvalda och övriga, men observationerna indikerar att andelen bussar som kör för fort inte ökar. Antalet observationer år 2007 och 2008 för utvalda på 70 km/h är få % Buss - 50 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 7% 7% 21% 9% Utv: 27% Övr: 25% 28% 22% 17% 14% Utvalda Övriga Figur 14 Andel fordon som kör för fort, buss 27

28 % 27% Buss - 70 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 27% 18% Utv: 16% Övr: 14% 16% 19% 19% 14% 14% Utvalda Övriga Figur 15 Andel fordon som kör för fort, buss % 3% Buss - 90 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet Utv: 8% Övr: 5% 3% Övr: 8% Utv: 5% 13% Övr: 6% 5% 5% Utvalda Övriga Figur 16 Andel fordon som kör för fort, buss Sammanfattning buss För buss ligger 2012 års värden avseende medel och median precis vid gränsen för hastighetsbegränsningen 50 km/h och under gränsen vid 70 km/h respektive 90 km/h. Hastighetsefterlevnaden är högst vid 90 km/h. Jämfört med tidigare års mätningar syns en trend för minskade hastigheter vid 70 km/h. För utvalda fordon är medel- och medianhastigheten något lägre än för övriga fordon år 2012 vid samtliga hastighetsgränser. Störst är skillnaden mellan utvalda och övriga vid 50 km/h. Det är även en större andel utvalda som håller tillåten hastighet jämfört med övriga. Vid 50 km/h och 70 km/h är skillnaden särskilt 28

29 stor. Andelen övriga fordon som kör mer än 6 km/h för fort är högre än för de utvalda vid samtliga hastighetsområden. Vid 70 km/h är trenden att hastigheterna har sjunkit för de utvalda fordonen, i övrigt syns ingen tydlig trend över tid. Buss håller lägre medelhastigheter än andra fordonstyper år 2012 förutom vid 90 km/h där medelhastigheten för lastbil är lägre. Generellt sett är bussbranschens medel- och medianhastighet, samt 85-percentil liknande lastbilskategorin och i stort sett överensstämmande med den sammanslagna lastbilstrafiken. 29

30 Lastbilstrafik Till lastbilstrafik räknas lätt lastbil, lastbil och lastbil och släp. För lastbil och lastbil och släp gäller särskilda regler för vilken hastighet de får hålla vid hastighetsbegränsningen 90 km/h. Lastbil och släp får aldrig köra mer än 80 km/h. Lastbilar får köra 90 km/h på motorväg eller motortrafikled, men får på övriga vägar hålla högst 80 km/h. Nedan redovisas medel, median och 85- percentilen för lastbilstrafik totalt. Vidare redovisas andel som håller tillåten hastighet och andel som kör 6 km/h eller mer för fort bland lastbilstrafiken. Sist görs en jämförelse mellan utvalda och övriga. Totalt Tabell 19 Antal observationer, lastbilstrafik Antal observationer Hastighetsområde 50 km/h km/h km/h (90-väg) km/h Totalt

31 Medel, median och 85-percentilen För lastbilstrafik ligger medelhastigheterna år 2012 vid 50 km/h och 80 km/h på 90-väg något över tillåten hastighet, för 70 och 90 km/h något under. Hastighetheten har sjunkit vid 50 km/h över mätåren, för övriga hastighetsområden har hastigheterna varit relativt oförändrade över åren, även om de generellt är lägre år 2012 än år Tabell 20 Medel, median och 85-percentilen, lastbilstrafik Hastighet År Medel Median 85-perc (80) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

32 Andel fordon som håller tillåten hastighet Det hastighetsområde där flest håller tillåten hastighet är 90 km/h medan andelen är lägst för 80 km/h på 90-väg år För lastbilstrafik har andelen som håller tillåten hastighet ökat över åren för hastighetsområdet 50 km/h, medan ingen lika tydlig trend kan ses för övriga hastighetsområden % 46% 42% 38% 33% 52% 52% Lastbilstrafik Håller tillåten hastighet 62% 55% 56% 52% 45% 43% 43% 42% 38% 33% 87% 79% 79% 75% 50 km/h 70 km/h 80 km/h på 90-väg 90 km/h Figur 17 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lastbilstrafik Andel fordon som kör för fort Det hastighetsområde där störst andel kör för fort är 50 km/h, men trenden är att andelen minskar. För övriga hastighetsområden finns ingen tydlig trend. 10 Lastbilstrafik Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 43% 39% 38% 32% 29% 21% 32% 24% 23% 22% 21% 22% 22% 19% 18% 17% 19% 8% 8% 11% 12% 50 km/h 70 km/h 80 km/h på 90-väg 90 km/h Figur 18 Andel fordon som kör för fort, lastbilstrafik 32

33 Utvalda och övriga fordon Tabell 21 Antal observationer, utvalda fordon, lastbilstrafik Antal observationer Hastighetsområde 50 km/h km/h km/h (90-väg) km/h Totalt Tabell 22 Antal observationer, övriga fordon, lastbilstrafik Antal observationer Hastighetsområde 50 km/h km/h km/h (90-väg) km/h Totalt

34 Medel, median och 85-percentilen Utvalda lastbilsfordon har lägre medel- och medianhastighet samt 85-percentil vid samtliga hastighetsområden jämfört med övriga år Vid 50 km/h är trenden att hastigheterna har sjunkit över åren för utvalda fordon. Vid övriga hastighetsområden finns ingen tydlig trend. Tabell 23 Medel, median och 85-percentilen, utvalda och övriga fordon, lastbilstrafik Hastighet (80) År Medel Median 85-perc Utvalda Övriga Utvalda Övriga Utvalda Övriga ,1 51, ,7 53, ,4 53, ,1 54, ,3 53, ,8 55, ,2 69, ,2 69, ,0 70, ,8 70, ,6 71, ,1 70, ,0 81, ,8 81, ,1 81, ,0 81, ,1 80, ,4 82, ,5 86, ,2 88, ,0 86, ,1 86, ,0 85, ,3 87,

35 Andel fordon som håller tillåten hastighet För lastbilstrafik håller utvalda fordon tillåten hastighet i högre grad än övriga år 2012, oavsett hastighetsgräns. Skillnaderna är mycket tydliga vid både 50 km/h och 90 km/h, vid dessa hastighetsgränser är även trenden att en allt större andel utvalda fordon håller tillåten hastighet. Lastbilstrafik - 50 km/h Håller tillåten hastighet % 47% 46% 31% Övr: 34% 44% 39% 34% Utv: 31% 27% Utvalda Övriga Figur 19 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lastbilstrafik Lastbilstrafik - 70 km/h Håller tillåten hastighet % 58% 54% 57% 43% 54% 52% 49% 53% 36% Utvalda Övriga Figur 20 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lastbilstrafik 35

36 Lastbilstrafik - 80 km/h på 90-väg Håller tillåten hastighet % Utv: 44% 39% 41% 45% 45% 43% 43% Övr: 43% 41% 34% 37% Utvalda Övriga Figur 21 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lastbilstrafik Lastbilstrafik - 90 km/h Håller tillåten hastighet % 88% 89% 85% 79% 77% 81% 74% 76% 76% Utvalda Övriga Figur 22 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lastbilstrafik 36

37 Andel fordon som kör för fort En större andel övriga fordon kör för fort än utvalda fordon för samtliga hastighetsgränser år Skillnaden är störst vid 50 km/h och 90 km/h. För utvalda har andelen som kör för fort minskat över åren vid 50 km/h och 80 km/h på 90-väg. Vid 90 km/h är det få observationer år Övr: 44% Utv: 42% Lastbilstrafik - 50 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet Utv: 41% Övr: 38% 42% 28% 28% 35% 36% 26% 23% 15% Utvalda Övriga Figur 23 Andel fordon som kör för fort, lastbilstrafik % 19% Lastbilstrafik - 70 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet Utv: 25% Övr: 24% 23% 24% 18% 18% 19% 15% 17% Utvalda Övriga Figur 24 Andel fordon som kör för fort, lastbilstrafik 37

38 10 9 Övr: Utv: Lastbilstrafik - 80 km/h på 90-väg Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet Övr: 21% Övr: 23% 24% Utv: Utv: 22% Övr: 19% Övr: 17% 19% Utv: 18% Utv: 17% Utvalda Övriga Figur 25 Andel fordon som kör för fort, lastbilstrafik 10 9 Lastbilstrafik - 90 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 11% 4% 6% 14% 17% 12% 12% 8% 8% 5% Utvalda Övriga Figur 26 Andel fordon som kör för fort, lastbilstrafik Sammanfattning lastbilstrafik För lastbilstrafik ligger 2012 års värden avseende medel och median på eller precis över gränsen vid 50 km/h och 80 km/h på 90-väg, men strax under gränsen för 70 km/h och 90 km/h. Hastighetsefterlevnaden är högst vid 90 km/h. Hastigheterna har minskat över åren för 50 km/h vilket märks på såväl medel och median som på andelen som håller tillåten hastighet. 38

39 Det märks en tydlig skillnad mellan utvalda och övriga år De utvalda håller tillåten hastighet i högre utsträckning medan de övriga i högre grad kör 6 km/h för fort vid 50 km/h, 70 km/h och 90 km/h. De utvalda har även lägre medel- och medianhastighet samt 85-percentil vid samtliga hastighetsområden jämfört med övriga år Vid 50 km/h och 90 km/h är skillnaderna tydliga mellan utvalda och övriga sedan flera år. Vid 50 km/h har det varit en trend med sjunkande hastigheter för de utvalda fordonen. Lastbilstrafiken och bussbranschen har liknande medel- och medianhastighet, samt 85-percentil. Lastbilstrafiken och buss har dessutom en ungefär lika stor andel som håller tillåten hastighet, även om buss är något bättre vid 70 km/h. 39

40 Lätt lastbil Nedan redovisas medel, median och 85-percentilen för lätt lastbil totalt. Vidare redovisas andel som håller tillåten hastighet och andel som kör 6 km/h eller mer för fort för alla lätta lastbilar. Sist görs en jämförelse mellan utvalda och övriga. Totalt Tabell 24 Antal observationer, lätt lastbil Antal observationer Hastighetsområde 50 km/h km/h km/h Totalt Medel, median och 85-percentilen För lätt lastbil ligger 2012 års siffror avseende medel- och medianhastighet något över tillåten hastighet vid 50 km/h men under tillåten hastighet vid 70 km/h och 90 km/h. Vid 50 km/h är trenden att hastigheterna har sjunkit över mätåren medan ingen tydlig trend syns vid 70 km/h eller 90 km/h. Tabell 25 Medel, median och 85-percentilen, lätt lastbil Hastighet År Medel Median 85-perc , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

41 Andel fordon som håller tillåten hastighet Det syns en trend för ökad hastighetsefterlevnad vid 50 km/h och 70 km/h medan utvecklingen är mer oförändrad vid 90 km/h. Efterlevnaden är emellertid fortfarande lägre vid 50 km/h än vid övriga uppmätta hastighetsområden % 47% 48% 42% 36% 41% Lätt lastbil Håller tillåten hastighet 26% 38% 61% 53% 53% 69% 69% 69% 65% 62% 63% 50 km/h 70 km/h 90 km/h Figur 27 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lätt lastbil Andel fordon som kör för fort Jämfört med är det en mindre andel lätta lastbilar som kör mer än 6 km/h för fort år 2012, oavsett hastighetsområde. Vid 50 km/h är trenden att andelen som kör för fort har minskat över tid, för övriga hastighetsområden är det svårare att uttyda trender även om det har skett en förbättring sedan Lätt lastbil Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 42% 36% 33% 36% 32% 24% 32% 32% 25% 22% 13% 25% 24% 23% 13% 16% 50 km/h 70 km/h 90 km/h Figur 28 Andel fordon som kör för fort, lätt lastbil 41

42 Utvalda och övriga fordon Tabell 26 Antal observationer, utvalda fordon, lätt lastbil Antal observationer Hastighetsområde 50 km/h km/h km/h Totalt Tabell 27 Antal observationer, övriga fordon, lätt lastbil Antal observationer Hastighetsområde 50 km/h km/h km/h Totalt

43 Medel, median och 85-percentilen Medel- och medianhastigheten är lägre för utvalda fordon jämfört med övriga vid 50 km/h och 70 km/h år 2012, vid 90 km/h är medelhastigheten dock lägre för övriga fordon. Tabell 28 Medel, median och 85-percentilen, lätt lastbil Hastighet År Medel Median 85-perc Utvalda Övriga Utvalda Övriga Utvalda Övriga ,1 51, ,0 54, ,8 54, ,6 55, ,6 51, ,4 55, ,9 68, ,1 72, ,1 71, ,6 72, , ,3 67, ,5 87, ,4 90, ,9 88, ,4 87, ,4 87, ,8 90,

44 Andel fordon som håller tillåten hastighet Utvalda fordon bättre än övriga på att hålla tillåten hastighet vid samtliga hastighetsområden år Skillnaden mellan grupperna är störst vid 50 km/h där utvalda har varit märkbart bättre än övriga sedan Trenden pekar mot ökad efterlevnad bland utvalda vid 50 km/h, i övrigt syns inga trender. Antalet observationer är emelletid få för , speciellt vid 70 km/h och för utvalda fordon % 33% Lätt lastbil - 50 km/h Håller tillåten hastighet 53% 35% 28% 51% 55% 39% 42% 71% 47% Utvalda Övriga Figur 29 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lätt lastbil % 18% Lätt lastbil - 70 km/h Håller tillåten hastighet 36% 83% 51% 49% 47% 61% 69% 59% Utvalda Övriga Figur 30 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lätt lastbil 44

45 Lätt lastbil - 90 km/h Håller tillåten hastighet % Övr: Övr: 66% 72% Utv: 69% 69% 69% 59% Utv: 63% 57% Utvalda Övriga Figur 31 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lätt lastbil Andel fordon som kör för fort Andelen som kör för fort är lägre för utvalda fordon än för övriga vid 50 km/h och 70 km/h år Vid 90 km/h är det en lika stor andel utvalda som övriga som kör mer än 6 km/h för fort år Över tiden har fortkörningen vid 50 km/h minskat sedan 2007 för såväl utvalda som övriga. I övrigt syns inga tydliga trender. Det är dock få observationer för , speciellt vid 70 km/h och för utvalda fordon. Lätt lastbil - 50 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet % 47% 38% 41% 27% 27% 25% 11% 22% 15% Utvalda Övriga 45

46 Figur 32 Andel fordon som kör för fort, lätt lastbil Lätt lastbil - 70 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet % 33% 26% 27% 23% 27% 28% 23% 17% 14% 6% Utvalda Övriga Figur 33 Andel fordon som kör för fort, lätt lastbil Lätt lastbil - 90 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet % Utv: 24% 22% 26% 16% Övr: 23% 15% 19% 12% 16% Utvalda Övriga Figur 34 Andel fordon som kör för fort, lätt lastbil 46

47 Sammanfattning lätt lastbil För lätt lastbil ligger 2012 års värden avseende medel- och median något över tillåten hastighet vid 50 km/h och något under tillåten hastighetsgräns vid 70 km/h och 90 km/h. Vid 50 km/h är trenden att hastigheterna har sjunkit över tid medan ingen tydlig trend syns vid 70 km/h eller 90 km/h. Utvalda fordon är tydligt bättre än övriga på att hålla tillåten hastighet vid 50 km/h och 70 km/h medan övriga fordon i högre grad kör 6 km/h för fort vid samma hastighetsområden år Lätt lastbil har liknande medel- och medianhastighet som lastbilstrafiken i stort, förutom vid 90 km/h där lätt lastbil har högre hastighet än lastbil och klart högre 85-percentil. Jämfört med lastbilstrafiken håller lätt lastbil tillåten hastighet i högre utsträckning vid 50 km/h och 70 km/h, men är sämre vid 90 km/h. Lätt lastbil har generellt högre hastigheter än buss, men lägre än taxi. 47

48 Lastbil För lastbil gäller särskilda regler för vilken hastighet de får hålla vid hastighetsbegränsningen 90 km/h. Lastbilar får köra 90 km/h på motorväg eller motortrafikled, men får på övriga vägar hålla högst 80 km/h. Nedan redovisas medel, median och 85- percentilen för lastbil totalt. Vidare redovisas andel som håller tillåten hastighet och andel som kör 6 km/h eller mer för fort för alla lastbilar. Sist görs en jämförelse mellan utvalda och övriga. Totalt Tabell 29 Antal observationer, lastbil Antal observationer Hastighetsområde 50 km/h km/h km/h (90-väg) km/h Totalt

49 Medel, median och 85-percentilen För lastbil är medel- och medianhastigheten strax över tillåten hastighet vid 50 km/h och 80 km/h år Vid 70 km/h är medel- och medianhastighet strax under tillåten hastighet, medan hastigheterna är mycket under vid 90 km/h. Över tid märks en trend mot lägre hastigheter vid 50 km/h, vid övriga hastighetsområden finns inte någon lika tydlig trend. Tabell 30 Medel, median och 85-percentilen, lastbil Hastighet År Medel Median 85-perc (80) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

50 Andel fordon som håller tillåten hastighet För 90 km/h ligger andelen som håller tillåten gräns år 2012 högt, liksom tidigare år. Vid 50 km/h syns en trend mot ökad efterlevnad medan detta är svårare att se vid övriga hastighetsområden även om efterlevnaden 2012 är bättre än 2007 vid samtliga områden % 36% 51% 48% 43% 42% 54% Lastbil Håller tillåten hastighet 41% 64% 56% 57% 39% 51% 45% 44% 39% 35% 84% 10 93% 92% 94% 95% 50 km/h 70 km/h 80 km/h på 90-väg 90 km/h Figur 35 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lastbil 50

51 Andel fordon som kör för fort Omkring 20 % av lastbilarna kör mer än 6 km/h för fort vid hastighetsgränserna 50 km/h, 70 km/h och 80 km/h på 90-väg. Vid 90 km/h är det väldigt få lastbilar som kör för fort, vilket även har varit fallet över samtliga mätår. Över tid minskar andelen fordon som kör för fort vid 50 km/h och 80 km/h. Vid 70 km/h syns ingen tydlig trend % 35% 36% 27% 21% Lastbil Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 29% 27% 26% 21% 22% 22% 17% 17% 18% 15% 4% 2% 50 km/h 70 km/h 80 km/h på 90-väg 90 km/h 2% 2% 1% Figur 36 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lastbil Utvalda och övriga fordon Tabell 31 Antal observationer, utvalda fordon, lastbil Antal observationer Hastighetsområde 50 km/h km/h km/h (90-väg) km/h Totalt Tabell 32 Antal observationer, övriga fordon, lastbil Antal observationer Hastighetsområde 50 km/h km/h km/h (90-väg) km/h Totalt

52 Medel, median och 85-percentilen De utvalda fordonen håller generellt lägre hastigheter än övriga fordon år 2012, förutom vid 80 km/h där utvalda och övriga i stort sett har samma hastighet. Störst är skillnaden mellan utvalda och övriga vid 50 km/h. Vid 50 km/h är trenden att både utvalda och övriga håller allt lägre hastigheter. Vid övriga hastighetsområden syns ingen tydlig trend. Tabell 33 Medel, median och 85-percentilen, lastbil Hastighet (80) År Medel Median 85-perc Utvalda Övriga Utvalda Övriga Utvalda Övriga ,7 52, ,3 52, ,1 52, ,4 53, ,9 53, ,6 55, ,8 70, ,1 68, ,1 69, ,6 70, ,4 71, ,7 70, ,0 80, ,0 81, ,2 82, ,6 81, ,4 80, ,9 82, ,4 82, ,5 85, ,6 83, , ,4 83, ,2 86,

