Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning"

Transkript

1 Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning

2 Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård ti samma kostnad som för övrig sjukvård. Det kaas Uppsökande Verksamhet samt Nödvändig Tandvård och ingår i Särskit Tandvårdsstöd. Oftast gäer det personer som inte har sjävkara möjigheter att bevaka sina rättigheter, utan måste ita ti att persona inom vården känner ti och föjer de reger och rutiner som finns. Västra Götaandsregionen och kommunen eer stadsdeen ska samverka för att aa invånare ska få den vård och hjäp de är berättigade ti enigt det Särskida Tandvårdsstödet. Och för att de offentiga meden ska användas på rätt sätt. Att den Uppsökande Verksamheten fungerar optimat gör att aa berättigade personer identifieras och även får den tandvård de behöver och har rätt ti. Tandvårdsenheten och Häso- och sjukvårdskansierna agerar på fera pan för att förbättra den Uppsökande Verksamheten i hea Västra Götaand. Personer som har rätt ti Särskit Tandvårdsstöd måste ofta ita ti att persona inom vården känner ti och föjer de reger och rutiner som finns. Ett Intyg om Nödvändig Tandvård medför att de kan få Munhäsobedömning och den tandvård de behöver för att kunna äta och taa, sippa smärta och ha ett godtagbart utseende. Några inedande mistopar Aktuet under intygsutfärdare i kommunerna har detagit i Tandvårdsenhetens utbidning om Särskit Tandvårdsstöd. Aa intyg har reviderats med syftet att bara de personer som verkigen är berättigade ska ha gitiga intyg. Samtidigt har aa uppgifter omregistrerats på ett sätt som ger bättre uppföjningar en förutsättning för att höja kvaiteten i den Uppsökande Verksamheten. Hur den Uppsökande Verksamheten har fungerat redovisas kommun för kommun. Av de intygsinnehavare i Västra Götaand har tackat ja ti Munhäsobedömning och har bivit uppsökta av tandvårdspersona. Projektet med handdatorer för tandvårdspersona som utför munhäsobedömningar i Fyrboda har fungerat utmärkt och genomförandet i resten av Västra Götaandsregionen förbereddes under senare deen av Häso- och sjukvårdsnämnderna har gjort en ny upphanding för den Uppsökande Verksamheten. Aktuet under nästa år Nya avta med tandvårdseverantörerna kommer att gäa från 1 januari 2011 ti och med 31 december 2013 med möjighet ti förängning 1+1 år. A uppsökande tandvårdspersona kommer redan 1 januari 2011 att ha handdatorer som är uppkoppade ti Tandvårdsenhetens dataregister för den Uppsökande Verksamheten. Patient- och anhörigföreningar i Västra Götaand med fera kommer att bjudas in ti informationsmöten om Särskit Tandvårdsstöd. Ny foder om Munhäsobedömning och Nödvändig Tandvård. Resutatet av Uppsökande Verksamhet kommer att ha ett genusperspektiv som redovisas kommun för kommun i Verksamhetsberättesen för Aa intygsutfärdare kommer att kunna deta i en webbaserad utbidning. Det finns två statiga tandvårdsstöd Amänt Tandvårdsstöd via Försäkringskassan - Amänt tandvårdsbidrag 150 eer 300 kronor beroende på åder - Högkostnadsskydd i två intervaer Särskit Tandvårdsstöd via regioner/andsting Stöd ti personer i utsatta grupper som ofta har svårt att föra sin egen taan och/eer som på grund av sin situation bedöms ha behov av tandvård på samma vikor som för övrig häso- och sjukvård. Tandvården ska göra att dessa personer sipper smärta, kan äta och taa samt ha ett god tagbart utseende. Innehå Särskit Tandvårdsstöd 4 Gratis munhäsobedömning hemma 5 Samarbete mean kommunerna 5 och Västra Götaandsregionen Samarbete och uppföjning 6 En jämförese mean anta intyg 7 och oika insatser 2010 Se hur resutaten varierar i kommunerna 8 En iten sammanfattning 10 Sutsats: Uppsökande Verksamhet 11 kan bi ännu bättre 2 Uppsökande Verksamhet 2010 Uppsökande Verksamhet

3 Förbättra förbättra förbättra Aa praktiska och tekniska rutiner kring Uppsökande Verksamhet måste ständigt ses över och förbättras. En viktig de är Tandvårdsenhetens datasystem som ger en mycket bra uppföjning. Syftet är naturigtvis att underätta samarbetet mean Västra Götaandsregionen, kommun/stadsde och utförande vårdgivare. Mået är att aa personer ska få den vård och hjäp de har rätt ti inom Särskidt Tandvårdsstöd och att de offentiga meden används effektivt och korrekt. Aa som har Intyg om Nödvändig Tandvård ska varje år erbjudas en gratis Munhäsobedömning i sin egen bostad. En tandhygienist gör en enkare kontro och ger råd ti patienten, anhöriga eer vårdpersona om munhygien. Särskit tandvårdsstöd Det Särskida Tandvårdsstödet är indeat i tre dear Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Nödvändig Tandvård Tandvård som Led i Sjukdomsbehanding Intyg om Nödvändig Tandvård ges ti personer som: Häso- och sjukvårdskansierna har hand om Uppsökande Verksamhet på uppdrag av Häso- och sjukvårdsnämnderna. Tandvårdsenheten förhandsbedömer Nödvändig Tandvård och Tandvård som Led i Sjukdomsbehanding och har hand om ersättning ti vårdgivarna. Bor i särskit boende (ädreboende, servicehus och gruppbostäder) med tisyn större deen av dygnet och där förbättringsutsikten bedöms vara iten. Här avses personer som kommunen har ett häso- och sjukvårdsansvar för enigt Häso- och Sjukvårdsagen. Det är behovet av omvårdnad som avgör rätten ti Särskit Tandvårdsstöd. Bor i eget boende med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet och som vårdas av hemtjänst eer hemsjukvård. Här avses personer med små förbättringsutsikter därför berörs inte de med enbart behov av dagiga injektioner eer omäggningar, inte heer de med tifäigt behov av sjukvård eer sjukhusvistese. Det är behovet av omvårdnad som avgör rätten ti Särskit Tandvårdsstöd. Har besut om insatser enigt LSS Lag om Stöd och Service ti vissa funktionshindrade. Får stöd och hjäp av anhörig med anedning av begåvningshandikapp, psykiskt eer fysiskt funktionshinder eer svår kronisk sjukdom. Här avses även personer med begränsad verkighetsuppfattning på grund av ångvarigt och avarigt psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom. Det är behovet av omvårdnad som avgör rätten ti Särskit Tandvårdsstöd. Gratis Munhäsobedömning hemma Aa som har Intyg om Nödvändig Tandvård ska varje år erbjudas en gratis Munhäsobedömning i sin bostad. Det är en enkare kontro oftast utförd av en tandhygienist där tyngdpunkten igger i att ge individuea råd ti patienten och ti den berörda vårdpersonaen om patientens dagiga munhygien. Vid denna Samarbete mean kommunerna och Västra Götaandsregionen Kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor, MAS, dee gerar ansvaret för att aa berättigade personer identifieras och tifrågas om de vi ha en Munhäsobedömning eer inte. Varje individuet svar ska registreras på boendenivå i Tandvårds enhetens datasystem av kommunernas intygsutfärdare (bistånds bedömare, LSS-handäggare eer sjuksköterskor inom hemsjukvården). Både vårdenheter och de vårdgivare som utför Munhäsobedömningar fick under 2010 sedan kontakta Tandvårdsenheten för att få veta vika personer som tackat ja respektive nej (under 2011 kommer de att ha tigång ti a kontro ska atid någon ansvarig i vårdpersonaen finnas med för att ära sig hur den enskida patientens tänder och munhåa ska skötas på bästa sätt. En annan viktig de i den Uppsökande Verksamheten är den generea utbidningen som ges ti vårdpersona i grupp. Det är Västra Götaandsregionens ansvar att berättigade personer får Munhäsobedömning i den Uppsökande Verksamheten och vid behov även Nödvändig Tandvård. Det stäer krav på samarbete och samverkan mean aa inbandade aktörer dessa är markerade nedan. information direkt via sina handdatorer). De personer som är berättigade ska ges ett Intyg om Nödvändig Tandvård direkt, så att at är kart när de behöver behanding. När någon ändrar sig angående sitt detagande i Munhäsobedömning ska det också registreras. Och så fort en person tackat ja, ska vårdgivaren i det området informeras. De personer som tackat nej ska varje år tifrågas på nytt. Vårdgivare är de tandvårdseverantörer som har upphandats band privata vårdgivare och Foktandvården (eer enbart överenskommits med Foktandvården, som exempevis i Fyrboda). 4 Uppsökande Verksamhet 2010 Uppsökande Verksamhet

4 En jämförese mean anta intyg och oika insatser 2010 Anta personer med Intyg om Nödvändig Tandvård jämfört med hur många som fått en gratis Munhäsobedömning samt hur många som fått Nödvändig Tandvård. Personer 1. Totat anta intygsinnehavare i Västra Götaandsregionen (närmare häften bodde i kommunernas särskida boenden) 2. a) Anta munhäsobedömda personer b) Munhäsobedömda personer med intyg Munhäsobedömda personer med intyg som tackat ja i förväg c) Munhäsobedömda personer utan intyg a) Anta som fått Nödvändig Tandvård, NVT b) Intygsinnehavare som fått NVT utan Munhäsobedömning c) Intygsinnehavare som fått NVT efter Munhäsobedömning Samarbete och uppföjning Tandvårdsenheten koordinerar samarbetet mean kommunerna, Häso- och sjukvårdskansierna och vårdgivarna samt har ett övergripande ansvar för att: Sjuksköterskor inom hemsjukvården som regebundet har en nära kontakt med mågruppen för Särskit Tandvårdsstöd, kan utses ti intygsutfärdare. I Västra Götaand finns närmare kommunaa intygsutfärdare som ska spåra upp berättigade personer, utfärda Intyg om Nödvändig Tandvård, erbjuda Munhäsobedömning och registrera aa förändrade personuppgifter i Tandvårdsenhetens datasystem. Tandvårdsenhetens kommentarer: 1. Tandvårdsenheten har under 2010 reviderat samtiga intyg, och det har bivit drygt 2000 färre intygsinnehavare jämfört med året före. 2. c) Under året har 1366 personer utan intyg fått Munhäsobedömning. Det kommer inte att vara möjigt från och med 1 januari 2011 tack vare den uppsökande tandvårdspersonaens handdatorer. När tandhygienisten registrerat de epidemioogiska uppgifterna för varje enskid intygsinnehavare, skickas automatiskt underag ti Tandvårdsenheten för utbetaning av ersättningen. Och det är bara de personer som har registrerats att de tackat ja ti en munhäsobedömning som tandhygienisterna ser i sina handdatorer. 3. a) Att så många av intygsinnehavarna 92 procent jämfört med 79 procent under 2009 även fick Nödvändig Tandvård under året är bra. Det tyder på att både patienter och vårdpersona är väinformerade om Särskit Tandvårdsstöd. b c) Det är drygt tusen fer som fått Nödvändig Tandvård utan föregående Munhäsobedömning (13 447) än de som fått båda dearna (12 414). Behöriga personer identifieras och får Intyg om Nödvändig Tandvård och erbjuds Munhäsobedömning. Registreringen fungerar och att uppgifterna är aktuea i Tandvårdsenhetens datasystem. Vårdgivare som utför Munhäsobedömningar utgår från uppgifter de får från Tandvårdsenhetens datasystem. Främja att kommunernas vårdpersona utbidas i amän munhäsovård. Hea verksamheten föjs upp och utvärderas. Avvikeser i den Uppsökande Verksamheten ska rapporteras och föjas upp Aa inom den Uppsökande Verksamheten utförande vårdgivare och anstäda inom kommunen ska rapportera ti Tandvårdsenheten om samarbetet inte fungerar som det är tänkt. Rapporten skrivs och skickas direkt via Tandvårdsenhetens webbpats vgregion.se/tandvardsenheten > Särskit Tandvårdsstöd > Avvikeserapport Uppsökande Verksamhet. Under 2010 skue händesen utredas av Tandvårdsenheten tisammans med det berörda okaa Häso- och sjukvårdskansiet, som sedan föresår och vidtar åtgärder för att övervinna probemet och höja kvaiteten i verksamheten. Nästa år går avvikese rapporten direkt ti det aktuea kansiet som även kommer att utreda händesen. Fördening mean åder och kön band personer som har Intyg om Nödvändig Tandvård Personkrets enigt TL 8 a, första stycket Särskit boende Hemsjukvård/Hemtjänst Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män Totat anta LSS Eget boende Summa Uppsökande Verksamhet 2010 Uppsökande Verksamhet

5 Se hur resutaten varierar i kommunerna I fera kommuner bir färre än häften av intygsinnehavarna uppsökta. Och i över häften av kommunerna bev fer personer uppsökta, än de som registrerats att de tackat ja ti en munhäsobedömning. Det kan bero på att personuppgifterna i Tandvårdsenhetens datasystem inte har uppdaterats korrekt. Av de intygsinnehavarna i Västra Götaand har tackat ja ti Munhäsobedömning och har bivit uppsökta av tandvårdspersona. För att det ska vara ätt att jämföra de oika resutaten, anges de registrerade respektive de uppsökta personerna i procent av antaet intygsinnehavare i kommuner och nämnder. Ande ja-tackare i procent Avser personer som registrerats att de tackat ja ti Munhäso bedömning. FYRBODALS KOMMUNER SÖDRA BOHUSLÄNS KOMMUNER Nämnd 1 Nämnd 2 Nämnd 3 Nämnd 4 Nämnd 7 Orust 239 st n Sotenäs 234 st n Munkeda 221 st n Tanum 290 st n Lyseki 380 st n Strömstad 218 st n DasEd 94 st n Färgeanda 120 st n Bengtsfors 213 st n Meerud 249 st n Åmå 330 st n Lia Edet 257 st n Uddevaa st n Vänersborg 822 st n Trohättan 993 st n Öckerö 203 st n Stenungsund 290 st n Tjörn 248 st n Ae 343 st n Kungäv 626 st n Härryda 384 st n Partie 500 st n Mönda st n Nämnd st n Nämnd st n Nämnd st n Nämnd st n Nämnd st n Nämnd st n Nämnd st n Nämnd st n Nämnd st n Nämnd st n Nämnd st n Nämnd st n Ande uppsökta i procent Aa munhäsobedömda, oavsett om de registrerats på förhand eer inte Anta intygsinnehavare Antaet intyg anges vid varje nämnd/kommun/ stadsde och antas överensstämma med det faktiska antaetberättigade personer. GÖTEBORGS STADSDELAR ÄLVSBORGS KOMMUNER SKARABORGS KOMMUNER Nämnd 10 Nämnd 9 Nämnd 8 Nämnd 6 Nämnd 12 Nämnd 11 Nämnd 5 Centrum 786 st n Linnéstaden 603 st n Majorna 589 st n Högsbo 459 st n S Skärgården 82 st n V Fröunda 361 st n Askim 279 st n Tynnered 484 st n Ävsborg 262 st n Torsanda 215 st n Biskopsgården 355 st n Lundby 576 st n Tuve-Säve 168 st n Backa 521 st n Kärra-Rödbo 183 st n Gunnared 343 st n Lärjedaen 335 st n Kortedaa 461 st n Bergsjön 270 st n Häranda 415 st n Örgryte 588 st n Lerum 522 st n Vårgårda 193 st n Herrjunga 238 st n Aingsås 855 st n Boebygd 140 st n Tranemo 241 st n Mark 697 st n Svenjunga 173 st n Borås 1965 st n Uricehamn 448 st n Grästorp 118 st n Essunga 99 st n Vara 325 st n Götene 151 st n Lidköping 767 st n Skara 316 st n Faköping 741 st n Karsborg 103 st n Guspång 120 st n Tibro 194 st n Töreboda 227 st n Mariestad 452 st n Skövde 861 st n Hjo 182 st n Tidahom 24 st n 8 Uppsökande Verksamhet 2010 Uppsökande Verksamhet

6 Ett deat ansvar mean fera aktörer Uppdraget att panera, administrera och föja upp den Uppsökande Verksamheten igger på Häsooch sjukvårdsnämnderna och Tandvårdsenheten. Men många av intygsinnehavarna får sin omsorg inom kommunernas verksamheter, och det är atså där det faktiska ansvaret igger för hur vä verksamheten utförs. De oika huvudmännen har ett gemensamt ansvar för att hea kedjan av aktiviteter inom stödet verkigen fungerar. För att våga e och umgås nära och öppenhjärtigt betyder tänder och munhäsa en he de för oss aa. Sutsats Uppsökande Verksamheten kan bi ännu bättre En iten sammanfattning Särskit Tandvårdsstöd ger personer med stort omvårdnadsbehov rätt ti både Munhäsobedömning och Nödvändig Tandvård. Lagen som igger ti grund för den Uppsökande Verksamheten sår fast att kommuner och andsting ska samverka för att aa berättigade personer ska kunna identifieras. Hur bra den Uppsökande Verksamheten fungerar beror på hur vä kommunerna tar sitt ansvar att spåra upp aa berättigade personer i samband med biståndsbedömning och vård inom den kommunaa omsorgen. De som utfärdar intyg är numer ofta vä insatta i regerna om Särskit Tandvårdsstöd. Under 2010 fanns intygsinnehavare i Västra Götaand, och 92 procent utnyttjade sina möjigheter att få Nödvändig Tandvård. Det visar att även patienterna har kunskap om det Särskida Tandvårdsstödet. Att ansvaret för den Uppsökande Verksamheten igger hos Häso- och sjukvårdsnämnderna och administreras av de okaa kansierna inverkar också positivt på resutatet. Med sin okaa kunskap kan varje nämnd stödja sina everantörer att göra at för att nå ut ti aa intygsinnehavare som registrerats att de tackat ja ti Munhäsobedömning. Nämnderna har under 2010 gjort nya upphandingar och då haft möjighet att stäa krav på vårdgivarna, att band annat använda handdatorer för att öka sam stämmigheten mean antaet ja-tackare och antaet munhäsobe dömningar oavsett i viken kommun som verksamheten bedrivs. I 25 kommuner bev färre än häften av intygsinnehavarna uppsökta Och i 40 kommuner bev fer personer uppsökta än de som tackat ja ti Munhäsobedömning. Nästa år kommer aa vårdgivare att använda de nya handdatorerna, det bir en bra kvaitetssäkring för verksamheten. På Tandvårdsenhetens webbpats har aa kommunaa intygsutfärdare under 2010 kunnat ogga in direkt i datasystemet som rör Uppsökande Verksamhet och Nödvändig Tandvård. Systemet är mycket överskådigt och ätthanterigt. Och eftersom uppgifterna adrig behöver överföras från ett register ti ett annat, minskar riskerna för fe. Det gör att registret bir ett effektivt verktyg och att uppgifterna atid är uppdaterade och korrekta viket betyder mycket både ur ekonomisk synvinke och ur rättviseaspekt. Redan 1 januari 2011 kommer den uppsökande tandvårdspersonaen att ha handdatorer med åtkomst ti kontaktupp - gifter och registrerad patientdata inom sitt ansvarsområde genom webbappikationen Uppsök2011. På så sätt har den enskida tandhygienisten atid korrekta uppgifter om aa intygsinne havare som registrerats att de vi ha en Munhäsobedömning. Aa epidemioogiska uppgifter registreras sedan direkt i appikationen av tandhygienisten, och när at är kart skapas automatiskt underag för vårdgivarens ersättning och föjande utbetaning. Det eder ti en avsevärt mindre administration för aa inbandade. I Tandvårdsenhetens databas samas aa uppgifter som sedan igger ti grund för noggranna uppföjningar. Förhoppningsvis kommer användandet av handdatorerna eda ti att aa berättigade personer kommer att få en ikvärdig behanding på ika vikor. Eftersom det nästa år överhuvud taget inte ängre är möjigt att få Munhäsobedömning utan Intyg om Nödvändig Tandvård, bir det extra angeäget att se ti att aa berättigade får sina Intyg. Nästa år kommer dessutom aa intygsutfärdare att kunna deta i en webbaserad utbidning om Särskit Tandvårdsstöd. 10 Uppsökande Verksamhet 2010 Uppsökande Verksamhet

7 Ibiz Rekambyrå, Göteborg 2011, Tandvårdsenheten i Västra Götaandsregionen arbetar med övergripande tandvårdsfrågor och ansvarar för strategi och ångsiktiga frågor. Enheten administrerar även det Särskida Tandvårdsstödet som berör personer med stort omsorgsbehov eer som behöver tandvård som ed i sjukdomsbehanding. At om Särskit Tandvårdsstöd och hur tandvården utveckas och paneras finns på:

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Barn- och ungdomshabilitering. Svenska

Barn- och ungdomshabilitering. Svenska Barn- och ungdomshabilitering Svenska MÅL Målen med Barn- och ungdomshabiliteringens arbete är: att barnet klarar olika aktiviteter och har möjlighet att göra det han eller hon vill i det dagliga livet

Läs mer

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29 Parterna träffar detta koektivavta, Bestämmeser för arbetstagare i utbidningsoch introduktionsanstäning - BUI 16. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor a) Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings-

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2009

Inkvarteringsstatistik januari 2009 Inkvarteringsstatistik januari 2009 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2008

Inkvarteringsstatistik februari 2008 Inkvarteringsstatistik februari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Gunnel Håkansson Kundvalsenheten 2015-03-18 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999.

Läs mer

Tandvård i Västra Götalandsregionen. Reformerat tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade

Tandvård i Västra Götalandsregionen. Reformerat tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade Tandvård i Västra Götalandsregionen Reformerat tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade Gällande från 2005-01-01 Utdrag ur regelverk för: Uppsökande verksamhet Nödvändig tandvård Info till MAS mfl

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun 1 (12) Marie Jonsson Direkt: 019-19 39 52 marie.jonsson@t.st.se Skötsepan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Häefors kommun Föregående skötsepan för Knuthöjdsmossen utarbetades inom Skogsvårdsstyresen

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Kvartalsanalys Varje kvartal redovisas lite fler statistikvariabler, dels för länet som helhet och dels för länets fyra tillväxtområden. Denna

Läs mer

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever Lathund för prograet TeaViewer Detagare/eever Detagare/eev Detta är en athund för dig so använder prograet TeaViewer (version 9). Det finns också videoanuaer att tigå. Dessa hittar du på www.svkapanj.se/videoanuaer.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll tagare i arbetsmarknadspoitiska insatser - BEA Parterna träffar detta koektivavta Bestämmeser för arbetstagare i arbetsmarknadspoitiska insatser, BEA. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län avsiktsforklaring.indd 1 2014-02-10 12:06:13 Bengtsfors Dals-Ed Åmål Strömstad Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2012

Gästnattsrapport februari 2012 Gästnattsrapport februari 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller RIKTLINJE 1(6) 2014-10-13 SN2014/25 nr 2014.2054 Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för tandvårdsstöd

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Gästnattsrapport juni 2012

Gästnattsrapport juni 2012 Gästnattsrapport juni 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Samordning med förhinder?

Samordning med förhinder? Rapport 2005:42 Samordning med förhinder? Om mångfaldsarbetet och introduktionen av nyanlända i Västra Götalands län www.o.lst.se FÖRORD Invånarna i Västra Götalands län har mycket skiftande bakgrund och

Läs mer

Superi mot välfårdssamhället

Superi mot välfårdssamhället PER UNCKEL: Superi mot väfårdssamhäet Btror akohomissbruket på att det är for ätt att {a tag på sprit? Frågan stäs av riksdagsman Ptr Uncke. Han hävdar att det inte kjäper med atr /Orbud. Vi må~ te i stäet

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2006 1(40) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2007 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Göteborg Christer Lindgren 031-700 55 78 Seppo Kerola

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

100 %, 50 %, 25 % och 75 %

100 %, 50 %, 25 % och 75 % arbetsbad 8:1 100 %, 50 %, 25 % och 75 % > > Måa 100 % av figuren. > > Måa 50 % av figuren. > > Måa 25 % av figuren. > > Måa 75 % av figuren. > > Måa 50 % av figuren. Måa 25 % av figuren. Hur många procent

Läs mer

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nucear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 "SKIFTNYCKELN" Utvecking av ett verktyg för utvärdering och anays

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västra Götalands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (237) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redovisning av regeringsuppdrag

Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redovisning av regeringsuppdrag Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Redovisning av regeringsuppdrag Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 2004-10-13 Foto Hans Zetterling Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 Inledning Miljösamverkan har under våren 2004 genomfört ett delprojekt om bilskrotar, vars övergripande syfte varit att genom

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Borås 27 febr ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 Varför en handlingsplan? 291.664

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Rapport 2009:55. Kartläggning av insatser för barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld

Rapport 2009:55. Kartläggning av insatser för barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld Rapport 2009:55 Kartläggning av insatser för barn som väer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld Rapportnr: 2009:55 ISSN: 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Sammanställning per år och artal av indikatorerna i överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg bland de

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland Regelförenkling på kommunal nivå Västra Götaland En väg in Västra Götaland Sverige Ja 88% Nej 12% Västra Götaland Ja 86% (av 35 svarande) Nej 14% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande

Läs mer

Godkännande av ansökningar till Vårdval Rehab

Godkännande av ansökningar till Vårdval Rehab Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2014-04-28 Diarienummer RS 35-2014 Ärende 12 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Tomas Andersson Telefon: 076-829 53 02 E-post: tomas.p.andersson@vgregion.se

Läs mer

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011. Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011. Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 212 Upplysningar om rapportens innehåll: Marianne Förars 1-441322 mobil 7 8875661

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning SVAR PÅ REGERINGSUPP 1 (26) Avdelningen för analys och prognos Karin Mattsson 69161/2011 Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK SE Garageportöppnare Keasy L / XL INSTALLATIONS- HANDBOK Keasy L / XL 1 Innehåsförteckning Symboer som används i denna handbok...3 För din säkerhet...3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Anvisningar för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport januari 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, januari 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Januari 300

Läs mer

information förs in i prissystemets informationsmekanismer.

information förs in i prissystemets informationsmekanismer. mokratins underskott budgetunderskott är en föjd av sätt att fungera, hävdar M Buchanan och Richard E i sin bok Democracy in Deficit. Rof Engund diskuterar sutsatser och betydese för förhåanden. Hur kommer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Västerhavet Missiv Diarienummer 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Demens mitt i livet. Svenska Demensdagarna 2016. Karin Lindgren

Demens mitt i livet. Svenska Demensdagarna 2016. Karin Lindgren Demens mitt i livet Svenska Demensdagarna 2016 Karin Lindgren Diagnosen var på sätt och vis en lättnad; äntligen gick det att förstå det obegripliga och nu trodde vi att vi äntligen skulle få hjälp.men

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer

Sammanfattning i korthet. är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad. en urvalsundersökning.

Sammanfattning i korthet. är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad. en urvalsundersökning. Västra Götalands län oktober 2009 Inledning Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna

Läs mer

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13 Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 5 12-13 Eitkommitten singe & par SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Juni -12 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15]

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Scenkonst i Västsverige 2014 Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Tillväxtindikatorer Fyrbodal

Tillväxtindikatorer Fyrbodal Joakim Boström 2013-09-29 Enheten för analys och uppföljning Västra Götalandsregionen Tillväxtindikatorer Fyrbodal Befolkningsutveckling Befolkningen har ökat i samtliga av Västra Götalands delregioner

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013

VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013 VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Bilaga A, Terminalprogram

Bilaga A, Terminalprogram Biaga A, Terminaprogram Väkommen ti D Det finns en mängd oika kommunikationsprogram. Det är här tyvärr omöjigt att beskriva dem aa. I vissa fa har det skrivits om dessa program i ABC-Badet. Du kan bestäa

Läs mer

Enastående prestanda exceptionell valuta för pengarna

Enastående prestanda exceptionell valuta för pengarna - oh gasodrivna motviktstrukar 4 hju-uftgummidäk 1.5 3.5 tonnes FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Enastående prestanda exeptione vauta för pengarna GRENDIA ES har utvekats

Läs mer

Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade Meddelande 2005:14 Lex Sarah i Kalmar

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad HandedarGuiden - ti dig som tar emot en praktikant 16-20 år från PraktikService Mamö stad PraktikService är en servicefunktion inom Utbidningsförvatningen Mamö stad som arbetar med att samordna och administrera

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer

Mobila lösningar för socialtjänsten och hemsjukvården

Mobila lösningar för socialtjänsten och hemsjukvården Mobila lösningar för socialtjänsten och hemsjukvården Rapport: Vilka mobila lösningar integrerade med kommunernas verksamhetssystem finns på marknaden och hur ser funktionaliteten ut? 2016-05-17 Maricel

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer