Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec 2012-1 juni 2013"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2012/ (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson Kommunstyrelsen Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec juni 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 25 april 2013, överlämnas till Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt som Huddinge kommuns svar på offentligt samråd inom vattenförvaltningen 1 december juni Sammanfattning Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har skickat följande dokument för samråd till Huddinge kommun: Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan (Dnr ) samt Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Norra Östersjöns vattendistrikt med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram (Dnr ). Kommunstyrelsens förvaltning har skickat ärendet till miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden anser att arbetsprogrammet allmänt har fångat in de väsentliga frågorna för vattendistriktets arbete och att miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ser ut att ligga på en rimlig nivå. Nämnderna understryker i sina yttranden att behovet av både tydligare lagstöd och mer resurser, för att fortare komma vidare i åtgärdsarbetet. Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i nämndernas synpunkter och anser att svar lämnas till Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt utifrån dessa synpunkter, men understryker även vikten av att dagvattenfrågan måste ges hög prioritet. Beskrivning av ärendet Vattenförvaltningsarbetet enligt EU:s ramdirektiv för vatten bedrivs i 6- årscykler. Varje cykel avslutas med beslut om förvaltningsplan, POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2012/ (4) miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning. Nämnda beslut togs senast 2009 och arbete pågår med genomförandet av åtgärder fram till Samtidigt pågår planering för de nya planer, program mm som ska gälla under perioden Mälaren, Orlången, Magelungen och Drevviken är de ytvattenförekomster i Huddinge kommun som har den storleken att de ingår bland de vattenförekomster som rapporteras vidare till EU. Alla vattenområden, d v s även mindre till storleken, omfattas dock av vattendirektivet och dess krav. De dokument som kommunen ombeds ha synpunkter på handlar om tidplanen och urvalet av väsentliga frågor som vattenförvaltningen behöver arbeta vidare med. Det kommande nya åtgärdsprogrammet antas ge upphov till betydande miljöpåverkan, varför det krävs en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning. Samråd sker därför nu också om omfattningen av och detaljeringsgraden för miljökonsekvensbeskrivningen. På sidorna i samrådshandlingarna finns en sammanställning över de väsentliga frågorna. Samrådsmöten i Stockholm har ägt rum den 7 mars där representant från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har varit närvarande. Remissinstanserna synpunkter Miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden har redovisat synpunkter på de båda underlagen enligt nedan: Dnr Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor. Miljönämnden anser att arbetsprogrammet allmänt har fångat in de väsentliga frågorna för vattendistriktets arbete. Eftersom distriktet är stort kommer de särskilda utmaningarna att vara mer eller mindre väsentliga i olika delar av området. Nämnden vill understryka behovet av både tydligare lagstöd och mer resurser, för att fortare komma vidare i åtgärdsarbetet. Krav behöver ställas på till exempel jordbruket, för att minska åkermarkens näringsbidrag på Mälaren. Kommunala avloppsledningsnät behöver åtgärdas så att spillvatten inte bräddar till dagvattenledning eller direkt till vattenområde. En översyn av lagstiftningen kring befintliga markavvattningsföretag/torrläggningsföretag behöver ske, så att åtgärder som främjar vattenvården kan genomföras smidigare. Dnr Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av MKB. Nämnderna har inga särskilda synpunkter att lämna angående behovsbedömningen eller förhållandet till andra planer och program. Eftersom åtgärdsprogrammet kommer att omfatta hela Norra Östersjöns

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2012/ (4) vattendistrikt ser miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ut att ligga på en rimlig nivå. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning anser att miljönämndens och samhällsbyggnadsnämnden har lämnat relevanta synpunkter och anser därmed att dessa ska ligga till grund för Huddinge kommuns svar till Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt. Förvaltningen vill också passa på att lyfta frågan om omhändertagande och rening av dagvatten, som nämns i samrådsunderlaget som något som behöver utvecklas i framtiden. Diffus spridning av föroreningar, bl.a. via dagvatten, är ett betydande problem i Huddinge som bidrar till förorening av sjöar och vattendrag. Eftersom Norra Östersjöns vattendistrikt blir alltmer tätbefolkat är det viktigt att denna fråga ges hög prioritet. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef Katarina Persson Miljöstrateg Bilagor Samrådshandlingarna Miljönämndens protokoll Samhällsbyggnadsnämndens protokoll Beslutet delges Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt. Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2012/ (4)

5 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 11 mars 2013 MN SBN NVA 2012/76 1 (2) HANDLÄGGARE Tiina Laantee , Naturvårdsavdelningen Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Offentligt samråd inom vattenförvaltningen 1 dec juni remissyttrande. Dnr , Förslag till beslut Nämnden beslutar att överlämna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har skickat följande dokument för samråd till Huddinge kommun: Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan samt Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Norra Östersjöns vattendistrikt med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram Kommunstyrelsens förvaltning har i sin tur skickat ärendet till miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 2 april Förvaltningen anser att arbetsprogrammet allmänt har fångat in de väsentliga frågorna för vattendistriktets arbete. Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ser ut att ligga på en rimlig nivå. Förvaltningen understryker i sitt tjänsteutlåtande behovet av både tydligare lagstöd och mer resurser, för att fortare komma vidare i åtgärdsarbetet. Beskrivning av ärendet Vattenförvaltningsarbetet enligt EU:s ramdirektiv för vatten bedrivs i 6- årscykler. Varje cykel avslutas med beslut om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning. Nämnda beslut togs senast 2009 och arbete pågår med genomförandet av åtgärder fram till Samtidigt pågår planering för de nya planer, program mm som ska gälla under perioden Föreliggande remiss handlar om tidplanen och urvalet av väsentliga frågor som vattenförvaltningen behöver arbeta vidare med. Det kommande nya åtgärdsprogrammet antas ge upphov till betydande miljöpåverkan, varför det krävs en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning. Samråd sker POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Naturvårdsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 11 mars 2013 MN SBN NVA 2012/76 2 (3) därför nu också om omfattningen av och detaljeringsgraden för miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådsmöten i Stockholm har ägt rum den 7 mars och representant från förvaltningen har varit närvarande. Remisshandlingarna finns tillgängliga på vattenmyndighetens hemsida: under fliken Norra Östersjön och rubriken Samråd 1 dec juni På sidorna finns en sammanställning över de väsentliga frågorna (bifogas). Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter Dnr Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor. Förvaltningen anser att arbetsprogrammet allmänt har fångat in de väsentliga frågorna för vattendistriktets arbete. Eftersom distriktet är stort kommer de särskilda utmaningarna att vara mer eller mindre väsentliga i olika delar av området. Förvaltningen vill understryka behovet av både tydligare lagstöd och mer resurser, för att fortare komma vidare i åtgärdsarbetet. Krav behöver ställas på till exempel jordbruket, för att minska åkermarkens näringsbidrag på Mälaren. Kommunala avloppsledningsnät behöver åtgärdas så att spillvatten inte bräddar till dagvattenledning eller direkt till vattenområde. En översyn av lagstiftningen kring befintliga markavvattningsföretag/torrläggningsföretag behöver ske, så att åtgärder som främjar vattenvården kan genomföras smidigare. Dnr Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av MKB. Förvaltningen har inga synpunkter att lämna angående behovsbedömningen eller förhållandet till andra planer och program. Eftersom åtgärdsprogrammet kommer att omfatta hela Norra Östersjöns vattendistrikt ser miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ut att ligga på en rimlig nivå. Helén Mårtensson Förvaltningschef Eva-Christina Arvidsson Miljöchef Beslutet delges Kommunstyrelsen

7 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 11 mars 2013 MN SBN NVA 2012/76 3 (3)

8 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämnden 19 mars Diarienummer MN Offentligt samråd inom vattenförvaltningen 1 dec juni 2013 Remissyttrande Miljönämndens beslut Nämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har skickat följande dokument för samråd till Huddinge kommun: Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan samt Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Norra Östersjöns vattendistrikt med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram Kommunstyrelsens förvaltning har i sin tur skickat ärendet till miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 2 april Förvaltningen anser att arbetsprogrammet allmänt har fångat in de väsentliga frågorna för vattendistriktets arbete. Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ser ut att ligga på en rimlig nivå. Förvaltningen understryker i sitt tjänsteutlåtande behovet av både tydligare lagstöd och mer resurser, för att fortare komma vidare i åtgärdsarbetet. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

9 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämnden 21 mars Diarienummer SBN NVA 2012/76 Offentligt samråd inom vattenförvaltningen 1 dec juni 2013 Remissyttrande Samhällsbyggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har skickat följande dokument för samråd till Huddinge kommun: Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan samt Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Norra Östersjöns vattendistrikt med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram Kommunstyrelsens förvaltning har i sin tur skickat ärendet till miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 2 april Förvaltningen anser att arbetsprogrammet allmänt har fångat in de väsentliga frågorna för vattendistriktets arbete. Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ser ut att ligga på en rimlig nivå. Förvaltningen understryker i sitt tjänsteutlåtande behovet av både tydligare lagstöd och mer resurser, för att fortare komma vidare i åtgärdsarbetet. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

10 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 11 mars 2013 MN SBN NVA 2012/76 1 (2) HANDLÄGGARE Tiina Laantee , Naturvårdsavdelningen Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Offentligt samråd inom vattenförvaltningen 1 dec juni remissyttrande. Dnr , Förslag till beslut Nämnden beslutar att överlämna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har skickat följande dokument för samråd till Huddinge kommun: Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan samt Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Norra Östersjöns vattendistrikt med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram Kommunstyrelsens förvaltning har i sin tur skickat ärendet till miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 2 april Förvaltningen anser att arbetsprogrammet allmänt har fångat in de väsentliga frågorna för vattendistriktets arbete. Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ser ut att ligga på en rimlig nivå. Förvaltningen understryker i sitt tjänsteutlåtande behovet av både tydligare lagstöd och mer resurser, för att fortare komma vidare i åtgärdsarbetet. Beskrivning av ärendet Vattenförvaltningsarbetet enligt EU:s ramdirektiv för vatten bedrivs i 6- årscykler. Varje cykel avslutas med beslut om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning. Nämnda beslut togs senast 2009 och arbete pågår med genomförandet av åtgärder fram till Samtidigt pågår planering för de nya planer, program mm som ska gälla under perioden Föreliggande remiss handlar om tidplanen och urvalet av väsentliga frågor som vattenförvaltningen behöver arbeta vidare med. Det kommande nya åtgärdsprogrammet antas ge upphov till betydande miljöpåverkan, varför det krävs en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning. Samråd sker POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Naturvårdsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

11 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 11 mars 2013 MN SBN NVA 2012/76 2 (3) därför nu också om omfattningen av och detaljeringsgraden för miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådsmöten i Stockholm har ägt rum den 7 mars och representant från förvaltningen har varit närvarande. Remisshandlingarna finns tillgängliga på vattenmyndighetens hemsida: under fliken Norra Östersjön och rubriken Samråd 1 dec juni På sidorna finns en sammanställning över de väsentliga frågorna (bifogas). Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter Dnr Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor. Förvaltningen anser att arbetsprogrammet allmänt har fångat in de väsentliga frågorna för vattendistriktets arbete. Eftersom distriktet är stort kommer de särskilda utmaningarna att vara mer eller mindre väsentliga i olika delar av området. Förvaltningen vill understryka behovet av både tydligare lagstöd och mer resurser, för att fortare komma vidare i åtgärdsarbetet. Krav behöver ställas på till exempel jordbruket, för att minska åkermarkens näringsbidrag på Mälaren. Kommunala avloppsledningsnät behöver åtgärdas så att spillvatten inte bräddar till dagvattenledning eller direkt till vattenområde. En översyn av lagstiftningen kring befintliga markavvattningsföretag/torrläggningsföretag behöver ske, så att åtgärder som främjar vattenvården kan genomföras smidigare. Dnr Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av MKB. Förvaltningen har inga synpunkter att lämna angående behovsbedömningen eller förhållandet till andra planer och program. Eftersom åtgärdsprogrammet kommer att omfatta hela Norra Östersjöns vattendistrikt ser miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ut att ligga på en rimlig nivå. Helén Mårtensson Förvaltningschef Eva-Christina Arvidsson Miljöchef Beslutet delges Kommunstyrelsen

12 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 11 mars 2013 MN SBN NVA 2012/76 3 (3)

13 - Länsstyrelsen _ Västmanlands län VATIENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATIENDISTRIKT MISSIV Datum l Enligt sändlista Diarienummer (2) Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec juni 2013 HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsen O 3 Oiarienr J~i a rieplanbeteckn... IL '. 1< Länsstyrelsen i Västmanlands län, tillika Vattenmyndigheten för vattendistrikt, har tagit fram dokumenten Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentligafrågor infor arbetet med jörvaltningsplan samt Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Norra Östersjöns vattendistrikt med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram Dessa två dokument kungörs och sänds för samråd inom vattendistriktet mellan den l december 2012 och den l juni Bakgrund Vattenförvaltningsarbetet enligt EU:s ramdirektiv för vatten bedrivs i 6-årscykler där varje cykel avslutas med beslut om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Under förvaltningscykeln hålls, inför viktiga ställningstaganden och beslut, samråd där alla berörda och intresserade har möjlighet att lämna synpunkter. Den första cykeln avslutades år 2009 och nu har vattenförvaltningen gått in i nästa cykel, där genomförandet av åtgärder står i centrum för arbetet. Arbetsprogram och väsentliga frågor inför framtagande av jörvaltningsplan Som delmoment inför framtagandet av förvaltningsplanen ska vattenmyndighetema enligt vattenförvaltningsförordningen genomföra offentliga samråd över Arbetsprogram med tidtabell (senast tre år innan fastställande av förvaltningsplanen) samt Översikt av väsentliga frågor för vattenförvaltningen (senast två år innan fastställande av förvaltningsplanen). Vattenmyndigheten har valt att under innevarande förvaltningscykel redovisa dessa två i samma dokument och ha ett gemensamt samråd. Miljöbedömning av åtgärdsprogram Inom ramen för arbetet med vattenförvaltningens Åtgärdsprogram har en så kallad behovsbedömning gjorts. Det har vid denna framkommit att genomförandet av åtgärdsprogrammet kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning krävs därför i enlighet med vad som framgår av miljöbalken med följdlagstiftning. Innan Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt bestämmer omfattningen av och detaljeringsgraden för miljökonsekvensbeskrivningen ska Postadress VÄSTERAS Besöksadress V~stra Ringvägen 1 VÄSTERAS Telefon/Fax (vx) (fax) Webb/E pos!

14 Länsstyrelsen Västmanlands län MISSIV Datum DIarienummer 2 (2) myndigheten i enlighet med 6 kap 13 miljöbalken samråda med den eller de kommuner och länsstyrelser som kan beröras. Vi vill särskilt ha svar på I början av utvalda avsnitt i samrådsdokumenten finns frågor som vi särskilt vill ha era svar på under samrådet. F ör att underlätta omhändertagande och sammanställning av svaren vill vi att ni anger diarienummer enligt nedan: Dnr Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor Dnr Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av MKB I nformation om samrådet Samrådsdokumenten finns tillgängliga hos aktförvarama på länsstyrelserna och på varje kommun samt på vattenmyndigheternas webbplats Här kommer också närmare information om tid och plats för samrådsrnöten att läggas ut. Samrådet genomförs under perioden l december 2012 till l juni Kungörelse av samrådet görs i nationell och lokal press den l december Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast den l juni Vi ser gärna att ni använder er av de webbaserade svarsenkäter som finns på vattenmyndigheternas webbplats. Ni kan också skicka svaren till: Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Västmanlands län Västerås Eller med e-post till ~~~,~; In mar Skogö La dshövding i ästmanlands län Ordförande för Vattendelegationen i Norra Östersjön vattendistrikt Bilaga Sändlista

15 Länsstyrelsen Västmanlands län Sändlista samrådshandlingar för Arbetsprogram med tidtabell/översikt väsentliga frågor samt Miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt Kungörelse har skett i följande tidn ingar för Norra Östersjöns vattendistrikt Arbetarbladet Arboga Tidning Bergslagsposten Bergslagernas Tidning Bärgslagsbladet Dagens Nyheter Dala-Demokraten Dalarnas Tidningar Enköpings-Posten Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning Fagersta-Posten Folkbladet Norrköping Folket Karlskoga Kuriren Karlskoga Tidning Katrineholms-Kuriren Läns-Posten - Tidning för Örebro Län Länstidningen Södertälje Nerikes Allehanda Norrköpings Tidningar Norrtelje Tidning Nya Ludvika Tidning N ynäshamns-posten Sala Allehanda Svenska Dagbladet Södermanlands Nyheter Upsala Nya Tidning Vestrnanland läns tidning (VLT) Länsstyrelser Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Södermanlands län Länsstyrelsen Uppsala län Länsstyrelsen Värmland Länsstyrelsen Örebro län Kommunal- och regionförbund Kommunfårbundet Stockholms län (KSL) Region Dalarna Region Gävleborg Region Värmland Regionfårbundet Sörmland Regionförbundet Uppsala län Regionfårbundet Örebro län Regionförbundet Östsam Västrnanlands, Kommuner och Landsting Vattenråd och vattenvårdsorganisationer Arbogaåns vatten förbund Bällstaågruppen Edsvikensamarbetet Fyrisåns vattenförbund Hedströmmens vattenfårbund Hjälmarens vattenfårbund Hjälmarens vattenvårdsfårbund Igelbäcksgruppen Intressentgruppen Köpingsån-Köpingsviken Isätrabäckens vattenråd (del av Sagån) Kolbäcksåns vattenförbund Mälarens vattenvårdsförbund Nyköpingsåarnas vattenvårdförbund Oxundaåns vattenvårdsprojekt Projektgruppen får Stockholms sjöar och vattendrag Sagån Stavbofjärden Svartån Svealands kustvattenvårdsfårbund Sävaån Tyresåsamarbetet Tämnaren Österbybruk -Dannemora

16 Kommuner Arboga kommun Askersund kommun Avesta kommun Botkyrka kommun Danderyd kommun Degerfors kommun Ekerö kommun Enköping kommun Eskilstuna kommun Fagersta kommun Finspångs kommun Flens kommun Gagnefs kommun Gnesta kommun Hallsbergs kommun Hallstahammars kommun Haninge kommun Hebykommun Hedemora kommun Huddinge kommun Håbokommun Hällefors kommun Järfålla kommun Karlskoga kommun Katrineholms kommun Knivsta kommun Kumla kommun Kungsörs kommun Köpings kommun Laxåkommun Lekebergs kommun Lidingö stad Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Ludvika kommun Nacka kommun Norakommun Norbergs kommun Norrköpings kommun Norrtälje kommun Nykvarns kommun Nyköpings kommun Nynäshamns kommun Oxelösund kommun Sala kommun Salems kommun Sigtuna kommun Skinnskattebergs kommun Smedjebackens kommun Sollentuna kommun Solna stad Stockbolms stad Strängnäs kommun Sundbybergs stad Surahammar kommun Säters kommun Södertälje kommun Tierps kommun Trosa kommun Tyresö kommun Täby kommun Upplands Väsby kommun Upplands-Bro kommun Uppsala kommun Vallentuna kommun Vansbro kommun Vaxbolrns stad Vingåker kommun Värmdö kommun Västerås kommun Älvkarleby kommun Örebro kommun Österåker kommun Östhammar kommun Myndigheter och branschorganisationer Bergsstaten Bergvik skog Boliden AB Boverket E.ON Energimyndigheten Forturn Power and Heat AB Friluftsfrämjandet Fältbiologerna Havs och vattenrnyndigheten Holmen AB Hushållningssällskapens forbund Jernkontoret J ordbrnksverket Jämtkraft AB Kammarkollegiet Kemikalieinspektionen Korsnäs AB Kustbevakningen Lappland Goldrniners AB Livsmedelsverket LRF LRF Dalarna-Gävleborg LRF Jönköping LRF Värmland LRFÖrebro Mellanskog skogsägarna Miljödepartementet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Naturvårdsverket Norra Skogsägarna Plast och kemiforetagen Riksantikvarieämbetet SCA SERO Sjöfartsverket Skogsindustrierna Skogsstyrelsen SMHI Socialstyrelsen Sportfiskarna Statkraft Sverige AB Stora Enso AB Sveaskog SveMin Svensk Energi Svensk vattenkraftforening Svenska Båtunionen Svenska JägarefOrbundet Svenska Kanotförbundet Svenska Kraftnät Svenska Naturskyddsföreningen Svenska Samernas riksförbund Svenska Seglarförbundet Svenska Thristföreningen Svenskt Näringsliv Svenskt Vatten Sveriges Fiskares Riksförbund Sveriges Geologiska Undersökning Sveriges Hembygdsförbund Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Ornitologiska Förening SveviaAB Teknikföretagen Trafikverket Transportstyreisen Vattenfall AB Vattenregleringsföretagen Världsnaturfonden WWF Älvräddarna

»MÄLAREN Bff^W En sjö för miljoner

»MÄLAREN Bff^W En sjö för miljoner SOLLENTUNA KC.V s JM Kömmunslyrelse a MÄLARENS»MÄLAREN Bff^W En sjö för miljoner 2014-10-14 2014 -to- 1 8 0/3 Kommuner inom Mälarens avrinningsområde Mälaren en sjö för miljoner (MER) - nu är det dags

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

- Samrådshandling om arbetet med vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt

- Samrådshandling om arbetet med vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt MISSIV 1 (8) Datum VATTENMYNDIGHETEN Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Översikt av Väsentliga Frågor för Förvaltningsplan i Norra Östersjöns vattendistrikt - Samrådshandling om

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 1 (3) Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2016 Beslut om omfördelning Skolverket har beslutat att omfördela statsbidrag enligt bilaga. Beslutet har tagits med stöd i 2 förordning

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Arbetsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt

Arbetsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten Arbetsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2007-2009 - Samrådshandling om planeringen av arbetet med vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt Vill du påverka vattnet

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde Resebyråtjänster 2011-2 Antagna leverantörer i rangordning per Alingsås kommun Alvesta kommun Aneby kommun Arboga kommun Resecity i Huddinge AB 5563662997 4 Arvidsjaur kommun Askersunds kommun Resecity

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut Dnr 8.1.2-2015:45 1 (7) Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut om ansökan Skolverket har med stöd i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Media Monitor Report December 2011

Media Monitor Report December 2011 Utskriftsdatum: 2012-01-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report December 2011 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Mälarens vattenvårdsförbund: Medverkan i projektet Mälaren en sjö för miljoner

Mälarens vattenvårdsförbund: Medverkan i projektet Mälaren en sjö för miljoner KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Åhlman Michael Olofsson Camilla Datum 2015-01-15 Diarienummer KSN-2014-0484 Kommunstyrelsen Mälarens vattenvårdsförbund: Medverkan i projektet Mälaren en sjö för miljoner

Läs mer

www.villaagarna.se 1/5 2015-06-23

www.villaagarna.se 1/5 2015-06-23 Aneby E.ON 7 236 kr 7 172 kr 6 620 kr 616 kr 9% 770 kr 9% 64 kr 0,9% 80 kr 0,9% Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 6 512 kr 2 088 kr 32% 2 610 kr 32% 376 kr 4,6% 470 kr 4,6% Arvidsjaur Vattenfall 8

Läs mer

Media Monitor Report Januari 2012

Media Monitor Report Januari 2012 Utskriftsdatum: 2012-02-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Januari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram

2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram 2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram Om Trafikförsörjningsprogrammen Från årsskiftet inrättas regionala kollektivtrafikmyndigheter inrättas i varje län, vilka ersätter dagens Trafikhuvudmän De regionala

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Bilaga Avropsberättigade

Bilaga Avropsberättigade Bilaga Avropsberättigade Licensförsörjning 2010 1 (8) Avropsberättigade i ramavtalsområde Licensförsörjning 2010 Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för oktober visar att Jämtland har den högsta dieselandelen i landet. 57 procent av alla nyregistrerade bilar i

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun. Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelse

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2015:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2015-02-06 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter Tjänsteutlåtande Miljöprojektledare 2013-04-08 Anna Åhr Evertson /08-590 97 354/ / Dnr: KS/2012:454 anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remiss samråd Arbetsprogram med tidtabell

Läs mer

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Ny statistik från BIL Sweden visar att mer än varannan ny bil i Norrbottens län är en dieselbil, vilket gör Norrbotten till det län som har den högsta

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Förklaringar: Län Sortering SKL:s kommuntyp (1-10) Befolkningsg rupp Intern samordning

Läs mer

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16 Länsstyrelsebeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Antalet beslut av länsstyrelsen i ärenden om dispens från strandskyddet

Läs mer

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto Nr 3:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT FAKTABLAD SAMARBETE MELLAN FRÅN ARENA SVERIGES FÖR KOMMUNER TILLVÄXT OCH - LANDSTING, FÖRENINGSSPARBANKEN OCH ICA ETT SAMARBETE MELLAN ICA,

Läs mer

Beslutsbilaga. Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015

Beslutsbilaga. Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015 1 (17) Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015 Skolverket har beslutat om tilldelning av statsbidrag enligt nedan 5568148117 AMISGO AB Aktiebolag 180 16 24 000 49 200 24

Läs mer

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16 Kommunbeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om dispens (exklusive avslag 1 ) från strandskyddet enligt 7

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Publicerad 2009-08-03 Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. For mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

Avropsberättigade parter

Avropsberättigade parter Fabs AB Alvesta Kommun Aneby Kommun Aneby Miljö & Vatten AB (AMAQ) Arboga Kommun Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaurs Kommun Askersunds Kommun Askersundsbostäder AB Avesta Industristad Aktiebolag

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.05.2013-31.05.2013 Källa 05/13 Totalt Vårdfokus 23 23 Dagens Medicin 17 17 Dagens Medicin 15 15 Sundsvalls Tidning 11 11 Dagens sjuksköterska

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 517 12,95 - Fortum Värme, AB 769 Graninge Elnät AB 35,6 Vallentuna 31,45 26 889 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 710 Elverket Vallentuna AB 33,3 Österåker

Läs mer

Ovanåkers kommun. Rättviks kommun. Ockelbo kommun Mora kommun. Borlänge kommun. Karta 7. Säters. kommun. Karta 6. Smedjebackens.

Ovanåkers kommun. Rättviks kommun. Ockelbo kommun Mora kommun. Borlänge kommun. Karta 7. Säters. kommun. Karta 6. Smedjebackens. 460000 480000 500000 520000 540000 560000 580000 600000 620000 640000 Nordanstigs Härjedalens Karta 1 6750000 6740000 Karta 3 6710000 Karta 13 Karta 7 Hedemora Säters Tierps Karta 10 Smedjebackens Karta

Läs mer

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne 2011-07-14 Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juni visar att andelen dieslar av nyregistrerade personbilar i Skåne län

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar REMISSAMMANSTÄLLNING -11-13 537-1-7 Enligt sändlista Vår referens: Johanna Egerup - 9 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Parametrar i den demografiska modellen

Parametrar i den demografiska modellen Parametrar i den demografiska modellen I den demografiska modellen används ett antal parametrar i beräkningarna av de viktiga förändringar som påverkar beräkningen av befolkningen som - Fruktsamhet - Dödlighet

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 11. Senior alert

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 11. Senior alert Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 11 Senior alert Sammanfattning 17569 personer har observerats från särskilt boende, demensboende och korttidsboende i 177 kommuner. 31 procent hade ökad risk

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Huvudmän som deltar i försöksverksamhet med utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

Huvudmän som deltar i försöksverksamhet med utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan 1 (7) Huvudmän som deltar i försöksverksamhet med utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan 2120001439 ALE KOMMUN 8024097555 AL-KOWNEYN UTBILDNING

Läs mer

I ARBETE. UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 ÅNGEHOLMS 2015-09- 36/2015/364. Enligt sändlista Dnr:

I ARBETE. UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 ÅNGEHOLMS 2015-09- 36/2015/364. Enligt sändlista Dnr: DELEGATIONEN FOR UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 I ARBETE beslut Delegi tionen för Unga till arbete 2015-09-03 A 2014 ÅNGEHOLMS KO!> MUNS17 06 2015-09- Enligt sändlista Dnr: 36/2015/364 C.OMMUN RELSEN

Läs mer

Återvinningen av elprodukter fortsätter öka

Återvinningen av elprodukter fortsätter öka Pressmeddelande 2015-02-17 Återvinningen av elprodukter fortsätter öka 2014 återvann svenskarna 147 500 ton elektronik. Det motsvarar vikten av 15 Eiffeltorn eller drygt 15 kilo per person. Totalt återvann

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (1993:58) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2006:11 Utkom från trycket den 9 maj

Läs mer