53 Andel fordon som håller tillåten hastighet Utvalda fordon är bättre än övriga på att hålla tillåten hastighet vid samtliga hastighetsområden år Skillnaden är tydligast vid 50 km/h men märks även tydligt vid 70 km/h. Vid 50 km/h syns en trend mot ökad hastighetsefterlevnad över åren för både utvalda och övriga. Observera att det är få observationer vid hastighetsområdet 90 km/h år % 26% 38% 35% Lastbil - 50 km/h Håller tillåten hastighet 52% 36% 48% 39% 53% 62% 42% 42% Utvalda Övriga Figur 37 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lastbil % 53% 44% 36% Lastbil - 70 km/h Håller tillåten hastighet 61% 53% 56% 64% 65% 62% 63% 54% Utvalda Övriga Figur 38 Andel fordon som håller tillåten hastighet 53

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet 2007 2011 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2011 Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum:2011-11-30

Läs mer

Resultat, sammanfattning

Resultat, sammanfattning Resultat, sammanfattning Drygt hälften av bilisterna, 58 procent, som överskred den gällande hastighetsbegränsningen på 30 km/tim. Cirka 3 procent av fordonen körde 51 km/tim eller fortare. Medianhastigheten

Läs mer

Svenskt Hastighetsindex

Svenskt Hastighetsindex SÄKER TRAFIK SVERIGE AB Svenskt Hastighetsindex Resultatrapport september - oktober 2010 Exempel - Företag AB Tunga lastbilar (LB) Rapporten upprättad 2010-11-24 av Lars Nordquist, Säker Trafik Sverige

Läs mer

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar)

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Anna Vadeby Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya VTI är projektledare för utvärderingsprojektet som genomförs tillsammans med Vectura

Läs mer

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut VTInotat Hummer: T 103 Datum: 1991-01-22 Titel: Hastighetsutvecklingen för personbilar på landsvägar i Sverige. Mätningar fr 0 m 1980 t 0 m september 1990. Författare: Göran K Nilsson Avdelning: Trafik

Läs mer

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Delprojektet syftar till att redovisa 1. Verkliga hastighets- och tidsavståndsförändringar

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

NTF Sveriges Åkeriföretag

NTF Sveriges Åkeriföretag 1 Seminarium: Höga hastigheter inom yrkestrafiken NTF Sveriges Åkeriföretag Johan Lindström Patrick Magnusson 2 Reality check! Så här ser inte Sverige ut. 3 Kalla fakta Bildat 1917 12 åkeriföreningar 19

Läs mer

ANTAL LASTBILAR OCH MEDELHASTIGHETER PER TIMME FÖR VECKA

ANTAL LASTBILAR OCH MEDELHASTIGHETER PER TIMME FÖR VECKA Fordonsklass L ANTAL LASTBILAR OCH MEDELHASTIGHETER PER TIMME FÖR VECKA Riktning : Totalt 03-04 0 0 0 0 0 0 0 0 06-07 0 0 0 0 0 0 0 0 07-08 4 18 1 37 1 15 1 18 3 24 10 21 2 2 08-09 4 24 3 18 0 0 0 7 22

Läs mer

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Trafikanternas syn på vägarbeten Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Utvärdering av kameraövervakade vägarbetsplatser en pilotstudie Radar som registrerar hastigheten hos passerande fordon Kamera

Läs mer

Trafiksäkerhet landsväg före ändring

Trafiksäkerhet landsväg före ändring Trafiksäkerhetseffekter av nya hastighetsgränser Karl-Lennart Bång, KTH Bakgrund Regeringsuppdrag 2008 till Vägverket att utreda effekter av att ändra hastighetsgränserna från nuvarande 50 70 90 110 km/h

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Utvärdering av Actibump i Linköping

Utvärdering av Actibump i Linköping Rapport 2016:56, Version 1.0 Utvärdering av Actibump i Linköping Effekt på hastighet och väjningsbeteende Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Actibump i Linköping. Effekt på hastighet och väjningsbeteende.

Läs mer

Utvärdering av Actibump i Uppsala

Utvärdering av Actibump i Uppsala Trivector Traffic Rapport 2015:45, Version 1.0 Utvärdering av Actibump i Uppsala Effekt på hastighet, väjningsbeteende och buller Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Actibump. Effekter på hastighet,

Läs mer

Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg

Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg 1 (5) Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg Delredovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE 2 (5) Tillståndsmätningar I syfte att åstadkomma en objektiv tillståndsbild över regelefterlevnaden

Läs mer

Hastighetsundersökning 2016

Hastighetsundersökning 2016 RAPPORT Hastighetsundersökning 2016 Resultatrapport Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Hastighetsundersökning 2016, resultatrapport

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jönköpings län 2016-01-31 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning

Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning 2009-2010 Beställare: Trafikverket Utförare: KTH avdelningen för trafik och logistik Projektansvarig: Karl-Lennart Bång Tidplan: 2009-01-01 - (2010-12-31) 2011-12-31

Läs mer

Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland 2006

Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland 2006 Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland Halmstad Växjövägen 8/8 kl.-7. Riktning: Mot centrum 8 8 7 - - - - - - - -7 7-7 7-8 MC Antal mätningar: Medelhastighet: Medianhastighet: 7,% höll laglig

Läs mer

Hastigheter i Stockholm

Hastigheter i Stockholm Hastigheter i Stockholm Resultat av hastighetsmätningar 1986-2000 Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Rapport 4 Förord Hastigheten har stor betydelse för såväl risken för trafikolyckor som skadornas

Läs mer

PUBLIKATION 2007:16. Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror. Riksväg 50 E länsgräns Åsbro

PUBLIKATION 2007:16. Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror. Riksväg 50 E länsgräns Åsbro PUBLIKATION 27:6 Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror Riksväg 5 E länsgräns Åsbro Titel: Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror Riksväg 5 E länsgräns Åsbro Publikation: 27:6 Utgivningsdatum:

Läs mer

Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic

Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic PM 2008-12-07 Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic Innehållsförteckning Sammanfattning (sidan 2) Bakgrund och syfte (sidan

Läs mer

PUBLIKATION 2009:76. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:76. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:76 Hastigheter motorcykeltrafik 2008 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Kvalitetsbeskrivning av besiktningsdata från AB Svensk Bilprovning PERSONBILAR

Kvalitetsbeskrivning av besiktningsdata från AB Svensk Bilprovning PERSONBILAR STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2003-09-09 Programmet för Transportstatistik Sara Tångdahl Kvalitetsbeskrivning av besiktningsdata från AB Svensk Bilprovning PERSONBILAR 1(29) 1 INLEDNING... 2 1.1 UPPDRAGET...

Läs mer

Trafikmätningar i Kiruna

Trafikmätningar i Kiruna Trafikmätningar i Kiruna UPPDRAGSNUMMER 7000943004 [STATUS] [DOKUMENT NR] 2016-02-05 Society Innehåll Sammanfattning... 2 Kommunens trafikmätningspunkter... 2 Trafikmätning 2015... 2 Hastighetsmätning

Läs mer

ATK Årsrapport 2014 Trafiksäkerhetskameror

ATK Årsrapport 2014 Trafiksäkerhetskameror ATK Årsrapport 2014 Trafiksäkerhetskameror Ett samarbete mellan Trafikverket och Polisen Titel: ATK Årsrapport 2014 Publikationsnummer: 2015:141 ISBN: 978-91-7467-803-1 Utgivningsdatum: September 2015

Läs mer

Hastighetsbegränsning i de nordiska länderna. Nordiskt Trafiksäkerhetsforum, Bergen 16.5.2013 Riikka Rajamäki

Hastighetsbegränsning i de nordiska länderna. Nordiskt Trafiksäkerhetsforum, Bergen 16.5.2013 Riikka Rajamäki Hastighetsbegränsning i de nordiska länderna Nordiskt Trafiksäkerhetsforum, Bergen 16.5.2013 Riikka Rajamäki 2 Innehåll Beslutande organ Bashastighet Motorvägar Landsvägar Inom tätort Bussar, lastbilar

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Tekniska nämnden 2012 08 30 85 233 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 08 16 94 240 Dnr 2011/1034.008 Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Bilaga:

Läs mer

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:77 Hastigheter motorcykeltrafik 2007 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

Disposition. 100 och 120 km/h. Bakgrund Metod Berörda vägkategorier Datamaterial och nya samband Slutsatser Behov av fortsatt arbete

Disposition. 100 och 120 km/h. Bakgrund Metod Berörda vägkategorier Datamaterial och nya samband Slutsatser Behov av fortsatt arbete Revidering av VQsamband för vägar med och km/h Johan Olstam Mohammad-Reza Yahya Arne Carlsson Disposition Bakgrund Metod Berörda vägkategorier Datamaterial och nya samband Slutsatser Behov av fortsatt

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja Trafikverket Färjerederiet Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/4576 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja Skapat av: Markör Marknad & Kommunikation

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västerbottens län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västerbottens län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västerbottens län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Göteborg 2003-11-28 SWECO VBB ITS SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Dokumentinformation

Läs mer

Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2013

Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2013 VTI rapport 815 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2013 Anna Vadeby Anna Anund Utgivare: Publikation: VTI rapport 815 Utgivningsår:

Läs mer

HANDBOKENS UPPBYGGNAD. Globala och lokala motiv Nuvarande kunskapsläge Processen

HANDBOKENS UPPBYGGNAD. Globala och lokala motiv Nuvarande kunskapsläge Processen HANDBOKENS SYFTE Ett processinriktat arbetssätt, Peka ut prioriterade insatsområden, Lyfta fram mål och mått, Ange effektiva åtgärder, Skapa delaktighet, Lyfta fram kvalitetssäkring Medverka till att nå

Läs mer

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29 Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 1 BAKGRUND Detta PM redogör kortfattat för arbetsgång och resultat för de koldioxidberäkningar som M4Traffic genomfört åt Trafikkontoret. Beräkningar

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Antal fordon per hastighetsklass. Antal fordon per hastighetsklass. Antal fordon per hastighetsklass. Vägverket konsult - TRIO

Antal fordon per hastighetsklass. Antal fordon per hastighetsklass. Antal fordon per hastighetsklass. Vägverket konsult - TRIO Fordon: Samtliga fordonsklasser Riktning: Riktning totalt 821 st 51,7 km/h 466 st 56,8 % 57,9 km/h 15 percentil: 44,2 km/h 50 percentil: 51,3 km/h 85 percentil: 60,9 km/h 90 percentil: 63,6 km/h Samtliga

Läs mer

Flyget och miljön

Flyget och miljön Flyget och miljön 1990-2006 Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och 2006 27 juni

Läs mer

Kampanjer vilka ska vi genomföra?

Kampanjer vilka ska vi genomföra? Kampanjer 2013 - vilka ska vi genomföra? Några tankar kring kommande kampanjer Riks- och lokala kampanjer Kampanjer genomförs antingen på riks- eller lokal nivå beroende på frågeställning och problematik.

Läs mer

Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet.

Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet. Kontaktperson Annika Feychting Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 264 91 annika.feychting@tk.stockholm.se Till Trafiknämnden 2005-12-13 Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i

Läs mer

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Skyltfondsprojekt TRV 2013/13966 Eskilstuna kommun 2015 01 27 Förord Eskilstuna kommun framlade i sin ansökan till skyltfonden att de vill testa

Läs mer

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr:

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr: PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Projektnr: 88 39 33 2013-04-12 Dokumenttitel: PM Trafik Tillägg Förstudie väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Dokumentdatum:2013-04-12

Läs mer

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige Trafikanternas respekt för -skylten vid skolor i Västsverige NTF Västs undersökning Väst inledning INNEHÅLL Alla 16 kommuner Inledning...........................................................................................

Läs mer

Kövarningssystem på E6 Göteborg

Kövarningssystem på E6 Göteborg TI notat 12 23 TI notat 12-23 Kövarningssystem på E6 Göteborg Analys av parameterinställningar Författare FoU-enhet Projektnummer 4489 Projektnamn Uppdragsgivare Urban Björketun Arne Carlsson Mohammad-Reza

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009.

Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009. Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: 102001101 Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009. Trafikmätning Datum 2009-09-23 Innehållsförteckning Leveransbrev 1 Karta 2 Antal fordon

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag Hastighets gränser ur ett svenskt perspektiv Trafikdag 2012 TIDIGARE HASTIGHETSSYSTEM I SVERIGE UTOM TÄTTBEBYGGT OMRÅDE: kommunen beslutar om tättbebyggt område generellt 70 km/tim och på motorväg 110

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Uppföljning trafiknätsanalys Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager och 30-zoner Uppföljning av hastigheter i 30-zoner mätningen visade 40 km/tim trafikarbete

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja 14 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/45 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja 14 Skapat av: Markör Marknad

Läs mer

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg VTI notat 41 2004 VTI notat 41-2004 Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg Författare Johan Janson Olstam FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 50439 Projektnamn Omkörningsrestriktion

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt Introduktion om Sverige och Trafikverket Sverige Befolkning 9,453,000 (2011) Area 450,000 km² Befolkningstäthet 23 pers/km Allmänna vägar 98,500

Läs mer

Vägars och gators utformning

Vägars och gators utformning Vägars och gators utformning E XEMPEL SAMLING VÄGMÄRK EN DEL 1 Tr af ik ve r ke t s p u b lik a tio n 20 12 : 20 0 A n lä g g nin g s s t y r nin g Titel: Vägars och gators utformning. Exempelsamling vägmärken,

Läs mer

Rapport: Räkning av fotgängare, cyklister och fordon

Rapport: Räkning av fotgängare, cyklister och fordon Rapprt: Räkning av ftgängare, cyklister ch frdn Markveien, Osl Amritpal Singh amrit@viscand.cm 2016-03-10 VISCANDOs affärsidé är att hjälpa trafikansvariga att fatta bättre beslut angående kapacitet, framkmlighet

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Harmonisering av hastigheter

Harmonisering av hastigheter VTI notat 42 2004 Harmonisering av hastigheter Effekter av minskad hastighetsspridning Författare Johan Janson Olstam FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 50440 Projektnamn Harmoniserade

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jämtlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jämtlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jämtlands län 2016-03-01 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

PM BESLUTSUNDERLAG TRAFIKTEKNISK STANDARD

PM BESLUTSUNDERLAG TRAFIKTEKNISK STANDARD -14 UPPDRAG Vattenskyddsåtgärder längs väg 570 för Bottorps vattentäkt UPPDRAGSNUMMER 2203057 UPPDRAGSLEDARE Christina Sjögren UPPRÄTTAD AV Daniel Alm DATUM Inledning Bottorps grundvattentäkt ligger utmed

Läs mer

Sammanfattning av remissinstansernas inkomna synpunkter

Sammanfattning av remissinstansernas inkomna synpunkter Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2016/61420 2016-09-29 Sidor 1(3) Sammanfattning av remissinstansernas inkomna synpunkter Remissomgång: 1 Remiss har sänts till och besvarats enligt följande: Mottagare Sveriges

Läs mer

Partikelutsläpp och hälsa

Partikelutsläpp och hälsa Partikelutsläpp och hälsa Höga partikelhalter kan påverka hälsan Under perioden 1 oktober 2012 till 15 april 2013, sänker Trafikverket hastigheten på E18 genom Danderyd och Täby. Skälet är att höga partikelhalter

Läs mer

Långväga buss 2011 2012:8

Långväga buss 2011 2012:8 Långväga buss 2011 Statistik 2012:8 Långväga buss 2011 Statistik 2012:8 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress:

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 1 Olagliga däck (

Läs mer

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 1 Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 2 Etappmålet En säker trafik Antalet döda och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor skall minska och antalet dödade i

Läs mer

Rätt fart i staden. en stadsbyggnadsfråga. Hastighetsnivån påverkar. Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan

Rätt fart i staden. en stadsbyggnadsfråga. Hastighetsnivån påverkar. Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan Rätt fart i staden en stadsbyggnadsfråga Roger Johansson SWECO, Sverige Hastighetsnivån påverkar Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan 2009-11-19 NVF Köpenhamn 2 1 Hastighet

Läs mer

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp RAPPORT 2012 VERSION 1.0 Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp Hassan Baghdarusefi 2012 II Innehållsförteckning Sammanfattning... V 1. Inledning... 1

Läs mer

KÖRSTRÄCKEDATABAS En databas med koppling till Fordonsregistret för beräkning av körsträckor

KÖRSTRÄCKEDATABAS En databas med koppling till Fordonsregistret för beräkning av körsträckor STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Programmet för Transportstatistik Sara Tångdahl KÖRSTRÄCKEDATABAS En databas med koppling till Fordonsregistret för beräkning av körsträckor 2(12) 0. Inledning Denna rapport

Läs mer

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-28 Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 1(27) Innehåll Sammanfattning... 3 Relativ utveckling av omkomna i väg- och järnvägstrafik och trafikmängd...

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020

Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020 DHL Freight Sweden Trafiksäkerhet Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020 Halmstad, Tylösandsseminariet, 5 Sept 2012, Ylva Öhrnell Teknik, lagar, policys, rutiner, regler, infrastruktur,

Läs mer

Yttrande över remiss Miljözoner för lätta fordon

Yttrande över remiss Miljözoner för lätta fordon KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Vidmark Hannes (KLK) Hävermark Saga (SBF) Solander Christer (MIF) 2017-02-09 Diarienummer KSN-2016-2627 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss Miljözoner för lätta fordon

Läs mer

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 Åtgärdsvalsstudier fyrstegsprincipen i praktiken Krav på effektivare planeringsprocesser, enklare, tydligare Krav på väl fungerande transportsystem, multimodalt,

Läs mer

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Statistiken på dessa sidor är hämtade från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig MC och från STRADA dit polis och sjukvård rapporterar trafikolyckor.

Läs mer

Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod?

Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod? Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod? En uppföljning av projektet om yrkestrafik och hastighet Eva Jonasson ÅR 2002 Notat 0203 Förord Under våren och hösten 2001

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2005 Rapport 09 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Skånepolisens trygghetsmätning 2013

Skånepolisens trygghetsmätning 2013 RAPPORT 1 (5) Skånepolisens trygghetsmätning 2013 Årets trygghetsmätning är den tionde i en obruten serie som inleddes år 2004. Trenden för problemnivåerna under åren har varit sjunkande. I ett skåneperspektiv

Läs mer

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Resultat för NTF:s mätning av bilbältesanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering 3 5 Resultat 4 6 Diskussion

Läs mer

Regelefterlevnad yrkestrafik på väg. Redovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE

Regelefterlevnad yrkestrafik på väg. Redovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE Regelefterlevnad yrkestrafik på väg Redovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE Uppdraget Ta fram en ordning för återkommande uppföljning och analys av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Utföra

Läs mer

Hastigheter i Stockholm

Hastigheter i Stockholm Hastigheter i Stockholm Resultat av hastighetsmätningar 1986-2002 Helena Hartzell/Hasse Norbeck Januari 2003 2002 Rapport 0203 Förord Hastigheten har stor betydelse för såväl risken för trafikolyckor som

Läs mer

RAPPORT Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Åsatunneln

RAPPORT Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Åsatunneln RAPPORT Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Åsatunneln Statusrapport 2012 Trafikverket Postadress: Trafikverket, 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen Teknisk PM Geoteknik Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: Teknisk PM Geoteknik, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat

Läs mer

ATK Årsrapport 2015 Trafiksäkerhetskameror

ATK Årsrapport 2015 Trafiksäkerhetskameror ATK Årsrapport 2015 Trafiksäkerhetskameror Ett samarbete mellan Trafikverket och Polisen Titel: ATK Årsrapport 2015 Publikationsnummer: 2016:079 ISBN: 978-91-7467-967-0 Utgivningsdatum: Juni 2016 Utgivare:

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-10-01 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer