OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport"

Transkript

1 OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september

2 INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information som är användbar i urvasprocesser. Rapporten visar: 1. Hur Sampe Candidate föredrar att arbeta (ti exempe om han tycker om att föja reger eer är redo att bryta mot dem). 2. Hur Sampe Candidate sannoikt kommer att samarbeta med koegorna i en grupp. 3. Sannoikheten att han besitter de kompetenser som har visat sig vara viktiga på de festa arbeten (t.ex. eda och föja upp). ATT ANVÄNDA RAPPORTEN Rapporten baseras på de svar som Sampe Candidate har givit i OPQ-formuäret (Occupationa Personaity Questionnaire). Hans svar har jämförts med svaren från en stor, reevant jämföresegrupp i syfte att beskriva hur Sampe Candidate föredrar att arbeta. De svar som Sampe Candidate gav visar hur han ser på sitt eget beteende snarare än hur andra kan tänkas beskriva honom. I den här rapporten beskrivs de beteenden personen föredrar att visa upp, snarare än faktiska kunskapsnivåer. Hur tiföritig rapporten är varierar beroende på hur ärigt han besvarade frågorna samt på hur stor sjävinsikt han har. Trots det ger rapporten viktiga anvisningar om hur Sampe Candidate beter sig på jobbet. I rapporten koppas informationen från personighetsformuäret ti de 20 universea kompetenserna. Rapporten är gäande i månader och bör behandas konfidentiet. Om det sker några större förändringar i hans arbets- eer privativ bör han fya i OPQ-formuäret på nytt. Kontakta någon på ditt företag som har fått kompett utbidning i hur OPQ-formuären används, om du behöver hjäp med att toka rapporten. BETEENDEN I ARBETSLIVET Det här avsnittet baseras på de svar som Sampe Candidate har gett i OPQ-formuäret, och här beskrivs hur han föredrar att arbeta i fråga om tre viktiga områden: samarbeta med människor, ta sig an arbetsuppgifter och hantera tankar och känsor. Hur kommer Sampe Candidate sannoikt att interagera med andra? Han säger att han inte as tycker om att säja eer förhanda Tycker verkigen inte om att ta edningen i grupper Ganska beredd att föra fram sina egna åsikter eer kritisera andra människor Är benägen att väja ett eget tivägagångssätt oavsett vad majoriteten av gruppen anser Är normat tyst och reserverad i grupper Trivs vädigt bra med att vara tisammans med andra Trivs inte så bra i formea situationer eer med att träffa nya människor Föredrar verkigen att inte säga något om sina egna prestationer Rådfrågar andra i viss mån när han fattar besut Är mycket seektiv vad gäer att ge stöd åt och visa sympati för koegor Hur kommer Sampe Candidate sannoikt att ta sig an arbetsuppgifterna? Ser sig sjäv som en person som normat föredrar att arbeta med numeriska data Skattar sig sjäv som att han är starkt benägen att anaysera information eer paner som han får ta de av kritiskt Skattar sig sjäv som att han har en vädigt stark tendens att inte intressera sig för vad som motiverar andra människor eer hur de beter sig 25 september 2013 Besutsfattarens Pus Rapport Sampe Candidate 2 av SHL, en de av CEB. Aa rättigheter förbehås.

3 Ser sig sjäv som en person som verkigen föredrar att håa sig ti vä beprövade arbetsmetoder Han är sannoikt ika intresserad som de festa andra av teorier och konceptuea idéer Föredrar i viss mån att utvecka andras idéer snarare än att komma med egna nya idéer Han säger att han verkigen föredrar variation och nya arbetsuppgifter framför rutinarbete och repetition Har en vädigt stark tendens att bete sig på samma sätt i oika situationer och med oika människor Kommer sannoikt att inta ett strategiskt förhåningssätt och tänka på de ångsiktiga föjderna Verkar bry sig aningen mer om ordning och detajer än de festa andra Han fokuserar ika mycket som de festa andra på att fuföja uppgifter Har en mycket stark önskan att föja reger och föreskrifter noga Hur kommer de tankar och känsor som Sampe Candidate har att påverka hans arbete? Han har skattat sig sjäv som en person som är en aning spänd och oroad i det dagiga arbetet Tenderar att känna sig vädigt nervös och spänd inför viktiga händeser Han ser sig sjäv som en person som är känsig för kritik och sannoikt känner det starkt Ser ika optimistiskt på framtiden som de festa andra Kommer med stor sannoikhet inte att anta att andra människor är påitiga och äriga Han har skattat sig sjäv som en person som har en viss tendens att visa sina känsor öppet Han föredrar verkigen att ha fut upp på jobbet Tävan har sannoikt aningen större betydese för honom än för de festa andra Han beskriver sig sjäv som måttigt ambitiös När han fattar besut har han en vädigt stark tendens att vara mer försiktig än de festa andra Ytterigare kommentarer om hur Sampe Candidate sannoikt kommer att bete sig i arbetsivet: Har inte ust att eda andra eer övertyga dem om sina åsikter Kommer att ha vädigt starka åsikter sjäv, men inte göra någon större ansträngning för att försöka övertyga andra om dem Kommer föredra att väja ett eget tivägagångssätt here än att organisera andra Kommer att tycka om att ingå i en grupp där han kan inta en mer tibakadragen ro Bryr sig inte särskit mycket om mänskiga aspekter i en viss situation Fortsätter att samarbeta på sitt sätt med andra och funderar inte så mycket på viken påverkan han har på dem Söker variation och intresse snarare än genomgripande förändringar Ägnar stor uppmärksamhet åt att panera och förbereda arbetet för att undvika probem Arbetar snabbt i enighet med traditionea metoder, reger och procedurer Är sannoikt vädigt fokuserad på arbetsuppgifterna och vi inte gärna deegera uppgifter ti andra människor 25 september 2013 Besutsfattarens Pus Rapport Sampe Candidate 3 av SHL, en de av CEB. Aa rättigheter förbehås.

4 ARBETA I TEAM Grupper som fungerar bra dear på arbetsuppgifterna eer projekt och jobbar tisammans mot samma må. Inom gruppen bidrar varje person på ett specifikt sätt ti resutatet och påverkar därmed gruppens framsteg. För att kunna nå måen måste gruppmedemmarna sutföra ett anta viktiga uppgifter. Nedan sammanfattas den påverkan som Sampe Candidate sannoikt kommer att ha i en grupp. Fokus igger här på hans styrkor och svagheter i reation ti att arbeta i grupp. Sammanfattningsvis föredrar Sampe Candidate att fokusera sig på arbetsuppgifterna och kanske fokuserar mindre på att skapa nära reationer ti gruppmedemmarna. Hans styrkor handar förmodigen om: Att hjäpa gruppen att bedöma idéer och koncept som hjäper dem att nå framgång Att panera grupparbete och bibehåa gruppens produktivitet Han är sannoikt ika bra som de festa andra vad gäer: Att identifiera tänkbara ösningar för gruppuppgifter Att ge andra gruppmedemmar energi Hans utveckingsbehov handar förmodigen om: Att styra gruppens aktiviteter Att skapa många reationer både inom och utom gruppen Att bibehåa det positiva kimat som råder i gruppen Att hjäpa gruppen upprätthåa sitt arbetstempo och nå måen 25 september 2013 Besutsfattarens Pus Rapport Sampe Candidate 4 av SHL, en de av CEB. Aa rättigheter förbehås.

5 KOMPETENSER Det här avsnittet ger en indikation på i viken utsträckning Sampe Candidate besitter de kompetenser som är avgörande på arbetspatsen. Du har bäst chans att rekrytera rätt person om du väjer ut de kompetenser som är viktigast för den specifika tjänsten och grundigt undersöker dessa områden för att få bevis på hur han ever upp ti din kravprofi. Den bedömning som ges för Sampe Candidate nedan baseras på de svar han gett i OPQ-formuäret. Definitioner av de tjugo kompetenserna återfinns i sutet av den här rapporten. Rekommenderade intervjufrågor för var och en av kompetenserna finns i intervjuguiden Universa Competency Framework. Det finns även kompetensprofieringskort som hjäper ti att identifiera viktiga eer önskvärda kompetenser. Observera att intervjuguiden och kompetensprofieringskorten endast finns tigängiga på ett begränsat anta språk. Kontakta din SHL-representant för mer information. Kompetens Leda och Ta besut 1.1 Besuta och starta aktiviteter 1.2 Leda och föja upp Stödja och Samarbeta 2.1 Arbeta med människor 2.2 Stå fast vid principer och värderingar 1 Interagera och Presentera 3.1 Skapa reationer och nätverk 3.2 Övertaa och påverka 3.3 Presentera och kommunicera information 2 Anaysera och Toka 4.1 Skriva och rapportera Tiämpa expertis och teknoogi 2 Viktigt för att nå framgång? (markera) 4.3 Anaysera 2 Skapa och Utvecka koncept 5.1 Lära och utforska Skapa och uppfinna Formuera strategier och koncept 2 Organisera och Utföra 6.1 Panera och organisera 6.2 Leverera resutat och uppfya kundförväntningar 6.3 Föja instruktioner och procedurer 2 Anpassa och Hantera 7.1 Anpassa och reagera på förändring 7.2 Hantera krav och motgångar Vara företagsam och Prestera 8.1 Uppnå personiga arbetsmå 8.2 Företagaranda och kommersiet tänkande 2 Indexsiffrorna avser de 20 kompetensfaktorerna i SHL: s Universa Competency Framework TM. Med hjäp av stapediagrammen i rapporten visas den totaa sannoikheten att Sampe Candidate kommer att uppvisa styrka inom de oika kompetenserna Osannoikt att det är en styrka Mindre sannoikt att det är en styrka Ganska sannoikt att det är en styrka Sannoikt att det är en styrka Mycket sannoikt att det är en styrka 1 OPQ32 bedöms bara några dear av den här kompetensen, som särskit rör förmågan att föja reger och dra nytta av mångfad. 2 Det går att förbättra bedömningen av den här kompetensen genom att använda färdighetstester. 25 september 2013 Besutsfattarens Pus Rapport Sampe Candidate 5 av SHL, en de av CEB. Aa rättigheter förbehås.

6 DEFINITIONER AV KOMPETENSER 1. Leda och Ta besut 1.1 Besuta och starta aktiviteter Tar ansvar för åtgärder, projekt och persona; tar initiativ och arbetar sjävständigt; startar och skapar aktivitet och inför förändringar i arbetsprocedurer; fattar snabba, tydiga besut som kan innebära svåra va eer kakyerade risker. 1.2 Leda och föja upp Ger tydiga riktinjer; motiverar andra och ger dem befogenheter; rekryterar kompetent persona; ger persona råd, stöd och möjigheter ti utvecking; sätter ämpiga normer för beteende. 2. Stödja och Samarbeta 2.1 Arbeta med människor Visar respekt för andra gruppmedemmars åsikter och bidrag; visar empati; yssnar, stödjer och bryr sig om andra, rådfrågar andra och dear med sig av information och sakkunskap; skapar aganda och hanterar konfikter; anpassar sig ti gruppen och smäter vä in. 2.2 Stå fast vid principer och värderingar Upprätthåer etik och värderingar; visar integritet; främjar och försvarar jämikhet, skapar en mångfad av team, uppmuntrar organisatoriskt och individuet ansvar gentemot samhäe och mijö. 3. Interagera och Presentera 3.1 Skapa reationer och nätverk 3.2 Övertaa och påverka 3.3 Presentera och kommunicera information Skapar goda reationer ti kunder och persona; kommer bra överens med personer på aa nivåer; bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk; använder humor för att förstärka reationerna med andra. Uppnår kara överenskommeser och engagemang från andra genom övertaning, övertygande och förhanding; använder effektivt poitiska processer för att påverka och övertaa andra; stödjer idéer för egen eer andras sak; utövar ett starkt infytande på andra; är mån om sitt intryck på andra. Taar tydigt och fytande; uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument på ett tydigt sätt; håer presentationer och taar offentigt med skickighet och sjävförtroende; är yhörd för åhörarnas behov, reaktioner och feedback; utstråar trovärdighet. 4. Anaysera och Toka 4.1 Skriva och rapportera Skriver på ett övertygande sätt; skriver kart, tydigt och korrekt; undviker onödigt användande av jargong och kompicerat språk; skriver på ett västrukturerat och ogiskt sätt; strukturerar informationen på ett för mottagarna begripigt sätt. 4.2 Tiämpa expertis och teknoogi Tiämpar speciaiserad och detajerad teknisk expertkunskap; använder teknoogi för att uppnå arbetsmå; utveckar yrkes- och sakkunskap genom kontinuerig utvecking i professionen; har kunskap om oika avdeningar och funktioner inom organisationen. 4.3 Anaysera Anayserar numerisk och verba data samt övriga informationskäor och bryter ned information i dear, mönster och samband; söker efter ytterigare information om, eer större förståese för ett probem; gör rationea bedömningar utifrån tigängig information och anays; visar insikt i att en fråga kan vara en de i ett större sammanhang. 25 september 2013 Besutsfattarens Pus Rapport Sampe Candidate 6 av SHL, en de av CEB. Aa rättigheter förbehås.

7 5. Skapa och Utvecka koncept 5.1 Lära och utforska Lär sig snabbt nya uppgifter och memorerar snabbt information; förstår snabbt ny information; samar omfattande information som stöd för besutsfattande; uppmuntrar organisatoriskt reaterad inärning (d v s tar ärdom av framgångar och missyckanden och söker återkopping från persona och kunder). 5.2 Skapa och uppfinna Skapar nya idéer, infasvinkar och insikter; tar fram innovativa produkter eer modeer; finner fera ösningar på probem. 5.3 Formuera strategier och koncept Arbetar strategiskt för att förverkiga organisationens må; fastsår och utveckar strategier; identifierar och utveckar positiva och övertygande visioner för organisationens framtida potentia; beaktar ett ferta frågor som spänner över och är reaterade ti hea organisationen. 6. Organisera och Utföra 6.1 Panera och organisera Sätter kart definierade må; panerar aktiviteter och projekt i god tid och tar möjiga förändringar i beaktande; identifierar och organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter; utnyttjar tiden effektivt; övervakar arbete gentemot sutdatum och mistopar. 6.2 Leverera resutat och uppfya kundförväntningar Fokuserar på kundens behov och tifredsstäese; sätter höga normer för kvaitet och kvantitet; övervakar och upprätthåer kvaitet och produktivitet; arbetar på ett systematiskt, metodiskt och påitigt sätt; uppnår genomgående projektmå. 6.3 Föja instruktioner och procedurer Utmanar inte auktoriteter i onödan; föjer procedurer och poicy; håer sig ti tidspaner; anänder punktigt ti arbete och möten; visar engagemang för organisationen; föjer de agstadgade krav och säkerhetsföreskrifter som hör ti roen. 7. Anpassa och Hantera 7.1 Anpassa och reagera på förändring Anpassar sig ti ändrade förhåanden; toererar tvetydighet; accepterar nya idéer och initiativ ti förändringar; anpassar personig sti ti oika människor och situationer; är öppen för nya erfarenheter. 7.2 Hantera krav och motgångar Upprätthåer en positiv attityd ti arbetet; arbetar produktivt i en pressad mijö; har kontro över sina känsor i svåra situationer; accepterar och är sig av kritik; baanserar kraven i arbets- och privativ. 8. Vara företagsam och Prestera 8.1 Uppnå personiga arbetsmå Accepterar och tar sig an krävande må med entusiasm; arbetar hårt och föränger arbetsdagen när det är nödvändigt; söker sig ti roer med större ansvar och infytande; identifierar egna utveckingsbehov och utnyttjar utveckings- och utbidningstifäen. 8.2 Företagaranda och kommersiet tänkande Håer sig uppdaterad om konkurrenter och marknadstrender; identifierar affärsmöjigheter för organisationen; är uppmärksam på utveckingen i organisationens struktur och poitik; uppvisar finansie medvetenhet; kontroerar kostnader och tänker i termer av vinst, förust och mervärde. 25 september 2013 Besutsfattarens Pus Rapport Sampe Candidate 7 av SHL, en de av CEB. Aa rättigheter förbehås.

8 Diagrammatisk /Induktiv Numerisk Verba FÄRDIGHETSTEST OCH KOMPETENSER Sambandet mean UCF kompetenser och färdighetstest visas i tabeen nedan För vissa kompetenser kan ett ferta färdighetstest vara reevanta. Emeertid betyder inte detta att aa färdighetstest måste fuföjas. Vaet av färdighetstest bör grundas på en förståese för vad arbetet kräver (Var vänig konsutera en kvaificerad person inom din organisation för vidare rådgivning, om så behövs). Kompetens prognosen är fortfarande håbar, även om endast en OPQ eer OPQ med en eer två anagstest har användts. Kompetens 1.1 Besuta och starta aktiviteter 1.2 Leda och föja upp 2.1 Arbeta med människor 2.2 Stå fast vid principer och värderingar 3.1 Skapa reationer och nätverk 3.2 Övertaa och påverka 3.3 Presentera och kommunicera information 4.1 Skriva och rapportera 4.2 Tiämpa expertis och teknoogi 4.3 Anaysera 5.1 Lära och utforska 5.2 Skapa och uppfinna 5.3 Formuera strategier och koncept 6.1 Panera och organisera 6.2 Leverera resutat och uppfya kundförväntningar 6.3 Föja instruktioner och procedurer 7.1 Anpassa och reagera på förändring 7.2 Hantera krav och motgångar 8.1 Uppnå personiga arbetsmå 8.2 Företagaranda och kommersiet tänkande Kav ü: Anagstestet är reevant ti kompetensen, har avsutats och är inkuderad i bedömningen : Anagstestet är reevant ti kompetensen, men är ej avsutad och är inte inkuderad i bedömningen [Utgråad]: Det finns inga färdighetstest som har reevans ti denna kompetens 25 september 2013 Besutsfattarens Pus Rapport Sampe Candidate 8 av SHL, en de av CEB. Aa rättigheter förbehås.

9 BEDÖMNINGSMETODIK Denna profi är baserad på föjande informationskäor av Sampe Candidate: Frågeformuär/färdighetstest OPQ32r UK Engish v1 (Std Inst) Jämföresegrupp/normgrupp OPQ32r Brittisk engeska Amän befokning 2011 (GBR) AVSNITT MED PERSONUPPGIFTER Namn Uppgifter om kandidaten Rapport Sampe Candidate RP1=1, RP2=2, RP3=7, RP4=8, RP5=3, RP6=9, RP7=4, RP8=10, RP9=6, RP10=2, TS1=5, TS2=8, TS3=1, TS4=9, TS5=6, TS6=4, TS7=10, TS8=2, TS9=8, TS10=7, TS11=6, TS12=10, FE1=4, FE2=9, FE3=3, FE4=6, FE5=1, FE6=4, FE7=8, FE8=7, FE9=5, FE10=2, CNS=9. The Manager Pus Report Version Number: 1.1 RE OM DENNA RAPPORT Den här rapporten har generats med SHLs Onine Assessment system. Den innehåer information från personighetsformuäret OPQ32. Rapporten får endast användas av personer som är utbidade att administrera och toka SHLs personighetsinstrument. Rapporten redovisar åsikter från den person som svarat på formuäret. Vid tokning måste hänsyn tas ti de begränsningar som gäer generet för aa typer av personighetsformuär. Rapporten har genererats eektroniskt. Det är möjigt för programanvändaren att göra ändringar och tiägg i rapporttexten. SHL Group Limited och dess samarbetspartners kan inte garantera att innehået i denna rapport är identiskt med det som ursprungigen genererats. Vi påtar oss inget ansvar för hur denna rapport används. Det inkuderar aa former av skadeståndsskydighet (inkusive vårdsöshet) SHL, en de av CEB. Aa rättigheter förbehås. SHL och OPQ är varumärken som tihör SHL Group Limited som är registrerade i Storbritannien och andra änder. SHL Universa Competency Framework, SHL Competency Profier och SHL Competency Designer skyddas av copyright , för SHL Group Limited, och är varumärken som tihör SHL Group Limited. Rapporten har producerats av SHL för dess kund och innehået är SHLs immateriea egendom. SHL ger kunden rätt att reproducera, distribuera, ändra och agra rapporten för enbart internt och icke kommersiet bruk. 25 september 2013 Besutsfattarens Pus Rapport Sampe Candidate 9 av SHL, en de av CEB. Aa rättigheter förbehås.

OPQ Profil OPQ. UCF Planering av utvecklingsåtgärder. Namn Sample Candidate. Datum 18 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. UCF Planering av utvecklingsåtgärder. Namn Sample Candidate. Datum 18 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ UCF Planering av utvecklingsåtgärder Namn Sample Candidate Datum www.ceb.shl.com INLEDNING Du fyllde nyligen i ett självskattningsformulär om din personlighet för att få ett ramverk att

Läs mer

OPQ. Team-egenskaper: Urvalsrapport. Namn Sample Candidate. Datum 31 december 2013. www.ceb.shl.com

OPQ. Team-egenskaper: Urvalsrapport. Namn Sample Candidate. Datum 31 december 2013. www.ceb.shl.com OPQ Team-egenskaper: Urvalsrapport Namn Sample Candidate Datum 31 december 2013 www.ceb.shl.com Inledning Sample Candidate har nyligen besvarat det frågeformulär om yrkespersonlighet som heter OPQ32 (Occupational

Läs mer

CCSQ. Beslutsfattarens rapport - Roller som innefattar kundkontakt. Namn Sample Candidate. Datum 23 september 2013. www.ceb.shl.

CCSQ. Beslutsfattarens rapport - Roller som innefattar kundkontakt. Namn Sample Candidate. Datum 23 september 2013. www.ceb.shl. CCSQ Beslutsfattarens rapport - Roller som innefattar kundkontakt Namn Sample Candidate Datum 23 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING Den här SHL-rapporten för beslutsfattare hjälper dig bedöma hur

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Säljrapport Namn Sample Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING SHLs säljrapport hjälper dig att avgöra om Sample Candidate är lämplig som säljare. Till grund för rapporten

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Maximera din inlärning. Namn Sample Candidate. Datum 1 oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Maximera din inlärning. Namn Sample Candidate. Datum 1 oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Maximera din inlärning Namn Sample Candidate Datum 1 oktober 2013 www.ceb.shl.com Inledning För att kunna hänga med i förändringstakten på dagens arbetsmarknad har det blivit allt viktigare

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Teamegenskaper, Individrapport

Teamegenskaper, Individrapport Teamegenskaper, Individrapport Namn: Peter Sample Datum: 27 april 2009 Inledning Peter Sample, du har nyligen besvarat det frågeformulär om yrkespersonlighet som heter OPQ32 (Occupational Personality Questionnaire).

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nucear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 "SKIFTNYCKELN" Utvecking av ett verktyg för utvärdering och anays

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande Nifisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT Påitig, effektiv, önande Extrem teknoogi Nifisk-ALTO NEPTUNE SB har aa fördear från den innovativa teknoogin som utveckades ti NEPTUNE hetvattentvättar i standardserien.

Läs mer

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL 3 Stadsutveckingsarbete bedrivs ofta över ång tid där vissa steg spear en avgörande ro i utveckingsarbetet. Visionen av en stadsutvecking är ett sådant

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

TRACOM Sneak Peek Excerpts from. Självskattnings-Guide

TRACOM Sneak Peek Excerpts from. Självskattnings-Guide TRACOM Sneak Peek Excerpts from Självskattnings-Guide självskattnings- GUIDE Innehållsförteckning Introduktion...1 SOCIAL STYLE MODELLEN TM...1 Vad bestämmer din stil?...1 SOCIAL STYLE och arbetet med

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13 Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 5 12-13 Eitkommitten singe & par SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Juni -12 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer

DELTAGARINSTRUKTIONER INFÖR KOMPETENSWORKSHOP. Kartläggning för Kundbolaget Test AB

DELTAGARINSTRUKTIONER INFÖR KOMPETENSWORKSHOP. Kartläggning för Kundbolaget Test AB COMPETENCY WORKSHOP DELTAGARINSTRUKTIONER INFÖR KOMPETENSWORKSHOP Kartläggning för Kundbolaget Test AB Befattning: X Stockholm 2013-XX-XX HUCAMA SVERIGE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT TEATERGATAN 3 SE 111 48

Läs mer

Vad innebär en uppskjutandeproblematik?

Vad innebär en uppskjutandeproblematik? Vad innebär en uppskjutandeproblematik? På kyrkogården i Ravlunda i det skånska Österlen, ligger författaren Fritiof Nilsson Piraten begravd. På sin gravsten lät han inrista: Här under är askan av en man

Läs mer

Styrelsens egenskaper och kompetens

Styrelsens egenskaper och kompetens Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2012-03-08 2013-08-21 Förbundsvalberedningen 1.2 Stefan Lundberg Styrelsens egenskaper och kompetens 1 (11) Bakgrund

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening a] BÅSTADS ~ KOMMUN 1 (2) Kaese ti Väfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 apri 2014 Tid: Pats: k. 10.00 Astrakanen Ärendemening 1. Upprop 2. Protokojustering: I tur att justera: Eddie Grankvist Ersättare:

Läs mer

Enastående prestanda exceptionell valuta för pengarna

Enastående prestanda exceptionell valuta för pengarna - oh gasodrivna motviktstrukar 4 hju-uftgummidäk 1.5 3.5 tonnes FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Enastående prestanda exeptione vauta för pengarna GRENDIA ES har utvekats

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Ledarskapsrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Ledarskapsrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Ledarskapsrapport Namn Sample Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING Det ramverk som används i denna rapport särskiljer förvaltning och ledarskap enligt den allmänt

Läs mer

kroppsliga reaktioner 0 100 Beskriv dina övriga känslor och eventuella huvud? Vilka tankar for genom ditt var du med? Vad gjorde du?

kroppsliga reaktioner 0 100 Beskriv dina övriga känslor och eventuella huvud? Vilka tankar for genom ditt var du med? Vad gjorde du? ARBETSBLAD 1 AR B E TS B L A D 1: Registrering av automatiska tankar Situation Automatiska tankar Ångest/Rädsla Övriga känslor När var det? Var var du? Vem var du med? Vad gjorde du? Vilka tankar for genom

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

Fjällen i Fokus 2006

Fjällen i Fokus 2006 FjäMistra-rapport nr. 25 Fjäen i Fokus 2006 En konferens om fjäens möjigheter och begränsningar Konferensrapport FjäMistrarapport Rapport nr: 25 ISSN 1652-3822 december 2006, Umeå Redaktör: Anders Essein

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 3 1963 Meddeande från Kung. Orogsmannasöskapet Nr 2!1963 Ordinarie sammanträde den 6 februari 1963. (Utdrag ur protoko). Meddeade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde

Läs mer

information förs in i prissystemets informationsmekanismer.

information förs in i prissystemets informationsmekanismer. mokratins underskott budgetunderskott är en föjd av sätt att fungera, hävdar M Buchanan och Richard E i sin bok Democracy in Deficit. Rof Engund diskuterar sutsatser och betydese för förhåanden. Hur kommer

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK SE Garageportöppnare Keasy L / XL INSTALLATIONS- HANDBOK Keasy L / XL 1 Innehåsförteckning Symboer som används i denna handbok...3 För din säkerhet...3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Anvisningar för

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

HUMAN RESOURCES AND VOLONTÄRSAMORDNING

HUMAN RESOURCES AND VOLONTÄRSAMORDNING HUMAN RESOURCES AND VOLONTÄRSAMORDNING Nivå - Medel Den här kursen tar upp grundläggande förberdelser och praktiker för volontärsamordnare när de ska samordna potentiella volontärer och volontärer som

Läs mer

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se Februari 2008 Parkpan Lijehomen www.stockhom.se Panen antogs 2008-02-14 Bestäare: Hägersten-Lijehomens stadsdesförvatning Anna Ambjörn Mats Jaxgård Medverkande: Expoateringskontoret Stockhoms stad Lena

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

Bilaga A, Terminalprogram

Bilaga A, Terminalprogram Biaga A, Terminaprogram Väkommen ti D Det finns en mängd oika kommunikationsprogram. Det är här tyvärr omöjigt att beskriva dem aa. I vissa fa har det skrivits om dessa program i ABC-Badet. Du kan bestäa

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil

Svenska Spels GRI-profil Svenska Spes GRI-profi Standardindikatorer 1. Strategi och anays 1.1 Uttaande från organisationens högsta besutsfattare (VD, Ordförande eer otsvarande position) o reevansen av håbar utvecking för organisationen

Läs mer

Superi mot välfårdssamhället

Superi mot välfårdssamhället PER UNCKEL: Superi mot väfårdssamhäet Btror akohomissbruket på att det är for ätt att {a tag på sprit? Frågan stäs av riksdagsman Ptr Uncke. Han hävdar att det inte kjäper med atr /Orbud. Vi må~ te i stäet

Läs mer

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans 1. Bekräftelsebehov eller självacceptans Jag behöver kärlek och bekräftelse från människor som känns viktiga för mig och jag måste till varje pris undvika avvisande eller nedvärdering från andra. Jag gillar

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Samarbetskommittén 14.4.2014 Personalsektionen 12.5.2014 Kommunstyrelsen 16.6.2014 Kommunfullmäktige 22.9.2014 I Korsholms kommun sätter vi ribban högt. Vi

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag Varje skola som ger grundläggande utbildning har som uppdrag att undervisa och fostra. Det innebär

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll:

Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: Elev: APL-plats: Klass: Period: Kurs: Specialpedagogik 1 Vård- och omsorgsarbete 2 Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: SPECIALPEDAGOGIK 1 1 Planering, genomförande,

Läs mer

V Ä R D E R I N G A R

V Ä R D E R I N G A R U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P V Ä R D E R I N G A R GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR OCH DRIVKRAFTER I Rapport för: John Doe ID: HA154779 Testdatum: Januari 11, 2

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

Tips och råd till handledare för praktikanter

Tips och råd till handledare för praktikanter 2015 Tips och råd till handledare för praktikanter Foto: Fredric Alm Framtaget för GRAMKO av IF-Metall, Boliden samt LKAB. Tips och råd till handledare för praktikanter 2 (8) Innehållsförteckning 1. Handledarrollen

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Styrdokumentkompendium

Styrdokumentkompendium Styrdokumentkompendium Information och kommunikation 2 Sammanställt av Joni Stam Inledning Jag brukar säga till mina elever, halvt på skämt och halvt på allvar, att jag förhåller mig till kursens centrala

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte kommunstyrelsens protokoll justerat. Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte kommunstyrelsens protokoll justerat. Sekreterare. Ärende Beteckning Sida BURLÖVS KOMMUN Kungörese Kommunfumäktige 2013-06-04 1 Pats: Stora sessionssaen, Medborgarhuset, Aröv Tid: 2013-06-17 k. 18.00 Vid eventuet förhinder för edamot måste kommunstyresens kansi i god tid meddeas

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun 1 Tingsryds kommun munstyreisens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-10 9 (27) J; 238 Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Dm

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI Senast reviderad januari 2016 ÖSTERSUNDS FK AKADEMI VERSION 2 Innehåll 4 2 Förord 4 3 Målsättning på planen... 4 4...och utanför planen 4 5 Värdegrund & Vision 4 7 Träningsavgift & Innehåll 4 9 Förväntningar

Läs mer

Internationalisering och jag

Internationalisering och jag Övningar Internationalisering och jag Övning 1: Ordassociationer Övningar för att testa dina attityder till internationalisering och fundera på om det passar dig att resa ut i världen. Vad tänker du på

Läs mer

Ulf Sundberg. Kriget i Finland

Ulf Sundberg. Kriget i Finland Att bygga en skärgårdseskader - En saming brev i Riksarkivet från översteöjtnant Car Oof Cronstedt ti Gustav III under sutet av år 1789 och början av 1790 Kriget i Finand Uf Sundberg Sedan år 1788 pågick

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 3, 33, 25, 8 DEFINITION, TEORI OCH CENTRALA BETEENDEN Catrin johansson Vernon D. Miller Solange Hamrin CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF

Läs mer

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29 Parterna träffar detta koektivavta, Bestämmeser för arbetstagare i utbidningsoch introduktionsanstäning - BUI 16. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor a) Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings-

Läs mer

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer