Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av aktörsmätningar hastighet"

Transkript

1 RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet Slutrapport

2 Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum: Dokumenttyp: Rapport Publikationsnummer: 2012:070 ISBN: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Anna Knutsson, tel: Uppdragsansvarig: Anna Knutsson, tel: Distributör: Trafikverket, Röda vägen 1, Borlänge, telefon:

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 7 Uppdraget... 7 Indata... 8 Metod... 9 Resultat Snabbfakta Taxi Totalt och övriga fordon Sammanfattning taxi Buss Totalt och övriga fordon Sammanfattning buss Åkerier Totalt och övriga fordon Sammanfattning åkerier Lätt lastbil Totalt och övriga fordon Sammanfattning lätt lastbil Lastbil Totalt och övriga fordon Sammanfattning lastbil Lastbil och släp Totalt... 54, övriga och utländska fordon Sammanfattning lastbil och släp Felkällor Erfarenheter Bilaga 1. Bedömning av statistiskt säkerställda skillnader

4 Sammanfattning Trafikverket har sedan 2007 genomfört hastighetsmätningar på i förväg utvalda åkerier, taxibolag och bussbolag samt på övrig förbipasserande yrkestrafik. I denna rapport sammanställs data från cirka hastighetsobservationer genomförda hösten 2011, och jämförs med 2010, 2009, 2008 och 2007 års observationer. I rapporten redovisas sammanställningar för såväl fordonskategori (buss, lätt lastbil, lastbil, lastbil och släp, taxi) som på aktörsnivå (utvalda åkerier, taxibolag och bussföretag) för hastighetsområdena 50, 70, 80, 90 km/h samt för 80 km/h på 90-väg. Sammanställningarna innehåller mått på medelhastighet, medianhastighet, 85-percentilen, andel fordon som följer tillåten hastighet samt andel fordon som kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet. Jämförelser görs mellan utvalda och övriga fordon. är de aktörer som Trafikverket har ett aktivt samarbete med kring säkerhets- och miljöfrågor. Samarbetena avser bland annat utbildning inom hastighet, miljö och varumärkesbyggande samt åtgärder och handlingsplaner för ökad hastighetsefterlevnad och minskad miljöpåverkan. Samarbetet bygger på systematiska förbättringar och ledningens engagemang. En större andel av utvalda fordon än övriga håller hastighetsgränsen. Detta gäller vid samtliga hastighetsområden. Störst är skillnaden mellan utvalda och övriga vid 50 km/h och vid 90 km/h. Taxi För taxi ligger 2011 års siffror avseende medel och median över gränsen för samtliga hastighetsområden år Hastighetsefterlevnaden är som bäst vid 90 km/h. Hastighetsefterlevnaden verkar dock ha ökat på 50-vägar. Det finns en skillnad mellan utvalda och övriga taxibilar år De utvalda har något lägre medelhastigheter, håller hastigheten i högre utsträckning och kör för fort i mindre utsträckning. Buss För buss ligger 2011 års siffror avseende medel och median strax över gränsen för hastighetsbegränsningen 50 km/h och något under för 70 km/h respektive 90 km/h. Hastighetsefterlevnaden är bäst vid 90 km/h. Det syns en förbättring över åren för medelhastigheter för 70 km/h, men inte för andelen som håller hastigheten eller kör för fort. Det är en tydlig skillnad mellan utvalda och övriga bussar år De utvalda har lägre medelhastigheter, håller hastigheten i högre utsträckning och kör för fort i lägre utsträckning. Jämfört med tidigare år har utvalda fordon blivit bättre på att hålla hastigheterna vid 70 km/h. Det är dock få observationer de första åren. I övrigt syns inga tydliga trender över tid för vare sig utvalda eller övriga. 4 4

5 Åkerier För åkerier ligger 2011 års värden avseende medel och median strax över tillåten hastighet för 50 km/h och 80 km/h på 90-väg. För övriga hastighetsområden ligger värdena istället något under tillåten hastighet. Hastighetsefterlevnaden är bäst vid 90 km/h. Hastigheterna har minskat under åren för 50 km/h och 70 km/h. Det märks såväl på medelhastigheter som på andel fordon som håller tillåten hastighet och som kör för fort. Det är en tydlig skillnad mellan utvalda och övriga åkerier år De utvalda har lägre medelhastigheter, håller hastigheten i högre utsträckning och kör för fort i något lägre utsträckning. Hos de utvalda åkerierna är trenden minskade hastigheter på 50- och 70-vägar. För övriga syns samma trend vid 70 km/h. Lätt lastbil För lätt lastbil ligger medelhastigheten strax över tillåten hastighet för samtliga hastighetsbegränsningar utom för 90 km/h år Hastighetsefterlevnaden är bäst vid 90 km/h. Ungefär hälften av de lätta lastbilarna håller hastigheten vid 50 och 70 km/h. Det syns en trend mot minskande hastigheter på 50-vägar. Det är en tydlig skillnad mellan utvalda och övriga lätta lastbilar år De utvalda har lägre medelhastigheter, håller hastigheten i högre utsträckning och kör för fort i lägre utsträckning. Sammantaget syns inga tydliga trender över tid för vare sig utvalda eller övriga. Lastbil För lastbil ligger 2011 års siffror strax över gränsen för tillåten hastighet 50 km/h och 80 km/h på 90-väg. För övriga hastighetsbegränsningar ligger hastigheterna något under. Hastighetsefterlevnaden är bäst vid 90 km/h. Det syns en trend med minskande hastigheter över åren på vägar med 50 km/h eller 70 km/h. Det är en skillnad mellan utvalda och övriga lastbilar år De utvalda har lägre medelhastigheter, håller hastigheten i högre utsträckning och kör för fort i lägre utsträckning. Det syns en trend mot lägre hastigheter på 50- och 70-vägar både för utvalda och övriga lastbilar. Lastbil och släp För lastbil och släp ligger 2011 års siffror för medel och median över tillåten hastighet för 50 km/h och 80 km/h på 90-väg. För övriga hastighetsbegränsningar ligger siffrorna något under gränsen. Hastighetsefterlevnaden är bäst vid 80 km/h. 5

6 Det syns en trend med minskande hastigheter över åren för 50 km/h och 70 km/h. Det är en skillnad mellan utvalda och övriga lastbilar med släp år De utvalda har lägre medelhastigheter. Utländska lastbilar och släp har något högre medelhastigheter än utvalda och övriga. Jämförelse mellan branscher och fordonskategorier Jämfört med andra fordonskategorier är taxibilarna de som har högst medelhastigheter och är sämst på att hålla tillåten hastighet. Även de utvalda taxibilarna håller högre hastigheter än de utvalda fordonen från andra branscher och fordonskategorier. Åkeribranschen och bussbranschen har liknande medelhastigheter och hastighetsefterlevnad. Jämfört med taxi har buss och åkerier lägre hastigheter och bättre hastighetsefterlevnad. Lätt lastbil har högre hastigheter än de andra lastbilskategorierna men lägre än taxi. 6 6

7 Inledning Trafikverket ska bidra till det samlade transportsystemets utveckling och ska samverka med andra aktörer i syfte att nå målen inom säkerhet, miljö och hälsa samt tillgänglighet. Trafikverkets samarbete med andra aktörer sker genom långsiktiga relationer i syfte att systematiskt förbättra utförandet och upphandlingar av transporter och resor. Ett deluppdrag i detta arbete har sedan år 2007 varit att, i stora delar av landet, genomföra hastighetsmätningar på i förväg utvalda åkerier, taxibolag och bussbolag samt på övrig förbipasserande yrkestrafik. Uppdraget Detta uppdrag går ut på att sammanställa rådata från cirka hastighetsobservationer genomförda hösten 2011, samt att jämföra mätningarna för år 2011 med 2010, 2009, 2008 och 2007 års observationer. I uppdraget ingår att göra sammanställningar för såväl fordonskategori (buss, lätt lastbil, lastbil, lastbil och släp, taxi) som på aktörsnivå (utvalda åkerier, taxibolag och bussföretag) för hastighetsområdena 50, 70, 80, 90 km/h. Sammanställningarna innehåller mått på medelhastighet, medianhastighet, andel fordon som följer tillåten hastighet, andel fordon som kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet samt 85-percentilen. En jämförelse med utländska fordon görs i de fall data finns. samarbetsaktörers hastigheter jämförs med övrig uppmätt yrkestrafik. Vidare redovisas antal observationer per fordonskategori fördelat på utvalda och övriga. är de aktörer som Trafikverket har ett aktivt samarbete med kring säkerhets- och miljöfrågor. Samarbetena avser bland annat utbildning inom hastighet, miljö och varumärkesbyggande samt åtgärder och handlingsplaner för ökad hastighetsefterlevnad och minskad miljöpåverkan. Samarbetet bygger på systematiska förbättringar och ledningens engagemang. Hastighetsmätningarna och sammanställningen ska fungera som underlag för Trafikverkets vidare dialoger med samarbetsaktörer. Resultaten är inte generaliserbara till hela branschen i statistisk bemärkelse. Istället bör resultaten ses som ögonblicksbild av hastigheten för de observerade fordonen vid mättillfället. 7

8 Indata Rådata från hastighetsmätningarna består av uppmätta fordonshastigheter för de i förväg utvalda aktörerna samt övrig förbipasserande yrkestrafik. Mätningarna har gjorts på gator och vägar med hastighetsbegränsningarna 50, 70, 80 respektive 90 km/h. Speditörnamn, åkerinamn, trafikhuvudman, bussbolag, taxibolag samt svensk respektive utländsk tillhörighet finns registrerade i mätningarna. Totalt har hastighetsobservationer gjorts. Av dessa har använts i analyserna, se Tabell 1. Resterande observationer har sorterats bort på grund av att de gäller loggade personbilar (ej taxi) (404) eller att de är utländska fordon utan tillhörighet i någon av de analyserade grupperna (44 observationer). Med detta menas att de utländska fordonen inte tillhör fordonskategorin lastbil och släp, den enda fordonskategori med tillräckligt många observationer på utländska fordon för att kunna göra separata analyser. 300 bussar respektive 118 taxibilar har också sorterats bort, då de registrerats på 80-vägar. Tabell 1 Antal observationer per fordonskategori år 2011 Fordonskategori Antal observationer Utländska Totalt Buss Lätt lastbil Lastbil Lastbil och släp Taxi Totalt Hastighetsobservationerna har utförts av Säker Trafik på uppdrag av Trafikverket och mätningarna har gjorts på ett antal platser runtom i landet. Tabell 2 visar en sammanställning över antal mätplatser för respektive hastighetsgräns. Totalt är det 323 mätplatser. Tabell 2 Antal unika mätplatser per hastighetsområde. Hastighetsområde Antal mätplatser 50 km/h km/h km/h km/h 76 Summa

9 Metod Sammanställningarna av data har genomförts med hjälp av Excel och statistikprogrammet SPSS. Arbetet bestod av ett antal delmoment: Indata Första delmomentet bestod av att i Excel slå ihop 2011 års mätningar med mätningarna för tidigare år, harmonisera rådatafilen avseende framför allt textformat, de olika företagsnamnens stavning, samt avseende stora och små bokstäver. Vidare gallrades vissa observationer, som beskrivits ovan, ut ur materialet. Detta gällde personbilar (som inte skulle ingå i analyserna) samt utländska fordon som inte tillhör fordonskategorin lastbil med släp. Datafil I det andra delmomentet skapades en analysfil i SPSS. Ett antal nya variabler skapades: Kategori., utländska och övriga fordon. Svensk/utländsk. De fordon som inte tilldelats någon tillhörighet tidigare år, antogs vara svenska. Hastighetsgräns. Ny variabel för hastighetsgräns innehållande gränsen 80 km/h på 90-vägar. Håller skyltad hastighet. Variabel som visar vilka fordon som håller den skyltade hastigheten. Kör for fort. Variabel som visar vilka fordon som kör 6 km/h eller mer över skyltad hastighetsgräns. Analys Analyserna gjordes sedan till största delen i SPSS. De framtagna uppgifterna är medelhastigheter, medianhastigheter och 85-percentilen samt andel fordon som håller skyltad hastighet och andel fordon som kör 6 km/h och mer för fort. Uppgifter har tagits fram för olika branscher, fordonskategorier och år. I analysen har trender pekats ut och skillnader mellan utvalda och övriga lyfts fram. För att ta reda på om specifika resultat är statistiskt säkerställda hänvisas till Bilaga 1. 9

10 Resultat Resultat har tagits fram både per fordonskategori, branschnivå och för de utvalda aktörerna jämfört med utländska och övriga fordon. Fem olika typer av mått har jämförts: 1. Medelhastighet 2. Medianhastighet (dvs. den hastighet som 50 % av fordonen överskrider) percentilen (dvs. den hastighet som 15 % av fordonen överskrider) 4. Andel fordon som följer skyltad hastighet 5. Andel fordon som kör för fort (6 km eller mer över skyltad gräns) Vid analyserna har hänsyn tagits till att vissa fordonskategorier ibland har annan högsta tillåtna hastighet än den som står på skyltarna. För lastbil och släp är högsta tillåtna hastighet alltid 80 km/h. För lastbil är högsta tillåtna hastighet 90 km/h på motorväg och motortrafikled men 80 km/h på alla andra vägar. Snabbfakta Antalet hastighetsobservationer i det studerade materialet har varierat en del över åren. År 2009 var det lågt, endast drygt observationer, medan det år 2010 låg lika högt som i år, ca observationer. Tabell 3 Antal observationer per år År Antal observationer Flest observationer har gjorts på vägar med 90 km/h och minst på vägar med 50 km/h. Tabell 4 Antal observationer per hastighetsområde och kategori år 2011 Hastighetsområde Antal observationer Utländska Totalt 50 km/h km/h km/h km/h km/h på 90-väg Totalt

11 En större andel av utvalda fordon än övriga håller hastighetsgränsen vid samtliga hastighetsområden. Störst är skillnaden mellan utvalda och övriga vid 50 km/h och vid 90 km/h. De utländska fordonen redovisas endast för kategorin lastbil med släp. I jämförelse mellan utvalda och utländska fordon är det en större andel av de utvalda som håller tillåten hastighet vid 50 km/h och 80 km/h på 90-väg. Även i jämförelse mellan övriga fordon och utländska fordon är det en större andel av de övriga fordonen som håller tillåten hastighet vid 50 km/h och 80 km/h på 90-väg än vad de utländska gör. Tabell 5 Andel fordon som håller tillåten hastighet. Statistiskt signifikanta skillnader i procentenheter mellan de olika kategorierna på 95-procentsnivån. Hastighetsområde Andel fordon som håller tillåten hastighet Utländska Totalt 50 km/h 50,8 % 40,8 % 23,1 % 45,3 % 70 km/h 63,2 % 58,6 % 56,7 % 60,5 % 80 km/h 69,9 % 64,4 % 65,8 % 66,5 % 90 km/h 78,7 % 65,5 % - 72,3 % 80 km/h på 90-väg 44,4 % 41,2 % 30,9 % 41,7 % Skillnad i andel fordon som håller tillåten hastighet i procentenheter vid jämförelse mellan kategori Hastighetsområde - utländska Utländska - 50 km/h 10,0 % 27,7 % 17,7 % 70 km/h 4,6 % Ej sign. Ej sign. 80 km/h 5,5 % Ej sign. Ej sign. 90 km/h 13,2 % km/h på 90-väg 3,2 % 13,5 % 10,3 % Tabell 6 Antal fordon som håller tillåten hastighet Hastighetsområde Antal observationer Utländska Totalt 50 km/h km/h km/h km/h km/h på 90-väg Totalt

12 Det är en mindre andel utvalda fordon som kör 6 km/h eller mer över skyltad hastighetsgräns. Detta gäller för samtliga hastighetsområden men för 50 km/h och 90 km/här skillnaden särskilt stor. Tabell 7 Andel fordon som kör 6 km/h eller mer över skyltad gräns Andel fordon som kör 6 km/h eller mer över Hastighetsområde tillåten hastighet Utländska Totalt 50 km/h 24,4 % 34,7 % 39,7 % 29,9 % 70 km/h 15,9 % 19,9 % 24,4 % 18,3 % 80 km/h 8,4 % 12,1 % 9,6 % 10,5 % 90 km/h 10,7 % 18,4 % - 14,4 % 80 km/h på 90-väg 18,4 % 18,8 % 25,4 % 19,1 % Tabell 8 Antal fordon som kör 6 km/h eller mer över skyltad gräns Hastighetsområde Antal observationer Utländska Totalt 50 km/h km/h km/h km/h km/h på 90-väg Totalt

13 Taxi Nedan redovisas medel, median och 85- percentilen för buss totalt. Vidare redovisas andel som håller tillåten hastighet och andel som kör 6 km/h eller mer för fort för alla taxi. Sist görs en jämförelse mellan utvalda och övriga. Totalt Tabell 9 Antal observationer, taxi Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h Medel, median och 85-percentilen För taxi ligger 2011 års siffror avseende medel och median ca 4 km över 50 km/h, men bara strax över för 70 km/h och 90 km/h. 85- percentilerna är så höga som 64 km/h vid 50 km/h. Hastigheterna har sjunkit de senaste åren för 50 km/h och 70 km/h, i synnerhet om man ser till de senaste tre åren. Tabell 10 Medel, median och 85-percentil, taxi Hastighet År Medel Median 85-perc , , , , , , , , , , , , , , ,

14 Andel fordon som håller tillåten hastighet Taxibilarna är sämst på att hålla hastigheten vid 50 km/h och bäst (men inte bra) vid 90 km/h. Jämfört med tidigare mätningar finns inga tydliga trender, men andelen som håller tillåten hastighet har ökat de senaste tre åren för 50 km/h. 10 Taxi Håller tillåten hastighet 34% 37% 25% 23% 51% 49% 48% 36% 27% 59% 54% 56% 52% 54% 50 km/h 70 km/h 90 km/h Figur 1 Andel fordon som håller tillåten hastighet, taxi Andel fordon som kör för fort För taxi avtar andelen som kör för fort när den skyltade hastighetsgränsen ökar, från drygt 40 % på 50-vägar till 26 % på 90-vägar år Jämfört med tidigare år har andelen som kör för fort minskat på 50-vägar, medan det inte finns någon tydlig trend på 70- och 90-vägar. 10 Taxi Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 52% 48% 43% 41% 44% 39% 3 31% 28% 23% 26% 26% 25% 23% 50 km/h 70 km/h 90 km/h Figur 2 Andel fordon som kör för fort, taxi 14 14

15 och övriga fordon Tabell 11 Antal observationer, utvalda fordon, taxi Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h Tabell 12 Antal observationer, övriga fordon, taxi Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h Medel, median och 85-percentilen Efter beräkning av medel, median och 85-percentil kan man se att utvalda fordon håller lägre hastigheter än övriga fordon år Särskilt tydligt är detta vid 50 km/h. Då det är få observationer för utvalda år går det inte att uttala sig om någon trend. Tabell 13 Medel, median och 85-percentilen, taxi Hastighet År Medel Median 85-perc ,8 56, ,8 53, , ,2 53, ,3 56, ,6 72, ,0 71, , ,9 75, ,3 72, ,4 91, ,4 89, , ,9 87, ,5 91,

16 Andel fordon som håller tillåten hastighet För taxi är de utvalda fordonen bättre än övriga fordon på att hålla hastigheterna vid 50 km/h och 90 km/h år För utvalda är andelen som håller hastigheten högre jämfört med tidigare år. Det är dock få observationer de första mätåren För övriga syns ingen tydlig trend. 10 Taxi - 50 km/h Håller tillåten hastighet 15% 19% 42% 34% 33% 25% 29% 23% Figur 3 Andel fordon som håller tillåten hastighet, taxi 10 Taxi - 70 km/h Håller tillåten hastighet 54% 47% 49% 45% 49% 47% 23% 25% 27% Figur 4 Andel fordon som håller tillåten hastighet, taxi 16 16

17 10 Taxi - 90 km/h Håller tillåten hastighet 48% 56% 58% 52% 54% 48% 24% Figur 5 Andel fordon som håller tillåten hastighet, taxi Andel fordon som kör för fort För taxi kör utvalda fordon mer sällan för fort än övriga fordon för samtliga hastighetsgränser år Särskilt tydligt är detta vid 50 km/h och 90 km/h. Jämfört med tidigare år har andelen utvalda fordon som kör för fort minskat, men det är få observationer de första åren. Andelen övriga fordon som kör för fort visar inte någon tydlig trend. 10 Taxi - 50 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 64% 67% 48% 52% 48% 48% 35% 39% Figur 6 Andel fordon som kör för fort, taxi 17

18 10 Taxi - 70 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 47% 67% 31% 34% 29% 29% 33% 23% Figur 7 Andel fordon som kör för fort, taxi 10 Taxi - 90 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 56% 36% 27% 37% 28% 23% 25% Figur 8 Andel fordon som kör för fort, taxi Sammanfattning taxi För taxi ligger 2011 års siffror avseende medel och median strax över gränsen för samtliga hastighetsbegränsningar (50 km/h, 70 km/h och 90 km/h) år Hastighetsefterlevnaden är som bäst vid 90 km/h med 56 % som håller hastigheten. Vid 50 km/h håller endast 37 % hastigheten. Hastighetsefterlevnaden verkar dock ha ökat på 50- vägar. Det finns en skillnad mellan utvalda och övriga taxibilar år De utvalda har något lägre medelhastigheter, håller hastigheten i högre utsträckning och kör för fort i mindre utsträckning. Jämfört med andra fordonskategorier är taxibilarna de som har högst medelhastigheter och är sämst på att hålla tillåten hastighet. Även de utvalda taxibilarna håller högre hastigheter än de utvalda från andra branscher och fordonskategorier

19 Buss Nedan redovisas medel, median och 85- percentilen för buss totalt. Vidare redovisas andel som håller tillåten hastighet och andel som kör 6 km/h eller mer för fort för alla bussar. Sist görs en jämförelse mellan utvalda och övriga. Totalt Tabell 14 Antal observationer, buss Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h Medel, median och 85-percentilen För buss ligger 2011 års siffror avseende medel och median strax över gränsen för hastighetsbegränsningen 50 km/h men något under för 70 km/h respektive 90 km/h. Jämfört med tidigare års mätningar syns en minskande trend för hastigheter på 70-vägar, medan hastigheterna snarare har ökat på 90- vägar. Tabell 15 Medel, median och 85-percentilen för buss Hastighet År Medel Median 85-perc , , , , , , , , , , , , , , ,

20 Andel fordon som håller tillåten hastighet Bäst håller bussarna hastighetsgränsen vid den högre hastigheten 90 km/h. Det syns ingen tydlig trend i utveckling över tid för bussbranschen. 10 Buss Håller tillåten hastighet 63% 57% 63% 55% 5 49% 47% 45% 48% 82% 73% 66% 71% 50 km/h 70 km/h 90 km/h Figur 9 Andel fordon som håller tillåten hastighet, buss Andel fordon som kör för fort För buss är det större andel som kör för fort på 50-vägar och 70-vägar jämfört med vad det är på 90-vägar. Inte heller här syns någon tydligt trend över tid. 10 Buss Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 26% 29% 25% 19% 25% 19% 19% 17% 14% 15% 8% 5% 7% 1 2% 50 km/h 70 km/h 90 km/h Figur 10 Andel fordon som kör för fort, buss 20 20

21 och övriga fordon Tabell 16 Antal observationer, utvalda fordon, buss Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h Tabell 17 Antal observationer, övriga fordon, buss Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h Medel, median och 85-percentilen För buss gäller att hastigheterna för utvalda fordon är något lägre än för övriga fordon år 2011 för samtliga hastighetsgränser. Störst är skillnaden mellan utvalda och övriga vid 50 km/h. Det syns inga tydliga trender över tid för vare sig utvalda eller övriga. Tabell 18 Medel, median och 85-percentilen för buss Hastighet År Medel Median 85-perc ,4 51, ,7 51, ,7 50, ,5 50, ,1 51, ,2 69, ,9 68, ,8 68, ,7 70, ,1 71, ,7 87, ,7 86, ,0 86, ,9 85, ,3 87,

22 Andel fordon som håller tillåten hastighet De utvalda bussarna är bättre än övriga på att hålla tillåten hastighet för samtliga hastighetsområden år Jämfört med tidigare år har utvalda fordon blivit bättre på att hålla hastigheten vid 70 km/h. Det är dock få observationer de första åren % 66% 64% Buss - 50km/h Håller tillåten hastighet 58% 53% 56% 44% 44% 46% 46% Figur 11 Andel fordon som håller tillåten hastighet, buss 10 44% 33% 59% Buss - 70 km/h Håller tillåten hastighet 62% 66% 63% 64% 49% 5 57% Figur 12 Andel fordon som håller tillåten hastighet, buss 22 22

23 10 97% 87% 77% 76% Buss - 90 km/h Håller tillåten hastighet 81% 81% 71% 65% 65% Figur 13 Andel fordon som håller tillåten hastighet, buss Andel fordon som kör för fort Andelen som kör för fort är lägre för utvalda fordon än för övriga fordon för samtliga hastighetsgränser år Skillnaden är särskilt tydlig för 50 km/h. Det är svårt att se några tydliga trender för utvalda och övriga. Antalet observationer år 2007 och 2008 för utvalda på 70 km/h är få. 10 Buss - 50 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 7% 27% 27% 21% 28% 17% 7% 9% Figur 14 Andel fordon som kör för fort, buss 23

24 10 Buss 70 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 39% 27% 27% 16% 14% 14% 18% 14% 16% 19% Figur 15 Andel fordon som kör för fort, buss 10 Buss - 90 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 3% 8% 5% 5% 8% 5% 3% 8% 13% Figur 16 Andel fordon som kör för fort, buss Sammanfattning buss För buss ligger 2011 års siffror avseende medel och median strax över gränsen för hastighetsbegränsningen 50 km/h men något under för 70 km/h respektive 90 km/h. Hastighetsefterlevnaden är bäst vid 90 km/h. Det syns en förbättring över åren för medelhastigheter för 70 km/h, men inte för andelen som håller hastigheten eller kör för fort. Det är en tydlig skillnad mellan utvalda och övriga bussar år De utvalda har lägre medelhastigheter, håller hastigheten i högre utsträckning och kör för fort i lägre utsträckning. Jämfört med tidigare år har utvalda fordon blivit bättre på att hålla hastigheterna vid 70 km/h. Det är dock få observationer de första åren. I övrigt syns inga tydliga trender över tid för vare sig utvalda eller övriga

25 Åkeribranschen och bussbranschen har liknande medelhastigheter och hastighetsefterlevnad. Jämfört med taxi har buss och åkerier lägre hastigheter och bättre hastighetsefterlevnad. 25

26 Åkerier Till åkerier räknas lätt lastbil, lastbil samt lastbil med släp. För lastbil samt lastbil med släp gäller särskilda regler för vilken hastighet de får hålla vid hastighetsbegränsningen 90 km/h. Lastbil med släp får aldrig köra mer än 80 km/h. Lastbilar får köra 90 km/h på motorväg eller motortrafikled, men får på övriga vägar hålla högst 80 km/h. Nedan redovisas medel, median och 85- percentilen för buss totalt. Vidare redovisas andel som håller tillåten hastighet och andel som kör 6 km/h eller mer för fort för alla åkerier. Sist görs en jämförelse mellan utvalda och övriga. Totalt Tabell 19 Antal observationer, åkerier Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h km/h km/h (90-väg)

27 Medel, median och 85-percentilen För åkerier ligger medelhastigheterna år 2011 för 50 km/h, 80 km/h och 80 km/h på 90-väg något över tillåten hastighet, för 70 och 90 km/h något under. Hastigheterna är sjunkande på vägar med 50 och 70 km/h. Tabell 20 Medel, median och 85-percentilen, åkerier Hastighet År Medel Median 85-perc , , , , , , , , , , , (80) , , , , , , , , , ,

28 Andel fordon som håller tillåten hastighet Det hastighetsområde där flest håller tillåten hastighet är 90 km/h medan andelen är lägst för 80 km/h på 90-väg år För åkerier har andelen som håller tillåten hastighet ökat över åren för hastighetsområdena 50 km/h och 70 km/h 10 42% 46% 38% 33% 27% Åkerier Håller tillåten hastighet 62% 52% 55% 52% 87% 79% 75% 67% 43% 45% 42% 38% 33% 50 km/h 70 km/h 80 km/h 90 km/h 80 km/h på 90-väg Figur 17 Andel fordon som håller tillåten hastighet, åkerier Andel fordon som kör för fort Det hastighetsområde där flest kör för fort är 50 km/h, medan 80km/h och 90 km/h är det hastighetsområde där minst andel kör för fort. För åkerier har andelen som kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet minskat genom åren, förutom på 90- vägar. 10 Åkerier Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 44% 38% 32% 29% 24% 22% 22% 17% 11% 1 8% 8% 11% 12% 32% 23% 21% 22% 19% 50 km/h 70 km/h 80 km/h 90 km/h 80 km/h på 90-väg Figur 18 Andel fordon som kör för fort, åkerier 28 28

29 och övriga fordon Tabell 21 Antal observationer, utvalda fordon, åkerier Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h km/h km/h (90-väg) Tabell 22 Antal observationer, övriga fordon, åkerier Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h km/h km/h (90-väg)

30 Medel, median och 85-percentilen Efter beräkning av medel, median och 85-percentiler kan utläsas att utvalda fordon överlag håller lägre hastigheter än övriga fordon år Störst är skillnaden vid 90 km/h. Medelhastigheterna är sjunkande för utvalda vid 50 km/h och 70 km/h. Vid 70 km/h syns samma trend även för övriga. Tabell 23 Medel, median och 85-percentilen, utvalda och övriga fordon, åkerier Hastighet År Medel Median 85-perc ,8 53,1 50, ,2 52,9 51, ,1 54,0 51, ,3 53,8 54, ,7 55,4 54, ,9 69,3 68, ,8 70,2 69, ,8 70,9 69, ,6 71,7 72, ,1 70,3 70, ,2 78,5 78, (80) ,8 81,1 81, ,1 81,8 81, ,1 81,6 81, ,1 80,7 81, ,5 82,5 83, ,1 88,3 84, ,1 86,1 83, ,6 86,7 87, ,1 85,7 83, ,8 87,6 85,

31 Andel fordon som håller tillåten hastighet För åkerier är utvalda fordon bättre än övriga på att hålla tillåten hastighet år Detta gäller för samtliga hastighetsgränser. Störst är skillnaden vid 90 km/h. Vid 50 km/h och 70 km/h är trenden en ökad hastighetsefterlevnad både för utvalda och övriga. 10 Åkerier - 50 km/h Håller tillåten hastighet 47% 47% 51% 31% 31% 27% 34% 35% 39% 41% Figur 19 Andel fordon som håller tillåten hastighet, åkerier Åkerier - 70 km/h Håller tillåten hastighet 10 65% 59% 52% 54% 36% 43% 49% 52% Figur 20 Andel fordon som håller tillåten hastighet, åkerier 31

32 10 7 Åkerier - 80 km/h Håller tillåten hastighet % Figur 21 Andel fordon som håller tillåten hastighet, åkerier 10 Åkerier - 80 km/h på 90-väg Håller tillåten hastighet 44% 43% 44% 47% 43% 41% 38% 34% 38% 41% Figur 22 Andel fordon som håller tillåten hastighet, åkerier 32 32

33 10 Åkerier - 90 km/h Håller tillåten hastighet 86% 9 84% 88% 78% 81% 75% 75% 77% 71% Figur 23 Andel fordon som håller tillåten hastighet, åkerier Andel fordon som kör för fort fordon kör oftare för fort än utvalda fordon för samtliga hastighetsgränser år Särskilt tydligt är detta vid 50 km/h och 90 km/h. För utvalda har andelen som kör för fort minskat över åren för 50 och 70 km/h. För övriga syns ingen tydlig trend. 10 Åkerier - 50 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 41% 44% 38% 28% 27% 24% 42% 35% 35% Figur 24 Andel fordon som kör för fort, åkerier 33

34 10 Åkerier - 70 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 19% 25% 18% 17% 14% 22% 24% 23% 24% 19% Figur 25 Andel fordon som kör för fort, åkerier 10 Åkerier - 80 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 8% 12% 2011 Figur 26 Andel fordon som kör för fort, åkerier 34 34

35 10 Åkerier - 80 km/h på 90-väg Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet % 22% 19% 21% 23% 18% 19% Figur 27 Andel fordon som kör för fort, åkerier 10 Åkerier - 90 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 3% 13% 17% 6% 8% 8% 1 12% 1 12% Figur 28 Andel fordon som kör för fort, åkerier Sammanfattning åkerier För åkerier ligger 2011 års värden avseende medel och median strax över tillåten hastighet för 50 km/h och 80 km/h på 90-väg. För övriga hastighetsområden ligger värdena istället något under. Hastighetsefterlevnaden är bäst vid 90 km/h. Hastigheterna har minskat under åren för 50 km/h och 70 km/h. Det märks såväl på medelhastigheter som på andel fordon som håller tillåten hastighet och som kör för fort. Det är en tydlig skillnad mellan utvalda och övriga åkerier år De utvalda har lägre medelhastigheter, håller hastigheten i högre utsträckning och kör för fort i något lägre utsträckning. Hos de utvalda är trenden minskade hastigheter på 50- och 70- vägar. För övriga syns samma trend vid 70 km/h. 35

36 Åkeribranschen och bussbranschen har liknande medelhastigheter och hastighetsefterlevnad. Jämfört med taxi har buss och åkerier lägre hastigheter och bättre hastighetsefterlevnad

37 Lätt lastbil Nedan redovisas medel, median och 85- percentilen för buss totalt. Vidare redovisas andel som håller tillåten hastighet och andel som kör 6 km/h eller mer för fort för alla lätta lastbilar. Sist görs en jämförelse mellan utvalda och övriga. Totalt Tabell 24 Antal observationer, lätt lastbil Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h km/h Medel, median och 85-percentilen För lätt lastbil ligger 2011 års siffror avseende medel och median strax över tillåten hastighet för 50 km/h och 70 km/h men något under för 90 km/h. De nya mätningarna för 80 km/h visar medel och median runt 80, medan 85- percentilen liksom hos de andra mätningarna ligger högre. Bland fordonskategorierna har endast taxi högre värden. Medelhastigheterna visar ingen tydlig trend över åren. Tabell 25 Medel, median och 85-percentilen, lätt lastbil Hastighet År Medel Median 85-perc , , , , , , , , , , , , , , , ,

38 Andel fordon som håller tillåten hastighet För lätt lastbil har andelen som håller skyltad gräns ökat för 50 km/h och för 70 km/h jämfört med tidigare år. Vid 90 km/h har andelen sjunkit något de senaste åren. De nya mätningarna, för 80 km/h, ligger ungefär i nivå med tidigare års mätningar för 90 km/h. Bäst håller de lätta lastbilarna hastighetsgränsen vid de högre hastigheterna 80 km/h och 90 km/h. 10 Lätt lastbil Håller tillåten hastighet 53% 53% 47% 48% 42% 5 36% 41% 38% 26% 69% 69% 65% 61% 62% 63% 50 km/h 70 km/h 80 km/h 90 km/h Figur 29 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lätt lastbil Andel fordon som kör för fort Ungefär var tredje lätt lastbil kör för fort vid 50 km/h och var fjärde vid 70 km/h och 90 km/h år För de nya mätningarna på 80-väg kör ungefär var femte lätt lastbil för fort. Över tid finns en tendens till minskade hastighetsöverträdelser för 50 km/h. 10 Lätt lastbil Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 42% 36% 33% 36% 32% 32% 32% 25% 13% 25% 23% 24% 13% 50 km/h 70 km/h 80 km/h 90 km/h Figur 30 Andel fordon som kör för fort, lätt lastbil 38 38

39 och övriga fordon Tabell 26 Antal observationer, utvalda fordon, lätt lastbil Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h km/h Tabell 27 Antal observationer, övriga fordon, lätt lastbil Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h km/h Medel, median och 85-percentilen Hastigheterna år 2011 är lägre för utvalda fordon än för övriga fordon för samtliga hastighetsområden. Särskilt tydligt är detta på 50- vägar. Det går inte att se någon tydlig trend för vare sig utvalda eller övriga. Tabell 28 Medel, median och 85-percentilen, lätt lastbil Hastighet År Medel Median 85-perc ,0 54,1 49, ,8 53,9 50, ,6 55,4 48, ,2 50,9 55, ,0 55,4 54, ,0 72,7 68, ,1 71,6 70, ,2 72,8 63, ,6 70,5 72, ,3 67,5 75, ,8 81,6 78, ,4 90,2 86, ,2 88,1 87, ,9 87,7 90, ,8 88,5 85, ,7 90,4 82,

40 Andel fordon som håller tillåten hastighet För lätt lastbil är de utvalda fordonen bättre än övriga fordon på att hålla hastighetsgränserna år Detta gäller för samtliga hastighetsområden. Skillnaden är vid samtliga hastighetsområden ca 15 procentenheter, och ännu större för 80 km/h. Det syns ingen tydlig trend över tid för vare sig utvalda eller övriga. 10 Lätt lastbil - 50 km/h Håller tillåten hastighet 7 56% 51% 33% 34% 36% 35% 39% 41% 28% Figur 31 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lätt lastbil 10 18% 36% Lätt lastbil - 70 km/h Håller tillåten hastighet 84% 61% % 47% 38% 39% Figur 32 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lätt lastbil 40 40

41 10 Lätt lastbil - 80 km/h Håller tillåten hastighet 52% 2011 Figur 33 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lätt lastbil 10 Lätt lastbil - 90 km/h Håller tillåten hastighet 77% 73% 72% 67% 67% 69% 62% 66% 58% 57% Figur 34 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lätt lastbil 41

42 Andel fordon som kör för fort Andelen som kör för fort är lägre för utvalda fordon än för övriga vid alla hastighetsområden år Skillnaden är särskilt tydlig vid 50 km/h och vid 80 km/h. Över tiden syns inga tydliga trender. 10 Lätt lastbil - 50 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 45% 46% 25% 22% 11% 47% 41% 38% 26% Figur 35 Andel fordon som kör för fort, lätt lastbil 10 Lätt lastbil - 70 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 38% 27% 28% 32% 23% 27% 26% 14% 5% Figur 36 Andel fordon som kör för fort, lätt lastbil 42 42

43 10 Lätt lastbil - 80 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 9% 25% 2011 Figur 37 Andel fordon som kör för fort, lätt lastbil 10 Lätt lastbil - 90 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 23% 13% 17% 29% 27% 25% 19% 12% Figur 38 Andel fordon som kör för fort, lätt lastbil Sammanfattning lätt lastbil För lätt lastbil ligger medelhastigheten strax över tillåten hastighet för samtliga hastighetsbegränsningar förutom 90 km/h år Hastighetsefterlevnaden är bäst vid 90 km/h. Ungefär hälften håller hastigheten vid 50 och 70 km/h. Det syns en trend mot minskande hastigheter på 50- vägar. Det är en tydlig skillnad mellan utvalda och övriga lätta lastbilar år De utvalda har lägre medelhastigheter, håller hastigheten i högre utsträckning och kör för fort i lägre utsträckning. Sammantaget syns inga tydliga trender över tid för vare sig utvalda eller övriga. Endast taxi har högre hastigheter än lätt lastbil av de andra fordonskategorierna. 43

44 Lastbil För lastbil gäller särskilda regler för vilken hastighet de får hålla vid hastighetsbegränsningen 90 km/h. Lastbilar får köra 90 km/h på motorväg eller motortrafikled, men får på övriga vägar hålla högst 80 km/h. Nedan redovisas medel, median och 85- percentilen för buss totalt. Vidare redovisas andel som håller tillåten hastighet och andel som kör 6 km/h eller mer för fort för alla lastbilar. Sist görs en jämförelse mellan utvalda och övriga. Totalt Tabell 29 Antal observationer, lastbil Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h km/h km/h (90-väg)

45 Medel, median och 85-percentilen För lastbil ligger 2011 års siffror avseende medel och median strax över 50 km/h men något under för 70 km/h och mycket under för 90 km/h. För 80 km/h på 90-väg ligger hastigheterna något över 80 km/h. 85-percentilerna ligger en bit över högsta tillåtna hastighet vid hastighet 50 och 70 km/h. De nya mätningarna för 80 km/h visar medel och median runt 80, medan 85-percentilen ligger högre. Över tid finns en trend mot lägre hastigheter på samtliga vägar utom 90- vägar. Tabell 30 Medel, median och 85-percentilen, lastbil Hastighet År Medel Median 85-perc , , , , , , , , , , , (80) , , , , , , , , , ,

46 Andel fordon som håller tillåten hastighet För 90 km/h ligger andelen som håller skyltad gräns, liksom tidigare år, högt. De nya mätningarna för 80 km/h ligger högre än 50-, 70- och 90(80)-väg, men lägre än för 90 km/h. För lastbil finns en ökande trend av att hålla skyltad hastighet för 50 km/h och 70 km/h. 10 Lastbil Håller tillåten hastighet 64% 7 54% 56% 51% 43% 48% 45% 42% 41% 39% 39% 36% 35% 27% 50 km/h 70 km/h 80 km/h 80 km/h på 90-väg 10 93% 92% 84% 9 90 km/h Figur 39 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lastbil Andel fordon som kör för fort Även i kategorin lastbilar kör många för fort, framför allt på 50-vägar och 90(80)-vägar. De nya mätningarna för 80-vägar visar en relativt låg andel som kör för fort. Något lägre andel kör för fort på 70-vägar, och väldigt få på 90- vägar. Över tid minskar andelen fordon som kör för fort vid 50 km/h och 70 km/h. 10 Lastbil Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 44% 36% 35% 3 27% 27% 21% 17% 17% 15% % 3 26% 22% 50 km/h 70 km/h 80 km/h 80 km/h på 90-väg 4% 2% 2% 90 km/h Figur 40 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lastbil 46 46

47 och övriga fordon Tabell 31 Antal observationer, utvalda fordon, lastbil Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h km/h km/h (90-väg) Tabell 32 Antal observationer, övriga fordon, lastbil Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h km/h km/h (90-väg)

48 Medel, median och 85-percentilen De utvalda fordonen håller generellt lägre hastigheter än övriga fordon år Störst är skillnaden mellan utvalda och övriga för 90 km/h. För utvalda har hastigheterna sjunkit under åren för 50 km/h och 70 km/h. För övriga har hastigheterna sjunkit för 50 km/h. Tabell 33 Medel, median och 85-percentilen, lastbil Hastighet År Medel Median 85-perc ,4 52, ,8 52, ,4 53, ,9 53, ,5 55, ,9 68, ,0 69, ,6 70, ,4 71, ,7 70, ,0 77, (80) ,0 81, ,0 82, ,6 81, ,6 80, ,9 82, ,3 85, ,5 83, ,8 82, ,4 83, ,8 86,

49 Andel fordon som håller tillåten hastighet För lastbil är de utvalda fordonen bättre än övriga fordon på att hålla hastigheterna år Störst är skillnaden mellan utvalda och övriga vid 50 km/h och 90 km/h. För 50 km/h och 70 km/h finns en trend mot ökad hastighetsefterlevnad genom åren för både utvalda och övriga. Även vid 90 km/h har andelen som håller hastighetsgränsen ökat bland utvalda. Observera att det är få observationer för detta hastighetsområde år Lastbil - 50 km/h Håller tillåten hastighet 52% 49% 53% 38% 32% 34% 36% 39% 43% 25% Figur 41 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lastbil 10 Lastbil - 70 km/h Håller tillåten hastighet 61% 64% 66% 62% 53% 56% 53% 57% 44% 35% Figur 42 Andel fordon som håller tillåten hastighet 49

50 10 74% Lastbil - 80 km/h Håller tillåten hastighet % Figur 43 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lastbil 10 Lastbil - 80 km/h på 90-väg Håller tillåten hastighet 5 51% 51% 36% 39% 46% 37% 41% 44% 33% Figur 44 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lastbil 50 50

51 10 Lastbil - 90 km/h Håller tillåten hastighet % 95% 97% 88% 91% 9 89% 83% Figur 45 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lastbil Andel fordon som kör för fort Andelen utvalda fordon som kör för fort är lägre än för övriga fordon för alla hastighetsområden år Särskilt stor är skillnaden på 50-vägar. Det finns en trend mot en lägre andel som kör för fort både för utvalda och övriga vid 50 och 70 km/h. 10 Lastbil - 50 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 45% 39% 42% 33% 36% 34% 33% 24% 24% 22% Figur 46 Andel fordon som kör för fort, lastbil 51

52 10 Lastbil - 70 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 3 26% 24% 17% 17% 13% 17% 18% 13% Figur 47 Andel fordon som kör för fort, lastbil 10 Lastbil - 80 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 8% 12% 2011 Figur 48 Andel fordon som kör för fort, lastbil 52 52

53 10 Lastbil - 80 km/h på 90-väg Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 32% 23% 27% % 22% 23% Figur 49 Andel fordon som kör för fort, lastbil 10 Lastbil - 90 km/h Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 1% 2% 1% 1% 4% 2% 2% 4% Figur 50 Andel fordon som kör för fort, lastbil Sammanfattning lastbil För lastbil ligger 2011 års siffror strax över gränsen för tillåten hastighet 50 km/h och 80 km/h på 90-väg. För övriga hastighetsbegränsningar ligger hastigheterna något under. Hastighetsefterlevnaden är bäst vid 90 km/h. Det syns en minskande trend över åren på vägar med 50 eller 70 km/h. Det är en skillnad mellan utvalda och övriga lastbilar år De utvalda har lägre medelhastigheter, håller hastigheten i högre utsträckning och kör för fort i lägre utsträckning. Det syns en trend mot lägre hastigheter på 50- och 70- vägar både för utvalda och övriga. Jämfört med lätt lastbil så håller lastbilarna hastigheten i högre utsträckning. 53

54 Lastbil och släp För lastbil med släp gäller särskilda regler för hastighetsbegränsning. Lastbil med släp får aldrig köra mer än 80 km/h. Nedan redovisas medel, median och 85- percentilen för buss totalt. Vidare redovisas andel som håller tillåten hastighet och andel som kör 6 km/h eller mer för fort för alla lastbilar. Sist görs en jämförelse mellan utvalda, övriga och utländska. Totalt Tabell 34 Antal observationer, lastbil och släp Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h km/h (90-väg) Medel, median och 85-percentilen För lastbil och släp ligger 2011 års siffror avseende medel och median strax över 50 km/h och 90(80) km/h, och för 70 km/h något under. Återigen ligger 85- percentilerna en bit över högsta tillåtna hastighet. De nya mätningarna för 80 km/h visar medel och median strax under 80 och en 85-percentil som är högre, liksom för de andra mätningarna. Över tid finns en trend mot lägre hastigheter på 50- och 70- vägar

55 Tabell 35 Medel, median och 85-percentil, lastbil och släp Hastighet År Medel Median 85-perc , , , , , , , , , , , (80) , , , , ,

56 Andel fordon som håller tillåten hastighet För lastbil och släp har andelen som håller skyltad gräns ökat för samtliga hastighetsgränser. De nya mätningarna, för 80 km/h, har högre andel som håller tillåten hastighet än de andra hastighetsgränserna. Det syns en trend mot ökad hastighetsefterlevnad för främst 50 km/h och 70 km/h % 34% 27% 27% Lastbil och släp Håller tillåten hastighet 62% 66% 54% 52% 5 45% 41% 39% 41% 39% 31% 50 km/h 70 km/h 80 km/h 80 km/h på 90- väg Figur 51 Andel fordon som håller tillåten hastighet, lastbil och släp Andel fordon som kör för fort För lastbil och släp kör ungefär en tredjedel för fort på 50-vägar, och knappt en femtedel på 70- och 90 (80)-vägar. De nya mätningarna på 80-vägar visar låga siffror, att ungefär en tiondel kör för fort. Över tid minskar andelen som kör för fort på främst 50- vägar och 90(80)- vägar. 10 Lastbil och släp Kör 6 km/h eller mer över tillåten hastighet 46% 43% 33% 32% 32% 22% 22% 23% 23% 21% 21% 17% 18% 9% 50 km/h 70 km/h 80 km/h 80 km/h på 90- väg Figur 52 Andel fordon som kör för fort, lastbil och släp 56 56

57 , övriga och utländska fordon Tabell 36 Antal observationer, utvalda fordon, lastbil och släp Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h km/h (90-väg) Tabell 37 Antal observationer, övriga fordon, lastbil och släp Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h km/h (90-väg) Tabell 38 Antal observationer, utländska fordon, lastbil och släp Hastighetsområde Antal observationer 50 km/h km/h km/h km/h (90-väg)

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet 2007-2012 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2012 Skapat av: Robin Billsjö, Liselott Söderström och Annika

Läs mer

Resultat, sammanfattning

Resultat, sammanfattning Resultat, sammanfattning Drygt hälften av bilisterna, 58 procent, som överskred den gällande hastighetsbegränsningen på 30 km/tim. Cirka 3 procent av fordonen körde 51 km/tim eller fortare. Medianhastigheten

Läs mer

Svenskt Hastighetsindex

Svenskt Hastighetsindex SÄKER TRAFIK SVERIGE AB Svenskt Hastighetsindex Resultatrapport september - oktober 2010 Exempel - Företag AB Tunga lastbilar (LB) Rapporten upprättad 2010-11-24 av Lars Nordquist, Säker Trafik Sverige

Läs mer

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut VTInotat Hummer: T 103 Datum: 1991-01-22 Titel: Hastighetsutvecklingen för personbilar på landsvägar i Sverige. Mätningar fr 0 m 1980 t 0 m september 1990. Författare: Göran K Nilsson Avdelning: Trafik

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar)

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Anna Vadeby Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya VTI är projektledare för utvärderingsprojektet som genomförs tillsammans med Vectura

Läs mer

NTF Sveriges Åkeriföretag

NTF Sveriges Åkeriföretag 1 Seminarium: Höga hastigheter inom yrkestrafiken NTF Sveriges Åkeriföretag Johan Lindström Patrick Magnusson 2 Reality check! Så här ser inte Sverige ut. 3 Kalla fakta Bildat 1917 12 åkeriföreningar 19

Läs mer

ANTAL LASTBILAR OCH MEDELHASTIGHETER PER TIMME FÖR VECKA

ANTAL LASTBILAR OCH MEDELHASTIGHETER PER TIMME FÖR VECKA Fordonsklass L ANTAL LASTBILAR OCH MEDELHASTIGHETER PER TIMME FÖR VECKA Riktning : Totalt 03-04 0 0 0 0 0 0 0 0 06-07 0 0 0 0 0 0 0 0 07-08 4 18 1 37 1 15 1 18 3 24 10 21 2 2 08-09 4 24 3 18 0 0 0 7 22

Läs mer

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Delprojektet syftar till att redovisa 1. Verkliga hastighets- och tidsavståndsförändringar

Läs mer

Trafiksäkerhet landsväg före ändring

Trafiksäkerhet landsväg före ändring Trafiksäkerhetseffekter av nya hastighetsgränser Karl-Lennart Bång, KTH Bakgrund Regeringsuppdrag 2008 till Vägverket att utreda effekter av att ändra hastighetsgränserna från nuvarande 50 70 90 110 km/h

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Trafikanternas syn på vägarbeten Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Utvärdering av kameraövervakade vägarbetsplatser en pilotstudie Radar som registrerar hastigheten hos passerande fordon Kamera

Läs mer

Hastighetsundersökning 2016

Hastighetsundersökning 2016 RAPPORT Hastighetsundersökning 2016 Resultatrapport Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Hastighetsundersökning 2016, resultatrapport

Läs mer

Utvärdering av Actibump i Uppsala

Utvärdering av Actibump i Uppsala Trivector Traffic Rapport 2015:45, Version 1.0 Utvärdering av Actibump i Uppsala Effekt på hastighet, väjningsbeteende och buller Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Actibump. Effekter på hastighet,

Läs mer

Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg

Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg 1 (5) Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg Delredovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE 2 (5) Tillståndsmätningar I syfte att åstadkomma en objektiv tillståndsbild över regelefterlevnaden

Läs mer

Utvärdering av Actibump i Linköping

Utvärdering av Actibump i Linköping Rapport 2016:56, Version 1.0 Utvärdering av Actibump i Linköping Effekt på hastighet och väjningsbeteende Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Actibump i Linköping. Effekt på hastighet och väjningsbeteende.

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning

Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning 2009-2010 Beställare: Trafikverket Utförare: KTH avdelningen för trafik och logistik Projektansvarig: Karl-Lennart Bång Tidplan: 2009-01-01 - (2010-12-31) 2011-12-31

Läs mer

Hastigheter i Stockholm

Hastigheter i Stockholm Hastigheter i Stockholm Resultat av hastighetsmätningar 1986-2000 Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Rapport 4 Förord Hastigheten har stor betydelse för såväl risken för trafikolyckor som skadornas

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jönköpings län 2016-01-31 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

Hastighetsbegränsning i de nordiska länderna. Nordiskt Trafiksäkerhetsforum, Bergen 16.5.2013 Riikka Rajamäki

Hastighetsbegränsning i de nordiska länderna. Nordiskt Trafiksäkerhetsforum, Bergen 16.5.2013 Riikka Rajamäki Hastighetsbegränsning i de nordiska länderna Nordiskt Trafiksäkerhetsforum, Bergen 16.5.2013 Riikka Rajamäki 2 Innehåll Beslutande organ Bashastighet Motorvägar Landsvägar Inom tätort Bussar, lastbilar

Läs mer

PUBLIKATION 2007:16. Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror. Riksväg 50 E länsgräns Åsbro

PUBLIKATION 2007:16. Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror. Riksväg 50 E länsgräns Åsbro PUBLIKATION 27:6 Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror Riksväg 5 E länsgräns Åsbro Titel: Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror Riksväg 5 E länsgräns Åsbro Publikation: 27:6 Utgivningsdatum:

Läs mer

Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland 2006

Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland 2006 Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland Halmstad Växjövägen 8/8 kl.-7. Riktning: Mot centrum 8 8 7 - - - - - - - -7 7-7 7-8 MC Antal mätningar: Medelhastighet: Medianhastighet: 7,% höll laglig

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:77 Hastigheter motorcykeltrafik 2007 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

PUBLIKATION 2009:76. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:76. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:76 Hastigheter motorcykeltrafik 2008 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

ATK Årsrapport 2014 Trafiksäkerhetskameror

ATK Årsrapport 2014 Trafiksäkerhetskameror ATK Årsrapport 2014 Trafiksäkerhetskameror Ett samarbete mellan Trafikverket och Polisen Titel: ATK Årsrapport 2014 Publikationsnummer: 2015:141 ISBN: 978-91-7467-803-1 Utgivningsdatum: September 2015

Läs mer

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29 Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 1 BAKGRUND Detta PM redogör kortfattat för arbetsgång och resultat för de koldioxidberäkningar som M4Traffic genomfört åt Trafikkontoret. Beräkningar

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Statistiken på dessa sidor är hämtade från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig MC och från STRADA dit polis och sjukvård rapporterar trafikolyckor.

Läs mer

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Tekniska nämnden 2012 08 30 85 233 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 08 16 94 240 Dnr 2011/1034.008 Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Bilaga:

Läs mer

Antal fordon per hastighetsklass. Antal fordon per hastighetsklass. Antal fordon per hastighetsklass. Vägverket konsult - TRIO

Antal fordon per hastighetsklass. Antal fordon per hastighetsklass. Antal fordon per hastighetsklass. Vägverket konsult - TRIO Fordon: Samtliga fordonsklasser Riktning: Riktning totalt 821 st 51,7 km/h 466 st 56,8 % 57,9 km/h 15 percentil: 44,2 km/h 50 percentil: 51,3 km/h 85 percentil: 60,9 km/h 90 percentil: 63,6 km/h Samtliga

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västerbottens län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västerbottens län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västerbottens län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2013

Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2013 VTI rapport 815 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2013 Anna Vadeby Anna Anund Utgivare: Publikation: VTI rapport 815 Utgivningsår:

Läs mer

Kampanjer vilka ska vi genomföra?

Kampanjer vilka ska vi genomföra? Kampanjer 2013 - vilka ska vi genomföra? Några tankar kring kommande kampanjer Riks- och lokala kampanjer Kampanjer genomförs antingen på riks- eller lokal nivå beroende på frågeställning och problematik.

Läs mer

Trafikmätningar i Kiruna

Trafikmätningar i Kiruna Trafikmätningar i Kiruna UPPDRAGSNUMMER 7000943004 [STATUS] [DOKUMENT NR] 2016-02-05 Society Innehåll Sammanfattning... 2 Kommunens trafikmätningspunkter... 2 Trafikmätning 2015... 2 Hastighetsmätning

Läs mer

Flyget och miljön

Flyget och miljön Flyget och miljön 1990-2006 Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och 2006 27 juni

Läs mer

Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic

Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic PM 2008-12-07 Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic Innehållsförteckning Sammanfattning (sidan 2) Bakgrund och syfte (sidan

Läs mer

Disposition. 100 och 120 km/h. Bakgrund Metod Berörda vägkategorier Datamaterial och nya samband Slutsatser Behov av fortsatt arbete

Disposition. 100 och 120 km/h. Bakgrund Metod Berörda vägkategorier Datamaterial och nya samband Slutsatser Behov av fortsatt arbete Revidering av VQsamband för vägar med och km/h Johan Olstam Mohammad-Reza Yahya Arne Carlsson Disposition Bakgrund Metod Berörda vägkategorier Datamaterial och nya samband Slutsatser Behov av fortsatt

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja 14 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/45 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja 14 Skapat av: Markör Marknad

Läs mer

HANDBOKENS UPPBYGGNAD. Globala och lokala motiv Nuvarande kunskapsläge Processen

HANDBOKENS UPPBYGGNAD. Globala och lokala motiv Nuvarande kunskapsläge Processen HANDBOKENS SYFTE Ett processinriktat arbetssätt, Peka ut prioriterade insatsområden, Lyfta fram mål och mått, Ange effektiva åtgärder, Skapa delaktighet, Lyfta fram kvalitetssäkring Medverka till att nå

Läs mer

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt Introduktion om Sverige och Trafikverket Sverige Befolkning 9,453,000 (2011) Area 450,000 km² Befolkningstäthet 23 pers/km Allmänna vägar 98,500

Läs mer

Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009.

Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009. Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: 102001101 Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009. Trafikmätning Datum 2009-09-23 Innehållsförteckning Leveransbrev 1 Karta 2 Antal fordon

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2006 Rapport 07 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja Trafikverket Färjerederiet Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/4576 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja Skapat av: Markör Marknad & Kommunikation

Läs mer

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Göteborg 2003-11-28 SWECO VBB ITS SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Dokumentinformation

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr:

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr: PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Projektnr: 88 39 33 2013-04-12 Dokumenttitel: PM Trafik Tillägg Förstudie väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Dokumentdatum:2013-04-12

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 Författare Susanne Gustafsson och Hans Thulin FoU-enhet Transportsäkerhet och vägutformning Projektnummer

Läs mer

Kövarningssystem på E6 Göteborg

Kövarningssystem på E6 Göteborg TI notat 12 23 TI notat 12-23 Kövarningssystem på E6 Göteborg Analys av parameterinställningar Författare FoU-enhet Projektnummer 4489 Projektnamn Uppdragsgivare Urban Björketun Arne Carlsson Mohammad-Reza

Läs mer

Sammanfattning av remissinstansernas inkomna synpunkter

Sammanfattning av remissinstansernas inkomna synpunkter Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2016/61420 2016-09-29 Sidor 1(3) Sammanfattning av remissinstansernas inkomna synpunkter Remissomgång: 1 Remiss har sänts till och besvarats enligt följande: Mottagare Sveriges

Läs mer

Bilisters beteende vid övergångsställe

Bilisters beteende vid övergångsställe Bilisters beteende vid övergångsställe Observationer av bilisters benägenhet att lämna gående företräde vid fem obevakade övergångsställen i Stockholm stad. Linda Hallenberg RAP. 1 mars 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige Trafikanternas respekt för -skylten vid skolor i Västsverige NTF Västs undersökning Väst inledning INNEHÅLL Alla 16 kommuner Inledning...........................................................................................

Läs mer

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp RAPPORT 2012 VERSION 1.0 Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp Hassan Baghdarusefi 2012 II Innehållsförteckning Sammanfattning... V 1. Inledning... 1

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2005 Rapport 09 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Skyltfondsprojekt TRV 2013/13966 Eskilstuna kommun 2015 01 27 Förord Eskilstuna kommun framlade i sin ansökan till skyltfonden att de vill testa

Läs mer

Kvalitetsbeskrivning av besiktningsdata från AB Svensk Bilprovning PERSONBILAR

Kvalitetsbeskrivning av besiktningsdata från AB Svensk Bilprovning PERSONBILAR STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2003-09-09 Programmet för Transportstatistik Sara Tångdahl Kvalitetsbeskrivning av besiktningsdata från AB Svensk Bilprovning PERSONBILAR 1(29) 1 INLEDNING... 2 1.1 UPPDRAGET...

Läs mer

Trafikutredning. Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN

Trafikutredning. Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN Trafikutredning Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN Mars 214 Medverkande Ramböll Lars Strömgren Handläggare 2 Trafikutredning Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Syfte och förutsättningar...4 Slutsats...4

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen PM Buller Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2015-01-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: PM Buller, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat av: A Axenborg Dokumentdatum:

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jämtlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jämtlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jämtlands län 2016-03-01 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

KV REPARATÖREN, UMEÅ TRAFIKBULLER

KV REPARATÖREN, UMEÅ TRAFIKBULLER KV REPARATÖREN, UMEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-11-04 Uppdrag: 256776, Kv Reparatören, Umeå Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2015-11-04 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skanska Sverige

Läs mer

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Resultat för NTF:s mätning av bilbältesanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering 3 5 Resultat 4 6 Diskussion

Läs mer

KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER

KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-09-30 Uppdrag 265 378. Kv Lejonet 10, Landskrona. Detaljplanearbete Titel på rapport: Kv Lejonet 10, Landskrona. Trafikbuller Status: Datum: 2015-09-30

Läs mer

Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet.

Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet. Kontaktperson Annika Feychting Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 264 91 annika.feychting@tk.stockholm.se Till Trafiknämnden 2005-12-13 Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i

Läs mer

PM BESLUTSUNDERLAG TRAFIKTEKNISK STANDARD

PM BESLUTSUNDERLAG TRAFIKTEKNISK STANDARD -14 UPPDRAG Vattenskyddsåtgärder längs väg 570 för Bottorps vattentäkt UPPDRAGSNUMMER 2203057 UPPDRAGSLEDARE Christina Sjögren UPPRÄTTAD AV Daniel Alm DATUM Inledning Bottorps grundvattentäkt ligger utmed

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 1 Olagliga däck (

Läs mer

Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod?

Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod? Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod? En uppföljning av projektet om yrkestrafik och hastighet Eva Jonasson ÅR 2002 Notat 0203 Förord Under våren och hösten 2001

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 1 Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 2 Etappmålet En säker trafik Antalet döda och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor skall minska och antalet dödade i

Läs mer

Vägars och gators utformning

Vägars och gators utformning Vägars och gators utformning E XEMPEL SAMLING VÄGMÄRK EN DEL 1 Tr af ik ve r ke t s p u b lik a tio n 20 12 : 20 0 A n lä g g nin g s s t y r nin g Titel: Vägars och gators utformning. Exempelsamling vägmärken,

Läs mer

Notariatet, kommunhuset i Högsby. Ulla Nilsson Sekreterare. 2 Remissvar - Trafikverkets förslag till hastighetsbegränsningar inom Högsby kommun

Notariatet, kommunhuset i Högsby. Ulla Nilsson Sekreterare. 2 Remissvar - Trafikverkets förslag till hastighetsbegränsningar inom Högsby kommun Trafiknämnd Högsby 2016-05-16 Tid för sammanträde måndagen den 23 maj 2016 kl. 11:30 Kallelse 1 (1) Ersättarna för kännedom Lokal Notariatet, kommunhuset i Högsby Anders Svensson Ordförande Ulla Nilsson

Läs mer

Rapport: Räkning av fotgängare, cyklister och fordon

Rapport: Räkning av fotgängare, cyklister och fordon Rapprt: Räkning av ftgängare, cyklister ch frdn Markveien, Osl Amritpal Singh amrit@viscand.cm 2016-03-10 VISCANDOs affärsidé är att hjälpa trafikansvariga att fatta bättre beslut angående kapacitet, framkmlighet

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

ATK Årsrapport 2015 Trafiksäkerhetskameror

ATK Årsrapport 2015 Trafiksäkerhetskameror ATK Årsrapport 2015 Trafiksäkerhetskameror Ett samarbete mellan Trafikverket och Polisen Titel: ATK Årsrapport 2015 Publikationsnummer: 2016:079 ISBN: 978-91-7467-967-0 Utgivningsdatum: Juni 2016 Utgivare:

Läs mer

Trafikbullerutredning för detaljplan Järfälla Säby 3:69

Trafikbullerutredning för detaljplan Järfälla Säby 3:69 Beställare: Gerson Real Estate AB Referens: Jacob Gersson Trafikbullerutredning för detaljplan Järfälla Säby 3:69 Uppdrag Uppdraget avser en kartläggning av trafikbuller med bakgrund av att nybyggnation

Läs mer

KÖRSTRÄCKEDATABAS En databas med koppling till Fordonsregistret för beräkning av körsträckor

KÖRSTRÄCKEDATABAS En databas med koppling till Fordonsregistret för beräkning av körsträckor STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Programmet för Transportstatistik Sara Tångdahl KÖRSTRÄCKEDATABAS En databas med koppling till Fordonsregistret för beräkning av körsträckor 2(12) 0. Inledning Denna rapport

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Märke H23 förberedande upplysning om vägnära service

Märke H23 förberedande upplysning om vägnära service RIKTLINJE 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:84 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson, csk 2011-02-09 1.0

Läs mer

Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020

Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020 DHL Freight Sweden Trafiksäkerhet Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020 Halmstad, Tylösandsseminariet, 5 Sept 2012, Ylva Öhrnell Teknik, lagar, policys, rutiner, regler, infrastruktur,

Läs mer

Hastigheter i Stockholm

Hastigheter i Stockholm Hastigheter i Stockholm Resultat av hastighetsmätningar 1986-2002 Helena Hartzell/Hasse Norbeck Januari 2003 2002 Rapport 0203 Förord Hastigheten har stor betydelse för såväl risken för trafikolyckor som

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Ny ÅVC Svenljunga TRAFIKUTREDNING

Ny ÅVC Svenljunga TRAFIKUTREDNING Ny ÅVC Svenljunga TRAFIKUTREDNING 2016-09-26 Uppdrag 268606, ÅVC Svenljunga Trafik Titel på PM: Ny ÅVC Svenljunga- Trafikutredning Datum: 2016-09-26 Medverkande Beställare: Svenljunga kommun Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Hastigheter på kommunala gator i tätort

Hastigheter på kommunala gator i tätort VTI rapport 887 Utgivningsår 2016 www.vti.se/publikationer Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2015 VTI rapport 887 Hastigheter på kommunala gator i tätort. Resultat från mätningar

Läs mer

Sociologi GR (A) Sociologisk Metod Examination #2 Peter Axelsson. N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Sociologi GR (A) Sociologisk Metod Examination #2 Peter Axelsson. N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Uppgift 1 Vikt Vikt är en variabel på kvotskalan. Det gör att vi kan räkna med aritmetiskt medelvärde (m) som centralmått (Djurefeldt, 2003:59). Medelvärdet är 35,85 kg. Det saknas värden för två observationer,

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

Partikelutsläpp och hälsa

Partikelutsläpp och hälsa Partikelutsläpp och hälsa Höga partikelhalter kan påverka hälsan Under perioden 1 oktober 2012 till 15 april 2013, sänker Trafikverket hastigheten på E18 genom Danderyd och Täby. Skälet är att höga partikelhalter

Läs mer

PM Åtg.plan - SAMKALK: K restidsvinster

PM Åtg.plan - SAMKALK: K restidsvinster Metod för beräkning av restidsvinst baserad på mätdata Vi utgår från den alternativa metod som Stenerik Ringqvist beskriver i memot: Metod för beräkning av restidsvinster m.m 2008-10-20. Metoden innebär

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen Teknisk PM Geoteknik Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: Teknisk PM Geoteknik, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat

Läs mer