information förs in i prissystemets informationsmekanismer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "information förs in i prissystemets informationsmekanismer."

Transkript

1 mokratins underskott budgetunderskott är en föjd av sätt att fungera, hävdar M Buchanan och Richard E i sin bok Democracy in Deficit. Rof Engund diskuterar sutsatser och betydese för förhåanden. Hur kommer det sig att de festa västiga demokratier utmärks av en snabbt växande offentig sektor och ett snabbt växande underskott i de offentiga finanserna? Beror det bara på den ångvariga ågkonjunkturen, beror det på att vi har vat fe personer ti regering och riksdag eer finns det systematiska mekanismer i den demokratiska processen som gör att underskotten växer sig at större? Det här är frågor som tränger sig på. Ett intressant försök ti svar får man i boken "Democracy in Deficit, The Poitica Legacy of Lord Keynes" av James M Buchanan och Richard E Wagner. Som framgår av titen ägger de ett stort ansvar för den uppkomna situationen på det sätt på viket poitiker och andra opinionsbidare i de västiga änderna har tokat Keynes budskap. Under och 60-taen bev det en amän uppfattning att vi nu kunde göra oss fria från den gamja och trånga uppfattningen att man skue baansera budgeten, över kortare eer ängre perioder, och att det var dags att i stäet baansera hea ekonomin. Det var en stor avvikese från den tidigare amänna uppfattningen då man i stort sett jämstäde statens och famijens finanser. Tidigare vara såvä normer som det faktiska handandet i de festa änder sådant att underskott uppträdde främst under krigsperioder. Under fredstid visade budgetarna normat överskott och dessa överskott användes ti att betaa tibaka den statsskud som hade uppstått under kriget. Tidigare ansågs det snarast omoraiskt att åta budgeten visa underskott. Det ansågs då att medborgarna berikade sig på bekostnad av de människor som skue eva senare och återbetaa statssku-

2 244 den. Det här moraiska argumentet fick sig ett grundskott av den keynsianska teori som sade, att de medborgare som ever under den period när den offentiga utgiften görs atid och nödvändigtvis bär kostnaden för den, oberoende av om de offentiga utgifterna finansierades genom beskattning eer genom skudsättning. Staten kan finansiera sina utgifter på tre sätt, genom beskattning, genom uppåning eer med hjäp av sedepressarna. Lockesen att använda sig av oansvarig uppåning förefaer större för regeringar än för famijer och företag. A v den anedningen behövs det, menar författarna, mer noggranna reger för att begränsa den offentiga än den privata uppåningen. Den förkeynsianska kassiska " ekonomiska grundagen" var inte skriven men var icke desto mindre accepterad över nästan hea värden. Den gick ut på att budgeten borde vara baanserad i normaa tider. Eftersom utgifterna skue finansieras genom skatter bev det inte så stor frestese för de dominerande poitiska grupperna att använda den poitiska processen för att införa inkomstomfördeningar mean grupper. När sambandet mean utgifter och skatter bröts ökade sannoikheten och ockesen för sådana transfereringar. Den nya grundinstäningen bev efter Keynes att underskottet i budgeten inte speade någon ro. Det var den totaa ekonomin som skue baanseras. Budgetunderskott skue skapas när den totaa efterfrågan hotade att bi ägre än den nivå som behövdes för att uppnå fu syssesättning. På motsvarande sätt skue budgetöverskott skapas när den totaa efterfrågan hotade att överskrida den produktionskapacitet som uppnåddes vid fu syssesättning, något nars hade hotat prisstabiiteten. statsskuden betraktades som sant, åtminstone så änge som finansierad inom andet. budgetunderskottens positiva för att uppnå fu syssesättning karna om att statsskudens ointressant gjorde tisammans att itiker som propagerade för inte ängre med någon större kunde utmåas som oansvariga. Budgetunderskott kan...,~rnmtingen som en medveten åtgärd att ja utgifter utöver inkomsterna nom att redan etaberade nivåer teinkomster och utgifter reagerar vid förändringar i ekonomins utnyttjande. Det förtjänar att om att president Roosevet i jui ett radiota sade att "åt oss ha suta åna för att finansiera derskott... Inkomsterna måste gifterna på ett eer annat sätt. En ring kan iksom en famij för ett större utgifter än inkomster. Men du och jag vet att fortsättning vanan eder ti fattighuset". Höjdpunkten för b anhängarna kom nog i USA I Kennedy genomförde sin ning. Den genomfördes inte i ningen att ägre skatter atid är väg ti västånd. Motiveringen var!et att skatterna skue sänkas nationainkomsten åg under den som var möjig att uppnå med resurser. Poitiker ur oika partier gärna banda samman dessa en skattesänkning. Om man ten, ti exempe marginaskatten, det ti att det bir mer önande att

3 245 fok rimigtvis arbeta mer, varför stiger. Det är den rena ut ""'v v""" Man måste i karhetens intresse skija den positiva effrån den effekt som uppstår i enmed Keynes tankar vid en icke skattesänkning. I det senare eder en ökad tota efterfrågan ti kapacitetsutnyttjande inom ekoav huvudpunkterna i boken är tannär en gång de demokratiskt poitikerna, och deras väjare, var övertygade om att budgetbaanhade någon betydese, vad fanns av motståndet mot de ständiga på nya utgifter? ett underskott på mer än t 00 mijarder doar. Det är cirka 3 procent av BNP. Det svenska underskottet i statsbudgeten för budgetåret 1982/83 beräknas nu bi cirka 77 mijarder kronor, viket är cirka 12,5 procent av BNP. Keynes var emot infation. Han skrev: "There is no subter, no surer means of overturning the existing basis of Society than to debauch the currency. The process engages a the hidden forces of economic a w on the side of destruction, and it does it in a manner which not one man in a miion is ab e to diagnose''. Infationen gör det mer önsamt att spekuera än att producera. Infationen stör marknadens funktion. De reativa priserna ändras, viket påverkar resursanvändningen. Osäkerhet och feaktig information förs in i prissystemets informationsmekanismer. Långsiktig panering försvåras och redovisningssystemen ämnar missedande och förvrängda signaer. De festa boksut ser bättre ut än vad som motsvaras av den faktiska verkigheten. Enigt Buchanan och Wagner kommer infationen att eda ti att medborgarna ägger skuden för uppkomna probem på fe stäen. Som det förefaer för medborgarna sjunker deras reaöner inte därför att staten höjer skatten utan därför att privata företag tar högre priser för sina produkter. Kraven på priskontro, ett annat ord för statig prisregering, växer. Medborgarna har inte förmågan att se att de högre priserna i affären i verkigheten är ett resutat av att staten via infationen beskattar medborgarna för de tjänster medborgarna åtnjuter av staten. Man kan håa med Buchanan och

4 246 Penningmängdsökning (hedragen) och infation (s treckad) i Sverige [ mängdskurvanförskj uten 7 kvarta ,,, 6 4 2,,, 1969 Wagner om att medborgarna inte inser att infationen är en skatt som uppstår genom att staten sedepressfinansierar en de av sina utgifter. Men nog tycks väjare, inte bara i Sverige, ägga skuden för infationen på den sittande regeringen. Diagrammet (hämtat ur Bo Axes artike i Ekonomisk Debatt nr 4/81 och kompetterat av artikeförfattaren) visar på sambandet i Sverige mean penningmängdens ökningstakt och prisstegringarna. I diagrammet är penningmängdskurvan förskjuten 7 kvarta. Erfarenheten visar nämigen att infationstakten ökar respektive minskar 7 kvarta efter det att penningmängden har gjort detsamma. Det finns ekonomer som, kanske med rätta, hävdar att samvariationen rent vetenskapigt inte bevisar ett manhang. Det finns dock många mer, inte bara nobepristagaren Friedman, som hävdar att manhanget finns. Den den monetaristiska, förefaer på frammarsch iband ekonomer värden över. Det bör kanske inskjutas, att tro på sambandet mean den och infationen utan att dea taristeroas Man kan faktiskt anse att för infationsbekämpningen, just nu, är större än fördeama fast penningvärde. Faran med underskott De festa ekonomer och

5 247 vara oroiga för budgetunderstorek och tiväxt. Det är dock få debattörer som kart ut säger det skue vara oroande med ett budgetunderskott. Skäet ti att ska vara bekymrad över underär emeertid att det eder ti in Att det eder ti infation sammed underskottets inverkan Regeringen att få in 8-10 mijarder från a. Det är med a säkerhet för räknat, men åt gå. Det är såedes högt räknat 26 mijarder av undersom finansieras på ett sätt som ökar penningmängden. Resterande finansieras "med sedepresmed eer utan hjäp av banksyden senaste statistiken från steg penningmängden under med 14,4 procent. Penningmängden sedar och bankinåning) vid årsskiftet 1981/82 ti 358. Under år 1982 räknar man att bytesbaansunderskottet komatt bi cirka 14 mijarder. Så mycket rinner det såedes ur andet. Penstiger också genom att utåning ti amänheten. Låt oss anta att ökningen under bir 10 mijarder, viket är avsevärt än vad som varit vanigt under tidiår. Då kommer ökningen av pen.. pua ~;u ;;u under 1982 att bi 54 (sta "orena" uppåning) + 10 (banker- oas utåning) - 14 (bytesbaansunderskottet) + 8 (bankernas bostadsutåning) - 10 (diverse banktransaktioner) = 48 mijarder. Det bir såedes en ökning av penningmängden under 1982 på 13,4 procent. Om erfarenheten från tidigare år håer streck bir det också den infation vi kommer att få om cirka 2 år. Det är intressant att notera, inte minst mot bakgrund av den skatteöverenskommese som säger att infationsskyddet i indexregeringen av skatteskaorna dessa år ska omfatta en infation på högst 5,5 procent. Om staten har ett underskott och om staten verkigen ånar upp pengarna och såedes inte trycker nya pengar, trängs andra projekt undan från kapitamarknaden. Den effekten brukar kaas '' crowding out". Det eder som rege ti att statiga utgifter för konsumtionsändamå tränger undan investeringsprojekt, viket eder tiägre ekonomisk tiväxt. Buchanan och Wagner hävdar att ånefinansiering och sedepressfinansiering gör att den offentiga sektorn växer snabbare och bir större än vad den skue ha bivit om regering och riksdag hade varit tvungen att skattefinansiera aa utgifter. De hävdar också att vad som gick fe med Keynes strategi var hans optimism om poitik, poitiker, arbetsgivare och fackföreningar. De citerar - som det verkar med väbehag- Graham Hutton, som i sin bok "What kied Prosperity in Every State from Ancient Rome to the Present" skrev att Keynes skue ha varit den förste att ta avstånd från sådant beteende som ett hot mot demokratin. Enigt Buchanan och Wagner skue

6 248 det inte vara så farigt om man kunde hävda att utveckingen mot högre underskott, mer infation och en större offentig sektor kunde förkaras med att vi hade vat fe poitiker eer att poitikerna hade varit okoka. Buchanan och Wagner karaktäriserar Keynes som en eitist med en ideaiserad uppfattning om en värd där besuten fattas av en iten och uppyst grupp visa personer. I verkigheten, menar de, ever vi i en värd där vada poitiker gärna ansår pengar ti projekt som ger någon märkbar nytta för deras väjare. Däremot höjer de ogärna skatten för samma väjare. Den före Keynes rådande uppfattningen att budgeten skue baanseras tjänade som en broms mot en poitik som inte såg ti att statens inkomster bev ika stora som utgifterna. Keynes äror tog bort den bromsen. Någon annan norm antogs inte. Som man hade kunnat förutsäga, men som knappast någon förutsåg, har poitikerna reagerat på det genom att öka utgifterna mer än inkomsterna och de har därigenom skapat budgetunderskott som numera är rege snarare än undantag. Poitikerna evde inte upp ti Keynes recept att underskott vissa år skue motsvaras av överskott andra år. Skapandet av ett budgetöverskott kräver en skattehöjning, en sänkning av utgifterna, eer en kombination av dessa saker. Det eder ti omedebara försämringar för medborgarna. Det kan vissedigen finnas en amän acceptans av förestäningen att förhindrande av infation är något eftersträvansvärt. Men detta är en indirekt och senare kommande effekt för medborgarna. Den direkta föjden av en budgetförstärkning är en sänkning av den omedebara konsumtionen. Fördeen av förbättrade statsfinanser och med ägre infation måste däremot n en diskontera ur framtiden och a sig. Det är inte bara att väja meuanaj få 000 kronor i högre skatt i år och 200 kronor mer i fördear om två Personen måste skaffa sig en ""'~f~nioi JI hur han personigen kommer att kas av en budgetförstärkning. en sådan operation är svår att göra det nära ti hands för personen att från de framtida fördearna. Det är starka institutionea nmnp.r'.. en budgetförstärkning. En person vara emot en sådan av något, eer kombination av, föjande skä: Han kan vara band dem vars kommer att höjas eer band dem förmåner kommer att beskäras. 2 Han kan vara band dem som hans egen ekonomiska stäning anstäd, som investerare eer ägare av tigångar) kan vara för en sänkning av den totaa gan. 3 Han kan vara band dem som med att göra ekonomisk vinning fationen. Det är uppenbart att det i ett tiskt samhäe i en ekonomisk iknande den på 1930-taet, med en räcktig tota efterfrågan, finns stöd underskottspoitik. I en sådan skue aa vinna på att en sådan fördes. Probemet är, menar och Wagner, att en får stöd även om ekonomin inte är sådant tistånd. En sådan poitik

7 249 EOikt av personer som tihör någon två grupper: i'ersoner som är band dem som ska f sina skatter sänkta eer räknar med att få ökade förmåner från staten, kanske ti och med i form av direkta kontanta utbetaningar. Personer som räknar med att deras egen ekonomiska position (som anstäda, investerare, ägare av reaa iaångar eer som byråkrater) kommer att förbättras genom en ökning i den totaa efterfrågan. Denna bias ti förmån för underskott IIIIer också ti en bias ti förmån för ade offentiga utgifter. Det beror på att 111jama uppfattar de statiga förmånerna ed transfereringarna som biigare än Y1111 de i verkigheten är när förmånerna iansieras med underskott än när de fi sieras med skatter. Eftersom de ofåtiga förmånerna förefaer biigare bmmer väjarna därför att efterfråga..-av dem än vad de annars hade gjort. Buchanan och Wagner efteryser en If nonn för vad som ska vara en riktig '-getpoitik, som ska ersätta den tidi IR normen, den som Keynes äror bossade, om att budgeten varje år ska ft'ai baans. Det är sjävfaet inget odeaokratiskt i att en grundag sätter upp pinser för poitikernas agerande. Det är prcis detta syfte en grundag har. Principen om en baanserad budget har den stora fördeen att vara enke, hävdar de. Den har kunnat, kan, och kommer att Dna förstås av var och en. En sådan oskriven norm fanns före Keynes. Den dyddes som rege trots att den inte var ag. Det går inte, hävdar Buchanan och Wagner, att återupprätta styrkan i en sådan oskriven ag. Den nya budgetnormen måste därför få agens och grundagens form. Det behöver kanske göras fuständigt kart att det rör sig om en agfästning om budgetunderskottet - inte om budgetens ande av t ex BNP eer om skattetryckets höjd. En sådan diskussion förs också, men det är en annan sak. Grundagsfäst rege Hur skue då en sådan grundagsfäst rege om budgetunderskott se ut? Lagen skue åägga regering och riksdag att framägga respektive anta en budget där inkomsterna svarar mot utgifterna. Buchanan och Wagner föresår vidare att om budgeten ändå, i verkigheten, skue uppvisa underskott, så ska de offentiga utgifterna - eventuet med vissa undantag, skäras ner så att budgetbaans nås inom tre månader. Uppkommer överskott ska de användas för avbetaning på statsskuden. I inedningsskedet ska budgetbaans uppnås på fem år genom att underskotten varje år minskas med 20 procent. Avvikeser från den nedskärningen ska behandas som underskott enigt huvudregen. Undantag från regen om budgetbaans ska endast kunna ske genom besut om ''nationa emergency" med stöd av två tredjedear av paramentet. Uppskovet ska automatiskt förfaa efter ett år. Tankarna i Buchanans och Wagners bok kan sammanfattas på föjande sätt: Infation är av ondo. Infation uppkommer genom att penningmängden ökar snabbare än BNP. Penningmängden

8 ökar för snabbt ti föjd av att staten har underskott i sina finanser. U oderskott i statens finanser uppstår genom att det demokratiska systemet, genom väjamas och poitikernas sätt att reagera, tenderar att eda ti underskott. Det beror på att den tidigare amänna uppfattningen - att statsfinanserna iksom famijefinanserna borde baanseras - som en föjd av Keynes äror och det sätt på vika dessa praktiseras - har brutits ned och ersatts av uppfattningen att budgetunderskottet inte spear någon ro. Därför behövs en ny - grundagsfäst - norm som tvingar poitikerna att baansera budgeten. Det är förmodigen så att många idag gärna skue ha sett att vi hade infört en sådan norm i Sverige för O eer 20 år sedan. Då hade vi inte idag suttit med ett underskott i de statiga finanserna på närmare 80 mijarder. Poitikerna hade ändå kunnat höja de offentiga utgifterna, nota bene, om de hade fått väjarna med sig på skattehöjningar. De hade också kunnat sänka skatterna, nota bene om de hade fått väjarna med sig på motsvarande nedskärningar i de offentiga utgifterna. Nu är utgångspunkten att skatterna behöver höjas/utgifterna sänkas med i det närmaste 80 mijarder kronor för att budgetbaansen ska uppnås. Det är nog många som i och för sig håer med om att statens utgifter och inkomster borde baansera, men som samtidigt beknar något inför uppgiften att snabbt beröva medborgarna 80 mijarder kronor. Övergångsfasen - åtstramningsfasen - kompiceras också av att det inte bara gäer att reducera medborgarnas inkomster och förmåner med 80 mijarder, det gäer också att kornrna ti rätta de effekter detta i sin tur har på tions- och syssesättningsnivån i Man är såedes inne på den nrt,h 'm som är förknippad med varje av en infationsutvecking. Nationaekonomerna hävdar att infationen, i den mån den har positiv effekt på produktionen och sesättningen, har det endast så fationen acceererar. Infationen också ti feaktiga nom att den totaa efterfrågans sättning och fördening på oika scher bir annorunda än vad den bivit i andet utan infation. Det va man har är inte emean kvar infationen och att stoppa nen, med det pris det har i form av betsöshel Vaet är mean att infation nu eer att stoppa en fation senare och då med än större betsöshet som föjd. Det fattas 80 mijarder Om staten i Sverige skue skapa baans genom att höja utgifterna med 80 mijarder är frågan det skue ha för konsekvenser. Låt för exempets sku anta, ehuru att hea underskottet på 80 uu~j""'"'~ nansieras med sedepressarna. ett avskaffande av underskottet att borgarnas inkomster sjunker med jarder reat? Om man tror det, tror att det skapas västånd med sar, något som vore trevigt, ändå åter osannoikt. Frågan bir stor de av budgetförstärkningen der ti att infationen bir ägre stor sänkningen av medborgarnas inkomster bir.

9 251 man ser budgetunderskottet och som en skatt intressant. Den barnfamij N köper byxor för sitt sedepressfinanbarnbidrag tar i anspråk reaa re. Dessa resurser måste tas någonifrån. De tas av de andra medborgenom att infationen minskar reaa disponiba inkomst. Om man det sedepressfinansierade W~u~tr~o,,t och får ner infationen samskue medborgarna i amänhet få 11ä.ttre och barnfamijerna det sämre. säger Keynes anhängare, en av den totaa efterfrågan, som när man sänker budgetunderskotatt den totaa nationainkomsten ägre. Det var just grundtanken i ära. anhängare är därför mycket samtma ti sänkningar av den totaa A~o''" och vi istäet bekämpa in inn n genom önepoitiken och remenderar åga avtasmässiga öne. ar som ett mede mot infationen. ton Friedman vi skära ner budgetkott och penningmängdsökning. han vi göra det över en ängre. Han vi åta medborgarna få tid att anpassa sig. Probemet med en och utdragen anpassningsproär, enigt Hayek, att den bir poisvår att genomföra. Ingen regering... menar han, kara en ängre period tramning och arbetsöshet. Han re '-anenderar därför en snabb sänkning IIIderskott och penningmängd. Om vi skär ner medborgarnas dispoia inkomst för att minska budgetunohet sjunker de svenska medbor- gamas förmåga att efterfråga varor och tjänster. Ett itet and som Sverige med stor utrikeshande har dock möjigheten att ersätta den efterfrågan med utändsk efterfrågan. Det borde därför igga nära ti hands att kombinera en inhemsk åtstramning med en devavering i syfte att öka den utändska efterfrågan på svenska produkter. Man måste skija mean en sänkning av den svenska evnadsstandarden och en sänkning av den svenska syssesättningsnivån. Vi kan, genom att devavera, ta en nödvändig sänkning av vår evnadsstandard utan att det behöver så på den svenska syssesättningsnivån. Vi måste arbeta oss ur krisen. Det räcker inte med svångrem. Det ska vara en svångrem runt den svenska konsumtionen. Men det ska inte vara någon svångrem runt produktion, syssesättning och investeringar. Dessa saker ska tvärtom ökas. Det vore bättre om den svenska kostnadsanpassningen kunde ske genom en sänkning av den nominea önenivån. Detta är dock omöjigt. Des därför att LO och TCO inte kan gå med på det, des därför att man sannoikt skue få önegidning som gör avtaen meningsösa. Det är en myt att devaveringar inte hjäper. På 1930-taet var det devaveringen, inte budgetunderskotten som förde Sverige ur krisen. Efter kriget ade devaveringen grunden för år av västånd. Devaveringarna räddade svensk industri undan konkurs. En ny rejä devavering skue kunna ägga grunden för att vi under 1980-taet åter når ekonomisk baans.

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Superi mot välfårdssamhället

Superi mot välfårdssamhället PER UNCKEL: Superi mot väfårdssamhäet Btror akohomissbruket på att det är for ätt att {a tag på sprit? Frågan stäs av riksdagsman Ptr Uncke. Han hävdar att det inte kjäper med atr /Orbud. Vi må~ te i stäet

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Bilaga A, Terminalprogram

Bilaga A, Terminalprogram Biaga A, Terminaprogram Väkommen ti D Det finns en mängd oika kommunikationsprogram. Det är här tyvärr omöjigt att beskriva dem aa. I vissa fa har det skrivits om dessa program i ABC-Badet. Du kan bestäa

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever Lathund för prograet TeaViewer Detagare/eever Detagare/eev Detta är en athund för dig so använder prograet TeaViewer (version 9). Det finns också videoanuaer att tigå. Dessa hittar du på www.svkapanj.se/videoanuaer.

Läs mer

Kommentarer till Riksrevisionens rapport Regeringens analys av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet Lars Calmfors 13/11-07

Kommentarer till Riksrevisionens rapport Regeringens analys av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet Lars Calmfors 13/11-07 Kommentarer till Riksrevisionens rapport Regeringens analys av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet Lars Calmfors 13/11-07 2 Låt mig börja med att säga att Riksrevisionens rapport är mycket välgjord

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Vägskäl i bostadspolitiken

Vägskäl i bostadspolitiken GÖTHE KNUTSON: Vägskä i bostadspoitiken Visst går det att göra bostadsmarknaden rättvisare. Det hävdar riksdagsman Göthe Knutson (m) i denna artike, som des ger en bakgrund ti den sjunkande nyproduktionen

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

Samtal med Stig Malm

Samtal med Stig Malm Samta med Stig Mam LO:s nyvade andre ordförande, Stig Mam, som amänt tippas efterträda Gunnar Nisson som LO-ordförande, intervjuas här av civiekonom Rof Engund. Fråga: Jag tänkte att vi skue börja med

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK SE Garageportöppnare Keasy L / XL INSTALLATIONS- HANDBOK Keasy L / XL 1 Innehåsförteckning Symboer som används i denna handbok...3 För din säkerhet...3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Anvisningar för

Läs mer

Fjällen i Fokus 2006

Fjällen i Fokus 2006 FjäMistra-rapport nr. 25 Fjäen i Fokus 2006 En konferens om fjäens möjigheter och begränsningar Konferensrapport FjäMistrarapport Rapport nr: 25 ISSN 1652-3822 december 2006, Umeå Redaktör: Anders Essein

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 3 1963 Meddeande från Kung. Orogsmannasöskapet Nr 2!1963 Ordinarie sammanträde den 6 februari 1963. (Utdrag ur protoko). Meddeade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde

Läs mer

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll tagare i arbetsmarknadspoitiska insatser - BEA Parterna träffar detta koektivavta Bestämmeser för arbetstagare i arbetsmarknadspoitiska insatser, BEA. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor

Läs mer

V ÄRLDENS FRAMTIDA VIRKESFÖRSÖRJNING

V ÄRLDENS FRAMTIDA VIRKESFÖRSÖRJNING K U N G L. S K O G S H Ö G S K O L A N S S K R I F T E R Nr 27 BULLETIN OF THE ROYAL SCHOOL OF FORESTRY STOCKHOLM, SWEDEN Redaktör: Professor LENNART NORDSTRÖM 1957 V ÄRLDENS FRAMTIDA VIRKESFÖRSÖRJNING

Läs mer

IMPRESSA C5 det viktigaste i korthet

IMPRESSA C5 det viktigaste i korthet IMPRESSA C5 det viktigaste i krthet»bken m IMPRESSA«har tisammans med denna krtfattade bruksanvisning»impressa C5 det viktigaste i krthet«av den berende tyska prvningsanstaten TÜV SÜD försetts med anstatens

Läs mer

Budgetprognos 2004:4

Budgetprognos 2004:4 Budgetprognos 2004:4 Tema Ökad långsiktighet med hjälp av nytt budgetmål Ökad långsiktighet med hjälp av nytt budgetmål Statsbudgeten beräknas uppvisa stora underskott i år och de närmaste fyra åren. Det

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox BRA LUFT ÄVEN INNE Användarvänig avancerad ventiationsteknoogi 09MV 110 MV 1 MV VALLOX VENTILATIONSSYSTEM VALLOX VENTILATIONSSYSTEM Ditt hem är en stor och viktig investering det är sjävkart. Med ett ventiationssystem

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

STAMMANSI(APET EN ELITGRUPP

STAMMANSI(APET EN ELITGRUPP t j~ -.. ~-. '-~ STAMMANSI(APET EN ELITGRUPP EN UNDERSÖKNING RÖRANDE REKRYTERINGEN TILL ARMENS STAMSKOLOR Av fi. ic. TORSTEN HUSEN, Lund I SITT för två år sedan avgivna betänkande föresog»lantförsvarets

Läs mer

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29 Parterna träffar detta koektivavta, Bestämmeser för arbetstagare i utbidningsoch introduktionsanstäning - BUI 16. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor a) Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings-

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

BUSSBOLAG TAR l ADE I

BUSSBOLAG TAR l ADE I s., i, t m, G3 e. w,. f.se gagnar -,.- i -- ---=-" _M_f,,/-/" T 7 i....n. En av de nya Scania 112, Foto: Maria 0' f BUSSBOLAG TAR _ _ADE GDG Bitrafik AB, som är moderboag i GDG-koncernen, bidades år 1932,

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se Februari 2008 Parkpan Lijehomen www.stockhom.se Panen antogs 2008-02-14 Bestäare: Hägersten-Lijehomens stadsdesförvatning Anna Ambjörn Mats Jaxgård Medverkande: Expoateringskontoret Stockhoms stad Lena

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

SBAB. Klimatredovisning

SBAB. Klimatredovisning Kimatredovisning 200 Föjande rapport är en oberoende genomgång av företagets kimatredovisning baserad på den totaa energiförbrukningen som uppstår i verksamhetens dagiga drift. Kimatredovisningen ger en

Läs mer

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig 7 1 Sammanfattning Sveriges ekonomi har återhämtat det branta fallet i produktionen 8 9. Sysselsättningen ökade med ca 5 personer 1 och väntas öka med ytterligare 16 personer till och med 1. Trots detta

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika Utrikeskrönikan granskar i dag den brittiska tidningsbranschen, närmare bestämt utveckingen på och kring Londons ärevördiga tidningsgata Feet Street. Den nya tekniken gör

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

Ny beräkning av konjunkturjusterade

Ny beräkning av konjunkturjusterade Fördjupning i Konjunkturläget juni (Konjunkturinstitutet) 9 Offentliga finanser och finanspolitik FÖRDJUPNING Diagram 69 Offentliga sektorns finansiella sparande och företagsskatter Offentliga sektorns

Läs mer

Indexlån Ryssland och Östeuropa

Indexlån Ryssland och Östeuropa Indexån Ryssand och Östeuropa Bas och Extra 9.3.2011 Rikta bicken mot öst och pacera i Indexån Ryssand och Östeuropa! Tiväxtutsikterna för Ryssand och de östeuropeiska änderna är ovande. Indexån Ryssand

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nucear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 "SKIFTNYCKELN" Utvecking av ett verktyg för utvärdering och anays

Läs mer

Berg och dal i bilhandeln. För närvarande rullar cirka 900000. i denna specialkommentar

Berg och dal i bilhandeln. För närvarande rullar cirka 900000. i denna specialkommentar VEM VAGADE för fem år.edan drömma om at vi 1958 skue yckas so ja 30 000 ov våra personbiar på utand" Berg och da i bihanden En starkt expanderande men annorunda och mer vågsam marknad väntar bibranschens

Läs mer

Hus & Anläggningar 7,5 poäng

Hus & Anläggningar 7,5 poäng AF1002 TEN1 Hus & Anäggningar 7,5 poäng Tentamen Tisdag 2010-08-17 k. 09.00-13.00 Saar: V21, V22 Tider studerande som anänder senare än 45 min efter skrivningstidens början äger ej rätt att deta. studerande

Läs mer

Bör man legalisera nerladdning av musik?

Bör man legalisera nerladdning av musik? Bör man legalisera nerladdning av musik? Sammanfattning I denna artikel framförs argument för att legalisera gratis nerladdning av musik via internet. Detta bör tillåtas eftersom musik till stor grad är

Läs mer

Ulf Sundberg. Kriget i Finland

Ulf Sundberg. Kriget i Finland Att bygga en skärgårdseskader - En saming brev i Riksarkivet från översteöjtnant Car Oof Cronstedt ti Gustav III under sutet av år 1789 och början av 1790 Kriget i Finand Uf Sundberg Sedan år 1788 pågick

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

DEMOKRATISK KAPITALBILDNING

DEMOKRATISK KAPITALBILDNING DEMOKRATISK KAPITALBILDNING Av civilekonom CARL LEISSNER DIREKTÖR AxEL IVEROTH i Sveriges Industriförbund gjorde för kort tid sedan ett uttalande om kapitalbildningen under 60-talet. Han framhöll bl. a.

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Enastående prestanda exceptionell valuta för pengarna

Enastående prestanda exceptionell valuta för pengarna - oh gasodrivna motviktstrukar 4 hju-uftgummidäk 1.5 3.5 tonnes FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Enastående prestanda exeptione vauta för pengarna GRENDIA ES har utvekats

Läs mer

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet 2001. Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden

Läs mer

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL 3 Stadsutveckingsarbete bedrivs ofta över ång tid där vissa steg spear en avgörande ro i utveckingsarbetet. Visionen av en stadsutvecking är ett sådant

Läs mer

Trendspaning i Stockholm

Trendspaning i Stockholm ANNORDIA NEWSLETTER #3 TEMA Trendspaning i Stockhom VD HAR ORDET TEMA HOTELLMARKNAD Med Annordia som rådgivare har Kövern tecknat ett hyresavta med Nordic Choi Hotes för ett nytt hote i Västerås. Hur och

Läs mer

Lönespridning mellan olika sektorer i Sverige

Lönespridning mellan olika sektorer i Sverige Lönespridning mellan olika sektorer i Sverige AV SARA TÄGTSTRÖM Verksam vid avdelningen för penningpolitik Löneutvecklingen i Sverige har uppvisat ett stort mått av följsamhet mellan olika sektorer, trots

Läs mer

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen Internationell konjunkturutveckling 35 Effekter av den finanspolitiska åtstramningen i 2007 De tyska offentliga finanserna har utvecklats svagt sedan konjunkturnedgången 2001/2002. 2005 överskred underskottet

Läs mer

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun 1 (12) Marie Jonsson Direkt: 019-19 39 52 marie.jonsson@t.st.se Skötsepan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Häefors kommun Föregående skötsepan för Knuthöjdsmossen utarbetades inom Skogsvårdsstyresen

Läs mer

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387 HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/154.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wessem, Mats 08-535 317 37 Mats. Wessen@huddinge.se Kutur- och fritidsnämnden

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer

Svenska staten och skatteteori

Svenska staten och skatteteori Svenska staten och skatteteori Plan Svenska staten Skatteteori Hur bör skatter utformas? 1 2 Upplägg Offentliga utgifter som andel av BNP Varför skatter? Hur bör skatter utformas? Viktiga kriterier för

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

Mieles dammsugarprogram. September 2008

Mieles dammsugarprogram. September 2008 Miees dammsugarprogram September 2008 Miees nya dammsugare* yttre och inre egenskaper Kraftfua motorer De kraftfua motorerna i Miees dammsugare ger överägsen rengöringseffekt med bästa dammupptagningsvärden.

Läs mer

Totalkväve. Transport av totalkväve 2004 2013. Kvävetransport. ton/år. Totalkväve, ton/år P12 P13.1

Totalkväve. Transport av totalkväve 2004 2013. Kvävetransport. ton/år. Totalkväve, ton/år P12 P13.1 Kungs back aåns Vat ten vårds för bund Års rap port 213 Totakväve Totakvävekoncentrationen i vattnet ökar successivt ängs oppet från nivån 46 µg N/ i ti 84 µg N/ i.1. Jämfört med 2 har haterna i år ökat

Läs mer

DAGENS FRÅGOR. Den 25 oktober 1943. -. '- "-'... ~..,.!';

DAGENS FRÅGOR. Den 25 oktober 1943. -. '- -'... ~..,.!'; DAGENS FRÅGOR Den 25 oktober 1943. Finandssvenskarna I början av oktober började det band finandsoch de SS:s adress. svenskarna gå rykten om att man i de kretsar, som sutit upp kring den starkt tyskorienterade

Läs mer

2014-05-09 Dnr 2014:806

2014-05-09 Dnr 2014:806 2014-05-09 Dnr 2014:806 Hur stort skulle skattebortfallet vara om en arbetstidsförkortning till 35 respektive 30 timmar per vecka införs? Vad skulle effekterna bli för kommuner och landsting? Att beräkna

Läs mer

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden www.svensktnaringsliv.se DECEMBER 2014 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2014 Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden Innehåll Sammanfattande slutsatser....

Läs mer

Ekonomiska teorier. Adam Smith David Ricardo Karl Marx Keynes

Ekonomiska teorier. Adam Smith David Ricardo Karl Marx Keynes Ekonomiska teorier Adam Smith David Ricardo Karl Marx Keynes Kommentar Dessa ekonomiska teorier har vi gått igenom och diskuterat i klassrummet. Det blir kanske lättare att minnas resonemangen om ni läser

Läs mer

Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag

Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag 1. Vilka är de olika skedena i regeringsbildningen, och när avgår statsrådet (regeringen)? Regeringen bildas alltid efter riksdagsvalen. Efter riksdagsvalen

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13 Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 5 12-13 Eitkommitten singe & par SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Juni -12 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Uppsala Gitarrfestival. Rebetika grekisk stadsfolkmusik Mats Bergström Del 2 Sittställningar. 3 / 2014 Årgång 47 INTERVJUER REPORTAGE RECENSIONER

Uppsala Gitarrfestival. Rebetika grekisk stadsfolkmusik Mats Bergström Del 2 Sittställningar. 3 / 2014 Årgång 47 INTERVJUER REPORTAGE RECENSIONER Utgiven av Svenska gitarr- och utasäskapet / Årgång 7 Uppsaa Gitarrfestiva Rebetika grekisk stadsfokmusik Mats Bergström De Sittstäningar INTERVJUER REPORTGE RECENSIONER Gitarr och Luta INNEHÅLL 8 8 9

Läs mer

Samhällsbygget. Ansvar, trygghet och utveckling. Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016. Foto: Astrakan / Folio

Samhällsbygget. Ansvar, trygghet och utveckling. Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016. Foto: Astrakan / Folio Samhällsbygget Ansvar, trygghet och utveckling Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016 Foto: Astrakan / Folio Vårbudget VårBudget 2016 Samhällsbygget Ett Sverige som håller ansvar,

Läs mer

Evert Söderström 1915-2003 4

Evert Söderström 1915-2003 4 Nr 4 2003 Skånes Spemansförbunds medemstidning Tidskrift för fokmusik och dans i Skåne ur innehået: Evert Söderström 1915-2003 4 Codex Runicus - de 2 6 Årsgång 7 Edgard Eriksson - fiobyggaren med meriter

Läs mer

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun 1 Tingsryds kommun munstyreisens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-10 9 (27) J; 238 Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Dm

Läs mer

Årsredovisning 2006 Verksamheten. Energi för ett gott liv.

Årsredovisning 2006 Verksamheten. Energi för ett gott liv. Årsredovisning 26 Verksamheten Energi för ett gott iv. Fortum Abp Årsredovisning 26 Verksamheten Detta är Fortum Fortum i korthet 2 Finansie sammanfattning 4 VD har ordet 6 Strategi 8 Marknadsutvecking

Läs mer

Uppgifter på värme och elektricitet Fysik 1-15, höst -09

Uppgifter på värme och elektricitet Fysik 1-15, höst -09 Uppgifter på äre o eektriitet Fyik 1-15, öt -09 1. n auiniukopp ar aan 10 g o teperaturen. I koppen ä 150 art atten ed teperaturen 85. Vad koer attnet teperatur att i id jäikt ed koppen? Borte från oginingen

Läs mer

. TIDSKRIFT I S:JÖVÅQSENDET 1771 MED F5RSTÅNO OCH STYRKA. KUNGLÖRLOGsMANNA SÄLLSKAPET. N:r l 1976

. TIDSKRIFT I S:JÖVÅQSENDET 1771 MED F5RSTÅNO OCH STYRKA. KUNGLÖRLOGsMANNA SÄLLSKAPET. N:r l 1976 . TIDSKRIFT I S:JÖVÅQSENDET 1771 MED F5RSTÅNO OCH STYRKA KUNGLÖRLOGsMANNA SÄLLSKAPET N:r 1976 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET F ö R ST A UT GIVNINGSAR 1 8 36 KUNGL ö RLOGSMANNASÄLLSKAPET KAR LSKRONA POSTGIRO

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:121

Regeringens proposition 1999/2000:121 Regeringens proposition 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Prop. 1999/2000:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 april 2000 Lena Hjelm-Wallén Bosse

Läs mer

Sverige inför 1980-talet

Sverige inför 1980-talet BO E KARLSSON: Sverige inför 1980-talet De stigande kostnaderna för oljeimporten minskar utrymmet för en ökning av konsumtionen. Vi måste öka exporten och begränsa den offentliga sektorn skriver civilekonom

Läs mer

Presentation av motionen till årsmötet i Midälvaklubben tisdagen den 17 februari 2009.

Presentation av motionen till årsmötet i Midälvaklubben tisdagen den 17 februari 2009. Presentation av motionen till årsmötet i Midälvaklubben tisdagen den 17 februari 2009. Motionen gäller ökade aktiviteter i klubben, övriga klubbar i distriktet och SPF centralt, för att manifestera och

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lunnamöllan, Ängelholm Munka Ljungby 8:23 med en areal om 4235 kvm registrerad 2014-07-29, bilaga l.

KÖPEKONTRAKT. Lunnamöllan, Ängelholm Munka Ljungby 8:23 med en areal om 4235 kvm registrerad 2014-07-29, bilaga l. KÖPEKONTRAKT Köpare: Ragnar Steen (19480913Lyckahörnsvägen 14,262 91 Ängehom AfCarsson (19530409 ÖsterVärn 31,266 33 Munka Ljungby ) 50% ) 50% Säjare: Ängehoms kommun 262 80 Ängehom Fastighet: Lunnamöan,

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN. Sammanträdeshandling. Utskottet för sociala frågor och miljö

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN. Sammanträdeshandling. Utskottet för sociala frågor och miljö GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Sammanträdeshandling AVS EU/100.012/B/2007/SLUTLIG VERSION 8.3.2007 BETÄNKANDE om migration av utbildad arbetskraft och dess effekter på den nationella utvecklingen

Läs mer