Svenska Spels GRI-profil 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Spels GRI-profil 2013"

Transkript

1 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen beskriver Svenska Spes arbete inom fokus områdena kund, ansvar, medarbetare och affärsmässighet. Urvaet av håbarhetsdata har gjorts i ett anta workshop med berörda nyckepersoner. Data har sedan inhämtats från verksamheten. Staben Affärsstöd ansvarar för insaming och kvaitetssäkring. Bedömningarna av hur reevanta indikatorerna är har gjorts utifrån Svenska Spes egen bedömning av företagets infytande, kontro och påverkan på samhäet. Även intressenternas värdering av risker igger ti grund för vika om råden som är reevanta att redovisa och kommentera. GRI:s resutatindikatorer återfinns under respektive ansvarsavsnitt. Svenska Spe redovisar enbart de indikatorer som är reevanta för verksamheten. Standardindikatorer 1. STRATEGI OCH ANALYS Sidhänvisning ti årsredovisningen 2013 Redovisas Redovisas devis 1.1 Uttaande från organisationens VD och styreseordförande Beskrivning av huvudsakig påverkan, risker och möjigheter ORGANISATIONSPROFIL 2.1 Organisationens namn. Omsag 2.2 De viktigaste varumärkena och produkterna Organisationsstruktur Lokaisering av huvudkontor Länder som organisationen har verksamhet i. Svenska Spe har enbart verksamhet i Sverige. 2.6 Ägarstruktur och företagsform Marknader som organisationen är verksam på Organisationens storek , 78 79, Väsentiga förändringar under redovisningsperioden beträffande storek, struktur eer ägande. Inga väsentiga förändringar under redovisningsperioden Utmärkeser och priser som mottagits under redovisningsperioden. Inga utmärkeser eer priser av väsentig karaktär under >> 1

2 forts. standardindikatorer 3. INFORMATION OM REDOVISNINGEN Sidhänvisning ti årsredovisningen 2013 Redovisas Redovisas devis 3.1 Redovisningsperiod Datum för pubiceringen av den senaste redovisningen Redovisningscyke Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehå Processer för definition av innehået i redovisningen , Redovisningens avgränsning Särskida begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning Redovisningsprinciper Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderag. 12, 45, 56 och tabeen kimatpåverkan från e-utsäpp i denna GRI-profi Förkaring av effekten av förändringar av informationen som ämnats i tidigare redovisningar. Inga väsentiga förändringar under redovisningsperioden Väsentiga förändringar som gjorts sedan förgående redovisningsperiod vad gäer avgränsning, omfattning eer mätmetoder som använts i redovisningen. Inga väsentiga förändringar under redovisningsperioden Innehåsförteckning som visar var i redovisningen standarduppysningarna finns. Pubicerad på svenskaspe.se 3.13 Poicy och nuvarande tiämpning för extern granskning. 56, STYRNING, ÅTAGANDEN OCH INTRESSENTRELATIONER 4.1 Redogörese för organisationens boagsstyrning Beskrivning huruvida styreseordföranden också är verkstäande direktör Antaet medemmar i styresen som är oberoende och/eer inte ingår i företagsedningen Möjigheter för aktieägare och anstäda att ämna försag ti styresen eer företagsedningen , Ersättningar ti styrese och edande befattningshavare Rutiner och processer inom styresen för att säkerstäa att inga intressekonfikter uppstår Rutiner och processer för krav på styresemedemmarnas kvaifikationer Internt framtagna affärsidéer eer grundäggande värderingar, uppförandekod och principer för ekonomiskt, mijömässigt och sociat uppträdande. 4.9 Rutiner och processer i organisationens styrese för att kontroera hur organisationen uppmärksammar och hanterar ekonomiska, mijömässiga och sociaa frågor. 3, Beskrivning om hur organisationen föjer försiktighetsprincipen. 22, Externt utveckade ekonomiska, mijömässiga och sociaa dekarationer, principer eer andra initiativ som organisationen ansutit sig ti eer stödjer. 37, 44, Medemskap i andra organisationer , Intressegrupper som organisationen har kontakt med Princip för identifiering och urva av intressenter Tivägagångssätt vid kommunikation med intressenter Viktiga områden och frågor som har yfts vid kommunikation med intressenter

3 Organisationens ro i samhäet Håbarhetsstyrning Håbarhetsstyrning inom området Organisationens ro i samhäet återfinns på sidan 56. Beskrivning av strategi och poicy inom verksamhetsområdet återfinns på sidan 34 och framåt. Staben Affärsstöd har ansvar för att utvecka övergripande poicyer, strategier, processer, verktyg och nycketa vad gäer Svenska Spes säkerhetsarbete. Organisationens oika enheter har ansvar för den egna styrningen och uppföjningen. Resutatindikatorer SAMHÄLLE SO1 Program och rutiner som utvärderar och styr verksamhetens påverkan på samhäet. Sidhänvisning ti årsredo visningen 2013 Kommentarer 21 22, 30 31, 45 Här redovisas rutiner för att minimera den negativa sociaa påverkan som verksamheten har i form av speberoende. Även rutiner vad gäer iegaa speautomater, kreditspe, bedrägerier samt penningtvätt finns redovisade. Svenska Spe har metoder och rutiner för att minimera fysiska säkerhetsrisker i och omkring kasinoverksamheten. Redovisas Redovisas devis KORRUPTION SO4 Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter , 51 Svenska Spe arbetar proaktivt med att förebygga möjigheter ti att begå oegentigheter som påverkar koncernens verksamhet, både vad gäer kund, ombud, affärspartners och anstäda. KONKURRENSHÄMMANDE AKTIVITETER SO7 EFTERLEVNAD SO8 Anta juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för konkurrenshämmande aktiviteter, överträdese av konkurrensagstiftning och monopobeteende, samt utfaet härav. Beopp för betydande böter och totat anta icke-monetära sanktioner mot organisationen för brott mot gäande agar och bestämmeser. Inga händeser under Inga beopp för betydande böter vad gäer brott mot gäande agar och bestämmeser har utbetaats

4 Produktansvar Håbarhetsstyrning Håbarhetsstyrning inom området Produktansvar återfinns på sidan 56. Beskrivning av strategi och poicy inom området återfinns på sidan 34 och framåt. Staben Kommunikation & CSR har ansvar för att utvecka övergripande poicyer, strategier, processer, verktyg och nycke ta vad gäer Svenska Spes sociaa ansvarsarbete. Organisationens oika enheter har ansvar för den egna styrningen och uppföjningen. Resutatindikatorer KUNDERS HÄLSA OCH SÄKERHET PR1 PR2 Utvärdering av produkters och tjänsters påverkan på häsa och säkerhet. Anta fa där reger gäande häso- och säkerhetspåverkan från produkter och tjänster inte efterevts. Sidhänvisning ti årsredo visningen 2013 Kommentarer Under 2009 infördes GAM-GaRD som ett obigatorium i produktutveckings-processen. GAM-GaRD är ett icensbaserat speansvarsverktyg som stöttar produktutveckarna i deras arbete med att identifiera riskkomponenterna i ett spe. Svenska Spe har ett ansvar att förhindra penningtvätt, bedrägerier, minderårigt speande samt förebygga negativa sociaa konsekvenser av speandet. 45 En de av Svenska Spes arbete med speansvar är att se ti att kunder under 18 år inte ska kunna köpa koncernens produkter. För att förebygga detta utförs regebundna åderskontroer, genom provköp, hos både ombud och affärspartners. I de fa inte regerna efterföjs vidtas åtgärder enigt redovisad sanktionstrappa. Redovisas Redovisas devis MÄRKNING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inkusive resutat från kundundersökningar. MARKNADSKOMMUNIKATION PR6 PR7 Efterevnad av agar, standarder och friviiga koder för marknadskommunikation, inkusive marknadsföring, PR och sponsring. Anta fa där bestämmeser och friviiga koder gäande marknadskommunikation, inkusive annonsering, marknadsföring och sponsring inte föjts. 26, 45 Webbaserade imagemätningar genomförs varje kvarta med cirka intervjupersoner , 55 Svenska Spe har ansutit sig ti såvä egna, nationea som internationea forum och marknadsföringsetiska riktinjer. 37 Förutom Svenska Spes egna riktinjer för marknadsföring föjer koncernen även riktinjer för Spebranschens etiska råd (SPER). Under 2013 har Svenska Spe bivit anmäda en gång för att inte ha föjt riktinjerna för SPER. Faet är avsutat efter en friande dom. Svenska Spe har inte haft något fa i Marknadsdomstoen under

5 Arbetsförhåanden och arbetsvikor Håbarhetsstyrning Håbarhetsstyrning inom området Arbets förhåanden och arbetsvikor återfinns på sidan 56. Beskrivning av strategi och poicy inom verksamhetsområdet återfinns på sidan 46. HR-staben har ansvar för att utvecka över gripande poicyer, strategier, processer, verktyg och nycke ta vad gäer Svenska Spes ansvar för medarbetare. Resutatindikatorer ANSTÄLLNING LA1 LA2 LA3 Personastyrka uppdead på anstäningsform, anstäningsvikor och region. Anta anstäda som sutat och personaomsättning, per ådersgrupp, kön och region. Förmåner som ges ti hetidsanstäd persona och som inte omfattar tifäigt och detidsanstäda. Sidhänvisning ti årsredo visningen 2013 Kommentarer 51 Svenska Spe är etaberade på sex orter; huvudkontoret i Visby på Gotand, kontoret i Sundbyberg samt kasinoorterna Stockhom, Göteborg, Mamö och Sundsva. Redovisas Redovisas devis RELATIONER MELLAN ANSTÄLLDA OCH LEDNING LA4 Ande av personastyrkan som omfattas av koektivavta. 51 Samtiga anstäda inom koncernen omfattas av koektivavta. HÄLSA OCH SÄKERHET I ARBETET LA7 Omfattningen av skador, arbetsreaterade sjukdomar, förorade arbetsdagar, frånvaro samt totaa antaet arbetsreaterade dödsoyckor per region. 51 Arbetsmijöarbetet inriktar sig ti stor de på att förebygga probem som är koppade ti att medarbetare möter speare med probem. Det genomförs individuea anayser och arbete med stressprocesser vid behov. Kontinuerigt samarbete med Försäkringskassan på individnivå. MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET LA13 LA14 Sammansättning av styrese och edning samt uppdening av andra anstäda efter kön, ådersgrupp, minoritetsgrupptihörighet och andra mångfadsindikatorer. Löneskinad i procent mean män och kvinnor per anstäningskategori , Svenska Spe genomför årigen en önekartäggning fördeat på region, tjänster och ön. ICKE-DISKRIMINERING HR4 Anta fa av diskriminering, samt vidtagna åtgärder. 51 5

6 Ekonomisk påverkan Håbarhetsstyrning Håbarhetsstyrning inom området Ekonomisk påverkan återfinns på sidan 56. Koncernstaben Affärsstöd har ansvar för att utvecka över gripande poicyer, strategier, processer, verktyg och nycketa vad gäer Svenska Spes ekonomiska ansvar. Resutatindikatorer EKONOMISKA RESULTAT EC1 Skapat och evererat direkt ekonomiskt värde, inkusive intäkter, röresekostnader, ersättning ti anstäda, gåvor och andra samhäsinvesteringar, baanserad vinst samt betaningar ti finansiärer och den offentiga sektorn. Sidhänvisning ti årsredo visningen 2013 Se tabeen Ekonomiskt värdeskapande enigt GRI nedan. Kommentarer Redovisas Redovisas devis EC3 Organisationens förmånsbestämda åtaganden. 87, 102 Avser förmånsbestämda pensioner. EC4 Väsentigt finansiet stöd från den offentiga sektorn. 87 INDIREKT EKONOMISK PÅVERKAN EC8 Utvecking och påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster som huvudsakigen görs för amänhetens nytta, på kommersie basis eer utan fu ersättning Samhäsinvesteringar är de satsningar som Svenska Spe gör för att stötta Forskningsrådet i syfte att stödja forskning om spe probem. Ekonomiskt värdeskapande enigt GRI 1 MSEK a) Intäkter b) Röresekostnader c) Ersättning ti anstäda d) Betaningar ti finansiär 2 e) Betaningar ti svenska staten f ) Samhäsinvesteringar Behået ekonomiskt värde Indikatorprotoko EC1. Resutaträkning enigt IFRS finns på sidan 78 i årsredovisningen. 2. Svenska Spe ägs av svenska staten och koncernens ti utdening tigängiga mede disponeras på sätt som svenska staten föreskriver. Beoppen avser utbetaningar som gjorts under året avser Forskningsrådet avser Hjärnfonden och Forskningsrådet. 6

7 Mijöpåverkan Håbarhetsstyrning Håbarhetsstyrning inom området Mijöpåverkan återfinns på sidan 56. Beskrivning av strategi och poicy inom verksamhetsområdet återfinns på sidan 42. Staben Kommunikation & CSR har ansvar för att utvecka övergripande poicyer, strategier, processer, verktyg och nycketa vad gäer Svenska Spes mijöarbete. Resutatindikatorer MATERIAL Sidhänvisning ti årsredo visningen 2013 Kommentarer EN1 Materiaanvändning i vikt eer voym. 42, tabeen kimat påverkan från e-utsäpp Svenska Spe förbrukar främst kuponger, kvittoruar, programbad, otter, embaage, ottförsändeser, wepapp och kontorspapper. Redovisas som e. Redovisas Redovisas devis ENERGI EN4 Indirekt energianvändning per primär energikäa. 42, tabeen kimat påverkan från e-utsäpp EN5 Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar. UTSLÄPP TILL LUFT OCH VATTEN SAMT AVFALL 42, tabeen kimat påverkan från e-utsäpp EN16 Direkta och indirekta utsäpp av växthusgaser, i vikt. 42, tabeen kimat påverkan från e-utsäpp EN17 Andra reevanta indirekta utsäpp av växthusgaser, i vikt. 42, tabeen kimat påverkan från e-utsäpp EN18 Initiativ för att minska utsäppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning. 42, tabeen kimat påverkan från e-utsäpp Energianvändningen är ti största deen kontorse, uppvärmning samt drift av datorhaar och spe på kasinon. Gods- och tjänstetransporter står för en stor de av Svenska Spes kodioxidutsäpp. PRODUKTER OCH TJÄNSTER EN26 Åtgärder för att minska mijöpåverkan från produkter och tjänster. 42 TRANSPORT EN29 Väsentig mijöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och materia som används i organisationens verksamhet, inkusive medarbetarnas tjänsteresor. 42, tabeen kimat påverkan från e-utsäpp Då Svenska Spe har verksamheter på fera orter i andet, står tjänsteresor för en betydande de av koncernens transporter. >> 7

8 Koncernens kimatpåverkan från e-utsäpp 1 Ton e Materiaanvändning Energianvändning Fygresor Drivmede personbiar Transporter, brev och paket Summa Beräkningen av e i ton är gjord av Tricorona Cimate Partners. 2. I materiaanvändningen ingår de mest företagsspecifika posterna kuponger, kvittoruar, programbad, otter, embaage, ottförsändeser, wepapp och kontorspapper. Materiaanvändningen innefattar inte koncernens rekammateria som uppgår ti cirka 305 (460) ton, viket motsvarar cirka ( ) ton e. Kimatpåverkande utsäpp från materiaförbrukning har beräknats utifrån tre grupperingar; embaage/wepapp, papper och tryckt materia/otter. Grupperingarna har gjorts baserat på en uppskattning om vika materia som har iknande kimatpåverkan per viktenhet. För varje grupp har en utsäppsfaktor för ett representativt materia hämtats från Ecoinvents databas över ivscykeanayser. 3. Avser eförbrukning, fjärrvärme och fjärrkya i koncernens okaer. Utsäpp e 2013 Materiaanvändning 39% Energianvändning 11% Drivmede personbiar 9% Transporter, brev och paket 7% Fygresor 35% 8

Svenska Spels GRI-profil 2012

Svenska Spels GRI-profil 2012 Svenska Spes GRI-profi 2012 Svenska Spes GRI-profi 2012 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2012 återfinns som en de i den tryckta Årsredovisningen men pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil

Svenska Spels GRI-profil Svenska Spes GRI-profi Standardindikatorer 1. Strategi och anays 1.1 Uttaande från organisationens högsta besutsfattare (VD, Ordförande eer otsvarande position) o reevansen av håbar utvecking för organisationen

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

SBAB. Klimatredovisning

SBAB. Klimatredovisning Kimatredovisning 200 Föjande rapport är en oberoende genomgång av företagets kimatredovisning baserad på den totaa energiförbrukningen som uppstår i verksamhetens dagiga drift. Kimatredovisningen ger en

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Indikatorprotokoll Produktansvar (PR) 2000-2006 GRI. Version 3.0

Indikatorprotokoll Produktansvar (PR) 2000-2006 GRI. Version 3.0 IP Indikatorprotokoll Produktansvar (PR) 2000-2006 GRI G3 Indikatorprotokoll: PR IP Indikatorprotokoll: Produktansvar Resultatindikatorer Aspekt: Kundernas hälsa och säkerhet Aspekt: Marknadskommunikation

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2016 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2016 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar Icke-finansiea

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil

Svenska Spels GRI-profil Svenska Spels GRI-profil Standardindikatorer 1. STRATEGI OCH ANALYS Redovisas ej 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (VD, Ordförande eller motsvarande position) om 4 5, 96 relevansen

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Indikator Beskrivning Sida Kommentar

Indikator Beskrivning Sida Kommentar GRI Index Hemfosas hållbarhetsredovisning 2016 har hämtat inspiration från Global Reporting Initiatives riktlinjer (GRI G4). Hemfosa har även sedan 2016 anslutit sig till FN:s Global Compact och tar ställning

Läs mer

Bilaga: Hållbarhetsrelaterade Indikatorer 2009

Bilaga: Hållbarhetsrelaterade Indikatorer 2009 Hållbarhetsrelaterade indikatorer utgör en bilaga till Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009. Här beskrivs indikatornamn, definition, resultat, och eventuellt kommentar om särskilda

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2011 Tema engagemang i boendet

wallenstam årsredovisning 2011 Tema engagemang i boendet wallenstam wallenstam årsredovisning 2011 gri-bilaga årsredovisning 2011 2011 Tema engagemang i boendet Tema engagemang i boendet Komplettering till GRI-index i Wallenstams årsredovisning (sid 104). GRI-Bilaga

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Ett hållbart företag. Fredrik von Oelreich, tf VD och koncernchef. Lindabs hållbarhetsarbete bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett hållbart företag. Fredrik von Oelreich, tf VD och koncernchef. Lindabs hållbarhetsarbete bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2017 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2017 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett håbart företag Vårt håbarhetsarbete

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Informationen nedan kompletterar Munksjös hållbarhetsinformation i årsredovisning 2014.

Informationen nedan kompletterar Munksjös hållbarhetsinformation i årsredovisning 2014. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) är en oberoende, nätverksbaserad organisation som har utvecklat det globalt ledande ramverket för hållbarhetsredovisning. GRI är en frivillig

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

Vår resa. Hållbarhetsredovisning 2014

Vår resa. Hållbarhetsredovisning 2014 Vår resa Hållbarhetsredovisning 2014 Som grundare av SwedSafe har jag från början haft för avsikt att skapa det mest hållbara företaget i världen i vår bransch Göran Berg, Ägare och VD Innehållsförteckning

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Korsreferenstabell GRI

Korsreferenstabell GRI Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2010: Korsreferenstabell GRI Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning,

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Antal aktiva konton: De nordiska spararna vill ha kontroll över sina egna pengar - under 2011 ökade antalet konton hos Nordnet med 13 procent.

Antal aktiva konton: De nordiska spararna vill ha kontroll över sina egna pengar - under 2011 ökade antalet konton hos Nordnet med 13 procent. nordnet ansvarsrapport 2011 öv ersikt n y c k el tal a nsvar 2011 Totalt sparkapital: Sparkapital - det samlade värdet av kundernas tillgångar. Sparkapital i etiska fonder: Sparkapital i etiska fonder

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014 Swedesurvey AB 1 Index Hållbarhetsredovisning 2014 Rapporterad Delvis rapporterad Ej tillämplig (Samtliga sidhänvisningar refererar till Swedesurveys Hållbarhetsredovisning 2014 eller Swedesurveys Årsredovisning

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

GRI-index. Standardupplysningar. (DMA=Hållbarhetsstyrning,IO=inom organisationen, UO=utom organisationen) Sidhänvisning/ Strategi och analys

GRI-index. Standardupplysningar. (DMA=Hållbarhetsstyrning,IO=inom organisationen, UO=utom organisationen) Sidhänvisning/ Strategi och analys GRI-index (DMA=Hållbarhetsstyrning,IO=inom organisationen, UO=utom organisationen) Standardupplysningar Strategi och analys Sidhänvisning/ nothänvisning Kommentar G4-1 VD:s uttalande sid 2-3 Organisationsprofil

Läs mer

Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1)

Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1) Global Reporting Initiative (GRI) index PostNords hållbarhetsredovisning för 2012 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0. Följande

Läs mer

Organisation för hållbarhetsarbete. Det övergripande ansvaret för bolagets VIKTIGA INTRESSENTER I HÅLLBARHETSARBETET

Organisation för hållbarhetsarbete. Det övergripande ansvaret för bolagets VIKTIGA INTRESSENTER I HÅLLBARHETSARBETET HÅLLBART FÖRETAGANDE Vi bygger och förvaltar fastigheter på ett långsiktigt hållbart sätt för både människor och företag. I allt vi gör har vi ett miljömässigt, socialt och affärsmässigt engagemang, och

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2011

Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2011 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2011 Härmed kallas till årsstämma i AB

Läs mer

Årsredovisning 2006 Verksamheten. Energi för ett gott liv.

Årsredovisning 2006 Verksamheten. Energi för ett gott liv. Årsredovisning 26 Verksamheten Energi för ett gott iv. Fortum Abp Årsredovisning 26 Verksamheten Detta är Fortum Fortum i korthet 2 Finansie sammanfattning 4 VD har ordet 6 Strategi 8 Marknadsutvecking

Läs mer

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll tagare i arbetsmarknadspoitiska insatser - BEA Parterna träffar detta koektivavta Bestämmeser för arbetstagare i arbetsmarknadspoitiska insatser, BEA. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29 Parterna träffar detta koektivavta, Bestämmeser för arbetstagare i utbidningsoch introduktionsanstäning - BUI 16. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor a) Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings-

Läs mer

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs SYN PÅ RELATIONER OCH ANSVAR Billerudkorsnäs arbetar aktivt med att kommunicera koden i hela organisationen. Koden fastställdes av BillerudKorsnäs styrelse 7 maj 2013. 2 INNEHÅLL

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus

Läs mer

Allmänna standardupplysningar

Allmänna standardupplysningar GRI-index 2017 Allmänna standardupplysningar GRI Standard Upplysning Sidhänvisning GRI 101: Foundation GRI 102: General Disclosures Organisationsprofil 102-1 Organisationens namn 122 102-2 Aktiviteter,

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

104 sådana förändringar Väsentliga förändringar som gjorts sedan förgående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning

104 sådana förändringar Väsentliga förändringar som gjorts sedan förgående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning Svenska Spels GRI-profil Standardindikatorer Redovisas ej 1. Strategi och analys 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (VD, Ordförande eller motsvarande position) om 4 5, 78, 128 relevansen

Läs mer

Miljö och hållbarhet - affärsplan 2014-08-25

Miljö och hållbarhet - affärsplan 2014-08-25 AFFÄRSPLANEN 2014-2018 Våra kunder och andra intressenter förväntar sig att Ahlsell upprätthåller högsta etiska standard. Vi fullgör våra åtaganden och agerar med full integritet inom dimensionerna ekonomiskt,

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Mänskliga rättigheter 1. Företag ska stödja och respektera bevarandet av internationellt tillkännagivna mänskliga rättigheter;

Mänskliga rättigheter 1. Företag ska stödja och respektera bevarandet av internationellt tillkännagivna mänskliga rättigheter; Lindab stödjer FN:s Global Compact, tio principer för företags agerande gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöpraxis och antikorruption. De tio principerna är: Mänskliga rättigheter 1. Företag

Läs mer

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Punkt 9b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår

Läs mer

GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning

GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning Detta är NCC:s andra hållbarhetsredovisning och avser verksamhetsåret 2011. NCC redovisar sitt hållbarhetsarbete årligen och sedan 2010 ingår hållbarhetsredovisningen

Läs mer

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52 jm GRI INDEX 2012 1 JM GRIindex 2012 JM rapporterar 2012 för första gången sitt hållbarhets arbete enligt Global reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Vårt GRIindex omfattar de enligt GRI obligatoriska

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

BAKGRUND. Kundägd bolagsform skapar långsiktighet. HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbarhet inom Länsförsäkringar

BAKGRUND. Kundägd bolagsform skapar långsiktighet. HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbarhet inom Länsförsäkringar HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbarhet inom Länsförsäkringar Att arbeta långsiktigt med hållbarhetsfrågor är för de lokala, kundägda länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB inte en

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

De statliga bolagens ansvarsarbete Vad lär det oss?

De statliga bolagens ansvarsarbete Vad lär det oss? CSR FORUM 2013 Change & Borders Framåt tillsammans De statliga bolagens ansvarsarbete Vad lär det oss? Emma Ihre Ansvarig för Hållbart företagande, Svenska Mässan, Göteborg, 25 november 2013 Även CSR-området

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2014

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2014 Miljöredovisning Verksamhetsåret 2014 Snabbfakta DocuPartner AB DocuPartner är ett svenskt företag huvudsakligen verksamt inom försäljning och service av kontorsmaskiner och kontorsmaterial. Företaget

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 1 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2008 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpåverkan & Guidelines. Ange ort Ange datum. Rev: C, 151215, gäller från 160101 Uppgjord: Patrik Olsson, Godkänd: Mats Rönnlund

Miljöpolicy. Miljöpåverkan & Guidelines. Ange ort Ange datum. Rev: C, 151215, gäller från 160101 Uppgjord: Patrik Olsson, Godkänd: Mats Rönnlund Ange ort Ange datum Miljöpolicy Miljöpåverkan & Guidelines Rev: C, 151215, gäller från 160101 Uppgjord: Patrik Olsson, Godkänd: Mats Rönnlund We och miljöpolicy We Consulting är ett tekniskt konsultbolag

Läs mer

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13 Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 5 12-13 Eitkommitten singe & par SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Juni -12 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska:

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska: 1 (6) 1) Syfte Syftet med denna riktlinje är att beskriva hur Roslagens Sparbank (banken) avser att ta samhällsansvar och skapa förutsättningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet är

Läs mer

Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31)

Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-06-27 A2014/2170/ARM Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31) Korruption och andra

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK SE Garageportöppnare Keasy L / XL INSTALLATIONS- HANDBOK Keasy L / XL 1 Innehåsförteckning Symboer som används i denna handbok...3 För din säkerhet...3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Anvisningar för

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil

Svenska Spels GRI-profil Svenska Spes GRI-profi Standardindikatorer Redovisas ej 1. Strategi och anays 1.1 Uttaande från organisationens högsta besutsfattare (VD, Ordförande eer otsvarande position) o 4 5 reevansen av håbar utvecking

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

information förs in i prissystemets informationsmekanismer.

information förs in i prissystemets informationsmekanismer. mokratins underskott budgetunderskott är en föjd av sätt att fungera, hävdar M Buchanan och Richard E i sin bok Democracy in Deficit. Rof Engund diskuterar sutsatser och betydese för förhåanden. Hur kommer

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

Areims miljö och energiledningssystem 2015

Areims miljö och energiledningssystem 2015 AREIM I FUND L.P Quarterly Report 4th Quarter 2008 Areims miljö och energiledningssystem 2015 Areim AB 2016-04-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 MILJÖPOLICY 4 2 PLANERA VERKSAMHETEN 4 2.1 Miljöutredning 4 2.2

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

FÖRETAGS- FÖRSÄKRING för medlemmar i Civilekonomerna

FÖRETAGS- FÖRSÄKRING för medlemmar i Civilekonomerna FÖRETAGS- FÖRSÄKRING för medlemmar i Civilekonomerna Genom samarbete med Civilekonomerna erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad företagsförsäkring som ger ett väl anpassat skydd för företagets

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Att vara m ultinationell

Att vara m ultinationell MARIANNE ENGDAHL: Att vara m utinatione Mutinationea företag utsätts ofta för kritik, i Sverige inte minst från fackets sida. Marianne Engdah är anstäd i Svenska She, ett av de företag som under ojekrisen

Läs mer

En vägledning i vårt dagliga arbete

En vägledning i vårt dagliga arbete Vår uppförandekod En vägledning i vårt dagliga arbete Specialfastigheter är ett helägt statligt bolag. Det medför ett särskilt ansvar. Såväl som arbetsgivare, medarbetare, affärspartner och samhällsaktör

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1 Uppsökande Verksamhet 29 Verksamhetsberättese 29 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Innehå Särskit Tandvårdsstöd i Västra Götaandsregionen 4 Personer med omfattande funktionshinder ska ha samma

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer