INSTALLATIONS- HANDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONS- HANDBOK"

Transkript

1 SE Garageportöppnare Keasy L / XL INSTALLATIONS- HANDBOK Keasy L / XL 1

2 Innehåsförteckning Symboer som används i denna handbok...3 För din säkerhet...3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Anvisningar för pacemaker-patienter...3 Säkerhetsanordningar...3 Automatisk hinderdetektering...3 Förberedeser för montage Översikt...4 Tekniska data...4 Användningsområde...4 Ta hänsyn ti takets tjockek vid borrning...5 Portmekanik...5 Nöduppåsning utifrån...5 Mekaniskt ändstopp...5 Portåsning...5 Montageinstruktion...5 Kontro av förpackningens innehå...5 Montageexempe...5 Förmontering av garageportöppnare, endast Keasy L+...5 Förmontering av garageportöppnare, endast Keasy XL+...5 Montering...6 Instäningsanvisningar...6 Instäning av garageportens ändägen...6 Instäning av det övre ändäget...7 Instäning av det undre ändäget...7 Testkörning...7 Programmering av fjärrkontroen...7 Programmering av fjärrkontroen med hjäp av portöppnaren...7 Ytterigare fjärrkontroer...7 Nostäning av fjärrkontroen...7 Programmering av jusfunktionen...8 Kontro av hinderdetektering...8 Ansutning av tibehör...8 Fotoce, gångdörrskontakt, säkerhetskontaktist...8 Invändiga knappar, kodknappar, nyckeknappar...8 Bruksanvisning...9 Öppning, stängning och stopp av garageporten...9 Nöduppåsning inifrån...9 Byte av batteri i fjärrkontroen...9 Byte av gödampa...9 Regebunden kontro...9 Vad händer vid strömavbrott?...9 Åtgärder vid funktionsfe...10 Kundtjänst...10 Tibehör...11 Symboer som används i denna handbok Varning! Viktig säkerhetsföreskrift. Med hänsyn ti personsäkerheten är det ivsviktigt att dessa föreskrifter föjs. Försiktighet! Säkerhetsföreskrift. Risk för person- eer sakskador om föreskrifterna inte föjs. Anmärkning: Tips för användningen och viktiga uppysningar. Risk för eektrisk stöt! Innan du påbörjar något arbete måste du dra ut stickkontakten. Sätt in den igen när arbetet är färdigt. Får endast användas i torra utrymmen. 1 2 Anger ett figurnummer som hör ti en instruktion i tiäggshäftet. Punkten anger en handhavandeinstruktion. Strecket anger punkter som måste föjas. Keasy L / XL

3 För din säkerhet Användning för avsett ändamå Portöppnaren är avsedd för portar enigt EN respektive EN med hänsyn tagen ti de krafter som uppträder vid drift och under förutsättning av att bruksanvisningen föjs. Om porten och portöppnaren nyinstaeras samtidigt krävs enigt EN en överensstämmeseförkaring från anäggningseverantören. Porteverantören eer återförsäjaren kan ge närmare uppysningar. Använd denna garageportöppnare enbart för automatisk öppning och stängning av garageportar inom privat område i enighet med de beskrivningar och säkerhetsföreskrifter som finns i denna bruksanvisning och i bruksanvisningen för porten. A annan användning anses strida mot det avsedda ändamået. Viktiga säkerhetsföreskrifter 29 Varning! Med hänsyn ti personsäkerheten är det ivsviktigt att dessa föreskrifter föjs. Förvara dessa instruktioner och överämna dem ti köparen vid ägarbyte. Läs noggrant igenom bruksanvisningen före monteringen och observera i synnerhet säkerhetsföreskrifterna. Utför arbetsmomenten i den beskrivna ordningsföjden och gör dig förtrogen med manövreringen. Instruera efter idrifttagningen aa användare om hur garageportöppnaren fungerar och manövreras. Det finns risk för käm- och skärskador i närheten av garageportens stängningskanter och mekaniska dear. Du får bara öppna och stänga garageporten om du har fu insyn över portens röreseområde och kan se att ingen uppehåer sig där. Förvara fjärrkontroen så att porten inte kan startas oavsiktigt, ti exempe av barn som eker. Portöppnaren får bara monteras på korrekt uppriktade och baanserade garageportar. En feaktigt uppriktad port innebär risk för personskador. Föj montageinstruktionen och bruksanvisningen för garageporten, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna. Dra atid ut stickkontakten innan du påbörjar något arbete på porten eer portöppnaren. Byt omedebart nätkaben om den har bivit skadad (får endast utföras av einstaatör). Vidrör adrig porten eer dess röriga dear när den är igång. Kontroera noga vid projekteringen och efter montaget att inga portdear kan skjuta ut ti amänna gång- eer körvägar. Kontroera efter montaget att portöppnaren kan förhindra eer stoppa öppningsröresen när porten beastas med en 20 kg vikt anbringad mitt på portbadets underkant. Sätt upp varningsskytar för kämningsrisken på ett vä synigt stäe eer i närheten av en fast monterad manöveranordning. Låt inte barn eka med portmanöveranordningen eer i närheten av porten. Anvisningar för pacemaker-patienter Fjärrkontroens sändareffekt igger inom reevanta normgränsvärden och medför i princip inga risker. För att eiminera den ia kvarstående risken bör du inte håa fjärrkontroen direkt mot kroppen när du använder den. Hå för din egen säkerhet fjärrkontroen med armen utsträckt mot garageporten. Säkerhetsanordningar Säkerhetsanordningarna har ti uppgift att skydda mot person- och sakskador. Sätt adrig säkerhetsanordningarna ur funktion och försök inte att avsiktigt kringgå dem. Automatisk hinderdetektering Om porten stöter på ett hinder under öppningsröresen stoppas dess rörese. Om porten stöter på ett hinder under stängningsröresen frigörs hindret genom att porten körs ti det övre mekaniska ändstoppet (referenspunkten) och därefter tibaka ti det programmerade övre ändäget. Kontroera funktionen minst en gång per månad (se Idrifttagning ). Dessutom rekommenderar vi montering av ytterigare säkerhetsanordningar (se Tibehör ). Keasy L / XL 3

4 Förberedeser för montage Översikt 1 1. Portöppnarhuvud 2. Portöppnarbeysning 3. Eektronik 4. Löpskena 5. Löpvagn Tekniska data 6. Nöduppåsning inifrån 7. Styrarm 8. Fästvinke för portbad 9. Håarvinke överstycke/tak 10. Kedja (Keasy L ) / Kuggrem (Keasy XL ) 11. Stickkontakt 12. Fjärrkontro 13. Mekaniskt ändstopp C C KEASY L KEASY XL Vikt ~ 15 kg ~ 15 kg Tryck-/dragkraft upp ti 600 N stegöst 1) upp ti 800 N stegöst 1) Mjukstart/mjukstopp Ja, stegöst Ja, stegöst Temperaturområde 20 C C 20 C C Yttermått Byggängd 3,30 m 3,30 m Lyftarm 2,50 m 2 ) 2,50 m 2 ) Esystem Strömförsörjning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Max. effektförbrukning~ 300 W 300 W Standby-effekt < 4 W < 4 W Kapsingskass IP 20 IP 20 Driftsätt S2 korttidsdrift S2 korttidsdrift Gödampa max. 40 W/E14; 230 V/50 Hz ~ max. 40 W/E14; 230 V/50 Hz ~ Radiofrekvens 433,42 MHz 433,42 MHz 1) sjävprogrammerande 2) 3,2 m med skenförängning Härmed förkarar Somfy att denna produkt uppfyer de väsentiga kraven och andra reevanta föreskrifter i direktiv nr 1999/5/EG. Överensstämmeseförkaringen kan hämtas på Internet-adressen under CE Decaration of Conformity. Användningsområde KEASY L KEASY XL Största garageportmått (yta) Lätta portar, t.ex. påtportar upp ti 8,5 m 2 upp ti 12,5 m 2 Tunga portar, t.ex. träportar upp ti 6,0 m 2 upp ti 7,5 m 2 Stabiitet hos portöverstycke och tak Minsta astförmåga hos överstycke och tak: 700 N 900 N 2 a Svängport upp ti 2,50 m porthöjd, inga upp ti 2,50 m porthöjd, inga tibehör krävs tibehör krävs upp ti 3,20 m porthöjd (1) upp ti 3,20 m porthöjd (2) b Vipport ej ämpig upp ti 2,30 m porthöjd (5) + (6) c Sagport upp ti 1,50 m portbadsbredd (3) upp ti 1,50 m portbadsbredd (3) d Sidovikport upp ti 2,30 m portbredd, upp ti 2,30 m portbredd, at efter monteringssätt at efter monteringssätt speciabesag krävs speciabesag krävs upp ti 3,00 m portbredd (1), upp ti 3,00 m portbredd (2), at efter monteringssätt at efter monteringssätt speciabesag krävs speciabesag krävs e Takskjutport upp ti 2,30 m porthöjd (4) upp ti 2,30 m porthöjd(4) upp ti 3,10 m porthöjd (1) + (4) upp ti 3,10 m porthöjd (2) + (4) (1) Skenförängningssats Keasy L (art.nr ); (2) Skenförängningssats Keasy XL (art.nr ); (3) Sagportsbesag (art.nr ); (4) Vikportsbesag (art.nr ) eer böjd styrarm (art.nr ); (5) Lyftarm (art.nr ); (6) Styrarm (art.nr ). 4 Keasy L / XL

5 3 Ta hänsyn ti takets tjockek vid borrningen (i synnerhet på prefabricerade garage)! Standardfästeement ingår i everansen. Använd om så behövs speciafästeement som är anpassade ti underaget. Portmekanik Går garageporten ätt att öppna och stänga för hand utan att den skevar? Låt annars en garageportspeciaist reparera portmekaniken. Nöduppåsning utifrån Om det inte finns någon ytterigare titrädesväg ti garaget måste en utvändig nöduppåsningsanordning (se Tibehör ) atid monteras. Då kan garageporten öppnas utifrån (för hand) vid t.ex. strömavbrott eer fe. Mekaniskt ändstopp Vid idrifttagning och för att man ska kunna arbeta obehindrat efter en påkörning eer ett strömavbrott måste garageportens bana atid begränsas av ett fast mekaniskt ändstopp. Portåsning Garageportöppnaren är sjävåsande och håer porten stängd. Befintiga åsanordningar på garageporten måste automatiseras, avägsnas eer sättas ur funktion. Montageinstruktion 4 5 Varning! En feaktig montering kan medföra avariga personskador. Föj aa monteringsanvisningarna! Försiktighet! Använd skyddsgasögon vid under-upp-borrning. Kontroera att förpackningen är kompett och att dearna är i föreskrivet skick. Anmärkning: Gäer enbart Keasy L Skumpastdetajerna AA är avsedda som juddämpning för kedjan. Lägg fram aa verktyg som behövs vid monteringen. Montageexempe 6 7 7a 8 9 Var ska jag montera håarvinken överstycke/tak och portöppnarhuvudet? (exempet visar en svängport) För att kraftöverföringen ska bi optima bör portöppnaren i princip monteras så nära som möjigt ovanför portbanans högsta punkt. Bestäm portbanans högsta punkt a (a = det minsta avståndet mean portbadet och garagetaket). At efter detta mått finns oika monteringsaternativ. 1. Måttet a är mean 38 mm och 140 mm. Montera garageportöppnaren i taket. Fäst montagevinken överstycke/tak mot överstycket eer taket (hest mot överstycket). Hå ett avstånd på 15 mm vid montering mot överstycket. 2. Måttet a är större än 140 mm. Montera montagevinken överstycke/tak mot överstycket med 50 mm avstånd mean skenans underkant och portbanans högsta punkt. Fäst garageportdrivningen mot taket (håskena eer takupphängningsvinke krävs, se Tibehör ). 3. Måttet a är mindre än 38 mm. Montera montagevinken överstycke/tak och garageportöppnaren mot taket bakom den öppna garageporten (förängningsstång krävs, se Tibehör ). Var noga med totaängden. Förmontering av garageportöppnare, endast Keasy L Montering av öpvagnen: Kontroera atid att öpvagnens portfäste är vänt i skenornas riktning vid införingen. Spänn fast medbringaren på uppåsningssidan. Lägg in kedjan rätt i dess styrning och se ti att den inte bir vriden. Förmontering av garageportöppnare, endast Keasy XL Rua ut kuggremmen i öpskenan. Kuggremmen måste träs igenom öpvagnen D på medbringarsidan I. Koppa först oss öpvagnen (metaarmen ska snäppa in i pastarmen). Keasy L / XL 5

6 a 22 1 Lägg kuggremmen J kring drivruen M1. 2 Sätt in drivruen M1 med den påagda kuggremmen J i ruhåaren M2. Stick buten M3 igenom ruhåaren M2 och drivruen M1. Sätt in säkringsringen M4. 3 Skjut in pattan G i ruhåaren M2 och pacera den i odrätt äge i öpskenan. 4 Sätt in fjädern E i ruhåaren M2. 5 För skruven XX igenom överstyckshåarvinken F, fjädern E och ruhåaren M2 och skruva ihop dem med pattan G. Koppa samman medbringaren I med kuggremmen J på båda sidorna med hjäp av skarvåset H. Dra åt skruven XX så mycket att kuggremmen J bir sträckt. Lägg in kuggremmen rätt i dess styrning och se ti att den inte bir vriden. Sätt fast nöduppåsningssnöret O. Sätt på kåpan N över kuggdrevet. Montering Dra åt skruven T ätt. Skruven ska ha ett gapp eftersom muttern är sjävåsande Skruvarna X och Y ska ha ett gapp eftersom muttrarna är sjävåsande. Montera ändstoppvinken Z så här: Öppna garageporten het. Ändstoppvinkens monteringsäge igger vid het öppen port omedebart bakom öpvagnen, så att öpvagnen vidrör vinken. Kontroera portens gång för hand. Löpvagnen ska då vara frigjord. Öppna och stäng garageporten het. Gör i ordning garageportöppnaren för inkopping med porten stängd och tryck samtidigt pastarmen nedåt. Ta bort uppåsningen så snart metaarmen inte ängre är fastsnäppt. För därefter garageporten ti öppet äge för hand, det vi säga så att öpvagnen koppas in i medbringaren. Därefter ska porten inte kunna fyttas för hand. Instäningsanvisningar Risk för personskador! Anmärkning: Konstant jus kan värma upp portöppnarbeysningens avskärmning kraftigt. Genom för därför idrifttagningen utan övertäckning. Tänk på att gödampan bir mycket varm. F U a b Sätt i stickkontakten så att portöppnarbeysningen är konstant tänd. Kontroera att medbringaren griper in i öpvagnens kedja/kuggrem. Garageporten får inte kunna fyttas för hand. Lysdioden yser när en radiosigna tas emot. Lysdioden yser när nätspänningen är inkoppad. Manöverknapp. Programmeringsknapp. Instäning av garageportens ändägen Proceduren omfattar atid instäning av det övre och det undre ändäget samt testkörning. Med det övre ändäget avses öpvagnens äge vid het öppen port. Med det undre ändäget avses öpvagnens äge vid het stängd port. Genomför instäningarna i föreskriven ordningsföjd. De är färdiga när portöppnarbeysningen säcks. Först därefter kan fjärrkontroen aktiveras. Försiktighet! Det måste finnas ett stabit ändstopp som begränsar portbanan (övre ändäget) eftersom portöppnaren annars fortsätter vidare under instäningen och kan skada portmekaniken. Anmärkning: Tryck försiktigt på programmeringsknappen (t.ex. med en kuspetspenna). Avbryt instäningen genom att dra ut stickkontakten. När du sätter i stickkontakten igen kan du börja från början med instäningarna. Den minsta körängden mean det övre och det undre ändäget är 30 cm. Det går inte att programmera in ett mindre avstånd. 6 Keasy L / XL

7 Varning! Innan du påbörjar programmeringen måste öpvagnen vara inkoppad Instäning av det övre ändäget Hå programmeringsknappen intryckt i minst 2 sekunder (b) (med en skruvmejse), tis - portöppnarbeysningen säcks och tänds igen. - Om beysningen binkar har du inte håit programmeringsknappen intryckt tiräckigt änge. Dra i så fa ut stickkontakten och sätt in den igen. Börja om från början med instäningen av ändägena. Tryck kortvarigt (cirka 1 sekund) (a) på manöverknappen. Garageportöppnaren körs i riktning öppen port mot det mekaniska ändstoppet och därefter cirka 5 cm bakåt. Detta äge kan korrigeras genom att man trycker in manöverknappen (a) och håer den intryckt tis önskat äge har nåtts. Vid varje tryckning på knappen kastas körriktningen om. När det önskade ändäget har nåtts: Hå än en gång programmeringsknappen (b) intryckt tis portöppnarbeysningen säcks. Portöppnarbeysningen tänds igen. Det övre ändäget har agrats. 2. Instäning av det undre ändäget Tryck på manöverknappen (a) och hå den intryckt tis garageporten är stängd (mekaniskt stopp). Det undre ändäget kan om så behövs ändras med hjäp av manöverknappen (a), se ovan. För att skydda portmekaniken bör man stäa in det undre ändäget så att en atför kraftig nedtryckning av porten hindras av det mekaniska stoppet. Tryck på programmeringsknappen (b) tis portöppnarbeysningen säcks. Portöppnarbeysningen tänds igen. Det undre ändäget har agrats. 3. Testkörning Tryck än en gång kortvarigt på manöverknappen (a). Vänta tis garageporten är het öppen. Tryck kortvarigt på manöverknappen (a). Vänta tis garageporten är het stängd. Portöppnarbeysningen säcks. Instäningen är sutförd. Om testkörningen inte kunde genomföras fefritt måste du upprepa aa instäningarna. Testkörningen räknas som genomförd bara om det inte sker något avbrott. Under testkörningen arbetar garageportöppnaren med fu kraft och är sig då automatiskt hur stor kraft som behövs för att öppna och stänga porten. Vid varje påföjande körning efterjusteras kraften automatiskt (viktigt t.ex. på vintern eftersom porten då går ite trögare). Varning! Innan du påbörjar programmeringen måste öpvagnen vara inkoppad. Återstäning Tivägagångssättet vid återstäning beskrivs på sida 10, Åtgärder vid funktionsfe. Programmering av fjärrkontroen Anvisning beträffande Somfy Security System: Stä in säkerhetskoden (bara vid fjärrkontro med kodbrytare) Tänk på föjande om du använder fjärrkontroer med DIP-kontakter (se figur 31): 1. Fabriksinstäningen går av säkerhetsskä inte att ära in. 2. De DIP-kontaktinstäning som visas är bara ett exempe och bör inte användas under några omständigheter. Programmering av fjärrkontroen med hjäp av portöppnaren För fjärrkontroer med rukod och fjärrkontroer med DIP-kontakter gäer föjande moment: Tryck kortvarigt (cirka 1 sekund) på programmeringsknappen (b) på portöppnaren. Portöppnarbeysningen binkar. Om portöppnarbeysningen yser med fast sken har du håit programmeringsknappen intryckt för änge. Dra i så fa ut stickkontakten och sätt in den igen. Upprepa Programmering av fjärrkontroen. Hå önskad knapp på fjärrkontroen intryckt i minst 2 sekunder så att portöppnarbeysningen säcks och därefter binkar igen. Hå samma knapp på fjärrkontroen intryckt i cirka 2 sekunder så att portöppnarbeysningen säcks och sedan tänds kortvarigt igen. Fjärrkontroen har nu programmerats för portöppnaren. Ytterigare fjärrkontroer Med hjäp av rukodfjärrkontroen kan ytterigare upp ti 16 fjärrkontroer med var sin knapp (1-kanaiga) programmeras. Ti fjärrkontroer med DIP-kontakter kan man använda ett godtyckigt anta fjärrkontroer med samma säkerhetskod. Man kan dessutom programmera maximat 16 fjärrkontroer med oika säkerhetskoder (DIP-kontakter). Nostäning av fjärrkontroen Nostäning av en fjärrkontro görs med hjäp av Återstäning (se sida 10, Åtgärder vid funktionsfe ). Keasy L / XL 7

8 Programmering av jusfunktionen Så snart garageportöppnaren aktiveras tänds portöppnarbeysningen automatiskt och yser i 60 sekunder efter att portöppnaren har stannat. Med jusfunktionen har du möjighet att tända och säcka portöppnarbeysningen via fjärrkontroen oberoende av om garageporten används. För att kunna göra detta behöver du bara ägga in programmeringen av jusfunktionen på fjärrkontroens andra knapp. 30 Tryck kortvarigt (cirka 1 sekund) på programmeringsknappen (b) på portöppnaren. Portöppnarbeysningen binkar. Om portöppnarbeysningen yser med fast sken har du håit programmeringsknappen intryckt för änge. Dra i så fa ut stickkontakten och sätt in den igen. Upprepa Programmering av fjärrkontroen. Hå önskad knapp på fjärrkontroen intryckt i minst 2 sekunder så att: portöppnarbeysningen säcks och sedan binkar igen. Hå än en gång samma knapp på fjärrkontroen intryckt i cirka 2 sekunder så att: portöppnarbeysningen säcks och tänds kortvarigt igen. Ljusfunktionen är nu inprogrammerad i fjärrkontroen. När du nästa gång trycker på den inprogrammerade knappen på fjärrkontroen tänds portöppnarbeysningen. Portöppnarbeysningen kan åter säckas med samma knapp, eer också säcks den efter fem minuter. Kontro av hinderdetektering 34 Vid idrifttagningen och därefter minst 1 gång per månad: Lägg ett ämpigt föremå som är minst 50 mm högt (t.ex. en träkots) i vägen för garageporten (stängningsrörese). Starta garageportöppnaren. När garageporten kör på föremået stannar den, kör ti det övre mekaniska ändstoppet (referenspunkten) och därefter bakåt ti det inprogrammerade övre ändäget. Portöppnarbeysningen binkar en gång i sekunden. Den sutar att binka när garageportöppnaren startar på nytt. Kontakta vår Hotine om detta inte sker. Ansutning av tibehör Risk för eektrisk stöt! 35 Försiktighet! Använd enbart originatibehör och ansut dem enigt anvisningarna. Potentiafria kontakter ingen extern spänning får äggas på! 1 2 (T-Bed.): Ansutningsknappar. 3 4 (LS-+): Ansutning av fotoce. 4 5 (+-WL): Ansutning av varningsbinker (varningsbinkern binkar medan porten rör sig). 1 4 (T-+): 24 V utgång för strömförsörjning av en fotoce eer en säkerhetskontaktist). Fotoce, gångdörrskontakt, säkerhetskontaktist 36 Varning! Ansutningen av säkerhetstibehören måste utföras av en einstaatör. Anmärkning: Om fera säkerhetsprodukter ska användas måste de seriekoppas. Invändiga knappar, kodknappar, nyckeknappar 37 Sätt upp knappsatsen så att den är synig från garageporten, på tiräckigt avstånd från röriga dear, på mean 1,50 och 1,80 m höjd. Anmärkning: Om fera knappsatser ska användas måste de paraekoppas. 8 Keasy L / XL

9 Bruksanvisning Öppning, stängning och stopp av garageporten Risk för personskador! Vid strömavbrott eer fe på portöppnaren får garageporten enbart öppnas med den invändiga eer den utvändiga nöduppåsningen. Om porten bara kan manövreras med stor ansträngning efter att nöduppåsningen har använts bör du tikaa en garageportspeciaist. 60 sekunders förinstäd säckningsfördröjning. 40 Ordningsföjd vid manövrering Nöduppåsning inifrån I nödsituationer eer vid strömavbrott kan garageporten frigöras från portöppnare och öppnas inifrån (för hand). 41 Risk för personskador! En öppen garageport kan faa ned när den frigörs, ifa fjädrarna är svaga eer knäckta, eer om porten inte är rätt baanserad. Frigör garageportöppnaren genom att dra i snöret (a). Armen snäpper fast och garageporten kan öppnas för hand. Gör i ordning garageportöppnaren för inkopping genom att trycka pastarmen (b) nedåt. För därefter för hand garageporten ti utgångsäget. Vid inkoppingen hörs ett tydigt kick och porten kan då inte ängre öppnas för hand. Byte av batteri i fjärrkontroen 42 Försiktighet! Risk om batteriet byts på osakkunnigt sätt. Får endast bytas mot ett batteri av samma typ. Använd äcksäkra batterier. Begagnade batterier är mijöfariga! Begagnade batterier får inte kastas tisammans med hushåssoporna. Omhänderta dem på ett mijövänigt sätt. Föj tiverkarens anvisningar. Byt det begagnade batteriet mot ett nytt. Batterityp: L1028/12 V. Byte av gödampa Risk för eektrisk stöt! 43 Regebunden kontro Varning! Använd inte systemet medan reparation eer instäning av portmekaniken pågår. Fe i systemet eer en feaktigt baanserad port kan orsaka personskador. Kontroera den mekaniska funktionsdugigheten (sitage, skador på i synnerhet fjädrar och fästeement) hos hea systemet (port och portöppnare) och kontroera einstaationen. Bryt atid strömförsörjningen vid rengöring och underhå. Vad händer vid strömavbrott? Portöppnarbeysningen yser i 1 sekund när strömmen kommer tibaka. Vid nästa manöverimpus körs garageporten ti det övre mekaniska ändstoppet (referenspunkten) och därefter bakåt ti det inprogrammerade övre ändäget. Om portöppnarbeysningen därefter yser med fast sken måste du göra om idrifttagningen. (se sida 6, Instäningsanvisningar ). Keasy L / XL 9

10 Åtgärder vid funktionsfe Fe Optisk visning: Konstant sken efter att stickkontakten har satts in, och/eer under idrifttagning. Portöppnarbeysningen binkar regebundet (en gång i sekunden). Portöppnarbeysningen binkar oregebundet (tre sekunder säckt / en sekund tänd). Portöppnarbeysningen yser inte. Garageportöppnaren fungerar inte när man trycker på fjärrkontroen. Garageportöppnaren öppnar/stänger inte porten het eer inte as. Möjiga orsaker Instäningen av ändägen och/eer testkörningen har inte sutförts. Ett hinder har uppstått (t.ex. genom hinderdetektering eer utösning av säkerhetsanordningar som fotoce, gångdörrskontakt m.m.). Eektroniken har upptäckt ett fe vid övervakningen av de eektroniska komponenterna. Gödampan är defekt. Batteriet i fjärrkontroen är utbränt eer feaktigt insatt. Koden har ännu inte agts in i mottagaren. Instäningen av ändägen och testkörningen har inte sutförts. Portmekaniken är skadad. Ogynnsamma yttre omständigheter (t.ex. kraftigt regn) har gjort att portens vikt har ökat oproportionerigt mycket. Garageportöppnaren uppfattar situationen som ett hinder. Ingen nätspänning (ysdioden U yser inte). Åtgärd Återstäning med stickkontakten: Dra ut stickkontakten och sätt in den igen. Utför ändägesinstäning och testkörning enigt bruksanvisningen. Avägsna hindret och öppna/stäng garageporten. Återstäning: Hå manöverknappen a och programmeringsknappen intryckta samtidigt i 5 sekunder. (Portöppnarbeysningen binkar.) Bekräftese av återstäning med konstant jus. Stä in ändäget och gör en ny testkörning. Kontakta vår Hotine om portöppnarbeystningen binkar under programmeringen av ändäget. Byt den. Kontroera batteriet och byt det om så behövs. Anmä fjärrkontroen. Genomför ändägesinstäning och testkörning och avsuta. Anmä därefter fjärrkontroen. Kontroera portmekaniken. Låt en garageportspeciaist reparera den. Stä in ändäget och gör en ny testkörning. Inprogrammerade fjärrkontroer raderas inte. Kontakta Hotine om probemet kvarstår. Låt en speciaist kontroera att det finns spänning i euttaget. Kundtjänst 44 Fe i 230 V-instaationer får bara åtgärdas av eektriker eer av Somfys servicepersona. Vänd dig ti närmaste Somfy-återförsäjare om probemen återkommer eer om nya fe uppstår. Varning! Skyddskåpan (a) får bara tas bort av eektriker (person med eektronikutbidning och kännedom om VDE ), eftersom det finns risk för eektrisk stöt. Risk för eektrisk stöt! Arbete på eektroniken får bara utföras när den är spänningsös! Eektroniken (b) får inte dras ut! 10 Keasy L / XL

11 Tibehör Dessa tibehör finns i speciabutiker. Du kan få mer information hos en speciabutik för Somfy-garageportöppnare. Tibehör för ökad säkerhet Utvändig nöduppåsning för sväng-, vik- och vipportar med handtag och ti aa vaniga porttyper med och utan handtag. (Nödöppningsås) Gångdörrskontakt Fotoce Somfy art.nr Anmärkning Om det inte finns någon ytterigare titrädesväg ti garaget måste en utvändig nöduppåsningsanordning atid monteras. Då kan garageporten öppnas utifrån (för hand) vid t.ex. strömavbrott eer fe. Förhindrar vid öppen gångdörr (dörr i porten) attporten sätts i rörese av garageportöppnaren. När jusstråen bryts stannar garageporten omedebart. I stängningsriktningen frigörs hindret. Varningsbinker Tibehör för ökad manövreringskomfort Nyckeknappsats, utanpåigg. / infäd Invändig knappsats Kodknappsats Trådös kodknappsats Trådös väggkontakt 2-kanas fjärrkontro 4-kanas fjärrkontro Trådös öppningsgivare för dörr och port Trådøs juskontakt Trådös universastyrning Somfy art.nr Anmärkning 433,42 MHz, trådös 433,42 MHz, rukod 433,42 MHz, rukod Ger signa om ifa porten är stängd du sipper gå ti garaget och se efter. Trådös. För styrning av eektriska förbrukare (t.ex. jus) upp ti 500 W med Somfy-fjärrkontroen För styrning av en godtyckig garage- eer infartsportöppnare (med ingång för knappsats) med Somfy-fjärrkontroen. Tibehör för speciea monteringsförhåanden Takfäste (vinke) Håskena för upphängning av garageportöppnaren Takfäste (teeskop) Styrarmsförängning Förängningsstång Somfy art.nr: * * Anm För upphängning upp ti max. 270 mm. Tota ängd 1 m, för nedhängning upp ti 400 mm. För upphängning upp ti max mm. Används vid brett överstycke (upp ti max. 400 mm), när styrarmen vidrör överstycket. Behövs när avståndet är för itet mean portens överkant och garagetaket, samt när garageportöppnaren monteras ängst bak (upp ti max. 2,5 m). Sagportsbesag Vikportsbesag Böjd styrarm Lyftarm Skenförängningssats Keasy L+ Skenförängningssats Keasy XL * Sagportbredd max. 1,5 m per portbad. Ytterigare anvisningar se sida 4, Användningsområde. Ti vikportar med enke öpskena. Ti vikportar med dubbe öpskena på vardera sidan (den första öpruen öper i en separat öpskena). Ti vipportar med vertikaa öpskenor. Med max. 700 mm. Med max. 700 mm. * En ytterigare styrarm krävs (art.nr ) Keasy L / XL 11

12 Somfy Nordic AB Box SE Limhamn Hotine: Fax: +46 (0) E-post: 2006 Somfy Nordic AB 0361-Keasy-L-XL+_IM Keasy-L-XL+_06.qxd Med förbehå för ändringar av tekniska egenskaper.

Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner. och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611

Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner. och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611 Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611 1 7 10 4 3 4 2 6 9 10 10, 13, 17 12 13 5 14 11 0 1 15 16 17 3 1/2 7 1/2 7 3a 3 5 2 3b 3c 2 3

Läs mer

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic)

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Del 2 Monteringsanvisning motor Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Montering motor Ta fram frikopplaren och studera dess funktion. Frikopplaren löper i kedjehusets spår och "klickas" i sitt läge. Dra

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder?

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Garageportöppnare Sommer och Aperto garageportö Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Med en garageportöppnare slipper du gå ur bilen i regn och rusk bara för att öppna porten. Portöppnaren

Läs mer

IMPRESSA C5 det viktigaste i korthet

IMPRESSA C5 det viktigaste i korthet IMPRESSA C5 det viktigaste i krthet»bken m IMPRESSA«har tisammans med denna krtfattade bruksanvisning»impressa C5 det viktigaste i krthet«av den berende tyska prvningsanstaten TÜV SÜD försetts med anstatens

Läs mer

Monterings-, bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för

Monterings-, bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för WN 020324 01/04 Monterings-, bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för Portöppnare Dieden Favomatic 601 Denna monterings-, bruks-, och serviceinstruktion ska sparas under hela användningstiden!

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare Installationshandbok Styrsystem 9 30061.1003.S.01 2 Installationshandbok Styrsystem 9 Installationshandbok Styrsystem 9 3 Innehåll 1.0 Styrsystem 1.2 Kabel med 5-polig EU-stickkontakt 1.3 Manöverorgan

Läs mer

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic TakskjuTporTar med motor - kvalitet till rätt pris Monteringsanvisning version 1-2012-01-26 krafer takskjutport modell Nordic 2 innan Montering porten behöver en överhöjd på 22 cm Före montering- ta bort

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

NORDISO. AUTOMATISK GARAGPORTSöPPNARE Installations- och användarmanual. www.nordiso.se. www.nordiso.se V. 1.7. Automatic garage systems

NORDISO. AUTOMATISK GARAGPORTSöPPNARE Installations- och användarmanual. www.nordiso.se. www.nordiso.se V. 1.7. Automatic garage systems NORDISO Automatic garage systems www.nordiso.se V. 1.7 AUTOMATISK GARAGPORTSöPPNARE Installations- och användarmanual www.nordiso.se VARNING: Innan montering påbörjas läs säkerhetsföreskrifterna noggrant

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Fjärrkontroll Keygo io

Fjärrkontroll Keygo io Fjärrkontroll Keygo io Installationsanvisningar Fjärrkontroll Keygo 4 io Artikelnummer 1841134 Fjärrkontroll Keygo io 4 kanals fjärrkontroll utan återkoppling. Lämplig för kontroll av io-homecontrol motorer

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Nordline Monteringsanvisning Garageport Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Byggmå& på din port A: ÖppningsmåC skall vara samma som angiven portbredd. Portbladen är några cm bredare. B: ÖppningsmåC

Läs mer

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt nabbguide Rörmotor för solmarkiser Anvisningar för konsultation I denna snabbguide är numreringssystemet oberoende och motsvarar inte numreringen i texten i den kompletta manualen. Denna snabbguide ersätter

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Trendimport AB Showroom: Ryssviksvägen 2, Stockholm. Pumpvägen 7, Höör Tel: 08-522 168 50 Mail: kontakt@investliving.se www.investliving.

Trendimport AB Showroom: Ryssviksvägen 2, Stockholm. Pumpvägen 7, Höör Tel: 08-522 168 50 Mail: kontakt@investliving.se www.investliving. Trendimport AB Showroom: yssviksvägen 2, Stockholm. Pumpvägen 7, Höör Tel: 08-522 68 50 Mail: kontakt@investliving.se Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid

Läs mer

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll (väggenhet) med 5 kanaler Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

Classicdoor s66 motormontage

Classicdoor s66 motormontage Classicdoor s66 motormontage Figur 1. Översiktsbild på motorupphängning Montera ihop skenorna och montera motorn på skenan Enligt bild Figur 3. Montage av väggfäste sker i närheten av fjäderstången och

Läs mer

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning.

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Jan 00 rev2 Barriär rulldraperi motordrivet Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Läs noggrant igenom monteringsanvisningen och följ de instruktioner som ges i denna. Scandistrip Door AB fråntar

Läs mer

EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning

EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV ti undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning av undergov som utförs med SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV från NOVO-

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

HOME. Elektroniskt dörrlås. Användarmanual. www.burg.biz. Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda.

HOME. Elektroniskt dörrlås. Användarmanual. www.burg.biz. Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda. Elektroniskt dörrlås HOME Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Användarmanual BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Snabbinstruktion Mas-Hamilton högsäkerhetslås Modell 100, 200, 400 1. Öppning/stängning av låset 2. Vrid ratten så att

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y)

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) TEKNISKA DATA - BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp (fr.o.m. serienr. Y007001) Vikt ca. 5,5 kg Laddare: Batterikapacitet: Klippkapacitet ca. 60-95

Läs mer

Garageportsanvändning

Garageportsanvändning Garageportsanvändning Vi har valt en garageport som är beprövad och tillförlitlig. Det är inte meningen att vi som användare skall behöva lära oss monteringsdetaljer, uppbyggnad, felavhjälpning eller andra

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlös telefonfjärrstyrning FS20TS

Bruksanvisning. Trådlös telefonfjärrstyrning FS20TS Sidan 1 Bruksanvisning Trådlös telefonfjärrstyrning FS20TS Artikelnummer: 623005 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför

Läs mer

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever Lathund för prograet TeaViewer Detagare/eever Detagare/eev Detta är en athund för dig so använder prograet TeaViewer (version 9). Det finns också videoanuaer att tigå. Dessa hittar du på www.svkapanj.se/videoanuaer.

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Telis 1 RTS fjärrkontroll

Telis 1 RTS fjärrkontroll Telis 1 RTS fjärrkontroll Användningsmanual Telis 1 RTS Silver Art.nr.: 1810637 Telis 1 RTS Lounge Art.nr.: 1810649 Telis 1 RTS fjärrkontroll 1- kanals fjärrkontroll för RTS att serva applikationen Telis

Läs mer

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T 8 Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T Handhavandeinstruktion Deponeringsboxen har ett elektroniskt kodlås med tidsfördröjning. Låset drivs av ett 9 volts batteri. Låset har två programmerbara

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

Bruksanvisning för IR-3SP Micro Jack

Bruksanvisning för IR-3SP Micro Jack Bruksanvisning för IR-3SP Micro Jack Inledning IR-3SP Micro Jack är en programmerbar IR-sändare, som har möjlighet att lära in tre olika kanaler från en annan fjärrkontroll t ex TV, video, stereo m m.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT Anvisningen gäller även 2-delad vikport. Utformningen av vissa detaljer skiljer sig mellan 2- och 4-delad port. 1 - Förberedelser Kontrollera

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok FP5000 Fingerprint Codoor Teknisk handbok Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Kaba TouchGo. Bruksanvisning. Dokumentnr: k1tgo803sv-2012-06

Kaba TouchGo. Bruksanvisning. Dokumentnr: k1tgo803sv-2012-06 Kaba TouchGo Bruksanvisning Dokumentnr: k1tgo803sv-2012-06 SV Tillverkare Kaba GmbH Postbox 3130 Herzogenburg AUSTRIA www.kaba.com Distribution Kaba AB Kaba GmbH Kaba AG Filargatan 12 Ulrich-Bremi-Strasse

Läs mer

Centronic SensorControl SC861

Centronic SensorControl SC861 Centronic SensorControl SC861 sv Montage- och bruksanvisning Sol- och vindsensor Solcellsdriven Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA52 - BC56

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA52 - BC56 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07 Monterings- och bruksanvisning AL-KO Trailer Control ATC 1361877 a 04/07 Innehållsförteckning Intyg från tillverkaren Användningsområde Säkerhetsanvisningar Montering Manövrering Underhåll och rengöring

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA 1. DET VIKTIGASTE I SAMMANFATTNING 1.1 Systemindikationer LOTUS Alpha är ett växeltrycksystem för decubitusprofylax hos patient med medelhög till hög risk

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT 1 - Förberedelser Anvisningen gäller även 2-delad vikport. Utformningen av vissa detaljer skiljer sig mellan 2- och 4-delad port. Kontrollera

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Bilaga A, Terminalprogram

Bilaga A, Terminalprogram Biaga A, Terminaprogram Väkommen ti D Det finns en mängd oika kommunikationsprogram. Det är här tyvärr omöjigt att beskriva dem aa. I vissa fa har det skrivits om dessa program i ABC-Badet. Du kan bestäa

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

Elseglare med T-stabilisator

Elseglare med T-stabilisator FÄRDIGBYGGT RC-FLYGPLAN MED 4-KANALS RADIOANLÄGGNING Elseglare med T-stabilisator Spännvidd... 1300mm Längd... 790mm Motor... Kraftfull 480-storlek Batteri... 8.4V laddningsbart Sändare/mottagare... 35MHz

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

Rörsystem från Dustcontrol

Rörsystem från Dustcontrol Rörsystem Rörsystem från Dustcontro Rörsystemet transporterar damm och materia från arbetspatserna ti centraenheten. Dammet är vanigtvis sitande varför standardrören är av 1,5 mm stå. I samband med rök

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Installation instructions, accessories. Sänkningssats. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Anvisningsnr Version Art. nr. 30664026 1.

Installation instructions, accessories. Sänkningssats. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Anvisningsnr Version Art. nr. 30664026 1. Anvisningsnr Version Art. nr. 30664026 1.0 Sänkningssats Sida 1 / 12 Utrustning A0000162 A0000161 A0000197 A0000198 A0800088 A0800625 A0801572 A0801575 J7200255 Sida 2 / 12 J7200256 Sida 3 / 12 INLEDNING

Läs mer

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288 System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288 Figur 1 typ 6102-51, instrument i rackutförande Figur 2 typ 6102-52, instrument i rackutförande Figur

Läs mer

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp INSTRUKTION SE-194 82 Upplands Väsby Besöksadress: Centralvägen 2-4 Telefon 08-590 344 60 Telefax 08-590 925 40 VARNING! Klipps kortare bitar än 10 cm kan den

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Mellanspänningsställverk. Monteringsanvisning för tryckavlastningskanaler

Mellanspänningsställverk. Monteringsanvisning för tryckavlastningskanaler Uniswitch Mellanspänningsställverk Monteringsanvisning för tryckavlastningskanaler INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 1 2 Transport och lagring... 2 2.1 Tillstånd vid leverans... 2 2.2 Uppackning

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

Innehållsförteckning Dokumentation för GROPVAGN A4 Försäkran om överensstämmelse 1 Säkerhetsinstruktion och kontrollrutiner för säkerhet 2 Funktionsbeskrivning och tekniska data 3 Monteringsanvisning och

Läs mer

INDI - INVÄNDIG DIAGONALLYFT

INDI - INVÄNDIG DIAGONALLYFT INDI - INVÄNDIG DIAGONALLYFT SÄKERHET BADRUM KÖK TRÖSKLAR/KILAR STÖDHANDTAG GARAGE Nyhet! Nu finns Indi med automatisk öppning och stängning av luckorna INDI är en lättmanövrerad diagonallyft för montering

Läs mer