Bilpool för tjänstebilar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilpool för tjänstebilar"

Transkript

1 1(5) Kommunstyrelsen Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade av kommunfullmäktige. Möjlighet finns att införa en bilpool för kommunens tjänstebilar för att nyttja fordon mer optimalt och säkerställa efterlevnad av miljökrav. De tre förvaltningarna placerade i Mörby Centrum, Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Socialkontoret och Tekniska kontoret hanterar för nuvarande tjänstefordon inom respektive förvaltning. Bilansvariga på förvaltningarna är övervägande tjänstemän som har andra ordinarie arbetsuppgifter. Ett fåtal fordon är specialanpassade för en viss verksamhet, övriga kan med fördel samnyttjas. Förvaltningarna i Mörby Centrum föreslås påbörja införandet av en miljöbilspool för att sköta bilar som används i tjänsten. Fördelarna för förvaltningarna av samnyttjande av bilar är att; tillgängligheten ökar, handhavande och service av bilarna överlåts, bilpoolsbilar klarar gällande miljöbilsdefinition, tydligare kontroll på bilar och kostnader samt möjlighet till efterlevnad av kommunens miljöprogram. Den stora fördelen är möjlighet finns att boende och företagare i Danderyd kan få använda bilpoolsbilar kvällar och helger. Tillgången till bilpool för privatpersoner och företag minskar behovet av egen bil och parkering, dessutom minskar trafik- och miljöpåverkan med färre bilar. s förslag till beslut Kommunstyrelsen beslut 1. Modernisering av hanteringen av kommunens tjänstebilar ska påbörjas genom ett successivt införande av bilpool med miljöbilar, som även privatpersoner kan nyttja utanför kontorstid. 2. Införandet ska påbörjas genom att en gemensam miljöbilspool skapas för miljö- och stadsbyggnadskontoret, socialkontoret och tekniska kontoret. Bakgrund Som ett led i miljöarbetet har förslag framförts att överlåta hanteringen av tjänstebilarna vid förvaltningarna i Mörby Centrum (Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Socialkontoret och Tekniska kontoret) till en bilpoolsleverantör. En extern leverantör av bilpoolstjänster innebär att privatpersoner, företagare och anställda kan få tillträde till fordon utanför den tid kommunen avtalar, exempelvis utanför kontorstid.

2 2(5) s utredning Bilpool En bilpool innebär att flera personer samnyttjar ett antal bilar och delar på kostnaderna. En bilpool kan vara kooperativ där alla hjälps åt att sköta bilarna, eller vara en tjänst som köps av ett företag som då hanterar bilarna. Bokning av bilpoolsbilar görs vanligtvis via internet eller mobiltelefon. Bilarna låses upp med smartcard, bricka, körkort eller telefon och körningar hamnar automatiskt på månadsfaktura. I Sverige finns cirka medlemmar i bilpooler. Bilpooler minskar beroendet av egen bil och ökar möjligheterna för mer gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kunder i bilpool minskar sitt bilåkande och åker betydligt mer med kollektivtrafik, cykel, taxi och hyrbil än genomsnittet i befolkningen. I snitt reducerar bilpooler utsläppen av växthusgaser genom att användarna minskar sin bilanvändning (i genomsnitt med 1/3). Dessutom har de bilar som används i bilpoolerna oftast lägre utsläpp än de bilar som de ersätter vilket bidrar till ytterligare utsläppsreduktion. Kommunens ägda eller leasade fordon får inte nyttjas av anställda för privata resor på kvällar, helger och under semestern. De får inte heller hyras ut för användning av företag eller privatpersoner av konkurrenslagstiftningsskäl. Kommunen kan däremot upphandla en komplett bilpoolstjänst av en extern leverantör, en så kallad extern bilpool. Leverantören ansvarar för all administration, bokning, kundtjänst dygnet runt, service, reparationer, tvätt, besiktning och hantering av fordon. Den stora fördelen med en extern bilpool är att den kan öppnas för andra användare. Detta innebär att bilarna exempelvis kan vara låsta för kommunens tjänstemän vardagar kl och öppen för användande av privatpersoner och företag kvällar och helger. För privatpersoner och företag är bilpool ett enkelt och billigt sätt att få tillgång till bil när man behöver det, utan att behöva köpa, leasa eller hyra. Med en extern bilpool får man högre synliga kostnader än om kommunen själv hanterar fordonen så som sker idag, de osynliga kostnaderna består i nedlagd tid för tjänstemän som sköter bilar och administration. Nuläge I kommunens miljöprogram framgår det att Danderyds kommun ska arbeta för att sänka nivåerna av luftföroreningar och växthusgaser samt att kommunanställda ska eftersträva att välja miljövänliga transportmedel inom tjänsten (KF , 29). Det finns även beslut att Danderyd ska välja goda varor och tjänster, vilket är förtydligat i att upphandlade varor och tjänster ska följa Miljöstyrningsrådets avancerade krav där det är tillämpligt (KF , 5). I nuläget uppfyller endast Tekniska kontorets leasade elbil Miljöstyrningsrådets avancerade krav.

3 Kommunen äger eller leasar 28 bilar och lätta lastbilar. År 2013 kördes fordonen sammanlagt cirka km, vilket är en ökning med 25 % sedan år Bränsleanvändningen har ökat över samma period, där bensin är det dominerade drivmedlet År 2013 var förbrukningen 18,59 kubikmeter vilket är en ökning med 31 % sedan år Under samma period minskade dieselanvändningen med 5 % till 6,11 kubikmeter år Användningen av det förnyelsebara drivmedlet etanol upphörde helt år 2013 från att ha varit 1,52 kubikmeter år Produktionskontoret förfogar över 16 bilar och står för cirka 79 % av kommunens bilanvändning, i kilometer år Hemtjänsten nyttjar flertalet av dessa bilar där användningen mestadels följer planerade rutter från ca kl till kl Nytt leasingavtal tecknades hösten 2013 för hemtjänstens fordon och löper på tre år. Kultur- och fritidskontoret förfogar över specialanpassade arbetsfordon för verksamheten i form av lätta lastbilar, traktorer, skotrar, ismaskiner och gräsklippare. Dessa lämpar sig inte för samnyttjande över verksamhetsgränser. Vaktmästeriet och IT-avdelningen leasar ett fordon var för respektive verksamhet. De tre förvaltningarna placerade i Mörby Centrum, Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Socialkontoret och Tekniska kontoret hanterar tjänstefordon inom respektive förvaltning. Förvaltningarna bokar sina egna bilar vilket leder till att bilarna i Mörby Centrum inte nyttjas optimalt. Bilansvariga är övervägande tjänstemän som har andra ordinarie arbetsuppgifter. Kart- och mätavdelningens fordon är specialanpassat, övriga kan med fördel samnyttjas. För nuvarande nyttjas åtta bilar plus ett mätfordon av förvaltningarna i Mörby Centrum. Av dessa är två ägda och resterande leasade. Leasingavtalen har löpt ut eller kommer att löpa ut under år 2014 för sex av bilarna, ett avtal löper sedan ut under år 2015 och ett under år Bilarna är parkerade i Mörby Centrums garage förutom två bilar som är parkerad vid garage vid Svärdvägen och ett fordon som har parkering utomhus på Golfvägen. Genomsnittlig körsträcka per bil för de tre förvaltningarna ligger på cirka 4750 km (år 2013). Genomsnittligt så bokas bilarna ca 25 % av arbetstiden (mätperiod september 2013). Elektroniska körjournaler finns endast på de bilar Tekniska kontoret ansvarar för, resterande kontor har manuella körjournaler som fylls i av förare. Sammanfattningsvis är de tre förvaltningarna placerade i Mörby Centrum mest lämpade för ett pilotprojekt med införande av extern bilpool. Detta eftersom endast ett fåtal fordon förfogas per förvaltning och det finns effektiviseringspotential vid samnyttjande. Dessutom står merparten av bilarna parkerade efter kontorstid, vilket möjliggör användning av bilpool för privatpersoner kvällstid och helger. 3(5)

4 Konsekvensbeskrivning av införande av extern bilpool för kontoren i Mörby Centrum 4(5) Om kontoren fortsätter att hantera sina egna fordon som i nuläget är fördelarna att det är enkelt och att personalen är vana vid systemet. En viss trygghet finns även i att det är våra bilar som man känner igen. Det är dock inte optimalt att låta bilarna skötas av tjänstemän som har viktigare uppgifter för kommunens räkning. Ett fåtal bilar per förvaltning innebär i många fall att fler bilar finns än det faktiska behovet, detta för att kunna hantera de tillfällen då behovet är som störst. Det är möjligt att upphandla miljöbilar för en enskild förvaltning men det är bättre ur miljösynpunkt att införa en gemensam bilpool där samtliga bilar är miljöbilar. Med en bilpool kan antalet fordon minskas och ändå kan antalet tillgängliga bilar för personalen öka. Med en extern bilpool där även företag, privatpersoner och anställda kan nyttja bilpoolen utanför kontorstid blir miljöeffekten ännu bättre då dessa användare inte behöver ha egna fordon. Enligt Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) så ersätter en bilpoolsbil i snitt fem bilar. Om förvaltningarna har kvar nuvarande hantering av fordon så behöver majoriteten av tjänstebilarna bytas ut i samband med att leasingavtal löper ut eftersom de inte uppfyller kommunens uppställda miljökrav vid upphandling. Detta innebär ökade framtida kostnader för inköp eller leasing av bilar som klarar Miljöstyrningsrådets avancerade krav. Införande av en extern bilpool innebär att Danderyds kommun kan föregå med gott exempel genom att använda fordon med minimal miljöpåverkan som även kan nyttjas av Danderydsborna. Vid införande av en extern bilpool flyttas hanteringen av bilar över från tjänstemän till bilpoolsföretaget som har full service. Vid förändringar av befintliga rutiner och byte av fordon kan viss osäkerhet finnas hos personalen, även nya bokningsrutiner och ett eventuellt behov att planera tjänsteresor på ett annorlunda sätt än tidigare kan ge osäkerhet. Oavsett om bilarna fortsätter att hanteras som i nuläget eller en bilpool införs så kommer kostnaderna att öka framöver om beslutade miljökrav på fordon ska följas. Därmed kommer kostnaderna för en bilpool vara högre än i nuläget. Detta beror på att krav ställs att fordon ska klara Miljöstyrningsrådets avancerade krav, hanteringen och service av fordon flyttas och nuvarande dolda kostnader synliggörs.

5 5(5) Fördelar Danderydsbor och företag kan använda bilar. Varumärket Danderyd stärks = föredöme. Bättre tillgång till tjänstebilar för personal. Anställda kan hyra bilar privat. Full service av bilar av extern aktör. Fordon klarar beslutade miljökrav. Luftkvalitet förbättras och buller minskar. Antal fordon anpassas efter behov. Tydlig och exakt uppföljning. Nackdelar Initial osäkerhet hos personal för nytt bokningssystem. Personal kan behöva planera resor bättre. Nya bilar ger initial osäkerhet. Kostnader kan bli högre än nuläge. s förslag föreslår att hanteringen av kommunens tjänstebilar moderniseras och samordnas genom ett successivt införande av bilpool med miljöbilar, som även privatpersoner kan nyttja utanför kontorstid. Som ett första steg föreslås att miljö- och stadsbyggnadskontoret, socialkontoret och tekniska kontoret ska påbörja införandet av en gemensam miljöbilspool för förvaltningarnas tjänsteresor, som kan nyttjas av privatpersoner utanför kontorstid. Åsa Heribertson Kommundirektör Miljösamordnare Exp: Samtliga nämnder

Rätt fordon som sköts på rätt sätt

Rätt fordon som sköts på rätt sätt Rätt fordon som sköts på rätt sätt Svenska kommuner hanterar många fordon. I detta avsnitt beskrivs hur kommuner kan få bättre kontroll på sina bilar. Grunden i god fordonsekonomi handlar om följande:

Läs mer

Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen

Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen Bilaga KS 2012/7/1 1 (2) 2011-12-15 MISSIV KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Kommunstyrelsen MISSIV Införande av bilpool En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag till införande

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos miljöpris 3 lunds kommuns fastighets ab (lkf) lund vill dra sitt strå till miljöstacken 4 ab sigtunahem

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 6 gröna bilar av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Juni 2011 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr.

Läs mer

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden Foto: Bibbi Molander Förstudie Samordnade transporter på landsbygden 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och målgrupp 4. Projektets mål 5. Genomförandeplan och tidsplan 6. Spriding

Läs mer

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 4 gröna bilar av 10 möjliga (40 poäng av 100) Rapport baserad på Gröna Bilisters Kommunranking 2012 September 2012 Gröna Bilister Tfn 018-320

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

Intelligenta transporter

Intelligenta transporter Intelligenta transporter Falköping Version 1.0 Göteborg 2005-08-10 Christoffer Widegren CW Logistikutveckling Sammanfattning Projektet drivs för att effektivisera och samordna transporterna inom offentliga

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Initiering av fler bilpooler i hela Skåne

Initiering av fler bilpooler i hela Skåne Initiering av fler bilpooler i hela Skåne Slutrapport från projekt SA 80B 2003:20317 och 2004:20728 hos Vägverket samt projekt nr 381 hos Region Skåne Anna-Maj Hermansson Wandt Jan 2006 Gröna Bilister

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Bilaga 4 (Energiplanen 2011-13) Energieffektiviseringsstrategi För Alingsås kommuns interna verksamheter Med tillhörande sammanställning av remissvar Sammanfattning Alingsås kommuns energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor Dokumentation från konferensen - en konferens om att optimera tjänsteresor för bättre ekonomi och miljö Helsingborg 3 april 2008 Dokumentation från konferensen Effektivare Tjänsteresor den 3 april. Seminariet

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG

DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG Det gröna kontoret Vi var först med att erbjuda våra kunder gröna hyresavtal. De har blivit en succé och efterfrågas i stor omfattning. Men vi nöjer

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer