OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport"

Transkript

1 OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september

2 INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information som är användbar i urvasprocesser. Rapporten visar: 1. Hur Sampe Candidate föredrar att arbeta (ti exempe om han tycker om att föja reger eer är redo att bryta mot dem). 2. Hur Sampe Candidate sannoikt kommer att samarbeta med koegorna i en grupp. 3. Sannoikheten att han besitter de kompetenser som har visat sig vara viktiga på de festa arbeten (t.ex. eda och föja upp). ATT ANVÄNDA RAPPORTEN Rapporten baseras på de svar som Sampe Candidate har givit i OPQ-formuäret (Occupationa Personaity Questionnaire). Hans svar har jämförts med svaren från en stor, reevant jämföresegrupp i syfte att beskriva hur Sampe Candidate föredrar att arbeta. De svar som Sampe Candidate gav visar hur han ser på sitt eget beteende snarare än hur andra kan tänkas beskriva honom. I den här rapporten beskrivs de beteenden personen föredrar att visa upp, snarare än faktiska kunskapsnivåer. Hur tiföritig rapporten är varierar beroende på hur ärigt han besvarade frågorna samt på hur stor sjävinsikt han har. Trots det ger rapporten viktiga anvisningar om hur Sampe Candidate beter sig på jobbet. I rapporten koppas informationen från personighetsformuäret ti de 20 universea kompetenserna. Rapporten är gäande i månader och bör behandas konfidentiet. Om det sker några större förändringar i hans arbets- eer privativ bör han fya i OPQ-formuäret på nytt. Kontakta någon på ditt företag som har fått kompett utbidning i hur OPQ-formuären används, om du behöver hjäp med att toka rapporten. BETEENDEN I ARBETSLIVET Det här avsnittet baseras på de svar som Sampe Candidate har gett i OPQ-formuäret, och här beskrivs hur han föredrar att arbeta i fråga om tre viktiga områden: samarbeta med människor, ta sig an arbetsuppgifter och hantera tankar och känsor. Hur kommer Sampe Candidate sannoikt att interagera med andra? Han säger att han inte as tycker om att säja eer förhanda Tycker verkigen inte om att ta edningen i grupper Ganska beredd att föra fram sina egna åsikter eer kritisera andra människor Är benägen att väja ett eget tivägagångssätt oavsett vad majoriteten av gruppen anser Är normat tyst och reserverad i grupper Trivs vädigt bra med att vara tisammans med andra Trivs inte så bra i formea situationer eer med att träffa nya människor Föredrar verkigen att inte säga något om sina egna prestationer Rådfrågar andra i viss mån när han fattar besut Är mycket seektiv vad gäer att ge stöd åt och visa sympati för koegor Hur kommer Sampe Candidate sannoikt att ta sig an arbetsuppgifterna? Ser sig sjäv som en person som normat föredrar att arbeta med numeriska data Skattar sig sjäv som att han är starkt benägen att anaysera information eer paner som han får ta de av kritiskt Skattar sig sjäv som att han har en vädigt stark tendens att inte intressera sig för vad som motiverar andra människor eer hur de beter sig 25 september 2013 Besutsfattarens Pus Rapport Sampe Candidate 2 av SHL, en de av CEB. Aa rättigheter förbehås.

3 Ser sig sjäv som en person som verkigen föredrar att håa sig ti vä beprövade arbetsmetoder Han är sannoikt ika intresserad som de festa andra av teorier och konceptuea idéer Föredrar i viss mån att utvecka andras idéer snarare än att komma med egna nya idéer Han säger att han verkigen föredrar variation och nya arbetsuppgifter framför rutinarbete och repetition Har en vädigt stark tendens att bete sig på samma sätt i oika situationer och med oika människor Kommer sannoikt att inta ett strategiskt förhåningssätt och tänka på de ångsiktiga föjderna Verkar bry sig aningen mer om ordning och detajer än de festa andra Han fokuserar ika mycket som de festa andra på att fuföja uppgifter Har en mycket stark önskan att föja reger och föreskrifter noga Hur kommer de tankar och känsor som Sampe Candidate har att påverka hans arbete? Han har skattat sig sjäv som en person som är en aning spänd och oroad i det dagiga arbetet Tenderar att känna sig vädigt nervös och spänd inför viktiga händeser Han ser sig sjäv som en person som är känsig för kritik och sannoikt känner det starkt Ser ika optimistiskt på framtiden som de festa andra Kommer med stor sannoikhet inte att anta att andra människor är påitiga och äriga Han har skattat sig sjäv som en person som har en viss tendens att visa sina känsor öppet Han föredrar verkigen att ha fut upp på jobbet Tävan har sannoikt aningen större betydese för honom än för de festa andra Han beskriver sig sjäv som måttigt ambitiös När han fattar besut har han en vädigt stark tendens att vara mer försiktig än de festa andra Ytterigare kommentarer om hur Sampe Candidate sannoikt kommer att bete sig i arbetsivet: Har inte ust att eda andra eer övertyga dem om sina åsikter Kommer att ha vädigt starka åsikter sjäv, men inte göra någon större ansträngning för att försöka övertyga andra om dem Kommer föredra att väja ett eget tivägagångssätt here än att organisera andra Kommer att tycka om att ingå i en grupp där han kan inta en mer tibakadragen ro Bryr sig inte särskit mycket om mänskiga aspekter i en viss situation Fortsätter att samarbeta på sitt sätt med andra och funderar inte så mycket på viken påverkan han har på dem Söker variation och intresse snarare än genomgripande förändringar Ägnar stor uppmärksamhet åt att panera och förbereda arbetet för att undvika probem Arbetar snabbt i enighet med traditionea metoder, reger och procedurer Är sannoikt vädigt fokuserad på arbetsuppgifterna och vi inte gärna deegera uppgifter ti andra människor 25 september 2013 Besutsfattarens Pus Rapport Sampe Candidate 3 av SHL, en de av CEB. Aa rättigheter förbehås.

4 ARBETA I TEAM Grupper som fungerar bra dear på arbetsuppgifterna eer projekt och jobbar tisammans mot samma må. Inom gruppen bidrar varje person på ett specifikt sätt ti resutatet och påverkar därmed gruppens framsteg. För att kunna nå måen måste gruppmedemmarna sutföra ett anta viktiga uppgifter. Nedan sammanfattas den påverkan som Sampe Candidate sannoikt kommer att ha i en grupp. Fokus igger här på hans styrkor och svagheter i reation ti att arbeta i grupp. Sammanfattningsvis föredrar Sampe Candidate att fokusera sig på arbetsuppgifterna och kanske fokuserar mindre på att skapa nära reationer ti gruppmedemmarna. Hans styrkor handar förmodigen om: Att hjäpa gruppen att bedöma idéer och koncept som hjäper dem att nå framgång Att panera grupparbete och bibehåa gruppens produktivitet Han är sannoikt ika bra som de festa andra vad gäer: Att identifiera tänkbara ösningar för gruppuppgifter Att ge andra gruppmedemmar energi Hans utveckingsbehov handar förmodigen om: Att styra gruppens aktiviteter Att skapa många reationer både inom och utom gruppen Att bibehåa det positiva kimat som råder i gruppen Att hjäpa gruppen upprätthåa sitt arbetstempo och nå måen 25 september 2013 Besutsfattarens Pus Rapport Sampe Candidate 4 av SHL, en de av CEB. Aa rättigheter förbehås.

5 KOMPETENSER Det här avsnittet ger en indikation på i viken utsträckning Sampe Candidate besitter de kompetenser som är avgörande på arbetspatsen. Du har bäst chans att rekrytera rätt person om du väjer ut de kompetenser som är viktigast för den specifika tjänsten och grundigt undersöker dessa områden för att få bevis på hur han ever upp ti din kravprofi. Den bedömning som ges för Sampe Candidate nedan baseras på de svar han gett i OPQ-formuäret. Definitioner av de tjugo kompetenserna återfinns i sutet av den här rapporten. Rekommenderade intervjufrågor för var och en av kompetenserna finns i intervjuguiden Universa Competency Framework. Det finns även kompetensprofieringskort som hjäper ti att identifiera viktiga eer önskvärda kompetenser. Observera att intervjuguiden och kompetensprofieringskorten endast finns tigängiga på ett begränsat anta språk. Kontakta din SHL-representant för mer information. Kompetens Leda och Ta besut 1.1 Besuta och starta aktiviteter 1.2 Leda och föja upp Stödja och Samarbeta 2.1 Arbeta med människor 2.2 Stå fast vid principer och värderingar 1 Interagera och Presentera 3.1 Skapa reationer och nätverk 3.2 Övertaa och påverka 3.3 Presentera och kommunicera information 2 Anaysera och Toka 4.1 Skriva och rapportera Tiämpa expertis och teknoogi 2 Viktigt för att nå framgång? (markera) 4.3 Anaysera 2 Skapa och Utvecka koncept 5.1 Lära och utforska Skapa och uppfinna Formuera strategier och koncept 2 Organisera och Utföra 6.1 Panera och organisera 6.2 Leverera resutat och uppfya kundförväntningar 6.3 Föja instruktioner och procedurer 2 Anpassa och Hantera 7.1 Anpassa och reagera på förändring 7.2 Hantera krav och motgångar Vara företagsam och Prestera 8.1 Uppnå personiga arbetsmå 8.2 Företagaranda och kommersiet tänkande 2 Indexsiffrorna avser de 20 kompetensfaktorerna i SHL: s Universa Competency Framework TM. Med hjäp av stapediagrammen i rapporten visas den totaa sannoikheten att Sampe Candidate kommer att uppvisa styrka inom de oika kompetenserna Osannoikt att det är en styrka Mindre sannoikt att det är en styrka Ganska sannoikt att det är en styrka Sannoikt att det är en styrka Mycket sannoikt att det är en styrka 1 OPQ32 bedöms bara några dear av den här kompetensen, som särskit rör förmågan att föja reger och dra nytta av mångfad. 2 Det går att förbättra bedömningen av den här kompetensen genom att använda färdighetstester. 25 september 2013 Besutsfattarens Pus Rapport Sampe Candidate 5 av SHL, en de av CEB. Aa rättigheter förbehås.

6 DEFINITIONER AV KOMPETENSER 1. Leda och Ta besut 1.1 Besuta och starta aktiviteter Tar ansvar för åtgärder, projekt och persona; tar initiativ och arbetar sjävständigt; startar och skapar aktivitet och inför förändringar i arbetsprocedurer; fattar snabba, tydiga besut som kan innebära svåra va eer kakyerade risker. 1.2 Leda och föja upp Ger tydiga riktinjer; motiverar andra och ger dem befogenheter; rekryterar kompetent persona; ger persona råd, stöd och möjigheter ti utvecking; sätter ämpiga normer för beteende. 2. Stödja och Samarbeta 2.1 Arbeta med människor Visar respekt för andra gruppmedemmars åsikter och bidrag; visar empati; yssnar, stödjer och bryr sig om andra, rådfrågar andra och dear med sig av information och sakkunskap; skapar aganda och hanterar konfikter; anpassar sig ti gruppen och smäter vä in. 2.2 Stå fast vid principer och värderingar Upprätthåer etik och värderingar; visar integritet; främjar och försvarar jämikhet, skapar en mångfad av team, uppmuntrar organisatoriskt och individuet ansvar gentemot samhäe och mijö. 3. Interagera och Presentera 3.1 Skapa reationer och nätverk 3.2 Övertaa och påverka 3.3 Presentera och kommunicera information Skapar goda reationer ti kunder och persona; kommer bra överens med personer på aa nivåer; bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk; använder humor för att förstärka reationerna med andra. Uppnår kara överenskommeser och engagemang från andra genom övertaning, övertygande och förhanding; använder effektivt poitiska processer för att påverka och övertaa andra; stödjer idéer för egen eer andras sak; utövar ett starkt infytande på andra; är mån om sitt intryck på andra. Taar tydigt och fytande; uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument på ett tydigt sätt; håer presentationer och taar offentigt med skickighet och sjävförtroende; är yhörd för åhörarnas behov, reaktioner och feedback; utstråar trovärdighet. 4. Anaysera och Toka 4.1 Skriva och rapportera Skriver på ett övertygande sätt; skriver kart, tydigt och korrekt; undviker onödigt användande av jargong och kompicerat språk; skriver på ett västrukturerat och ogiskt sätt; strukturerar informationen på ett för mottagarna begripigt sätt. 4.2 Tiämpa expertis och teknoogi Tiämpar speciaiserad och detajerad teknisk expertkunskap; använder teknoogi för att uppnå arbetsmå; utveckar yrkes- och sakkunskap genom kontinuerig utvecking i professionen; har kunskap om oika avdeningar och funktioner inom organisationen. 4.3 Anaysera Anayserar numerisk och verba data samt övriga informationskäor och bryter ned information i dear, mönster och samband; söker efter ytterigare information om, eer större förståese för ett probem; gör rationea bedömningar utifrån tigängig information och anays; visar insikt i att en fråga kan vara en de i ett större sammanhang. 25 september 2013 Besutsfattarens Pus Rapport Sampe Candidate 6 av SHL, en de av CEB. Aa rättigheter förbehås.

7 5. Skapa och Utvecka koncept 5.1 Lära och utforska Lär sig snabbt nya uppgifter och memorerar snabbt information; förstår snabbt ny information; samar omfattande information som stöd för besutsfattande; uppmuntrar organisatoriskt reaterad inärning (d v s tar ärdom av framgångar och missyckanden och söker återkopping från persona och kunder). 5.2 Skapa och uppfinna Skapar nya idéer, infasvinkar och insikter; tar fram innovativa produkter eer modeer; finner fera ösningar på probem. 5.3 Formuera strategier och koncept Arbetar strategiskt för att förverkiga organisationens må; fastsår och utveckar strategier; identifierar och utveckar positiva och övertygande visioner för organisationens framtida potentia; beaktar ett ferta frågor som spänner över och är reaterade ti hea organisationen. 6. Organisera och Utföra 6.1 Panera och organisera Sätter kart definierade må; panerar aktiviteter och projekt i god tid och tar möjiga förändringar i beaktande; identifierar och organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter; utnyttjar tiden effektivt; övervakar arbete gentemot sutdatum och mistopar. 6.2 Leverera resutat och uppfya kundförväntningar Fokuserar på kundens behov och tifredsstäese; sätter höga normer för kvaitet och kvantitet; övervakar och upprätthåer kvaitet och produktivitet; arbetar på ett systematiskt, metodiskt och påitigt sätt; uppnår genomgående projektmå. 6.3 Föja instruktioner och procedurer Utmanar inte auktoriteter i onödan; föjer procedurer och poicy; håer sig ti tidspaner; anänder punktigt ti arbete och möten; visar engagemang för organisationen; föjer de agstadgade krav och säkerhetsföreskrifter som hör ti roen. 7. Anpassa och Hantera 7.1 Anpassa och reagera på förändring Anpassar sig ti ändrade förhåanden; toererar tvetydighet; accepterar nya idéer och initiativ ti förändringar; anpassar personig sti ti oika människor och situationer; är öppen för nya erfarenheter. 7.2 Hantera krav och motgångar Upprätthåer en positiv attityd ti arbetet; arbetar produktivt i en pressad mijö; har kontro över sina känsor i svåra situationer; accepterar och är sig av kritik; baanserar kraven i arbets- och privativ. 8. Vara företagsam och Prestera 8.1 Uppnå personiga arbetsmå Accepterar och tar sig an krävande må med entusiasm; arbetar hårt och föränger arbetsdagen när det är nödvändigt; söker sig ti roer med större ansvar och infytande; identifierar egna utveckingsbehov och utnyttjar utveckings- och utbidningstifäen. 8.2 Företagaranda och kommersiet tänkande Håer sig uppdaterad om konkurrenter och marknadstrender; identifierar affärsmöjigheter för organisationen; är uppmärksam på utveckingen i organisationens struktur och poitik; uppvisar finansie medvetenhet; kontroerar kostnader och tänker i termer av vinst, förust och mervärde. 25 september 2013 Besutsfattarens Pus Rapport Sampe Candidate 7 av SHL, en de av CEB. Aa rättigheter förbehås.

8 Diagrammatisk /Induktiv Numerisk Verba FÄRDIGHETSTEST OCH KOMPETENSER Sambandet mean UCF kompetenser och färdighetstest visas i tabeen nedan För vissa kompetenser kan ett ferta färdighetstest vara reevanta. Emeertid betyder inte detta att aa färdighetstest måste fuföjas. Vaet av färdighetstest bör grundas på en förståese för vad arbetet kräver (Var vänig konsutera en kvaificerad person inom din organisation för vidare rådgivning, om så behövs). Kompetens prognosen är fortfarande håbar, även om endast en OPQ eer OPQ med en eer två anagstest har användts. Kompetens 1.1 Besuta och starta aktiviteter 1.2 Leda och föja upp 2.1 Arbeta med människor 2.2 Stå fast vid principer och värderingar 3.1 Skapa reationer och nätverk 3.2 Övertaa och påverka 3.3 Presentera och kommunicera information 4.1 Skriva och rapportera 4.2 Tiämpa expertis och teknoogi 4.3 Anaysera 5.1 Lära och utforska 5.2 Skapa och uppfinna 5.3 Formuera strategier och koncept 6.1 Panera och organisera 6.2 Leverera resutat och uppfya kundförväntningar 6.3 Föja instruktioner och procedurer 7.1 Anpassa och reagera på förändring 7.2 Hantera krav och motgångar 8.1 Uppnå personiga arbetsmå 8.2 Företagaranda och kommersiet tänkande Kav ü: Anagstestet är reevant ti kompetensen, har avsutats och är inkuderad i bedömningen : Anagstestet är reevant ti kompetensen, men är ej avsutad och är inte inkuderad i bedömningen [Utgråad]: Det finns inga färdighetstest som har reevans ti denna kompetens 25 september 2013 Besutsfattarens Pus Rapport Sampe Candidate 8 av SHL, en de av CEB. Aa rättigheter förbehås.

9 BEDÖMNINGSMETODIK Denna profi är baserad på föjande informationskäor av Sampe Candidate: Frågeformuär/färdighetstest OPQ32r UK Engish v1 (Std Inst) Jämföresegrupp/normgrupp OPQ32r Brittisk engeska Amän befokning 2011 (GBR) AVSNITT MED PERSONUPPGIFTER Namn Uppgifter om kandidaten Rapport Sampe Candidate RP1=1, RP2=2, RP3=7, RP4=8, RP5=3, RP6=9, RP7=4, RP8=10, RP9=6, RP10=2, TS1=5, TS2=8, TS3=1, TS4=9, TS5=6, TS6=4, TS7=10, TS8=2, TS9=8, TS10=7, TS11=6, TS12=10, FE1=4, FE2=9, FE3=3, FE4=6, FE5=1, FE6=4, FE7=8, FE8=7, FE9=5, FE10=2, CNS=9. The Manager Pus Report Version Number: 1.1 RE OM DENNA RAPPORT Den här rapporten har generats med SHLs Onine Assessment system. Den innehåer information från personighetsformuäret OPQ32. Rapporten får endast användas av personer som är utbidade att administrera och toka SHLs personighetsinstrument. Rapporten redovisar åsikter från den person som svarat på formuäret. Vid tokning måste hänsyn tas ti de begränsningar som gäer generet för aa typer av personighetsformuär. Rapporten har genererats eektroniskt. Det är möjigt för programanvändaren att göra ändringar och tiägg i rapporttexten. SHL Group Limited och dess samarbetspartners kan inte garantera att innehået i denna rapport är identiskt med det som ursprungigen genererats. Vi påtar oss inget ansvar för hur denna rapport används. Det inkuderar aa former av skadeståndsskydighet (inkusive vårdsöshet) SHL, en de av CEB. Aa rättigheter förbehås. SHL och OPQ är varumärken som tihör SHL Group Limited som är registrerade i Storbritannien och andra änder. SHL Universa Competency Framework, SHL Competency Profier och SHL Competency Designer skyddas av copyright , för SHL Group Limited, och är varumärken som tihör SHL Group Limited. Rapporten har producerats av SHL för dess kund och innehået är SHLs immateriea egendom. SHL ger kunden rätt att reproducera, distribuera, ändra och agra rapporten för enbart internt och icke kommersiet bruk. 25 september 2013 Besutsfattarens Pus Rapport Sampe Candidate 9 av SHL, en de av CEB. Aa rättigheter förbehås.

OPQ. Team-egenskaper: Urvalsrapport. Namn Sample Candidate. Datum 31 december 2013. www.ceb.shl.com

OPQ. Team-egenskaper: Urvalsrapport. Namn Sample Candidate. Datum 31 december 2013. www.ceb.shl.com OPQ Team-egenskaper: Urvalsrapport Namn Sample Candidate Datum 31 december 2013 www.ceb.shl.com Inledning Sample Candidate har nyligen besvarat det frågeformulär om yrkespersonlighet som heter OPQ32 (Occupational

Läs mer

OPQ Profil OPQ. UCF Planering av utvecklingsåtgärder. Namn Sample Candidate. Datum 18 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. UCF Planering av utvecklingsåtgärder. Namn Sample Candidate. Datum 18 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ UCF Planering av utvecklingsåtgärder Namn Sample Candidate Datum www.ceb.shl.com INLEDNING Du fyllde nyligen i ett självskattningsformulär om din personlighet för att få ett ramverk att

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Universal Competency Report. Namn Sample Candidate. Datum 20 september

OPQ Profil OPQ. Universal Competency Report. Namn Sample Candidate. Datum 20 september OPQ Profil OPQ Universal Competency Report Namn Sample Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för chefer och HR-personal. Här sammanfattas hur den stil

Läs mer

CCSQ. Beslutsfattarens rapport - Roller som innefattar kundkontakt. Namn Sample Candidate. Datum 23 september 2013. www.ceb.shl.

CCSQ. Beslutsfattarens rapport - Roller som innefattar kundkontakt. Namn Sample Candidate. Datum 23 september 2013. www.ceb.shl. CCSQ Beslutsfattarens rapport - Roller som innefattar kundkontakt Namn Sample Candidate Datum 23 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING Den här SHL-rapporten för beslutsfattare hjälper dig bedöma hur

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Kandidatens rapport. Namn Sample Candidate. Datum 21 maj

OPQ Profil OPQ. Kandidatens rapport. Namn Sample Candidate. Datum 21 maj OPQ Profil OPQ Kandidatens rapport Namn Sample Candidate Datum 21 maj 2014 www.ceb.shl.com INLEDNING Rapporten är konfidentiell och endast avsedd för den som besvarat formuläret. Syftet med rapporten är

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Säljrapport Namn Sample Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING SHLs säljrapport hjälper dig att avgöra om Sample Candidate är lämplig som säljare. Till grund för rapporten

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Emotionell intelligens (EQ) Namn Sample Candidate. Datum 23 oktober

OPQ Profil OPQ. Emotionell intelligens (EQ) Namn Sample Candidate. Datum 23 oktober OPQ Profil OPQ Emotionell intelligens (EQ) Namn Sample Candidate Datum 23 oktober 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING Begreppet Emotionell intelligens, populärt kallat EQ, används för att beskriva hur bra vi

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Maximera din inlärning. Namn Sample Candidate. Datum 1 oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Maximera din inlärning. Namn Sample Candidate. Datum 1 oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Maximera din inlärning Namn Sample Candidate Datum 1 oktober 2013 www.ceb.shl.com Inledning För att kunna hänga med i förändringstakten på dagens arbetsmarknad har det blivit allt viktigare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Teamegenskaper, Individrapport

Teamegenskaper, Individrapport Teamegenskaper, Individrapport Namn: Peter Sample Datum: 27 april 2009 Inledning Peter Sample, du har nyligen besvarat det frågeformulär om yrkespersonlighet som heter OPQ32 (Occupational Personality Questionnaire).

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Ge bara ett svar på varje fråga. Välj det svar som passar in bäst. Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor.

Ge bara ett svar på varje fråga. Välj det svar som passar in bäst. Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor. [Q159] Förskoeenkät Väkommen ti enkäten! Här kan du svara på frågor om hur du tycker att förskoan fungerar. Kicka på pien för att starta enkäten. Du kan också kicka dig tibaka med piarna om du vi kontroera

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

> Teamroller & Ledarstilar profil. Namn: Peter Sample

> Teamroller & Ledarstilar profil. Namn: Peter Sample > Teamroller & Ledarstilar profil Namn: Peter Sample Datum: 14 april 2009 Teamroller Tveksamt Eventuellt Sannolikt Teamroll Samordnaren Pådrivaren Innovatören Avslutaren Implementeraren Analytikern Resursutnyttjaren

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser -

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - Clavic Consulting AB Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - www.clavic.se PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO Konfidentiellt visas ej till utomstående Företaget xx Startades 1980 - säljer och distribuerar

Läs mer

Styrelsens egenskaper och kompetens

Styrelsens egenskaper och kompetens Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2012-03-08 2013-08-21 Förbundsvalberedningen 1.2 Stefan Lundberg Styrelsens egenskaper och kompetens 1 (11) Bakgrund

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande Nifisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT Påitig, effektiv, önande Extrem teknoogi Nifisk-ALTO NEPTUNE SB har aa fördear från den innovativa teknoogin som utveckades ti NEPTUNE hetvattentvättar i standardserien.

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

DELTAGARINSTRUKTIONER INFÖR KOMPETENSWORKSHOP. Kartläggning för Kundbolaget Test AB

DELTAGARINSTRUKTIONER INFÖR KOMPETENSWORKSHOP. Kartläggning för Kundbolaget Test AB COMPETENCY WORKSHOP DELTAGARINSTRUKTIONER INFÖR KOMPETENSWORKSHOP Kartläggning för Kundbolaget Test AB Befattning: X Stockholm 2013-XX-XX HUCAMA SVERIGE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT TEATERGATAN 3 SE 111 48

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nucear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 "SKIFTNYCKELN" Utvecking av ett verktyg för utvärdering och anays

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Vad innebär en uppskjutandeproblematik?

Vad innebär en uppskjutandeproblematik? Vad innebär en uppskjutandeproblematik? På kyrkogården i Ravlunda i det skånska Österlen, ligger författaren Fritiof Nilsson Piraten begravd. På sin gravsten lät han inrista: Här under är askan av en man

Läs mer

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016 2015-11-29 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

TRACOM Sneak Peek Excerpts from. Självskattnings-Guide

TRACOM Sneak Peek Excerpts from. Självskattnings-Guide TRACOM Sneak Peek Excerpts from Självskattnings-Guide självskattnings- GUIDE Innehållsförteckning Introduktion...1 SOCIAL STYLE MODELLEN TM...1 Vad bestämmer din stil?...1 SOCIAL STYLE och arbetet med

Läs mer

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Samarbetskommittén 14.4.2014 Personalsektionen 12.5.2014 Kommunstyrelsen 16.6.2014 Kommunfullmäktige 22.9.2014 I Korsholms kommun sätter vi ribban högt. Vi

Läs mer

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans 1. Bekräftelsebehov eller självacceptans Jag behöver kärlek och bekräftelse från människor som känns viktiga för mig och jag måste till varje pris undvika avvisande eller nedvärdering från andra. Jag gillar

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI Senast reviderad januari 2016 ÖSTERSUNDS FK AKADEMI VERSION 2 Innehåll 4 2 Förord 4 3 Målsättning på planen... 4 4...och utanför planen 4 5 Värdegrund & Vision 4 7 Träningsavgift & Innehåll 4 9 Förväntningar

Läs mer

kroppsliga reaktioner 0 100 Beskriv dina övriga känslor och eventuella huvud? Vilka tankar for genom ditt var du med? Vad gjorde du?

kroppsliga reaktioner 0 100 Beskriv dina övriga känslor och eventuella huvud? Vilka tankar for genom ditt var du med? Vad gjorde du? ARBETSBLAD 1 AR B E TS B L A D 1: Registrering av automatiska tankar Situation Automatiska tankar Ångest/Rädsla Övriga känslor När var det? Var var du? Vem var du med? Vad gjorde du? Vilka tankar for genom

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Här presenteras ett fiktivt exempel med syfte att inspirera till samverkan inom gymnasieskolan med studie-

Läs mer

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13 Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 5 12-13 Eitkommitten singe & par SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Juni -12 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET

STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET Det här kapitlet ger råd om bra sätt att stödja barn med ADHD i klassrummet. Här finns även förslag på metoder som kan användas för att hjälpa till att skapa en bra stödstruktur.

Läs mer

Ämnesplan i Engelska

Ämnesplan i Engelska Ämnesplan i Engelska Mål kriterier för engelska årskurs 9 vad eleven ska nå sina mål. Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven: använda engelska för att kommunicera i tal skrift

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Lärarguide vid grupparbete

Lärarguide vid grupparbete Lärarguide vid grupparbete Att tänka på när man ska bestämma gruppstorlek Små grupper jobbar fortare och har mindre problem med sammankomster, styrning och koordination av arbetet. Om projektet är relativt

Läs mer

Ur boken Självkänsla Bortom populärpsykologi och enkla sanningar

Ur boken Självkänsla Bortom populärpsykologi och enkla sanningar Ur boken Bortom populärpsykologi och enkla sanningar av Magnus Lindwall, Göteborgs universitet Begreppet självkänsla har under de senaste åren fått stor uppmärksamhet i populärvetenskapliga böcker. Innehållet

Läs mer

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag Varje skola som ger grundläggande utbildning har som uppdrag att undervisa och fostra. Det innebär

Läs mer

Styrdokumentkompendium

Styrdokumentkompendium Styrdokumentkompendium Information och kommunikation 2 Sammanställt av Joni Stam Inledning Jag brukar säga till mina elever, halvt på skämt och halvt på allvar, att jag förhåller mig till kursens centrala

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060 ESSÄ Min syn på kompetensutveckling i Pu-process Datum: 2006-04-26 Produktutveckling med formgivning, KN3060 Utfört av: Kim Hong Tran Handledare: Rolf Lövgren Ragnar Tengstrand INLEDNING INLEDNING ESSÄNS

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Söderköpings kommun. Vår värdegrund som ledstjärna i vardagen

Söderköpings kommun. Vår värdegrund som ledstjärna i vardagen N E K O B I V Vi-boken du håller i beskriver vår värdegrund och innehåller tolkningar från de medarbetare som hittills varit involverade i processen. I boken finns även plats för egna reflektioner. Susanne

Läs mer

Xmentor - för potentiella partners

Xmentor - för potentiella partners Xmentor - för potentiella partners Xmentor AB - www.xmentor.se - Köpmannagatan 2-652 26 Karlstad OM XMENTOR Den höga förändringstakten i dagens organisationer liksom den ofta kritiska tillgången på kompetens

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning I den här delen finns fördjupningsfrågor och fakta som kan göra det enklare att genomföra en behovsanalys och förbereda möten med olika leverantörer.

Läs mer

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förskolan Kornknarren - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förord Det här dokumentet är skrivet för att alla som jobbar på förskolan Kornknarren ska få en inblick i och

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Anmälningskod: GU-18150 Sök senast: 15 april

Anmälningskod: GU-18150 Sök senast: 15 april MATIX - Management av Tillväxtföretag Antagningsprocess 2013 Anmälningskod: GU-18150 Sök senast: 15 april Välkommen att söka till MATIX! För att samspelet mellan student, företag och akademi ska bli så

Läs mer

Hur undervisar du om viktiga framtidsfrågor?

Hur undervisar du om viktiga framtidsfrågor? Hur undervisar du om viktiga framtidsfrågor? Jag vill! Jag kan! Vad vi menar med handlingskompetens Alla elever som lämnar skolan ska göra det med en känsla av handlingskompetens. Begreppet är centralt

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4-5 Barns

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

KARTLÄGGNING AV SVENSKA ISHOCKEYDOMARES ARBETSMILJÖ DEN 1 JULI 2015 NIKLAS.BOSTROM

KARTLÄGGNING AV SVENSKA ISHOCKEYDOMARES ARBETSMILJÖ DEN 1 JULI 2015 NIKLAS.BOSTROM DEN 1 JULI 2015 Ishockey är det roligaste som finns, jag älskar att ta ansvar och en ledande roll. Däremot är spelarnas beteende och framförallt föräldrars och ledares beteende under all kritik idag. KARTLÄGGNING

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

Idrottsledarens tumregler. Att få idrottsbarn att alltid prestera max utifrån sina egna förutsättningar

Idrottsledarens tumregler. Att få idrottsbarn att alltid prestera max utifrån sina egna förutsättningar Idrottsledarens tumregler Att få idrottsbarn att alltid prestera max utifrån sina egna förutsättningar Vad behövs för att prestera max? Självförtroende Kompetens Utveckling Vilja Varför behövs självförtroende?

Läs mer

Reviderad pedagogisk metodik

Reviderad pedagogisk metodik Reviderad pedagogisk metodik för lärare i undervisning av nationell och europeisk litteratur med stöd av interaktiva ITverktyg FÖRKORTAD VERSION Introduktion Denna slutliga versionen av dokumentet har

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Studentguide vid grupparbete

Studentguide vid grupparbete Studentguide vid grupparbete Checklista vid grupparbete Vad är syftet med uppgiften/projektet? Vad ska ni lära er? Vilka färdigheter ska ni träna och utveckla? Vilka andra delar av kursen bygger uppgiften

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Mentalkunskapskurs 4 Mentalfigurant A

Mentalkunskapskurs 4 Mentalfigurant A 2.1 2007-05-01 Mål Förkunskap M 1, M 2 och M 3. Kursarrangör Mentalkunskapskurs 4 Mentalfigurant A Efter genomförd utbildning skall elev ha: - god kunskap och färdighet att figurera i samtliga moment i

Läs mer

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR INNEHÅLL Inledning 5 ATT FÖLJA DINA DRÖMMAR 7 Framtiden 8 Hur jag ser på framtiden Hur jag inte vill att min framtid ska se ut Min mardrömsframtid

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1 Uppsökande Verksamhet 29 Verksamhetsberättese 29 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Innehå Särskit Tandvårdsstöd i Västra Götaandsregionen 4 Personer med omfattande funktionshinder ska ha samma

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen Handlingsplan vid fall av kränkning Reviderad sept. 2014 Drakbergsskolans mål Varje elev och all personal på Drakbergsskolan skall kunna gå till skolan utan att vara orolig för att

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer