Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra Skogås svar på medborgarförsag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking Försag ti besut Kommunstyresens försag ti kommunfumäktige Med hänvisning ti vad som sägs i kommunstyresens förvatnings tjänsteutåtande, daterat den 3 november 2014, avsås medborgarförsaget. Sammanfattning Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking väckte vid kommunfumäktiges sammanträde den 5 mars 2012 ett medborgarförsag om att återinföra namnet Drevviksstrand istäet för Östra Skogås. Medborgarförsaget har skickats på remiss ti samhäsbyggnadsnämnden. Av samhäsbyggnadsnämnden remissvar framgår att Östra Skogås är ett traktnamn. Besut om traktnamn fattas av statiga Lantmäteriet och inte av kommunen. Endast om det är nödvändigt för att främja en ändamåsenig fastighetsredovisning får Lantmäteriet besuta om inrättande av en ny trakt. Namnet Drevviksstrand har adrig funnits i något register i Huddinge kommun. Därmed får medborgarförsaget tokas som om det finns en önskan om att införa ett för Huddinge kommun nytt namn. Enigt kuturminnesagen ska kommunen iaktta god ortnamnssed och vara restriktiv med namnändringar då de ofta ger negativa konsekvenser i samhäet. Samhäsbyggnadsnämnden framhåer att det framstår som okart för viket område namnet skue gäa, viken förankring namnet har, hur brett namnet använts förr och idag samt vika effekter ett införande skue få. Kommunstyresens förvatning stäer sig bakom samhäsbyggnadsnämndens yttrande i ärendet. Mot bakgrund av ovanstående föresås att medborgarförsaget avsås. POSTADRESS Kommunstyresens förvatning BESÖKSADRESS Kommunavägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (3) Beskrivning av ärendet Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking väckte vid kommunfumäktiges sammanträde den 5 mars 2012 ett medborgarförsag om att återinföra namnet Drevviksstrand istäet för Östra Skogås (biaga 1). Försagsstäarna hävdar att Huddinge kommun döpt om Drevviksstrand ti Östra Skogås och anför ett anta argument för att denna ändring ska gå tibaka. Det är få bostadsområden i Storstockhom som har så fina naturområden att erbjuda som Östra Skogås. Genom att ta tibaka namnet Drevviksstrand, menar försagsstäarna att vi kan visa detta utåt och samtidigt höja statusen för både Skogås och Huddinge kommun. I medborgarförsaget hänvisas ti att 614 personer skrivit på en internetbaserad namnista om att återinföra namnet Drevviksstrand i stäet för Östra Skogås. Medborgarförsaget har skickats på remiss ti samhäsbyggnadsnämnden. Remissvar Samhäsbyggnadsnämnden Samhäsbyggnadsnämnden konstaterar (biaga 2) att Östra Skogås är ett traktnamn. Traktnamn är en registerteknisk term som syftar på de namn som finns i fastighetsregistret och som där ingår i fastigheternas beteckningar. Besut om traktnamn fattas av statiga Lantmäteriet. Att ändra traktnamnet Östra Skogås ti Drevviksstrand skue innebära att ett nytt namn måste föras in i fastighetsregistret. Endast om det är nödvändigt för att främja en ändamåsenig fastighetsredovisning får Lantmäteriet besuta om inrättande av en ny trakt. Samhäsbyggnadsnämnden anser att nuvarande fastighetsredovisning är ändamåsenig som den är. Namnet Drevviksstrand har adrig varit ett traktnamn. Såedes har varken kommunen eer någon annan myndighet gjort den ändring från Drevviksstrand ti Östra Skogås som påtaas i medborgarförsaget. Namnet Drevviksstrand har adrig funnits i något register i Huddinge kommun. Dock förekommer namnet Drevviksstrand i Lantmäteriets ortnamnsregister under namntypen bebyggese. Då kommunen inte tidigare redovisat namnet Drevviksstrand i kartor eer register, menar samhäsbyggnadsnämnden, att medborgarförsaget får tokas som om det finns en önskan om att införa ett för Huddinge kommun nytt namn. Även vad gäer nya namn ska försiktighet råda.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (3) Enigt kuturminnesagen ska kommunen iaktta god ortnamnssed och vara restriktiv med namnändringar då de ofta ger negativa konsekvenser i samhäet. Samhäsbyggnadsnämnden framhåer att det framstår som okart för viket område namnet skue gäa, viken förankring namnet har, hur brett namnet använts förr och idag samt vika effekter ett införande skue få. Förvatningens synpunkter Kommunstyresens förvatning stäer sig bakom samhäsbyggnadsnämndens yttrande i ärendet. Mot bakgrund av ovanstående föresås att motionen avsås. Vesna Jovic Kommundirektör Toraf Nisson Administrativ direktör Viktoria Thonäng Utredare Biagor Biaga 1: Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra Skogås - medborgarförsag av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking Biaga 2: Remissvar från samhäsbyggnadsnämnden Besutet deges Samhäsbyggnadsnämnden Försagsstäarna

4 HUDDINGE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING HUDDINGE KOMMUN Kommunstyresen MEDBORGARFÖRSLAG ti kommunfumäktige Diarian r Lämnas personigen ti: Information Huddinge Diariepanbeteckn. Från Efternamn IFörnamn Gatuadress Postadress Teefon Försaaet Skriv dej medborgarförsag här A-b-tA-~ A.A.-t.M."t c-a- 1Jvev vij 0._s~ &ctt.'..d t C5 bt, g <OZJ ;u c, Motivering Här kan du ämna en mer utförig beskrivning av ditt medborgarförsag. Motivera gärna varför och hur du anser att försaget ska genomföras. ~ ~.,. z u. If) "' Underskrift Datum Underskrift 1 'Z. 1.. o () -<J..., w- ~ f POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyresens förvatning Information Huddinge Huddinge BESÖKSADRESS Kommunavägen 28 E-POST Presentation Jag önskar sjäv presentera mitt försag för fumäkuge M Ja D Nej D Legitimation Isignatur!JA-- TELEFON OCH TELEFAX

5 Medborgarförsag i Huddinge Kommun: Aterinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra Skogås. Namnet Drevviksstrand återfinns på kartor sedan början på 1900-taet och fram ti idag (se biagor). Ett vackert, historiskt, namn med många positiva associationer. Huddinge Kommun döpte 1984 om Drevviksstrand ti Östra Skogås. Ingen vet idag varför men en teori gör gäande att det berodde på att namnet var för ångt för en datakoumn som rymde max 12 tecken. En annan teori är att det gjordes i efterdyningarna ti "mijonprogrammet" då det var popuärt med östra och västra, norra och södra. Namn som Stortorp, Sjöängen, Nytorp, Mörtvik och Länna finns aa kvar på kommunens kartor men inte Drevviksstrand. Märkigt nog är det bara Huddinges Lantmäteri som bytt ut namnet mot Östra Skogås. Det nationea Lantmäteriverket har kvar namnet Drevviksstrand i sina kartor. Det är få bostadsområden i Storstockhom, i närhet ti stadskärnan, som har så fina naturområden att erbjuda som östra Skogås. Låt oss visa det utåt genom att ta tibaka det historiska namnet- Drevviksstrand. Låt oss föra ut budskapet hur vackert det är ett rödjus från city och samtidigt höja statusen för både Skogås och Huddinge Kommun. Andra kommuner skapar ti och med nya ortsnamn med positiva koppingar ti naturen så som t ex Sona Strand, Hammarby Sjöstad, bivande Larsboda Strand m f. Men vad gör Huddinge Kommun? De sutade att använda ett i vår kommun redan känt och positivt addat ortsnamn. Vi är idag 614 personer som skrivit på Drevviksstrands Vänners namnista på Internet i frågan. Vår förhoppning är att Huddinge Kommun tar oss på avar och återinför vårt historiska och rätta namn i sina register och kartor. Är detta kostsamt? Nej, det enda som behövs är en ändring på Huddinge Kommuns karta och ett par gatuskytar. Vi tror att det är mer kostsamt på sikt att åta bi. Vi yrkar på att det officiea och historiska namnet Drevviksstrand ska återinföras och börja användas i stäet för östra Skogås av Huddinge Kommun. Drevviksstrand, 28 februari 2012 ;Zv /-/L Bo Lund Biaga - Karta från Rikets Amänna Kartverk, reviderad 1959 Biaga 2- Karta från Hitta.se (erhåen från Lantmäteriverket), Biaga 3- Karta från Lantmäteriet Huddinge Kommun via kommunens hemsida,

6

7 ' -... _,.-' ' '

8 prirt http :/ swp.cartes i a. se/huddinge/print.aspx!t< i '-i. -. ~. ),._1_.~. # '' - ~ '""' - - ~ _. Drevviken " " - " - -.._," -.._." ~ -,... ~ <;... q 't ~ ~. -;,'.>'."..; ;; f!;; ;...~ zt -~ ''"' {"'..., /._ ~.._."... " J J.;"'~~!(.> '. :~:~1 4!._,,.. :; ~ t( : ~ ~ ~':. M.. ö rtvi 1t" J i ( J' rn9s ~ ndssun~ et!. F'ERS T'RES <Oivv1L R.::.-.adHU:S IJat't i i i ' '<Mimd. FORNI.JDDEt. va imbin..,,.;,.r. ~. N 1x ~ r ~-... ~... ~ - ~.. ::/~' '- ~,.,. /, "'' "'.,.,-"' /' än n /, '( z_ot'l av :01

9 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhäsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 juni Samhäsbyggnadsnämnden 14 juni Diarienummer SBN Remiss: Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra Skogås Medborgarförsag av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking Samhäsbyggnadsnämndens besut Nämnden besutar att anta detta tjänsteutåtande som svar på remissen. Arbetsutskottets besut Ärendet överämnas ti nämnden utan eget stäningstagande. Protokosanteckning Hans Waenborg (DP) anmäer protokosanteckning. Sammanfattning Kommunstyresen har remitterat ärendet ti Samhäsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 1 augusti Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking föresår i ett medborgarförsag att namnet Drevviksstrand ska återinföras istäet för Östra Skogås. Kvartetten hävdar att kommunen ändrat namnet Drevviksstrand ti Östra Skogås och anför ett anta argument för att denna ändring ska gå tibaka. Östra Skogås är ett traktnamn och därmed en de av fastighetsregistret. Namnet Drevviksstrand har adrig funnits i fastighetsregistret och såedes har varken kommunen eer någon annan myndighet gjort den ändring från Drevviksstrand ti Östra Skogås som medborgarförsaget anger. Besut om att införa ett nytt traktnamn som t.ex. Drevviksstrand och ändra från Östra Skogås, fattas av statiga Lantmäteriet. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

10 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhäsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 juni Samhäsbyggnadsnämnden 14 juni Diarienummer SBN Sammanfattning forts. Förvatningens instäning är att kommunen ska föja god ortnamnssed och vara restriktiv med namnändringar då de ofta ger negativa konsekvenser i samhäet, framförat i orienteringshänseende. Namnet Drevviksstrand har hittis inte funnits i något kommunat namnregister eer presenterats i någon kommuna karta. Det är okart för viket område namnet skue gäa, viken förankring namnet har, hur brett namnet använts förr och idag, samt vika effekter ett införande skue få. Förvatningen arbetar med att ta fram en vägvisningspan för Huddinge kommun. I panen kommer det att redovisas kategorier av namn ti vika skytning ska ske. Skytning ti Drevviksstrand kan inte bi aktue om det inte finns som officiet geografiskt namn i kommunen. Förvatningen föresår att nämnden antar tjänsteutåtandet som svar på remissen. Tjänsteutåtande Besutet deges Kommunstyresen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

11 Samhäsbyggnadsnämnden 14 juni 2012 Protokosanteckning ärende 3 Remiss - Aterinför namnet Drevviksstrand Drevvikenpartiet stödjer motionärernas önskemå om en namnändring från "Östra Skogås" ti "Drevviksstrand" då detta har ett stort stöd från befokningen i det aktuea området. Namnet "Drevviksstrand" är troigen ungefär ika gammat som namnet "Skogås", men betydigt ädre än namnet "Östra Skogås". Detta namn har dessutom en bättre kuturgeografisk kopping ti området då det bättre beskriver dess äge, bebyggese och natur i förhåande ti sjön "Drevviken". Namnet är vackrare och borde på ett positivt sätt bidra ti ett större intresse för de östra kommundearna, viket också igger i inje med den nya varumärkes-pattformen. För Drevvikenpartiet, Hans Waenborg

12 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENUMMER 21 maj 2012 SBN SIDA 1 (6) HANDLÄGGARE Anders Lindeöf Samhäsbyggnadsnämnden Remiss: Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra Skogås Medborgarförsag av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking Försag ti besut Nämnden besutar att anta detta tjänsteutåtande som svar på remissen. Sammanfattning Kommunstyresen har remitterat ärendet ti Samhäsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 1 augusti Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking föresår i ett medborgarförsag att namnet Drevviksstrand ska återinföras istäet för Östra Skogås. Kvartetten hävdar att kommunen ändrat namnet Drevviksstrand ti Östra Skogås och anför ett anta argument för att denna ändring ska gå tibaka. Östra Skogås är ett traktnamn och därmed en de av fastighetsregistret. Namnet Drevviksstrand har adrig funnits i fastighetsregistret och såedes har varken kommunen eer någon annan myndighet gjort den ändring från Drevviksstrand ti Östra Skogås som medborgarförsaget anger. Besut om att införa ett nytt traktnamn som t.ex. Drevviksstrand och ändra från Östra Skogås, fattas av statiga Lantmäteriet. Förvatningens instäning är att kommunen ska föja god ortnamnssed och vara restriktiv med namnändringar då de ofta ger negativa konsekvenser i samhäet, framförat i orienteringshänseende. Namnet Drevviksstrand har hittis inte funnits i något kommunat namnregister eer presenterats i någon kommuna karta. Det är okart för viket område namnet skue gäa, viken förankring namnet har, hur brett namnet använts förr och idag, samt vika effekter ett införande skue få. Förvatningen arbetar med att ta fram en vägvisningspan för Huddinge kommun. I panen kommer det att redovisas kategorier av namn ti vika skytning ska ske. Skytning ti Drevviksstrand kan inte bi aktue om det inte finns som officiet geografiskt namn i kommunen. Förvatningen föresår att nämnden antar tjänsteutåtandet som svar på remissen. POSTADRESS Mijö- och samhäsbyggnadsförvatningen Lantmäteriavdeningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödasvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

13 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENUMMER 21 maj 2012 SBN SIDA 2 (6) Beskrivning av ärendet Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking föresår i ett medborgarförsag att namnet Drevviksstrand ska återinföras istäet för Östra Skogås. Kvartetten hävdar att kommunen år 1984 döpte om Drevviksstrand ti Östra Skogås. Man menar också att Drevviksstrand är ett vackert, historiskt namn som har många positiva associationer. Namnen Stortorp, Sjöängen, Nytorp, Mörtvik och Länna tas upp som namn som, i motsats ti Drevviksstrand, finns kvar i kommunen samt att Lantmäteriet har kvar Drevviksstrand i sina kartor. Sutigen menar kvartetten att kostnaderna för att återinföra namnet Drevviksstrand är åga och att det skue vara mer kostsamt för kommunen att åta bi. I medborgarförsaget nämns även en internetbaserad namnista som 618 personer skrivit på. Förvatningens synpunkter Kommunen står av praxis för huvuddeen av den officiea namngivningen inom kommunen och dess namn får stor genomsagskraft i samhäet. Kommunen har sedan änge ansvarat för namngivning av band annat gator, vägar, torg, parker, amänna patser och byggnader samt faststäande av beägenhetsadresser inkusive adressnumreringar. Offentig namngivning verkstäs förutom av kommunen av b a Lantmäteriet (namn på amänna kartor, traktnamn i fastighetsregistret m m), Trafikverket (större trafikpatser, vägskytning, järnvägsstationer m m), Länsstyreserna (natur- och kuturreservat), Svenska Kyrkan (församingar, kyrkiga byggnader m m), Posten Sverige AB (postorter), Trafikföretagen (busshåpatser) och i vissa fa privata väghåare (vägnamn m m). I kuturminnesagen finns sedan den1 jui 2000 en hänsynsparagraf om god ortnamnssed. Lagen vänder sig i första hand ti statiga och kommunaa namngivare. God ortnamnssed innebär band annat att hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skä, att påverka att hävdvunna namn beaktas vid nybidning av ortnamn samt att ortnamnen stavas enigt vedertagna reger för språkriktighet. Lagen pekar även ut ortnamnen på de amänna kartorna som normgivande. I amänna kartor redovisar Huddinge kommun ett stort anta typer av namn; atifrån namn på större områden som kommundear, ner ti mindre objekt som ti exempe byggnader. Vika namn som skrivs ut i en karta har hittis varit koppat ti kartans ändamå och vad som varit kartografiskt genomförbart.

14 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENUMMER 21 maj 2012 SBN SIDA 3 (6) I den officiea kartprodukt som i Huddinge kommun kaas Kommunkartan, är band annat namntypen traktnamn utskriven. Traktnamn är en registerteknisk term som syftar på de namn som finns i fastighetsregistret och som där ingår i fastigheternas beteckningar. Traktnamn regeras i förordningen om fastighetsregister (2000:308). Registerområde Ex. Huddinge kommun Kvarter Ex. Aida Trakt Ex. Östra Skogås Bock Ex, 1 Bock Ex, 2 Fastighet Ex, 1 Fastighet Ex, 10 Fastighet Ex, 22 Fastighet Ex, 1 Fastighet Ex, 10 Fastighet Ex, 1 Fastighet Ex, 2 Fastighet Ex, 10 Bid 1: Fastighetsregistrets struktur Lantmäteriet (dåvarande Lantmäteriverket) faststäde traktindeningen i Huddinge kommun i samband med fastighetsregisterreformen och då skapades också trakten Östra Skogås. Trakten omfattar idag åtta fastigheter, ett samfät fiskeområde, Östra Skogås FS:1 och en gemensamhetsanäggning, Östra Skogås GA:1. Fyra av fastigheterna ägs av kommunen och utav dessa är, förutom Östra Skogås 1:20, aa gatufastigheter; Östra Skogås 1:1, 1:2 och1:18. Av övriga fyra fastigheter är tre privatägda; Östra Skogås 1:21, 1:22 samt 1:24 och den sista Östra Skogås 1:19, tihör en samfäighetsförening. I närområdet finns även ett stort anta fastigheter som igger inom kvarter och därmed har kvartersnamn som registerbeteckning. Dessa fastigheter kan dock inte koppas ti trakten Östra Skogås via fastighetsregistret. Namnet Drevviksstrand har adrig varit ett traktnamn. Att ändra traktnamnet Östra Skogås ti Drevviksstrand innebär att ett nytt namn måste införas i fastighetsregistret. Besut om nya traktnamn fattas av statiga Lantmäteriet och kan enigt 19 Förordningen om fastighetsregister, endast i undantagsfa göras av andra skä än om det är nödvändigt för att främja en ändamåsenig fastighetsredovisning. Förvatningens åsikt är att nuvarande fastighetsredovisning är ändamåsenig som den är.

15 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENUMMER 21 maj 2012 SBN SIDA 4 (6) Lantmäteriet redovisar fera namntyper i sina amänna kartor och register. Vid sökning i ortnamnsregistret hittas Drevviksstrand under namntypen bebyggese. Förvatningen har varit i kontakt med Ortnamnsmyndigheten på Lantmäteriet som meddear att namnet fångats upp i området av RAK:s (Rikets Amänna Kartverk) persona år 1951 och har redovisats i dåvarande ekonomiska kartan och avsåg området mean järnvägen och Drevviken. Ekonomiska kartan användes åren och har idag ersatts av antmäteriets Fastighetskarta som redovisar bebyggese och såedes också bebyggesenamnet Drevviksstrand. Bid 2: Utdrag ur ekonomiska kartan 10I 3 g-h (1952) Namnet Drevviksstrand har såedes varit i bruk i mer än 70 år, dock inte i något register eer någon karta hos Huddinge kommun. I viken utsträckning namnet använts förr respektive idag, är okart för förvatningen. Vid sökning i nutida medier hittas namnet exempevis i mäkarannonser och på webbpatser som använder kartinformation från Lantmäteriet såsom t.ex. Eniro.se. SL använder Skogås och Östra Skogås i sin nomenkatur. Förvatningens instäning är att kommunen ska föja god ortnamnssed och vara restriktiv med namnändringar då de ofta ger negativa konsekvenser i samhäet. Det finns band annat en risk i orienteringshänseende om namn på orter, patser, vägar eer byggnader ändras, som kan få effekter för såvä privatpersoner som företagare men framförat för pois, ambuans och räddningstjänst. Dessutom kan ett införande få andra effekter i form av ändringar i exempevis register, adresser och skytning som får mer eer mindre stor påverkan på många.

16 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENUMMER 21 maj 2012 SBN SIDA 5 (6) Då kommunen inte tidigare redovisat namnet Drevviksstrand i kartor eer register, bör medborgarförsaget kunna tokas som om det finns en önskan om att införa ett, för Huddinge kommun, nytt namn. Även vad gäer nya namn bör försiktighet råda. Framförat bör aktuet objekt eer område (utbredning) vara tydigt. Dessutom bör behov, önskemå och syfte stäas mot de negativa effekter, huvudsakigen i orienteringshänseende, som ett införande av ett nytt namn innebär. Berörda parter bör ha hörts och sutigen bör det vara karagt hur brett namnet använts förr och hur det används idag. 618 personer vi enigt namninsamingen Vi Ni deta i namnbyte från Skogås ti Drevviksstrand? Avser postnummer på Upprop.nu. Förvatningen har inte gjort några kontroer avseende om huruvida de som svarat på namninsamingen är boende inom de tre postnummerområdena eer ej. Bid 3: Utdrag ur den digitaa versionen av Kommunkartan, kompetterad med gränser för de områden som berörs i medborgarförsaget. Det är i dagsäget okart för förvatningen för viket område som ett eventuet nytt namn skue gäa. Minst fyra oika områden har kunnat utäsas:

17 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENUMMER 21 maj 2012 SBN SIDA 6 (6) Trakten Östra Skogås. Ingen person är skriven på någon av de 8 fastigheter som området omfattar. Området med namn Östra Skogås enigt Lantmäteriets faststäande av traktindeningen från 1982, se biaga. Området omfattar både fastigheter med traktnamnet Östra Skogås samt aa fastigheter med kvartersbeteckningar. Omfattar ca 1130 fastigheter och ca 4550 skrivna personer varav ca 3500 är myndiga. Området som avgränsas av postnummerområdena Området omfattar ca 1350 fastigheter och ca 4650 skrivna personer varav ca 3550 är myndiga. Området mean järnvägen och Drevviken, enigt ekonomiska kartan från 1952, som idag omarronderats. Området omfattar ca 550 fastigheter och ca 1850 skrivna personer varav ca 1400 är myndiga. Oavsett område, är det inte karagt vad berörda tycker avseende ett eventuet införande av namnet Drevviksstrand, hur brett namnet använts förr respektive hur det används idag. Förvatningen arbetar med att ta fram en vägvisningspan för Huddinge kommun. I denna pan kommer det att redovisas kategorier av namn ti vika skytning ska ske. Där är kommunens officiea geografiska namn ett viktigt underag. Skytning ti Drevviksstrand kan inte bi aktue om det inte finns som officiet geografiskt namn i kommunen. Heén Mårtensson Förvatningschef Anders Lindeöf Lantmäterichef Biagor Medborgarförsag med tihörande skrivese Svar från Ortnamnsberedningen, Lantmäteriet Karta över traktindening från 1982 Besutet deges Kommunstyresens förvatning

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/918.351 Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

Riktlinjer för bestämmande av namn och namnsättning i Värmdö kommun

Riktlinjer för bestämmande av namn och namnsättning i Värmdö kommun Riktlinjer för bestämmande av namn och namnsättning i Värmdö kommun 1. Ortnamn 1.1 Behov av ortnamn Nästan alla platser omkring oss heter någonting. Samhällen och byar, gårdar och torp, skogar och berg

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

Missiv till anvisningar för namnberedningen

Missiv till anvisningar för namnberedningen Stadsbyggnadsnämnden 2016-05-25 Stadsbyggnadsförvaltningen Projekt- och Gis-avdelningen SBN/2016:80 Anders Enesved 016-710 14 71 1 (1) Stadsbyggnadsnämnden Missiv till anvisningar för namnberedningen Förslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/194.530 Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson

Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1231.255 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Flytt av Stortorpshallen i

Läs mer

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att sätta belysning på tre befintliga entreer till elljusspåret vid Ekbacksbadet

Svar på medborgarförslag om att sätta belysning på tre befintliga entreer till elljusspåret vid Ekbacksbadet Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-11-29 Blad 14 Ks 161 Au 159 Dnr 264/2010-101 Svar på medborgarförslag om att sätta belysning på tre befintliga entreer till elljusspåret vid Ekbacksbadet Från har

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Namnsättning av fyra nya lokalgator inom detaljplanen Norr om Vistavägen inom kommundelen Fullersta

Namnsättning av fyra nya lokalgator inom detaljplanen Norr om Vistavägen inom kommundelen Fullersta TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum DIARIENR 2014-09-26 SBN 2014-001116 1 (6) HANDLÄGGARE Karin Lundin 08-535 364 38 karin.lundin@huddinge.se Namnsättning av fyra nya lokalgator inom detaljplanen Norr om Vistavägen

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 september 2013 19 Paragraf Diarienummer KS-2013/336.622 Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1161.169 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea

Läs mer

Pilot Gråbo - upplägg av arbetet och en första tidplan

Pilot Gråbo - upplägg av arbetet och en första tidplan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunledningen Christian Mattson Processledare 0768 684913 christian.mattson@lerum.se Kommunstyrelsen Pilot Gråbo - upplägg av arbetet och en första tidplan Förvaltningen har uppdraget

Läs mer

Medborgarförslag gällande tillgången till föreningslokal iransta

Medborgarförslag gällande tillgången till föreningslokal iransta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-03-10 KF:s HANDLING NR 8 2011 20(22) 56 Dnr 2010/20 Medborgarförslag gällande tillgången till föreningslokal iransta INLEDNING Medborgarförslag

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Översyn av riktlinjer för att motverka mutor

Översyn av riktlinjer för att motverka mutor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/753.112 Översyn av riktlinjer för att motverka mutor Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 KS-2015/638.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/337.389 Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFORESKRIFTER FOR. VALDEMARSVIKs KOMMUN

LOKALA ORDNINGSFORESKRIFTER FOR. VALDEMARSVIKs KOMMUN LOKALA ORDNINGSFORESKRIFTER FOR VALDEMARSVIKs KOMMUN Antagna av kommunfumäktige29mars 2004 10 Reviderade av kommunfumäktige 31 mars 2008 15 VALDEMARSVIKs KOMMUN 2004-03-12 2008-05-22 030001 03 1 00 20084

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

Riktlinjer för bestämmande av namn och belägenhetsadresser i Burlövs kommun

Riktlinjer för bestämmande av namn och belägenhetsadresser i Burlövs kommun Riktlinjer för bestämmande av namn och belägenhetsadresser i Burlövs kommun Antagna av kommunstyrelsen 2015-03-02, 50 Träder i kraft 2015-03-02 1 Ortnamn 1.1 Behov av ortnamn Nästan alla platser omkring

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Informera mera om avfallshantering och återanvändning - Motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) och Erling Karlsson (S)

Informera mera om avfallshantering och återanvändning - Motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) och Erling Karlsson (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 KS-2012/943.539 1 (4) HANDLÄGGARE Lundmark, Karin Kommunstyrelsen Karin.Lundmark@huddinge.se Informera mera om avfallshantering

Läs mer

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 144 Ks 178 Au 210 KS/2015-0257 Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan s förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att byta ut glödlamporna till lågenergilampor alt. LED-lampor

Svar på medborgarförslag om att byta ut glödlamporna till lågenergilampor alt. LED-lampor SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-05-29 Blad 15 Ks 102 Au 107 Dnr 256/2011101 Svar på medborgarförslag om att byta ut glödlamporna till lågenergilampor alt. LED-lampor Från Linda Jonsson har till

Läs mer

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag i HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2013-10-15 KFN-2013/296.384 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Falk, Christer 08-535 317 20 Christer.Falk@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-20 AN-2016/59.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

KFN nov 2011 Sidan 1 av 9

KFN nov 2011 Sidan 1 av 9 KFN nov 2011 Sidan 1 av 9 Bildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Sofie Lagerlöf Datum Vår beteckning 2011-10-21 Dnr 2011-003022 1 Kultur- och fritidsnämnden Dammnamn Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Om-och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréergodkännande

Om-och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréergodkännande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-24 GSN-2014/1485.252 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Grundskoenämnden Om-och tibyggnad av Stenmoskoans

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 II AU 9:14 Dnr. KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred KÖPEKONTRAKT Säljare Annika Rystadius 670502-2009 1/3-del Kanbergsgatan 4 Lgh 1001, 582 28 Linköping Håkan Rystadius 630510-1914 1/3-del Engelbrektsgatan 3 A Lgh 1302, 582 21 Linköping Lars Rystadius 600826-1916

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2015-03-10. Svar på medborgarförslag om att Sala kommun ansluter sig till skattekollen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2015-03-10. Svar på medborgarförslag om att Sala kommun ansluter sig till skattekollen R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET Sammanträdesdatum 2015-03-10 11 (18) 49 Dnr 2014/1083 Svar på medborgarförslag om att Sala kommun ansluter sig till skattekollen INLEDNING Carina

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 18:00-20:00 Plats Rådsalen, Fullerstatorget 4,

Läs mer

Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec 2012-1 juni 2013

Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec 2012-1 juni 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-25 KS-2012/1171.103 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec

Läs mer

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/504.173 Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold

Läs mer

Svar på motion om möjiighet att plantera vårdträd som minnesgåva, kf 57

Svar på motion om möjiighet att plantera vårdträd som minnesgåva, kf 57 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRA.NAs KOMMUN 201 1-06-29 Sida 5 (10) KOtvHvlUN STRYRB..SEi\lS AU s 154 Dnr 175/11 Svar på motion om möjiighet att plantera vårdträd som minnesgåva, kf 57 Kew Nordqvist

Läs mer

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-08 KS-2014/490.119 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av konsortialavtal,

Läs mer

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 AU 9:7 Dnr. KS 2015/0101-100 Svar på medborgarförslag nr 4/2015 - Angående djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanlredesdalum Paragraf Sid 10 juni 2010 16 30. Förslag till remiss: Ett hållbart Huddinge - mål och krav

Sammanlredesdalum Paragraf Sid 10 juni 2010 16 30. Förslag till remiss: Ett hållbart Huddinge - mål och krav (l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planerings- och personalutskottet Sammanlredesdalum Paragraf Sid 10 juni 2010 16 30 Diarienuner KS-201 0/257. 179 Förslag till remiss: Ett hållbart Huddinge - mål och krav för

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 24 februari 2016, klockan 13:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman.

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman. Sida 1 (1 O) Aridteder Ingenjörer Uppdragsnamn Venngarn 1:17 Sigtuna kommun Vanngarn 1:17 Caterina Kuman Heimdasgatan 20 19550 Märsta Uppdragsgivare Katarina Kuman Heimdasgatan 20 Vår handäggare Oa Justin

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Namnet på Citybanans station i hjärtat av Stockholm, Klara eller Stockholm Klara Motion av Jonas Eklund (mp) och Maria Hannäs (v) (2009:40)

Namnet på Citybanans station i hjärtat av Stockholm, Klara eller Stockholm Klara Motion av Jonas Eklund (mp) och Maria Hannäs (v) (2009:40) Utlåtande 2010:31 RIII (Dnr 312-1998/2009) Namnet på Citybanans station i hjärtat av Stockholm, Klara eller Stockholm Klara Motion av Jonas Eklund (mp) och Maria Hannäs (v) (2009:40) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-03 KS-2014/124.539 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng, viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar

Läs mer

rq'77 Sammanträdesprotokoll ','OJ V /,) ~'(1:60

rq'77 Sammanträdesprotokoll ','OJ V /,) ~'(1:60 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 2008-04-04!JusfeIQ{ 26 rq'77 Sammanträdesprotokoll ','OJ V /,) ~'(1:60 68 Svar på motion av Tage Gripenstam, Kerstin Lundgren och Leif Holmberg, alla c. "Mobil miljöstation

Läs mer

Handelsområden 2010 MI0804

Handelsområden 2010 MI0804 Enheten för miljöekonomi och naturresurser 2011-03-28 1(9) Handelsområden 2010 MI0804 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken ANSÖKAN 1 (4) om dispens från strandskydd en. 7 kap 15 Mijöbaken ÄNGELHOLMS KOMMi N Ansökan om dispens från strandskyddet enigt 7 kap 15 Mijöbaken Ansökan skickas ti Kommunstyresen Angehoms kommun 262

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. (AU 280) Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. (AU 280) Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-10-08 211 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. (AU 280) Dnr KS 2013-226 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Läs mer

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun 1 Tingsryds kommun munstyreisens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-10 9 (27) J; 238 Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Dm

Läs mer

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten 2014-10-15 KFN-2014/249.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Nick.Jones@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-23 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-23 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-02-23 - Kommunhuset klockan 13.15-14.15 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Svar på medborgarförslag om lärarsekreterare till skolan

Svar på medborgarförslag om lärarsekreterare till skolan R SAlA!l il aga ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN ks 2015/45/1 l (l) 2015-03-02 DIARIENR' 2014/1095 SALll, KOMMUN Kommunstyrelsens förvartn1ng Ink. 2015-03- O 3 Diar!enr J Zrn4 1 l Svar på medborgarförslag om lärarsekreterare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus

Läs mer

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Ärende 29 Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2015-03-19 KS 2014.0266 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om ny småbåtshamn i Karlskoga Sammanfattning

Läs mer

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever Lathund för prograet TeaViewer Detagare/eever Detagare/eev Detta är en athund för dig so använder prograet TeaViewer (version 9). Det finns också videoanuaer att tigå. Dessa hittar du på www.svkapanj.se/videoanuaer.

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2015-04-14 1 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 12 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen

Läs mer

Bilaga A, Terminalprogram

Bilaga A, Terminalprogram Biaga A, Terminaprogram Väkommen ti D Det finns en mängd oika kommunikationsprogram. Det är här tyvärr omöjigt att beskriva dem aa. I vissa fa har det skrivits om dessa program i ABC-Badet. Du kan bestäa

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

Uppföljning Attendo familjerådgivning

Uppföljning Attendo familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-04 SN-2012/1093.183 1 (3) HANDLÄGGARE Hellman, Therese 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Svar på medborgarförslag om att Arboga blir en kommun där man prioriterar arbetet med alkohol, narkotika och doping

ARBOGA KOMMUN. Svar på medborgarförslag om att Arboga blir en kommun där man prioriterar arbetet med alkohol, narkotika och doping SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26 Blad 11 Ksau 70 Dnr 246/2014-101 Svar på medborgarförslag om att Arboga blir en kommun där man prioriterar arbetet med alkohol, narkotika

Läs mer

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss 30 mars 2016 KS-2015/1253.446 1 HANDLÄGGARE Nicklas Lord 08-535 365 62 nicklas.lord@huddinge.se Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Adress. Version 1.0 2015-12-16 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer

Adress. Version 1.0 2015-12-16 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer PROCESSBESKRIVNING Adress Version Flygbild/ Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Laserdata/ Höjdmodell Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter LANTMÄTERIET SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING UPPHOVSMAN

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-02 KS-2011/961.389 1 (3) HANDLÄGGARE Idberg, Alexander 0709761039 Alexander.Idberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

Motion om sammanställning av politiska beslut på lätt svenska - Polätt

Motion om sammanställning av politiska beslut på lätt svenska - Polätt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 15 (22) Sammanträdesdatum 2012-02-21 50 Dnr 2010/228 Motion om sammanställning av politiska beslut på lätt svenska - Polätt INLEDNING Mikael Jonsson

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE SIDA 1 (4) Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Fredag den 28 augusti 2015, klockan 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer

Läs mer