PUBLIKATION 2007:16. Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror. Riksväg 50 E länsgräns Åsbro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIKATION 2007:16. Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror. Riksväg 50 E länsgräns Åsbro"

Transkript

1 PUBLIKATION 27:6 Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror Riksväg 5 E länsgräns Åsbro

2 Titel: Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror Riksväg 5 E länsgräns Åsbro Publikation: 27:6 Utgivningsdatum: 27:2 Utgivare: Vägverket ISSN: 4-962

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Syfte... 5 Metod... 5 Anvisningar... 5 Resultat... 6 Medelhastigheter totalt... 6 Medelhastigheter vid och mellan ATK... 8 Medelhastigheter i ATK bak- och framriktning... Medelhastigheten längs sträckan i nordlig och sydlig riktning... 4 Hastighetsfördelningar... 6 Hastighetstrender...7 Diskussion... 8 Bilaga Karta... 9 Bilaga 2 Urval och perioder... 2 Bilaga 3 - Hastighetsöverträdelser... 2 Bilaga 4 Hastighetsfördelningar Bilaga 5 Hastighetstrender - ATK Bilaga 6 - Förmätning v mätning v 7 och 2 v

4 Sammanfattning Under vecka 2 år 26 etablerades trafiksäkerhetskameror (i fortsättningen benämnda ATK, automatisk trafiksäkerhetskontroll) längs riksväg 5 E länsgräns Åsbro. Det var den första sträckan med nya generationens trafiksäkerhetskameror. Sträckan är ca 4 mil lång med totalt stycken trafiksäkerhetskameror. För att kunna utvärdera effekten av detta gjordes mätningar av hastigheter före (vecka 46 år 25) och två mätningar efter etableringen av ATK (vecka 7 och 42 år 26). Resultatet av mätningarna visar att: Medelhastigheten längs hela sträckan har minskat med ca 8 % Fordon som kör snabbare än skyltad hastighet har minskat med ca 4 %. Hastighetsskillnaderna är mindre mellan fordon vilket ger lugnare tempo. Effekten är bestående över tiden (maj-november 26). Effekterna är något större på sträckorna skyltade 7 km/h än där den påbjudna hastigheten är 9 km/h och är också tydligare bland personbilar än bland lastbilar, se tabell nedan. Förutom att hastigheterna minskat visar resultatet även på ett generellt ändrat trafikbeteende då hastighetsskillnaderna är mindre mellan enskilda fordon. Detta tyder på jämnare körmönster och lugnare tempo. Effekterna är överlag bättre vid än mellan ATK, där medelhastigheten totalt minskade med knappt % respektive knappt 6 %. ATK tycks ha god effekt i båda riktningarna. Den minskade medelhastigheten på ATK-sträckan är ett resultat av trafiksäkerhetskamerorna då ingen hastighetsförändring noterats utanför sträckan. Den andra eftermätningen v 42 har i princip samma effekt som första eftermätningen v 7 längs med hela sträckan. De medelhastigheter som ATK-skåpen registrerade för 6 månader (maj-nov.) visar på fortsatt god effekt. Medelhastigheten har över tiden i princip varit konstant. Skyltad hastighet 7 9 km/h km/h Minskning km/h km/h Minskning km/h Sammanvägt 7 och 9 km/h Minskning Personbil 8, 73, 9,8 % 92,8 85,6 7,7 % 86,6 79, 8,8 % Lastbil 8,6 75,2 6,8 % 85,5 83,6 2,2 % 82,9 78,9 4,8 % Fordon 8, 73,5 9,2 % 9,2 85,2 6,6 % 85,8 79, 7,9 % Tabell: Medelhastigheter före och efter att ATK monterats uppdelat på skyltad hastighet och fordonstyp. 4

5 Inledning Denna rapport redovisar hur hastigheter och trafikbeteende har påverkats av att trafiksäkerhetskameror monterades vecka 2 år 26 längs riksväg 5 E länsgräns Åsbro. Sträckan är ca 4 mil lång och har stycken trafiksäkerhetskameror. Syftet med dessa är att minska andelen hastighetsöverträdelser och därmed minska antalet döda och skadade i trafiken. Rapporten bygger på slangmätningar före och efter att ATK monterats. Mätningarna gjordes av Vägverket konsult under vecka 46 år 25, vecka 7 år 26 och vecka samt omfattar mätpunkter med ett trafikflöde om ca 5 fordon per mätpunkt och dag. Den andra eftermätningen v 42 år 26 visar på i princip samma värden som första eftermätningen vecka 7. I analysen av materialet nedan har endast vecka 7 använts som efterperiod då effekterna i princip är lika. För referens finns eftermätning 2 i bilaga 6 Förmätning v mätning v 7 och 2 v Syfte Syftet med rapporten är att ge ökad kunskap om vilka effekter som trafiksäkerhetskameror medför med avseende på medelhastighet och hastighetsbeteende. Metod I arbetet har främst insamlade material från slangmätningar gjorda av Vägverket konsult använts, vilka består av två delar. Ett bearbetat material där bl.a. medelhastigheter och hastighetsöverträdelser uppdelat på fordonstyp och mätpunkt har analyserats, samt ett icke bearbetat material bestående av rådata till det bearbetade materialet. För att se hur trenden har sett ut fram t.o.m. 6 månader efter etableringen av ATK har data från ATK-systemet används, där information om hastighet och tider för fordon som passerat ATK i drift finns lagrad. I arbetet har flera urval gjorts för att kunna analysera olika typer av mätplatser. Vilka mätpunkter som använts vid respektive figur och tabell finns att läsa i Bilaga 2 Urval och perioder. Anvisningar Nedan förklaras en del begrepp som används frekvent i rapporten: och efter syftar på innan respektive efter att ATK monterats, se Bilaga 2 Urval och perioder för utförlig periodangivelse. Fordon är allt som registrerats av slangarna, dvs. alla personbilar, lastbilar och motorcyklar mm. Då de flesta fordonen är personbilar utan släp så sammanfaller deras hastighetsfördelningar ofta mer eller mindre. Lastbil avser lastbilar med och utan släp samt bussar, då dessa inte går att skilja åt. Personbil avser personbilar med och utan släp. Vid ATK betyder vid en ATK som registrerar trafik dvs. vid en ATK riktad mot berörd trafik även refererad till som i ATKs framriktning (motsats bakriktning). För att få en bild över hur sträckan ser ut och var mätpunkter och ATK finns se Bilaga Karta. 5

6 Resultat Medelhastigheter totalt Den största minskningen av medelhastighet skedde på 7-sträckor hos samtliga fordon. Störst blev effekten hos personbilar där sänkningen på 7-sträckor var ca %. Lastbilar vars maximalt tillåtna hastighet är 8 km/h hade en minskning med drygt 2% på 9-sträckor. Totalt hade alla fordon en sänkning på knappt 8 %. Skyltad hastighet 7 9 km/h km/h Minskning km/h km/h Minskning km/h Sammanvägt 7 och 9 km/h Minskning Personbil 8, 73, 9,8 % 92,8 85,6 7,7 % 86,6 79, 8,8 % Lastbil 8,6 75,2 6,8 % 85,5 83,6 2,2 % 82,9 78,9 4,8 % Fordon 8, 73,5 9,2 % 9,2 85,2 6,6 % 85,8 79, 7,9 % Tabell : Medelhastigheter före och efter att ATK monterats uppdelat på skyltad hastighet och fordonstyp. I Figur och Figur 2 nedan åskådliggörs värdena i Tabell. 6

7 Medelhastighetsminskning vid Rv 5 E länsgräns - Åsbro 2% % Medelhastighetsminskning % 8% 6% 4% 2% % och och och 9 Personbil Lastbil Fordon Figur : Medelhastighetsminskningarna efter att ATK monterats uppdelade på skyltad hastighet och fordonstyp. Medelhastighet Rv 5 E länsgräns - Åsbro 95 9 Medelhastighet km/h och och och 9 Personbil Lastbil Fordon Figur 2: Medelhastigheter före och efter att ATK monterats uppdelat på fordonstyp och skyltad hastighet. 7

8 Medelhastigheter vid och mellan ATK Genom att jämföra effekterna vid och mellan ATK visas att dessa är klart större vid ATK. Vid ATK var minskningen totalt knappt % medan minskningen mellan ATK var knappt 6 %. 7 Vid ATK Mellan ATK km/h km/h Minskning km/h km/h Minskning Personbilar 8,2 69,7 3,2 % 8,5 75,6 7,2 % Lastbilar 8,2 72,7 9,3 % 8,3 76,8 5,5 % Fordon 8,2 7,3 2,4 % 8,5 75,9 6,9 % Tabell 2: Medelhastigheter i km/h uppdelat på fordonstyp samt om mätningen skedde vid eller mellan ATK. 9 Vid ATK Mellan ATK km/h km/h Minskning km/h km/h Minskning Personbilar 9,4 8,6,7 % 93,4 88,8 4,9 % Lastbilar 84,2 8,3 3,4 % 86, 85,, % Fordon 89,8 8,5 9,2 % 9,8 88, 4, % Tabell 3: Medelhastigheter i km/h uppdelat på fordonstyp samt om mätningen skedde vid eller mellan ATK. 7 och 9 blandat Vid ATK Mellan ATK km/h km/h Minskning km/h km/h Minskning Personbilar 86, 75,9,8 % 87,5 82,2 6, % Lastbilar 82,3 77,2 6, % 83,7 8,8 3,5 % Fordon 85,2 76,2,6 % 86,7 8,9 5,5 % Tabell 4: Medelhastigheter i km/h uppdelat på fordonstyp samt om mätningen skedde vid eller mellan ATK. I Figur 3, Figur 4 och Figur 5 nedan åskådliggörs tabellerna. 8

9 Medelhastighetsminskning Rv 5 E länsgräns - Åsbro 4 2 Medelhastighetsminskning % Vid Mellan Vid Mellan Vid Mellan Vid Mellan Vid Mellan Vid Mellan Personbil Lastbil Fordon Figur 3: Medelhastighetsminskningen efter att ATK monterats uppdelat på fordonstyp, skyltad hastighet samt om mätningen utfördes i ATKs framriktning eller mellan ATK. Medelhastighet Rv 5 E länsgräns - Åsbro vid skyltat 7 km/h 82 8 Medelhastighet km/h Vid Mellan Vid Mellan Vid Mellan Personbil Lastbil Fordon Figur 4: Medelhastigheterna på mätpunkterna där skyltningen var 7 km/h uppdelat på fordonstyp, om mätningen gjordes före eller efter att ATK monterats samt om mätningen skedde i ATKs fram eller bakriktning. 9

10 Medelhastighet Rv 5 E länsgräns - Åsbro vid skyltat 9 km/h Medelhastighet km/h Vid Mellan Vid Mellan Vid Mellan Personbil Lastbil Fordon Figur 5: Visar medelhastigheterna på mätpunkterna där skyltningen var 9 km/h uppdelat på fordonstyp samt om mätningen gjordes före eller efter att ATK monterats.

11 Medelhastigheter i ATK bak- och framriktning Dessa värden bygger på relativt få mätpunkter och innehåller därför en större osäkerhet. Värdena talar för att enskilda ATK har positiva effekter på fordon i båda körriktningarna. Effekten i ATKs framriktning var något kraftigare där minskningen var drygt 2 % mot knappt % i bakriktning för fordon totalt. Endast data för 7 har varit tillgängligt. 7 Framrikt ATK Bakrikt ATK km/h km/h Minskning km/h km/h Minskning Personbil 8,2 69,7 3,2 % 8,3 72,7,7 % Lastbil 8,2 72,7 9,3 % 8, 74,9 6,5 % Fordon 8,2 7,3 2,4 % 8, 73, 9,8 % Tabell 5: Medelhastigheter i km/h uppdelat på skyltad hastighet och fordonstyp samt om mätningen skedde i ATK bak- eller framriktning. I Figur 6 och Figur 7 nedan åskådliggörs dessa förändringar. Medelhastighetsminskning Rv 5 E länsgräns - Åsbro 4% 2% Medelhastighetsminskning % % 8% 6% 4% 2% % Fram Bak Fram Bak Fram Bak Personbil Lastbil Fordon Figur 6: Medelhastighastighetsminskningen efter att ATK monterats uppdelat på fordonstyp, skyltad hastighet samt om mätningen utfördes i ATKs fram- eller bakriktning.

12 Medelhastighet Rv 5 E länsgräns - Åsbro vid skyltat 7 km/h 82 8 Medelhastighet km/h Fram Bak Fram Bak Fram Bak Personbil Lastbil Fordon Figur 7: Medelhastigheten vid skyltad hastighet 7 km/h uppdelat på fordonstyp, om mätningen skedde i ATKs fram eller bakriktning samt om mätningen skedde före eller efter monterring av ATK. 2

13 Andelen fordon över skyltad hastighet Andelen fordon som körde över skyltad hastighet minskade kraftigt efter att ATK monterats. Tabell 6 där andelen som körde minst km/h över skyltad hastighet finns tabulerat visar att andelen har minskat mest på 9-sträckor och att personbilar står för den största minskningen. Figur 8 visar hur fördelningen över olika grova hastighetsöverträdelser ser ut. Den visar på en särskilt positiv trend för överträdelsehastigheter större än 5km/h, där minskningen för höga hastighetsöverträdelser är stora. I Bilaga 3 - Hastighetsöverträdelser finns fler diagram över hastighetsöverträdelser. Dessa visar att det finns relativt stora skillnader i storleken på minskningarna av hastighetsöverträdelserna mellan och vid ATK. Hos personbilar utan släp sjönk andelen över skyltad hastighet på 9-sträckor dramatiskt vid ATK, medan minskningen mellan ATK var påtaglig, men mindre. Generellt visar dock diagrammen på en markant minskning på alla mätpunkter och 9 Minsk. Minsk. Minsk. Personbil 86, % 55,8 % 35, % 59,8 % 28, % 53, % 73,7 % 42,8 % 4,9 % Lastbil 9,8 % 72,2 % 2,4 %,6 % 7,4 % 33, % 57,4 % 45,4 % 2,9 % Fordon 87, % 59,2 % 3,9 % 5,7 % 24,8 % 5, % 7, % 43,2 % 38,4 % Tabell 6: Andelen fordon över skyltad hastighet uppdelat på fordonstyp och gällande hastighet. Andel fordon över tillåten skyltad hastighet på 7- och 9-vägar fördelat på olika överträdelsehastigheter % 9% 8% 7% Andel fordon 6% 5% 4% 7 - före 7 - efter 9 - före 9 - efter 3% 2% % % Överträdelsehastighet km/h Figur 8: Andelen fordon över tillåten skyltad hastighet uppdelat på 7- och 9-vägar fördelat på olika hastighetsöverträdelser. OBS Grafen är interpolerad i 5km/h-steg. 3

14 Medelhastigheten längs sträckan i nordlig och sydlig riktning Diagrammen nedan visar att det inte är någon större skillnad på hastigheten i nordlig och sydlig riktning. De punkter som avviker lite är 224 och 2246 särskilt hos lastbilar, där medelhastigheten i synnerhet vid förmätningen var högre i nordlig riktning, vilket kan bero på geometrin. Medelhasigheter för personbilar längs Rv 5 E länsgräns - Åsbro 95 9 Medelhastighet km/h norrut norrut söderut söderut Mätpunkt och skyltad hastighet Figur 9: Medelhastighet hos personbilar i norr- och södergående riktning före och efter att ATK monterades. 4

15 Medelhastigheter för lastbilar längs Rv 5 E länsgräns - Åsbro 95 9 Medelhastighet km/h norrut norrut söderut söderut Mätpunkt och skyltad hastighet Figur : Medelhastighet hos lastbilar i norr- och södergående riktning före och efter att ATK monterades. Medelhastighet för fordon längs Rv 5 E länsgräns - Åsbro 95 9 Medelhastighet km/h norrut norrut söderut söderut Mätpunkt och skyltad hastighet Figur : Medelhastighet hos fordon i norr- och södergående riktning före och efter att ATK monterades. 5

16 Hastighetsfördelningar I Bilaga 4 Hastighetsfördelningar finns flera diagram som visar fördelningen på hastigheten vid olika mätpunkter. De visar generellt en mindre spridning i hastigheterna efter att ATK monterats. Både vid och mellan ATK syns denna effekt även om den är större vid ATK (se Figur 2 och Figur 3). Störst är effekten på personbilar där ett kraftigt ändrat beteende kan ses särskilt vid, men även mellan ATK. Beteendeförändringen består i en minskad medelhastighet samt en minskad spridning då hastigheterna ligger mer samlade. Medelhastigheten hos lastbilar har även minskat på alla mätpunkter i synnerhet vid ATK, men spridningen tycks snarare ha ökat lite efter att ATK monterats. Vid punkt 2239 som ligger 4 km utanför ATK-området är hastighetsfördelningen nästan oförändrad före och efter att ATK monterats. Medelhastigheten är i stort sett densamma (,9 km/h lägre söderut och,6 km/h lägre norrut efter), men spridningen tycks ha minskat något. Detta pekar på att ingen annan generell hastighetsförändring har skett som kan förklara resultatet. Med andra ord är den minskade medelhastigheten på sträckan ett resultat av ATK. Figur 2 och Figur 3 visar på exempel på diagram från Bilaga 4 Hastighetsfördelningar. Mätplats 2242 fordon riktning norrut Mätplats 2246 fordon riktning norrut Figur 2: Låddiagram illustrerande förändringen i hastighetsfördelningen hos fordon vid respektive mellan ATK på 7-sträckor. Mätplats 2242 fordon riktning norrut Mätplats 2246 fordon riktning norrut,9,8,7,6,5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2, , Figur 3: Förändringen i kumulativa frekvensen över hastigheterna hos fordon vid respektive mellan ATK på 7-sträckor. 6

17 Hastighetstrender Under den tid trafiksäkerhetskamerorna har varit i drift sedan etableringen v 2 år 26 har data med hastigheter och passagetider hos ett stort antal förbipasserande fordon registrerats. Dessa data tyder på att medelhastigheten i princip varit konstant över tiden vid ATK. Nedan visas exempel på 5 ATK med skyltad hastighet 9 (maj nov). Samtliga ATK som varit i drift och levererat data finns med medelhastigheter per månad och hastighet i Bilaga 5 Hastighetstrender - ATK. Figur 4: Medelhastighet i km/h (Vm), 95 percentil (95%), andel hastighetsöverträdelser (+6) samt flöde (Qtot) per månad. Totalt 3,6 miljoner passager vid 5 ATK-skåp 9km/h. Den andra eftermätningen med slang v 42 år 26 visar på i princip samma effekter som första eftermätningen vecka 7. Detta tyder också på en bestående hasighetsförändring både vid och mellan ATK, se figur nedan. För referens finns eftermätning och 2 i bilaga 6 Förmätning v mätning v 7 och 2 v Medelhastighet lätt trafik riktning 2 Hastighet Förmätning mätning mätning referenspunkt söderut 224 efter förvarningstavla söderut 224 mellan kameror söderut 2242 efter kamera söderut 2243 mellan kameror söderut 2244 efter kamera norrut 2245 efter kamera norrut Punktnummer 2246 mellan kameror söderut 2247 mellan kameror söderut 2248 efter kamera söderut Figur 5: Medelhastighet. Förmätning v mätning v 7 och 2 v I princip oförändrad effekt. Hastigheter från ATK kan inte direkt jämföras med de som är uppmätta med slangmätning, då placering och mätmetod skiljer sig mellan ATK-systemet och slangmätningar. 7

18 Diskussion - Effekter Att mätpunkt 2239 som ligger utanför ATK-sträckan är i stort sett oförändrad tyder på att förutsättningarna vid de olika mättillfällena bör ha varit relativt likartade. Detta talar för att den effekt som visats i mätningarna på ATK-sträckan faktiskt beror på att trafiksäkerhetskameror monterats och att inte väderförhållanden eller annat är orsaken. Det visar även att influensområdet hos ATK inte verkar sträcka sig till mätplatsen 2239 som ligger 4 km bort. En liten skillnad i effekt kan dock ses vid mätplats 2239 både i norr- och södergående riktning där den senare, där man nyss lämnat ATK-sträckan, visar på en lite större minskning av spridning i hastighet mellan fordon. Effekterna är dock så små att det är svårt att dra några säkra slutsatser. Att ATK som mäter den andra körriktningen också ger en effekt är positivt. Orsakerna till effekten kan vara flera. Ett alternativ kan vara att de bakriktade ATK ger förarna en hastighetspåminnelse vilket i sin tur dämpar hastigheten. Om det visar sig att effekten är så stor som i denna mätning borde fler ATK stå enskilt för att kunna sprida ut effekten mer över längre sträcka. Att med detta relativt lilla datamaterial med glest utplacerade punktmätningar dra några slutsatser om ATK influensområde är svårt. För att kunna göra det krävs troligtvis mätningar av typen floating car eller betydligt fler och tätare slangmätningar. Det som går att säga är dock att det finns en betydande skillnad på de mätningar som är vid och mellan ATK. Intressant vore därför att se hur hastigheten utvecklas mellan ATK för att se hur länge de kraftigare hastighetsminskningarna vid ATK håller i sig. Om hastigheten snabbt går upp till de nivåer som är uppmätta mellan ATK blir den sammanvägda totalminskningen i Tabell lite missvisande då punkterna vid och mellan ATK inte viktats, trots att punkterna mellan ATK representerar en betydligt större del av sträckan. Därför finns en risk att dessa värden överskattar effekten något. Dock bör effekten inte vara lägre än de i Tabell 4 som anger minskningen mellan ATK. Då första eftermätningen är gjord bara fem veckor efter att ATK etablering fanns en viss farhåga att de positiva effekter som uppmätts med tiden kommer att minska. Andra eftermätningen v 42 visar på i stort sett oförändrad effekt. Tittar man på diagrammen i Bilaga 5 Hastighetstrender visar dessa på i stort sett oförändrad medelhastighet över tiden. Fortfarande är dessa mätningar bara fram till ca 7 månader efter etableringen. Därför bör ATK-sträckorna kontinuerligt mätas för att se hur de långsiktiga effekterna ser ut. Syftet med ATK är att rädda liv. Då perioden efter är så kort kan ingen olycksundersökning med statistisk säkerhet göras. Det är inte heller säkert att en sådan kan visa på ngn säkerställd effekt då antalet olyckor med svår utgång är relativt litet och sker slumpartat längsmed vägnätet. För att skatta effekter behövs större urval (fler ATK-objekt) eller en modell. För trafiksäkerhets effekter pga förändringar i medelhastighet finns den s.k. Potensmodellen, Göran Nilsson VTI. Den är väl validerad och säger att relationen mellan olyckor efter och före förhåller sig till medelhastigheten efter och före upphöjt till en potens, för antalet döda är den potensen nästan 5! Med skattade potenser enligt TÖI rapport 74/24 Speed and road accidents blir den skattade effekten med uppmätta medelhastighetsförändringar: Andelen D (döda) minskar med drygt 3% Andelen SS (svårt skadade) minskar med drygt 2% Andelen personskador (svårighetsgrad ej specificerad) minskar med 2% 8

19 Bilaga Karta 9

20 Bilaga 2 Urval och perioder Om inget annat anges så avser mätperioden den som använts till det bearbetade data vilken är perioderna till 25-- respektive till Mätpunkt 2242 låg dock ute en vecka efter under förperioden och 2246 låg ute en vecka efter under efterperioden. mätning 2 gjordes till , se bilaga 6, det materialet har inte separat analyserats. Generellt hade eftermätning 2 samma effekt som. Där uppdelning skett på skyltad hastighet gäller att 224, 224, 2242, 2245 och 2246 är 7-sträckor och 2243, 2244, 2247 och 2248 är 9-sträckor. Då 2239 ligger utanför ATKområdet så har denna inte använts om inget annat anges. Medelhastigheter totalt Här har alla mätpunkter i ATK-området i båda riktningarna använts. Medelhastigheter vid och mellan ATK Mellan ATK har 224, 2243, 2246 och 2247 i båda riktningarna använts. Vid ATK har 224 och 2242 i nordlig riktning och 2245 och 2248 i sydlig riktning samt 2244 i båda riktningarna använts. Medelhastigheter i ATK bak- och framriktning I ATK framriktning har 224 och 2242 i nordlig riktning och 2245 i sydlig riktning använts. I ATK bakriktning har 224 och 2242 i sydlig riktning och 2245 i nordlig riktning använts. Att inga 9-sträckor är med beror på att inte tillräckligt med såna mätpunkter finns att tillgå. Andelen fordon över skyltad hastighet Här har alla mätpunkter i ATK-området i båda riktningarna använts. I Figur 8 är förmätningarna från torsdagen den 27 oktober 25 med undantag från 2243 som är från torsdagen den 3 november 25. mätningen är från tisdagen den 25 april 26 utom 2246 som är från onsdagen den maj. Medelhastigheten längs sträckan i nordlig och sydlig riktning Här har angivna punkter och riktningar använts. Bilaga 4 Hastighetsfördelningar Här har angivna punkter använts är under förperioden till med undantag för 2242 med förperioden till och efterperioden till med undantag av 2246 med efterperioden till

21 Bilaga 3 - Hastighetsöverträdelser I denna bilaga redovisas andelen fordon över tillåten skyltad hastighet fördelat på överträdelsehastighet. Diagrammen visar fordon på 7-sträckor vid och mellan ATK. På 9- sträckorna visas samma sak fast bara för personbilar utan släp, då de är bland de få fordonstyper som får köra i 9 km/h. 2

22 Fordon vid ATK skyltat hastighet 7 km/h Andel fordon över tillåten hastighet fördelat på olika överträdelsehastigheter vid mätplats 224 riktning norrut Andel fordon över tillåten hastighet fördelat på olika överträdelsehastigheter vid mätplats 2242 riktning norrut % % 9% 9% 8% 8% 7% 7% Andel fordon 6% 5% 4% Andel fordon 6% 5% 4% 3% 3% 2% 2% % % % Överträdelsehastighet km/h % Överträdelsehastighet km/h Personbilar utan släp vid ATK skyltad hastighet 9 km/h Andel personbilar utan släp över tillåten hastighet fördelat på olika överträdelsehastigheter vid mätplats 2244 riktning söderut Andel personbilar utan släp över tillåten hastighet fördelat på olika överträdelsehastigheter vid mätplats 2248 riktning norrut % % 9% 9% Andel personbilar utan släp 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % Andel personbilar utan släp 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % % Överträdelsehastighet km/h % Överträdelsehastighet km/h 22

23 Fordon mellan ATK skyltad hastighet 7 km/h Andel över fordon tillåten hastighet fördelat på olika överträdelsehastigheter vid mätplats 224 riktning norrut Andel personbilar utan släp över tillåten hastighet fördelat på olika överträdelsehastigheter vid mätplats 2246 riktning norrut % % 9% 9% 8% 8% Andel fordon 7% 6% 5% 4% 3% Andel personbilar 7% 6% 5% 4% 3% 2% 2% % % % Överträdelsehastighet km/h % Överträdelsehastighet km/h Personbilar utan släp mellan ATK skyltad hastighet 9 km/h Andel personbilar utan släp över tillåten hastighet fördelat på olika överträdelsehastigheter vid mätplats 2243 riktning norrut Andel personbilar utan släp över tillåten hastighet fördelat på olika överträdelsehastigheter vid mätplats 2247 riktning norrut % % 9% 9% Andel personbilar utan släp 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Andel personbilar utan släp 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % % % Överträdelsehastighet km/h % Överträdelsehastighet km/h 23

24 Bilaga 4 Hastighetsfördelningar Denna bilaga redovisar hastighetsfördelningar i uppdelat på personbilar, lastbilar och fordon, 7-sträckor och 9-sträckor samt vid och mellan ATK. För varje typ av mätplats redovisas två mätplatser för att geometri och tillfälligheter ska spela en mindre roll. För att lättare kunna jämföra punkter är de flesta punkterna valda i nordlig riktning. Anledningen till att inte flera vägsträckor har slagits ihop är att det finns relativt stora variationer i medelhastighet mellan mätpunkterna. Därför kan resultatet av en sammanvägd fördelning bli svårtolkad då exempelvis två vägsträckor med små enskilda spridningar men med olika medelhastigheter tolkas som stora enskilda spridningar. Sist visas även fördelningar från 2239 uppdelat på riktning. Nedan anvisas hur diagrammen skall tolkas Låddiagram Låddiagrammen visar spridningen av valda värden. Undre och övre sträcket av lådan anger undre respektive övre kvartilen därmed ryms hälften av värdena i lådan. Sträcket i lådan anger medianen och det röda krysset anger medelvärdet. Sträcken som går ut från lådan är.5 gånger lådans höjd och underlättar avläsningar av skillnader vid jämförelser. Histogram - intervall Histogrammen anger den relativa frekvensen hos valda värden uppdelat på avrundat till närmaste heltal. Histogram - kumulativ Histogrammen anger den kumulativa frekvensen hos valda värden, dvs. hur stor andel av värden som är mindre eller lika med ett visst x-värde. Det innebär att för ett givet värde på x på x-axeln anger tillhörande y på y-axeln andelen som haft högst den hastigheten. 24

25 Personbilar utan släp vid ATK skyltad hastighet 7 km/h Mätplats 224 personbilar riktning norrut Mätplats 2242 personbilar riktning norrut Mätplats 224 personbilar rikting norrut Mätplats 2242 personbilar riktning norrut,9,9,8,7,6,5,4,3,2,,8,7,6,5,4,3,2, Mätplats 224 personbilar riktning norrut Mätplats 2242 personbilar riktning norrut,7,9,6,5,4,3,2,,8,7,6,5,4,3,2,

26 Personbilar utan släp vid ATK skyltad hastighet 9 km/h Mätplats 2244 personbilar riktning söderut Mätplats 2248 personbilar riktning norrut Mätplats 2244 personbilar riktning söderut Mätplats 2248 personbilar riktning norrut,9,8,7,6,5,4,3,2, Kumulativv frekvens,9,8,7,6,5,4,3,2, Mätplats 2244 personbilar riktning söderut Mätplats 2248 personbilar riktning norrut,8,,7,6,5,4,3,2,,9,8,7,6,5,4,3,2,

27 Personbilar utan släp mellan ATK skyltad hastighet 7 km/h Mätplats 224 personbilar riktning norrut Mätplats 2246 personbilar riktning norrut Mätplats 2243 personbilar riktning norrut Mätplats 2246 personbilar riktning norrut,9,9,8,7,6,5,4,3,2,8,7,6,5,4,3,2, , Mätplats 224 personbilar riktning norrut Mätplats 2246 personbilar riktning norrut,7,8,6,7,5,4,3,2,6,5,4,3,2,,

28 Personbilar utan släp mellan ATK skyltad hastighet 9 km/h Mätplats 2243 personbilar riktning norrut Mätplats 2247 personbilar riktning norrut Mätplats 2243 personbilar riktning norrut Mätplats 2247 personbilar riktning norrut,9,9,8,7,6,5,4,3,2,8,7,6,5,4,3,2,, Mätplats 2243 personbilar riktning norrut Mätplats 2247 personbilar riktning norrut,7,9,6,8,5,4,3,2,,7,6,5,4,3,2,

29 Lastbilar vid ATK skyltad hastighet 7 km/h Mätplats 224 lastbilar riktning norrut Mätplats 2242 lastbilar riktning norrut Hasighet km/h Hasighet km/h Mätplats 224 lastbilar riktning norrut Mätplats 2242 lastbilar riktning norrut,9,8,7,6,5,4,3,2, ,9,8,7,6,5,4,3,2, Mätplats 224 lastbilar riktning norrut Mätplats 2242 lastbilar riktning norrut,,9,8,7,6,5,4,3,2, ,9,8,7,6,5,4,3,2,

30 Lastbilar vid ATK skyltad hastighet 9 km/h Mätplats 2244 lastbilar riktning söderut Mätplats 2248 lastbilar riktning norrut Hasighet km/h 9 8 Hasighet km/h Mätplats 2244 lastbilar riktning söderut Mätplats 2248 lastbilar riktning norrut,9,8,7,6,5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2, , Mätplats 2244 lastbilar riktning söderut Mätplats 2248 lastbilar riktning norrut,4,4,2,2,,8,6,4,,8,6,4,2,

31 Lastbilar mellan ATK skyltad hastighet 7 km/h Mätplats 224 lastbilar riktning norrut Mätplats 2246 lastbilar riktning norrut Mätplats 224 lastbilar riktning norrut Mätplats 2246 lastbilar riktning norrut,9,8,7,6,5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2, , Mätplats 224 lastbilar riktning norrut Mätplats 2246 lastbilar riktning norrut,8,7,7,6,6,5,4,3,2,5,4,3,2,,

32 Lastbilar mellan ATK skyltad hastighet 9 km/h Mätplats 2243 lastbilar riktning norrut Mätplats 2247 lastbilar riktning norrut Mätplats 2243 lastbilar riktning norrut Mätplats 2247 lastbilar riktning norrut,9,8,7,6,5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2, , Mätplats 2243 lastbilar riktning norrut Mätplats 2247 lastbilar riktning norrut,2,2,,,8,6,4,8,6,4,2,

33 Fordon vid ATK skyltad hastighet 7 km/h Mätplats 224 fordon riktning norrut Mätplats 2242 fordon riktning norrut Mätplats 224 fordon riktning norrut Mätplats 2242 fordon riktning norrut,9,8,7,6,5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2, , Mätplats 224 fordon riktning norrut Mätplats 2242 fordon riktning norrut,7,9,6,5,4,3,2,,8,7,6,5,4,3,2,

34 Fordon vid ATK skyltad hastighet 9 km/h Mätplats 2244 fordon riktning söderut Mätplats 2248 fordon riktning norrut Mätplats 2244 fordon riktning söderut Mätplats 2248 fordon riktning norrut,9,8,7,6,5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2, , Mätplats 2244 fordon riktning söderut Mätplats 2248 fordon riktning norrut,8,7,6,5,4,3,2,,,9,8,7,6,5,4,3,2,

35 Fordon mellan ATK skyltad hastighet 7 km/h Mätplats 224 fordon riktning norrut Mätplats 2246 fordon riktning norrut Mätplats 224 fordon riktning norrut Mätplats 2246 fordon riktning norrut,9,8,7,6,5,4,3,2, ,9,8,7,6,5,4,3,2, Mätplats 224 fordon riktning norrut Mätplats 2246 fordon riktning norrut,7,8,6,7,5,4,3,2,6,5,4,3,2,,

36 Fordon mellan ATK skyltad hastighet 9 km/h Mätplats 2243 fordon riktning norrut Mätplats 2247 fordon riktning norrut Mätplats 2243 fordon riktning norrut Mätplats 2247 fordon riktning norrut,9,8,7,6,5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2, , Mätplats 2243 fordon riktning norrut Mätplats 2247 fordon riktning norrut,7,9,6,5,4,3,2,,8,7,6,5,4,3,2,

37 Mätpunkt km söder om ATK-sträckan skyltad hastighet 9 km/h Mätplats 2239 fordon riktning söderut Mätplats 2239 fordon riktning norrut Mätplats 2239 fordon riktning söderut Mätplats 2239 fordon riktning norrut,9,8,7,6,5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2, , Mätplats 2239 fordon riktning söderut Mätplats 2239 fordon riktning norrrut,9,8,8,7,6,5,4,3,2,,7,6,5,4,3,2,

38 Bilaga 5 Hastighetstrender - ATK Denna bilaga visar hur medelhastigheterna har utvecklats vid trafiksäkerhetskamerorna sedan de monterats. Diagrammen bygger på de mätvärden som respektive ATK radar har registrerat. Dessa hastigheter kan inte jämföras med slangmätningar då de ger andra värden jämfört med slangmätningarna. Icke desto mindre ger de en god bild av hur trenden i hastighet har utvecklats relativt sett sedan etableringen av ATK. Trafiksäkerhetskameror har en stor påverkan på medelhastigheten och andel hastighetsöverträdelser. Medelhastighet för ATK-skåp vid 7 är ca 64 km/h och vid 9 ca 78 km/h. Medelhastigheten är konstant över tiden (7 månaders period) vilket tyder på en bestående beteende förändring, se figur nedan. Andelen hastighetsöverträdelser med 6km/h (+6 km/h) är även den över tiden konstant, för 7- sträckor ca 6% och för 9-sträckor ca 2%. Dessa siffror får anses som låga. Figur : Medelhastighet i km/h (Vm), 85 percentil (85%), andel hastighetsöverträdelser (+6) samt flöde (Qtot) per månad. Totalt 3,6 miljoner passager vid 5 ATK-skåp 9km/h. Figur : Medelhastighet i km/h (Vm), 85 percentil (85%), andel hastighetsöverträdelser i procent (+6) samt flöde (Qtot) per månad och 7 km/h. Totalt,6 miljoner passager vid 4 ATK-skåp 7 km/h. 38

39 Bilaga 6 Förmätning v mätning v 7 och 2 v Medelhastighet lätt trafik riktning Hastighet Förmätning mätning mätning referenspunkt norrut 224 före förvarningstavla norrut 224 mellan kameror norrut 2242 före kamera norrut 2243 mellan kameror norrut 2244 före kamera söderut Punktnummer 2245 före kamera söderut 2246 mellan kameror norrut 2247 mellan kameror norrut 2248 före kamera norrut Medelhastighet lätt trafik riktning 2 Hastighet Förmätning mätning mätning referenspunkt söderut 224 efter förvarningstavla söderut 224 mellan kameror söderut 2242 efter kamera söderut 2243 mellan kameror söderut 2244 efter kamera norrut Punktnummer 2245 efter kamera norrut 2246 mellan kameror söderut 2247 mellan kameror söderut 2248 efter kamera söderut 39

40 Vägverket Borlänge Telefon: Texttelefon: Fax:

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar)

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Anna Vadeby Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya VTI är projektledare för utvärderingsprojektet som genomförs tillsammans med Vectura

Läs mer

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Delprojektet syftar till att redovisa 1. Verkliga hastighets- och tidsavståndsförändringar

Läs mer

PUBLIKATION 2009:76. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:76. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:76 Hastigheter motorcykeltrafik 2008 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:77 Hastigheter motorcykeltrafik 2007 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet 2007 2011 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2011 Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum:2011-11-30

Läs mer

Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) En studie av effekterna på fordonshastigheter

Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) En studie av effekterna på fordonshastigheter Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) En studie av effekterna på fordonshastigheter Automatic speed cameras A study of the effects on vehicle speed Fredrik Bergdahl U.U.D.M. Project Report 2007:27 Examensarbete

Läs mer

Trafiksäkerhet landsväg före ändring

Trafiksäkerhet landsväg före ändring Trafiksäkerhetseffekter av nya hastighetsgränser Karl-Lennart Bång, KTH Bakgrund Regeringsuppdrag 2008 till Vägverket att utreda effekter av att ändra hastighetsgränserna från nuvarande 50 70 90 110 km/h

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009.

Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009. Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: 102001101 Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009. Trafikmätning Datum 2009-09-23 Innehållsförteckning Leveransbrev 1 Karta 2 Antal fordon

Läs mer

Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic

Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic PM 2008-12-07 Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic Innehållsförteckning Sammanfattning (sidan 2) Bakgrund och syfte (sidan

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet 2007-2012 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2012 Skapat av: Robin Billsjö, Liselott Söderström och Annika

Läs mer

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut VTInotat Hummer: T 103 Datum: 1991-01-22 Titel: Hastighetsutvecklingen för personbilar på landsvägar i Sverige. Mätningar fr 0 m 1980 t 0 m september 1990. Författare: Göran K Nilsson Avdelning: Trafik

Läs mer

Hastighetsfördelningar och potensmodellen

Hastighetsfördelningar och potensmodellen VTI PM www.vti.se Hastighetsfördelningar och potensmodellen Anna Vadeby Åsa Forsman Förord Detta PM utgör slutrapport i projektet Potensmodellen applicerad på hastigheter hos enskilda fordon - validering.

Läs mer

Svenskt Hastighetsindex

Svenskt Hastighetsindex SÄKER TRAFIK SVERIGE AB Svenskt Hastighetsindex Resultatrapport september - oktober 2010 Exempel - Företag AB Tunga lastbilar (LB) Rapporten upprättad 2010-11-24 av Lars Nordquist, Säker Trafik Sverige

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Trafikanternas syn på vägarbeten Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Utvärdering av kameraövervakade vägarbetsplatser en pilotstudie Radar som registrerar hastigheten hos passerande fordon Kamera

Läs mer

ANTAL LASTBILAR OCH MEDELHASTIGHETER PER TIMME FÖR VECKA

ANTAL LASTBILAR OCH MEDELHASTIGHETER PER TIMME FÖR VECKA Fordonsklass L ANTAL LASTBILAR OCH MEDELHASTIGHETER PER TIMME FÖR VECKA Riktning : Totalt 03-04 0 0 0 0 0 0 0 0 06-07 0 0 0 0 0 0 0 0 07-08 4 18 1 37 1 15 1 18 3 24 10 21 2 2 08-09 4 24 3 18 0 0 0 7 22

Läs mer

Jan-Gustaf Eriksson Avesta kommun, Urban Carlsson & My Oscarsson Saferoad Traffic AB.

Jan-Gustaf Eriksson Avesta kommun, Urban Carlsson & My Oscarsson Saferoad Traffic AB. Projektrapport Hastighetspåminnare Avesta kommun Sammanfattning Vi undersökte under några veckor hösten 2016 om en digital sk. hastighetspåminnare påverkar trafiken på ett positiv sätt, dvs hastigheten

Läs mer

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm. 2016-01-20 Förändringar av systemet för trängselskatt I mars 2014 beslutade riksdagen om

Läs mer

Effekter av trafikmeddelanden via VMS - några resultat från 1998

Effekter av trafikmeddelanden via VMS - några resultat från 1998 Effekter av trafikmeddelanden via - några resultat från 1998 2-1-31 Allogg AB Telefon: Telefax: e-mail: all@allogg.se Box 43 159-156 159-113 hemsida: www.allogg.se 647 21 MARIEFRED Sammanfattning I detta

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Kövarningssystem på E6 Göteborg

Kövarningssystem på E6 Göteborg TI notat 12 23 TI notat 12-23 Kövarningssystem på E6 Göteborg Analys av parameterinställningar Författare FoU-enhet Projektnummer 4489 Projektnamn Uppdragsgivare Urban Björketun Arne Carlsson Mohammad-Reza

Läs mer

Trafikverkets författningssamling

Trafikverkets författningssamling Trafikverkets författningssamling Trafikverkets föreskrifter om varierande högsta tillåtna hastighet på väg E18 i Täby och Danderyds kommuner, Stockholms län; TRVFS 2012:5 Utkom från trycket den 21 september

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Hastighetsundersökning 2016

Hastighetsundersökning 2016 RAPPORT Hastighetsundersökning 2016 Resultatrapport Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Hastighetsundersökning 2016, resultatrapport

Läs mer

Utvärdering av Actibump i Uppsala

Utvärdering av Actibump i Uppsala Trivector Traffic Rapport 2015:45, Version 1.0 Utvärdering av Actibump i Uppsala Effekt på hastighet, väjningsbeteende och buller Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Actibump. Effekter på hastighet,

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Nolltoleransen i Finland

Nolltoleransen i Finland Nolltoleransen i Finland 17.6.2008 Automatisk övervakning i Finland valmiit 2008 - Oulu Kuopio Tampere Turku Helsinki 17.6.2008 2 Atk-övervakning i Finland 3000 Antal vägkilometrar med ATK-övervakning

Läs mer

Hastigheter i Stockholm

Hastigheter i Stockholm Hastigheter i Stockholm Resultat av hastighetsmätningar 1986-2000 Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Rapport 4 Förord Hastigheten har stor betydelse för såväl risken för trafikolyckor som skadornas

Läs mer

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Tekniska nämnden 2012 08 30 85 233 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 08 16 94 240 Dnr 2011/1034.008 Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Bilaga:

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Trafikutredning. Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN

Trafikutredning. Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN Trafikutredning Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN Mars 214 Medverkande Ramböll Lars Strömgren Handläggare 2 Trafikutredning Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Syfte och förutsättningar...4 Slutsats...4

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Årsrapport ATK-Årsrapport Trafiksäkerhetskameror

Årsrapport ATK-Årsrapport Trafiksäkerhetskameror Årsrapport 2008 ATK-Årsrapport 2008 1 Trafiksäkerhetskameror Titel: Årsrapport 2008 Trafiksäkerhetskameror Publikation: 2009:53 Utgivningsdatum: April 2009 Utgivare: Vägverket och Rikspolisstyrelsen Layout:

Läs mer

Trafiksäkerhetseffekter av frästa räfflor och mötesfria vägar. Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet VTI Urban Björketun Arne Carlsson

Trafiksäkerhetseffekter av frästa räfflor och mötesfria vägar. Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet VTI Urban Björketun Arne Carlsson Trafiksäkerhetseffekter av frästa räfflor och mötesfria vägar Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet VTI Urban Björketun Arne Carlsson Bakgrund Omkring år 2000: Vägverket sökte möjligheter för att öka

Läs mer

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg VTI notat 41 2004 VTI notat 41-2004 Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg Författare Johan Janson Olstam FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 50439 Projektnamn Omkörningsrestriktion

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning

Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning 2009-2010 Beställare: Trafikverket Utförare: KTH avdelningen för trafik och logistik Projektansvarig: Karl-Lennart Bång Tidplan: 2009-01-01 - (2010-12-31) 2011-12-31

Läs mer

Harmonisering av hastigheter

Harmonisering av hastigheter VTI notat 42 2004 Harmonisering av hastigheter Effekter av minskad hastighetsspridning Författare Johan Janson Olstam FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 50440 Projektnamn Harmoniserade

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jönköpings län 2016-01-31 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

Beskrivande statistik

Beskrivande statistik Beskrivande statistik Tabellen ovan visar antalet allvarliga olyckor på en vägsträcka under 15 år. år Antal olyckor 1995 36 1996 20 1997 18 1998 26 1999 30 2000 20 2001 30 2002 27 2003 19 2004 24 2005

Läs mer

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Göteborg 2003-11-28 SWECO VBB ITS SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Dokumentinformation

Läs mer

Distribution: fri / nyförvärv / begränsad / Statens väg- och trafikinstitut. Projektnummer: _ Projektnamn:

Distribution: fri / nyförvärv / begränsad / Statens väg- och trafikinstitut. Projektnummer: _ Projektnamn: VZfnotat Nummer: T 20 Datum: 1987-09-21 Titel: Översiktlig beräkning av antalet omkörningar längs E6. Författare: Arne Carlsson och Gunilla Sörensen Avdelning: Trafik Projektnummer: _75313-7 Projektnamn:

Läs mer

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien.

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Bilaga 2. Analys från konflikt- och observationsstudierna Trafiksäkerhet Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Olycksstatistik Trafiksäkerhetshöjande

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

ATK Årsrapport 2014 Trafiksäkerhetskameror

ATK Årsrapport 2014 Trafiksäkerhetskameror ATK Årsrapport 2014 Trafiksäkerhetskameror Ett samarbete mellan Trafikverket och Polisen Titel: ATK Årsrapport 2014 Publikationsnummer: 2015:141 ISBN: 978-91-7467-803-1 Utgivningsdatum: September 2015

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Aktivt varningssystem-fivö (SeeMe)

Aktivt varningssystem-fivö (SeeMe) Aktivt varningssystem-fivö (SeeMe) Systemet detekterar fotgängare som är på väg att gå över på övergångsstället. Även cyklister detekteras. Detekteringen tänder gula lampor som växelvis blinkar ovanför

Läs mer

Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23

Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23 Försök med 40 och 60 km/tim i tätort Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23 Praktisk information kring projektet Tidplan 15/3-2007 Sista dag för ansökan om undantag från VVFS

Läs mer

PUBLIKATION 2007: försöket på Gotland Delrapport 1

PUBLIKATION 2007: försöket på Gotland Delrapport 1 PUBLIKATION 2007:153 30-försöket på Gotland Delrapport 1 Resultat av hastighetsmätningar, tidig eftermätning hösten 2006 Titel: Resultat av hastighetsmätningar, tidig eftermätning hösten 2006 Publikation:

Läs mer

Utvärdering av Actibump i Linköping

Utvärdering av Actibump i Linköping Rapport 2016:56, Version 1.0 Utvärdering av Actibump i Linköping Effekt på hastighet och väjningsbeteende Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Actibump i Linköping. Effekt på hastighet och väjningsbeteende.

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

Resultat, sammanfattning

Resultat, sammanfattning Resultat, sammanfattning Drygt hälften av bilisterna, 58 procent, som överskred den gällande hastighetsbegränsningen på 30 km/tim. Cirka 3 procent av fordonen körde 51 km/tim eller fortare. Medianhastigheten

Läs mer

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats UPPDRAG Analys TA-plan Fisksätra tpl UPPDRAGSNUMMER 7001219000 UPPDRAGSLEDARE Joacim Thelin UPPRÄTTAD AV Joacim Thelin DATUM Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats Sweco har fått i uppdrag av Nacka

Läs mer

PM BESLUTSUNDERLAG TRAFIKTEKNISK STANDARD

PM BESLUTSUNDERLAG TRAFIKTEKNISK STANDARD -14 UPPDRAG Vattenskyddsåtgärder längs väg 570 för Bottorps vattentäkt UPPDRAGSNUMMER 2203057 UPPDRAGSLEDARE Christina Sjögren UPPRÄTTAD AV Daniel Alm DATUM Inledning Bottorps grundvattentäkt ligger utmed

Läs mer

Effekter av trafiksäkerhetskameror i Stockholms och Gotlands län

Effekter av trafiksäkerhetskameror i Stockholms och Gotlands län PUBLIKATIONSNUMMER 2008:16 Effekter av trafiksäkerhetskameror i Stockholms och Gotlands län Etablerade 2003-2006 Titel: Effekter av trafiksäkerhetskameror i Stockholms och Gotlands län, Etablerade 2003-2006

Läs mer

PUBLIKATION 2006:154 L A. LågflödesOLA Objektiva fakta

PUBLIKATION 2006:154 L A. LågflödesOLA Objektiva fakta PUBLIKATION 26:14 L A LågflödesOLA Objektiva fakta Region Norr 26 Titel: LågflödesOLA Objektiva fakta Författare: Magnus Larsson och Anna-Lena Henriksson, Vägverket Region Norr Publikation: 26:14 Utgivningsdatum:

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2 DATAMATRISEN 1. Datamatrisen nedan visar ett utdrag av ett datamaterial för USA:s 50 stater. Stat Befolkningsmängd Inkomst Marijuana Procent män (miljoner) per person lagligt?

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 Författare Susanne Gustafsson och Hans Thulin FoU-enhet Transportsäkerhet och vägutformning Projektnummer

Läs mer

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-28 Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 1(27) Innehåll Sammanfattning... 3 Relativ utveckling av omkomna i väg- och järnvägstrafik och trafikmängd...

Läs mer

Olycksundersökning Kartläggning av trafikolyckor på E6 mellan Onsala - Fjärås Kungsbacka till Göteborg

Olycksundersökning Kartläggning av trafikolyckor på E6 mellan Onsala - Fjärås Kungsbacka till Göteborg Olycksundersökning Kartläggning av trafikolyckor på E6 mellan Onsala - Fjärås Kungsbacka 2010-01-01 till 2010-09-20 Göteborg 2010-10-18 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

Bilisters beteende vid övergångsställe

Bilisters beteende vid övergångsställe Bilisters beteende vid övergångsställe Observationer av bilisters benägenhet att lämna gående företräde vid fem obevakade övergångsställen i Stockholm stad. Linda Hallenberg RAP. 1 mars 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2 DATAMATRISEN 1. Datamatrisen nedan visar ett utdrag av ett datamaterial för USA:s 50 stater. Stat Befolkningsmängd Inkomst Marijuana Procent män (miljoner) per person lagligt?

Läs mer

Kövarningssystem på E6 Göteborg

Kövarningssystem på E6 Göteborg VTI notat 39 2002 VTI notat 39-2002 Kövarningssystem på E6 Göteborg Redovisning av trafikmätningar Författare Arne Carlsson, Mohammad-Reza Yahya FoU-enhet Trafik- och transportanalys Projektnummer 40382

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS

Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS Trafikverket Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS Validering av 2016-04-01 modellen Malmö Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS Validering av 2016-04-01 modellen Datum Uppdragsnummer

Läs mer

Rapport: Räkning av fotgängare, cyklister och fordon

Rapport: Räkning av fotgängare, cyklister och fordon Rapprt: Räkning av ftgängare, cyklister ch frdn Markveien, Osl Amritpal Singh amrit@viscand.cm 2016-03-10 VISCANDOs affärsidé är att hjälpa trafikansvariga att fatta bättre beslut angående kapacitet, framkmlighet

Läs mer

Samband mellan hastighet och olyckor. Basfakta.

Samband mellan hastighet och olyckor. Basfakta. Dokument 2 Gunnar Carlsson 1998-4-28 NTF-kansliet Rev 23-9-5 Samband mellan hastighet och olyckor. Basfakta. Hastighetens betydelse för olycksrisken och olyckornas konsekvenser har visats i en stor mängd

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET. Trafikregistreringar på Hornsgatan, Sveavägen och S:t Eriksgatan

MILJÖFÖRVALTNINGEN GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET. Trafikregistreringar på Hornsgatan, Sveavägen och S:t Eriksgatan MILJÖFÖRVALTNINGEN GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Trafikregistreringar på Hornsgatan, Sveavägen och S:t Eriksgatan 199-96. Stockholms luft- och bulleranalys Stockholm januari 1997 Trafikregistreringar på

Läs mer

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska

Läs mer

Typvärde. Mest frekventa värdet Används framförallt vid nominalskala Ex: typvärdet. Kemi 250. Ekon 570. Psyk 120. Mate 195.

Typvärde. Mest frekventa värdet Används framförallt vid nominalskala Ex: typvärdet. Kemi 250. Ekon 570. Psyk 120. Mate 195. Lägesmått Det kan ibland räcka med ett lägesmått för att beskriva datamaterial Lägesmåttet kan vara bra att använda då olika datamaterial skall jämföras Vilket lägesmått som skall användas: Typvärde Median

Läs mer

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Månad: Januari Projekt 2007- Skåne OLYCKA 1 Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Datum: 2007-01-03 Riksväg 21, ca 1 km från Lommarpskorset Hässleholm Hastighetsbegränsning: 90 km/tim Förare, framsätespassagerare

Läs mer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer Innehåll 1 2 Diskreta observationer Kontinuerliga observationer 3 Centralmått Spridningsmått Innehåll 1 2 Diskreta observationer Kontinuerliga observationer 3 Centralmått Spridningsmått Vad är statistik?

Läs mer

Kvalitetsbeskrivning av besiktningsdata från AB Svensk Bilprovning PERSONBILAR

Kvalitetsbeskrivning av besiktningsdata från AB Svensk Bilprovning PERSONBILAR STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2003-09-09 Programmet för Transportstatistik Sara Tångdahl Kvalitetsbeskrivning av besiktningsdata från AB Svensk Bilprovning PERSONBILAR 1(29) 1 INLEDNING... 2 1.1 UPPDRAGET...

Läs mer

Dataproduktspecifikation Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på statliga bilvägar mätt med mobil utrustning

Dataproduktspecifikation Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på statliga bilvägar mätt med mobil utrustning [Skriv text] [Skriv text] [Skriv text] Dataproduktspecifikation Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på statliga bilvägar mätt med mobil utrustning Version 1.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

Bilaga 4.1 Uppskattning av antalet erforderliga provpunkter och analyser vid detaljundersökningen. Bakgrund. Metod. Konfidensintervallens utveckling

Bilaga 4.1 Uppskattning av antalet erforderliga provpunkter och analyser vid detaljundersökningen. Bakgrund. Metod. Konfidensintervallens utveckling 1 (17) Bilaga 4.1 Uppskattning av antalet erforderliga provpunkter och analyser vid detaljundersökningen Nedanstående material utgick från resultatet av förundersökningen och har legat till grund för dimensioneringen

Läs mer

Antal omkomna 2000-2014

Antal omkomna 2000-2014 Antal omkomna 2000-2014 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ökat fokus på oskyddade trafikanter! trafikanter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skyddade trafikanter

Läs mer

PM Åtg.plan - SAMKALK: K restidsvinster

PM Åtg.plan - SAMKALK: K restidsvinster Metod för beräkning av restidsvinst baserad på mätdata Vi utgår från den alternativa metod som Stenerik Ringqvist beskriver i memot: Metod för beräkning av restidsvinster m.m 2008-10-20. Metoden innebär

Läs mer

Ingenjörsmetodik IT & ME 2011 Föreläsning 11

Ingenjörsmetodik IT & ME 2011 Föreläsning 11 Ingenjörsmetodik IT & ME 011 Föreläsning 11 Sammansatt fel (Gauss regel) Felanalys och noggrannhetsanalys Mätvärden och mätfel Medelvärde, standardavvikelse och standardosäkerher (statistik) 1 Läsanvisningar

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Mindre köer och bättre flyt mellan Moraberg och Hallunda. E4/E20 Södertäljevägen rustas upp

Mindre köer och bättre flyt mellan Moraberg och Hallunda. E4/E20 Södertäljevägen rustas upp Mindre köer och bättre flyt mellan Moraberg och Hallunda E4/E20 Södertäljevägen rustas upp Relativt små insatser kan göra stor skillnad Man behöver inte alltid bygga nytt för att åstadkomma påtagliga förbättringar.

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN COOP FASTIGHETER AB PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Falun 2015-04-23 PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Datum 2015-04-23

Läs mer

Hållsta 6:1 Vibrationsutredning

Hållsta 6:1 Vibrationsutredning Vibrationsutredning 214-5-6 Vibrationsutredning 214-5-6 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Johanna Rosvall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Mindre buller 2008-2017

Mindre buller 2008-2017 Publikation 2007:47 Fördjupningsdokument miljö Mindre buller 2008-2017 Titel: Fördjupningsdokument miljö Mindre buller Publikation: 2007:47 Utgivningsdatum: 2007-05 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Kjell

Läs mer

STRADA rapport för 2012

STRADA rapport för 2012 STRADA rapport för 2012 All data är hämtad från STRADAs internetgränssnitt, källor till informationen är transportstyrelsens hemsida samt mailkonversation med Magnus Carlsson från transportstyrelsen. 1.

Läs mer

Luftutredning E6 Kållered. Rapport 2005:04

Luftutredning E6 Kållered. Rapport 2005:04 Luftutredning E6 Kållered Rapport 2005:04 Luftutredning E6 Kållered R 2005:04 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Metoder... 5 Beräkningar... 5 Osäkerhet i beräkningarna... 5 Scenarier... 5 Undersökningsområde...

Läs mer

2 Dataanalys och beskrivande statistik

2 Dataanalys och beskrivande statistik 2 Dataanalys och beskrivande statistik Vad är data, och vad är statistik? Data är en samling fakta ur vilken man kan erhålla information. Statistik är vetenskapen (vissa skulle kalla det konst) om att

Läs mer

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Uppföljning trafiknätsanalys Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager och 30-zoner Uppföljning av hastigheter i 30-zoner mätningen visade 40 km/tim trafikarbete

Läs mer

Efterstudie av trafikbuller vid kvarteret Örlen i Göteborg

Efterstudie av trafikbuller vid kvarteret Örlen i Göteborg Framnäsgatan Kv. Örlen tillbyggnad Mölndalsvägen Thorburnsgatan Garage 4 Bomgatan Kv. Östen Efterstudie av trafikbuller vid kvarteret Örlen i Göteborg Jens Forssén Andreas Gustafson Teknisk akustik CHALMERS

Läs mer

ATK Årsrapport 2015 Trafiksäkerhetskameror

ATK Årsrapport 2015 Trafiksäkerhetskameror ATK Årsrapport 2015 Trafiksäkerhetskameror Ett samarbete mellan Trafikverket och Polisen Titel: ATK Årsrapport 2015 Publikationsnummer: 2016:079 ISBN: 978-91-7467-967-0 Utgivningsdatum: Juni 2016 Utgivare:

Läs mer

Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Kollision i kurva

Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Kollision i kurva Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Kollision i kurva Sammanfattning av händelsen Trafikolycka mellan två personbilar. Vid räddningstjänstens framkomst var en person fastklämd och fick med

Läs mer

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Skyltfondsprojekt TRV 2013/13966 Eskilstuna kommun 2015 01 27 Förord Eskilstuna kommun framlade i sin ansökan till skyltfonden att de vill testa

Läs mer

Sociologi GR (A) Sociologisk Metod Examination #2 Peter Axelsson. N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Sociologi GR (A) Sociologisk Metod Examination #2 Peter Axelsson. N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Uppgift 1 Vikt Vikt är en variabel på kvotskalan. Det gör att vi kan räkna med aritmetiskt medelvärde (m) som centralmått (Djurefeldt, 2003:59). Medelvärdet är 35,85 kg. Det saknas värden för två observationer,

Läs mer

STRADA Värmland 2007 2012

STRADA Värmland 2007 2012 Personskador i trafiken STRADA Värmland 2007 2012 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland 2 Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 4 Notera Exempel på användning av STRADA-data

Läs mer

Vallgatan - uppföljning 1 Vallgatan Uppföljande studie Rapport nr 4:2002 Trafikkontoret 2 Vallgatan - uppföljning Vallgatan - uppföljning 3 Förord SWECO VBB har på uppdrag av Trafikkontoret gjort en uppföljande

Läs mer