KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET"

Transkript

1 KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r

2 KUN GL ORLO GSMANNASÄLLSKAPET Meddeande Nr 3/1968 O rdinarie sammanträde i Karskrna den 19 februari 1968 (Utdrag ur prtk) Föredrag edamten Agernn utdrag ur sin årsberättese i vetenskapsgrenen fygväsende för år 1967 betitat "Bevingad sjömakt". Stckhm den 23 september HANS HALLERDT s ekreterare

3 KU NG OROGSMANNASÄSKAPET Meddeande Nr 4/1968 KUNG ORLOGSMAN NASÄLLSKAP ET Meddeande Nr 5/1968 Ordinarie sammanträde i Stckhm den12mars 1968 (Utdrag ur prtk) 1. Utsågs edamten Berin sm föredragande ch edamten Tre sm suppeant inm vetenskapsgrenen "Underhåstjänst ch förvatning. Häs- ch sjukvård med navamedicin" för år Föredrg edamten Nizen utdrag ur sin årsberättese i vetenskapsgrenen "Organisatin ch förvatning" för år 1967 betitat "Förvatningstjänst i regina nivå". 3. Taade edamten Danckwardt över ämnet "Försvarsutredningen; några synpunkter". Stckhm den 23 september HANS HALLERDT sekreterare Ordinarie sammanträde i Stckhm den 18 apri/1968 (Utdrag ur prtk) 1. Meddeade rdföranden att sedan nästföregående sammanträde edamöterna Einar W aern ch Oscar Linden avgått med döden. Ordföranden yste frid över deras minne. 2. Utsågs edamten Trnerhjem sm föredragande ch edamten Haerdt sm suppeant inm vetenskapsgrenen "Organisatin ch persna. Utbidning" för år Föredrg edamten Rydström utdrag ur sin årsberättese inm vetenskapsgrenen "Navigatin ch sjöfart" för år 1967 betitat "Aktuea sjöfartsfrågr". 4. Taade edamten Lundström över ämnet "Regaskeppet Wasas återuppbyggnad". Efter sammanträdet föjde demnstratin av skeppet Wasa ch dess träskupturer under edning av edamten Lundström. Stckhm den 23 september HANS HALLERDT sekreterare

4 C BORGENST AM "Skeppsfasf" eer "utbytbart " verkstaden är den i samma skick sm en ny mtr. At utan att varken piten, trafikedaren eer passageraren ägnar mer än en fyktig tanke åt a den maskinteknik sm är förbrgad i dess inre. r , ne J samband med en s k driftknferens anrdnad av marinförvatningens verkstadsbyrå hö dess chef marindirektör CURT BORGENSTAM ett föredrag berrande manna underhåsprbem 1 v ad avser mate- j beredskap ch dnftsakerhet. avvaktan på en mera faetabetnad art1ke 1 ämnet angre fram, beyser författaren här prbemen i kåseri/rm. - Fygpanet verkar nästan stiastående i rymden. Endast mtrburet ch de ätta vibratinerna skvarar m att vi är på väg med gd fart. Genm fönstret skymtar en av mtrerna, sm gav åtskiiga tusentas hästkrafter när vi startade. En mä;1gd raffinerade maskindear, hpkmpnerade ti ett paket sm väger cirka två tn, eer ca ett havt kg per hästkraft. Hur många bitar är det? Gissningsvis ett par tusen, sm vi rv ar runt ch fungerar timma efter timma. Maskineriet övervakas av en pit sm iband kastar en bick på sina instrument, men sm knappast har sett ett kuager eer en hysnycke på nära hå. Och at frtsätter att fungera i 2000 drifttimmar mean översynerna utan annan tisyn än instrumentkntr ch rengöring av fiter. Armbandsuret visar Innanför betten finns eva små kugghju agrade i rubiner, ett baanshju sm svänger exakt 300 gånger i minuten, regerat av en spirafjäder, tunn sm ett hårstrå. Hea denna inveckade ch fina mekanism fungerar med str exakthet i år efter år utan att ägaren ägnar en tanke åt antaet eer funktinen hs dess finmekaniska dear. Vi andar på fygpatsen. På andra sidan igger ;ungaren där en mtr under ppet av en förmiddag kan bytas mt en ny eer nyrenverad. I verkstaden tas mtrn isär ch inspek:eras, dess sitna dear bytas, varpå den hpmnteras ch prvas. När den ämnar "Vi kan inget va, men vi siktar på att vara kara för prvtur m fjrtn dagar, m inget förutsett inträffar!" Det var beskedet sm fartygschefen fick på knferensen. Kring brdet satt en verkstadsdirektör, en verkstadsingenjör, en fartygschef, två marindirektörer, en verkmästare ch en förvatare i en dryg timme ch diskuterade "faet". I fartygets maskinrum std uppbördsmaskinisten, en ingenjör ch en förman böjda över en ritning. Samtidigt svävade en fartygschef ch en fttijchef med tihörande staber i kunnighet m nästa avgångstid. De tvåhundrafemti besättningsmännen visste inte m ch hur övningsprgrammet skue ändras eer hur många kväar de kunde panera hs famijen eer på stadens förustesestäen. På maskinrumsdurken åg en svarvad gjutjärnspjäs, sm en gång varit en så kaad "startsid". Det var den sm var "faet", ch s m std i centrum för aas intressen. Därför att den råkade vara sprucken! Och därför att det naturigtvis inte fanns en ti ikadan! Varken på varvet eer hs mtrtiverkaren, sm hade ttt svagt minne av att ha gjrt startsiden för ett par decennier sedan. Den ycksaiga järnbiten satt på en skeppsdiese av så kaad "rbust" typ. Hundrati tn bastant gjutjärn. Effekt 3000 hk. En vikt av 37 kg/hk brde ge garanti för driftsäkerheten, m det nu inte var så att järnet satt på fe stäen! Kring denna rbusta mtr fanns draperat ett rmb av handbckade kpparrör med ventier sm måste stå rätt, e-drivna jech vattenpumpar ch separatrer. De tretusen hästarna med tibehör vårdades av två maskinister, tre högbåtsmän ch ytterigare ca 15 man maskinpersna med hytter ch mässar, persnaprbem ch sciaa inrättningar, viket at ska inrymmas inm det fytande samhäe sm ett större fartyg utgör. För att hindra atför tråkiga maörer, sm nu det här med startsiden, görs regebundet s k "kvdragningar" ungefär varje 2000:e drifttimme. Då säpas några tn av maskinens ädare dear ut med 545

5 hjäp av tajr ch bck, mycken möda ch trätr m utebiven permissin m m. I dåig beysning, i ett trångt maskinrum ch med en persna sm skiftas två gånger m året, görs en rengöring ch en inspektin (med de primitiva instrument sm finns tigängiga) varpå det hea sätts ihp igen. skue några tekniska prbem eer frågr uppstå vid en sådan översyn mbrd, så bir fartyget iggande tis de rätta vise männen har uppspårats, samats ch fattat sitt besut under hård press ch tidsnöd. Ofta bir besutet ungefär detta: "Det går ng ett tag ti; vi har inte tid att reparera det nu, ch förresten har vi i aa fa inte de reservdear sm behövs!" Och så åtskijs man med mer eer mindre gtt samvete, den ene stt över att ha tjänat in en reparatinskstnad åt stat ch skattebetaare, den andre med förhppningen att han ska fått en annan kmmendering när fuskreparatinen definitivt ger upp. Men en ch annan kanske har en dunke känsa av att den s k "rbusta" maskintekniken i sjäva verket är en tämigen spröd kuiss sm inte riktigt mtsvarar ett fartygs krav på gångberedskap ch driftsäkerhet. "Järn är starkt, sägs det, mycket järn brde atså vara ännu starkare! Men - tänk m det inte stämmer!" Vad är nu sutsatsen av detta? Ska vi ha fygmtrer i stäet? Nej, exempet var extremt ch vades btt för att iustrera det paradxaa faktum att driftsäkerhet vinnes icke genm str vikt utan genm str erfarenhet. Det är rent sjävbedrägeri att ita ti vikten sm en genväg ti styrka. En knstruktin bir inte håbarare för att den yxas ti grvt ch kumpigt. Kedjan är inte starkare än sin svagaste änk. Avgörande för driftsäkerheten är den knstruktiva msrgen m de mängder av änkar sm en mtrknstruktin utgör. Sådan msrg måste baseras på systematisk bearbetning av drifterfarenheter från många ika enheter. Fygmtrn i vårt exempe knstruerades för tjugu år sedan ch gick då kanske inte mer än ett par hundra timmar mean översynerna. Sedan dess har tusentas exempar byggts, körts ch renverats. Mätprtk har uppgjrts, samats ch degivits tiverkaren, begrundats ch burit frukt i frm av knstruktiva förbättringar. 546 Mtsvarande drifterfarenheter från den tunga mtrns översyner mbrd bir av praktiska skä tämigen fruktsamma. Mätverktygen är primitiva, ch persnaen kan i praktiken adrig bibringas samma vana vid arbetet sm en kunnig mtrmntör eer avsynare. Erfarenheterna stannar nästan undantagsöst inm maskinpersnaens egen kategri ch kan säan befrukta en knstruktiv utvecking av detajerna. Inm fygtekniken har däremt utbytessystemet bivit en nödvändighet. Det har ckså sagit igenm på ett ferta andra tekniska mråden, t ex bi- ch teetekniken. Vad marinen beträffar, har utbytessystemet redan tidigt framtvingats inm trpedbåtsvapnet. Dess knstruktins- ch underhåsprbem skue överhuvudtaget ej vara ösbara på annat sätt. Liknande principer, ehuru med högre maskinvikter ch ängre drifttider, har under de senaste åren börjat tiämpas även inm ma- 547

6 kunna utföras på ca ett dygn m erfrderiga yftanrdningar finnas ch instaatinen i övrigt är rätt utfrmad. I vad mån principen kan tiämpas även för högre effekter sammanhänger med utveckingen av kraftöverföringar av ika sag. Experiment- ch knstruktinsarbete pågår f n på fera hå med kppingar ch växar, resp eektrisk överföring för sammankppingav ett större anta mtrer med gemensamt kraftuttag. Sammanfattningsvis kan sägas, att maskinteknikens strävan efter ökad materie beredskap ch driftsäkerhet på grundva av de praktiska erfarenheterna icke kan baseras på ökade vikter. Vägarna ti framgång synes i stäet vara: ) standardisering 2) Utnyttjande av serietiverkade enheter 3) Underhå genm utbytessystem. En utvecking efter dessa injer medför ej btt ökad driftsäkerhet, utan även ägre vikt, mindre utrymme ch mindre krav på den sjögående maskinpersnaen i fråga m både anta ch kvaitet. "Why nt take advantage f ur exchange engine pan, Chief? just sip yur d unit ut and sip in ne f ur recnditined engines" rinens amänna mtrteknik, där en mstäning skett ti mindre, ättare, snabbgående mtrer. Det är därvid ej i första hand vinsterna i vikt ch utrymme sm varit avgörande, utan främst möjigheterna att basera underhået på utbytessystem ch grundservice i verkstad. Vi har i dag tigång ti ätta diesemtrer av mycket hög teknisk kvaitet. Dessa byggas i stra serier ch har systematiskt finsipats i sin detajutfrmning tis de nått en mycket hög driftsäkerhet. Trts en så förhåandevis åg vikt sm ca 5-10 kg/hk kan man räkna med en gångtid av timmar mean översyner i verkstad. Drifttiderna är såunda i praktiken ängre än för de ädre, ångsamgående typerna. Mnteringsarbetet med dessa mtrtyper mbrd har underättats genm införande av eastiska ansutningar för rör ch drivaxar samt standardisering av mtrerna ch deras dear. Ett mtrbyte bör

7 B GRANATH Tiföritighetsmått - Skrivbrdsargument? TiS dec 1963 fanns införd en artike betitad "Tivaratagande av erfarenheter från >naterieens användning" av edamten J af Pe tersens ch byråintendenten W Sabeström. Artiken behandade marinens materieuppföjningssystem System 63, sm sedan utveckats ti System 64, ch avsutas på föjande sätt: "Genm materieuppföjning av ifrågavarande sag finns möjighet att studera fera av de faktrer t ex materie, rganisatin ch persna sm har ett avgörande infytande på vapensystemens effektivitet. Man kan genm en sådan kartäggning effektivt tigdgöra sig erfarenheterna på såvä dagens sm mrgndagens marina system." Med anedning av denna sutsats ch med hänsyn ti att mer än fyra år förfutit sedan den frmuerades har kmmendörkapten B GRANATH, chef för MF V apenavdenings kntrkntr, funnit anedning att undersöka i vad mån förhppningarna uppfyts. Den- J na granskning utgör samtidigt en kmmentar ti edamten Nerpins artike i TiS februarinummer Observatin ch sutedning Mycket av vad sm presteras inm dagens teknik skapar beundran ch förvåning. Beundran för den kmpicerade ch förfinade tekniken ch förvåning över att så kmpicerade apparater överhuvudtaget fungerar. Vä genmarbetade tekniska ösningar samt precisin ch kvaitet i prduktinen har möjiggjrt dessa impnerande resutat. Många stra prjekt skue inte ha kunnat genmföras utan hög kvaitet. Det är då frågan hur denna kvaitet kmmit ti 550 uttryck. Enkast är att säga: "Materieen ska fungera". För materie där risk för iv ch em föreigger har kvaitetskrav av denna karaktär tidigt angivits i definierade funktins- ch tiföritighetskrav. Kraven har presenterats såsm sannikheter för funktin under varierande mijöbetingeser samt vidmakthåits genm stränga underhåskrav. Eftersm sannikheten = är ytterst sparsamt förekmmande har givetvis kraven inte kunnat.sättas så högt, men för många kmpnenter igger funktinssannikheten mycket högt - på gränsvärdet mt 1. De tekniska resutaten visar ckså att så höga sammansatta funktinstigängigheter är möjiga att uppnå. Resutaten har dck ej uppnåtts utan mödsamt ch ihärdigt arbete. Funktins- ch tiföritighetsdata är sannikhetsstrheter ch bygger på fakta från utförda bservatiner. Ju större anta bservatiner, sm underaget är grundat på, dest säkrare bir predikteringen. Många exempe från det dagiga ivets sjävkara händeser kan tagas för att visa vad jag menar. Växingen mean dag ch natt, årstidernas växingar ch paneternas röreser är exempe på händeser, vars tiföritighet är så hög att vi icke ifrågasätter de uppgifter sm ämnas i amanackr ch astrnmiska uppsagsverk. Fenmenen har bserverats ch upptecknats sedan urminnes tider. Utan kunskap m den verkiga mekaniken ch agarna för systemet.s funktin hade man tidigt fått en sådan mängd data att förutsägeser kunde göras med förvånande tiföritighet. Vi har andra exempe sm igger ss närmare ch där ckså täta bservatiner under ånga tider övertygat ss m systemens höga tiföritighet. När vi på mrgnen vrider på vattenkranen förväntar vi ss p g a erfarenheten att vattnet ska strömma ur kranen, ch sker inte detta funderar vi ej på vattenedningsnätets knstruktin ch möjiga svaga punkter. Vi tiåter ss kanske i stäet att förmda att ett väsentigt fe i frm av en drppande kran hs grannen just håer på att repareras. I rege är ckså denna vår förmdan riktig ty våra tidigare bservatiner utvisar, att detta är det fe sm vanigen inträffar. På samma sätt förväntar vi ss att det eektriska ju.set ska tändas då vi sår ti strömbrytaren på väggen. Inträffar inte detta så kar vi först gödampan, sedan säkringen ch därefter m vi har någn apparat inkppad sm är trasig. Förutm en intuitiv uppfattning m systemets funktinssäkerhet har vi 551

8 här ckså i vår erfarenhet ett fesökningsschema ch standardisera febeskrivningar sm erfarenheten givit ss. Vad jag genm dessa exempe veat visa är att man för ik system, genm bservatiner, medvetna eer medvetna, kan skaft sig en uppfattning m deras tiföritighet utan att behöva någ1 kunskap m systemens tekniska uppbyggnad ch arbetssätt. Restdta tet bir i hög grad berende av två egenskaper hs ss, nämigen för mågan att bservera ch förmågan att dra sutsatser. Tiföritighetstekniken tiämpad på materie i amänhet stäe, samma krav på sina utövare ch dessutm tikmmt!r en viktig fak tr nämigen vijan att utnyttja de instrument, sm står ti vårt fö r fgande. Definitinsprbem När man har knstaterat prbemets existens gäer det att på et så enket sätt sm möjigt taga fram några strheter 30m ger ett måt, på tiföritigheten. Fera definitiner finns i ika pubikatiner t ex i Handbk teknisk systempanering, Bestämmeser för System 64 Ett avsevärt arbete har utförts vid FOA/FTL ch inm Svenska Eektriska kmmissinen (SEK). Ett utsktt inm SEK har un der ång tid varit syssesatt med att taga fram definitiner inm tiföritighetsmrådet. Arbetet har skett i intim samverkan med internatinea eektriska kmmissinen. Försag finns ti en tiförit!iahetsteknisk rdista men några fas tstäda nrmer inm mråd t finns ännu ej. Detta är bekagigt enär just definitinerna för dessa mråden är betydesefua för den sm ska tka resutaten av tiföritighetsundersökningar ch sm ska stäa praktiska tiföritighetskrav. Vad sm därför står ti buds är definitiner sm praktiskt utnyttjas i system där man söker föja upp tiförigbeten inm ika materiemråden. Inm marinförvatningen har man i "Handbk Teknisk systempanering" angivit några definitiner sm sedan någt förändrade praktiskt utnyttjats i materieuppföjningssystemet, System 64. Man använder här des MXBF (= medevärde mean fe) ch des tigängighetskvter. Tigängighetskvterna kan vara grundade antingen på drifttider (funktinstigängighetskvt) eer på kaendertider (kartigängighetskvter). Medevärde mean fe 552 är ett på bserverade värden grundat statistiskt medevärde på materieens karaktäristiska driftvärde mean två fe ch är en för aa ch envar begripig strhet. Tigängighetskvt är kvten mean en tid (drifttid eer kaendertid) ch samma tid ökad eer minskad med materieens brukbarhetstid. Kvten får såunda betraktas sm ett kvaitetsmått uttryckt såsm sannikheten för att en enhet vid en gdtyck i g. tidpnkt inm ett givet tidsinterva befinner sig i ett v1sst funktwnsnstånd. Detta kvaitetsmått är mijö- ch rganisatinsberende, viket kmmer ti uttryck genm brukbarhetstiden, sm icke enbart är berende av materieen utan även av dess kringutrustning nämigen persna, reservdear ch verktygsutrustning. Tigängighetskvterna bir härigenm mera "tigängiga" än m edevärdet mean fe, därför att de kräver betydigt mera arbete ch överväganden innan man kan tigdgöra sig betydesen av dem. De har därför hittis ej kunnat nyttiggöras på samma sätt sm medevärden mean fe. Befintig materieuppföjning Känsan för tiföritighet är inte ny, såsm inedningsvis antyddes. N yheterna igger i sättet att presentera måtten för tiföritighet. Att en känsa för tiföritighet ch behvet att på någt sätt föja upp denna visar den mångfad av ggböcker ch jurnaer sm finns i vår rganisatin. Några exempe är edrörsböcker, fe- ch reparatinsjurnaer, eer histrikkrt i anäggningsregister. Det gemensamma för dem är att de utgör skriftiga febeskrivningar, i första hand kaendertidsbundna men med möjighet ti kmpettering med driftvärden. Det råder fu frihet för den sm för dessa jurnaer att uttrycka händeser ch fe på sitt eget sätt. N ågn frmaisering av skrivsätt eer materiebenämningar är ej föreskriven. Det är därför möjigt att identiska fe ch händeser kan uttryckas på ika sätt, varigenm ckså de sutsatser man i efterhand ska dra av materiaet kan kmma att bi ika. Så änge bservatinsmateriaet är av ringa mfattning är det möjigt att överbicka för en mänskig hjärna men ganska snart får materiaet en sådan mfattning att det bir mycket svårt för en människa att s rtera ut väsentiga uppgifter ch att ur dessa dra riktiga sutsatse r. När en rapprteringsrutin kmmer i detta äge 553

9 kmmer den antingen att sjävdö d v s inga uppgifter kmmer ir eer ckså kmmer den av rutin att gå i tmgång, men inga bear betade uppgifter kmmer ut. Exempe på båda typerna av utvecking finns. Man har då km mit i ett äge sm möjiggör en överbick över materieens tiför itighet. Orsaken härti anser jag igga däri att man vid uppbygg nad av sina rutiner ej gjrt kart för sig hur man ska utnyttja er håna uppgifter ch hur sutsatserna ska presenteras. En bidra gande rsak har ckså varit att man saknat hjäpmede för att be arbeta stra mängder av statistiskt materia. Den mderna datatekniken har därvid bivit ett utmärkt hjäp mede för att kara sådana uppgifter. En förutsättning för att den na teknik ska ösa våra uppgifter är att den maskin sm skaösa prbemen matas med uppgifter i en sådan frm att den kan arbeta med dem. Vi tvingas därför att tänka m ch att ändra våra rutiner ch marbeta våra rapprteringsunderag så att de bir möjiga att bearbeta i en datamaskin. Vi tvingas ckså att på nytt tänka igenm hea prbemet med vår materieuppföjning ch bestämma ss för hur tiföritigheten för materie ska uttryckas. Inm de mråden där kraven på tiföritighet har varit störst har sådan tiföritighetsuppföjning av materieen kmmit ängst. Fyget startade först med sitt driftanayssystem, numera DIDAS. Marinen har någt senare kmmit med System 64. Underaget fö r dkumentering av inträffade händeser har i dessa system utfrmats het annrunda än för de ädre rutinerna. Banketterna är utfrmade sm stansunderag ch ger reativt sparsamt utrymme för öpande text. Huvuddeen av uppgifterna ämnas genm kryssning i rutr. Varje bankett utgör ckså en uppgiftsde sm behandas separat. Man får såedes ingen öpande uppräkning av händeser sm i en ggbk. Bearbetning av uppgifterna, sm med tidigare rutiner måste göras för hand, utföres nu i datamaskinen. Hur resutatet kan se ut framgår av bid. Resutat Man bör nu jämföra resutaten från de ädre manuea rutinerna med de nya datasystem. Resnemangen hänför sig ti erfarenheter 554 från marinens System 64. Systematisk bearbetning ch presentatin av resutat från de ädre metderna har förekmmit i mycket ringa utsträckning. I den utsträckning bearbetning har förekmmit har denna endast utförts på teematerie ch resutaten har ej givits någn amän spridning. För den materie där tiföritigheten föjts upp genm System 64 har resutat kntinuerigt presenterats sedan systemet tgs i bruk. Resutaten har presenterats på istr där drifttider, anta fe, feyttringar, medetider mean fe, funktinstigängigheter m m har sammanstäts ch rdnats i ika kmbinatiner för materieen. Uppbyggnaden av ch innehået i de ika istrna har i sitt ursprungiga skick beskrivits i van reaterade artike i TiS De har senare avsevärt förbättrats ch mdifierats för att bi mera ättkade ch tirättaagda för de ika abnnenter de är avsedda för. Listrna är f n indeade i fyra huvudgrupper: ) Funktinssäkerhet ch tigängighet 2) Materieanays 3) Underhå (Driftjurnaer) 4) Reservdear Uppäggningen är gjrd med inriktning på att få fram tiföritighetsvärden för hea vapensystem, genm att summera tiföritighetsvärden för huvudenheter. De karaktäristiska tiföritighetsmåtten är medetid mean fe (MTBF) ch funktinstigängighet (FTG), vika uttrycker hur materieen tekniskt fungerar i sin rganisatinsenhet. Möjigheter ti mtsvarande presentatin har ej funnits i de manuea systemen. Ttat uppföjs f n i System 64 ca 100 huvudenhtc:ter av vika kan sammansättas ca 15 vapensystem. Uppföjningen är begränsad ti vapenmateriel För denna vapenmaterie framtages såunda tiföritighetsvärden ch andra uppgifter på de ika typer av istr sm van angivits. Dessutm kan ur "råistr" även andra uppgifter ämnas. Erfarenheten är att aa uppgifter sm hittis begärts m materieen, utm uppgifter m persnafe, kan besvaras. Materiaets knfidens bir givetvis berende av anta, enheter, drifttid ch rapprteringsnggrannheten. A v dessa är rapprteringsnggrannheten den svåraste att få ett grepp m. Men det är tviveaktigt så att rapprteringsviigheten vid många förband är åg i synnerhet för enkare fe, sm är ätta att åtgärda ch för vika reservdear finns på patsen. En möjighet ti kntr av rapprteringen igger 555

10 i att stämma av antaet ferapprter mt reservdesförbrukninge Så har gjrts i enstaka fa ch man har därvid översagsvis kunna knstatera att antaet rapprterade fe är skrämmande ågt, ca 20 / av antaet verkigen inträffade. Detta får dck anses vara undan tagsfa, men amänt kan man säga att en förbättrad rapprterings viighet är önskvärd. Man måste dck kmma ihåg att trts a är System 64 ganska nytt ch existerar jämsides med andra mt svarande rutiner, viket gör att det ej har trängt igenm ch accep terats överat. Vägen ti bättring är utbidning ch uppysningsverksamhet. Infytandet på tiföritighetsmåtten av anta fe ch driftti( kmmer autmatiskt fram på istrna genm att datamaskinei räknar ut knfidensgränser för MTBF ch FTG. Litet anta fe c krta drifttider ger såunda vida knfidensgränser. Härav föjer ckså den sutsatsen, att materieuppföjningssystemet ger de snabbaste svaren för materie av mängdkaraktär med hög bruksft ekven ch med sådan teknisk uppbyggnad att en tiföritighetsanay över huvud taget är meningsfyd. De praktiska resutaten bestyrker detta påstående. Såunda ha man inm teemateriemrådet för vissa nyevererade apparate speciet kncentrerat sig på materieen under garantitiden för at ha vä underbyggda egna tiföritighetsvärden ch egen festatisti att stäa upp mt everantörens interna festatistik. För en de artierimaterie har man med bättre tyngd kunnat påpeka knstruktinssvagheter sm bör undvikas i samband med nyknstruktir av ikartad materie. Avsaknaden av vä grundade tiföritighets värden har man i ett annat fa kunnat knstatera vara tii st nackde b a vid utarbetande av vårdföreskrifter för materieen Ytterigare intressanta uppysningar kan erhåiias genm att sam manstäia funktinstigängighetsvärden med träffsannikhetsvärden. Man har ckså kunnat finna att för materie med åg bruksfrekvens icke inm rimig tid ger några vä underbyggda tiförit ighetsvärden, varför sådan materie brde rapprteras på ett förenkat sätt. Om möjigt bör dck samma rapprteringssystem bi behåas för att få ett enhetiga system för a marin materie. Ett enhetigt materieuppföjningssystem är ckså förutsättning en för att man ska kunna få tiföritighetsmått för funktine ;; system. 556 Utnyttjande Man kan såedes med fg påstå att i fråga m tiföritighetsvärden för materie rapprterad i System 64 finns ett ganska gtt underag även m det för en de huvudenheter är behäftat med brister. Prbemet är att få materiaet förstått, accepterat ch bearbetat. Stra svårigheter föreigger härvidag ch ösningen är densamma sm för rapprteringsviigheten, nämigen utbidning ch uppysning. Vi måste ha kart för ss att tiföritighetstekniken är ung ch de tankegångar sm tiämpas ch framförat den nmenkatur sm används inte är amänt bekant ch förstådd. Det är därför naturigt att svårigheter ch tveksamheter uppstår vid tkning av resutaten. Aven m datamaskinen srterar fakta ch utför ika prgrammerade beräkningar ch tabeeringar åt ss kan den inte fatta giska besut. Det måste vi göra sjäva, men maskinen kan hjäpa ss i vissa vasituatiner m vi instruerat den på rätt sätt. Vad datamaskinen ämnar ifrån sig i frm av istr (ut-put) får därför närmast jämföras med baansräkningen i ett bksut, nämigen vår stäning efter händeser under en bestämd tidsperid. Ar man inte nöjd med resutatet måste man göra detajgranskning på misstänkta siffrr. När det gäer istrna från ett materieuppföjningssystem med de sannikhetsvärden ch den feanays sm där presenteras är det dck svårt att göra ett uttaande m man är nöjd eer inte. Man får sig föreagd ett siffermateria ch uppgifter i en frm sm man tidigare ej träffat på. Man får såedes ett resutat av en teknik ch en behandingsmetd utan att äga kännedm m dem. Anedningen härti är ej att de ansvariga underåtit uppysning i samband med systemets intrduktin, utan att man febedömt den tid ch den insats sm behövts för uppysningsverksamheten. Tiföritighetskraven har ckså frtfarande i iten utsträckning kmmit ti uttryck vid bestäning av ny materie. Det har inte heiier varit möjigt att för ika materiesag eier huvudenheter faststäa krav på tiföritighetsvärden, trts att visst underag föreegat. Kraven på tiföritigheten har atså varit för svagt frmuerade för att stimuera ti ett utnyttjande av de erfarenheter sm materieuppföjningssystemet kan ge. Värdefut materia har därför egat utnyttjat. Men det finns dck kart att användas ch i samband med undersökningar ch

11 V V 00 V V i HUV-HSP rim. A istan AVSER TIDEt.: HUVUDENHET : HUDVO- VALT- U.N fnhfj U RfK N1NG TIUV.-N NR ANTA & E N H E f E N S FORRADSBENÄMNING SANDARENHET COCOC2 D 02CO SJNOARE COC , HCGF RE K VE NS.DE L C ,.HCGF REKVENSOEL.INDIKATORENHET COC r.!no KAIORENHET COC064 r20000 r. INDI KA ORENHET SAKORGAN: f E Y T T R N G FE8 ESKRIVNING AVHGANDE BILDKVALITET 10-FREKVENS INST A! i öga KRISTALLSTROMMAR UG MOTT AGARSKYODARSPANN I NG OVERSLAG GN I STGAP OXICERAT GNISTGAP AVST.I.MNINGSINC FUNGERAR EJ I"AGNET FREKV-SPEKTRA OSTABILT HOG BRUSF AK"OR.G KHIST ALLSTROJ'! KRISTALLSTROMMEN UG INGEN BILD LJUSSVAG BILD U.G RORSiROH I V35 AVSTJ.NCSTRIHNING OMOJLIG SVAGA MÄMARKEN NEDG.H;GET ELEKTRONROR UTBYTT GLAPP POTENT OMHER SVAGT BILDRC'R NGET GROVSVEP P. B-ENHETEN SJ.NDARE X BILDFORSf>RKARE X H GLEDARE X 0-10 min= min= 2 INOM G.UO Tf(. INfVAU f NISI( 30min- 2 rim = 3 R : P TRIM REP REP REP REP REP REP REP REP REP RE P REP REP ;F-12 Ej ttord = 3 fart TIUS.AGM. AT- fgfn SJW f '" FELPAFOLJO SYSTEM 6C SIOA 105 IHitÄ,ANDf OVNINGAitNA. T t D SFOROROJ N I NG INGICK EJ övningen INGEN OLAGENHET I NGEN OLAGENH ET ANNAN H-ENH UT NYTT JAO INGI CK EJ I övningen INGI CK EJ OVNINGEN INGEN OLA GENHET INGI CK EJ I övningen INGI CK EJ I OVNINGEN fo ID 11 fo $1 « D D.U USTA:21 1 f DEN TYAPUNKTARE SOM HAR DEN STORSTA ANDELEN DEN - TYAPUNKTARE SOM Fig ""OVRIGA -. PUNKTARE FORDELNING AV SUMMAN EFFEKTIV OUUKBAAHETSTID FELANALYs FöR MATERIEL BRUK f<>- fö COC , SANDARE/mE T C SNOARENHI::T COC O tco -- OOL:LA T OR COC002 D 0500, HCGF RE K VE NSOE INGEN BILCSIGNAL TRH'.NING HF-OH m mu f REP. LISTA 22A I t-.g I CI<. EJ övningen C0006 rz r. INDIKAT ORENHE T COC06 Ir INDIKAT ORENHET c64rz. INDIKATORENHET COC INDIKATORENHET !.I NO KAORENHET I.INDI KAORENHET RORSTRO"i I V2t O V27 FOR STOR 1-:.I..TLINJEN FORSVANN P VARJE 10001'! KAL BRER HIGS T AGGARNA FORSVANN D.U IGA I".UARKEN OiG EMISSION ELEKTRONROR V28 LJUSSTYR!I..A PÅ FINROR EJ REGLERBAR OJG SKARPA P FINRORET ENH A INGEN SYNK INGEN OLAGENHET INGICK EJ övningen INGICK EJ övn i NGEN T I DSFORDROJN I NG r;.., 1 Mer!n 2 rint =' tagei..gu s Driftstpp 2 - Mydtat 1tt 3 =""-årk.nia;n6rd MATERIELANALYs FI:JR MATERIEL BRUK :";/::;." HMJOENHET: SUMMA DIIFTY:r.IOEN USTAN AVSER TJOEN : HLIVVDENHETER: 11 SUMMA EFFEKTIV OBRUKBARHETSTID: 104 TIM ANTA FEL: (Fa.SOKNING + ff'aaationstiot PROCENTUELL RJROB.NING AV ANTA FEL PA B'UiETD.: PROCENTVa 90 1! t 30 :O O FOIIADSIEN.J;MNING :JJ..O SO f a.caxx.. SJ.NDARENHET xxxxxacca ca INDIKATORENHET x MOT T AGARE.HET xaa aaaa AVS T..NDSENHET a 00 SERVO-BX-SVEPENHET ODD aaaaacaxx ANTENNENHET xxxxxxanaaa HAR DEN NÄST STORSTA ANDELEN ENPUNKTAREN TOTALT XXXXXXXXX X 0000 DIJD<<ODD KONTROLLENHET

12 panering för underhåsrganisatinen igger många frågr ch väntar på svar, sm endast kan erhåas ur ett materieuppföjningssystem. Presentatinsmetder En bidragande rsak ti svårigheten att tigdgöra sig ett materia kan igga i den använda presentatinsmetden. En datamaskin ämnar i rege sitt resutat i frm av siffrr ch text rdnade i rader eer kumner. Man får ett tabeverk sm för många bereder besvär därför att man inte kan få en sammanfattande överbick av at materia (se exempe fig 1). Det är emeertid möjigt att prgrammera en datamaskin så att den ritar stapediagram ch kurvr, en presentatinsfrm, sm de festa är mera bekant med. Resutat ch uppgifter ämnas ckså för avgränsade tidsperider, viket gör att man måste studera fera papper ch istr m man vi skaffa sig en uppfattning m resutatet för ängre tidsperider. En förbättrad överbick ch äsbarhet skue såedes vara möjig m man mera utnyttjade grafisk framstäning ch för tabeer använde accumuerat siffermaterial Detta är möjigt att åstadkmma. Exempe härpå visas i fig 2. Eknmiska synpunkter ADB-system är dyrbara. I en de fa kan persnareduktiner göras men den reea vinsten i detta avseende trde vara befintig enär ADB-persna ftast är högt kvaificerad ch väbetad. I fråga m materieuppföjningssystem för studium av tiföritigheten har sådana tidigare icke funnits. Här gäer det atså en utökning av verksamheten med nya kstnader, sm icke ger direkta kstnadsminskningar på annat hå. För att verksamheten ska vara försvarbar måste dck kstnadsminskningar eer effektivitetshöjningar kunna redvisas på annat sätt. Det bör dck vara tiåtet att ange att dessa vinster verkar på ång sikt med hänsyn att man arbetar inm ett tidigare devis känt ch bearbetat mråde. Effektivitetshöjningar kan anses åstadkmmas genm ::ttt man skaffar sig underbyggda tiföritighetsmått på sin materie, vi ket man tidigare inte haft. 560 Kstnadsminskningar kan man få inm underhåsverksamheten, tack vare att man med tiföritighetsmåtten kan bedöma m utförda underhåsåtgärder haft åsyftad verkan. Underhåsintervaerna kan förängas ch mfattningen av vårdåtgärderna kan minskas. Dessa är mycket viktiga ch betydesefua åtgärder i tider då underhåsansaget minskar medan materieens kmpexitet ökar. sutrd En uppföjning av materieen är nödvändig för att man ska kunna verifiera att den fungerar på avsett sätt ch med begärda prestanda. Resutatet av uppföjningen måste uttryckas i mätbara ch jämförbara strheter d v s i tiföritighetsmått. Man måste kmma ifrån subjektiva uttaanden ch skrivningar m materieens funktin ch detta kan endast åstadkmmas genm att använda tiföritighetsteknikens mått. J ag rör mig då inte ängre med skrivbrdsargument utan använder bserverade fakta sammanstäda på ett giskt sätt. Argumentatinsförmågan bir ckså starkare då man framför nya bjekt eer försag ti ändringar m kraven kan grundas på bserverade fakta uttryckta på ett ganska enket sätt. För materieen måste tiföritigheten byggas in redan på knstruktinsstadiet. För ss sjäva måste vi bygga in tiföritighetsbegreppen i ss ch göra dem ti våra ydiga instrument i vår strävan att åstadkmma effektiv krigsmaterie. 561

s s 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 13 18,

s s 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 13 18, INNEHÅLL Ordförande har rdet VD har rdet Förva t n i ngsberättese Ägarstruktur Organisatin ch persna Mijöredvisning Omvärdsanays Framtid Eknmi Nycketa Resutat ch stäning Investeringar Eknmiska nycketa

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 5 1969 KUNGL ORLL.. ~u

Läs mer

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95 FISKERIVERKET RAPPORT (1998) 1: 77-105 Från sediment ti fisk - en översiktig studie av Vmbsjöns eksystem 1994-95 Stean F. Hamrin1>, Teresa Ser, Marie Erikssn2>, Jnas Svenssn2, Henric Linge2>, Gertrud Crnberg2>

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Littera 52.4565-01 Malmö 1984-05-10 SCANDIACONSUL T AB Malmökontoret Artur Almestrand Gösta Fristedt. Box 17040 20010 Malmö Tel 040-10 00 BO

Littera 52.4565-01 Malmö 1984-05-10 SCANDIACONSUL T AB Malmökontoret Artur Almestrand Gösta Fristedt. Box 17040 20010 Malmö Tel 040-10 00 BO SCANDIACONSULT KÄVUNGEANS VA TTENV ARDSFÖRBUND UTVÄRDERING AV UNDERSÖKNINGS RESUL T AT FRAN VATTENPROVT AG NINGARNA 19731983 INOM KAVLINGE ANs AVRINNINGSOMRADE (A) SAMT KVANTJT ATIV BEDÖMNING AV FÖRORE

Läs mer

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l "" 24 af hvarje kretsforening väckas väckas endast af kretsforening och insändes suiftigt ti eer af centrastyresen samt cen1rastyresen, som äger att behandas iksom öfriga ärendermed förfara enigt 14 den,

Läs mer

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund Tddah December 1986 Rapprt 26 'Datrstödda kmskapssystcm i framtidens kgntr Sture Hägglund Datrstödda kunskapssystem i framtidens kntr Sture Hägglund Universitetet ch tekniska högsklan i Linköping Sammanfattning:

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J.

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J. ..J. PROPANEXPLOSIONEN. r ARENDAL (GÖTEBORG) OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN Göteborg i d~cember 1981 PROPANEXPLOsiONEN 1981-05-08 I ARENDAL, GÖTEBORGS

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans Svenska ournaen augusti 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen Räddad av Dr Mukwege Tack vare operationen kunde Safi bi mamma Lek som terapi Så förbereds förädraösa för en ny

Läs mer

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 TIOSI\ B IFT t;tgh' VEN AF KONG L. ÖRLOGSMANN A-SÄLLSKAPET CARLSKROKA. 43:e Årgången. C.\W5KRO\, TRTCKT IIOS EIJ\', BR0\\'.\1. 1.. 1880. Innehå. Anförande i K. Örogsmannasäskapet

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

ournalen kattis vilsna pojkar lindas familj Fokus: barn som tvingas kriga barbro i gnarp räddade dem Så blev hon sveriges insamlingsdrottning

ournalen kattis vilsna pojkar lindas familj Fokus: barn som tvingas kriga barbro i gnarp räddade dem Så blev hon sveriges insamlingsdrottning Svenska ournaen d Årgång 87 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen visna pojkar barbro i gnarp räddade dem indas famij har barn från hea värden annika hagström ny krönikör i Journaen kattis

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre Svenska ournaen februari 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Levde på gatan som tjuv i dag studerar hon JOEL, 8, SKÅDIS I BISTÅNDSFILM

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer

gitarrkungen Insamling till barn malarialäkaren RISET SKAVER OCH ÄR TUNGT Slavflickan Askalesh, 8, bär 40 kilo på sin rygg

gitarrkungen Insamling till barn malarialäkaren RISET SKAVER OCH ÄR TUNGT Slavflickan Askalesh, 8, bär 40 kilo på sin rygg SvJ svenska journaens Medems och organisationstidning, Läkarmissionen juni 2014 Årgång 90 MER AFRIKAN ÄN SVENSK maariaäkaren ÅNGRAR INGET KAN JAG ÄLSKA MITT BARN? HENRIETTE BLEV VÅLDTAGEN PÅ ÅKERN RISET

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer