r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr."

Transkript

1 r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: Tid: Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande av dagordning Dnr Information från Astermoskoans rektor Rof Bonnevier 5. Deårsboksut 2014 Dnr Redovisas på sammanträde Redovisas på sammanträde 6. Svar på skoinspektionens riktade tisyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr Pan för introduktionsprogrammen (IM)./. Dnr Ansökan om kvaitetshöjande åtgärder i arbetet med./. nyanända eever på Åsedaskoan äsåret 2014/2015 Dnr stäföreträdande förvatningschef./. Dnr säkerheten på ekpatserna på kornmunens skoor./. Dnr Verksamhetsrapport Dnr BUN 18 BUN 37 Redovisas på sammanträde

2 r:.i Uppvidinge ~ KOMMUN Ärende 12. Anmäan av deegeringsbesut Dnr Kaese/underrättese Biaga Redovisas på sammanträde Torbjörn Gustafsson ordförande Therese Dah sekreterare

3 Uppvidinge U J N tjänsteskrivese Dnr Svar på skoinspektionens riktade tisyn i Uppvidinge kommun Sammanfattning skoinspektionen har genomfört regebunden tisyn i Uppvidinge kommun av förskoekass, grundskoa, grundsärskoa, gymnasieskoa, gymnasiesärskoa samt kommunens ansvarstagande för förskoa, fritidshem och vuxenutbidning. Besök gjordes i kommunens skoor och andra verksamheter under perioden mars Vid tisynen bedömer skoinspektionen band annat i viken mån huvudmannen uppfyer nationea må och krav. I besuten från skoinspektionen redovisas inom vika områden kommunen behöver vidta åtgärder. Senast den 24 september 2014 ska Uppvidinge kommun redovisa ti skoinspektionen vika åtgärder som vidtagits. Svaren finns redovisade i bifogad biaga Vidtagna åtgärder i Uppvidinge kommun utifrån skoinspektionens bedömning. Besutsunderag Vidtagna åtgärder i Uppvidinge kommun utifrån skoinspektionens bedömning, ordförande i barn- och utbidningsnämnden och förvatningschef, barn- och utbidningsförvatningen, Tjänsteskrivese: förvatningschef, barn- och utbidningsförvatningen, Försag ti besut Godkänna upprättat svar Vidtagna åtgärder i Uppvidinge kommun utifrån skoinspektionens bedömning. Anders Kä förvatningschef Barn- och utbidningsforvatningen

4 Uppvidinge o u~ Barn- och utbidningsfdrvatningen Vidtagna åtgärder i Uppvidinge kommun utifrån skoinspektionens bedömning

5 Innehå Rapportens struktur Kommunövergripande Förskoeverksamheten Fritidshem Grundskoan Astermoskoan Äghutskoan Lenhovdaskoan Åsedaskoan F Åsedaskoan Grundsärskoan Gymnasieskoan Vuxenutbidningen Rapportens struktur Rapporten är indead i oika kapite utifrån de besut och rapporter som överämnades ti Uppvidinge kommun av skoinspektionen under våren Varje verksamhet gås igenom punkt för punkt utifrån skoinspektionens rapporter. Därefter står den åtgärd som Uppvidinge kommun har vidtagit/avser att vidta. 2

6 1. Kommunövergripande skoinspektionens bedömning- undervisning och ärande skoinspektionen bedömer att kommunen behöver se ti att i utbidningen ta hänsyn ti barns och eevers oika behov. Kommunen ska säkerstäa att färskoecheferna skapar ett tätare samarbete och i diaog med varandra tar fram en pan för hur kommunens förskoor kan utvecka en mer ikvärdig verksamhet enigt besutet från Skoinspektionen. Panen ska vara inkommen ti förvatningen senast vecka för vidare impementering. Den första apri2014 öppnades en ny avdening i Åseda viket innebar att vi har kunnat ämna okaer som bedömts vara undermåiga. Ä ven utemijön har genom detta bivit bättre. En het ny förskoa med sex avdeningar är också besutad att byggas i Åseda. Det finns fritidshem i kommunen som har ett vä fungerande arbete när det gäer att kunna erbjuda eeverna en meningsfu fritid och rekreation viket vi måste bygga vidare på och sprida ti andra fritidshem. Rektorer som är ansvariga för fritidshemmen kommer att bida en arbetsgrupp för att ta fram en pan för hur kommunens fritidshem kan utvecka en mer ikvärdig verksamhet samt sprida det väfungerade arbete som redan finns på vissa av kommunens fritidshem. Sammankaande för denna grupp är rektor Ann Axesson, Lenhovdaskoan. Avrapportering ska ske ti förvatningen senast vecka för vidare impementering. Kommunen kommer att aktuaisera dokumentet "Rutin vid upprättande av åtgärdsprogram" tisammans med rektorerna som i sin tur ska säkerstäa att a persona är vä insatta i arbetsgången av eever i behov av särskit stöd. En ~änst kommer att inrättas där uppdraget bir att impementera kommunövergripande rutiner för arbetet med mottagande och utbidning av nyanända eever. Det arbetet kommer att påbörjas snarast. Uppdraget innebär även är att säkerstäa att utbidningen för nyanända eever genomförs i enighet med bestämmeserna i skoförfattningarna. Personen kommer även att specifikt kvaitetsgranska och utvecka undervisningen för nyanända. 3

7 skoinspektionens bedömning- uppföjning och utvecking av utbidningen skoinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas så att utbidningen för nyanända eever genomförs i enighet med bestämmeserna i skoförfattningarna. En tjänst kommer att inrättas där uppdraget bir att impementera kommunövergripande rutiner för arbetet med mottagande och utbidning av nyanända eever. Det arbetet kommer att påbörjas snarast. Uppdraget innebär även är att säkerstäa att utbidningen för nyanända eever genomförs i enighet med bestämmeserna i skoförfattningarna. Personen kommer även att specifikt kvaitetsgranska och utvecka undervisningen för nyanända. För att kunna påbörja andra kurser inom kommuna vuxenutbidning krävs genomförd kurs C i SPI-undervisning. Informationen kommer att tydiggöras för eeverna vid äsårets start. 4

8 2. Förskoeverksamheten skoinspektionens bedömning- utvecking och ärande skoinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder för att se ti att förskoeverksamheten utgår ifrån och anpassas ti barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. skoinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder för att se ti att det finns samarbetsformer mean förskoor, förskaekasser och fritidshem i kommunen som syftar ti att ge barnen kontinuitet och underättar övergångar. strukturen för hur varje avdening inom förskoan panerar, utvärderar, refekterar och anayserar verksamheten ses över. I detta arbete kommer mer fokus att igga på hur barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter kan igga ti grund för paneringen av verksamheten. Förskaecheferna kommer även att i större utsträckning använda sig av arbetspatsträffarna för att föra diskussioner med personaen om detta för att ta tivara på de kunskaper och erfarenheter som finns i personagruppen. När det gäer samarbetsformerna mean förskoor, förskaekasser och fritidshem i kommunen kommer en arbetsgrupp bestående av förskoechefer, rektorer och persona från oika dear av kommunen att under hösten 2014 arbeta fram rutiner och hitta former för att stärka samarbetet och underätta övergångar. Sammankaande för denna grupp är förskaechef Ann-Marie Brundin Runesson. Avrapportering ska ske ti förvatningen senast vecka för vidare impementering. skoinspektionens bedömning- särskit stöd skoinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder för att se ti att aa barn i förskooma som behöver särskit stöd också får ett tiräckigt sådant. Förskaecheferna har ansvar för att fördea de mede som finns ti barn som har behov av särskit stöd. Skopsykoog och speciapedagoger finns för att ge stöd och handedning i arbetsagen. Vid extra behov finns möjighet för förskaechef att ansöka om mer tidening av resurser för att tigodose behov som tikommer. s

9 skoinspektionens bedömning- pedagogiskt edarskap och utveckingen av utbidningen skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att bedriva ett systematiskt kvaitetsarbete som består i panering, uppföjning och utvecking av utbidningen. Kvaitetsarbetet ska inriktas mot de må som finns för utbidningen och dokumenteras. En omfattande översyn av kvaitetsarbetet i kommunens skoor och förskoor pågår. I vissa av kommunens förskoor finns det ett fungerande kvaitetsarbete som vi ska bygga vidare på. Från och med hösten 2014 kommer förskaecheferna att arbeta med en kvaitetsredovisning där de utifrån en given ma (se biaga Kvaitetsredovisning får verksamhetsåret 2014/2015 Förskoa) ska arbeta med må och tihörande aktivitetspan och uppföjning för oika områden inom verksamheten. Detta ska kontinuerigt redovisas för och diskuteras med förvatningen. Detta gör att förvatningen kan anaysera verksamheten och sätta in rätt åtgärder för att utvecka förskoorna. skoinspektionens bedömning- erbjudande av utbidning skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att erbjuda förskaepats i enighet med författningarna. Under de fyra dagar per år som förskooma har stängt för kompetensutvecking av personaen kommer förskaecheferna att organisera verksamheten så att det erbjuds omsorg även dessa dagar. Kommunen uppever inte att gruppinskoning har tiämpats, men om gruppinskoning förekommer kommer detta att förbigås om det innebär att väntetiden överstiger fyra månader. skoinspektionens bedömning- materiea resurser skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att det finns okaer och den utrustning som behövs för att syftet med utbidningen ska kunna uppnås. Den första apri2014 öppnades en ny avdening i Åseda viket innebar att vi har kunnat ämna okaer som bedömts vara undermåiga. Ä ven utemijön har genom detta bivit bättre. En het ny förskoa med sex avdeningar är också besutad att byggas i Åseda. 6

10 skoinspektionens bedömning-gruppsammansättningens ämpighet skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti barngrupperna i förskoorna har en sådan sammansättning att omsorgen och det pedagogiska uppdraget kan tigodoses. skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att föja upp och utvärdera barngruppemas sammansättning och storek. Färskoecheferna får i uppdrag att vid pacering ta hänsyn ti barnets åder, deras behov och förutsättningar, närvarotider, okaemas beskaffenhet och barnens rätt ti en god mijö. När det gäer huvudmannens uppföjning och utvärdering av barngruppemas sammansättning och storek kommer detta att finnas med i färskoechefernas kvaitetsredovisningar (se biaga Kvaitetsredovisning får verksamhetsåret 2014/2015 Förskoa). 7

11 3. Fritidshem skoinspektionens bedömning- utvecking och ärande skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att fritidshemmen erbjuder eeverna en meningsfu fritid och rekreation. skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att fritidshemmen samverkar med eevernas övriga ärare för att berika varje eevs mångsidiga utvecking och ärande och för att skapa en verksamhet som kompetterar skoan innehåsmässigt. Det finns fritidshem i kommunen som har ett vä fungerande arbete när det gäer att kunna erbjuda eeverna en meningsfu fritid och rekreation viket vi måste bygga vidare på och sprida ti andra fritidshem. Rektorer som är ansvariga för fritidshemmen kommer att bida en arbetsgrupp för att ta fram en pan för hur kommunens fritidshem kan utvecka en mer ikvärdig verksamhet samt sprida det väfungerade arbete som redan finns på vissa av kommunens fritidshem. Som det framgår av inspektionen finns det ingen organiserad sampanering eer samarbete mean ärare och fritidspedagoger. Rektorerna kommer att få i uppdrag att organisera detta och få igång ett vä fungerande samarbete. Sammankaande för denna grupp är rektor Ann Axesson, Lenhovdaskoan. A vrapportering ska ske ti förvatningen senast vecka för vidare impementering. skoinspektionens bedömning- trygghet och studiero skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att det för aa fritidshem finns en pan mot kränkande behanding som anger de åtgärder som behövs på fritidshemmet för att förebygga och förhindra kränkande behanding samt innehåer en redogörese för hur föregående år~ åtgärder har genomförts. I skoans pan mot kränkande behanding kommer fritidshemmens specifika verksamheter att vara syniggjorda. skoinspektionens bedömning- pedagogiskt edarskap och utveckingen av utbidningen vid fritidshemmen skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att personaen vid fritidshemmen får möjighet ti kompetensutvecking. 8

12 skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att det på huvudmannanivå bedrivs ett systematiskt kvaitetsarbete och att det dokumenteras. skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att det bedrivs ett systematiskt kvaitetsarbete på enhetsnivå som består i panering, uppföjning och utvecking av utbidningen. skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att kvaitetsarbetet på enhetsnivå dokumenteras och att det finns rutiner för att redovisa konstaterade utveckingsbehov ti huvudmannen. En omfattande översyn av kvaitetsarbetet i kommunens skoor pågår. Tydigare kvaitetshju är framtagna, där fritidshemmet skriver in viktiga håpunkter då samta, paner, utvärderingar och uppföjningar ska genomföras. Rektorerna kommer att arbeta med en kvaitetsredovisning, specifikt utformad för fritidshemmen, med tydiga må och tihörande aktivitetspan som kontinuerigt redovisas för och föjs upp av förvatningen (se biaga Kvaitetsredovisning får verksamhetsåret 2014/2015 Fri tidshem). Arbetsagsedarna ska ti hösten 2014 påbörja en arbetsagsedarutbidning. De kommer då att få utbidning i kvaitetsarbetet och bir därmed viktiga "kvaitetspioter" i det kommande kvaitetsarbetet med rektorn. Rektor ansvarar för att fritidspersonaen får kompetensutvecking gäande fritidshemmens uppdrag. skoinspektionens bedömning- erbjudande av utbidning i fritidshem skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att utbidningen i fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs i förhåande ti förädrarnas förvärvsarbete eer studier. Kommunen kommer under stängningsdagarna att erbjuda utbidning i något av kommunens fritidshem. 9

13 4. Grundskoan 4.1. Astermoskoan skoinspektionens bedömning- undervisning och ärande skoinspektionen bedömer att Astermoskoan måste se ti att ärarna tar hänsyn ti varje eevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Möjigheten ti bättre anpassning av undervisningen kommer att ske band annat genom ombyggnation så att fer kassrum skapas. Insussning ti ordinarie kass kommer att ske genom skapande av mindre kasser. Individuea paneringar kommer att göras från och med höstterminen 2014 för att kunna ge eeverna utbidning efter behov och förutsättningar. skoinspektionens bedömning- trygghet och studiero skoinspektionen bedömer att Astermoskoan måste se ti att det vid skoenheten genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att eever utsätts för kränkande behanding. skoinspektionen bedömer att Astermoskoan måste se ti att persona som får kännedom om att en eev anser sig ha bivit utsatt för kränkande behanding anmäer detta ti rektorn. skoinspektionen bedömer att Astermoskoan måste se ti att signaer om kränkande behanding anmäs ti huvudmannen. skoinspektionen bedömer att Astermoskoan måste se ti att det finns en pan mot kränkande behanding som anger de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behanding ångsiktigt och under det aktuea året. Utbidning av ärare och eever. Skicka ut enkäter ti eeverna. Formuera förebyggande insatser tisammans med kamratstödjare och eevråd. Diskutera vad kränkande behanding är på förädramöten. Skoan har ändrat rutiner så att rektor atid får reda på om eev bivit utsatt för kränkning. När rektor bivit underrättad om att eev bivit kränkt underrättas även huvudmannen. Skoan har påbörjat en revidering av nuvarande pan med tanke på inspektionen påpekande. 10

14 skoinspektionens bedömning- särskit stöd skoinspektionen bedömer att Astermoskoan måste se ti att eeverna får det särskida stöd som utredningen har visat att de behöver. skoinspektionen bedömer att Astermoskoan måste se ti att skoan ger studiehandedning på modersmået ti eever som har behov av det. skoinspektionen bedömer att Astermoskoan måste se ti att rektom fattar besut om anpassad studiegång. skoinspektionen bedömer att Astermoskoan måste se ti att samråd med eevhäsan sker vid utredning av eever som inte befaras nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Vid utredning om åtgärdsprogram ska upprättas finns ärare med speciapedagogisk kompetens med samt kurator, skosköterska och rektor. Rektor ser ti att eeven får det stöd som utredningen visar. Skoan anordnar studiehandedning ti de eever som är i behov av detta under förutsättning att modersmåsärare går att finna. Skoan har påbörjat på försök studiehandedning "onine" för att komma runt probemet att hitta modersmåsärare. Om det framgår av åtgärdsprogram att eeven inte äser aa ämnen eer i omfattning, fattar rektor besut om anpassad studiegång. Vid utredning om åtgärdsprogram ska upprättas finns kurator, skosköterska och rektor med. Rektor ser ti att eeven får det stöd som utredningen visar. skoinspektionens bedömning- pedagogiskt edarskap och utveckingen av utbidningen skoinspektionen bedömer att Astermoskoan måste se ti att rektom tar sitt ansvar som pedagogisk edare. skoinspektionen bedömer att Astermoskoan måste se ti att rektom ansvarar för att det bedrivs ett systematiskt kvaitetsarbete som består i panering, uppföjning och utvecking av utbidningen. skoinspektionen bedömer att Astermoskoan måste se ti att kvaitetsarbetet genomförs under medverkan av ärare, övrig persona och eever samt att vårdnadshavare ges möjighet att deta i arbetet. skoinspektionen bedömer att Astermoskoan måste se ti att rektor tar ansvar för att kvaitetsarbetet är dokumenterat. 11

15 Persona och rektor har tisammans kommit överens om en ökad deaktighet och en mer strukture närvaro. Rektor har engagerat utveckingsedaren vid barn- och utbidningsförvatningen att bistå vid paneringen av det systematiska kvaitetsarbetet så att skoan kommer att bedriva det systematiska kvaitetsarbetet i enighet med skoagen. skoinspektionens bedömning- erbjudande av utbidning och uppföjning av eevens närvaro skoinspektionen bedömer att Astermoskoan måste se ti att eevhäsan arbetar förebyggande. skoinspektionen bedömer att Astermoskoan måste se ti att eevhäsan arbetar häsofrämjande. skoinspektionen bedömer att Astermoskoan måste se ti att eevhäsan stödjer eevernas utvecking mot utbidningens må. Eevhäsan tisammans med ärarna har i samarbete arbetat fram former för det förebyggande arbetet. Kurator har erhåit mer tid för att arbeta förebyggande. Arbeta och stödja ärarna i ivskunskap. Tisammans med förädrar diskutera eevernas förhåningssätt gentemot dataspe och sociaa medier. Detta utöver normaa häsofrämjande arbeten för kurator och skosköterska. Eevhäsan stödjer eevernas utvecking mot utbidningens må band annat genom att kartägga aa eever för att ge rättstöd samt att systematisera arbetet med att kunna föja upp ärenden. skoinspektionens bedömning- omfattning och resurstigång skoinspektionen bedömer att Astermoskoan måste se ti att eeverna erbjuds utbidning i den omfattning de har rätt ti. skoinspektionen bedömer att Astermoskoan måste se ti att utbidningen bedrivs i ändamåseniga okaer. 12

16 Aa eever äser enigt timpanen om inte eev erhåit anpassad studiegång. Lokaer kommer att byggas om för att öka antaet kassrum, viket innebär att eeverna får mer ändamåseniga okaer. 13

17 4.2. Äghutskoan skoinspektionens bedömning- trygghet och studiero skoinspektionen bedömer att Äghutskoan måste se ti att persona som får kännedom om att en eev anser sig ha bivit utsatt för kränkande behanding anmäer detta ti rektorn. skoinspektionen bedömer att Äghutskoan måste se ti att signaer om kränkande behanding anmäs ti huvudmannen. skoinspektionen bedömer att Äghutskoan måste se ti att det finns en pan mot kränkande behanding som innehåer en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behanding av eever samt innehåer en redogörese för vika av dessa åtgärder sam avses påbörjas eer genomföras under det kommande året. En redogörese för hur de panerade åtgärderna har genomförts ska tas upp i efterföjande års pan. Skoan har ändrat rutiner så att rektor atid får reda på om eev bivit utsatt för kränkning. När rektor bivit underrättad om att eev bivit kränkt underrättas även huvudmannen. Skoan har påbörjat arbetet med pan mot kränkande behanding i enighet med besutet. skoinspektionens bedömning- särskit stöd skoinspektionen bedömer att Äghutskoan måste se ti att eeverna får det särskida stöd som utredningen visat att de behöver. skoinspektionen bedömer att Äghutskoan måste se ti att utredning av en eevs behov av särskit stöd sker i samråd med eevhäsan. skoinspektionen bedömer att Äghutskoan måste se ti att rektor fattar besut om anpassad studiegång. skoinspektionen bedömer att Äghutskoan måste se ti att rektor fattar besut om att inte upprätta åtgärdsprogram om utredningen visar att eeven inte har behov av särskit stöd. skoinspektionen bedömer att Äghutskoan måste se ti att studiehandedning ges ti de eever som har behov av det. 14

18 Vid utredning om åtgärdsprogram ska upprättas finns ärare med speciapedagogisk kompetens med samt kurator, skosköterska och rektor. Rektor ser ti att eeven får det stöd som utredningen visar. Skoan anordnar studiehandedning ti de eever som är i behov av detta under förutsättning att modersmåsärare går att finna. Skoan har påbörjat på försök studiehandedning "onine" för att komma runt probemet att hitta modersmåsärare. Om det framgår av åtgärdsprogram att eeven inte äser aa ämnen, fattar rektor besut om anpassad studiegång. Om utredning visar att åtgärdsprogram inte ska upprättas fattar rektor besut om detta. skoinspektionens bedömning- pedagogiskt edarskap och utveckingen av utbidningen skoinspektionen bedömer att Äghutskoan måste se ti att rektor bedriver ett systematiskt kvaitetsarbete som består i panering, uppföjning och utvecking av utbidningen. skoinspektionen bedömer att Äghutskoan måste se ti att det systematiska kvaitetsarbetet dokumenteras. Rektor har engagerat utveckingsedaren vid barn- och utbidningsförvatningen att bistå vid paneringen av det systematiska kvaitetsarbetet så att skoan kommer att bedriva det systematiska kvaitetsarbetet enig skoagen. 15

19 4.3. Lenhavdaskoan skoinspektionens bedömning- undervisning och ärande skoinspektionen bedömer att Lenhavdaskoan måste se ti att ärarna samverkar i arbetet med att nå utbidningsmåen. skoinspektionen bedömer att Lenhov daskoan måste se ti att ge eever som ätt når kunskapskraven som minst ska uppnås edning och stimuans för att nå ängre i sin kunskapsutvecking. Pedagogiska diskussioner i bandade grupper i såvä arbetsag som ämnesvis kommer att organiseras. I början av terminen skrivs en panering för vad som ska diskuteras och när det ska ske. I kvaitetshjuet finns datum inagt då det ska genomföras kassgenomgångar med berörda ärare. För att eeverna ska få mera stimuans och utmaningar måste ärarna bi tydiga med att visa eeverna vad de ska kunna utifrån de oika kunskapskraven. Mer fokus kommer att igga på formativ bedömning för att bättre kunna nå aa eever oavsett var de befinner sig kunskapsmässigt. skoinspektionens bedömning -grundäggande värden och infytande skoinspektionen bedömer att Lenhavdaskoan måste se ti att eeverna har ett reet infytande på undervisningens innehå. Att öka eevernas infytande är ett av de prioriterade måen för kommande äsår. Diskussioner kommer att föras med eeverna om vad infytande, hur det kan användas och hur de kan vara med och påverka. Eeverna ska även ges möjighet att vara med och påverka vaen ti eevens va. Samta i arbetsagen kommer att ske 1-2 gånger/termin om hur vi jobbar med eevernas infytande och även åta eeverna göra utvärdering av hur de uppever att de har infytande över sin undervisning. Rektor har med det som en punkt i medarbetarsamtaet och samtaar med varje anstäd om hur vi kan arbeta för att öka eevernas infytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehå med stigande åder och mognad. 16

20 skoinspektionens bedömning- trygghet och studiero skoinspektionen bedömer att Lenhavdaskoan måste se ti att ordningsreger har utarbetats under medverkan av eeverna och föjs upp vid skoenheten. Ordningsreger ska revideras vid äsårets början av persona och eever. Denna rutin finns med i kvaitetshjuet skoinspektionens bedömning- särskit stöd skoinspektionen bedömer att Lenhavdaskoan måste se ti att eeverna får det särskida stöd som utredningen har visat att de behöver. skoinspektionen bedömer att Lenhavdaskoan måste se ti att rektor fattar besut om anpassad studiegång. Arbetet inom särskit stöd är ett påbörjat utveckingsområde. Datum äggs in i agendan för kassgenomgångar och avstämningar av eevernas kunskaper och kommande behov. Rektor har regebundna möten med speciapedagogerna för att se över hur resurserna används. Rektor fattar besut om särskid undervisningsgrupp för de eever som efter utredning anses ha behov av att få övervägande undervisning i förberedesekass. skoinspektionens bedömning- pedagogiskt edarskap och utveckingen av utbidningen skoinspektionen bedömer att Lenhavdaskoan måste se ti att rektom ansvarar för att det bedrivs ett systematiskt kvaitetsarbete som består i panering, uppföjning och utvecking av utbidningen. skoinspektionen bedömer att Lenhavdaskoan måste se ti att kvaitetsarbetet genomförs under medverkan av ärare, övrig persona och eever. skoinspektionen bedömer att Lenhavdaskoan måste se ti att rektor tar ansvar för att kvaitetsarbetet är dokumenterat. 17

21 Arbetet med kvaitetsarbetet har påbörjats. Ett kvaitetshju är framtaget, där skoan skriver in viktiga håpunkter då samta, paner, utvärderingar och uppföjningar ska genomföras. Arbetsagsedarna ska ti hösten 2014 påbörja en arbetsagsedarutbidning. De kommer då att få utbidning i kvaitetsarbetet och bir därmed tisammans med försteärarna viktiga "kvaitetspioter"i det kommande kvaitetsarbetet tisammans med rektorn. Rektor ansvarar för att kvaitetsarbetet genomförs och dokumenteras. 18

22 4.4. Asedaskoan F-6 skoinspektionens bedömning- undervisning och ärande skoinspektionen bedömer att Åsedaskoan F-6 måste säkerhetsstäa att samarbetsformer mean ärare och pedagoger som arbetar i färskoekass och skoa, utveckas. När vi impementerade Lgr 11 fanns fritids och F-kass med då vi arbetade med kapite och 2, när vi sedan gick vidare ti enskida ämnen jobbade vi från 1-6. Vi har jobbat för att få bättre förutsättningar för att underätta vår samverkan med våra oika verksamheter och stadier. Vi har yft probematiken ti våra poitiker som tog hänsyn ti detta då de besutade om de okaförändringar som sammanbinder skookaerna. Åsedaskoan F-6 kommer under äsåret 2014/2015 kunna sama aa kasser inom samma byggnad. För färskoekass och år och 2 innebär detta att man får goda förutsättningar för dagigt utbyte mean pedagoger och det bir fer pedagoger kring eeverna. Det möjiggör en organisation med fexiba ösningar kring eevgrupperingar, panerade och opanerade. På detta sätt kan vi optimera användningen av personaens tid och kompetens. Att vi finns mer samat kommer underätta för att ge eeverna en mer individue anpassning i undervisningssituationen. Arbetsaget F-3 har diskuterat inom vika område man ska fokusera på då det gäer samarbetsformer för F-kass, år-3 och Fritids. Utifrån föjande punkter kommer verksamheten paneras inför å.4/15. Fonoogisk träning. F-kass jobbar med Bomhomsmodeen. Efter sportovet träffas F-kassärarna och speciaäraren och utvärderar resutatet. Därefter kan specifik träning sättas in för de eever som behöver av speciaärare, förskoärare eer tapedagog. En grovpanering i No/So ämnas av pedagoger i respektive årskurs ti den person på Fritids som ansvarar för respektive årskurs. Det ger möjighet för fritidsverksamheten att stötta upp arbetet som pågår i kasserna. Eever i åk. som har behov av t.ex. mera ek, socia träning, beöning m.m. kan få detta i F-kass. Spontana aktiviteter tisammans t.ex. sångstund, ädre eever äser egna sagor för de yngrem.m. Traditioner ju, ucia, påsk m.m. Tisammansdag Häsodag Utvärdering och uppföjning sker efter de aktiviteter som gjorts. Punktema kommer att finnas med då man går in i panering för nytt äsår och då koppar men uppföjning och utvärdering av detta ti arbetspanens må. 19

23 skoinspektionens bedömning- särskit stöd skoinspektionen bedömer att Åsedaskoan F-6 måste säkerstäa att eever får det särskida stöd utredningen visat att de har behov av. skoinspektionen bedömer att Åsedaskoan F-6 måste säkerstäa att studiehandedning på modersmået ges ti eever som har behov av det. Föjande frågestäningar diskuterades i arbetsaget: Arbetsagen F-3 & 4-6 diskuterar punkt. Hur gör vi nu? Vika stöd utifrån utredningen får eeverna inte idag? Hur kan vi förändra så att vi yckas bättre? Varje arbetsag har fört diskussioner kring pedagogiska utredningar, äs- och skriv/matematik utredningar och psykoogiska utredningar. Som det har varit innan har det varit för många försag ti åtgärder och här ska det istäet prioriteras och fokuseras på färre åtgärder som ger mer effekt. När vi sedan gör åtgärdsprogram väjer vi de försag som vi tror gynnar eeven och i arbetsgången föjer vi upp resutatet av våra åtgärder och då får vi en god bid av hur vi ska gå vidare med andra åtgärder utifrån utredningen eer om vi jobbar vidare. Vi har ändrat vissa dear i våra scheman som gör att vi öser vissa organisatoriska "knutar" och har nu skapat andra möjigheter. Vi kommer att periodisera vissa dear under äsåret där vi kan gå in fer ärare under vissa ektioner eer ge enskit stöd ti eever om det är det som är behovet. Under kassgenomgångarna har tittat på vika eever som är i behov av studiehandedning och vika språk vi saknar. skoinspektionens bedömning- erbjudande av utbidning och uppföjning av eevens närvaro skoinspektionen bedömer att Åsedaskoan F-6 måste se ti att eevhäsan arbetar förebyggande. skoinspektionen bedömer att Åsedaskoan F-6 måste se ti att eevhäsan arbetar häsofrämjande. Vi gör en he de förebyggande och främjande insatser inom det okaa eevhäsoteamet, viket vi kom fram ti under våra diskussioner. Vi behöver dock bi bättre på att utvidga samverkan inom vissa områden. 20

24 Vi kommer att göra en pan för återkommande insatser i de oika årskurserna och under förädramöte. Vi fortsätter utvecka vårt arbete mot en häsoprofi där eevhäsan finns med. Det finns en de försag som vi ännu inte besutat om vi ska gå vidare med, det kommer vi arbeta med under höstterminen. skoinspektionens bedömning- omfattning och resurstigång skoinspektionen bedömer att huvudmannen måste säkerstäa att eeverna har tigång ti utrustning som behövs för en tidsenig utbidning och för att syftet med utbidningen ska uppnås. Huvudmannen kommer att köpa in den utrustning som behövs för en tidsenig utbidning. 21

25 4.5. Asedaskoan 7-9 skoinspektionens bedömning- undervisning och ärande skoinspektionen bedömer att Åsedaskoan 7-9 måste se ti att undervisningen i oika ämnesområden samordnas så att eeverna får möjighet att uppfatta större kunskapsområden som en hehet. skoinspektionen bedömer att Åsedaskoan 7-9 måste se ti att ärarna samverkar i arbetet med att nå utbidningsmåen. skoinspektionen bedömer att Åsedaskoan 7-9 måste se ti att ärarna ger eever som ätt når kunskapskraven som minst ska uppnås edning och stimuans för att nå ängre i sin kunskapsutvecking. Vi har tisatt en arbetsgrupp som arbetar med att samordna ämnesområden, ex." Håbar utvecking", där ärare samarbetar över ämnesgränsema. Det kommer att ske fortbidning/studiebesök inom området för aa ärare. För att stimuera de eever som ätt nåt kunskapskraven kommer skoan att jobba med öppna frågor utan givna svar. skoinspektionens bedömning-grundäggande värden och infytande skoinspektionen bedömer att Åsedaskoan 7-9 måste se ti att eeverna har ett reet infytande på undervisningens innehå. Enskida samta med eeven där må sätts upp kommer att genomföras. Terminspanering ihop med eeverna i respektive ämne/ämnesområde kommer att genomföras. skoinspektionens bedömning- särskit stöd skoinspektionen bedömer att Åsedaskoan 7-9 måste ge studiehandedning på modersmået ti eever som har behov av det. skoinspektionen bedömer att Åsedaskoan 7-9 måste se ti att den som uppmärksammar att en eev inte kommer att uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska anmäa det ti rektom som i sin tur ska se ti att behovet av särskit stöd skyndsamt utreds. 22

26 studiehandedare söks kontinuerigt genom en person med övergripande ansvar för hea kommunen. Vi samverkar med regionförbundet och har "studiehandedning onine". Detta på grund av svårigheter att få tag på personer med svenska och modersmåskunskap inom ämnesområden. För tifäet finns svenska, nybörjarengeska och matematik som studiehandedning onine. Rutinerna för behov av särskit stöd gås igenom vid terminsstart. skoinspektionens bedömning- bedömning och betygssättning skoinspektionen bedömer att Åsedaskoan 7-9 måste se ti att eever och dess vårdnadshavare i grundskoan minst en gång per termin har ett utveckingssamta om hur eevens kunskapsutvecking och sociaa utvecking bäst kan stödjas. Utveckingssamta ska genomföras minst en gång per termin och detta tar vi upp inför perioden när samtaen kommer att ske. A persona har vetskap om att eeverna ska ha utveckingssamtal skoinspektionens bedömning- pedagogiskt edarskap och utveckingen av utbidningen skoinspektionen bedömer att rektom måste se ti att ta ansvar för skoans resutat och för att det bedrivs ett systematiskt kvaitetsarbete vid skoenheten. Vi har fyra avstämningstider när det gäer resutat och hur vi kan gå vidare. Vid dessa avstämningar diskuterar hur vi kan hjäpa de eever, kasser, ärare, ämnen som behöver det.. Höstterminens mitterminsuppföjning 2. Höstterminsbetyget 3. Vårterminens mitterminsuppföjning 4. Vårterminsbetyget Vid höstterminens början sätter vi upp äsårets må, vika vi utvärderar efter vårterminens sut. Vi föjer upp dem på konferenstid under terminens gång och de bir då även protokoförda. De må vi sätter för året är de vi ser vi behöver förbättra oss i eer på. Av de må vi satt upp inför året prioriteras området ämnesövergripande arbete och att ärarna samverkar. 23

27 skoinspektionens bedömning- erbjudande av utbidning och uppföjning av eevens närvaro skoinspektionen bedömer att rektor måste se ti att eevhäsan arbetar förebyggande. skoinspektionen bedömer att rektor måste se ti att eevhäsan arbetar häsofrämjande. Nätmobbningsdagen skedde i samarbete med kurator. Häsoundersökning i åk 8 sker. Det okaa eevhäsoteamet, viket består av skosköterska, kurator, speciaärare och speciapedagoger, har möte varannan vecka. Informationen som kan deges övrig persona ska deges. skosköterska och kurator har varit deaktiga i Sex och Samevnad, ANTD-enkät och undervisning i kasser. Kuratom är deaktig i det okaa trygghetsteamet Eevhäsan kommer att deta i ämnesövergripande arbetet. 24

28 4.6. Grundsärskoan skoinspektionens bedömning- pedagogiskt edarskap och utveckingen av utbidningen skoinspektionen bedömer att rektom måste se ti att föja upp skoans resutat och att det utvärderas i förhåande ti de nationea måen och kunskapskraven. En gång per termin ska samtiga eever föjas upp. Des de eever som äser efter grundsärskoans kurspan och des de eever som äser med inriktrung träningsskoa. t är att kartägga var eeverna befinner sig i de oika ämnena/ämnesområdena i förhåande ti de nationea måen och kunskapskraven. t är att det ska vara möjigt att föja varje eevs kunskapsutvecking. Exempe på verktyg som gör det möjigt att föja eevens utvecking är IUP, bider och fimer. Uppföjning av betyg för de eever där det är aktuet. Rektor gör en sammanstäning för varje eev. Inför äsåret 2014/2015 kommer vi att ta fram prioriterade må för verksamheten, som ska utvärderas vid äsårets sut. De prioriterade måen ska paneras under höstterminens första vecka. Detta ska föjas upp v. 44, och i mitten på vårterminen. 25

29 6. Gymnasieskoan skoinspektionens bedömning- undervisning och ärande skoinspektionen bedömer att gymnasieskoan måste se ti att ärarna kargör för eeverna vika må utbidningen har. skoinspektionen bedömer att gymnasieskoan måste se ti att undervisningen i skoan utgår ifrån och omfattar examensmåen för respektive nationet program. skoinspektionen bedömer att gymnasieskoan måste se ti att ärarna samverkar i arbetet för att nå utbidningens må. Tydiga rutiner kommer att arbetas fram för att såväärare som eever är vä insatta i utbidningens må. Dessa må ska inte bara gås igenom vid kursstart utan även koppas kontinuerigt ti undervisningen under äsårets gång. Examensmåen kommer att diskuteras med eever och vårdnadshavare vid utveckingssamta med utgångspunkt i hur eeven ska nå dessa. I årskurs 2 introduceras eeverna ti gymnasiearbetet där eeverna ska motivera sina va av inriktning på arbetet utifrån examensmåen. En fördjupad samverkan kommer att ske i arbetsagen för att tisammans arbeta mot måen. En utvärdering av arbetet i arbetsaget kommer att göras efter varje termin. skoinspektionens bedömning- grundäggande värden och infytande skoinspektionen bedömer att gymnasieskoan måste se ti att eeverna har ett reet infytande på undervisningens innehå. I diskussioner med eeverna kommer mer fokus att igga på infytande. Ett exempe är när ärare och eever diskuterar måen för utbidningen där man kan visa att det finns oika vägar att nå måen beroende på intressen och förutsättningar. I språkkurser ska eeverna få mer infytande över viken itteratur som ska äsas. Eeverna ska även få mer infytande över innehået i undervisningen och viken typ av examination som används. skoinspektionens bedömning- särskit stöd skoinspektionen bedömer att gymnasieskoan måste se ti att eevens behov av särskit stöd skyndsamt utreds. 26

30 skoinspektionen bedömer att gymnasieskoan måste se ti att om en utredning visar att en eev är i behov av särskit stöd ska han eer hon ges sådant stöd. skoinspektionen bedömer att gymnasieskoan måste se ti att åtgärdsprogram anger vika behoven är, hur de ska tigodoses och hur åtgärderna ska föjas upp och utvärderas. Tydigare rutiner och arbetsgång för eever i behov av särskit stöd är framtagna och här pågår ett impementeringsarbete för att ärarna ska vara vä insatta i detta. Maar för åtgärdsprogram finns där personaen tydigare kan beskriva vika behoven är, hur de ska tigodoses samt hur åtgärder ska föjas upp och utvärderas. Då tiströmningen av eever med annat modersmå än svenska har ökat markant de senaste två åren har det iband varit svårt att förstå viken typ av stöd som ska sättas in. Här kommer rektor och persona ta mer hjäp av modersmåsärare, tok och persona från eevhäsan för att på bästa sätt förstå viken typ av hjäpbehov eeverna har. skoinspektionens bedömning- bedömning och betygssättning skoinspektionen bedömer att gymnasieskoan måste se ti att betyg sätts på varje avsutad kurs och vid den tidpunkt då betyg ska sättas Uppvidinge gymnasieskoa ska se ti att aa eever har en korrekt studiepan där aa kurser är panerade med rätt kursstart och kurssut Detta kommer eevens mentor att säkerstäa. Undervisande ärare ska senast efter 2 veckor efter kurssut sätta betyg på samtiga eever som undervisats i kursen. skoinspektionens bedömning- pedagogiskt edarskap och utveckingen av utbidningen skoinspektionen bedömer att rektor måste se ti att det bedrivs ett systematiskt kvaitetsarbete som består i panering, uppföjning och utvecking av utbidningen. skoinspektionen bedömer att gymnasieskoan måste se ti att det systematiska kvaitetsarbetet genomförs under medverkan av ärare, övrig persona och eever. skoinspektionen bedömer att gymnasieskoan måste se ti att det systematiska kvaitetsarbetet dokumenteras. 27

31 Rektor kommer att föja det kvaitetshju som har tagits fram av barn- och utbidrungsförvatningen. Detta innebär regebundna uppföjrungar i form av trygghetsenkäter, kursresutat och måuppfyese på samtiga program. Varje år revideras panen mot diskriminering och kränkande behanding utifrån tidigare resutat och anayser. En kvaitetsredovisrung med må och tihörande aktivitetspan kommer utarbetas och sedan redovisas för förvatningen som i sin tur använder den för underag i anayser och åtgärder för att utvecka verksamheten (se biaga Kvaitetsredovisning får verksamhetsåret 2014/2015 Gymnasieskoa). Ett större fokus i det systematiska kvaitetsarbetet från och med hösten 2014 kommer att vara att personaen och eeverna i större utsträcking detar i arbetet. skoinspektionens bedömning- erbjudande av utbidning skoinspektionen bedömer att gymnasieskoan måste se ti att skoan ger studiehandedning på modersmået ti eever som har behov av det. skoinspektionen bedömer att gymnasieskoan måste se ti att eevhäsan arbetar förebyggande. skoinspektionen bedömer att gymnasieskoan måste se ti att eevhäsan arbetar häsofrämjande. En kartäggning av eever med annat modersmå än svenska ska genomföras för att se om de behöver studiehandedning på modersmået. Ansökan om begäran av studiehandeding på modersmået skickas via rektom ti barn- och utbidingsförvatningen där det finns persona som arbetar kommunövergripande med detta. Det finns även möjighet ti studiehandedning onine via Regionför bundet, detta är dock ganska nytt och håer på att byggas upp med fer språk och mer tider. Former för att det okaa eevhäsoteamet ska arbeta mer förebyggande och häsofrämjande kommer under höstterminen 2014 att tas fram. skoinspektionens bedömning- omfattning, innehå och resurstigång skoinspektionen bedömer att gymnasieskoan måste se ti att det på varje introduktionsprogram finns en pan för utbidningen som visar utbidingens innehå. Se bifogad Pan får introduktionsprogrammen (IM) 28

32 skoinspektionens bedömning- trygghet och studiero skoinspektionen bedömer att gymnasieskoan måste se ti att det finns en pan mot kränkande behanding som anger de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behanding ångsiktigt och det aktuea året samt innehåer en redogörese för hur föregående års åtgärder har genomförts. En reviderad pan mot kränkande behanding som uppfyer kraven kommer att arbetas fram. 29

33 6. Vuxenutbidningen skoinspektionens bedömning- undervisning och ärande skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att utbidningen är fexibe avseende tid utifrån de behov som finns. skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att undervisningen bedrivs kontinuerigt under året. skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att utbidningen inom svenska för invandrare är utformad så att den enskides studier kan kombineras med andra studier inom andra skoformer. skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att de arbetsformer som erbjuds ger eeverna förutsättningar att nå måen och kunskapskraven för utbidningen. skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att det för aa eever utarbetas en individue studiepan och att den upprättas i nära ansutning ti antagningen. skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att den individuea studiepanen atid utarbetas i samverkan med eeven. skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att aa eever erbjuds studie- och yrkesvägedning i samband med utarbetandet av den individuea studiepanen. skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att eevens utbidningsmå och panerad omfattning av studierna anges i studiepanen. Kommunen kommer från och med höstterminen 2014 vara mer yhörd för önskemå avseende fer fexiba ösningar, exempevis kurser på kvästid på vuxenutbidningen. Detta avser också hur kommunen kan erbjuda undervisning kontinuerigt under året. A v inspektionen framgår det att en viktig förutsättning för att aa eever ska nå måen inom grundäggande vuxenutbidning är att undervisningstiden utökas viket kommer att ske. Det kommer även att bi en mer individanpassad undervisningstid inom särskid undervisning för vuxna. När det gäer den individuea studiepanen och studie- och yrkesvägedning kommer en tydig rutin att arbetas fram av rektor tisammans med studie- och yrkesvägedaren. 30

34 För att kunna påbörja andra kurser inom kommuna vuxenutbidning krävs genomförd kurs C i SPI-undervisning. Informationen kommer att tydiggöras för eeverna vid äsårets start. skoinspektionens bedömning- grundäggande värden och infytande skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att eeverna får utbidningens må, innehå och arbetsformer kargjorda för sig. skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att verksamhetens arbetsformer utveckas så att ett aktivt eevinfytande gynnas. skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att det finns forum för samråd med eeverna om frågor som är viktiga för verksamheten och kan ha betydese för eeverna. En ma för pedagogisk panering kommer att arbetas fram och impementeras hos personaen för att tydiggöra må, innehå och arbetsformer för eeverna. I diskussioner med eeverna kommer mer fokus att igga på infytande. Ett exempe är när ärare och eever diskuterar måen för utbidningen där man kan visa att det finns oika vägar att nå måen beroende på intressen och förutsättningar. I språkkurser ska eeverna få mer infytande över viken itteratur som ska äsas. Eeverna ska även få mer infytande över innehået i undervisningen och viken typ av examination som används. För frågor som är viktiga för verksamheten och ha betydese för eeverna kommer det inom vuxenutbidningen att inrättas ett forum för samråd med kontinueriga träffar. skoinspektionens bedömning- trygghet och studiero skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att vuxenutbidningens pan mot kränkande behanding motsvarar skoagens krav. En ikabehandingspan med större tydighet gäande åtskinad av de oika verksamheterna, utvärdering, kartäggning och utformning av åtgärder håer på att arbetas fram. Ä ven verksamheten särskid utbidning för vuxna kommer att omfattas av panen. 31

35 skoinspektionens bedömning- pedagogiskt edarskap och utveckingen av utbidningen skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att det systematiska kvaitetsarbetet på huvudmannanivå och verksamhetsnivå omfattar aa skoformer och nivåer i utbidningen. skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att det systematiska kvaitetsarbetet på huvudmannanivå och verksamhetsnivå omfattar såvä utbidning i egen regi som utbidning på entreprenad. skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att det systematiska kvaitetsarbetet på huvudmannanivå och verksamhetsnivå dokumenteras. skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att det systematiska kvaitetsarbetet på huvudmannanivå och verksamhetsnivå inriktas mot att de nationea måen uppfys. skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att nödvändiga åtgärder vidtas om det framkommer brister i verksamheten: skoinspektionen bedömer att kommunen måste se ti att det systematiska kvaitetsarbetet på verksamhetsnivå sker under medverkan av ärare, övrig persona och eever. En omfattande översyn av kvaitetsarbetet i kommunens skoor pågår. Tydigare kvaitetshju är framtagna, där skooma skriver in viktiga håpunkter då samta, paner, utvärderingar och uppföjningar ska genomföras. Rektorerna kommer att arbeta med en kvaitetsredovisning med tydiga må och tihörande aktivitetspan för aa verksamheter som kontinuerigt redovisas för och föjs upp av förvatningen som på så sätt kan sätta in rätt åtgärder för att utvecka skooma (se biaga Kvaitetsredovisning för verksamhetsåret 2014/2015 Vuxenutbidning och sfi). Arbetsagsedarna ska ti hösten 2014 påbörja en arbetsagsedarutbidning. De kommer då att få utbidning i kvaitetsarbetet och bir därmed viktiga "kvaitetspioter" i det kommande kvaitetsarbetet med rektorn. skoinspektionens bedömning- omfattning och tigång ti utbidning skoinspektionen bedömer att kommunen behöver se ti att kommuna vuxenutbidning på grundäggande nivå bedrivs i form av kurser i aktuea ämnen utifrån skoförfattningarnas krav. 32

36 skoinspektionen bedömer att kommunen behöver se ti att särskid utbidning för vuxna på grundäggande nivå bedrivs i form av kurser i aktuea ämnen utifrån skoförfattningarnas krav. Utbudet av kurser som eever enigt förordningen har rätt ti att studera inom vuxenutbidning på grundäggande nivå samt träningsskoan inom grundsärskoan kommer att erbjudas. 33

37 Uppvidinge O L Kvaitetsredovisning för verksamhetsåret 2014/2015 Förskoa Enhet: Förskoechef:

38 Innehå 1. Inedning Kvaitetsredovisningens arbetsgång Förutsättningar Förbättringsområden Normer och värden Må span Resutat Utvärdering och anays av verksamhetsårets må Utvecking och ärande Må span Resutat Utvärdering och anays av verksamhetsårets må Barns infytande Må span Resutat Utvärdering och anays av verksamhetsårets må Förskoa och hem Må span Resutat Utvärdering och anays av verksamhetsårets må Pedagogiskt edarskap Må span Resutat Utvärdering och anays av verksamhetsårets må

39 1. Inedning Enigt skoagen ska det på skoenhetsnivå genomföras panering, uppföjning och utvecking av utbidningen. Kvaitetsarbetet ska genomföras under medverkan av förskoärare, övrig persona och barn. Ä ven barnens vårdnadshavare ska ges möjighet att deta i arbetet. Inriktningen på kvaitetsarbetet ska vara de nationea måen för utbidningen och det ska dokumenteras. Färskoechefen är ansvarig för enhetens kvaitetsarbete. skoagen 4 kap. 1.1 Kvaitetsredovisningens arbetsgång Vid verksamhetsårets början ska må för respektive område i kvaitetsredovisningen sättas upp. Utgångspunkt ska vara de nationea måen för verksamheten samt enhetens behov och förutsättningar. Anayser av föregående års kvaitetsredovisning kan här igga ti grund. Verksamhetsårets må ska vara tydiga och mätbara. Därefter skrivs en aktivitetspan som syftar ti att nå områdets må. De oika aktiviteterna kan ha oika mågrupper, exempevis vissa barngrupper, aa barn, viss persona eer a persona men även vårdnadshavare. spanerna för de oika områdena kan ha oika anta aktiviteter. Vid höstterminens kvaitetssamta redovisas verksamhetsårets må och aktivitetspan för förvatningen. Vid vårterminens kvaitetssamta föjs måen och aktivitetspanen upp. Efter verksamhetsårets sut kompetteras kvaitetsredovisningen med resutatet av aktivitetspanen samt utvärdering och anays av verksamhetsårets må. Därefter ämnas den fuständiga kvaitetsredovisningen ti utveckingsedaren senast den 31 augusti. 1.2 Förutsättningar Redovisa fårutsättningarna får verksamheten utifrån barngruppernas sammansättning och storek, okaer, persona samt barn i behov av särskit stöd. 1.3 Förbättringsområden Redovisa vika förbättringsområden som har identifierats utifrån föregående års kvaitetsredovisning. 2

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening a] BÅSTADS ~ KOMMUN 1 (2) Kaese ti Väfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 apri 2014 Tid: Pats: k. 10.00 Astrakanen Ärendemening 1. Upprop 2. Protokojustering: I tur att justera: Eddie Grankvist Ersättare:

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Ge bara ett svar på varje fråga. Välj det svar som passar in bäst. Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor.

Ge bara ett svar på varje fråga. Välj det svar som passar in bäst. Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor. [Q159] Förskoeenkät Väkommen ti enkäten! Här kan du svara på frågor om hur du tycker att förskoan fungerar. Kicka på pien för att starta enkäten. Du kan också kicka dig tibaka med piarna om du vi kontroera

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-11 Vettergymnasiet Jönköping Rektorn vid Vettergymnasiet Jönköping Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Vettergymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun 1 (12) Marie Jonsson Direkt: 019-19 39 52 marie.jonsson@t.st.se Skötsepan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Häefors kommun Föregående skötsepan för Knuthöjdsmossen utarbetades inom Skogsvårdsstyresen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-12 Diarienummer FG/2015:1 Pågående Skolinspektions- och Barn- och elevombudsärenden, inklusive ärenden som utreds inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering per den 12

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Lessebo kommun lnfo@lessebo.se efter riktad tillsyn av utbildning i Lessebo kommun för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd 2(12) Riktad tillsyn i Lessebos kommun Skolinspektionen

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Organisation i Vännäs kommun 2014 Beslutat på ledarlag 2014-03-19 Innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR, SYFTE OCH MÅL... 3 Syfte... 3 Mål... 3 ORGANISATION...

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skoiinspektionen Beslut 2014-06-25 Lunds kommun Rektorn vid Ekelundsskolan, Fåglasångs skola, Önneslövs skola, Varpingeskolan och Nya Almelund i Lunds kommun Beslut för grundskola efter tillsyn i Ekelundsskolan,

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Regler

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Njudungsgymnasiets elevhälsaarbete

Njudungsgymnasiets elevhälsaarbete 2015-08-31 Njudungsgymnasiets elevhälsaarbete Elevhälsoteamen på Njudungsgymnasiet arbetar utifrån Vetlanda kommuns riktlinjer för barn- och elevhälsa. Foldern du håller i din hand är en beskrivning av

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Annan pedagogisk verksamhet Bestämmelser om pedagogisk verksamhet har ett eget kapitel i skollagen Det ställs övergripande krav och kvalitetskrav på verksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13 Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 5 12-13 Eitkommitten singe & par SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Juni -12 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-20 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid Jernvallsskolan F-3 christina.silfverberg@utb.sandviken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Jernvallsskolan

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor stockholm.se December 2014 3 (6) Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten 1 (12) Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun. Bakgrund Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Stockholm kommun av förskoleverksamheten (dnr 43-2010:5285). Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Utgår från diskrimineringslagen och skollagen kap 5 och 6 Varje enhet reviderar årligen enhetens likabehandlingsplan i samråd med

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FÖRSKOLEKLASSEN Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor 2010-05-12 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista.

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. (beslutade av KF 2014-12-11, Dnr 0523/13) För unga nya göteborgare är utbildning och inkludering viktiga förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Bergvretenskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

Reviderad 20160107. Riktlinjer för fritidshemsverksamhet i Bjuvs kommun

Reviderad 20160107. Riktlinjer för fritidshemsverksamhet i Bjuvs kommun Reviderad 20160107 Riktlinjer för fritidshemsverksamhet i Bjuvs kommun Bakgrund Regeringen har fastställt en ny skollag och en samlad läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen. Den nya

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer