Företagsamheten 2014 Gotlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsamheten 2014 Gotlands län"

Transkript

1 Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka

2 s län 2 Innehåll 1. Inledning Sammanfattning s län Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling Företagsamhetens tillväxt... 7 Företagsamma unga... 7 Kvinnors företagsamhet... 8 Långsiktig tillväxt Nyföretagsamheten Kvinnors nyföretagsamhet Historisk utveckling Inflyttning av företagsamma personer Avslutning av företagsamheten Utflyttning av företagsamma personer... 13

3 s län 3 1. Inledning Om undersökningen En gång om året gör en mätning av den svenska företagsamheten. Statistiken hämtas vid årsskiftet av det aktuella året. Syftet är att studera om antalet företagsamma personer - det vill säga de som ansvarar för ett företags utveckling ökar eller minskar, och i så fall i vilken takt förändringen sker. Uppgifterna hämtas från UC AB och sammanställs av Kreicbergs Utredning & Opinion AB. Att mäta graden av företagande och nyföretagande på regional och lokal nivå är ofta problematiskt. Vid mätning av antal registrerade och nyregistrerade företag kan en företagare räknas flera gånger om hon eller han står som ägare till fler än ett bolag. Det gör att graden av företagande överskattas. När det gäller nyföretagande är det ombildningarna som är problematiska. Om en enskild firma ombildas till ett aktiebolag kan det noteras som ett nytt företag även om det är samma person som driver företaget trots att det i det här fallet inte tillkommit någon ny företagare. Det finns andra metoder som att använda sig av samkörning av olika register för att identifiera företagare. De undersökningarna har nackdelen att de tar lång tid att sammanställa och aktualiteten i statistiken blir lidande. Den här undersökningen mäter företagsamma människor inte registrerade företag. Därför kan vi presentera om vi har fått fler företagsamma människor under Det förfarandet gör att vi undviker dubbelräkningar, samtidigt som statistiken håller en hög aktualitet. Vem är företagsam? Den som har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag räknas som företagsam. Alla som uppfyller något av dessa kriterier räknas som företagsamma i den här mätningen 1. Personerna räknas bara en gång oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag. Av den anledningen finns det alltså fler registrerade företag än det finns företagsamma människor. Företagsamheten är en totalundersökning. Därför kan den användas för att jämföra företagsamheten mellan olika kommuner över tiden. Utifrån inhämtade data kan vi även följa hur många nya personer som engagerar sig i företagande (nyföretagsamma) och hur många som lämnar företagandet (avslutare). De data som har använts till den här rapporten inhämtades under januari 2014 och avser företagsamheten för år På Svenskt Näringslivs webbplats finns rapporter för Sveriges samtliga 21 län att ladda ned. Vi mäter på två sätt Det är värt att poängtera att förändringen av företagsamheten i rapporterna mäts på två olika sätt. Dels mäts den procentuella förändringen i antalet företagsamma, dels mäts hur andelen företagsamma av befolkningen har utvecklats. Dessa förändringar kan gå åt olika håll. Även om antalet företagsamma ökar (vilket de gör i samtliga län i årets mätning) så kan företagsamheten som andel av befolkningen ändå minska eller vara oförändrad. Det inträffar när befolkningen ökar i snabbare eller i samma takt som företagsamheten gör. Utvecklingen kan också variera mellan olika län och kommuner. 1 På finns en utförlig metodbeskrivning.

4 s län 4 2. Sammanfattning s län Fortsatt Sveriges mest företagsamma region.. Sammantaget är cirka personer företagsamma på, vilket motsvarar 16,2 procent av befolkningen (16-74 år). är fortsatt Sveriges mest företagsamma region...men tillväxten är svag 2013 ökade antalet företagsamma personer på högst marginellt. Tillväxttakten under året skrivs till låga 0,2 procent, vilket är den näst svagaste tillväxten i hela riket. Det är således långt kvar till toppnoteringen år 2007 då den regionala företagsamheten växte med 3,9 procent ökade antalet företagsamma kvinnor på mycket måttligt, med knappt 10 personer, och uppgår nu till ungefär Tillväxttakten skrivs till mycket låga 0,4 procent. Inget annat län i riket har haft en svagare utveckling av kvinnors företagsamhet. Även nyföretagsamheten minskar Under år 2013 valde cirka 440 nya personer att bli företagsamma på. Detta är marginellt färre än under förra året då nyföretagsamheten uppgick till ungefär 460 personer. Nyföretagsamheten i länet minskar alltså i relation till befolkningen i arbetsför ålder. Att tillväxten av företagsamheten mattats av under året beror dels på att nyföretagsamheten minskat, dels på att avsluten ökat. I s län ökade antalet avslutare från 440 till 452 under det senaste året.

5 s län 5 3. Företagsamheten Vid årsskiftet 2013/14 fanns aktivt företagsamma människor på, vilket motsvarar 16,2 procent av befolkningen (16-74 år). Andelen företagsamma har således ökat med 0,1 procentenheter sedan förra mätningen. s befäster därmed sin plats som rikets mest företagsamma region. I riket som helhet finns det personer som är aktivt företagsamma. Sammantaget ansvarar således 12,1 procent av svenskarna i arbetsför ålder för någon typ av företag, även det är en knapp uppgång jämfört med föregående mätning. Diagram 1. Andel företagsamma människor av befolkningen (16-74 år) % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 16,2% 12,1% Företagsamma unga Yngre individer ansvarar för företag i en klart lägre utsträckning av förklarliga skäl. Men ett tidigt inträde i företagandet ger värdefull erfarenhet för individerna som kan användas för framtida företagssatsningar. Vid årsskiftet fanns 769 unga företagsamma personer på och sammantaget ansvarar 6,3 procent av länets ungdomar för någon typ av företag, vilket är en oförändrad andel jämfört med för ett år sedan. I riket ansvarar 5,6 procent av den unga befolkningen för ett företag. tillhör fortsatt ett av landets starkaste fästen när det gäller ung företagsamhet. Kvinnors företagsamhet Att kvinnor deltar i företagandet i en högre utsträckning är en nödvändighet för att Sveriges företagande ska nå en europeisk nivå. Av s företagsamma människor är knappt kvinnor. I likhet med samtliga Sveriges län är kvinnors företagsamhet klart lägre än mäns. Av s kvinnor i arbetsför ålder ansvarar trots allt hela 9,4 procent för ett företag. Det är en ökning med 0,1 procentenheter sedan föregående mätning. Kvinnors företagsamhet växer således alltjämt snabbare än länets kvinnliga befolkning. I likhet med s generella företagsamhet och unga företagsamhet är alltså även kvinnors företagsamhet en av Sveriges mest frekventa.

6 s län 6 Diagram 2. Kvinnors företagsamhet i andel av kvinnor i arbetsför ålder (16-74 år) % 10% 9,4% 8% 7,3% 6% 4% 2% 0% Historisk utveckling Under den senaste tioårsperioden har företagsamheten på stadigt ökat i relation till befolkningen i arbetsför ålder. För tio år sedan låg andelen företagsamma på 13,5 procent jämfört med årets notering på 16,2 procent. ets notering är samtidigt den högsta som hittills uppmätts på ön. Relativt sett är ökningen över tioårsperioden störst för kvinnors företagsamhet, från 6,9 till 9,4 procent, även det är en toppnotering för länet. Den unga företagsamheten har vuxit något långsammare i relation till befolkningen under motsvarande tidsperiod, från 5,1 till 6,3 procent. Diagram 3. Utveckling av andel företagsamma personer i andel av befolkningen % 16% 16,2% 14% 13,5% 12% 10% 8% 6% 6,9% 9,4% 6,3% Total Kvinnor Unga 4% 5,1% 2% 0%

7 s län 7 4. Företagsamhetens tillväxt Under år 2013 ökade företagsamheten på högst marginellt. Tillväxttakten skrivs endast till 0,2 procent, vilket är näst svagast i hela riket. Det är en betydande nedväxling jämfört med förra året, och en bra bit från toppnoteringen i länet som uppmättes år 2007 då den regionala företagsamheten växte med 3,9 procent. Förändringstakten i länets företagsamhet ligger mer eller mindre oförändrad jämfört med tidigare år. Under det senaste året har 440 nya individer tillkommit som företagsamma medan 452 har lämnat företagsamheten. Men uppvisar fortsatt ett flyttöverskott av företagsamma individer. Diagram 4. Tillväxt av antal företagsamma människor ,5% 2,0% 1,5% 1,4% 1,0% 0,5% 0,0% 0,2% Företagsamma unga Antalet yngre företagsamma människor på har under året minskat med 15 personer, vilket motsvarar en negativ tillväxttakt på 1,9 procent. Det är andra mätningen i följd som uppvisar en tillbakagång av unga företagsamma personer. Inget annat län i riket har en svagare tillväxt när det gäller den unga företagsamheten. I riket som helhet ökade antalet unga företagsamma personer med 1,0 procent.

8 s län 8 Diagram 5. Tillväxt av företagsamma unga ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% 1,0% -1,9% Kvinnors företagsamhet Antalet företagsamma kvinnor i länet har också vuxit högst marginellt, med 8 personer, vilket motsvarar en tillväxttakt på 0,4 procent. Även i denna kategori har alltså Sveriges svagaste tillväxt. I riket som helhet har det tillkommit cirka kvinnor i företagsamheten under det senaste året, vilket motsvarar en tillväxttakt på 2,2 procent. Diagram 6. Tillväxt av kvinnors företagsamhet ,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2,2% 0,4%

9 s län 9 Långsiktig tillväxt Två grupper är särskilt viktiga för att Sveriges företagsamhet ska utvecklas i en positiv riktning: ungdomar och kvinnor. För ungdomar är ett tidigt inträde i företagandet en viktig erfarenhet. Ungdomar går ut och in i företagandet i en snabbare takt, men erfarenheten av företagandet i yngre år är viktig för en framtida, mer långvarig satsning på företagandet. Den andra gruppen är kvinnorna vars delaktighet i företagandet är klart lägre i Sverige än i stora delar av övriga Europa. För att företagandet i Sverige någon gång ska nå europeiska nivåer är det helt nödvändigt att kvinnor blir mer involverade i företagsamheten. s företagsamhetsundersökning har tillgång till lokala och regionala data som sträcker sig från 2000-talets början. Det gör att vi kan utläsa hur dessa bägge gruppers långsiktiga tillväxt har utvecklats. Vi kan dessutom sätta den i relation till riksgenomsnittet samt den totala företagsamheten. Den totala företagsamheten på har ökat med 24 procent under den senaste tioårsperioden, vilket är marginellt högre än rikets tillväxt under samma period. Kvinnors företagsamhet har vuxit betydligt snabbare än den generella företagsamheten under motsvarande tidsperiod på såväl som i. s tillväxttakt är även här knappt högre än i landet som helhet. Sedan år 2003 har kvinnors företagsamhet vuxit med 40 procent på, jämfört med 39 procent i riket. Den unga företagsamheten har vuxit långsammare än den generella företagsamheten på. Antalet unga företagsamma personer i länet har ökat med 21 procent under den senaste tioårsperioden. Det är en något lägre tillväxt än vad som uppmätts för riket som helhet (23 procent). Diagram 7. Tillväxt per grupp % 39% 40% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 23% 24% 23% 21% 10% 5% 0% Totalt Kvinnor Ungdomar

10 s län Nyföretagsamheten Med nyföretagsamma avses de personer som blivit företagsamma under det senaste året i en region. Vi skiljer här på genuint nyföretagsamma personer och inflyttade företagsamma människor. Genuint nyföretagsamma personer är sådana som inte ansvarade för någon typ av företag under förra året, men som någon gång under innevarande år blev det. Inflyttade företagsamma människor är personer som var ansvariga för ett företag under förra året, men som under innevarande år flyttat till en annan kommun. På länsnivå redovisas enbart de genuint nyföretagsamma. 2 Under år 2013 valde 440 nya individer att börja ansvara för ett företag på. Det är något färre än under förra året då nyföretagsamheten uppgick till 459 personer. Nyföretagsamheten i länet minskar alltså i relation till befolkningen i arbetsför ålder. Sammantaget valde 10,3 personer i länet att bli företagsamma per 1000 invånare. Motsvarande notering vid den förra företagsamhetsundersökningen uppgick till 10,7 per 1000 invånare. Den svagare nyföretagsamheten under året går igen i majoriteten av Sveriges län. Diagram 8. Antal nyföretagsamma per 1000 invånare i arbetsför ålder (16-74 år) ,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 10,9 10,3 Kvinnors nyföretagsamhet Som vi tidigare nämnde är det låga företagandet i Sverige bland annat en funktion av att kvinnor inte deltar i företagsamheten i lika hög utsträckning som män. En nödvändig förutsättning för ett högre deltagande i företagandet är nyföretagsamheten. En högre nyföretagsamhet ger givetvis större möjligheter till en långsiktig högre tillväxt av kvinnors företagsamhet. På valde 170 kvinnor att bli ansvariga för ett företag under det senaste året. I förhållande till den kvinnliga befolkningen i arbetsför ålder betyder det 8,1 nyföretagsamma kvinnor per 1000 invånare. Även kvinnors nyföretagsamhet går alltså tillbaka jämfört med förra året då antalet uppgick till 8,5 per 1000 invånare. Diagram 9. Antal nyföretagsamma kvinnor per 1000 invånare i arbetsför ålder (16-74 år) Orsaken är att om det sker flyttningar mellan kommuner i samma län skulle länets nyföretagsamhet kraftigt överskattas om dessa personer inkluderades.

11 s län 11 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 8,4 8,1 Historisk utveckling Nyföretagsamheten på har ökat relativt kraftigt under det senaste decenniet. Frekvensen på nyföretagsamheten år 2003 låg på 9,9 personer per 1000 invånare i arbetsför ålder. Men årets notering på 10,3 är ändå klart lägre än toppnoteringen 12,6 som sattes år I relation till befolkningen uppvisar personer under 35 år genomgående en högre frekvens i nyföretagsamheten än vad som uppmäts för såväl kvinnor som den totala nyföretagsamheten låg den unga nyföretagsamheten på 10,5 per 1000 invånare. Toppnoteringen uppmättes till 14,9 år Därefter gick den unga nyföretagsamheten tillbaka en hel del och befinner sig nu på 11,0. Kvinnors nyföretagsamhet ökade kraftigt fram till och med år Därefter har den fallit tillbaka och ligger nu nära den nivå som uppmättes för tio år sedan. Diagram 10. Utveckling av antal nyföretagsamma per 1000 invånare ,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 10,5 11,0 10,3 9,9 7, ,1 Total Kvinnor Unga

12 s län 12 Inflyttning av företagsamma personer Förutom att personer startar företag (genuin nyföretagsamhet) får kommunerna även ett tillskott av företagsamma personer via inflyttning från andra kommuner. Det är alltså personer som tar med sig sitt företagande till kommunen de flyttar till. Dessa nyföretagsamma kan utgöra en ganska stor del av kommunernas tillskott av företagsamma individer. I s fall har det under året flyttat in 136 företagsamma personer från andra kommuner. Det gör att det totala antalet nyföretagsamma personer på uppgår till 576 personer. Av dessa är alltså en knapp fjärdedel inflyttade. Tabell 1. Antal nyföretagsamma människor per 1000 personer Kommun Genuint nya Inflyttade Totalt nya Per 1000 inv Kvinnor Unga ,5 10,7 14,2

13 s län Avslutning av företagsamheten Som tidigare nämnts kännetecknas denna företagsamhetsmätning av en hög dynamik. Samtidigt som 440 personer blev genuint nyföretagsamma avslutade samtidigt 452 individer sitt företagsengagemang. Att tillväxten av företagsamheten mattats av under året beror dels på att nyföretagsamheten minskat, dels på att avsluten ökat. I s län ökade antalet avslutare med 12 personer under det senaste året. Utflyttning av företagsamma personer Men eftersom en kommun kan få ett tillskott av företagsamma personer genom inflyttning kan den givetvis även drabbas av att företagsamma personer flyttar ut från kommunen och fortsätter sitt företagande på annan ort. I s fall har det under året flyttat ut 109 företagsamma personer till andra kommuner. Det gör att det totala antalet som avslutat sin företagsamhet på uppgår till 561 personer. Av dessa har alltså en knapp femtedel flyttat ut från och fortsatt vara företagsamma på annat håll i landet. kan alltså visa upp ett flyttöverskott av företagsamma personer. Det är fler som flyttat in än som flyttat ut. Tabell 2. Antal avslutare per 1000 invånare Kommun Genuina avslutare Utflyttade Totalt avslut Per 1000 inv Kvinnor Unga ,2 10,3 9,9

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Möjlighetsföretagandet i Sverige

Möjlighetsföretagandet i Sverige Möjlighetsföretagandet i Sverige 2 Innehåll Inledning... 3 Att mäta nyföretagandet... 4 Varför startar folk företag?... 4 Skillnader i nyföretagandet... 7 Metod... 7 Det möjlighetsbaserade företagandet

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

INTEGRATIONS- MOTORN STOCKHOLM

INTEGRATIONS- MOTORN STOCKHOLM RAPPORT 2015:4 INTEGRATIONS- MOTORN STOCKHOLM STOCKHOLM DRIVER INTEGRATIONEN STOCKHOLM ÄR RIKETS INTEGRATIONS- MOTOR STOCKHOLMSREGIONEN VÄXER NÄST SNABBAST I EUROPA, MYCKET TACK VARE DEN ÖKADE INVANDRINGEN.

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 1 Arbetssökande 1 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner A2002:012 Regionernas tillstånd

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Så sparar svenskarna III

Så sparar svenskarna III Så sparar svenskarna III Institutet för Privatekonomi, oktober 2005 Erika Pahne Innehållsförteckning Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning: Förändringar på totalnivå jämfört med tidigare undersökningar

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Eftergymnasial utbildning i ett internationellt perspektiv en jämförelse baserad på Education at a Glance RAPPORT 2015:2 Rapport 2015:2

Läs mer

Studiestödet 2013. CSN, rapport 2014:2

Studiestödet 2013. CSN, rapport 2014:2 Studiestödet 213 CSN, rapport 214:2 Dnr 213 1 9623 Studiestödet 213 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Faktaunderlag... 9 1.3 Utveckling och förändring av CSN:s uppföljningssystem...

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

BILENS ROLL I DEN DAGLIGA RÖRLIGHETEN. Utveckling av bilinnehav och bilanvändning i Sverige mellan 1978 och 1994. 1

BILENS ROLL I DEN DAGLIGA RÖRLIGHETEN. Utveckling av bilinnehav och bilanvändning i Sverige mellan 1978 och 1994. 1 BILENS ROLL I DEN DAGLIGA RÖRLIGHETEN. Utveckling av bilinnehav och bilanvändning i Sverige mellan 1978 och 1994. 1 Lars-Gunnar Krantz och Bertil Vilhelmson Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Rapport 2012:19. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företagsfrämjande systemet i Stockholms län

Rapport 2012:19. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företagsfrämjande systemet i Stockholms län Rapport 2012:19 Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företagsfrämjande systemet i Stockholms län Rapport 2012:19 Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företagsfrämjande

Läs mer

Befolkning och bostadsbyggande i Stockholm prognos år 2030

Befolkning och bostadsbyggande i Stockholm prognos år 2030 ARBETSRAPPORT 2030:3 Strategiska avdelningen FEBRUARI 2004 Befolkning och bostadsbyggande i Stockholm prognos år 2030 2030 S T O C K H O L M Förord Med uppdrag från stadsbyggnadsnämnden har stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Tord Strannefors Hans Tydén Skribenter

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer