Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018"

Transkript

1 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun Antagen av kommunfumäktige Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen Torsby direkt växe fax Sida 1 (15)

2 2 Innehåsförteckning 1. Inedning Sammanfattning Må för Torsby kommuns bostadsförsörjning statistik och resutat av undersökningar Bostadsbeståndet Befokning, arbetsmarknad och pending Bostadsmarknaden idag Oika gruppers bostadsbehov Boendemijö Attraktivt boende Bedömning av framtida bostadsbehovet Utbyggnadspaner... 14

3 3 1. Inedning Kommunen har paneringsansvaret för sin bostadsförsörjning, och ska skapa förutsättningar för att aa ska kunna eva i bra bostäder. Kommunen ska också främja ändamåseniga åtgärder så att bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Bostadsförsörjning är inte enbart en fråga om nyproduktion utan också ti stor de fokuserad på det befintiga bostadsbeståndet. Utbudet på bostadsmarknaden styrs av antaet bostäder som bir ediga för köp eer förhyrning. Det gäer både hyresägenheter och ägenheter i egnahem. yproduktion underättar rörigheten i beståndet genom att ge upphov ti byten av bostäder med fyttkedjor av varierande grad. Med en bra bostad menas inte bara bostaden som sådan utan begreppet omfattar även andra faktorer i omgivningen, och boendemijön. Det handar som tidigare har påpekats inte enbart om boendemijöer för nyproducerade bostäder utan det är minst ika viktigt att insatser görs i befintiga bostadsområden. Åtgärder ska gäa för aa invånares behov av bostäder men vissa grupper kan särskit behöva uppmärksammas såsom ädre, funktionshindrade och ungdomar. Genom bostadsförsörjningspaneringen kan medborgarna få bättre infytande och överbick över hur den faktiska boendesituationen ser ut i kommunen. Tigång ti bra bostäder är även ur näringsivsperspektiv mycket viktigt för att kommunen och dess företag ska kunna behåa och nyrekrytera kompetent arbetskraft. Torsby kommun ska vara den kommun som är förstahandsaternativet för de som vi fytta ti centraa eer norra Värmand, och söker boende i stads- eer tätortsnära andsbygd. K vaiten i boendet är idag viktigare än att bo och arbeta på samma ort. Förr fyttade man ti ett jobb, idag väjer man bostadsort först och arbete kommer i andra hand. Efter nära två decennier utan i stort sett något bostadsbyggande i Torsby kommun har efterfrågan ökat inom de oika boendesegmenten. Det är främst fritidshussektorn som har utveckats mycket starkt men även nyproduktionen av egnahem är positiv. Under etaberades ett ferbostadshus i Torsby centrum. Detvar på initiativ av Tarsbybostäder AB som fastigheten uppfördes, och då den var färdigstäd övergick ägandet ti en bostadsrättsförening. Det var den första större byggnationen av ett ferbostadshus sedan mitten på 90-taet i kommunen. Det finns en fortsatt efterfrågan av mer centrat beägna boende i främst Torsby tätort. Det märktes tydigt då ägenheterna i det nyetaberade ferbostadshuset försådes reativt snabbt. Det är främst personer i pensionsådern som vi få en närhet ti oika former av service, som t.ex. apotek, affärer, bank med mera.

4 4 har reviderats av arbetsgruppen "Framtidens boende". I denna arbetsgrupp har föjande personer ingått: Håkan Laack, Kommunstyresens ordförande och bivande VD i Torsby Bostäder AB Torbjörn Amroth, stadsarkitekt Jon Wiggh, Panarkitekt Jan Esping, Teknisk chef Hans isson, äringsivsstrateg Anders Björck, Bitr. kommunchef. 2. Sammanfattning Bostadsförsörjningsprogrammet består av tre dear: Må för bostadsförsörjningen Empiriska data strategier för den kommande femårsperioden Måen för bostadspaneringen skaigga fast under återstoden av innevarande mandatperiod samt den kommande, dvs fram ti och med Underaget i form av empiriska data ska uppdateras vid minst ett tifäe under varje mandatperiod. Markoch panärenden sammanstäs kontinuerigt och redovisas en gång per år ti utskott under kommunstyresen med ansvar för samhäspanering. Måen i bostadsförsörjningsprogrammet ska underordnas de må som kommunfumäktige har antagit för kommunen, programmets må ska gäa under perioden 2014 ti2018. Därefter ska en revidering ske. Revidering av programmet och dess må görs också vid tikomsten av andra kommunaa dokument såsom översiktspan, naturvårdspan, energi paner, fokhäsoprogram, okat tiväxtprogram. Måen i bostadsförsörjningsprogram har två dimensioner med utgångspunkt från sociaa respektive ekonomiska faktorer. Måen och programmet syftar ti att i T ors by kommun åstadkomma god bostadsförsörjning som garanterar bra och anpassade boenden i attraktiva boendemijöer. yproduktion av bostäder eer möjiggörande för nyproduktion ska syfta ti att svara mot den efterfrågan som finns på marknaden men även stärka kommunen som en attraktiv kommun att bo och eva i. Utifrån empiriska data kan vi konstatera att det för dagen i Torsby/ Oeby råder större efterfrågan på bostäder än vad det finns tigång ti. Det gäer såväägenhetsboende som vior. Torsby bostäder, det kommunaa bostadsboaget, har en nära nog hundraprocentig uthyrning och på viamarknaden ökar prisnivåerna. Fastighetsmäkarna verksamma i Torsby kommun ser ingen direkt avmattning på marknaden trots en mer negativ natione konjunktur. Omsättning på

5 5 försäjningsobjekt är reativt god och prisnivåerna per kvadratmeter på de försåda objekten är stigande i jämförese med tidigare år. Stor dagig nettoinpending ti kommunen från näriggande kommuner är en viktig förutsättning för ökad infyttning. Kommunen vi bredda, utvecka och öka statusen på bostadsutbudet både inom det befintiga utbudet men även på nya objekt. Förhoppningsvis kommer många pendare väja att bosätta sig i Torsby kommun. Är utbudet på bostadsmarknaden för itet eer smat kommer många som avser att bosätta sig i kommunen att väja någon annan kommun där utbudet är större och bredare. Den demografiska förändringen i kommunen visar att andeen ädre dvs. över 65 år förväntas öka under den kommande 10 årsperioden. Antaet "ädreädre", dvs de som är över 80 år kommer också att öka något viket stäer krav på boenden anpassade efter personer som har funktionsnedsättningar. För att möta denna efterfrågan kommer troigtvis dear av befintigt bostadsbestånd och nyproduktion att behöva anpassas för att svara upp emot dessa krav. Uppskattningsvis behövs fram ti2018 ca nya ägenheter (i ferfamijshus och enfamijshus) per år. Kommunen måste ha en beredskap för att intressenter ska kunna bygga bostadsrätter, hyresrätter eer vior i attraktiva områden. Denna beredskap kan vara i form av mark eer besutade detajpaner. 3. Må för Torsby kommuns bostadsförsörjning För bostadsförsörjningsprogrammet har föjande fyra må formuerats utifrån kommunfumäktiges övergripande vision och må; Kommunen ska skapa attraktiva boendemijöer som passar aa ådrar och famijetyper. Man ska ges möjighet att byta boende ateftersom ivet utveckas och kraven och behoven förändras. De befintiga boendemijöerna och de nytikommande ska vara mycket titaande och få människor att stanna kvar och få nya personer att bosätta sig i kommunen. Torsby kommun ska vara det sjävkara vaet för de som ska fytta ti meersta eer norra Värmand, och söker ett boende med tigång ti ett centrum samtidigt med närhet ti naturen. 4. statistik och resutat av undersökningar Den i föjande avsnitt redovisade statistiken över bostadsbestånd, uthyrningsfrekvens, befokningsutvecking, syssesättningsutvecking och inpendingsstatistik har använts som empiriskt underag för bostadsförsörjningsprogrammet

6 6 4.1 Bostadsbeståndet Vid utgången av 2012 redovisas 5481 taxerade småhusenheter (var av 3842 heårsbostäder och 1639 fritidsbostäder) och 288 taxerade ferbostadshus i kommunen 1. Det totaa ägenhetsbeståndet i kommunen uppgick 2012 ti1 763, varav Torsby Bostäder AB:s bestånd uppgick ti totat 1 088ägenheter. Lägenhetsstorek i ferbostadshus fördeat i procent (totat i Torsby kommun): <1 rok 7% 1 rok 26% 2 rok 37% 3 rok 22% 4rok 6% >4rok 2% Lägenhetsstorek i ferbostadshus fördeat i procent (i Torsby bostäders ägenhetsbestånd); 1 rok 26% 2 rok 42% 3 rok 27% 4 rok 5% 4.2 Befokning, arbetsmarknad och pending. Under de senaste eva åren har befokningen i kommunen minskat med 2337 personer, dvs från ti Minskningen har gädjande nog avmattats något under de senare åren, dock ser prognosen för år 2013 ut att uppgå ti ca -200 personer. Befokningsutvecking år \o O) en.-i År -Invånaranta Diagram över befokningsutveckingen under perioden 1996 ti2012, (käa SCB) Den viktigaste orsaken ti minskningen är att födesenettot är negativt. In- och utfyttning ger ett neutrat netto. Viss omfyttning sker inom kommunen och innebär 1 Hämtat från SCB

7 7 att man fyttar främst från mer perifera områdena in ti Torsby tätort. Denna omfyttning uppgick under 2012 ti177 anta personer. Hos Torsby Bostäder AB uppgick omfyttningsfrekvensen under 2012 ti72 personer, dvs 7% av boagets hyresgäster. Av dessa 72 personer har 39% fyttat ti större ägenhet, 22 % har fyttat ti mindre ägenhet och 39 % har fyttat ti motsvarande ägenhetsstorek i ett annat område. Sammanagt 195 personer har avfyttat från Torsby bostäders ägenhetsbestånd, 21 % av dessa har köpt hus, 51 % har fyttat på grund av studier eer arbete, 13 % har fyttat ti annan kommun utan känd orsak. Kommunens befokningsprognos utvisar att antaet invånare fortsatt kommer att minska de kommande åren. Däremot kommer andeen ädre över 65 år att öka. Det är främst andeen barn och ungdomar som minskar i anta, viket beror på ett negativt födesenetto, dvs det föds färre än vad som avider. Famijestoreken antas vara oförändrad under programperioden. Små förändringar i famijestrukturen ger stora effekter på bostadsbehovet. Antaet öppet arbetsösa i kommunen uppgår under januari 2013 ti 7,7 % viket är en minskning med 1,4 % jämfört med motsvarande period Totat anta arbetsösa i Torsby kommun ' -2012' 2013' okt dec Diagram över arbetsöshetsutveckingen (käa arbetsförmedingen) 4.3 Bostadsmarknaden idag Under 2011 bevijades totat 66 byggov, varav nio för permanenta småhus, 57 för fritidsboende. För 2012 uppgick antaet byggov ti 57, varav sex för permanenta småhus, 50 för fritidsboende och ett för ferbostadshus.

8 ~ Lägenheter Antaet ediga ägenheter inom Torsby Bostäder AB:s bestånd har under den senaste perioden minskat betydigt, från 56 stycken 1999 ti sju ägenheter den mars Förutom de ägenheter som ägs av Torsby Bostäder finns ytterigare ägenheter i privatägda ferbostadshus. De privata hyresvärdarna, har även de färre ediga ägenheter än tidigare. Det minskade antaet ediga ägenheter är en begränsande faktor för att attrahera utifrån kommande bostadskunder. Då persona rekryteras ti kommunen som geografiskt område är det svårt att få dem att bosätta sig i kommunen då det främst saknas ediga ägenheter. Även omfyttning för de bostadskunder som bor i kommunen försvåras. Det finns många förkaringar ti varför antaet ediga ägenheter har minskat så kraftigt. Des kan det bero på att arbetsmarknadsäget har förbättrats så att fer och då framförat yngre personer väjer att fytta hemifrån, des kan omfyttning inom kommunen innebära att några fastighetsägare säjer sina hus och fyttar tiägenhet i någon av centraorterna Vior Försäjning av vior och fritidshus i Torsby kommun igger runt ca 200 enheter per år, det sker dock en betydande ökning av medepriset över tid: År Anta såda enheter Medepris " f- 0.7 "'... o::> a. "'... r "' "'... a. "' ~ Prisutvecking - Käa: Svensk Mädarstatistik AB r i o... o o g i ~ ~ J IV M... f,..., o o o C> o C> "' C) o C) o o C> Torsby "' ~-~-] T a. o :::: o... o o o Prisutvecking (K/T-värde) för permanent boenden under perioden 1996~2012, käa Svensk mäkarstatistik AB o

9 9 Efterfrågan på vior i kommunen är stor viket märks band annat på att prisäget har stigit betydigt under de senaste 5-6 åren; medepriset sedan 2004 ti2012 har stigit med 74,5 %. Den största prisstegringen har skett i Torsby tätort. Det framgår även av den prognostiserade taxeringsvärdeförändringen för småhus i kommunen att den igger över snittet för andet. Den stora efterfrågan och den reativt höga prisbiden har varit bidragande orsaker ti att man åter har börjat bygga vior i kommunen. Det at ökade trycket på nyproduktionen av vior stäer krav på kommunen att man har mark- och panberedskap för att kunna möta efterfrågan. Idag finns tomter att tigå främst i Västanviksområdet Tomter som av viabyggarna tycks anses vara mer attraktiva efterfrågas även på andra områden där kommunen saknar panberedskap. Kommunen har dock förvärvat mark i och omkring Torsby tätort viken genom panäggning på sikt möjiggör byggnation av både enfamijsbostäder såvä som ferfamijsbostäder Ombyggnation och rivning I många kommuner har ett anta ferbostadshus rivits under krisåren på 1990-taet något som fortfarande är aktuet för vissa kommuner. Det gäer och gäde främst byggnader som var svåra att hyra ut och som hade stort renoveringsbehov. I Torsby har inte någon sådan "rivningsvåg" varit aktue. Det kommunaa bostadsboaget har under senare år genomfört ett anta renoveringsprojekt i det befintiga fastighetsbeståndet. Generet så bedöms det kommunaa bostadsboagets fastighetsbestånd ha en reativt god standard genom fortöpande underhå och renovering Bostadsrätter Antaet bostadsrätter i Torsby kommun är få ti antaet. Regeverket för ombidning av kommunaa amännyttans hyresrätter ti bostadsrätter har gjorts om får några år sedan. Enigt "AboLagen" krävs det tistånd från änsstyresen vid överåteser av bostadsfastigheter som ägs av kommunaa bostadsboag. Kravet på hur stor majoritet band hyresgäster som krävs för att få ombida hyresrätter ti bostadsrätter är 67%. Lagen kan innebära att fer hyresgäster kan komrna att visa intresse för att ombida hyresrätter ti bostadsrätter, vi ser dock inga tendenser ti detta i kommunen. Torsby bostäder har med ett fervåningshus bebyggt en fastighet i centraa Torsby. Fastigheten försådes vid färdigstäandet ti en bostadsrättsförening. Byggnaden rymmer 18 stycken ägenheter, med storek från 2 rum och kök ti4 rum och kök Investeringsstöd ti särskit boende Det finns ett särskit investeringsstöd för ny- och ombyggnation av särskida boenden. Stödet ska stimuera kommunerna att bygga nya boenden för framförat ädre personer med omsorgsbehov. Investeringsstödet kvarstår, det är dock okart hur änge.

10 Oika gruppers bostadsbehov Ungdomar Bostadsbehovet band ungdomar innebär oftast en efterfrågan på mindre ägenheter, centrat beägna och med åg hyra. Då tigången på ägenheter tidigare var stor inom Torsby bostäder kunde ungdomar mean 18 och 25 år få teckna speciea ungdomskon trakt. De fick hyra en större ägenhet där ett eer fera rum åstes för hyresgästen, för att sedan ett eer två rum och kök kunde hyras ut tiägre hyra. Det finns idag endast ett fåta sådana kontrakt kvar. Den generet ökade efterfrågan på ägenheter har gjort det tveksamt att idag ha kvar dessa "ungdomsägenheter". Efterfrågan är stor framförat på små ägenheter i Torsby tätort då många eever kommer från andra kommuner ti kommunens gymnasieskoa. För att möta detta behov ska skoan tisammans med fastighetsägarna vara aktiva parter för att möta eevernas behov av bostäder på studieorten. Vid nyproduktion av ägenheter ti reativt åga produktionskostnader bir hyrorna ändå högre än vad ungdomar i de festa fa har råd med eer är beredda att betaa. Det är därför viktigt att man värnar om de små biiga ägenheterna i det befintiga bostadsbeståndet. Dessa bör inte byggas bort vid orobyggnationer och renoveringar. Ur nationet perspektiv har under de senaste decennierna många ungdomar vat att bo kvar hos sina förädrar under betydigt ängre tid än vad som tidigare varit normat. Anedningar ti detta kan vara många, des kan det ha varit brist på bostäder, och des kan det ekonomiska äget ha påverkat att ungdomar fyttat senare i ivet. Tigången och möjigheten att få jobb är den faktorn som har den största påverkan. En annan förkaring kan vara, istäet för att först fytta sjäv ti en ägenhet har man vat att direkt fytta ihop med någon i en större ägenhet. yproduktion av både vior och ägenheter kommer troigtvis att medföra viss omfyttning genom så kaade fyttningskedjor viket kan frigöra små ägenheter, eer ägenheter ämpiga för ungdomar. Trots att Sverige varit inne i en ekonomisk ågkonjunkhu under de senaste åren så har den inte påverkat bostadssituationen på samma tydiga sätt i Torsby kommun. Arbetsösheten är reativt åg i förhåande ti snittet i andet viket kan vara ännu en förkaring ti varför efterfrågan på ägenheter är fortsatt högt. Anmärkningsvärt är att invånarantaet sjunker samtidigt som antaet ediga ägenheter minskar. De ungdomskuar som föddes i början av 1990-taet är förhåandevis stora. Under kommande år kommer därför troigtvis efterfrågan på ungdomsägenheter att vara fortsatt stor. är dessa ungdomar kommer ut i arbetsivet inom något eer några år kommer de att bi kunder på bostadsmarknaden. Vissa av ungdomarna kommer att väja en annan bostadskommun än Torsby på grund av studier, arbete och en önskan att få se något annat.

11 Ädreboende Ädreboendena i Torsby kommun har under 1990-taet genomgått en modernisering för att svara upp mot dagens, och framtidens krav. Det finns på ett par av boendena speciaavdeningar för ti exempe demensvård, rehabiitering och korttidsvård. Det har inom socianämnden förts resonemang om att antaet boendepatser inom särskida boenden kan komrna att minskas i och med att antaet personer över 80 år på ängre sikt kommer att bi färre. ämnden har ännu inte tagit stäning ti var eventue avvecking av boendepatser ska genomföras Bostäder för funktionshindrade I Torsby tätort finns det sju boenden för sammanagt ca 35 personer med funktionshinder, och några mindre speciaenheter för en eer ett par personer. Det finns idag tre kategorier boenden. Serviceboende är en bostad som har tigång ti gemensam service såsom måtider, personig omvårdnad eer service. Denna boendeform är en meanform mean en egen bostad och en gruppbostad. Den boende karar det mesta sjäv men måste ha hjäp eer stöd i vissa situationer. Den andra boendeformen är grupp bostad. Detta är ett boende som är uppdeat i fera mindre ägenheter, och där finns tigång ti gemensamhetsutrymme och persona dygnet runt. De som bor i gruppbostad har ett större eer betydigt större service- och omvårdnadsbehov än de som bor i serviceboende. De karar inte ett eget boende. Den tredje boendeformen är särskid anpassad bostad, men en viss grundanpassning som gör att den funktionshindrade med stöd av vissa LSS-insatser karar eget boende. Denna bostadsform finns i ägenheter i det vaniga bostadsbeståndet. Det utbud av dessa boendeformer som finns idag anses motsvara behoven. Det finns dock tecken på att boendestrukturen inom detta område kommer att förändras inom de kommande åren. At färre vi bo i gruppboende. Man vi istäet bo i egna ägenheter i ansutning ti någon form av resursägenhet där persona finns att tigå. Under hösten 2012 har ett nyproducerat gruppboende öppnats i Torsby tätort. Behovet av fer ägenheter har uppstått då personer har vat att fytta från sina förädrar ti en egen ägenhet. Den nya gruppbostaden inrymmer sex stycken ägenheter. Det kommer även att finnas möjighet ti ytterigare tibyggnad i form av sateitboende i angränsning ti boendet då sociaförvatningen ser ett ökat behov på sikt Seniorboende Det finns idag inte något renodat seniorboende i kommunen. Torsby bostäder har dock vat att hyra ut mer centrat beägna ägenheter ti ädre personer. Efterfrågan på dessa bostäder tyder på att det finns behov av en boendeform för ädre som inte är så aktiva men som inte direkt är i behov av vård eer omsorg. Kommunen håer på att iordningsstäa två stycken seniorboende i kommunen. Vabergsgården i Torsby och Karastrand i Stöet byggs om ti denna boendeform. Ombyggnationen av bägge fastigheterna beräknas vara genomförda under 2014.

12 Fyktingverksamhet Torsby kommun har träffat en överenskommese med Migrationsverket samt Länsstyresen i Värmand om att ta emot ca 100 personer som bevijats permanent uppehåstistånd. Uppgöresen gäer för en 3-års period. Kommunen har under 2012 tagit emot ca 50 personer. Kommunen tar även emot ensamkommande fyktingbarn viket omfattar ca patser. En viktig förutsättning för att kunna integrera personer i samhäet är deras möjighet att sjäv kunna väja sitt boende. De kommunaa bostäderna ska finnas tigängiga för aa. Som hyresgäst ska du känna deaktighet med möjighet att påverka ditt boende. Samverkan mean integrationssamordnaren och Torsby bostäder fungerar bra viket har medfört att det för dessa hyresgäster finns goda möjigheter att snabbt bi integrerade i samhäet. Förhåandet på ägenhetsmarknaden idag är en begränsande faktor vid mottagandet av invandrare. Den knappa tigången på ägenheter och då framförat stora ägenheter försvårar möjigheten att bereda boende ti dem som önskar komma Boendestruktur i kommunen I Torsby kommun bor ca 60 % av befokningen utanför tätorten viket är en förhåandevis stor ande i jämförese med andra kommuner. Andra större orter förutom Torsby är Syssebäck, Stöet, Östmar k, Ambjörby, Likenäs, Lekvattnet och Vitsand. Det finns många som uppskattar kvaiteterna i ett boende på andsbygden. Ett hot mot möjigheten att väja boende på andsbygden är att kommersie och offentig service minskar och centraiseras i at större utsträckning. De initiativ som finns om att behåa en evande andsbygd bör från kommunens sida uppmuntras på de sätt som är möjiga. Avgörande förutsättningar är att det ska finnas tigång ti arbete inom rimigt avstånd eer att man kan veckopenda ti en annan arbetsmarkandsregion. Personer som bor och bosätter sig i gesbygdsområden har en annan instäning att penda ti och från jobbet. I storstadsområdena ser man pendiandet som en nödvändighet då det oftast finns ekonomiska faktorer som hindrar att man bor och jobbar på samma ort. Man kanske bor i en kommun med ägre kostnadsäge för boendet medan man jobbar i en kommun där kostnadsäget är högre. De festa byggov i kommunen söks i Torsby tätort eer i en radie om ca 1,5 mi från tätorten. Det finns undantag vad det gäer fritidshus, där Branäsområdet står för den absout största andeen. Den stora efterfrågan på vior har medfört en reativt god prisutvecking. Det är dock fortfarande biigare att köpa ett begagnat småhus än att bygga nytt. Tobins q-värde för Torsby kommun igger 2006 på 0,48 (försäjningsvärde/byggkostnad). Det är även stor efterfrågan på bostadsrättsägenheter. Det råder dock ett underskott på bostadsrätter varför priserna bir reativt höga på de som bjuds ut ti försäjning. Trots detta har i centraa Torsby genom nyproduktion tikommit 18 bostadsrätter under 2011 och Merparten av bostadsrätterna försådes reativt snabbt, häften

13 13 vara såda innan fastigheten var färdigstäd. Den reativt snabba försäjningen av bostadsrätterna visar att det finns fortsatt efterfrågan på denna typ av uppåteseform. Det pågår även expoatering av vissa områden för byggnation av småhus. Det område som är mest aktuet för dagen är Sjöpatån och är beäget någon kiometer söder om Torsby tätort. Det är idag 9 bebyggda tomter på Sjöpatån men enigt pan kan området bebyggas med ytterigare 40 ti 50 enfamijshus. Torsby kommun har sedan det första bostadsförsörjningsprogrammet togs fram förvärvat mark i centraa Torsby men även tätortsnära mark. Mark som anses attraktiv och som efter panäggning kan styckas av ti tomter ti både en- och ferfamijshus. 5. Boendemijö 5.1 Attraktivt boende Den av kommunstyresen utsedda gruppen "Framtidens boende" har tidigare inventerat vika ägen i Torsby kommun som kan anses vara attraktiva att utvecka ti nya bra boendemijöer. Vid denna inventering utgick gruppen från begreppen sjönära, unik mijö, vacker utsikt och centrat för att bedöma attraktiviteten. De tre sista begreppen kan uppevas som subjektiva men arbetsgruppen har haft oika perspektiv då man bedömt attraktiviteten. Utgångspunkten är att de festa som vi bo i Torsby kommun ska kunna finna en boendemijö som de sjäva anser vara attraktiv. De områden som arbetsgruppen bedömde som mer intressanta än andra är i huvudsak beägna i och kring Torsby tätort där efterfrågan är som störst. Gruppen har även tittat på områden i övriga dear av kommunen där det finns viss efterfrågan på tomtmark. Attraktiviteten för boendemijön är inte bara beroende av den omedebara närmijöns utformning. De boende vi även ha tigång ti kommersie och offentig service såsom ivsmedesbutiker, skoa, daghem, kommunikationer och koektivtrafik. Säkra skovägar ses som viktigare än mycket annat då man väjer bostad. Undersökningar som gjorts i andra kommuner visar även att förädrar eer bivande förädrar styr sitt boende efter viket utbud på fritidsaktiviteter som finns för barn och ungdomar i tonåren även om man saknar barn eer har betydigt yngre barn. Enigt undersökningar från SABO visar det sig att det viktigaste vid vaet av bostad är att den igger i attraktiv och titaande mijö. A vs tåndet ti arbetspasten är av mindre betydese. Man väjer here att penda ängre för att bo bra än tvärtom.

14 Bedömning av framtida bostadsbehovet Kommunens befokningsprognos visar att det kommer att ske en minskning av antaet invånare under de kommande åren. Minskningen förkaras av att mortaiteten är högre än nativiteten- fer avider än som föds. För att vända den negativa befokningsutveckingen måste atså fer födas i kommunen. För att åstadkomma ökning av antaet födda barn krävs ökning av infyttning av yngre personer ti kommunen. En grupp som är viktig i detta sammanhang är de som arbetspendar ti kommunen. Inpending ti kommunen är i dag ca 800 personer. Om häften av dessa väjer Torsby kommun som bostadskommun kommer invånarantaet att öka med ca invånare. stimueras dessutom unga människor att bosätta sig i kommunen kommer effekten att bi än mer positiv. Antaet invånare minskar samtidigt som antaet ediga ägenheter minskar viket inte kan tyckas ogiskt. En viktig faktor att ta hänsyn ti är de ekonomiska förutsättningar som gäer. I sämre ekonomiska tider väjer ungdomar att bo kvar ängre hos sina förädrar. I goda ekonomiska tider däremot, väjer de att fytta hemifrån tidigare. Antaet tomma hyresägenheter utgör för mars 2012, 0,6% av hea hyresägenhetsbeståndet (Torsby bostäders ägenhetsbestånd), viket är mycket i underkant av den nivå som än nödvändigt för att ge möjighet ti rörighet på bostadsmarknaden. Det råder brist på vissa ägenhetssto dekar. En höjning av vakansgraden ti2-3 % av det totaa ägenhetsbeståndet skue motsvara ca ägenheter. Detta skue medföra en smidigare hyresmarknad. Det finns forskning som påvisar att då bostadsmarknaden är vä fungerande på en ort så igger vakansgraden runt 5%. Det innebär att det finns möjighet ti både ny- såvä som omfyttning inom ägenhetsbeståndet Vakansgraden på ägenheter i ferfamijshus ska naturigtvis vägas mot bostadsboagens ekonomiska intresse som visar något annat. Med utgångspunkt från Torsby kommun utveckingspotentia i kombination med positiv nettoinpending ti kommunen förväntas behovet av nya bostäder uppgå ti ca 30 per år under de kommande fyra åren. Önskas vakansgraden öka i ägenhetsbeståndet krävs ytterigare nyproduktion av bostäder. Det är därför viktigt att kommunen tar med i sin översikts- och detajpanering vika områden som ska utveckas för bostadsändamå och att det byggs bra förbindeser ti och från dessa områden i form av gator, gång- och cykevägar. 6. Utbyggnadspaner Det pågår idag en rad oika projekt i syfte att bygga nya bostäder, i form av småhus, ferbostadshus och fritidshus. Sjöpatån är det område som för närvarande främst expoateras för småhus, det finns ca 50 tomter att tigå. Intresse finns också för bostadsbyggande i Västansviksområdet där kommunen har såt fera tomter under de senaste åren. Dessa tomter är biigare än på Sjöpatån viket visar att också priset kan vara en av fera attraktivitetsfaktorer. Torsby bostäder genomförde under en första etappen av en byggnation av ett ferbostadshus centrat i Torsby samhäe. Totat kan de bi ca ägenheter. Det

15 15 finns även intresse för att utvecka ett bostadskoncept på Sjöpatån för en fortsatt utbyggnad på området. Det finns även stort intresse att bygga fritidshus och då framförat i Branäsområdet men även på Långberget nordost om Syssiebäck Arbetsgruppen har inventerat ett stort anta områden i kommunen som är tänkbara för expoatering av bostäder. Arbetsgruppen har vat att inte särskit peka ut områden för bebyggese. Kommunen har sedan upprättandet av förra bostadsförsörjningsprogrammet förvärvat dear av de områden som gruppen såg som intressanta för bostadsändamål Det finns dock andra områden som gruppen anser som mycket intressanta men som ägs av privatpersoner. A mark nära tätort (3-4 km) måste betraktas som en framtida möjighet för bostadsbyggande. Expoatörer kan bi kommunen, privata boag, nuvarande och framtida fastighetsägare. sutsatsen är att de fysiska förutsättningarna för minst 1500 nya ägenheter av oika sag finns inom tre ti fyra km från centraa Torsby. Kommunen har idag ett anta områden med tomtmark för viken man har panerat bostadsbebyggese. Tabeen nedan visar vika de aktuea områdena är samt den möjiga omfattningen på bostadsbyggandet. Tomtmark inom faststäda paner Byggkar tomtmark Anta gh i Anta gh i Bebyggeseområde FBH SMH FBH Torsby, Lindenvägen Torsby Västanvik, södra etapp Torsby Västan vik, södra etapp o Östmark 22 Lekvattnet 14 Vitsand 15 Överbyn 16 Stöet 19 Krusmon 3 Ambjörby 1 Likenäs 9 Rans by 5 Bograngen 1 SUMMA Panerad kommunägd tomtmark, bostadsbebyggese (kiia tekniska avdeningen, Torsby kommun) FBH=Ferbostadshus, SMH=Småhus SMH

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se Februari 2008 Parkpan Lijehomen www.stockhom.se Panen antogs 2008-02-14 Bestäare: Hägersten-Lijehomens stadsdesförvatning Anna Ambjörn Mats Jaxgård Medverkande: Expoateringskontoret Stockhoms stad Lena

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL 3 Stadsutveckingsarbete bedrivs ofta över ång tid där vissa steg spear en avgörande ro i utveckingsarbetet. Visionen av en stadsutvecking är ett sådant

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun 1 (12) Marie Jonsson Direkt: 019-19 39 52 marie.jonsson@t.st.se Skötsepan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Häefors kommun Föregående skötsepan för Knuthöjdsmossen utarbetades inom Skogsvårdsstyresen

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden

Läs mer

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll tagare i arbetsmarknadspoitiska insatser - BEA Parterna träffar detta koektivavta Bestämmeser för arbetstagare i arbetsmarknadspoitiska insatser, BEA. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman.

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman. Sida 1 (1 O) Aridteder Ingenjörer Uppdragsnamn Venngarn 1:17 Sigtuna kommun Vanngarn 1:17 Caterina Kuman Heimdasgatan 20 19550 Märsta Uppdragsgivare Katarina Kuman Heimdasgatan 20 Vår handäggare Oa Justin

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening a] BÅSTADS ~ KOMMUN 1 (2) Kaese ti Väfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 apri 2014 Tid: Pats: k. 10.00 Astrakanen Ärendemening 1. Upprop 2. Protokojustering: I tur att justera: Eddie Grankvist Ersättare:

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 23 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd

Läs mer

Bostadspolitiskt program för Heby kommun

Bostadspolitiskt program för Heby kommun 1 (18) Datum Reviderad 110125, enligt Kf 216/2010 Bostadspolitiskt program för Heby kommun HEBY100 v 1.0 2005-11-28 Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Plusgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan 11

Läs mer

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29 Parterna träffar detta koektivavta, Bestämmeser för arbetstagare i utbidningsoch introduktionsanstäning - BUI 16. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor a) Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings-

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 5 oktober 29 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd har

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 9 oktober 2009 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2016 Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Special

Läs mer

Grönstrukturplan för Ljungby stad

Grönstrukturplan för Ljungby stad Grönstrukturpan för Ljungby stad Antagandehanding 2000-10-27 Sammandrag Ljungby stad har mycket parkmark per invånare och mycket god tigång ti aemansrättsig mark utanför tätorten. Parkerna har också hög

Läs mer

V ÄRLDENS FRAMTIDA VIRKESFÖRSÖRJNING

V ÄRLDENS FRAMTIDA VIRKESFÖRSÖRJNING K U N G L. S K O G S H Ö G S K O L A N S S K R I F T E R Nr 27 BULLETIN OF THE ROYAL SCHOOL OF FORESTRY STOCKHOLM, SWEDEN Redaktör: Professor LENNART NORDSTRÖM 1957 V ÄRLDENS FRAMTIDA VIRKESFÖRSÖRJNING

Läs mer

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 1 2014-03-31 Diarienr 2014/73-NF-753 Sociala nämndernas förvaltning Nämnden för funktionshindrade Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 I syfte att få en bild av och

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

STAMMANSI(APET EN ELITGRUPP

STAMMANSI(APET EN ELITGRUPP t j~ -.. ~-. '-~ STAMMANSI(APET EN ELITGRUPP EN UNDERSÖKNING RÖRANDE REKRYTERINGEN TILL ARMENS STAMSKOLOR Av fi. ic. TORSTEN HUSEN, Lund I SITT för två år sedan avgivna betänkande föresog»lantförsvarets

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

information förs in i prissystemets informationsmekanismer.

information förs in i prissystemets informationsmekanismer. mokratins underskott budgetunderskott är en föjd av sätt att fungera, hävdar M Buchanan och Richard E i sin bok Democracy in Deficit. Rof Engund diskuterar sutsatser och betydese för förhåanden. Hur kommer

Läs mer

Superi mot välfårdssamhället

Superi mot välfårdssamhället PER UNCKEL: Superi mot väfårdssamhäet Btror akohomissbruket på att det är for ätt att {a tag på sprit? Frågan stäs av riksdagsman Ptr Uncke. Han hävdar att det inte kjäper med atr /Orbud. Vi må~ te i stäet

Läs mer

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden i Dalarnas län 2015 Omslagsbild: Fasad från Gruvgatan i Falun målad av f.d. stadsarkitekt Håkan Olsson. Foto: Irené Svedjelöv Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun 1 Tingsryds kommun munstyreisens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-10 9 (27) J; 238 Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Dm

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Stjerneskolans matsat Torsby. Onsdagen den 2 december 2015 klockan 13:00 i kommunhuset. Sammanträdestider 2016 KST 2015/757

Stjerneskolans matsat Torsby. Onsdagen den 2 december 2015 klockan 13:00 i kommunhuset. Sammanträdestider 2016 KST 2015/757 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kaese/underrättese Tid Tisdag 24 november 2015 kockan 18:00. Pats Stjerneskoans matsat Torsby. Gruppmöte Kockan 16:00 i saarna 258, 260, 262 och 263. Tid för justering Onsdagen den 2

Läs mer

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Kommunstyrelsen 2008-04-14 74 187 Plan- och tillväxtutskottet 2008-03-25 30 53 Dnr 08.204-21 aprilks19 Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Ärendebeskrivning

Läs mer

1. INLEDNING... 4. 1:1 Mål för bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun... 4 2. KOMMUNENS UTVECKLING OCH OMVÄRLD... 5. 2:2 Flyttmönster...

1. INLEDNING... 4. 1:1 Mål för bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun... 4 2. KOMMUNENS UTVECKLING OCH OMVÄRLD... 5. 2:2 Flyttmönster... Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2009-2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 1:1 Mål för bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun... 4 2. KOMMUNENS UTVECKLING OCH OMVÄRLD... 5 2:1 Befolkningsutveckling

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Fjällen i Fokus 2006

Fjällen i Fokus 2006 FjäMistra-rapport nr. 25 Fjäen i Fokus 2006 En konferens om fjäens möjigheter och begränsningar Konferensrapport FjäMistrarapport Rapport nr: 25 ISSN 1652-3822 december 2006, Umeå Redaktör: Anders Essein

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren/ Ordenskapitlet, Nockebyhov.

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren/ Ordenskapitlet, Nockebyhov. ÄRENDE NR 16 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2015-12-01 DNR2015/1641-1.2.1 2015-11-16 HANDLÄGGARE Valentina Lind Projektledare Tfn 08-737 22 48 valentina.lind@familjebostader.com Inriktningsbeslut gällande AB

Läs mer

Trendspaning i Stockholm

Trendspaning i Stockholm ANNORDIA NEWSLETTER #3 TEMA Trendspaning i Stockhom VD HAR ORDET TEMA HOTELLMARKNAD Med Annordia som rådgivare har Kövern tecknat ett hyresavta med Nordic Choi Hotes för ett nytt hote i Västerås. Hur och

Läs mer

Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav

Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav Delprojekt Socialnämndens verksamhet Strandgårdens äldreboende 2013-09-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Tidigare

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

KAP 6 BOSTÄDER OCH BOENDE

KAP 6 BOSTÄDER OCH BOENDE foto: Bosse Björk KAP 6 BOSTÄDER OCH BOENDE Boendemiljöerna i Hallsbergs kommun är varierande och följer i stort den sammansättning som finns i kommuner och orter av liknande storlek runt om i Sverige.

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lunnamöllan, Ängelholm Munka Ljungby 8:23 med en areal om 4235 kvm registrerad 2014-07-29, bilaga l.

KÖPEKONTRAKT. Lunnamöllan, Ängelholm Munka Ljungby 8:23 med en areal om 4235 kvm registrerad 2014-07-29, bilaga l. KÖPEKONTRAKT Köpare: Ragnar Steen (19480913Lyckahörnsvägen 14,262 91 Ängehom AfCarsson (19530409 ÖsterVärn 31,266 33 Munka Ljungby ) 50% ) 50% Säjare: Ängehoms kommun 262 80 Ängehom Fastighet: Lunnamöan,

Läs mer

5. Boende. *Karta som tillhör detta kapitel finns i kartbilagan.

5. Boende. *Karta som tillhör detta kapitel finns i kartbilagan. 5. Boende Sammanfattning Karlskoga och Degerfors ska erbjuda attraktiva boenden, i varierade lägen, med olika upplåtelseformer och för livets olika skeden. Centrumnära boende och boende med anknytning

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm Remissvar Dnr 2012/3.2.2/63 Sid. 1(12) 2012-06-01 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Stadsbyggnads- och idrottsroteln Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i

Läs mer

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling 5. Tätorts- och andsbygdsutvecking 5. Kapitet redogör för föresagen nybebyggese i kommunens tätorter och byar, samt vika riktinjer som gäer för nybebyggese på andsbygden. 33 5 Tätorts- och andsbygdsutvecking

Läs mer

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder 8 SDSBYNDSFÖRVLNNN Handäggare ndersson Martin sp Sven-rik Datum 2015-09-03 Diarienummer SN-2015-1611 atu- och samhäsmijönämnden Upphanding av entreprenör för anäggande av V och väg ti Fuerö bostäder Försag

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN Datum Kommunledningskontoret 2004-09-28 Maria Westberg. Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Fagersta 1

FAGERSTA KOMMUN Datum Kommunledningskontoret 2004-09-28 Maria Westberg. Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Fagersta 1 1 FAGERSTA KOMMUN Datum 2004-09-28 Maria Westberg Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Fagersta 1 1. Övergripande mål och syfte Målet för bostadsförsörjningsplaneringen i Fagersta är att alla kommuninvånare

Läs mer

Budget och planer för år 2014 2018

Budget och planer för år 2014 2018 Budget och planer för år 2014 2018 Bostadsförsörjningsprogram Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens bostadspolitiska

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS INTE FLER HYRES- RÄTTER? Omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i dag i en hyresbostad. Det gör hyresrätten till den näst vanligaste boendeformen

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

BUSSBOLAG TAR l ADE I

BUSSBOLAG TAR l ADE I s., i, t m, G3 e. w,. f.se gagnar -,.- i -- ---=-" _M_f,,/-/" T 7 i....n. En av de nya Scania 112, Foto: Maria 0' f BUSSBOLAG TAR _ _ADE GDG Bitrafik AB, som är moderboag i GDG-koncernen, bidades år 1932,

Läs mer

Bilaga till BOSTADSSTRATEGISKT PROGRAM 2016-2020

Bilaga till BOSTADSSTRATEGISKT PROGRAM 2016-2020 REMISSVERSION 1 Bilaga till BOSTADSSTRATEGISKT PROGRAM 2016-2020 Behovs- och marknadsanalys 1/23 Innehåll 1 Planeringsförutsättningar...4 Tidaholms kommun i ett regionalt perspektiv...4 Befolkningsutveckling

Läs mer

Program för bostadsförsörjning. Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen Sotenäs kommun

Program för bostadsförsörjning. Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen Sotenäs kommun Program för bostadsförsörjning Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen Sotenäs kommun Program för bostadsförsörjning Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2016 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2016 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN Analys av regional bostadsmarknad År 2016 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag att främja bostadsförsörjningen

Läs mer

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13 Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 5 12-13 Eitkommitten singe & par SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Juni -12 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

Kommunanalys Klippans kommun

Kommunanalys Klippans kommun VFTF01 National- och företagsekonomi Kommunanalys Klippans kommun Del 1 Grupp 4 Andreas Olsson, Daniel Persson, Malin Persson, Carolina Rasmusson och Sebastian Svensson Lunds tekniska högskola 21/9 2009

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Upplåtelse kvarteret Rönnen. Kommunstyrelsen. Ks 45 Au 37 Dnr 192/2011-043 SAMMANTRADESPROTOKOLL. Blad 14

ARBOGA KOMMUN. Upplåtelse kvarteret Rönnen. Kommunstyrelsen. Ks 45 Au 37 Dnr 192/2011-043 SAMMANTRADESPROTOKOLL. Blad 14 SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 14 Ks 45 Au 37 Dnr 192/2011-043 Upplåtelse kvarteret Rönnen Detaljplanen för kvarteret Rönnen m.m. syftar till att ligga till grund

Läs mer

Under arbetets gång har samråd skett med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län.

Under arbetets gång har samråd skett med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län. Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 Syfte... 1 2. NULÄGE... 1 2.1 Heby kommun i korthet... 1 2.2 Befolkning... 3 2.3 Kommunplan 2013 Översiktsplan för Heby kommun... 4 2.4 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Befolkningsprognos 2016-2019

Befolkningsprognos 2016-2019 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2016-04-12 Befolkningsprognos 2016-2019 Inledning Sveriges befolkning ökade med 103662 personer 2015. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2014 Gävleborgs län INLEDNING Varje år skickas en enkät ut till alla kommuner i hela Sverige för att följa upp

Läs mer

!!" #$ %" &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %". #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+

!! #$ % &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %. #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+ !!" #$ %" &'( ) # * + )+ Lars Isaksson tidigare verkställande direktör för Arbetarbostadsfonden och nu Socialdemokraternas ordförandekandidat till styrelsen för kommunala Ekeröbostäder AB 2007-2010 En

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer